Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense"

Transkript

1 G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for udnyttelsen af ejendomme inden for planens område. Bestemmelserne kan omhandle den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter, bebyggelsens art, omfang og udformning, friarealers anvendelse, fællesanlæg, afskærmende foranstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold m.m. Lokalplanen er delt op i to dele: En redegørelsesdel, der redegør for planens intentioner og forhold til anden lovgivning. En bestemmelsesdel, der fastlægger bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere. Hvornår skal der laves en lokalplan? Ifølge Planloven skal der laves en lokalplan, når det er nødvendigt for at realisere kommuneplanen. Der skal også laves en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Byrådet kan endvidere på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et forslag til en lokalplan. Hvad er virkningen af en lokalplan? Der må ikke etableres forhold, som er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Lokalplanen regulerer dog kun fremtidige forhold. Det betyder, at lovlig, eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan fortsætte som hidtil, selv om den er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Offentliggørelse af lokalplanen Før en lokalplan kan vedtages endeligt, skal der fremlægges et forslag til offentlig høring i mindst 8 uger. I dette tidsrum kan alle med interesse komme med indsigelser, idéer, kommentarer og forslag til lokalplanforslaget.

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund Lokalplanens område Afgrænsning Vejforhold Lokalplanens formål og indhold Regionplanen Kommuneplanen Zoneforhold Miljølovgivning Museumsloven Vejlovgivningen Forsyning Miljøvurdering Servitutter Klagevejledning til lokalplanen Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...15 Bestemmelser Lokalplanens formål Område- og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Veje og tilkørselsforhold Tekniske anlæg Ubebyggede arealer Servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger...21 Vedtagelsespåtegning...23 Bilag Bilag 1 Matrikulære forhold...27 Bilag 2 Lokalplankort...29 Bilag 3 Screening af Lokalplan 15/

4

5 Redegørelse

6 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Nærværende redegørelse til Lokalplan 15/2009 er udarbejdet i henhold til Planlovens 16. Redegørelsen oplyser om lokalplanens formål, intentioner og forhold til anden planlægning og lovgivning, der måtte gælde for lokalplan området. 1. Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Rockwool, som i forbindelse med virksomhedsdriften i Øster Doense, har behov for et 4-5 ha stort areal til udendørs oplagring. Fabrikken i Øster Doense råder i dag over lagerplads til ca tons. I fremtiden forventes behovet for lagerplads at blive op til tons. Dette svarer til et lagerpladsbehov på ca. 3-4 ha brutto. Lokalplanområde d ne b Vebbestrup jernba a C Stenstrupvej Illustration 1: Fotos af virksomheden idag. Rockwool i Øster Doense producerer ca tons mineraluld årligt. Den svingende efterspørgsel har virksomheden traditionelt håndteret ved at fyre henholdsvis ansætte operatører efter behov. Antallet af ansatte svinger derfor fra 200 personer i lavsæson og op til 300 ansatte i højsæson. Med den påtænkte udvidelse af lagerpladsen regner virksomheden med at kunne undgå de store udsving i medarbejderstyrken. Dette vil være til fordel for virksomheden såvel som for de berørte ansatte. j Stenstrupve Hobrovej Ro ckw ool v ej Illustration 2: Placering af fotopunkter, som viser, hvor billederne i lokalplanen er taget. Sto reg ade Eksisterende virksomhed Øster Doense Illustation 3: Oversigtskort over lokalplan områdets beliggenhed. Illustration 4: Fotopunkt a er set fra lokal planområdet nordøstlige hjørne fra krydset Rockwoolvej /Stenstrupvej. Det ses at terrænet falder lidt mod dette hjørne, dog er det ikke områdets laveste punkt. side 6 Den vestlige rabat af Rockwoolvej Landbrugsejendommen Stenstrupvej 2A Wiegaarden Nord

7 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Fakta om Rockwool Group Producerer stenuld til isolering, loftbeklædning, facadepaneler, støj- og vibrationsdæmpning, akustik mv. Årlig omsætning på 11,5 mia. kr medarbejdere 22 produktionsenheder i 14 lande i Europa, Nordamerika og Asien Hovedkontor i Hedehusene nær København Produktion i Danmark i Vamdrup og Øster Doense 2. Lokalplanens område 2.1 Afgrænsning Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord for Øster Doense og omfatter et areal på ca. 4,8 ha. Området afgrænses af Stenstrupvej mod nord, Rockwoolvej mod øst og erhvervsejendommen Wiegaarden Nord med adressen Stenstrupvej 4B mod vest. Mod syd grænser arealet op til det åbne land. Ca. 100 meter syd for området ligger landejendommen Stenstrupvej 2A, og Øster Doenses bygrænse ligger meter syd for området. Arealet henligger idag som udnyttet landbrugsjord. 2.2 Landskab Terrænet indenfor lokalplanområdet er svagt kuperet. Af illustration 8 fremgår, at der er terænforskelle på ca. 5 meter inden for lokalplanområdet. Laveste kote er 65 meter, mens højeste kote er 70,5 meter. Den nord-vestlige del af området ligger generelt en smule lavere end den syd-østlige del, men ellers er de små bakketoppe og lavområderne spredt over området. Lokalplanområdet ligger lidt højere end end det eksisterende fabriksområde. Illustration 5: Virksomheden set fra nordvest. Siden billedet er taget er de grønne græsareal lige foran virksomheden inddraget til lagerplads til færdigvarer og parkering. Øster Doense Illustration 6: View b viser lokalplanområdet set fra syd/øst. Træerne til højre i billedet udgør skel ind til naboejendommen Stenstrupevej 2A. Den sydlige grænse af lokalplanområdet følger ikke eksisterende skel. Lokalplanområde Wiegaarden Nord Lokalplanområdet Rockwool side 7

8 Redegørelse Lokalplan 15/ Vejforhold Det eksisterende virksomhedsområde vejforsynes idag fra Rockwoolvej, som er en kommunal vej i det åbne land med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Person og varetransport til Rockwool sker som hovedregel via Hobrovej og Stenstrupvej. Lasbiler ledes således uden om Øster Doense. Iillustration 7: Eksisterende udendørslager til færdigvarer hos Rockwool. Børn i Øster Doense går i skole i Vebbestrup. Da der er etableret cykelsti langs Hobrovej fra Vebbestrup til Storgade færdes de fleste bløde trafikanter på Storegade. Der er således gode muligheder for at blød og tung trafik er adskilt. Lokalplanområdet skal vejforsynes fra Rockwoolvej, dels for at undgå udkørsel til den forholdsvis trafikerede Stenstrupvej og dels fordi der vil blive behov for en del transport mellem den eksisterende virksomhed og lokalplanområdet. 3. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens formål er at give mulighed for at udnytte et areal til erhvervsmæssigt formål, i form af udendørs lager og parkering m.v. Lokalplanens formål er endvidere at overføre et areal fra landzone til byzone. Illustration 8: Parkerede lastbiler på det eksisterende fabriksområde. Derudover er formålet at sikre, at den fremtidige indretning og anvendelse af arealet sker under størst mulig hensyntagen til omkringliggende landskab og beboelsesejendomme samt at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold. Illustation 9: Terrænforskelle inden for lokalplanområdet , ,5 70, side ,5 Illustration 10: Fotopunkt c er taget fra Stenstrupvej ved indkørslen til landejen dommen Stenstrupvej 2A. Det udendørs lager vil blive placeret bag bebyggelsen på Stenstrupvej 4A. Stenstrupvej 4A 65,5 Rockwool Indkørsel til Stenstrupvej 2A

9 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Konkret indeholder lokalplanen bestemmelser om, at selve oplagspladsen skal etableres så lavt som muligt dog under hensyntagen til støjforhold og ind- og udkørsel ti området for at undgå, at mineraluldspallerne og lastbilanhængerne bliver for synlige i det omkingliggende landskab. Omkring hele pladsen friholdes et 5 meter bredt bælte, som skal bevares i eksisterende terræn, men derved vil der opstå en vold/skrænt omkring en del af arealet. Samtidig vil det aktive lagerareal blive ført ned i niveau med adgangsvejen Rockwoolvej og den resterende virksomhed. Illustration 11: Bygningerne på naboejendommen er delvist gravet ned i terræn. Princippet er videreført i denne lokalplan. 4. Forhold til anden planlægning og lovgivning 4.1 Regionplanen Med strukturreformen fastholdes Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt med retsvirkning som landsplandirektiv indtil de hidtidige regionplanretningslinier afløses af en ny kommuneplan for Mariagerfjord Kommune. Illustration 12: Rockwoolvej fra nord mod syd. Hovedstruktur Af regionplanens hovedstrukturkort (kort nr. 1) fremgår, at lokalplanområdet er placeret i det åbne land indenfor et såkaldt jordbrugsområde. Ifølge retningslinie skal hensynet til jordbrugserhverv varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudviklingsinteresser. Lokalplanområdet er af hensyn til arronderingen ikke sammenfaldende med rammeområdet, så der er så vidt muligt taget hensyn til jordbrugserhvervet. Mariagerfjord Kommune vurderer, at udvidelsen af Rockwool således sker under hensyntagen til de jordbrugsmæssige forhold i området. Det vurderes at være af stor samfundsmæssig betydning, at Rockwool får mulighed for at udvide med en oplagsplads. Grundvandsbeskyttelse Som et led i vandressourceplanlægningen blev det tidligere Norjyllands Amt opdelt i områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med almindelige drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Illustration 13: Fotopunkt d, hvor Rockwool ses fra vest. Det er denne type oplag og parkering, som lokalområdet vil blive anvendt til. Lokalplanområdet er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser, hvor beskyttelsen af grundvandet opnås via den til enhver tid gældende lovgivning om miljøbeskyttelse. Der vil således ikke blive foretaget særlige tiltag med henblik på at beskytte grundvandet. side 9

10 Redegørelse Lokalplan 15/ Kommuneplanen Indtil der er udarbejdet en kommuneplan for hele Mariagerfjord Kommune er lokalplanområdet omfattet af Arden Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde H.3, hvor området er udlagt til lokalt erhvervsområde i form af lettere industri- og håndværksvirksomhed. Området er udlagt som følgevirksomhed til rammeområde I.1, som Rockwool er beliggende inden for. Området er således taget med i kommuneplanen med henblik på at sikre et areal til en eventuel udvidelse af Rockwool. I område H.3. skal der i lokalplan sikres støjdæmpende foranstaltninger. Etablering af en oplagsplads er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, men området skal overføres til byzone ved en lokalplan. Den eksisterende virksomhed er beliggende i byzone og er omfattet af Lokalplan for erhvervsområde ved Øster Doense By. Oplagspladsen vil komme til at ligge i tilknytning til den eksisterende virksomhed. 4.3 Zoneforhold Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i landzone. Med denne lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone. 4.4 Miljølovgivning Miljøgodkendelse Rockwool-fabrikken i Øster Doense er i henhold til Miljøbeskyttelsesloven en såkaldt listevirksomhed, hvilket bl.a. betyder, at der foreligger en miljøgod- Illustration 14: Kommuneplanramme H.3 og I.1 i Arden Kommuneplan H.3 I.1 side 10 Mariagerfjord Kommune Teknik & Miljø

11 Redegørelse Lokalplan 15/2009 kendelse for virksomheden. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens produktion og aktivitet. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden. Derudover kan den fås hos Miljøcenter Århus, som er tilsyns- og godkendelsesmyndighed eller hos Mariagerfjord Kommune. Den gældende godkendelse vil blive taget op til revurdering senest den 14. september Godkendelsesmyndigheden vil med udgangspunkt i en konkret ansøgning om miljøgodkendelse fra Rockwool vurdere, om den gældende miljøgodkendelse skal revurderes, eller om der skal laves tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening indenfor lokalplanområdet. Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes yderligere forurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forurening være påkrævet. Der henvises i øvrigt til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. I henhold til Jordforureningsloven er planmæssigt udpegede byzoner pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Dette betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune. Kommunen kan efter vurdering undtage og inddrage bydele i områdeklassificeringen, hvilket kan få betydning for arealets status i forhold til områdeklassificeringen. En eventuel ændring af de områdeklassificerede arealer vil blive indarbejdet i et kommende jordflytningsregulativ. Støj Godkendelsesmyndigheden vil i forbindelse med behandlingen af ovennævnte ansøgning om miljøgodkendelse fra Rockwool vurdere de nærmere krav, der eventuelt skal stilles til støj fra aktiviteten fra oplagspladsen. 4.5 Museumsloven Der er ikke registreret fund og fortidsminder inden for lokalplanområdet. Der kan alligevel være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv, særligt fordi der umiddelbart nord for lokalplanområdet findes en overpløjet gravhøj fra bondestenalderen og vest for lokalplanområdet sandsynligvis har ligget en gravhøj tidligere. Det er Nordjyllands Historiske Museums erfaring, at områder med grave ofte indeholder spor efter den samtidige bebyggelse eller flere grave. Nordjyllands Historiske Museum anbefaler at lade museet gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse af lokalplan området. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger side 11

12 Redegørelse Lokalplan 15/2009 og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Historiske Museum. 4.6 Vejlovgivningen Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra den offentlige vej Rockwoolvej. Der er indkørsel til området i princippet som vist på kortbilag 2. Indkørslen er søgt placeret, så der ikke sker direkte krydsning af Rockwoolvej. På denne måde, skal chaufførerne kører et stykke ad Rockwoolvej, hvorved de er opmærksomme på, at de skal krydse en vej for at komme til oplagspladsen. Af samme årsag forventes etableret hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Rockwoolvej. Inden overkørsler mv. anlægges, skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om offentlige veje til Mariagerfjord Kommunes godkendelse. Der etableres ingen overkørsel fra Stenstrupvej og eventuelle eksisterende overkørsler til Stenstrupvej og Rockwoolvej forventes at blive forlangt nedlagt i forbindelse med ovennævnte sagsbehandling i forhold til Lov om offentlige veje. 4.7 Forsyning Spildevandsplanen Kloakforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune. På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet omfattet af Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan for På baggrund af en nærmere vurdering vil miljømyndigheden afgøre hvorvidt overfladevandet kan tillades afledt ved nedsivning eller afledt til et nærliggende vandløb. Der vil blive taget stilling til afledningsforholdene i forbindelse med behandling af en konkret ansøgning. Det skal dog bemærkes, at det ikke vil være muligt at aflede overfladevand til spildevandssystemet. Eventuelt spildevand fra området forventes afledt via eksisterende spildevandsledning til renseanlægget ved Oue. Vandforsyningsplanen Vandforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet omfattet af tidligere Arden Kommunes Vandforsyningsplan fra 1997, hvilket betyder, at lokalplanområdet skal vandforsynes fra Øster Doense Vandværk. Det skal dog bemærkes, at Rockwool i øjeblikket vandforsynes af egen boring. Såfremt det bliver nødvendigt at vandforsyne oplagspladsen, forventes dette at ske fra egen boring. side 12

13 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Varmeplanen Lokalplanen åbner ikke mulighed for bebyggelse inden for lokalplanområdet. På den baggrund forventes det ikke at blive aktuelt med tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 4.8 Miljøvurdering Når Mariagerfjord Kommune udarbejder en lokalplan, skal der ifølge 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering i følgende tilfælde: Hvis lokalplanen fastlægger ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Hvis indholdet af lokalplanen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis der fastlægges ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der fastlægges ikke ramme for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Med henblik på at få afklaret, om lokalplanen fastlægger ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som Mariagerfjord Kommune vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, at der foretages en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er indsat som bilag 3 i lokalplanen. Resultatet af screeningen er, at Mariagerfjord Kommune vurderer, at lokalplanens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke er væsentlige, samtidig med at planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning Afgørelsen af at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til En klage skal være nævnet i hænde inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af forslagettil lokalplanen. Der er et gebyr på 500 kr. for at klage til Naturklagenævnet. 5. Servitutter Private tilstandsservitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen. Der er ingen tilstandsservitutter, der aflyses med lokalplanen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over andres ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen når det er væsentligt for at gennemføre en plan. side 13

14 Redegørelse Lokalplan 15/2009 Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Følgende servitutter har betydning for realiseringen af lokalplanen: Dokument af 12. august 1924 om transformerstation/anlæg mv. Dokumentet giver Doense-Vebbestrup transformatorforening lov til at opføre et transformatorhus og ret til at færdes deromkring og opføre murstillads på et stykke jord 6 meter i en firkant, der ligger syd for og op til den offentlige vej. Servitutten er en rådighedsservitut, men ses ikke at være til hinder for realisering af lokalplanen, da transformatorhuset allerede er opført på den anden side af Stenstrupvej. Servitutten er således forældet. Dokument af 1. maj 1963 om oversigt m.v. vedr. 3u og 3d Dokumentet omfatter oversigtforhold vedr. krydset Stenstrupvej/Rockwoolvej. Nærværende lokalplan omfatter ikke området i nærheden af krydset. Servitut af 12. november 1974 om forsynings-/afløbsledninger m.v. Dokumentet fastlægger en beskyttelseszone på 2 meter omkring ledningerne. Dennne beskyttelseszone er vist på kortbilag 2. Der er ikke noget til hinder for, at arealet befæstes, men hvis der bliver behov for adgang til ledningen, vil befæstelsen ikke blive genetableret af Mariagerfjord Kommune. Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. 6. Klagevejledning til lokalplanen Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kap. 14 påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår retslige spørgsmål, dvs. om lokalplan ens procedure og indhold er udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Klage skal indgives skriftligt til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV eller på til Senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. Der er et gebyr på 500 kr. for at klage til Naturklagenævnet. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. side 14

15 Redegørelse Lokalplan 15/ Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag I overensstemmelse med planlovens 24 har byrådet fastsat en frist for fremsættelse af indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. Sådanne indsigelser eller ændringsforslag skal være Mariagerfjord Kommune i hænde senest den dato, der er anført på forsiden af lokalplanen. Indsigelse eller ændringsforslag indsendes til: Mariagerfjord Kommune Teknik og Byg Nordre Kajgade Hobro eller til side 15

16 Redegørelse Lokalplan 15/2009 side 16

17 Bestemmelser

18 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 Lokalplan15/2009 for område til erhvervsformål ved Øster Doense. I henhold til Lovbekendt gørelse nr af 20. oktober 2008 om planlægning med senere ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er, at: åbne mulighed for etablering af et erhvervsområde til brug for udendørs lager og parkering. sikre, at den fremtidige anvendelse og indretning af arealet sker under størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab og de nært beliggende beboelsesbygninger. at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 3 d Fragdrup By, Vebbestrup samt alle parceller, der efter offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Delområde A må anvendes til erhvervsmæssigt formål i form af udendørs oplagring af færdigvareprodukter samt til parkering. 3.2 Inden for delområde B kan der etableres voldanlæg og afskærmende beplantning. 3.3 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning jf.6.2 og Udstykning 4.1 Yderligere udstykning inden for området kan finde sted, såfremt dette ikke strider imod lokalplanens øvrige intentioner og bestemmelser. 5 Veje og tilkørselsforhold 5.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra den offentlige vej Rockwoolvej. side 18

19 Bestemmelser Lokalplan 15/ Inden der etableres en overkørsel til Rockwoolvej skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de enhver tid gældende bestemmelser i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje til vejmyndighedens godkendelse. 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle kabler inden for lokalplanområdet skal fremføres som jordkabler. 6.2 Anlæg til områdets tekniske forsyning må have en højde af højest 2,5 meter over terræn og højst fylde 20 m 2 bebygget areal. 6.3 Anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres og udformes på en sådan måde, at deres synlighed fra de omkringliggende ejendomme og veje begrænses mest mulig. Dette skal ske på baggrund af Mariagerfjord Kommunes vurdering i det enkelte tilfælde. 7 Ubebyggede arealer 8.1 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Delområde A 7.1 Arealet som benyttes til oplag eller parkering skal befæstes i henhold til miljømyndighedens krav. 7.2 Det skal tilstræbes, at befæstelsen og området i øvrigt får en grøn karater. 7.2 Arealer, som anvendes til oplag eller parkering, kan terrænreguleres til et niveau, som er passende i forhold til ind- og udkørsel til Rockwoolvej, og som sikrer overholdelse af eventuelle støjgrænseværdier. Terrænregulering skal så vidt muligt ske under hensyntagen til det omkringliggende landskab. Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun foretages med Mariagerfjord Kommunes tilladelse. 7.3 Genstande og køretøjer m.v. som henstilles i en periode på længere end 1 uge må maksimalt have en højde på 5 meter. 7.4 Lysarmatur må kun opsættes indenfor delområde A og have en maksimal højde på 4 meter. Da lyset forventes at være tændt hele døgnet, skal lysarmatur være af en sådan art at naboer ikke generes, og at lysforureningen i øvrigt begrænses mest muligt. 7.5 Der må inden for delområde A opsættes trådhegn i en maksimal højde af 2,5 meter. side 19

20 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 Delområde B 7.6 Delområde B kan anvendes til etablering af støjafskærmende foranstaltninger f.eks. i form af voldanlæg, beplantningsbælte m.v. i det omfang som miljømyndigheden finder nødvendigt. 7.7 Såfremt miljømyndigheden ikke stiller krav om etablering af støjafskærmende foranstaltninger, skal der som minimum etableres afskærmende beplantning i en afstand af 0,5 meter fra det sydlige skel. Beplantningen skal have en højde af mindst 3 meter. 7.8 Yderligere terrænregulering må kun foretages med Mariagerfjord Kommunes tilladelse. 8 Servitutter 8.1 Private tilstandsservitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt) der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Der er ingen servitutter, som aflyses med denne lokalplan. 9 Forudsætninger for ibrugtagning 9.1 Før arealet må tages i brug til erhvervsmæssig anvendelse, skal følgende være opfyldt: Der skal foreligge dokumentation for at støjnivauet ikke overstiger de gældende grænseværdier. Området skal være tilsluttet offentlig kloak i hht. miljømyndighedens krav og Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan (jf. redegørelsens afsnit 4.9). 10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 10.1 Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf. Planlovens De midlertidige retsvirkninger indebærer et forbud mod udstykning, ændret anvendelse og bebyggelse, med mindre en byggetilladelse er givet inden offentliggørelsen af forslaget De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højest et år efter forslagets offentliggørelse Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen, bebygges eller i øvrigt udnyttes efter lokalplanforslaget, såfremt dette side 20

21 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtig efter Planlovens 13, stk Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen, medmindre der meddeles dispensation efter reglerne i Planlovens 19 eller Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanen jf. Planlovens 19, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. side 21

22 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 side 22

23 Bestemmelser Lokalplan 15/2009 Vedtagelsespåtegning Foranstående er vedtaget som forslag til Lokalplan 15/2009 for område til erhvervsformål ved Øster Doense af Mariagerfjord Byråd, den 30. april H.C. Maarup Borgmester Niels Højgaard Vicekommunaldirektør I henhold til 27 i planloven er foranstående Lokalplan 15/2009 for område til erhvervsformål i Øster Doense vedtaget endeligt af Mariagerfjord Byråd den.... H.C. Maarup Borgmester Niels Højgaard VIcekommunaldirektør Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den.... Lokalplanen begæres tinglyst på matrikel nr. 3d Fragdrup By, Vebbestrup side 23

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere