Delårsrapport 1. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted den 9. maj kl CET og vil blive webcastet live. Præsentationen af delårsrapporten foregår på Kosmopol (FUHU), Fiolstræde 44, 1171 København K. Overblik NKTs omsætning faldt i 1. kvartal 2012 i forhold til året før, som var ekstraordinært påvirket af et søkabelprojekt og høj omsætning fra det kinesiske Railway segment. Koncernens EBITDA steg med 19% i 1. kvartal Resultatet var som forventet. Forventningerne til hele 2012 er uændrede Omsætningen blev mdkk i 1. kvartal 2012, et fald på 243 mdkk sammenlignet med 1. kvartal 2011, svarende til en negativ organisk vækst på 5%. Væksten er bl.a. påvirket af en usædvanlig høj omsætning i sammenligningskvartalet 2011 som følge af installationsarbejder i et søkabelprojekt samt manglende aktivitet på det kinesiske marked for højhastighedsjernbaner. Operationelt EBITDA af fortsættende aktiviteter blev 229 mdkk, en stigning på 36 mdkk, svarende til 19% i forhold til 1. kvartal 2011, der dog var negativt påvirket af 58 mdkk i tab på et søkabelprojekt. Operationel EBITDA-margin blev 8,2%, svarende til en stigning på 1,5%-point. Salget af NKT Flexibles blev endeligt gennemført 4. april Avancen heraf vil blive indregnet i 2. kvartal. NKT Flexibles indregnes som ophørende aktivitet i regnskabet for 1. kvartal. Arbejdskapitalen pr. 31. marts 2012 udgjorde mdkk; en stigning på 144 mdkk, hvilket er mindre end i sædvanlige sæsonudsving, som typisk er gældende i 1. kvartal. Indhold Overblik 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning 3 - Forventninger til Regnskabsberetning 3 - Forretningsområderne 6 - Koncernanliggender 9 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Pengestrømme 12 Balance 13 Totalindkomst og egenkapital 14 Noter 15 Kontaktperson Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Telefon: Den nettorentebærende gæld udgjorde mdkk; en stigning på 62 mdkk i forhold til 31. december Den nettorentebærende gæld svarede til 4,3x seneste 12 måneders operationelle EBITDA, hvilket er på niveau med udgangen af Såfremt der proforma reguleres for effekten af salget af NKT Flexibles, svarer det til et tilsvarende ratio på 2,4x. NKT Cables. Omsætningen faldt organisk med 13%. Electricity Infrastructure faldt med 7%, men såfremt der justeres for installationsarbejder af søkabler i 1. kvartal 2011 er der tale om en vækst på 3%. Construction segmentet kom godt fra start med 5% organisk vækst. EBITDAmarginen steg med 1,3%-point til 3,6%; dog også hjulpet af at 1. kvartal 2011 var negativt påvirket med 58 mdkk fra et enkelt søkabelprojekt. Nilfisk-Advance. Omsætningen steg organisk med 4%, bestående af 4% i EMEA og 7% i Americas. I APAC faldt omsætningen med 2%, især pga. stort salg af højtryksrensere i Australien i sammenligningskvartalet i Den operationelle EBITDA-margin steg til 12,0%, bl.a. grundet salgsprisstigninger samt en forbedret operationel gearing. Bruttofortjenesten steg med 0,4%-point i forhold til 1. kvartal Photonics Group. Omsætningen steg organisk med 31% og EBITDA steg med 7 mdkk i forhold til 1. kvartal Forventningerne til 2012 Organisk omsætningsvækst fastholdes i niveauet 5-10%. Indtjening, operationelt EBITDA, planlægges fortsat til intervallet mdkk. Resultat af ophørte aktiviteter, NKT Flexibles, forventes uændret at udgøre i niveauet 1,3 mia. DKK.

2 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 Hovedtal - NKT koncernen Hovedtal - NKT Koncernen 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Resultatopgørelse Omsætning Omsætning til standardmetalpriser 1) Operationelt driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 2) Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørt aktivitet, NKT Flexibles Periodens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra ophørt aktivitet, NKT Flexibles Balance Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Nettorentebærende gæld 3) Investeret kapital (Capital Employed) 4) Arbejdskapital 5) Nøgletal og medarbejdere Gearing (nettorentebærende gæld i % af koncernens egenkapital) 109% 121% 109% Nettorentebærende gæld i forhold til operationelt EBITDA 6) 4,3 5,0 4,3 Soliditetsgrad (egenkapital i % af samlede aktiver) 30% 29% 30% Afkast af investeret kapital (RoCE) 7) 5,5% 6,5% 5,5% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 8) 1,3 2,1 5,3 Udbytte vedtaget på generalforsamling, DKK pr. aktie 2,0 2,0 2,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie 9) Børskurs, DKK pr. aktie Antal medarbejdere, gennemsnit ) -9) Forklarende kommentarer fremgår af note 6. Hoved- og nøgletal er beregnet som defineret i årsrapporten for 2011 med de tilpasninger som følger af afhændelsen af NKT Flexibles.

3 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 Ledelsesberetning Omsætningen i 1. kvartal 2012 blev mdkk. Operationelt EBITDA steg med 19% og udgjorde 229 mdkk i forhold til 1. kvartal Den operationelle EBITDA-margin målt i standardmetalpriser steg 1,5%-point til 8,2% for kvartalet. Koncernens nettorentebærende gæld på mdkk er i april 2012 nedbragt med 2 mia. DKK grundet salget af NKT Flexibles Forventninger til 2012 NKT forventer uændret en organisk omsætningsvækst i 2012 i niveauet 5-10% samt et operationelt EBITDA i intervallet mdkk. Forventningerne til 2012 er baseret på en række forudsætninger som er detaljeret beskrevet i årsrapporten for 2011, hvortil der henvises. Der er ingen væsentlige ændringer hertil. Øvrige målsætninger omkring investering og kapitalstruktur er ligeledes uændrede. Resultat af ophørt aktivitet kan udelukkende relateres til salget af NKT Flexibles, som blev endeligt gennemført den 4. april 2012 og som uændret forventes at udgøre i niveauet 1,3 mia. DKK. Avancen fra salget af NKT Flexibles indregnes i 2. kvartal Regnskabsberetning I regnskabet for 1. kvartal 2012 er NKT Flexibles indregnet som ophørt aktivitet og præsenteres således særskilt i regnskabet. Sammenligningstal er tilpasset frasalget. Desuden er en række nøgletal tilpasset - se yderligere information i note 2 og 6. Koncernens operationelle EBITDA udgjorde 229 mdkk (1. kvt. 2011: 193 mdkk), hvilket svarer til en fremgang på 36 mdkk. Sammensætningen af operationelt EBITDA på forretningsområder fremgår af figur 2. Målt i standardmetalpriser udgjorde den operationelle EBITDA-margin 8,2% for kvartalet (1. kvt. 2011: 6,7%). Fig. 2 Operationelt EBITDA pr. forretningsområde Beløb i mdkk Realiseret Realiseret Nom. 1. kvt kvt ændring NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group Øvrige Operationelt EBITDA Strukturelle initiativer EBITDA af forts. aktiviteter Ophørt aktivitet (NKT Flexibles) EBITDA På løbende 12 måneders basis, LTM, udgjorde operationelt EBITDA 914 mdkk og operationel EBITDA-margin, opgjort til standardmetalpriser, udgjorde 7,6% (31. december 2011: 7,2%). Udviklingen i koncernens operationelle EBITDA på kvartalsvis løbende 12 måneder, LTM, fremgår af figur 3. Omsætning og driftsresultat NKTs omsætning udgjorde mdkk (1. kvt. 2011: mdkk), svarende til en negativ nominel vækst på 6%. Væksten var negativt påvirket af metalpriser og valutakurser med i niveauet 1%, og den organiske vækst udgjorde således -5%. Figur 1 viser sammensætningen af omsætningsudviklingen på forretningsområder. Fig. 1 Omsætningsudvikling pr. forretningsområde 1. kvt Metalpriser Valutakurser NKT Cables realiserede en omsætning opgjort i standardmetalpriser på mdkk (1. kvt. 2011: mdkk), hvilket svarer til et fald på 156 mdkk og en negativ organisk vækst på 13%, jf. figur 1. Faldet i omsætningen skyldes hovedsagligt, at der i sammenligningskvartalet, 1. kvartal 2011, var indregnet 63 mdkk til installation af et søkabelprojekt. Justeret herfor var der negativ organisk vækst på 10%, der primært kan henføres til et forventet fald i aktivitetsniveauet indenfor Railway i Akkvisitioner 1. kvt Nominel vækst Org. vækst Beløb i mdkk Vækst NKT Cables % -13% - Omsætning std. metalpriser Nilfisk-Advance % 4% Photonics Group % 31% Øvrige Omsætning markedspriser % -5% Omsætning std. metalpriser

4 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 Fig. 3 NKTs operationelle EBITDA mdkk Oper. EBITDA LTM mdkk Oper. EBITDA% LTM, std. Oper. EBITDA% LTM Kina på 118 mdkk. Kvartalets organiske vækst på de fire strategiske anvendelsesområder blev -7% i Electricity Infrastructure (3% justeret), 5% i Construction, -59% i Railway og -14% i Automotive. Opgjort i markedspriser realiserede NKT Cables en omsætning på mdkk (1. kvt. 2011: mdkk), hvilket er et fald på 342 mdkk eller 16%. EBITDA i NKT Cables udgjorde 40 mdkk i forhold til 29 mdkk i 1. kvartal 2011, hvilket svarer til en EBITDA-margin i standardmetalpriser på 3,6% (1. kvt. 2011: 2,3%). Stigningen på 11 mdkk inkluderer en hensættelse på 58 mdkk på søkabelprojektet i 1. kvartal 2011 samt et fald i indtjeningen i Railway i 1. kvartal 2012 i Kina i niveauet 34 mdkk i forhold til samme kvartal året før. Nilfisk-Advance realiserede en omsætning på mdkk (1. kvt. 2011: mdkk), hvilket svarer til en nominel fremgang på 84 mdkk. Heraf udgjorde valuta 24 mdkk, jf. figur 1, og den organiske vækst udgjorde således 4%. Den organiske vækst kan henføres til EMEA regionen (Europa, Mellemøsten og Afrika) med 4%, Americas med 7% og APAC (Asien/ stillehavsområdet) med -2%. Heraf udgjorde den organiske vækst på emerging markets 12%. Yderligere information er medtaget i afsnittet om Nilfisk-Advance på side 7. Nilfisk-Advance realiserede et operationelt EBITDA på 196 mdkk (1. kvt. 2011: 181 mdkk), hvilket var en stigning på 15 mdkk. Dette svarer til en operationel EBITDA-margin på 12,0% (1. kvt. 2011: 11,7%). Stigningen i EBITDA-marginen kommer hovedsagligt fra den positive effekt fra salgsprisstigninger samt operationel gearing (forholdet mellem faste omkostninger og omsætning). Photonics Group realiserede en omsætning i 1. kvartal på 59 mdkk (1. kvt. 2011: 43 mdkk), svarende til en organisk vækst på 31%, jf. figur 1. Den positive udvikling var især drevet af NKT Photonics. EBITDA udgjorde -1 mdkk, hvilket er på 7 mdkk i forhold til 1. kvartal Operationelt EBIT pr. forretningsområde er medtaget i figur 4. % 13 Finansielle poster, resultat før skat og skat m.v. Finansielle poster netto udgjorde en omkostning på 59 mdkk (1. kvt. 2011: 43 mdkk), hvilket var en stigning på 16 mdkk. Stigningen skyldes hovedsagelig en højere rentemargin på gælden samt yderligere 1 mdkk i valutakursreguleringer på de finansielle poster. Koncernresultat før skat, EBT, udgjorde 44 mdkk (1. kvt. 2011: 26 mdkk). Skatteprocenten for 1. kvartal udgjorde 30% (1. kvt. 2011: Fig. 4 Operationelt EBIT pr. forretningsområde Beløb i mdkk Realiseret Realiseret Nom. 1. kvt kvt ændring NKT Cables Oper. EBITDA% LTM, std. Nilfisk-Advance Oper. EBITDA% LTM Photonics Group Øvrige Operationelt EBIT af fort. aktiviteter Strukturelle initiativer EBIT af forts. aktiviteter Ophørende aktivitet (NKT Flexibles) EBIT %) mens skatteprocenten for 2012 som helhed planlægges til i niveauet 28%. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter - dvs. ekskl. resultatandel fra NKT Flexibles - udgjorde 31 mdkk (1. kvt. 2011: 30 mdkk). Som følge af salget af NKT Flexibles er forretningsområdet i 1. kvartal 2012 indregnet som ophørt aktivitet og således præsenteret særskilt i resultatopgørelsen. Resultatandelen for 1. kvartal indtil NKT Flexibles indregnes som aktiver bestemt for salg - udgør 0 mdkk. Avancen ved salg af forretningsområdet vil blive indregnet i 2. kvartal Sammenligningstal er tilpasset, således at resultatandelen fra NKT Flexibles på 28 mdkk, som i delårsrapporten for 1. kvartal 2011 var indregnet under EBITDA, er omklassificeret til ophørt aktivitet i delårsrapporten for 1. kvartal Hertil kommer, at skat af resultatandelen på 7 mdkk, som i delårsrapporten for 1. kvartal 2011 var indregnet under skat, ligeledes er omklassificeret til ophørt aktivitet. Periodens resultat udgjorde således 31 mdkk (1. kvt. 2011: 51 mdkk). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 27 mdkk (1. kvt. 2011: -453 mdkk), hvilket var en forbedring på 480 mdkk. Forbedringen kan hovedsagligt henføres til en mindre stigning i arbejdskapitalen i 1. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal 2011 med 438 mdkk samt forbedret EBITDA med 40 mdkk. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde 134 mdkk (1. kvt. 2011: 231 mdkk), som hovedsageligt bestod af køb af materielle anlægsaktiver med 89 mdkk (1. kvt. 2011: 99 mdkk), heraf vedrørte 36 mdkk investering i en stationær drejeskive, som vil optimere produktionsflowet og dermed afsætningsmulighederne indenfor søkabler. Arbejdskapital NKTs arbejdskapital udgjorde mdkk pr. 31. marts 2012, hvilket er en stigning på 144 mdkk (31. december 2011: mdkk), svarende til 21,6%. pr. 31. marts målt som gennemsnit over 12 måneder, LTM, (31. december 2011: 21,8%). Udviklingen er tilfredsstillende, idet stigningen er mindre end under normale sæsonudsving, jf. figur 5. Stigningen i arbejdskapitalen i 1. kvartal kan henføres til NKT Cables med 45 mdkk og Nilfisk-Advance med 98 mdkk. Arbejdskapitalen i procent af omsætningen i NKT Cables udgjorde 22,6% (31. december 2011: 23,2%), LTM, mens den for Nilfisk- Advance udgjorde 19,8% (31. december 2011: 19,4%), LTM.

5 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 Fig. 5 Arbejdskapital mdkk Arbejdskapital Nettorentebærende gæld NKTs nettorentebærende gæld udgjorde mdkk pr. 31. marts 2012 (31. december 2011: mdkk), hvilket var en stigning på 62 mdkk. Stigningen var primært drevet af stigningen i arbejdskapitalen på 144 mdkk. Den nettorentebærende gæld svarede til 4,3x seneste 12 måneders operationelle EBITDA pr. 31. marts Salget af NKT Flexibles blev gennemført 4. april 2012 og har i 2. kvartal nedbragt den nettorentebærende gæld med 2 mia. DKK. Proforma udgør gælden pr. 31. marts ,4x seneste 12 måneders EBITDA (justeret for frasalget), den finansielle gearing 46% og soliditetsgraden 41%. Kapitalstrukturen er således igen inden for koncernens interne målsætning om en optimal kapitalstruktur. 31. marts 2012 var der ikke væsentlige ændringer i valutasammensætningen af koncernens nettorentebærende gæld i forhold til 31. december 2011, jf. årsrapporten for Finansieringen var fortsat overvejende med variabel rente. Likviditetsberedskab 31. marts 2012 udgjorde NKTs samlede likviditetsberedskab i niveauet 2,3 mia. DKK (31. december 2011: 2,5 mia. DKK). Opdelingen af koncernens likviditetsberedskab på committede og uncommittede kreditfaciliteter fremgår af figur 6. De committede kreditfaciliteter er kendetegnet ved, at kreditinstitutterne ikke kan kræve faciliteterne indfriet før udløb. Koncernens kreditfaciliteter er fortsat ikke underlagt finansielle covenants. For ikke-finansielle covenants henvises til omtalen i note 30 i koncernregnskabet for Fig. 6 Kreditfaciliteter Arbejdskapital i % af omsætningen, LTM Beløb i mia. DKK Committede (>3 år) 3,9 3,7 3,8 Committede (1-3 år) 0,9 1,4 1,0 Committede (<1 år) 0,5 0,1 0,1 Committede total 5,3 5,2 4,9 % af total 77% 74% 80% Uncommittede 1,6 1,8 1,2 % af total 23% 26% 20% Total 6,9 7,0 6,1 Likvide beholdninger 0,3 0,3 0,2 Udnyttet -4,9-4,8-5,1 Likviditetsberedskab 2,3 2,5 1,2 Provenu modtaget fra salg af NKT Flexibles 4. april ,0 Total ~ 4,3 % Egenkapital Egenkapitalen udgjorde mdkk pr. 31. marts 2012 (31. december 2011: mdkk). Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle instrumenter mv. indregnes direkte på egenkapitalen. For 1. kvartal 2012 blev 50 mdkk indregnet, som hovedsageligt bestod af værdiregulering af finansielle instrumenter m.v. Forretningsområderne Ved udgangen af 1. kvartal 2012 beskæftigede NKT koncernen ca medarbejdere. Medarbejderne fordelte sig med ca. 13% i Danmark og ca. 87% i koncernens udenlandske virksomheder. NKT Cables Fig. 7 Hovedtal Beløb i mdkk 1. kvt kvt Hele 2011 Omsætning Omsætning til standardpriser Vækst -16% 36% 7% - Organisk vækst -13% 20% 1% EBITDA EBITDA-margin (std.) 3,6% 2,3% 3,2% EBIT Investeret kapital Arbejdskapital Antal ansatte, ultimo NKT Cables er blandt de førende producenter af energikabler til det europæiske marked og global aktør indenfor højspændings- og søkabler. Desuden produceres tilbehør, jernbanekøreledninger, specialkabler, m.m. Der leveres i stigende grad samlede kabelløsninger til kunderne. Fra fabrikker i Kina produceres til det sydøstasiatiske marked, mens fabrikker i Europa primært leverer til kunder i Europa og Mellemøsten. NKT Cables realiserede i 1. kvartal 2012 en omsætning på mdkk, hvilket er på niveau med forventningerne og svarer til en negativ organisk vækst på 13% i forhold til 1. kvartal Omsætningen i 1. kvartal 2011 var dog ekstraordinært præget af installation af et søkabelprojekt, som ellers normalt sæsonmæssigt installeres i 2-3. kvartal. Justeret herfor var der tale om en negativ organisk vækst på 10%. Størstedelen af faldet kan relateres til det midlertidige stop for udbygning af højhastighedsjernbaner i Kina, hvor aktivitetsniveauet var højt i samme periode Electricity Infrastructure realiserede en negativ organisk vækst på 7%, som dog - justeret for ovenstående effekt - svarer til en positiv organisk vækst på 2%. 1. kvartal var præget af en vis træghed i markedet for traditionelle højspændingskabler samt en række mindre interne og eksterne forsinkelser i gennemførslen af projekter, som primært medfører tidsforskydning mellem kvartalerne. Orderbeholdningen for 2012 indenfor søkabler er fortsat stærk, mens der stadig er plads til mindre, traditionelle højspændingsprojekter til levering i Der blev opnået en række mindre ordrer, men den priskonkurrence, der tidligere har været gældende for den nedre del af segmentet, er uændret. I Kina forsætter kvalifikationstest i HV segmentet samtidig med at salgsorganisationen er styrket.

6 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 Construction segmentet er kommet fornuftigt fra start i 2012 og realiserede en positiv organisk vækst på 5% - delvis hjulpet af en generel mild vinter i Europa. I Railway blev der fokuseret på produktion til mindre projekter. Den organiske vækst var som forventet negativ med 59%, primært forårsaget af det tidligere omtalte midlertidige stop for etablering af højhastighedsjernbaner i Kina sammenholdt med et højt aktivitetsniveau i samme kvartal Der sås i 1. kvartal 2012 igen begyndende udbudsaktivitet, og markedet ventes fortsat langsomt at komme i gang igen i 2. halvår. I markedet for signalkabler, hvor NKT Cables er en ny aktør, blev en række større udbud enten udskudt eller var ikke kommercielt interessante for NKT Cables. I 1. kvartal blev mindre ordrer produceret på fabrikken i Asnæs, hvor man er ved at færdiggøre opbygning af dette - for NKT Cables nye - produktprogram. I Automotive faldt omsætningen med 14% på grund af mindre ordreindgang under eksisterende rammeaftaler, hvilket dog vurderes at være forårsaget af tidsforskydninger mellem kvartalerne. Ultimo marts 2012 var kobberprisen steget 12% i forhold til 31. december 2011 og faldet 6% i forhold til 31. marts Prisen på aluminium steg 8% i forhold til 31. december 2011 og faldt 8% i forhold til 31. marts Metalprisudviklingen fremgår af figur 8. Fig. 8 Metalpriser EUR/ton Kobber gen./md. Alu. gen./md Standardmetalpriser NKT Cables har siden 2007 tilrettet og valideret data således at det er muligt at isolere metalpriseffekten udover en standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton (2003 prisniveau). Prisen for ethylen, forløberen for det vigtigste kabel isoleringsmateriale poly-ethylen, steg til et rekord højt niveau på mere end 1,300 EUR per ton grundet høje oliepriser og særlige forhold hos nogle af de europæiske leverandører. EBITDA udgjorde 40 mdkk, svarende til en EBITDA-margin på 3,6% (1. kvartal 2011: 29 mdkk og 2,3%). Stigningen i EBITDA på 11 mdkk er dog positivt påvirket af en hensættelse på 58 mdkk på et stort søkabelprojekt i sammenligningskvartalet. Korrigeret herfor er der tale om et fald på 47 mdkk, hvoraf størstedelen kan henføres til det faldende aktivitetsniveau i Railway i Kina. Produktionen på fabrikken i Køln forbedres løbende, hvilket dog stadig dækker over for høj volatilitet i effektiviteten. Samlet set forløber forbedringerne, der skal stabilisere produktionen på den ny fabrik, som forventet, idet den større erfaring resulterer i, at udestående tekniske problemer og flaskehalse elimineres. NKT Cables har i lighed med Nilfisk-Advance fokus på medarbejderengagement og generel trivsel. I 1. kvartal blev der gennemført en global medarbejderundersøgelse, som er blevet godt modtaget og fik en høj deltagerprocent. Undersøgelsen vil blive fulgt op med konkrete initiativer i de kommende kvartaler. Som omtalt i børsmeddelelse nr. 10, den 6. juli 2011 samt i efterfølgende års- og delårsrapporter, modtog NKT Cables og NKT Holding en Klagepunktsmeddelelse ( Statement of Objections ) fra Europa-Kommissionen i forbindelse med dennes undersøgelse af markederne for søkabler og nedgravede højspændingskabler i perioden NKT Cables og NKT Holding har gennemgået Europa-Kommissionens materiale og indleveret sit svar ved svarfristens udløb primo november Efter indlevering af svarskrift i november 2011 fremkom Europa-Kommissionen med yderligere dokumenter, og NKT Cables og NKT Holding igangsatte en gennemgang. Resultatet af denne blev indleveret den 16. marts Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvorvidt koncernen vil blive påført udgifter, og i givet fald hvor store disse måtte være. Som følge heraf er der ikke indregnet en forpligtelse i regnskabet pr. 31. marts Europa-Kommissionen ventes at afgøre sagen indenfor de næste par år. Nilfisk-Advance Fig. 9 Hovedtal 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Vækst 5% 9% 10% - Organisk vækst 4% 5% 8% Operationelt EBITDA* Operationel EBITDA-margin* 12,0% 11,7% 11,6% Operationel EBIT* Investeret kapital Arbejdskapital Antal ansatte, ultimo * Justeret for strukturelle initiativer Nilfisk-Advance producerer professionelle indendørs og udendørs rengøringsmaskiner til en global kundekreds samt en række produkter rettet mod private forbrugere. Der er i stigende grad fokus på bæredygtige grønne løsninger, der har sat nye standarder for forbruget af energi, vand og rengøringsmidler i produkterne. Herudover tilbydes individuelle serviceaftaler og salg af reservedele, der sikrer, at funktionsdygtige maskiner altid er til rådighed. Arbejdet med at øge effektiviteten og indtjeningen i NKT Cables er fortsat i 1. kvartal 2012 gennem det operationelle excellence program, der blev igangsat i efteråret Hovedparten af programmet vil blive implementeret i løbet af Som en integreret del af programmet er der øget fokus på implementering af et nyt, operationelt risikostyringssystem. Nilfisk-Advance havde i 1. kvartal 2012 en omsætning på mdkk, hvilket svarer til en organisk vækst på 4% i forhold til 1. kvartal I EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) blev den organiske vækst 4% i forhold til 1. kvartal Dermed fortsatte markedsvæksten fra

7 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / som forventet på et lavere niveau. Væksten var tilfredsstillende set i lyset af usikre konjunkturforhold og gældskrisen i Sydeuropa. I Americas var udviklingen i 1. kvartal positiv med tiltagende vækst. Den organiske vækst blev 7%, og især i hovedsegmentet Industrielle feje- og gulvvaskemaskiner oplevede Nilfisk-Advance fremgang. dukter. I 2012 forventer Nilfisk-Advance samlet at lancere mere end 30 nye produkter og produktversioner. Ca. 3% af omsætningen investeres uændret i produktudvikling. Som supplement til Nilfisk-Advances etiske retningslinjer blev et nyt sæt forretningsprincipper implementeret i organisationen i 1. kvartal. Væksten i APAC (Asien/stillehavsområdet) blev -2%, hovedsagligt på grund af nedgang i salget af højtryksrensere på det australske marked grundet usædvanligt stort salg i 1. kvartal Herudover sås svagere vækst i Kina end forventet, hvilket bl.a. imødegås gennem en øget salgsindsats. Strategiplanen frem til 2015, Customers Preferred Choice, har fokus på kunderne, og aktiviteterne sigter alle efter at Nilfisk-Advance til hver en tid er kundernes foretrukne valg. For at nå målene har Nilfisk-Advance defineret fem strategiske fokusområder samt suppleret med aktivt at forfølge en yderligere konsolidering af markedet for professionelt rengøringsudstyr. Derfor styrkede Nilfisk-Advance pr. 1. februar 2012 sin position på det engelske marked gennem opkøb af Industrial Cleaning Machines, ICM. Virksomheden har en solid kundebase og er specialiseret i salg, service og udlejning af industrirengøringsmaskiner. I 1. kvartal hævede Nilfisk-Advance salgspriserne med ca. 2% for at imødegå de fortsat høje råvarepriser og generelle omkostningsstigninger. Bruttofortjenesten blev 42,7% og steg med 0,4%-point sammenlignet med 1. kvartal Forsyningssikkerhed er et vigtigt parameter for at sikre en høj kundetilfredshed. Igennem de seneste 12 måneder har Nilfisk-Advance haft en tilfredsstillende leveringsevne, bl.a. gennem øget fokus på de interne processer samt opretholdelse af relativt høje lagre. I 1. kvartal blev lagrene nedbragt, men var generelt fortsat høje, og der arbejdes fortsat på en reduktion, samtidig med at kundetilfredsheden fastholdes. Der investeres fortsat i organisationen og kundevendte aktiviteter, samtidig med at de generelle omkostninger holdes på et stabilt niveau. Nilfisk-Advance følger markedsudviklingen tæt og har en tilpasningsplan, hvor omkostninger kan justeres i tilfælde af en negativ markedsudvikling. Operationelt EBITDA blev i 1. kvartal 196 mdkk svarende til en EBITDA-margin på 12,0% (1. kvt 2011: 181 mdkk og 11,7%) svarende til en stigning på 0,3%-point. Se omtale side 4. Der blev lanceret 15 nye produkter og produktversioner i 1. kvartal 2012 fordelt med 11 inden for gulvbehandling, ét inden for henholdsvis støvsugning og højtryksrensning samt to under øvrige pro- Nilfisk-Advance arbejder på at introducere en global medarbejderundersøgelse for herigennem fortsat at udvikle organisationen. Seks lande har deltaget i en pilotudgave, hvis resultater viste et generelt højt niveau af medarbejderengagement. Baseret på erfaringerne fra pilotprojektet vil den første globale undersøgelse blive gennemført i efteråret 2012 dækkende samtlige 43 lande, hvor Nilfisk-Advance har medarbejdere. Photonics Group Fig. 10 Hovedtal Beløb i mdkk 1. kvt kvt Hele 2011 Omsætning Vækst 37% 10% 14% - Organisk vækst 31% 13% 16% EBITDA EBIT Investeret kapital Arbejdskapital Antal ansatte, ultimo Photonics Groups aktiviteter og kompetencer er rettet mod tre hovedområder; 1) anvendelser, hvor særligt høje lyseffekt-niveauer er attraktive (High Power), 2) udstyr til håndtering af optiske fibre (Fiberhåndtering) og 3) anvendelser, hvor optiske fibres sensoregenskaber muliggør nye eller bedre måleegenskaber (Sensing). Produkterne, der rækker fra nye fibertyper, nye typer lasere og avanceret måleudstyr til produktionsudstyr knyttet til samling af optiske fibre og fremstilling af fiberoptiske komponenter, er primært rettet mod industrielle anvendelser i laser-, medico-, olie og gas-, elforsynings-, halvleder-, telecom- og forsvarsindustrien. Photonics Group realiserede i 1. kvartal 2012 en omsætning på 59 mdkk (1. kvartal 2011: 43 mdkk), svarende til en organisk vækst på 31%. EBITDA blev -1 mdkk (1. kvartal 2011: -8 mdkk). High Power området dækker de bredspektrede lasere i SuperKserien, pulsede fiberlasere, krystalfibre og splidse- og håndteringsudstyr til specialfibre. Typisk designes de bredspektrede lasere ind i andre producenters udstyr, eksempelvis i Leicas konfokale mikroskoper. I 1. kvartal fortsatte SuperK-lyskilderne sidste års positive salgs-

8 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 udvikling især på markedet for medicinsk billeddannelse og der blev indledt samarbejde med en ny vigtig industrikunde, Horiba Scientific, som er verdensleder indenfor fluorescens spektroskopi. Indenfor Fiberhåndtering præsenteredes i 1. kvartal et nyt splidseudstyr, der både har høj teknisk performance og samtidig er let at betjene. Udstyret er rettet mod produktionsmiljøer, som udgør et bredere markedssegment end Photonics Groups splidseudstyr hidtil har adresseret. Ordreindgangen for splidseudstyr var stigende i laser- og sensing-markederne, mens kunderne indenfor forskning og udvikling samt telecomindustrien var tilbageholdene. Samlet set var ordreindgangen flad i forhold til 1. kvartal Inden for Sensing var der et højt aktivitetsniveau. Ikke mindst inden for olieindustrien, bl.a. til overvågning af oliebrønde og optimering af udvinding fra oliefelter. Det resulterede i god vækst i salget af Koheras præcisionslasere, hvor der i 1. kvartal blev leveret til et større projekt til onshore overvågning af oliefelter. Gennemførelsen af denne leverance demonstrerede, at fabrikken i Birkerød nu med succes kan skalere produktionen af disse lasere til de store volumener, der er udsigt til, når denne nye overvågningsteknologi slår igennem i olieindustrien. Det stigende aktivitetsniveau i olie- og gassektoren medførte også god ordreindgang indenfor distribuerede temperaturmålesystemer, DTS. Med den igangværende konsolidering af branchen fremstår Photonics Group som den førende, uafhængige DTS-leverandør, ikke mindst i kraft af sin volumen- og kvalitetserfaring fra brandovervågningsudstyr. Koncernanliggender Finanskalender for august Delårsrapport, 2. kvartal 8. november Delårsrapport, 3. kvartal NKT aktien NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i indekset for de mest handlede aktier, C20. Den daglige omsætning i aktien lå i 1. kvartal 2012 i gennemsnit på 33 mdkk (1. kvt. 2011: 42 mdkk). Der blev i 1. kvartal i gennemsnit omsat stk. aktier om dagen (1. kvt. 2011: stk./dag). Den månedlige stykomsætning i aktien fremgår af figur 11. Pr. 31. marts 2012 var kursen på NKT aktien 254,0 DKK, hvilket var en stigning på 34% siden årsskiftet, inklusive effekten af udbyttebetalingen i marts 2012 (31. dec. 2011: 190,8 DKK). Fig. 11 Udvikling i aktiekurs og -omsætning NKT OMXC20 (omregnet) Stk. NKT-aktier handlet DKK pr. aktie mio. stk Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar Generalforsamlingen den 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev holdt i Tivoli Hotel og Congress Center i København med 630 fremmødte aktionærer. På mødet vedtog man bl.a. vederlagsprincipper for bestyrelse og direktion, herunder at fastholde bestyrelsens honorar uændret på 2011-niveau. Generalforsamlingen vedtog udbetaling af udbytte på 2 DKK pr. aktie á nominelt 20 DKK, svarende til en samlet udbyttebetaling på 47,8 mdkk. Udbyttet blev udbetalt fire bankdage efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen genvalgte Christian Kjær, Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Jan Trøjborg. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Christian Kjær som formand og Jens Due Olsen som næstformand. Revisionsudvalget konstitueredes med Jens Due Olsen som formand og Jens Maaløe som medlem. Som medlemmer af henholdsvis nominerings- og vederlagsudvalget konstitueredes Christian Kjær som formand og Jens Due Olsen som medlem. Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen blev offentliggjort umiddelbart efter afslutning af det ordinære møde (børsmeddelelse nr. 7, 29. marts 2012). Meddelelse, beslutningsreferat, videooptagelse af generalforsamlingen, transcript samt et nyheds Highlight kan ses på hvor også den indledende videofilm Aktivt Ejerskab ligger. Bestyrelsen Som følge af NKTs salg af NKT Flexibles trådte medarbejdervalgte Gunnar Karsten Jørgensen ud af bestyrelsen og blev erstattet af suppleant Niels-Henrik Dreesen, NKT Cables (børsmeddelelse nr. 10 af 12. april 2012). NKTs bestyrelsesmedlem Jan Trøjborg døde pludseligt den 6. maj 2012, (børsmeddelelse nr. 11 af 7. maj 2012). Bestyrelsen har på sit møde i dag drøftet antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og besluttet, at der ikke vil blive indsat et nyt medlem som erstatning for Jan Trøjborg. Bestyrelsen består derfor af fem generalforsamlingsvalgte, samt tre medarbejdervalgte, bestyrelsesmedlemmer i perioden frem til den ordinære generalforsamling i Investorkontakt Aktieanalytikere og institutionelle investorer Michael Hedegaard Lyng, Koncerndirektør, CFO Telefon: , OMXC20 (rebased) Private NKT Holding aktionærer A/S kursværdi Anne Schoen, Kommunikationschef Telefon: , Aktiebogsfører VP Investor Services A/S Weidekampsgade 14, 2300 København S., Telefon:

9 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal /16 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar marts 2012 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Direktionen Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, CEO Michael Hedegaard Lyng, koncerndirektør, CFO Søren Isaksen, koncerndirektør, CTO Bestyrelsen Christian Kjær, formand Jens Due Olsen, næstformand Brøndby, 9. maj 2012 Niels-Henrik Dreesen Jan Erik Jensen Arne Dan Kjærulff Jens Maaløe Kurt Bligaard Pedersen Lone Fønss Schrøder

10 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Resultatopgørelse Resultatopgørelse - NKT Koncernen 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) af fortsættende aktiviteter Skat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørt aktivitet, NKT Flexibles Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie: Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 1,3 2,1 5,3 Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D) 1,3 2,1 5,3

11 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Pengestrømme Pengestrømme - NKT Koncernen 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk EBITDA Finansielle poster, netto Ændring i hensatte forpligtelser, skat og ikke likvide driftsposter m.v Ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af virksomheder Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Andre investeringer, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i langfristede lån fra kreditinstitutter Ændring i kortfristede lån fra kreditinstitutter Minoritetsinteresser Betalt udbytte Indbetalt ved udnyttelse af optioner Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørt aktivitet, NKT Flexibles Periodens pengestrømme Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider Periodens pengestrømme Likvide beholdninger ultimo

12 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Balance Balance - NKT Koncernen 31. marts 31. marts 31. december Beløb i mdkk Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender og selskabsskat Likvide beholdninger Aktiv bestemt for salg, NKT Flexibles Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kreditinstitutter m.v Leverandørgæld og andre forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

13 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Totalindkomst og egenkapital Totalindkomst og egenkapital - NKT Koncernen 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v Totalindkomst i alt Egenkapitalopgørelse Koncernens egenkapital pr. 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang/afgang af minoritetsinteresser Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udbytte vedtaget på generalforsamling Totalindkomst for perioden Koncernens egenkapital ultimo

14 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Noter Noter - NKT Koncernen 1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici m.v. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation af delårsrapporter', som er godkendt af EU, og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2011, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2011 indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. NKT har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2012 eller forventes at påvirke fremtidige regnskabsår. Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2011, note 1, side 53. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2011, note 30, side 80 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold side 34. Som omtalt i børsmeddelelse nr. 10, den 6. juli 2011 modtog NKT Cables og NKT Holding en Klagepunktsmeddelelse ('Statement of Objections') fra Europa-Kommissionen i forbindelse med dennes undersøgelse af markederne for søkabler og nedgravede højspændingskabler i perioden NKT Cables og NKT Holding har gennemgået Europa-Kommissionens materiale og indleveret sit svar ved svarfristens udløb primo november Efter indlevering af svarskrift i november 2011 fremkom Europa-Kommissionen med yderligere dokumenter, og NKT Cables og NKT Holding igangsatte en gennemgang. Resultatet af denne blev indleveret den 16. marts Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvorvidt koncernen vil blive påført udgifter, og i givet fald, hvor store disse måtte være. Som følge heraf er der ikke indregnet en forpligtelse i regnskabet pr. 31. marts Europa-Kommissionen ventes at afgøre sagen indenfor de næste par år. Ifølge regnskabsreguleringen skal ledelsen tage stilling til, hvorvidt kvartalsmeddelelsen kan aflægges som 'going concern' (det vil sige under forudsætning af fortsat drift). Ledelsen har ud fra skønnede fremtidsudsigter, herunder gennemgang af seneste 'forecast 2012' og forventninger til fremtidigt cash-flow, tilstedeværelse af kreditfaciliteter mv. konkluderet, at der ikke er faktorer, der giver anledning til tvivl om, at NKT kan fortsætte driften i mindst 12 måneder fra balancedagen. Information om koncernens likviditetsberedskab og information om forventningerne til 2012 er medtaget i ledelsesberetningen. 2 Ophørt aktivitet Jf. børsmeddelelse nr. 1 var der pr. 3. februar 2012 indgået aftale om salg af NKT Flexibles til National Oilwell Varco for en samlet værdi af 3,8 mia. DKK, hvoraf NKT's andel udgør 51%. Salget var underlagt almindelige afslutningsbetingelser, herunder godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. NKT Flexibles udgør et væsentligt aktivitetsområde for koncernen og i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis præsenteres resultat efter skat og pengestrømme i en særskilt post i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Sammenligningstal er tilpasset. Resultat af ophørt aktivitet for 1. kvartal 2012 udgør 0 mdkk. Salget vil medføre en avance som indregnes i 2. kvartal 2012 jf. efterfølgende note 5.

15 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Noter - NKT Koncernen 3 Segmentoplysninger 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning NKT Cables, omsætning til markedspriser Nilfisk-Advance Photonics Group Moderselskab m.v. 1) Eliminering af transaktioner mellem segmenter NKT koncernomsætning til markedspriser NKT Cables omsætning til standardmetalpriser 2) NKT koncernomsætning til standardmetalpriser Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 3) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group Moderselskab m.v. 1) EBITDA fortsættende aktiviteter Ophørt aktivitet, NKT Flexibles resultatandel Koncern EBITDA Segmentresultat, driftsresultat (EBIT) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group Moderselskab m.v. 1) EBIT fortsættende aktiviteter Ophørt aktivitet, NKT Flexibles resultatandel Koncern EBIT Investeret kapital (Capital Employed) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab m.v. 1) Koncern Capital Employed ) Segmentet indeholder moderselskab og mindre væsentlige enheder med ensartet driftsrisici. 2) Omsætning til standardmetalpriser for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton. 3) Operationelt EBITDA udgør i niveauet (excl. poster af engangskarakter): NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group Moderselskab m.v. 1) Operationelt EBITDA fortsættende aktiviteter NKT Flexibles resultatandel Koncern operationelt EBITDA

16 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal / 16 Noter - NKT Koncernen 4 Virksomhedsovertagelser Nilfisk-Advance har med virkning fra 1. februar 2012 overtaget en mindre forhandler i England. Effekten på koncernens omsætning og resultat er uvæsentlig. 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Som meddelt i børsmeddelelse nr. 9 den 4. april 2012 er NKT Flexibles endelig overdraget til National Oilwell Varco. NKTs andel af salgssummen udgør i niveauet 2 mia. DKK og medfører indregning af en avance i niveauet 1,3 mia. DKK i 2. kvartal Forklarende kommentarer til hovedtal Nedenstående punkter refererer til oversigten med hovedtal på side 2. 1) Omsætning til standardmetalpriser - Omsætning til standardmetalpriser for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton. 2) Operationelt driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) - Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) justeret for engangsposter. 3) Nettorentebærende gæld - Likvider, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld. 4) Investeret kapital (Capital Employed) - Koncernens egenkapital med tillæg af nettorentebærende gæld. 5) Arbejdskapital - Kortfristede aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser (eksklusive rentebærende poster og hensatte forpligtelser). 6) Nettorentebærende gæld i forhold til operationelt EBITDA - Operationelt EBITDA opgøres på rullende 12 måneders basis (LTM Operationelt EBITDA opgøres inklusive ophørt aktivitet. 7) Afkast af investeret resultat (RoCE) - Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig investeret kapital. Opgjo på rullende 12 måneders basis (LTM). Driftsresultat (EBIT) opgøres inklusive ophørt aktivitet. 8) Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) - Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat pr. aktie (EPS) beregnet på gennemsnitligt antal udestående aktier. 9) Indre værdi, DKK pr. udestående aktie - NKT Holding A/S' aktionærers andel af egenkapital ultimo pr. udestående aktie ultimo. Udvandingseffekten af aktieoptionsordning for ledelse og medarbejdere er ikke indregnet i nøgletallet. Rapportens udsagn om fremtiden afspejler ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i deres natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne, bl.a. pga. udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på NKTs markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. Se også seneste årsrapport for uddybning af risikoforhold. NKT Holding A/S frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere udsagn om fremtiden og de mulige årsager til at opnåede resultater kan afvige fra forventningerne med mindre lovgivning eller anden regulering kræver det. Delårsrapport 1. kvartal 2012 er offentliggjort den 9. maj 2012 på dansk og engelsk via NASDAQ OMX København. Den danske tekst er gældende, hvis misforståelser opstår i den engelske oversættelse. Rapporten kan læses på og sendes på til alle, der har tilmeldt sig NKTs nyhedsservice. NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, CVR nr Billeder: Bo Tornvig og udlånt af datterselskaber

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 8. november 2012 Meddelelse nr. 20 1/18 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 3. kvartal 2012 vil foregå som audiocast, inkl. telekonference, og kan følges på www.nkt.dk.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal NKT Holding A/S, Delårsrapport 1. kvartal 22. maj, Meddelelse nr. 11 Indhold Ledelsesberetning Hovedbudskaber 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernen 4 - NKT Cables 8 - Nilfisk-Advance

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 NKT Holding A/S 11. maj 2011 Meddelelse nr. 8 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 / 19 INDHOLD...SIDE Resumé... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning... 3 Forventninger til 2011... 6

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere