FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS""

Transkript

1 Tlf: BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2012 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysnfnger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse BOOStatsautoriseret revisionsakt1eselskab. en danskejet revisions "!I rådgivningsvir1<somhed. er medlem af BOOInternational limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse "!I en del af det internationale BOOnetværk bestående af uafhængige mediernsfirmaer.

3 2 FONDSaPL YSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar 31. december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Tina Vibeke Hansen Preben Andersen Lene Kappelborg Lars Falk Hoffmann Dan Kobberup Per Malmberg Revision BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Danmarksgade Frederikshavn

4 3 LEDELSESPATEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt resultatopgørelsen for 1. januar december 2012 for Det Musiske Hus. Resultatopgørelsen aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i KunststyreIsens krav til regnskab og revision, som er anført i bek.nr af 21. december Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Frederikshavn, den 4. november 2013 Else Schaltz

5 4 DEN UAFHÆNGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen i fonden Arena Nord PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret resultatopgørelsen for Det Musiske Hus for perioden 1. januar til 31. december Resultatopgørelsen for Det MusiskeHusindgår tillige som en integreret del af årsregnskabet for 2012 for Fonden Arena Nord. Ledelsens ansvar for resultatopgørelsen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af en resultatopgørelse, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en resultatopgørelse uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssigregnskabspraksisog udøvelse af regnskabsmæssigsøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om resultatopgørelsen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om at resultatopgørelsen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i resultatopgørelsen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i resultatopgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en resultatopgørelse, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af resultatopgørelsen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af resultatopgørelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

6 5 DEN UAFHÆNGE REVISORS ERKLÆRINGER Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 har indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Dissebudgettal har ikke været underlagt revision. Resultatopgørelsen er et uddrag af det reviderede årsregnskab for 2012 for Fonden Arena Nord, og er desuden udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr af 21. december Som følge heraf kan resultatopgørelsen være uegnet til andet formål. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af resultatopgørelsen. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med resultatopgørelsen.

7 6 LEDELSESBERETNING Indledning Arsregnskabet for Det Musiske Hus, regionalt spillested 2012, tegner et billede af såvel økonomien som aktivitetsniveauet. Det MusiskeHus har præsenteret et stærkt og varieret rytmisk koncertudbud med 69 egne koncerter fordelt på 50 arrangementsdøgn med genremæssig diversitet og høj kunstnerisk kvalitet og vigtighed; fordelt fra de smallere genrer over up coming til koncerter med bredere appel. Som det fremgår af koncertoversigten, er Det Musiske Hus, udover det i aftalen forpligtede antal koncerter, dybt involveret i at skabe rytmiske koncerter og musikoplevelser i vores område, hvilket bringer det samlede antal koncerter, hvori DMHer involveret tæt på af disse koncerter er større koncerter som er afviklet af fonden Arena Nord (Katie Melua+support, Seebach+support og Dubliners) og DMH regionalt spillested, men holdt udenfor DMHregionalt spillested særskilt regnskab. Det er vigtigt, at der udover de entregivende koncerter nævnes aktiviteter som: sangskriveraftener i Maskinhallen arrangeret af unge fra byen, den lokale øveforening Maigaardensjubilæumsfest med 20 koncerter med lokale bands i efteråret, Tim Lothar og Peter Nande til blå sept. i Skageni samarbejde med SkagenTuristforening, 15 koncerter med lokale/regionale orkestre på torvet i Frh., Skagen og Sæby i samarbejde med disses handelsstandsforeninger Påsketerdag. 4 sommermusik koncerter i Frh. på byens torv, og sidst men ikke mindst omkring 20 foyerkoncerter med grupper fra det lokale musikliv arrangeret af DMHs Venner (støtteforening) som optakt til tilsvarende antal professionelle koncerter i salen. Det gode samarbejde med EUCNord Eventteknikeruddannelsen er fortsat en vigtig del af spillestedets hverdag, hvor skolen bl.a. låner spillestedets sale til projekter og eksaminer, og eleverne deltager som teknisk assistance til spillestedets koncerter. Vi har i 2012 udviklet samarbejdet med unge i Frederikshavn - primært gennem et stærkt samarbejde med involverer de unge i koncerter med ung profil og satser fortsat på at udvikle kontakten til, og samarbejdet med, unge i området der ønsker at være medskabere indenfor spillestedets rammer. I samarbejde med Arena Nord har vi fået vores spillesteder på det internationale landkort og opnået national bevågenhed med en succesfuld koncert med Katie Melua i efteråret 2012 i Arena Nord. I forhold til vores indsats for at støtte koncertarrangører i oplandet er det værd at nævne årets koncerter støttet gennem projektet "En Gæst & En Test" med koncerter med up coming jazz inden- og udenbys fra til Jazz i Pinsen i Sæby og koncerter på talentscenen til Jazzy Days i Tversted uge 42 (se særskilt projektregnskab for En Gæst & En Test). FormållMissionNision Det Musiske Hus, regionalt spillested har også i 2012 været målrettet i forhold til at nå de i rammeaftalen for aftalte mål for at skabe Vendsysselsstærkeste rytmiske spillested og virke for at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Siden ansøgning og udpegning i 2008 har vi lært og opnået meget i forhold til vores vision om at være Danmarks regionale spillested mod nord, og vi er efterhånden anerkendte i branchen som et sted, der kan løfte denne opgave, og Det Musiske Hus har en markant stærkere synlighed i forhold til før I 2012 har vi opnået større synlighed omkring vores koncertaktiviteter med husstandsomdelt magasin i eks. 2 gange årligt. Ligeledes har vi arbejdet med anderledes branding og synlighed, f.eks. med et program-cd projekt med numre fra sæsonernes artister trykt i 5000 eksemplarer uddelt til både vores starn- og potentielle publikum også 2 gange årligt. Når vi kigger på 2013, som allerede er godt i gang, fortsætter vi, som beskrevet i rammeaftalen for , med at arbejde som et genrebredt spillested og fyrtårn for rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i Nordjylland med stor vægt på nedenstående målsætninger: - Spillestedet har fokus på et alsidigt koncertprogram med vækstlagskoncerter, mere etablerede kunstnere inden for mange genrer og store koncerter af høj kvalitet med kendte kunstnere. - Det Musiske Hus er særdeles kendt blandt Nordjyder, men har også et solidt aftryk i resten af landet. - Det Musiske Hus' målgrupper er varierede med aktiviteter for både børn, unge og voksne.

8 7 LEDELSESBERETNING Supplerende mål efter ønske fra Frederikshavn Kommune (i kursiv) kvalitet og identitet - en stærk programflade, attraktioner og events skal understøtte husenes faglighed. Rummelighed betyder ikke plads til alt, men husene skal kunne profilere nationale attraktioner på højt niveau, deltage ifaglige netværk i hele landet, så husene bidrager til den fortsatte dannelse af identitet i området. Man skal kort sagt kunne opleve et kvalitetsniveau på nationalt niveau - men selvfølgelig i kraft af demografi med større mellemrum end i større bysamfund. - Koncertopgørelsen for 2012 viser et program med høj kunstnerisk kvalitet og på et professionelt niveau. Spillestedet var også i 2012 involveret i netværk med musikere, andre musik arrangører og fagfolk indenfor den rytmiske musik og kultur i regionen. børn og unge - et særligt fokus skal rettes på opdragelsen af børn og unge til kommende brugere af husene. Huseneskal forpligtes til at udvikle et aktivitets program rettet mod børn og unge. Rammerne skal indbyde til frie initiativer og rummelighed - kombineret med udviklende aktivitetstilbud. Her skal særligt de nye teknologier og udtryksformer være til stede, så aktiviteterne udvikler engagement, demokratideltagelse og bidrager til udvikling af børn og unges ambitionsniveau. - Vi har i 2012 forsøgt at lave koncerter der henvender sig bredt og huset har haft mange eksterne arrangementer for/med/af børn og unge. Budgetmæssigt og ressourcemæssigt har vi desværre måttet sande at vi ikke kan løfte den samlede ambitionen i kommunens tekst og der er ikke tilført ekstra midler til denne indsats. kommercielle elementer - flere af husene er opbygget i et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktiviteter. Dette samarbejde skal videreudbygges og viaereudvikles. Der skal eksperimenteres med forskellige samarbejdsformer, og der skal skabesrespekt i mødet mellem offentlige og private aktiviteter med henblik på fælles værdiskabelse. De private elementer skal på sigt bidrage til finansieringen af forøgede kulturaktiviteter i husene. - I 2012 er der lagt vægt på at skabe god udvikling bl.a. i samarbejde med musikskolen - der har til huse i Det MusiskeHus - med samarbejder omkring mødet mellem de professionelle musikere og talentelever gennem workshops og inddragelse af eleverne til koncerter. talentudvikling - i skoler, kulturskoler og ungdomsuddannelser opbygges og udvikles en bred og meget stor talentmasse. Denne talentmasse skal understøttes i husenesaktiviteter, så talentet kan videreudvikles. Der skal derfor i husene være tilstrækkelig faglighed tilstede for at understøtte denne videre talentudvikling - både gennem evne til organisering og evne til at tiltrække de undervisningskræfter der skal til for at pleje talentet. Huseneskal være "værksteder" for talentudvikling - i tæt samarbejde med kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner. - Denne opgave skal primært bæres af kommunens musikskole, men Det Musiske Hus har i 2012 også taget initiativer til samarbejde med musikskolens talentudviklingsprogram og budt sine rum og scener til for dissesudfoldelse og møde med de professionelle musikere gennem workshop-koncert samarbejde m.m. Målopfyldelse i forhold til rammeaftalen De strategiske målsætninger fastsat i rammeaftalen vurderes opfyldt. De strategiske delmål er nærmere beskrevet i målopfyldelsesskemaet der følger herunder. Der er præsenteret 11 koncerter færre end målsat i rammeaftalen, men alle 50 arrangementsdøgn er afholdt - altså er hovedkoncertaktiviteten afviklet, hvorimod der har været afholdt blot 5 koncerter færre pr. sæson end målsat. Billetsalgstallet afviger i negativ retning med ca. 200 solgte billetter i forhold til budget. Afvigelser i antal solgte billetter kan skyldes mange ting; bl.a. manglende udbud af koncertnavne med salgspotentiale i 2012, fejlslagne skøn af salgstal etc.

9 8 Opsamling på den første 4 årige periode som regionalt spillested Det Musiske Hus har været på en stor og flot rejse siden det stod færdigt i En milepæl i en politisk vision om at transformere Frederikshavn fra at være værftsby til at blive værtsby med et rigt kulturliv. Der er gjort mange vigtige erfaringer på denne rejse. Med status som regionalt spillested og de muligheder som kulturstøtten og rammeaftalen har givet sammen med den store kommunale opbakning, er Det Musiske Hus og dets ansatte vokset med opgaven og har de seneste fire år udviklet brand i området som ikke har set mage nogensinde. Med det massive udbud af koncerter med h'!i kunstnerisk kvalitet, og med fokus på at deltage i udviklingen af det rytmiske musikmiljø i Vendsyssel. Som beskrevet i de fire års rapporter har der været en forrygende aktivitet og der er blevet lavet projekter med mange facetter indenfor den rytmiske musik - fra det spirende vækstlag til store etablerede koncertnavne. Træerne vokser ikke ind i himlen, og som midtvejsevaluerinqen viste, så kunne alle de visioner og handlingsplaner som vi havde lagt ind i rammeaftalen ikke altid gennemføres simpelthen pga. at hele den rytmiske scene ikke er sa massivt repræsenteret i vores område, hverken på forbruger/publikumssiden eller de udøvendes side. Dette skyldes som tidligere beskrevet demografi, fraflytning af unge til stud iebyerne r kulturtraditioner, uddannelsesniveau og meget andet. På trods af de givne vilkår som spillestedernes sirluspatrulje. synes vi at der er evidens for at Det Musiske Hus som regionalt spillested har en høj grad af eksistensberettigelse og at vi har bevist at Vendelboerne opdrages til at tage et spillested som vores til sig. Regnskabsbemærkninger Regnskabet afviger fra budget med ca kr., og dette skyldes primært højere omkostninger end forventet til den løbende drift; vedligehold af udstyr, rengøring og lignende. Derudover har der været vigende billetindgening i forhold til budgetskøn. Det vigende billetsalg er der søgt kompenseret for i 2. halvår, og udgiftsniveauet til arrangementer er reguleret tilsvarende ned, uden at det har trukket ned i kvaliteten koncertprogrammet iflg. vores vurdering. Projekt En Gæst & En Test: Kuns tyr Isen har godkendt, at der overføres reststøttemidler på kr. til at køre videre i p ~ek t i 013 indenfor samme prqjektbeskrivelse. Se særskilt nskab for En gæst & En Test. et

10 .::s:. VI e: to c: oto a. e: > to e: "'- >- e: N..- e N äi "~ Q. o "'- o... VI Oll.5 ::i ~ :::J..- Ṇ.- e N~ e: Ö. Oll : "e: ::z:::... Cl o.~ ~.!! i!! ~.! ":'::0..eo te: ~ ".!.o..:.:: =111 ~g' ~ 00 =e ~ e e t! el _1::: e: e: :;;..:.::... e: " e: ~ RI ~... Q..~ o":':: N Ṇ.- e N ~ e: Ö. ~.5 i5 e: ::z:::

11 Ọ... Gi oij oe. olg e, oij E IG ~ c: ;:: lo. o > ~...~ an IG -;: ~ AI > ~ E f oij oij oij lo. c: ::::I g' 32 's ::::I oij IG :ti lo. an IG lo. z N..- oij O N IG oij E.!! ~ oe. '" Gi åft IG ~ ~ Co o AI ;; > ~ M

12 M"- '"o NaJ aj'li:... -aj 0"0 ;1: <I: la

13 Ṉ li c:: o ~ e,,...: Ṉ O N ~ e Ö. all.e =t; c:: X

14 13 ANVENDT REGNSKBSPRAKSIS Indtægter Entreindtægter, barsalg, garderobeindtægter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som vedrører koncerter og arrangementer, der er afholdt i regnskabsåret. Indtægterne indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter, fribilletter m.v. i forbindelse med salget. Tilskud indregnes i regnskabsåret, hvortil tilskudsyderen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. Personaleudgifter Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til det regionale spillesteds medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Koncertudgifter Kunstnerhonorar, markedsføringsudgifter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som direkte kan henføres til regnskabsåretsafholdte koncerter og arrangementer. Fællesudgifter Fællesudgifter er indregnet med den andel, som kan allokeres til det regionale spillested ud fra det regionale spillesteds andel af fondens samlede aktiviteter.

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget 2012 Regnskab Regnskab (ej revideret) Kommunale tilskud. Statslige tilskud. Sponsorer. Entreindtægter. Garderobeindtægter. Varesalg (bar, mad m.v.). Indtægter ved projekt P1-Atrap. Indtægter ved projekt P2 En gæst En Test. Øvrige indtægter. Indtægter fra regionalt spillested i alt. Løn fuldtidsansat kunstnerisk ledelse. Løn øvrige fastansatte og evt. mellemledere. Løn løst ansatte. Kunstnerhonorarer. Øvrige kunstnerudgifter. Provision. Rettigheder (Koda, Gramex m.v.). Leje af instrumenter og teknisk udstyr. Afskrivninger på instrumenter og teknisk udstyr. Øvrige produktionsomkostninger. Markedsføring. Varekøb. Udgifter ved projekt P1-Atrap. Udgifter ved projekt P1-En gæst En Test. Øvrige spillestedsrelaterede udgifter. Fællesudgifter, som allokeres til det regionale spillested. Udgifter til regionalt spillested i alt. ÅRETSDRIFTSRESULTAT O O O 69.n n O O

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2008-09

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2008-09 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2008-09 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Aktivitetsmæssigt resultat... 4

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6 Beretning 7-18 Resultatopgørelse 19 Balance 20-21 Pengestrømsopgørelse 22 Anvendt

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Beretning og årsregnskab 2010-11 omfatter den selvejende institution

Beretning og årsregnskab 2010-11 omfatter den selvejende institution Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Kunstnerisk resultat... 4 2.2 Aktivitetsmæssigt resultat... 5 2.3 Publikum... 6 2.4 Økonomisk resultat...

Læs mere

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2009-10

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2009-10 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2009-10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Kunstnerisk resultat... 4 2.2 Aktivitetsmæssigt

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014.

Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Att. Jan Ole Traasdahl H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V København den 26. august 2014 SNYK Årsrapport 2013 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger

Læs mere

1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.

1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11

Læs mere