Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense"

Transkript

1 G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for udnyttelsen af ejendomme inden for planens område. Bestemmelserne kan omhandle den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter, bebyggelsens art, omfang og udformning, friarealers anvendelse, fællesanlæg, afskærmende foranstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold m.m. Lokalplanen er delt op i to dele: En redegørelsesdel, der redegør for planens intentioner og forhold til anden lovgivning. En bestemmelsesdel, der fastlægger bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere. Hvornår skal der laves en lokalplan? Ifølge Planloven skal der laves en lokalplan, når det er nødvendigt for at realisere kommuneplanen. Der skal også laves en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Byrådet kan endvidere på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et forslag til en lokalplan. Hvad er virkningen af en lokalplan? Der må ikke etableres forhold, som er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Lokalplanen regulerer dog kun fremtidige forhold. Det betyder, at lovlig, eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan fortsætte som hidtil, selv om den er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Offentliggørelse af lokalplanen Før en lokalplan kan vedtages endeligt, skal der fremlægges et forslag til offentlig høring i mindst 8 uger. I dette tidsrum kan alle med interesse komme med indsigelser, idéer, kommentarer og forslag til lokalplanforslaget.

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund Lokalplanens område Afgrænsning Vejforhold Lokalplanens formål og indhold Regionplanen Kommuneplanen Zoneforhold Miljølovgivning Museumsloven Vejlovgivningen Forsyning Miljøvurdering Servitutter Klagevejledning til lokalplanen Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...15 Bestemmelser Lokalplanens formål Område- og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Veje og tilkørselsforhold Tekniske anlæg Ubebyggede arealer Servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger...21 Vedtagelsespåtegning...23 Bilag Bilag 1 Matrikulære forhold...27 Bilag 2 Lokalplankort...29 Bilag 3 Screening af Lokalplan 15/

4

5 Redegørelse

6 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Nærværende redegørelse til Lokalplan 15/2009 er udarbejdet i henhold til Planlovens 16. Redegørelsen oplyser om lokalplanens formål, intentioner og forhold til anden planlægning og lovgivning, der måtte gælde for lokalplan området. 1. Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Rockwool, som i forbindelse med virksomhedsdriften i Øster Doense, har behov for et 4-5 ha stort areal til udendørs oplagring. Fabrikken i Øster Doense råder i dag over lagerplads til ca tons. I fremtiden forventes behovet for lagerplads at blive op til tons. Dette svarer til et lagerpladsbehov på ca. 3-4 ha brutto. Lokalplanområde d ne b Vebbestrup jernba a C Stenstrupvej Illustration 1: Fotos af virksomheden idag. Rockwool i Øster Doense producerer ca tons mineraluld årligt. Den svingende efterspørgsel har virksomheden traditionelt håndteret ved at fyre henholdsvis ansætte operatører efter behov. Antallet af ansatte svinger derfor fra 200 personer i lavsæson og op til 300 ansatte i højsæson. Med den påtænkte udvidelse af lagerpladsen regner virksomheden med at kunne undgå de store udsving i medarbejderstyrken. Dette vil være til fordel for virksomheden såvel som for de berørte ansatte. j Stenstrupve Hobrovej Ro ckw ool v ej Illustration 2: Placering af fotopunkter, som viser, hvor billederne i lokalplanen er taget. Sto reg ade Eksisterende virksomhed Øster Doense Illustation 3: Oversigtskort over lokalplan områdets beliggenhed. Illustration 4: Fotopunkt a er set fra lokal planområdet nordøstlige hjørne fra krydset Rockwoolvej /Stenstrupvej. Det ses at terrænet falder lidt mod dette hjørne, dog er det ikke områdets laveste punkt. side 6 Den vestlige rabat af Rockwoolvej Landbrugsejendommen Stenstrupvej 2A Wiegaarden Nord

7 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Fakta om Rockwool Group Producerer stenuld til isolering, loftbeklædning, facadepaneler, støj- og vibrationsdæmpning, akustik mv. Årlig omsætning på 11,5 mia. kr medarbejdere 22 produktionsenheder i 14 lande i Europa, Nordamerika og Asien Hovedkontor i Hedehusene nær København Produktion i Danmark i Vamdrup og Øster Doense 2. Lokalplanens område 2.1 Afgrænsning Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord for Øster Doense og omfatter et areal på ca. 4,8 ha. Området afgrænses af Stenstrupvej mod nord, Rockwoolvej mod øst og erhvervsejendommen Wiegaarden Nord med adressen Stenstrupvej 4B mod vest. Mod syd grænser arealet op til det åbne land. Ca. 100 meter syd for området ligger landejendommen Stenstrupvej 2A, og Øster Doenses bygrænse ligger meter syd for området. Arealet henligger idag som udnyttet landbrugsjord. 2.2 Landskab Terrænet indenfor lokalplanområdet er svagt kuperet. Af illustration 8 fremgår, at der er terænforskelle på ca. 5 meter inden for lokalplanområdet. Laveste kote er 65 meter, mens højeste kote er 70,5 meter. Den nord-vestlige del af området ligger generelt en smule lavere end den syd-østlige del, men ellers er de små bakketoppe og lavområderne spredt over området. Lokalplanområdet ligger lidt højere end end det eksisterende fabriksområde. Illustration 5: Virksomheden set fra nordvest. Siden billedet er taget er de grønne græsareal lige foran virksomheden inddraget til lagerplads til færdigvarer og parkering. Øster Doense Illustration 6: View b viser lokalplanområdet set fra syd/øst. Træerne til højre i billedet udgør skel ind til naboejendommen Stenstrupevej 2A. Den sydlige grænse af lokalplanområdet følger ikke eksisterende skel. Lokalplanområde Wiegaarden Nord Lokalplanområdet Rockwool side 7

8 Redegørelse Lokalplan 15/ Vejforhold Det eksisterende virksomhedsområde vejforsynes idag fra Rockwoolvej, som er en kommunal vej i det åbne land med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Person og varetransport til Rockwool sker som hovedregel via Hobrovej og Stenstrupvej. Lasbiler ledes således uden om Øster Doense. Iillustration 7: Eksisterende udendørslager til færdigvarer hos Rockwool. Børn i Øster Doense går i skole i Vebbestrup. Da der er etableret cykelsti langs Hobrovej fra Vebbestrup til Storgade færdes de fleste bløde trafikanter på Storegade. Der er således gode muligheder for at blød og tung trafik er adskilt. Lokalplanområdet skal vejforsynes fra Rockwoolvej, dels for at undgå udkørsel til den forholdsvis trafikerede Stenstrupvej og dels fordi der vil blive behov for en del transport mellem den eksisterende virksomhed og lokalplanområdet. 3. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens formål er at give mulighed for at udnytte et areal til erhvervsmæssigt formål, i form af udendørs lager og parkering m.v. Lokalplanens formål er endvidere at overføre et areal fra landzone til byzone. Illustration 8: Parkerede lastbiler på det eksisterende fabriksområde. Derudover er formålet at sikre, at den fremtidige indretning og anvendelse af arealet sker under størst mulig hensyntagen til omkringliggende landskab og beboelsesejendomme samt at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold. Illustation 9: Terrænforskelle inden for lokalplanområdet , ,5 70, side ,5 Illustration 10: Fotopunkt c er taget fra Stenstrupvej ved indkørslen til landejen dommen Stenstrupvej 2A. Det udendørs lager vil blive placeret bag bebyggelsen på Stenstrupvej 4A. Stenstrupvej 4A 65,5 Rockwool Indkørsel til Stenstrupvej 2A

9 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Konkret indeholder lokalplanen bestemmelser om, at selve oplagspladsen skal etableres så lavt som muligt dog under hensyntagen til støjforhold og ind- og udkørsel ti området for at undgå, at mineraluldspallerne og lastbilanhængerne bliver for synlige i det omkingliggende landskab. Omkring hele pladsen friholdes et 5 meter bredt bælte, som skal bevares i eksisterende terræn, men derved vil der opstå en vold/skrænt omkring en del af arealet. Samtidig vil det aktive lagerareal blive ført ned i niveau med adgangsvejen Rockwoolvej og den resterende virksomhed. Illustration 11: Bygningerne på naboejendommen er delvist gravet ned i terræn. Princippet er videreført i denne lokalplan. 4. Forhold til anden planlægning og lovgivning 4.1 Regionplanen Med strukturreformen fastholdes Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt med retsvirkning som landsplandirektiv indtil de hidtidige regionplanretningslinier afløses af en ny kommuneplan for Mariagerfjord Kommune. Illustration 12: Rockwoolvej fra nord mod syd. Hovedstruktur Af regionplanens hovedstrukturkort (kort nr. 1) fremgår, at lokalplanområdet er placeret i det åbne land indenfor et såkaldt jordbrugsområde. Ifølge retningslinie skal hensynet til jordbrugserhverv varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudviklingsinteresser. Lokalplanområdet er af hensyn til arronderingen ikke sammenfaldende med rammeområdet, så der er så vidt muligt taget hensyn til jordbrugserhvervet. Mariagerfjord Kommune vurderer, at udvidelsen af Rockwool således sker under hensyntagen til de jordbrugsmæssige forhold i området. Det vurderes at være af stor samfundsmæssig betydning, at Rockwool får mulighed for at udvide med en oplagsplads. Grundvandsbeskyttelse Som et led i vandressourceplanlægningen blev det tidligere Norjyllands Amt opdelt i områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med almindelige drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Illustration 13: Fotopunkt d, hvor Rockwool ses fra vest. Det er denne type oplag og parkering, som lokalområdet vil blive anvendt til. Lokalplanområdet er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser, hvor beskyttelsen af grundvandet opnås via den til enhver tid gældende lovgivning om miljøbeskyttelse. Der vil således ikke blive foretaget særlige tiltag med henblik på at beskytte grundvandet. side 9

10 Redegørelse Lokalplan 15/ Kommuneplanen Indtil der er udarbejdet en kommuneplan for hele Mariagerfjord Kommune er lokalplanområdet omfattet af Arden Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde H.3, hvor området er udlagt til lokalt erhvervsområde i form af lettere industri- og håndværksvirksomhed. Området er udlagt som følgevirksomhed til rammeområde I.1, som Rockwool er beliggende inden for. Området er således taget med i kommuneplanen med henblik på at sikre et areal til en eventuel udvidelse af Rockwool. I område H.3. skal der i lokalplan sikres støjdæmpende foranstaltninger. Etablering af en oplagsplads er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, men området skal overføres til byzone ved en lokalplan. Den eksisterende virksomhed er beliggende i byzone og er omfattet af Lokalplan for erhvervsområde ved Øster Doense By. Oplagspladsen vil komme til at ligge i tilknytning til den eksisterende virksomhed. 4.3 Zoneforhold Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i landzone. Med denne lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone. 4.4 Miljølovgivning Miljøgodkendelse Rockwool-fabrikken i Øster Doense er i henhold til Miljøbeskyttelsesloven en såkaldt listevirksomhed, hvilket bl.a. betyder, at der foreligger en miljøgod- Illustration 14: Kommuneplanramme H.3 og I.1 i Arden Kommuneplan H.3 I.1 side 10 Mariagerfjord Kommune Teknik & Miljø

11 Redegørelse Lokalplan 15/2009 kendelse for virksomheden. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens produktion og aktivitet. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden. Derudover kan den fås hos Miljøcenter Århus, som er tilsyns- og godkendelsesmyndighed eller hos Mariagerfjord Kommune. Den gældende godkendelse vil blive taget op til revurdering senest den 14. september Godkendelsesmyndigheden vil med udgangspunkt i en konkret ansøgning om miljøgodkendelse fra Rockwool vurdere, om den gældende miljøgodkendelse skal revurderes, eller om der skal laves tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening indenfor lokalplanområdet. Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes yderligere forurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forurening være påkrævet. Der henvises i øvrigt til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. I henhold til Jordforureningsloven er planmæssigt udpegede byzoner pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Dette betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune. Kommunen kan efter vurdering undtage og inddrage bydele i områdeklassificeringen, hvilket kan få betydning for arealets status i forhold til områdeklassificeringen. En eventuel ændring af de områdeklassificerede arealer vil blive indarbejdet i et kommende jordflytningsregulativ. Støj Godkendelsesmyndigheden vil i forbindelse med behandlingen af ovennævnte ansøgning om miljøgodkendelse fra Rockwool vurdere de nærmere krav, der eventuelt skal stilles til støj fra aktiviteten fra oplagspladsen. 4.5 Museumsloven Der er ikke registreret fund og fortidsminder inden for lokalplanområdet. Der kan alligevel være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv, særligt fordi der umiddelbart nord for lokalplanområdet findes en overpløjet gravhøj fra bondestenalderen og vest for lokalplanområdet sandsynligvis har ligget en gravhøj tidligere. Det er Nordjyllands Historiske Museums erfaring, at områder med grave ofte indeholder spor efter den samtidige bebyggelse eller flere grave. Nordjyllands Historiske Museum anbefaler at lade museet gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse af lokalplan området. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger side 11

12 Redegørelse Lokalplan 15/2009 og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Historiske Museum. 4.6 Vejlovgivningen Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra den offentlige vej Rockwoolvej. Der er indkørsel til området i princippet som vist på kortbilag 2. Indkørslen er søgt placeret, så der ikke sker direkte krydsning af Rockwoolvej. På denne måde, skal chaufførerne kører et stykke ad Rockwoolvej, hvorved de er opmærksomme på, at de skal krydse en vej for at komme til oplagspladsen. Af samme årsag forventes etableret hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Rockwoolvej. Inden overkørsler mv. anlægges, skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om offentlige veje til Mariagerfjord Kommunes godkendelse. Der etableres ingen overkørsel fra Stenstrupvej og eventuelle eksisterende overkørsler til Stenstrupvej og Rockwoolvej forventes at blive forlangt nedlagt i forbindelse med ovennævnte sagsbehandling i forhold til Lov om offentlige veje. 4.7 Forsyning Spildevandsplanen Kloakforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune. På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet omfattet af Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan for På baggrund af en nærmere vurdering vil miljømyndigheden afgøre hvorvidt overfladevandet kan tillades afledt ved nedsivning eller afledt til et nærliggende vandløb. Der vil blive taget stilling til afledningsforholdene i forbindelse med behandling af en konkret ansøgning. Det skal dog bemærkes, at det ikke vil være muligt at aflede overfladevand til spildevandssystemet. Eventuelt spildevand fra området forventes afledt via eksisterende spildevandsledning til renseanlægget ved Oue. Vandforsyningsplanen Vandforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet omfattet af tidligere Arden Kommunes Vandforsyningsplan fra 1997, hvilket betyder, at lokalplanområdet skal vandforsynes fra Øster Doense Vandværk. Det skal dog bemærkes, at Rockwool i øjeblikket vandforsynes af egen boring. Såfremt det bliver nødvendigt at vandforsyne oplagspladsen, forventes dette at ske fra egen boring. side 12

13 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Varmeplanen Lokalplanen åbner ikke mulighed for bebyggelse inden for lokalplanområdet. På den baggrund forventes det ikke at blive aktuelt med tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 4.8 Miljøvurdering Når Mariagerfjord Kommune udarbejder en lokalplan, skal der ifølge 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering i følgende tilfælde: Hvis lokalplanen fastlægger ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Hvis indholdet af lokalplanen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis der fastlægges ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der fastlægges ikke ramme for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Med henblik på at få afklaret, om lokalplanen fastlægger ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som Mariagerfjord Kommune vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, at der foretages en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er indsat som bilag 3 i lokalplanen. Resultatet af screeningen er, at Mariagerfjord Kommune vurderer, at lokalplanens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke er væsentlige, samtidig med at planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning Afgørelsen af at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til En klage skal være nævnet i hænde inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af forslagettil lokalplanen. Der er et gebyr på 500 kr. for at klage til Naturklagenævnet. 5. Servitutter Private tilstandsservitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen. Der er ingen tilstandsservitutter, der aflyses med lokalplanen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over andres ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen når det er væsentligt for at gennemføre en plan. side 13

14 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Følgende servitutter har betydning for realiseringen af lokalplanen: Dokument af 12. august 1924 om transformerstation/anlæg mv. Dokumentet giver Doense-Vebbestrup transformatorforening lov til at opføre et transformatorhus og ret til at færdes deromkring og opføre murstillads på et stykke jord 6 meter i en firkant, der ligger syd for og op til den offentlige vej. Servitutten er en rådighedsservitut, men ses ikke at være til hinder for realisering af lokalplanen, da transformatorhuset allerede er opført på den anden side af Stenstrupvej. Servitutten er således forældet. Dokument af 1. maj 1963 om oversigt m.v. vedr. 3u og 3d Dokumentet omfatter oversigtforhold vedr. krydset Stenstrupvej/Rockwoolvej. Nærværende lokalplan omfatter ikke området i nærheden af krydset. Servitut af 12. november 1974 om forsynings-/afløbsledninger m.v. Dokumentet fastlægger en beskyttelseszone på 2 meter omkring ledningerne. Dennne beskyttelseszone er vist på kortbilag 2. Der er ikke noget til hinder for, at arealet befæstes, men hvis der bliver behov for adgang til ledningen, vil befæstelsen ikke blive genetableret af Mariagerfjord Kommune. Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. 6. Klagevejledning til lokalplanen Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kap. 14 påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår retslige spørgsmål, dvs. om lokalplan ens procedure og indhold er udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Klage skal indgives skriftligt til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV eller på til Senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. Der er et gebyr på 500 kr. for at klage til Naturklagenævnet. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. side 14

15 Redegørelse Lokalplan 15/ Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag I overensstemmelse med planlovens 24 har byrådet fastsat en frist for fremsættelse af indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. Sådanne indsigelser eller ændringsforslag skal være Mariagerfjord Kommune i hænde senest den dato, der er anført på forsiden af lokalplanen. Indsigelse eller ændringsforslag indsendes til: Mariagerfjord Kommune Teknik og Byg Nordre Kajgade Hobro eller til side 15

16 Redegørelse Lokalplan 15/2009 side 16

17 Bestemmelser

18 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 Lokalplan15/2009 for område til erhvervsformål ved Øster Doense. I henhold til Lovbekendt gørelse nr af 20. oktober 2008 om planlægning med senere ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er, at: åbne mulighed for etablering af et erhvervsområde til brug for udendørs lager og parkering. sikre, at den fremtidige anvendelse og indretning af arealet sker under størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab og de nært beliggende beboelsesbygninger. at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 3 d Fragdrup By, Vebbestrup samt alle parceller, der efter offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Delområde A må anvendes til erhvervsmæssigt formål i form af udendørs oplagring af færdigvareprodukter samt til parkering. 3.2 Inden for delområde B kan der etableres voldanlæg og afskærmende beplantning. 3.3 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning jf.6.2 og Udstykning 4.1 Yderligere udstykning inden for området kan finde sted, såfremt dette ikke strider imod lokalplanens øvrige intentioner og bestemmelser. 5 Veje og tilkørselsforhold 5.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra den offentlige vej Rockwoolvej. side 18

19 Bestemmelser Lokalplan 15/ Inden der etableres en overkørsel til Rockwoolvej skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de enhver tid gældende bestemmelser i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje til vejmyndighedens godkendelse. 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle kabler inden for lokalplanområdet skal fremføres som jordkabler. 6.2 Anlæg til områdets tekniske forsyning må have en højde af højest 2,5 meter over terræn og højst fylde 20 m 2 bebygget areal. 6.3 Anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres og udformes på en sådan måde, at deres synlighed fra de omkringliggende ejendomme og veje begrænses mest mulig. Dette skal ske på baggrund af Mariagerfjord Kommunes vurdering i det enkelte tilfælde. 7 Ubebyggede arealer 8.1 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Delområde A 7.1 Arealet som benyttes til oplag eller parkering skal befæstes i henhold til miljømyndighedens krav. 7.2 Det skal tilstræbes, at befæstelsen og området i øvrigt får en grøn karater. 7.2 Arealer, som anvendes til oplag eller parkering, kan terrænreguleres til et niveau, som er passende i forhold til ind- og udkørsel til Rockwoolvej, og som sikrer overholdelse af eventuelle støjgrænseværdier. Terrænregulering skal så vidt muligt ske under hensyntagen til det omkringliggende landskab. Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun foretages med Mariagerfjord Kommunes tilladelse. 7.3 Genstande og køretøjer m.v. som henstilles i en periode på længere end 1 uge må maksimalt have en højde på 5 meter. 7.4 Lysarmatur må kun opsættes indenfor delområde A og have en maksimal højde på 4 meter. Da lyset forventes at være tændt hele døgnet, skal lysarmatur være af en sådan art at naboer ikke generes, og at lysforureningen i øvrigt begrænses mest muligt. 7.5 Der må inden for delområde A opsættes trådhegn i en maksimal højde af 2,5 meter. side 19

20 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 Delområde B 7.6 Delområde B kan anvendes til etablering af støjafskærmende foranstaltninger f.eks. i form af voldanlæg, beplantningsbælte m.v. i det omfang som miljømyndigheden finder nødvendigt. 7.7 Såfremt miljømyndigheden ikke stiller krav om etablering af støjafskærmende foranstaltninger, skal der som minimum etableres afskærmende beplantning i en afstand af 0,5 meter fra det sydlige skel. Beplantningen skal have en højde af mindst 3 meter. 7.8 Yderligere terrænregulering må kun foretages med Mariagerfjord Kommunes tilladelse. 8 Servitutter 8.1 Private tilstandsservitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt) der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Der er ingen servitutter, som aflyses med denne lokalplan. 9 Forudsætninger for ibrugtagning 9.1 Før arealet må tages i brug til erhvervsmæssig anvendelse, skal følgende være opfyldt: Der skal foreligge dokumentation for at støjnivauet ikke overstiger de gældende grænseværdier. Området skal være tilsluttet offentlig kloak i hht. miljømyndighedens krav og Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan (jf. redegørelsens afsnit 4.9). 10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 10.1 Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf. Planlovens De midlertidige retsvirkninger indebærer et forbud mod udstykning, ændret anvendelse og bebyggelse, med mindre en byggetilladelse er givet inden offentliggørelsen af forslaget De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højest et år efter forslagets offentliggørelse Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen, bebygges eller i øvrigt udnyttes efter lokalplanforslaget, såfremt dette side 20

21 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtig efter Planlovens 13, stk Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen, medmindre der meddeles dispensation efter reglerne i Planlovens 19 eller Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanen jf. Planlovens 19, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. side 21

22 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 side 22

23 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 Vedtagelsespåtegning Foranstående er vedtaget som forslag til Lokalplan 15/2009 for område til erhvervsformål ved Øster Doense af Mariagerfjord Byråd, den 30. april H.C. Maarup Borgmester Niels Højgaard Vicekommunaldirektør I henhold til 27 i planloven er foranstående Lokalplan 15/2009 for område til erhvervsformål i Øster Doense vedtaget endeligt af Mariagerfjord Byråd den.... H.C. Maarup Borgmester Niels Højgaard VIcekommunaldirektør Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den.... Lokalplanen begæres tinglyst på matrikel nr. 3d Fragdrup By, Vebbestrup side 23

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

H O B R O K O M M U N E

H O B R O K O M M U N E H O B R O K O M M U N E Lokalplan nr. 278 Område til offentligt formål ved Kirketoften og Violvej i Hobro (efterskole m.m.) 2006 Lokalplan nr. 278 Hobro kommune For et område til offentligt formål ved

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Rådhusgade Enghavevej Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg nr. 8. Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solfangeranlæg ved fjernvarmeværket i Als

Tillæg nr. 8. Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solfangeranlæg ved fjernvarmeværket i Als Tillæg nr. 8 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solfangeranlæg ved fjernvarmeværket i Als Husk! Kortdata er vejledende Skel kan ikke afsættes efte Kommuneplantillæg 8 Baggrund Mariagerfjord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

H O B R O K O M M U N E

H O B R O K O M M U N E H O B R O K O M M U N E Lokalplan nr. 260 Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro 2003 Lokalplan nr. 260 Hobro kommune Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro INDHOLDSFORTEGNELSE: Side Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere