Amstrup Ege Vandværk c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amstrup Ege Vandværk c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej 124 8300 Odder"

Transkript

1 c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej Odder CVR-nummer Årsregnskab 2006 Partnere: Sonja Hartmeier Bo Pode, HD Registrerede revisorer FRR ND REVISION ODDER registreret revisionsinteressentskab CVR-nr Torvet 10 DK-8300 Odder Telefon Telefax Aalborg Billund Dianalund Esbjerg Frederikssund Hjørring Kolding Korsør København Køge Odder Odense Randers Silkeborg Skive Slagelse Sorø Sønderborg Vojens Århus

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 6 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse, vand 10 Resultatopgørelse, faste afgifter og anlæg 11 Balance, aktiver 12 Balance, passiver 13 Specifikationer 14 2

3 Introduktion Amstrup Ege Vandværk c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej Odder Telefon: Hjemstedskommune Odder CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. januar december 2006 Revisor ND REVISION ODDER registreret revisionsinteressentskab Torvet Odder 3

4 Ledelsespåtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2006 for Amstrup Ege Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi kan efter vor bedste overbevisning erklære: at der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet os eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i interessentskabets interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet, at årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets udvikling og den finansielle stilling, og at samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt, at alle aktiver, der tilhører interessentskabet, er til stede på balancedagen, og at vurderingen og værdiansættelsen af disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik samt fremgår på rigtig måde af årsregnskabet, at ingen af interessentskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke interessentskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. at alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler interessentskabet, er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, at der på balancedagen ikke er usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter, og interessentskabet ikke har indgået valutaterminsforretninger, at der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af interessentskabets finansielle stilling, at der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af interessentskabets indtjening eller finansielle stilling, at forsikringsdækningen anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skønnes at indebære en væsentlig risiko for interessentskabet, at alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis, og at indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis, og 4

5 Ledelsespåtegning at vi ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser m.v. Amstrup, den 21. februar 2007 Bestyrelse: Per Højgaard Andersen Poul Kyed Henning Madsen Niels Ginnerskov Flemming Mouritsen Godkendt på generalforsamlingen, den / 2007 dirigent 5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i Amstrup Ege Vandværk Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsregnskabet for Amstrup Ege Vandværk for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for interessentskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7 Den uafhængige revisors erklæring Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Odder, den 21. februar 2007 ND REVISION ODDER registreret revisionsinteressentskab Sonja Hartmeier Registreret revisor FRR Bo Pode HD Registreret revisor FRR 7

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Interessentskabets aktivitet består i at distribuere og sælge vand. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for

9 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Amstrup Ege Vandværk for 2006 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis vedr. levering af vand er ændret i forhold til sidste regnskabsår. Henlæggelsen til investeringer er anvendt til nedskrivning af købt grund og nedskrivning af anlæg. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægten fra ydelserne er medtaget. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Indtægterne er periodiseret efter leveringstidspunktet. Balancen Materielle anlægsaktiver Der foretages afskrivninger med: Bygninger nedskrevet Brøndboring nedskrevet Installationer 10% Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 9

10 Resultatopgørelse, vand Note Indtægter Indtægter ved salg af vand Salg af vand Indgået amtsafgift Indtægter ialt Omkostninger Vandværkets drift Elforbrug Kloakbidrag Forsikringer Reparation og vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Vandprøver Gebyr til Amtet Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager Telefon Porto Gebyrer mv Tilsyn Revisionshonorar Revisionshonorar vedr. tidligere år Kontingenter Faglige møder mv Kørselsgodtgørelse Omkostninger i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteomkostninger Årets resultat Der foreslås overført til egenkapitalen 10

11 Resultatopgørelse, faste afgifter og anlæg Note Indtægter ved faste afgifter Faste afgifter Tilslutningsafgift Omkostninger ved tilslutning Hovedledningsbidrag Indtægter i alt Anlægsomkostninger Afskrivning på vandværk Afskrivning på installationer Anlægsomkostninger ialt Årets resultat Der foreslås overført til henlæggelser til investeringer 11

12 Balance, aktiver Note Vandværk Installationer Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende vand og faste afgifter Tilgodehavende grønne afgifter tidligere år Lån til Amstrup Ege Grundejerforening Merværdiafgift Tilgodehavender BG Bank Nordea , foreningskonto Nordea , indskudskonto 0 60 Nordea , grundkonto Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 Balance, passiver Note Egenkapital pr. 1/ Overført årets resultat, faste afgifter mv Egenkapital Henlæggelse til investering pr. 1/ Overført årets resultat Anvendt til nedskrivning grund mv Henlæggelse til investeringer Egenkapital i alt Mellemregning Amstrup Ege Grundejerforening Bestyrelsesmøde Administration Kontingent Amstrup Ege Grundejerforening Horsens Havepark Græsslåning Århus Amt, gebyr Tilsyn, vandværk Telefon- & kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse Revisionshonorar Grønne afgifter Vandprøve Landinspektør Landinspektør, afsat Advokat, afsat Stempel skøde, afsat Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

14 Specifikationer Note Vandværk og installationer Anskaffels- Årets afskrivning Afskrevet i alt Anvendt sum % beløb % beløb henlæggelse Grund Vandværksbygning Vandværk Brøndboring Tilslutningsafgifter Motorværn Hydrofore Brøndboring Ombygning vandværk Elstyring, Grund, Uafskrevet saldo Vandrensningsanlæg og omforandring Merværdiafgift Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms El-afgift Afregnet moms Mellemregning Amstrup Ege Grundejerforening Køb grund Restgæld lån, hovedventiler Efterangivelse ledningsført vand betalt af AEG Kreditnota, vedr. for meget faktureret vand Fasteafgifter 4 andre tilsluttede

15 Specifikationer Note Grønne afgifter Vandafgift Afregnet

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere