Oversigt. over. Dansk geologisk ForeningsMøder etc. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. . den 12. Maj 1904.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. over. Dansk geologisk ForeningsMøder etc. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. . den 12. Maj 1904."

Transkript

1 Oversigt over Dansk geologisk ForeningsMøder etc. i904-i905. Ekskursionen til. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. den 12. Maj Deltagerne, 9 Damer og 23 Herrer, kørte om Morgenen med Jernbanen til Kj øge. Herfra spadserede man over Gl. Kjøgegaard.langs med Kjøge Aas til Glenthøj Grusgrave og. videre til Skovhusvænget, hvor den recente Kildekalk blev beset med stor Interesse af Deltagerne. I Skovridergaarden spistes Frokost. Derefter blev Lellinge Grønsandskalk grundig undersøgt og fotograferet. Med Vogne kørte man derpaa til Spanager, hvor Deltagerne fra Udsigts- - taarnet fik et samlet Overblik over Aasenes Forløb. Derfra kørtes til Herfølge, hvor man undersøgte den interessante Limstensforekomst og indsamlede. Forsteninger. Derefter kørte man tilbage til Kjøge og tog med Toget til Kjøbenhavn. Ekskursionen til Grenaa Halvø den Juli Deltagerne, 14 i TaUet, samledes Søndag Morgen den 10. Juli paa Banegaarden i Hinderup. Herfra gik man en Morgentur over Dalterrassen i Lilleaadalen til Søften for at se et Endemorænestrøg, der her gaar over.dalen. Efter en hurtig Frokost i Hinderup Gæstgivergaard besteges Vognene, og Turen gik nu over Todbjerg til Hornslet. Undervejs

2 136 Ekskursioner. besøgtes en Teglværksgrav i glaukonitholdigt, plastisk Ler ved Grundfør Vandmølle; man besaa desuden flere smukke Stenbestrø ninger og Morænegrusforekomster. Fra Hornslet fortsattes til Fods til Faarup. Denne Tur gik for største Delen gennem store, voldformede Endemoræner og ofte ad ret ufremkommelige og trættende Veje. Det var derfor med en vis Glæde, at man i Faarup traf de ventende Vogne, der hurtigt skulde føre de suitne Geologer til Middagsmaden i Rønde. Om Aftenen foretoges en Udflugt til de bekendte Ruiner af det gamle Kalvø Slot. Tidligt næste Morgen fortsattes Turen til Vogns østpaa over det frodige og for sin Skønhed saa berømte Morænelandskab om kring Kalvø Vig. Nord for Tostrup 'besaa man Sydgrænsen af en Hedeslette, der er en direkte Fortsættelse af det østligere liggende Glatvedgrus. Derefter',kørte man sydpaa:gennem et smukt Ende moræneterrain Syd for Feldballe og forlod endelig Vognene ved Vraa,paa Nordskraaningen af det imponerende Højdeparti midt i Mols. Til Fods fortsatte man opad. Fra' de højeste Punkter, Stabel høj og Agn Bavnhøj, havde man ert glimrende Oversigt over de for skellige Bakkerækker, der mødes her. Videre gik Turen gennem de øde og vilde Mols Bjerge til Fulgsø" hvor en solid Middag gav 'Geologerne nye Kræfter til atter at trodse Bjergvandringens Anstrængelser. Ad en østligere Vej naaede man Femmøller,. hvorfra man kørte til Æbeltoft. Den tredie Dags Morgen tog man med første Morgentog nord 'paa til Hyldested Station for at se de smukke og saa overordent lig stenede Endemoræner, hvis højeste Punkt Gratbjerg er. Derfra gik man over Rosmos og Balle' til Hoed. Undervejs 'havde man Lejlighed til at foretage et grundigt Studium af det bekendte Glatvedgrus, saavel hvadoverfladeformen som hvad den indre Bygning angaar, og tillige saa man de forskellige, lidt yngre, ' senglaciale Dale, 'der løbe sammen ved Balle. Ved Middagen i Hoed besluttedes det at ændre Eftermiddagens Program saaledes, at man opgav det planlagte Besøg i Kalkbruddet ved Grenaa Havn og' i Stedet kørte til Havknude. 'I Klinten her,saas forneden i Moræneleret mørktfarvede Partier, der indeholdt en stor Mængde større og mindre Blokke af forskellige, forstenings førende Cyrenabjergarter, mest en sort Lerskifer. Efter et forfriskende Bad kørte man' videre til Grenaa, hvor

3 Medd. fra Dansk geol.l!'orening. 10. København Ekskursionen sluttedes, og hvorfra de fleste af Deltagerne rejste' med samme Dags Aftentog., Ekskursionen blev ledet af Hr. P. HARDER. E,kskursionen til Fureso,den 2. Oktbr Deltagerne, 31 Medlemmer og 5 naturhistoriske Studerende,,der havde faaet Tilladelse til at slutte sig til Ekskursionen, kørte.k!. 8'8 med Jernbanfln til Holte.' Herfra sejlede man med lejet Damper gennem VejlSø til Furesø, hvor der under Hr. WESEN BERG LuNDS' kyndige Ledelse foretoges Skrabninger, saa,at Deltagerne bleve bekendte med de forskellige, Bundarter, 'og deres zonare' Udbredelse indenfor Søen. Ved Tolv-Tiden anløb Damperen Frederiksdal, hvor. Deltagerne spiste Frokost. Efter denne besaa, man Strandaflejringerne, og spadserede derpaa til det ferskvandsbiologiske Laboratorium,.hvor man gennem Akvarierne stiftede Bekendtskab med Dyrelivets, Betydning for BunddannelserneI<~t.orienterende Foredrag holdtes heraf Eksknrsionslederen. Derefter,fortsattes Skrabningerne fra Damperen, indtil Deltagerne Kl retournerede fra Holte til Kjøbenhavn.,Et Beløb af 50 Kr., som af et Medlem var stillet til Raadighed for Foreningen til Brug, paa en Ekskursion, anvendtes tii Lejen af. Damp0ren. }Io'det den 27. Oktbr , ' Formanden, Hr. V. Hintze bød Velkommen, id~t han aabnede Vintersaisonen. En særlig Velkomsthilsen rettedes til ForeniI?gens' Gæster, Hr. Valldbygningsdirektør OHR. OTTERSTRØM. og Hr. Generalauditør,H. Q. STEFFENSEN. Hr. cand. theol. ~REDE BOJSEN, Hr!,Højesteretssagfører S. HØGSBROE og Hr. Professor O. PH. TELLER, der' ligeledes, vare indbudte til at overvære Fo~eningens M~de havde desværre ikke kunnet komme. Følgende nye Medlemmer :,are optagne i Foreningen: Hr. Lærer H. P.. NIELSEN, Tune Landbrugsskole, - Direktør H. HEILBUTH, Kjøbenhavn, Professor Dr. med.,et chir. O. BLoc H, Kjøbenhavn,', Dr. phi!.\vicanper, Mundelstrup, - Assistent, Landbrugskandidat P. OHRISTENsEN"Kjøbenhavn. Apotheker V, BAUER, Rudkjøbing. Dansk geolog. Foren. Nr

4 138 Møder. Fra' et Medlem, Hr. V. R., havde Foreningen i Foraaret haft den Glæde at modtage 50' Kr. til Anvendelse ved en af Foreningens Ekskursioner. Dette Beløb var blevet anvendt til Leje af den Damper, som blev benyttet paa Furesø Ekskursionen d. 2. Oktbr. Fra samme Medlem havde Foreningen' atter haft den Glæde at modtage 123 Kr. 69 Øre til Anvendelse ved passende Lejlighed efter. Best.yrelsens Skøn. Dette Beløb var blevet indsat paa en særlig Sparekassebog: For denne gentagne Garige mod Forenin gen udviste Velvillie bragte Formanden Hr. V. R. Foreningens bedste Tak.,' Formanden omtalte Foreningens Ekskursioner i den for løbne Sommer (se S. 135). I Anledning af det d. 23. Oktbr. over næsten hele Skandina vien følte Jordskælv havde Foreningen, i Lighed med, hvad den havde foretaget ved lignende Lejligheder, øjeblikkelig sat sig i Be~ vægelse for, for Danmarks Vedkommende, at indsamle et saa stort Materiale af Beretninger som muligt. Som bekendt havde Foreningen altid J ordskælvs Skemaer liggende ude over 'Landet paa Fyrene. de,meteorologiske Stationer, Posthusene og Telegrafstationerne. Allerede nu vare en Del af disse Skemaer indsendte.. Yderligere havde Foreningen ved Opraab i Landets samtlige Aviser anmodet om Indsendelse af Beretninger samt udsendt og udleveret et større Antal Skemaer, som vai:e trykte specielt i denne Anledning. For Kjøbenhavns Vedkommende var der saaledes udsendt omtrent et Tusinde, der ved særlig Velvillie fra de kjøbenhavnske Telefon Kiosker' og et større Antal Boghandlere vare gjorte tilgængelige for Publikum. For Landets Vedkommende var Uddelingen sket ved de stedlige Blades Velvillie. Foreningen var meget taknemme lig for den Hjælp, der saaledes paaforskellig Vis var ydet den. En Beretning om Jordskælvet paa Grundlag af de Meddelelser,der bleve indsendte, vilde snarest mulig blive offentliggjort i Forenin gens Meddelelser. :Derefter fremlagde,hr. V. Nordmann en Psolus (Søpølse) fra Yoldialeret ved Esbjerg og gav følgende Meddelelse om EChinoderm- og Mollusk-Faunaen i Yoldialeret ved Esbjerg. Det marine Diluvium ved Esbjerg er under Navn af Yoldialeret ved Esbjerg omtalt i to foreløbige Meddelelser af Dr. V. MADSEN: første Gang i nistidens Foraminiferer" (Meddel. Dansk geol. Foren.

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. 10. København Nr ) og anden Gang i "Inddelingen af danske kvartærdan nelser" (Meddel. Dansk g~oj. Foren. Nr ). Foredragsholderen har nu paa Dr. MADSENS Opfordring revi deret de af ham i de marine Lag indsamlede Molluskskaller og har derved faaet yderligere Bekræftelse paa Dr. MADSENS Iagttagelse, at Faunaen Viser en Forandring fra arktiske til noget mildere.forhold. Sammen med Portlandia arctica GRAy,:der kun findes nederst i Leret, er fundet Tellina calcarea GHEMN. og Saxicava arctica L. Højere oppe i Leret fandtes foruden de to sidstnævnte Arter Astarte Banksii LEACH og dens Varietet Wm'hami HANC., Modiolaria lævigata GRAY og dens Varietet substriata' GRAy,'Leda pernula MULL., Mya truncata L. samt de om mildere klimatiske Forhold bestemt vidnende, Mytilus ~dulis L. og Mytilus umbilicatus PENN. Desuden er der fundet et meget daarligt bevaret Aftryk af enbuccinum? eller en Sipho? I det marine Sand fandtes Leda pernula MULL., Oardium ciliatum F ABR., Tellina calcarea CHEMN., Mya truncata L. samt 'Balanus sp.; desuden;er der af Hr. K. r. V. STEENSTRUP fundet Skalfragmenter af Mytilus edulis, hvilket ban velvilligst har meddelt Foredragsholderen. At Astarte Warhami, der er et udpræget arktisk Dyr, er truffet i Lag sammen med Mytilu.s edulis, er et højst mærkeligt Tilfælde, der dog ikke er uden Sidestykke, i Naturen.. I Følge velvillig Meddelelse, fra Hr. cand. mag. AD. JENSEN leve disse to Arter nemlig Side om Sid,e ved Angmagsalik i østgrønland. Blandt de øvrige Dyrelevninger, der vare fundne af Dr. ~AD' SEN, vakte nogle gaadefulde Kalkplader Opmærksomhed.,Det lyk kedes Foredragsholderen at, konstatere, at de vare Kalkpla~er fra Huden af en Psolus (Skælpølse), og ved et nøjere Studium af de nordiske Psolus-Arters Kalkplader, som han blev sat i Stand til at udføre ved Dr. TH. MORTENSENS Hjælp, viste de. fossile en paafaldende Overensstemmelse i Størrelse og Struktur med Pladerne ~os j>solus Fabricii DUB. & KOR. Denne' arktiske,art synes kun at,være sikkert kendt fra den nordvestlige Side af Atlanterhavet, fra Grønland til New Foundland og Massachusetts. " Den er ved Esbjergfunden i Ler Side om Side med Mytilu8 edulis, og den synes,ogsaaat forekomme i Lerlag samtidig med,eller endog over, det. hvori Mytilus umbilicatu8 forekommer. Dette stemmer ~ed, at denne Mollusk lever ved Amerikas Østkyst fra Labrador til Nord Carolina.,Afandre Echinodermlevninger, er der i det, marine Diluvium ved Esbjerg fundet nogle Armhvirvler og Kalkpladeråf en Slange- 10*

6 140 Møder. stjerne, som af Dr. Ta. MORTENSEN (med kuriringe Tvivl)ere hen" førte til Ophioglypha Sarsi LTK. 'Derpaa holdt Hr. E.M~ Nørregaard et Foredrag om Dolomitforekomsten ved Faxe, som er trykt ovenfor S Efter dette overgaves Formandspladsen til Foreningens Næst~ formand, Hr. K. I. V.Steenstrup,ogHr. V.' Hiritze holdt et Foredrag,,ledsaget af Lysbilleder: Trues Møens Klint med Ødelæggelse fra Havet? Det er trykt ovenfor S liodet den 24. Novbr Formanden Hr. v. Hintze præsidel;ede. Hr. M. Vahi gaven Meddelelse Om Brunkullenes Dannelsesvilkaar.. Det er en bekendt Sag, at Floraen i den østlige Del af de forl e~e.de Stater i Amerika staar de tertiære B,runkulslags Flora meget nær. Næsten alle Slægterne er fælles, ja endog en' enkelt af. Ter. tiærtidens Arter, Taxodiumdistichum, lever endnu i Amerika. Den i de senere Aar i Amerika frodig opblomstrende plantegeografiske Litteratur kan derfor kaste en Del Lys over Tertiærtidens Vegetationsforhold og de økologiske Betingelser for Brunkullenes Dan: nelse; Af særlig Interesse i saa Henseende er et Arbejde af KEARNY: 'Re port on a botanical Survey of the Dismal Swamp Region (U. S. Dep. of Agriculture 1001), der giver en grundig Fremstilling af de amerikanske Sumpskoves økologiske Forhold. Den undersøgte Sump, Dismal Swamp,' ligger paa Grænsen mellem Staterne" Virginia og North Carolina og har et Areal af 5,700 O Km., hvoraf dog ved Dræning 1,800 D Km. er bleven tørlagt og opdyrket. KY!lten af Amerika dannes i denne Egn af en Række Klittanger med indenfor liggende Strandsøe'r. Indenfor disse ligger en jævnt skraanende Slette af marint tertiært Sand, der mod Vest, ca. 40 Km. fra Kysten af Strandsøerne, begrænses af en gammel Kystlinje ined Klinter. Slettens Højde mod Vest er 6 M. Den østlige, lavest liggende Del ai Sletten var oprindelig bevokset med Fyrreskov men er nu opdyrket. Sumpene begynder først noget 'fra Kysten, ca, 11/ 2 'M. O. H., og bliver mel' og mel' vaade, jo læn'gere man kommer mod Vest, saa at,den højest liggende Del af Sumpen er denfugtigste. Forsumpningen skyldes altsaa udelukkende Mangel paa, Afløb for Overfladevandet i det flade Terræn.

7 Medd. fra Dansk geol. Forening. 10. København Den yderste, forholdsvis tørre Del af Sumpen er overvejende. bevokset med Skov ar Ohamæeyparis thyoides, et stedsegrønt Naale træ,der naar en Højde åf 6~20 M. Bunden er sædvanlig mættet med Vand; men er udsat for delvis Udtørring i den. varmeste Del af Aaret. Mange Steder danner Ohamæcyparis' rene' Bestande, men ofte fiiides ogsaa andre Træer mellem dem, saaledes Pinus Tæda og løvfældende Træer f;eks.:acer rubrum, Nyssa biflora og aquatica, Fagus americana, Arter af Quercus. Blandt de mindre Træer findes ogsaa enkelte med læderagtige Blade. En Del af disse Træer er løvfældende mod Nord. men er stedsegrønne længere mod Syd (f. Eks. Magnolia virginian~),andref. Eks.!lex er stedsegrønne. Paa aabne Steder vokser Buske især Ericaceer, andre Steder er Rørsumpe (Arundinaria macrosperma) og Sphagnum Moser dominerende. Blandt Buskene er 'stedsegrønne og løvfældende Arter omtrent ligelig repræsenterede. : Bunden af ChamæcYparis.Sumpen bestaar af et indtil 3 M' tykt Lag af Tørv. Denne indeholder ca. 94 /0 organisk Stof og bestaar. overvej Emde af Grene' og Blade af Ohamæcyparis. Den er lys af Farve, meget sur og meget modstandsdygtig. Idevaadeste Dele af Sumpen er et andet Plantesamfund. herskende nemlig Black Gum~Skoven. Det almindeligste Træ ~r Black Gum. (Nyssa bijlora). Dernæst kommer Taxodium distichum, Begge de dominerende Træer ere løvfældende og forsynede med Aanderødder. Skoven staar i Reglen under Vand, ca Cm. : dybt. Selv i den tørreste Tid er Jorden mættet med Vand. Til. de to almindeligste Træer slutter sig paa de mindre vaade Steder flere andre f. Eks. Acer rubrum,'nys8a aquatica, Liriodendron tulipifera, Liquidambar styraciflua,1!;arter af Eg, El, Pil, Avnbøg, Poppel og Ask, alle løvfældende, samt de, næsten stedsegrønne Smaatræer Magnolia virginiana og Persea pubescens. Skoven er ~eget rig Ima Lianer, f. Eks. Arter af Vitis, Smilax,. Rhus og Olematis:. Enkelte af dem er stedsegrønne. "Under Træerne vokser Buske, mest Ericaeeer. Overalt er Rør (Arundinaria) hyppig. Bunden bestaar af et indtil 3 M. tykt Lag af Dy,mindre surt end Chamæcyparistørven og kun indeholdende ca. 13 Ofo organisk Stof. Naar Bunden tørlægge s, formulder denne Dy hurtig og giver. en meget frugtbar Jord. Den amerikanske Sumpsko'v er, som allerede LEsQuEREux i 1852 har gjort opmærksom.pan '(Zeitschrift der deutschen geolo-

8 142 Møder. gischen GeselIsehaft Bd.. IV), et Brunkulsbækken under Dannelse. Sumpskoven indeholder ligesom de brunkulførende Lag Taxodium distichum, mens Flertallet af de øvrige Slægter optræder i nær staaende Arter. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Brunkuls lagene stammer fra Tørven i Tertiærtidens Sumpskove.. Det er af Interese at se, at saadanne Sumpskove ik.ke bebøver at forudsætte en Lavning i Overfladen, men ogsaa kan findes paa svagt skraanende Sletter ligesom Nutidens Højmoser. Ogsaa angaaende TeTtiærtidens. Klimatforhold giver de ameri kanske Sumpskove Oplysning. Man er ofte ved Forekomsten. i Tertiærlagene af Lauraceer, Myrtaceer,,. Hamamelidaceer og Repræ sentanter for andre Familier, der ikke forekommer i Mellemeuropa, bleven ledet til at slutte, at det nordlige Europa i Tertiærtiden havde haft et subtropisk Klima. Mangelen af disse Familier i Eu ropas Flora skyldes imidlertid kun, at de er bl evne udryddede under Istiden, mens de i Amerika har kunnet' vandre mod syd uden at være hindrede af BjærgkæJer, og efter Istiden atter har kunnet vandre mod Nord. Taxodium distichum gaar i Amerika indtil den il9nde Breddegrad (SARGENT, Report on the Forests of N. America.. Xth Census of U. S. 1884), hvor den koldeste Maaned har en Middelte.mperatur af -;- 0,5 eller som København. I den sydlige Del af Staten Missouri findes typiske Nyssa Taxodium Sumpe (COULTER i Missouri botanical garden, 15 th annual Report 1904). Disse Sumpskove bestaar ganske overvejende af løvfældende 'rræer og N aale træer og har deres Hovedudbredelse i det koldttempererede (løv.. fældende) Bælte, men under de store, løvfældende Træer flndes enkelte stedsegrønne Smaatræer og Buske.. Først nede ved Kysten af den mejicanske Bugt gaar Taxodiumsumpene ned i det sub tropiske (stedsegrønne) Bælte.qanske med de nuværende For hold stemmer HEER'S Angivelser i Flora fossilisarctica.,af den arktiske Tertiærfloras tokimbladede Træer og Buske. havde 56 Alter tynde Blade, mens 21 havde.læderagtige, sandsynligvis stedsegrønne Blade. Den amerikanske Sumpskov lærer os imidler, tid, at alle PJanter paa Grund af den sure Bund har en udpræget xeropbil Bygning, og at enkelte Træer har læderagtige Blade, uden dog at være stedsegrønne, i det mindste i den nordlige Del af deres Omraade. Den arktiske Tertiærflora peger bestemt,paa et koldttempereret'klima, hvor Vinteren dog har været varm nok til, at en Del af Underskovens Buske kan bave været stedsegrønne.

9 Medd. fra Dansk geol. Forening. 10. København Middeltemperaturen for koldeste Maaned kan antagelig have ligget mellem ~ 1 og'+ 8. Ved Nordgrænsen for Taxodium har den var meste Maaned. en Middeltemperatur af mindst 23. Samtidig med, at det koldttempererede Bæltes Nordgrænse har været rykket saa langt mod Nord, at Nordgrønland laa indenfor den, har naturligvis ogsaa det" subtropiske Bælte strakt sig langt længere mod Nora end nu.. Paa hvilken Side af Grænsen Danmark har ligget, vil først en nøjere Undersøgelse af vore Brun kulslag kunne vise. Efter en 'kort Forespørgsel af Hr. G. F. L. SARAUW, der besvaredes af Foredragsholderen,fremlagde Hr. Karl A. OronwaU"'. En Mammuttand, funden i Nymelle Grusgrav ved Hede. husene. Foredragsholderen havde den 18. Oktbr. d. A. fundet.tanden l Bunden af den Grusgrav, der tilhører NymølIe Skærvefabrik, paa en Ekskursion, der foretoges sammen med Statsgeolog V. MILTHERS. Tanden er 15 cm. lang og 11 cm. høj, samt stærkt rullet og afslidt baade paa Tyggefladen og Rodenden. Ifølge. velvillig Be stemmeise' af Hr. Viceinspector H. WINGE er Tanden en Mælketand eller første Kindtand fra den venstre Side. af Overkæben. Fundets Betydning ligger hovedsagelig deri, at denne Tand. uimodsigelig er fundeii som rullet Sten i fluvioglaciale Gruslag.. " I Tilslutning hertil meddelte Hr. O. P. L. Sarau'.". at han havde iagttaget En Belægning af isskurede Blokke i Nymelle Grusgrav ved Hedehusene. Blok Belægningen, 'som bestod af større Sten; der vare is-. skurede in situ, fandtes paa Grænsen mellem det fluvioglaciale Grus og den overliggende Moræne. Skurstribernes Retning var omtrent S. 49 ø., bestemt efter Kompas ved to Besøg den 20. Novbr. og 25. Decbr Belægningen fandtes ved Grusgravens S. ø. Hjørne paa et nyindtaget Areal og var her kommen tilsyne ved Afrømning af det Gruset dækkende, øverste Lag Muld og Moræneler, 0,5~ 1,0 m. under Markens Overflade.

10 144 Møder.. Nederst i Leret, og øverst i Gruset laa Blokkene i et Lag, dannende.en Art aaben Stenbro,hvorafdemindre Sten, vare:optagne ved Afgravningen af Leret, medens de større laa urørtepaa Plads, bestemte til at skride ned og opsamles, naar de 'naaedes at Grusgravens efterhaanden fremrykkende Rand.. Baade blandt de optagne og de. endnu fastliggende. Blokke iagttoges tiere med glatslidt Overflade; hvori tydelige Skurstriber. Saadanne bemærkedes paa 9 fastliggende Sten (af 0,4-::1,2m. største Tværmaal), spredte over et Areal af omtr. 20 X 20 m. Udstrækning. Paa, alle Blokkene havde Skurstriberne samme Retning, omtr. S.49 ø.;. paa flere Sten vare Striberne talrig til Stede. Den største. isskurede Blok havde, Overfladen heldende svagt (14 ), mod Sø.,. "Læside" i NV. Blok Belægninger som den her beskrevne "isskurede Sten bro" ' (striated pavement) forekomme.vistnok hyppig her i Landet (seo..b. BØGGILD i Meddelelser fra Dansk geolog. Foren. Nr p. 84); men Forholdene vare paa dette Sted særlig' gunstige for Iagtbigelsen, idet en større Samling Sten vare blottede og siden 'renvaskede af Efteraarsregnen, hvorfor der kunde være Anledning til at henlede Opmærksomheden derpaa. Ø:rusgraven er den vestligste af to tæt'sammen liggende Grusgrave yestfor Stationen Hedehusene, syd for Landevejen, som her o fra' fører tii Roskilde. Det'nærmeste Sted, hvor Skurstriberfornd:vare iagttagne, 'er' Hvissinge mellem København og Glo~trup. Her var Stribernes Hovedretnirig i de yngste Systemer paa Overfladen af Saltholms. kaiken S. 40 ø.; S. 23 ø. og S. 5 ø. Ved' Køge er fundet to Sy. stemer S. 50 ø. og S. 5 ø. (jfr. BøGGILD, l. c.p. 89":'-91)., ' I Anledning heraf omtalte Hr. H. N. ROSENKJÆR sine Iagttagel ser af ligneride Art i, Frede~il~sho)~s Teglvæ~ksgrav. Derefter havde d~hrr: K. A. GRONWALL, V. MILTHERS,H. N.. RosENKJÆR og EUG. WARMING Ordet for korte Bemærkninger og Forespørgsler., '." f

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet.

Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet. Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet. Af DAN LAURSEN. Efter at Litorina Havet efter Fastlandstiden var transgredieret ind over Danmark og havde naaet sit Maximum, hævedes Landet op, og vi finder

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909.

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. :>!Mt. -Æ- ' / i J,* _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. Carl Christian Gottsche. Mindetale holdt ved Dansk geologisk Forenings Møde den 25. November 1909 af _J VICTOR MADSEN. Ved Professor

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Mødet 20. Januar 1941. Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om: Røgle Klint. Foredraget var en Fremlæggelse af VICTOR MADSEN

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920.

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920. 16. Maj 1919. Ekskursion til Slangerup- og Frederikssundsegnen. Deltagerne afrejste fra Kbhvns. Slangerup-Banegaard

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg.

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. Af V. NORDMANN. ". Abstract. A fossil walrus tooth is described. The circumstances surrounding the finding are discussed; they indicate that the tooth was clearly not

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Guldbrudeparret den 28. april Mille og Inge Mille Tina på hendes 50 års fødselsdag Panama Kanalen Leguan i Costa Rica Hejre i Costa Rica Dødningehoved abe i Costa Rica 2012 Vi ønsker en glædelig Jul og

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere