e-boks årsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-boks årsrapport 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 e-boks årsrapport blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400 afsendere er det konkrete bevis på, at e-boks idéen er blevet et fast element i mange menneskers dagligdag. Pengeinstitutterne og landets kommuner er blandt frontløberne på digitaliseringsområdet. I årets løb er mere end 30 kommuner og flere private virksomheder gået over til digitale løn sedler. Det betyder, at mere end danskere hver måned får deres lønseddel i e-boks. På travle dage er mere end brugere på e-boks. Og det er nemt og ligetil at anvende kun 1 ud af hver har behov for hjælp. Danmark er på mange måder et foregangsland på det digitale område, men vi har stadig meget at hente. Vi må derfor hele tiden vurdere, hvordan digitalisering kan hjælpe os med at spare tid og penge. Men digitaliseringsprojekter er kun succesfulde, hvis de er i øjenhøjde med brugerne og skaber reel værdi. Vores samarbejde med netbankerne er et godt eksempel på reel nytteværdi i et velkendt og sikkert univers. I 2008 fortsætter vi arbejdet med at udvikle e-boks. Og vi vil gå i ind i den overordnede dialog om, hvilke fordele vi som borgere i dette land ønsker at opnå ved digitalisering. Kun hvis vi har fokus på det ønskede resultat, vil digitaliseringen blive til glæde for alle. At vi også har sparet samfundet og miljøet for et papirforbrug på 900 tons ser vi som en væsentlig ekstragevinst. Henrik Andersen Adm. direktør, e-boks A/S

3 Vækst i brugere I løbet af 2007 voksede e-boks med ca brugere, så der ved udgangen af året var over 1,5 millioner brugere som anvendte e-boks.

4 Ledelsesberetning Indledning e-boks A/S er et aktieselskab ejet af KMD A/S, PBS A/S og Post Danmark A/S. e-boks er en personlig og sikker postboks, hvor brugerne kan modtage vigtige dokumenter, årsopgørelser, kontoudskrifter og lønsedler mv. samt uploade og opbevare egne dokumenter det hele samlet ét sted. e-boks er gratis at benytte for brugerne, og afsendere sparer op til 80% af de normale forsendelsesomkostninger og kan herudover let integrere med egne digitale løsninger. Selskabet udbyder i relation til større samarbejdspartnere andre typer for elektroniske arkivløsninger. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Den betydelige vækst i omsætning afspejler både fremgang på eksisterende kunder, flere nye kunder samt udvikling i de nye forretningsområder. e-boks har ved udgangen af 2007 over 1,5 millioner brugere og er dermed en de facto standard i Danmark. Mere end 385 private og offentlige virksomheder sender jævnligt post til deres kunder i e-boks. Det gælder blandt andet hovedparten af landets pengeinstitutter, alle landets 98 kommuner, Økonomistyrelsen, telesektoren, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger med flere. Samarbejdet med PBS om Centralt Arkiv og NetID er blevet den forventede succes og har ført til, at samtlige danske netbank kunder nu kan logge på e-boks med samme adgangskode, som i netbanken. Selskabet kunne endvidere notere et gennembrud med hensyn til kommunernes brug af e-boks som forsendelseskanal for lønsedler mere end 30 kommuner har gjort de digitale lønsedler obligatoriske, og følger dermed samme retning som staten. e-boks udsender mere end lønsedler pr. måned. Også i 2007 skete der markante forbedringer af e-boks applikationen. Den løbende dialog med brugerne giver hele tiden nye muligheder for udvikling af nye funktioner og ikke mindst øget brugervenlighed. Det strategiske samarbejde med PBS om NetID er et godt eksempel, som har gjort det muligt, at logge på e-boks fra samtlige pengeinstitutter, det giver alle brugere stor fleksibilitet og let adgang til e-boks. For at styrke den tekniske platform og sikre fortsat høj tilgængelighed og stabilitet for både afsenderkunder og brugere har e-boks på den driftsmæssige side udvidet sit engagement med KMD, som har overtaget alle produktionsanlæg. Der er samtidig indgået en ny længerevarende aftale om indkøb af kapacitet og drift af e-boks applikationen med tilhørende komponenter. Det sikrer, at e-boks selskabet kan vokse med stor fokus på kerneområderne.

5 Ledelsesberetning (fortsat) Varemærket e-boks har sat sig fast i danskernes bevidsthed. Landsdækkende kampagner har gjort e-boks til en velkendt digital serviceydelse. Mere end 90% af de voksne internetbrugere i Danmark kender til e-boks med stadig stigende dybde. Brugerne og afsenderkunderne bekræfter, at e-boks brand signalerer effektivitet, overblik, sikkerhed, miljøbevidsthed og troværdighed. Økonomisk er resultatet for 2007 bedre end selskabets forventninger ved indgang til året. Efterspørgslen efter såvel den traditionelle e-boks ydelse som inden for andre elektroniske arkivløsninger blev større end forventet, ligesom den løbende fokus på at reducere omkostningerne bar frugt i Det er således med tilfredshed, at selskabet konstaterer, at årsregnskabet for 2007 udviser et resultat på 12,762 mio. kr. før skat. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Den forventede udvikling Det er selskabets forventning, at e-boks fortsætter væksten i Den fortsatte udbredelse, flere brugere og flere dokumenter i forbindelse med den stigende digitalisering i Danmark, er et godt fundament for vækststrategien. Selskabet forventes at udvide sine aktiviteter gennem en fortsat investering i nye forretningsområder funktioner og produkter, der skal gøre det lettere for såvel virksomheder som brugere at håndtere den stigende mængde digitale dokumenter. Antallet af brugere forventes at nå 1,8 millioner i Der er afsat ressourcer til øget investering i både teknisk udvikling og udvidet medarbejderstab. Selskabet forventes at give et overskud i Forbehold De udsagn om 2008 og de følgende år, der er indeholdt i denne ledelsesberetning, afspejler ledelsens nuværende forventninger til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er nødvendigvis forbundet med usikkerhed, og de realiserede resultater vil derfor kunne afvige fra de anførte forventninger.

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for e-boks A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 5. maj 2008 Direktion Henrik Andersen Bestyrelse Flemming L. Jensen (formand) Lars Monrad-Gylling K.B. Pedersen Sten T. Davidsen Per Terp Bjarne Wind

7 Selskabsoplysninger Selskabets navn e-boks A/S Lautrupparken Ballerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Ballerup Kommune Bestyrelse Flemming L. Jensen, formand Lars Monrad-Gylling K.B. Pedersen Sten T. Davidsen Per Terp Bjarne Wind Direktion Henrik Andersen Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 København Ø

8 Resultatopgørelse 2007 Resultatopgørelse 2007 (Beløb i t.kr.) Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før renter og afskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte 0 0 Overført resultat

9 Aktiver 2007 Aktiver 31. december 2007 (Beløb i t.kr.) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver: Udvikling software Materielle anlægsaktiver: Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Passiver 2007 Passiver 31. december 2007 (Beløb i t.kr.) Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gæld til virksomhedsdeltagere 0 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld Modtaget forudbetalt fra kunde Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til virksomhedsdeltagere Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Vision, mission og værdier e-boks vision er at blive den foretrukne, sikre, digitale boks for digitale værdier for både brugere og afsendere. Missionen er at tilbyde brugerne en sikker, digital postboks på internettet til elektronisk modtagelse og opbevaring af alle dokumenter. Dertil kommer muligheden for digitalt at oplagre andre værdier, såsom regnskaber, billeder, dåbsattest eller information om vigtig medicin mv. For afsenderne repræsenterer e-boks en kraftig effektivisering og betydelige besparelser i forbindelse med fremsendelse af dokumenter. Samtidig åbner e-boks muligheden for etablering af integrerede back-end arkivløsninger. Varemærket e-boks symboliserer selskabets fire kerneværdier: Sikkerhed Tryghed Overblik Tilgængelighed som er grundlaget for præference hos brugerne. Websitet sender disse signaler med sin konsekvente og logiske opbygning, og giver brugeren en let og smidig navigation frem mod det digitale overblik. Til brugerne er en omfattende hjælp til selvhjælp funktion indbygget, og hvis der er behov for personlig vejledning og hjælp, er e-boks blot et telefonopkald borte. Den driftsmæssige og tekniske sikkerhed er lagt i trygge rammer hos KMD, som udover medejerskabet sikrer stabilitet og høj tilgængelighed i takt med selskabets dynamiske vækst.

12 Om e-boks brugere Idéen bag e-boks lægger op til en omfattende ændring af flere hundrede år gamle vaner hos forbrugerne, når det gælder modtagelse af post. Digitale filer skal afløse de velkendte rudekuverter. Med over 1,5 millioner brugere ved udgangen af 2007 er det i vidt omfang lykkedes at etablere begrebet digital postboks i danskernes bevidsthed. e-boks har fra starten markedsført de fire kerneværdier: Sikkerhed Tryghed Overblik Tilgængelighed og det er da også disse værdier brugerne forbinder med e-boks. e-boks.dk er enkelt og logisk bygget op, og giver brugeren en let og smidig navigation samt et godt overblik over de vigtige dokumenter. Den driftsmæssige og tekniske sikkerhed er lagt i trygge rammer hos KMD, som udover medejerskabet sikrer stabilitet og høj tilgængelighed i takt med selskabets dynamiske vækst. Til brugerne er en omfattende hjælp til selvhjælp funktion indbygget, og hvis der er behov for personlig vejledning og hjælp, tilbyder e-boks en professionel telefonsupport på alle ugens dage. Årligt håndteres supporthenvendelser fra brugerne. Desuden er e-boks gratis at benytte for brugeren. Den øgede miljøbevidsthed ses også blandt e-boks brugerne. Det er lykkedes e-boks at afskaffe forbruget af mere end 900 tons papir årligt til dokumenter og kuverter. Det er, også blandt e-boks brugerne, en ikke uvæsentlig sidegevinst ved e-boks.

13 Om e-boks afsendere Et bredt udsnit af danske virksomheder og offentlige institutioner anvender i dag e-boks til at effektivisere deres kommunikation med kunder, borgere og medlemmer. Vore knap 400 afsendere omfatter de fleste banker, alle landets 98 kommuner inkl. København, Økonomistyrelsen, en række forsikringsselskaber og fagforeninger, ATP og mange andre. Samtidig med, at afsenderne sparer i gennemsnit 80% af forsendelsesomkostningerne pr. forsendelse i forhold til traditionelle rudekuverter, kan de effektivisere arbejdsgange og minimere spild af såvel menneskelige som naturlige ressourcer. De typer dokumenter, som digitaliseres og udsendes via e-boks omfatter eksempelvis oversigter over forbrug eller indestående på pensions- eller bankkonti, lønsedler og årsopgørelser af forskellig art, men mulighederne er mange. Vore kunders erfaring er generelt, at gevinsten ved e-boks bliver større, jo mere man vælger at digitalisere også selvom man gør det obligatorisk for brugerne at modtage dokumenterne elektronisk og afskaffer papirdistribution helt. Samtidig begynder flere og flere afsendere at distribuere andre typer bilag, som tidligere blev sendt på papir. Med digitale bilag fra e-boks åbnes der for nye muligheder eksempelvis for at linke til virksomhedens website og give modtageren adgang til yderligere information om det tilsendte eller til en online kundeservice, hvis modtageren har spørgsmål om dokumentet. I 2007 blev over 50 millioner dokumenter afsendt via e-boks.

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

CVR 29 63 11 23. årsrapport 2010/11. front-safe årsrapport 2010/11

CVR 29 63 11 23. årsrapport 2010/11. front-safe årsrapport 2010/11 CVR 29 63 11 23 årsrapport 2010/11 2 Årets Cloud Partner 2010 IBM Software Group Danmark 2 indhold 4 Selskabsoplysninger Stamoplysninger Ejerskab Bestyrelse og ledelse 8 Direktionens indledning Vækst og

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 986015 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere