Oversigt. over. Dansk geologisk ForeningsMøder etc. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. . den 12. Maj 1904.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. over. Dansk geologisk ForeningsMøder etc. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. . den 12. Maj 1904."

Transkript

1 Oversigt over Dansk geologisk ForeningsMøder etc. i904-i905. Ekskursionen til. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. den 12. Maj Deltagerne, 9 Damer og 23 Herrer, kørte om Morgenen med Jernbanen til Kj øge. Herfra spadserede man over Gl. Kjøgegaard.langs med Kjøge Aas til Glenthøj Grusgrave og. videre til Skovhusvænget, hvor den recente Kildekalk blev beset med stor Interesse af Deltagerne. I Skovridergaarden spistes Frokost. Derefter blev Lellinge Grønsandskalk grundig undersøgt og fotograferet. Med Vogne kørte man derpaa til Spanager, hvor Deltagerne fra Udsigts- - taarnet fik et samlet Overblik over Aasenes Forløb. Derfra kørtes til Herfølge, hvor man undersøgte den interessante Limstensforekomst og indsamlede. Forsteninger. Derefter kørte man tilbage til Kjøge og tog med Toget til Kjøbenhavn. Ekskursionen til Grenaa Halvø den Juli Deltagerne, 14 i TaUet, samledes Søndag Morgen den 10. Juli paa Banegaarden i Hinderup. Herfra gik man en Morgentur over Dalterrassen i Lilleaadalen til Søften for at se et Endemorænestrøg, der her gaar over.dalen. Efter en hurtig Frokost i Hinderup Gæstgivergaard besteges Vognene, og Turen gik nu over Todbjerg til Hornslet. Undervejs

2 136 Ekskursioner. besøgtes en Teglværksgrav i glaukonitholdigt, plastisk Ler ved Grundfør Vandmølle; man besaa desuden flere smukke Stenbestrø ninger og Morænegrusforekomster. Fra Hornslet fortsattes til Fods til Faarup. Denne Tur gik for største Delen gennem store, voldformede Endemoræner og ofte ad ret ufremkommelige og trættende Veje. Det var derfor med en vis Glæde, at man i Faarup traf de ventende Vogne, der hurtigt skulde føre de suitne Geologer til Middagsmaden i Rønde. Om Aftenen foretoges en Udflugt til de bekendte Ruiner af det gamle Kalvø Slot. Tidligt næste Morgen fortsattes Turen til Vogns østpaa over det frodige og for sin Skønhed saa berømte Morænelandskab om kring Kalvø Vig. Nord for Tostrup 'besaa man Sydgrænsen af en Hedeslette, der er en direkte Fortsættelse af det østligere liggende Glatvedgrus. Derefter',kørte man sydpaa:gennem et smukt Ende moræneterrain Syd for Feldballe og forlod endelig Vognene ved Vraa,paa Nordskraaningen af det imponerende Højdeparti midt i Mols. Til Fods fortsatte man opad. Fra' de højeste Punkter, Stabel høj og Agn Bavnhøj, havde man ert glimrende Oversigt over de for skellige Bakkerækker, der mødes her. Videre gik Turen gennem de øde og vilde Mols Bjerge til Fulgsø" hvor en solid Middag gav 'Geologerne nye Kræfter til atter at trodse Bjergvandringens Anstrængelser. Ad en østligere Vej naaede man Femmøller,. hvorfra man kørte til Æbeltoft. Den tredie Dags Morgen tog man med første Morgentog nord 'paa til Hyldested Station for at se de smukke og saa overordent lig stenede Endemoræner, hvis højeste Punkt Gratbjerg er. Derfra gik man over Rosmos og Balle' til Hoed. Undervejs 'havde man Lejlighed til at foretage et grundigt Studium af det bekendte Glatvedgrus, saavel hvadoverfladeformen som hvad den indre Bygning angaar, og tillige saa man de forskellige, lidt yngre, ' senglaciale Dale, 'der løbe sammen ved Balle. Ved Middagen i Hoed besluttedes det at ændre Eftermiddagens Program saaledes, at man opgav det planlagte Besøg i Kalkbruddet ved Grenaa Havn og' i Stedet kørte til Havknude. 'I Klinten her,saas forneden i Moræneleret mørktfarvede Partier, der indeholdt en stor Mængde større og mindre Blokke af forskellige, forstenings førende Cyrenabjergarter, mest en sort Lerskifer. Efter et forfriskende Bad kørte man' videre til Grenaa, hvor

3 Medd. fra Dansk geol.l!'orening. 10. København Ekskursionen sluttedes, og hvorfra de fleste af Deltagerne rejste' med samme Dags Aftentog., Ekskursionen blev ledet af Hr. P. HARDER. E,kskursionen til Fureso,den 2. Oktbr Deltagerne, 31 Medlemmer og 5 naturhistoriske Studerende,,der havde faaet Tilladelse til at slutte sig til Ekskursionen, kørte.k!. 8'8 med Jernbanfln til Holte.' Herfra sejlede man med lejet Damper gennem VejlSø til Furesø, hvor der under Hr. WESEN BERG LuNDS' kyndige Ledelse foretoges Skrabninger, saa,at Deltagerne bleve bekendte med de forskellige, Bundarter, 'og deres zonare' Udbredelse indenfor Søen. Ved Tolv-Tiden anløb Damperen Frederiksdal, hvor. Deltagerne spiste Frokost. Efter denne besaa, man Strandaflejringerne, og spadserede derpaa til det ferskvandsbiologiske Laboratorium,.hvor man gennem Akvarierne stiftede Bekendtskab med Dyrelivets, Betydning for BunddannelserneI<~t.orienterende Foredrag holdtes heraf Eksknrsionslederen. Derefter,fortsattes Skrabningerne fra Damperen, indtil Deltagerne Kl retournerede fra Holte til Kjøbenhavn.,Et Beløb af 50 Kr., som af et Medlem var stillet til Raadighed for Foreningen til Brug, paa en Ekskursion, anvendtes tii Lejen af. Damp0ren. }Io'det den 27. Oktbr , ' Formanden, Hr. V. Hintze bød Velkommen, id~t han aabnede Vintersaisonen. En særlig Velkomsthilsen rettedes til ForeniI?gens' Gæster, Hr. Valldbygningsdirektør OHR. OTTERSTRØM. og Hr. Generalauditør,H. Q. STEFFENSEN. Hr. cand. theol. ~REDE BOJSEN, Hr!,Højesteretssagfører S. HØGSBROE og Hr. Professor O. PH. TELLER, der' ligeledes, vare indbudte til at overvære Fo~eningens M~de havde desværre ikke kunnet komme. Følgende nye Medlemmer :,are optagne i Foreningen: Hr. Lærer H. P.. NIELSEN, Tune Landbrugsskole, - Direktør H. HEILBUTH, Kjøbenhavn, Professor Dr. med.,et chir. O. BLoc H, Kjøbenhavn,', Dr. phi!.\vicanper, Mundelstrup, - Assistent, Landbrugskandidat P. OHRISTENsEN"Kjøbenhavn. Apotheker V, BAUER, Rudkjøbing. Dansk geolog. Foren. Nr

4 138 Møder. Fra' et Medlem, Hr. V. R., havde Foreningen i Foraaret haft den Glæde at modtage 50' Kr. til Anvendelse ved en af Foreningens Ekskursioner. Dette Beløb var blevet anvendt til Leje af den Damper, som blev benyttet paa Furesø Ekskursionen d. 2. Oktbr. Fra samme Medlem havde Foreningen' atter haft den Glæde at modtage 123 Kr. 69 Øre til Anvendelse ved passende Lejlighed efter. Best.yrelsens Skøn. Dette Beløb var blevet indsat paa en særlig Sparekassebog: For denne gentagne Garige mod Forenin gen udviste Velvillie bragte Formanden Hr. V. R. Foreningens bedste Tak.,' Formanden omtalte Foreningens Ekskursioner i den for løbne Sommer (se S. 135). I Anledning af det d. 23. Oktbr. over næsten hele Skandina vien følte Jordskælv havde Foreningen, i Lighed med, hvad den havde foretaget ved lignende Lejligheder, øjeblikkelig sat sig i Be~ vægelse for, for Danmarks Vedkommende, at indsamle et saa stort Materiale af Beretninger som muligt. Som bekendt havde Foreningen altid J ordskælvs Skemaer liggende ude over 'Landet paa Fyrene. de,meteorologiske Stationer, Posthusene og Telegrafstationerne. Allerede nu vare en Del af disse Skemaer indsendte.. Yderligere havde Foreningen ved Opraab i Landets samtlige Aviser anmodet om Indsendelse af Beretninger samt udsendt og udleveret et større Antal Skemaer, som vai:e trykte specielt i denne Anledning. For Kjøbenhavns Vedkommende var der saaledes udsendt omtrent et Tusinde, der ved særlig Velvillie fra de kjøbenhavnske Telefon Kiosker' og et større Antal Boghandlere vare gjorte tilgængelige for Publikum. For Landets Vedkommende var Uddelingen sket ved de stedlige Blades Velvillie. Foreningen var meget taknemme lig for den Hjælp, der saaledes paaforskellig Vis var ydet den. En Beretning om Jordskælvet paa Grundlag af de Meddelelser,der bleve indsendte, vilde snarest mulig blive offentliggjort i Forenin gens Meddelelser. :Derefter fremlagde,hr. V. Nordmann en Psolus (Søpølse) fra Yoldialeret ved Esbjerg og gav følgende Meddelelse om EChinoderm- og Mollusk-Faunaen i Yoldialeret ved Esbjerg. Det marine Diluvium ved Esbjerg er under Navn af Yoldialeret ved Esbjerg omtalt i to foreløbige Meddelelser af Dr. V. MADSEN: første Gang i nistidens Foraminiferer" (Meddel. Dansk geol. Foren.

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. 10. København Nr ) og anden Gang i "Inddelingen af danske kvartærdan nelser" (Meddel. Dansk g~oj. Foren. Nr ). Foredragsholderen har nu paa Dr. MADSENS Opfordring revi deret de af ham i de marine Lag indsamlede Molluskskaller og har derved faaet yderligere Bekræftelse paa Dr. MADSENS Iagttagelse, at Faunaen Viser en Forandring fra arktiske til noget mildere.forhold. Sammen med Portlandia arctica GRAy,:der kun findes nederst i Leret, er fundet Tellina calcarea GHEMN. og Saxicava arctica L. Højere oppe i Leret fandtes foruden de to sidstnævnte Arter Astarte Banksii LEACH og dens Varietet Wm'hami HANC., Modiolaria lævigata GRAY og dens Varietet substriata' GRAy,'Leda pernula MULL., Mya truncata L. samt de om mildere klimatiske Forhold bestemt vidnende, Mytilus ~dulis L. og Mytilus umbilicatus PENN. Desuden er der fundet et meget daarligt bevaret Aftryk af enbuccinum? eller en Sipho? I det marine Sand fandtes Leda pernula MULL., Oardium ciliatum F ABR., Tellina calcarea CHEMN., Mya truncata L. samt 'Balanus sp.; desuden;er der af Hr. K. r. V. STEENSTRUP fundet Skalfragmenter af Mytilus edulis, hvilket ban velvilligst har meddelt Foredragsholderen. At Astarte Warhami, der er et udpræget arktisk Dyr, er truffet i Lag sammen med Mytilu.s edulis, er et højst mærkeligt Tilfælde, der dog ikke er uden Sidestykke, i Naturen.. I Følge velvillig Meddelelse, fra Hr. cand. mag. AD. JENSEN leve disse to Arter nemlig Side om Sid,e ved Angmagsalik i østgrønland. Blandt de øvrige Dyrelevninger, der vare fundne af Dr. ~AD' SEN, vakte nogle gaadefulde Kalkplader Opmærksomhed.,Det lyk kedes Foredragsholderen at, konstatere, at de vare Kalkpla~er fra Huden af en Psolus (Skælpølse), og ved et nøjere Studium af de nordiske Psolus-Arters Kalkplader, som han blev sat i Stand til at udføre ved Dr. TH. MORTENSENS Hjælp, viste de. fossile en paafaldende Overensstemmelse i Størrelse og Struktur med Pladerne ~os j>solus Fabricii DUB. & KOR. Denne' arktiske,art synes kun at,være sikkert kendt fra den nordvestlige Side af Atlanterhavet, fra Grønland til New Foundland og Massachusetts. " Den er ved Esbjergfunden i Ler Side om Side med Mytilu8 edulis, og den synes,ogsaaat forekomme i Lerlag samtidig med,eller endog over, det. hvori Mytilus umbilicatu8 forekommer. Dette stemmer ~ed, at denne Mollusk lever ved Amerikas Østkyst fra Labrador til Nord Carolina.,Afandre Echinodermlevninger, er der i det, marine Diluvium ved Esbjerg fundet nogle Armhvirvler og Kalkpladeråf en Slange- 10*

6 140 Møder. stjerne, som af Dr. Ta. MORTENSEN (med kuriringe Tvivl)ere hen" førte til Ophioglypha Sarsi LTK. 'Derpaa holdt Hr. E.M~ Nørregaard et Foredrag om Dolomitforekomsten ved Faxe, som er trykt ovenfor S Efter dette overgaves Formandspladsen til Foreningens Næst~ formand, Hr. K. I. V.Steenstrup,ogHr. V.' Hiritze holdt et Foredrag,,ledsaget af Lysbilleder: Trues Møens Klint med Ødelæggelse fra Havet? Det er trykt ovenfor S liodet den 24. Novbr Formanden Hr. v. Hintze præsidel;ede. Hr. M. Vahi gaven Meddelelse Om Brunkullenes Dannelsesvilkaar.. Det er en bekendt Sag, at Floraen i den østlige Del af de forl e~e.de Stater i Amerika staar de tertiære B,runkulslags Flora meget nær. Næsten alle Slægterne er fælles, ja endog en' enkelt af. Ter. tiærtidens Arter, Taxodiumdistichum, lever endnu i Amerika. Den i de senere Aar i Amerika frodig opblomstrende plantegeografiske Litteratur kan derfor kaste en Del Lys over Tertiærtidens Vegetationsforhold og de økologiske Betingelser for Brunkullenes Dan: nelse; Af særlig Interesse i saa Henseende er et Arbejde af KEARNY: 'Re port on a botanical Survey of the Dismal Swamp Region (U. S. Dep. of Agriculture 1001), der giver en grundig Fremstilling af de amerikanske Sumpskoves økologiske Forhold. Den undersøgte Sump, Dismal Swamp,' ligger paa Grænsen mellem Staterne" Virginia og North Carolina og har et Areal af 5,700 O Km., hvoraf dog ved Dræning 1,800 D Km. er bleven tørlagt og opdyrket. KY!lten af Amerika dannes i denne Egn af en Række Klittanger med indenfor liggende Strandsøe'r. Indenfor disse ligger en jævnt skraanende Slette af marint tertiært Sand, der mod Vest, ca. 40 Km. fra Kysten af Strandsøerne, begrænses af en gammel Kystlinje ined Klinter. Slettens Højde mod Vest er 6 M. Den østlige, lavest liggende Del ai Sletten var oprindelig bevokset med Fyrreskov men er nu opdyrket. Sumpene begynder først noget 'fra Kysten, ca, 11/ 2 'M. O. H., og bliver mel' og mel' vaade, jo læn'gere man kommer mod Vest, saa at,den højest liggende Del af Sumpen er denfugtigste. Forsumpningen skyldes altsaa udelukkende Mangel paa, Afløb for Overfladevandet i det flade Terræn.

7 Medd. fra Dansk geol. Forening. 10. København Den yderste, forholdsvis tørre Del af Sumpen er overvejende. bevokset med Skov ar Ohamæeyparis thyoides, et stedsegrønt Naale træ,der naar en Højde åf 6~20 M. Bunden er sædvanlig mættet med Vand; men er udsat for delvis Udtørring i den. varmeste Del af Aaret. Mange Steder danner Ohamæcyparis' rene' Bestande, men ofte fiiides ogsaa andre Træer mellem dem, saaledes Pinus Tæda og løvfældende Træer f;eks.:acer rubrum, Nyssa biflora og aquatica, Fagus americana, Arter af Quercus. Blandt de mindre Træer findes ogsaa enkelte med læderagtige Blade. En Del af disse Træer er løvfældende mod Nord. men er stedsegrønne længere mod Syd (f. Eks. Magnolia virginian~),andref. Eks.!lex er stedsegrønne. Paa aabne Steder vokser Buske især Ericaceer, andre Steder er Rørsumpe (Arundinaria macrosperma) og Sphagnum Moser dominerende. Blandt Buskene er 'stedsegrønne og løvfældende Arter omtrent ligelig repræsenterede. : Bunden af ChamæcYparis.Sumpen bestaar af et indtil 3 M' tykt Lag af Tørv. Denne indeholder ca. 94 /0 organisk Stof og bestaar. overvej Emde af Grene' og Blade af Ohamæcyparis. Den er lys af Farve, meget sur og meget modstandsdygtig. Idevaadeste Dele af Sumpen er et andet Plantesamfund. herskende nemlig Black Gum~Skoven. Det almindeligste Træ ~r Black Gum. (Nyssa bijlora). Dernæst kommer Taxodium distichum, Begge de dominerende Træer ere løvfældende og forsynede med Aanderødder. Skoven staar i Reglen under Vand, ca Cm. : dybt. Selv i den tørreste Tid er Jorden mættet med Vand. Til. de to almindeligste Træer slutter sig paa de mindre vaade Steder flere andre f. Eks. Acer rubrum,'nys8a aquatica, Liriodendron tulipifera, Liquidambar styraciflua,1!;arter af Eg, El, Pil, Avnbøg, Poppel og Ask, alle løvfældende, samt de, næsten stedsegrønne Smaatræer Magnolia virginiana og Persea pubescens. Skoven er ~eget rig Ima Lianer, f. Eks. Arter af Vitis, Smilax,. Rhus og Olematis:. Enkelte af dem er stedsegrønne. "Under Træerne vokser Buske, mest Ericaeeer. Overalt er Rør (Arundinaria) hyppig. Bunden bestaar af et indtil 3 M. tykt Lag af Dy,mindre surt end Chamæcyparistørven og kun indeholdende ca. 13 Ofo organisk Stof. Naar Bunden tørlægge s, formulder denne Dy hurtig og giver. en meget frugtbar Jord. Den amerikanske Sumpsko'v er, som allerede LEsQuEREux i 1852 har gjort opmærksom.pan '(Zeitschrift der deutschen geolo-

8 142 Møder. gischen GeselIsehaft Bd.. IV), et Brunkulsbækken under Dannelse. Sumpskoven indeholder ligesom de brunkulførende Lag Taxodium distichum, mens Flertallet af de øvrige Slægter optræder i nær staaende Arter. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Brunkuls lagene stammer fra Tørven i Tertiærtidens Sumpskove.. Det er af Interese at se, at saadanne Sumpskove ik.ke bebøver at forudsætte en Lavning i Overfladen, men ogsaa kan findes paa svagt skraanende Sletter ligesom Nutidens Højmoser. Ogsaa angaaende TeTtiærtidens. Klimatforhold giver de ameri kanske Sumpskove Oplysning. Man er ofte ved Forekomsten. i Tertiærlagene af Lauraceer, Myrtaceer,,. Hamamelidaceer og Repræ sentanter for andre Familier, der ikke forekommer i Mellemeuropa, bleven ledet til at slutte, at det nordlige Europa i Tertiærtiden havde haft et subtropisk Klima. Mangelen af disse Familier i Eu ropas Flora skyldes imidlertid kun, at de er bl evne udryddede under Istiden, mens de i Amerika har kunnet' vandre mod syd uden at være hindrede af BjærgkæJer, og efter Istiden atter har kunnet vandre mod Nord. Taxodium distichum gaar i Amerika indtil den il9nde Breddegrad (SARGENT, Report on the Forests of N. America.. Xth Census of U. S. 1884), hvor den koldeste Maaned har en Middelte.mperatur af -;- 0,5 eller som København. I den sydlige Del af Staten Missouri findes typiske Nyssa Taxodium Sumpe (COULTER i Missouri botanical garden, 15 th annual Report 1904). Disse Sumpskove bestaar ganske overvejende af løvfældende 'rræer og N aale træer og har deres Hovedudbredelse i det koldttempererede (løv.. fældende) Bælte, men under de store, løvfældende Træer flndes enkelte stedsegrønne Smaatræer og Buske.. Først nede ved Kysten af den mejicanske Bugt gaar Taxodiumsumpene ned i det sub tropiske (stedsegrønne) Bælte.qanske med de nuværende For hold stemmer HEER'S Angivelser i Flora fossilisarctica.,af den arktiske Tertiærfloras tokimbladede Træer og Buske. havde 56 Alter tynde Blade, mens 21 havde.læderagtige, sandsynligvis stedsegrønne Blade. Den amerikanske Sumpskov lærer os imidler, tid, at alle PJanter paa Grund af den sure Bund har en udpræget xeropbil Bygning, og at enkelte Træer har læderagtige Blade, uden dog at være stedsegrønne, i det mindste i den nordlige Del af deres Omraade. Den arktiske Tertiærflora peger bestemt,paa et koldttempereret'klima, hvor Vinteren dog har været varm nok til, at en Del af Underskovens Buske kan bave været stedsegrønne.

9 Medd. fra Dansk geol. Forening. 10. København Middeltemperaturen for koldeste Maaned kan antagelig have ligget mellem ~ 1 og'+ 8. Ved Nordgrænsen for Taxodium har den var meste Maaned. en Middeltemperatur af mindst 23. Samtidig med, at det koldttempererede Bæltes Nordgrænse har været rykket saa langt mod Nord, at Nordgrønland laa indenfor den, har naturligvis ogsaa det" subtropiske Bælte strakt sig langt længere mod Nora end nu.. Paa hvilken Side af Grænsen Danmark har ligget, vil først en nøjere Undersøgelse af vore Brun kulslag kunne vise. Efter en 'kort Forespørgsel af Hr. G. F. L. SARAUW, der besvaredes af Foredragsholderen,fremlagde Hr. Karl A. OronwaU"'. En Mammuttand, funden i Nymelle Grusgrav ved Hede. husene. Foredragsholderen havde den 18. Oktbr. d. A. fundet.tanden l Bunden af den Grusgrav, der tilhører NymølIe Skærvefabrik, paa en Ekskursion, der foretoges sammen med Statsgeolog V. MILTHERS. Tanden er 15 cm. lang og 11 cm. høj, samt stærkt rullet og afslidt baade paa Tyggefladen og Rodenden. Ifølge. velvillig Be stemmeise' af Hr. Viceinspector H. WINGE er Tanden en Mælketand eller første Kindtand fra den venstre Side. af Overkæben. Fundets Betydning ligger hovedsagelig deri, at denne Tand. uimodsigelig er fundeii som rullet Sten i fluvioglaciale Gruslag.. " I Tilslutning hertil meddelte Hr. O. P. L. Sarau'.". at han havde iagttaget En Belægning af isskurede Blokke i Nymelle Grusgrav ved Hedehusene. Blok Belægningen, 'som bestod af større Sten; der vare is-. skurede in situ, fandtes paa Grænsen mellem det fluvioglaciale Grus og den overliggende Moræne. Skurstribernes Retning var omtrent S. 49 ø., bestemt efter Kompas ved to Besøg den 20. Novbr. og 25. Decbr Belægningen fandtes ved Grusgravens S. ø. Hjørne paa et nyindtaget Areal og var her kommen tilsyne ved Afrømning af det Gruset dækkende, øverste Lag Muld og Moræneler, 0,5~ 1,0 m. under Markens Overflade.

10 144 Møder.. Nederst i Leret, og øverst i Gruset laa Blokkene i et Lag, dannende.en Art aaben Stenbro,hvorafdemindre Sten, vare:optagne ved Afgravningen af Leret, medens de større laa urørtepaa Plads, bestemte til at skride ned og opsamles, naar de 'naaedes at Grusgravens efterhaanden fremrykkende Rand.. Baade blandt de optagne og de. endnu fastliggende. Blokke iagttoges tiere med glatslidt Overflade; hvori tydelige Skurstriber. Saadanne bemærkedes paa 9 fastliggende Sten (af 0,4-::1,2m. største Tværmaal), spredte over et Areal af omtr. 20 X 20 m. Udstrækning. Paa, alle Blokkene havde Skurstriberne samme Retning, omtr. S.49 ø.;. paa flere Sten vare Striberne talrig til Stede. Den største. isskurede Blok havde, Overfladen heldende svagt (14 ), mod Sø.,. "Læside" i NV. Blok Belægninger som den her beskrevne "isskurede Sten bro" ' (striated pavement) forekomme.vistnok hyppig her i Landet (seo..b. BØGGILD i Meddelelser fra Dansk geolog. Foren. Nr p. 84); men Forholdene vare paa dette Sted særlig' gunstige for Iagtbigelsen, idet en større Samling Sten vare blottede og siden 'renvaskede af Efteraarsregnen, hvorfor der kunde være Anledning til at henlede Opmærksomheden derpaa. Ø:rusgraven er den vestligste af to tæt'sammen liggende Grusgrave yestfor Stationen Hedehusene, syd for Landevejen, som her o fra' fører tii Roskilde. Det'nærmeste Sted, hvor Skurstriberfornd:vare iagttagne, 'er' Hvissinge mellem København og Glo~trup. Her var Stribernes Hovedretnirig i de yngste Systemer paa Overfladen af Saltholms. kaiken S. 40 ø.; S. 23 ø. og S. 5 ø. Ved' Køge er fundet to Sy. stemer S. 50 ø. og S. 5 ø. (jfr. BøGGILD, l. c.p. 89":'-91)., ' I Anledning heraf omtalte Hr. H. N. ROSENKJÆR sine Iagttagel ser af ligneride Art i, Frede~il~sho)~s Teglvæ~ksgrav. Derefter havde d~hrr: K. A. GRONWALL, V. MILTHERS,H. N.. RosENKJÆR og EUG. WARMING Ordet for korte Bemærkninger og Forespørgsler., '." f

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963 Oversigt over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963 Mødet 28. januar 1963 Hr. Helge Gry holdt foredraget: Noget om Bornholms palæozoikum. I tilknytning til foredraget fremkom indlæg fra

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+' / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/newguineaopleveloohols

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i .-^'. /...i i>-6-^ - ^^w.^ ty*.-^ -fl* t^ I*.-- 1.. érv i(^ '^, #.^ mfb ^^. '^'^\ -\6^ ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^»

Læs mere

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg.

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. Af V. NORDMANN. ". Abstract. A fossil walrus tooth is described. The circumstances surrounding the finding are discussed; they indicate that the tooth was clearly not

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den jiolytekniske Lærednslnlt A. R. Christensen. REDAKTION: Fq. Kontorchef i Indenrigsministeriet, dizitsassessor I. Chr. u. Steizzann. I Fuldmægtig i Ministeriet for

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere