0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB REGNSKABSÅR CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsdata Foreningsdata. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæring Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 5-8 Årsregnskab 1. januar" 31. december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance. Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 FORENINGSOATA Foreningen Ønskefonden Knebel Bygade 40 B 8420 Knebel Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: april 1999 Syddjurs Kommune 1. januar december Bestyrelse Kenneth V. Mortensen, formand Lars Thisted, næstformand Christian Brøgger Andreasen, kasserer Ojamila Honore Berit Husfeldt Tove Røen Revision BOO Statsautoriseret Nørrebro Hjørring revisionsaktieselskab Pengeinstitutter OiBa Bank Ahlgade Holbæk Kontonummer: Jyske Bank østergade Hjørring Kontonummer: Advokat Kroman Reumert Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 21. april 2012 i Vejle.

4 3 LEDELSESPÅ TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2011 for 0nskefonden. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. marts 2012 Bestyrelse: Kenneth V. Mortensen Formand Christian Brøgger Andreasen Berit Husfeldt Tove Røen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TU medlemmerne; Ønskefonden PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for 0nskefonden for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 10 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis, der anses for et acceptabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige ikke erhvervsdrivende fonde og foreninger.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hjørring, den 22. marts 2012 BDfl)nßau~ori iiiujæij statsautoris1ret seret revisionsaktieselskab revisor

7 6 LEDELSESBERETNING Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status. Året 2011 har på mange måder været et rigtig spændende og begivenhedsrigt år med mange dejlige ønsker og flotte milepæle i foreningen. I starten af 2011 fejrede vi foreningens stifter i Danmark Erik Buus ved en reception. Erik takkede officielt af som formand og blev ved samme lejlighed udnævnt til vores hidtil eneste æresmedlem. Alle os der kender Erik ved, at foreningen er skabt af kærlighed til vores formål og en masse hårdt arbejde. I foråret 2011 rundede Make-A-Wish 0nskefonden (MAW0) vores opfyldte ønske nr i Danmark. Det blev Michell på 16 år, der er ramt af knoglekræft, der fik overrakt en ferie til Gran Canaria for hele familien. En anden stor milepæl i foreningens historie var vores 10 års jubilæum for det første opfyldte ønske i Danmark - det rundede vi i efteråret Gennem hele året har vi haft flere flotte dækninger af ønsker over hele landet i pressen - såvel de skriftlige i Se a Hør, lokalaviser samt ikke mindst på TV. Der ligger i øvrigt en masse rigtig dejlige klip på vores hjemmeside fra disse mange begivenheder. Året var også det første hele kalenderår for den "nye" bestyrelse med en ny formand. En stor opgave har det været at tage over efter Erik og Ivan, der begge supplerede deres opgaver i bestyrelsen med arbejdet som frivillig på kontoret i Knebel. Erik og Ivan trådte ud af bestyrelsen ved generalforsamling i 2011 og det har på mange måder været savnet, at have disse dedikerede personer på kontoret. Den nuværende bestyrelse har ved siden af deres ansvar som bestyrelsesmedlemmer derfor påtaget sig at agere som en form for "sekretariat". Den samlede bestyrelse har alle en række arbejdsopgaver og ansvar som mere har karakter af administrative og supporterende opgaver. Flemming Røen har sammen med Tove taget ansvaret for hele behandlingen af vores ønsker - en opgave, der tidligere blev varetaget af Ivan på kontoret. Det er en nødvendighed for at holde vores fokus på, at vi primært skal fungere via frivilligt arbejde. Men det gør vi gerne. Bestyrelsen og den eksterne "Synlighedsgruppe" har haft fokus på vores ansigt ud ad til. Vi har skabt en professionel fundraisingpolitik og udsendte over 250 ansøgninger i 2011 til forskellige fonde, loger og foreninger. Det har været en god oplevelse, som vi bestemt vil fortsætte med. Vi har fået skabt en ny grafisk identitet og fået opdateret indhold og de visuelle linjer i vores brochurer. Vi har fået en flot Facebook side, der løbende ajourføres med ønsker og andet relevant indhold omkring foreningen. Vi har fået udformet en ny sponsorpolitik med et tilhørende sponsorprogram. I 2012 vil vi fokusere målrettet på, at alle frivillige bliver involveret i og informeret om vores sponsorpolitik og -program. Et af vores største projekter i 2011 afventer vi fortsat at se det endelige resultat for, nemlig vores kommende nye website. EURO RSCG, der er et stort internationalt reklamebureau, har brugt langt over 200 timer på at designe og udvikle vores nye hjemmeside - i øvrigt med stor hjælp fra flere af deres samarbejdspartnere. Alt dette arbejde er udført pro bono eller med andre ord - fuldstændig gratis. Vi forventer, at hjemmesiden er færdig i foråret For at holde vores omkostninger i bero, har vi etableret et samarbejde med en anden pro bono partner, nemlig advokatfirmaet Kromann Reumert, der tilbyder foreningen deres juridiske bistand uden beregning. Vi har endvidere taget de første skridt til at opbygge vores ambassadørkorps. Hospitalsklovnen Stella er vores første ambassadør. "Stella" arbejder fuld tid som hospitalsklovn på børneafdelinger på Hillerød Sygehus, Hvidovre Hospital samt Rigshospitalet. Generelt i Danmark har der i 2011 været fokus på de foreninger, der ikke har den rette etik og nødvendige moral når det kommer til indsamling af midler til velgørende formål. MAW0 er medlem af ISOBRO, der er den danske "brancheforening" for frivillige organisationer. Vi vedkender os deres etiske retningslinjer og har altid "holdt vores sti fuldstændig ren". Vi har til dato aldrig haft en negativ sag i pressen og det er vi stolte af. Men konkurrencen om bidrag, sponsorater og donationer er hård og der er mange om buddet, og når konkurrencen ikke altid er fair og der bruges ufine metoder kan det være svært. Men vi må vi aldrig forfalde til at gå på kompromis med vores værdier og etik.

8 7 LEDELSESBERETNI NG Vores officielle vedtægter, en bestyrelse, der er valgt blandt vores knap betalende medlemmer, et officielt regnskab, der altid er revideret af en godkendt revisor og over ønsker i "bagagen", er alt sammen vores garanti for at vi gør det rigtige. Vores fælles værdier er: Vi skaber håb, styrke og glæde Omsorg, ærlighed, respekt og optimisme Professionalisme, integritet, seriøsitet Disse værdier gælder alt arbejde, alle aktiviteter og personer, der udføres af eller er tilknyttet foreningen, herunder medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer. Vi har ingen tilknytning til politiske eller religiøse organisationer, ligesom foreningen ikke skelner i forhold til køn, race, religion, familiernes økonomi eller lignende. ØKONOMI 2011 blev året, hvor vi genoptog en positiv udvikling i antallet af opfyldte ønsker. Vi har i 2011 opfyldt 116 ønsker mod 104 i Dette er sket til en lavere omkostning pr. ønske, og den gennemsnitlige omkostning pr. ønske er faldet til kr mod kr i Denne positive udvikling skyldes det meget store og engagerede arbejde fra alle de frivillige i organisationen, der hele tiden arbejder mod at opfylde ønskerne på bedst mulige måde, med fokus på at holde omkostningerne nede med en fortsat høj standard og kvalitet i afviklingen af ønskerne. Vi har ikke oplevet at ønskerne i deres udgangspunkt er billigere, blot er vi blevet endnu bedre til at sikre gode rabatter, sponsorer og tilskud m.m. Vi må desværre konstatere, at året giver et samlet underskud på TDKK Underskuddet skyldes primært et fald i vores ekstraordinære indtægter, da vores totale omkostninger er marginalt lavere end året før. En meget positiv udvikling, ikke mindst i lyset af at vi har opfyldt 9 % flere ønsker i 2011 end i Underskuddet skyldes et fald i de samlede indtægter, hvor specielt en samlet arveindtægt på TDKK. 844 i 2010 har stor betydning. De ordinære indtægter i form af kontingenter, sponsorater og øvrige bidrag er på et lidt lavere, men stort set samme niveau i 2011 som Vi har måttet afholde ekstraordinære omkostninger i størrelsen kr i forbindelse med en anonym henvendelse til skat, der forsøgte at så tvivl om vores lovlighed som velgørende forening. I samarbejde med skatteeksperter fra foreningens revisionsselskab har vi brugt mange ressourcer på at svare på henvendelsen, herunder fremfinde nødvendig dokumentation for vores status. Vi forventer, at sagen snarest bliver afsluttet, og regner ikke med udfordringer i den forbindelse. Det er blot ærgerligt at skulle bruge penge på sådan noget penge og tid, der i stedet kunne være anvendt til opfyldelse af 2 3 ønsker til nogle af vores ønskebørn. Vores kapital udgør med udgangen af 2011 kr , hvilket er et absolut tilfredsstillende niveau, der sikrer et fortsat godt grundlag for videreudvikling af foreningen med opfyldelse af så mange ønsker som overhovedet muligt i årene der kommer. For året 2012 forventer vi en stigning i vores indtægter, idet det forventes, at en lang række af de initiativer der er sat i gang i 2011, vil medføre forøgede indtægter fra sponsorer, kontingenter og bidrag i almindelighed. Det må også forventes, at vores udgifter vil stige i takt med, at vi forøger antallet af opfyldte ønsker og i øvrigt bruger ressourcer på den fortsatte udvikling og fremtidssikring af foreningen.

9 8 LEDELSESBERETNING STATUS FOR REGIONERNE Make-A-Wish Ønskefonden Danmark (MAWØ) er fortsat delt op i 16 regioner med en regionskoordinator samt en række frivillige i hver region. I alt er vi omkring 100 frivillige på landsplan, som alle hjælper med at opfylde ønsker for vores ønskebørn. Der har i 2011 været mange ønsker rundt omkring i Danmark, hvilket samtidig har betydet, at der er kommet nye frivillige til, samt at vi samlet set har øget antallet af frivillige i foreningen selvom nogle af vore frivillige efter mange års arbejde med at sprede håb, styrke og glæde til syge børn, har valgt at stoppe eller drosle lidt ned. Til dem skal der lyde en stor tak for det arbejde, de har udført og den glæde de har givet gennem årene. Til alle nye skal der lyde et stort velkommen. Vi kan bemærke, at der med tilgangen af nye frivillige er ved at komme yngre folk ind i visse regioner, hvilket vi ser som et positivt tegn på, at synligheden omkring MAWØ er ved at brede sig i Danmark. Men der skal samtidig lyde en opfordring til alle medlemmer og frivillige om fortsat at sprede budskabet om glæden ved det frivillige arbejde hos MAWØ og at alle er velkomne til at deltage, alt efter tid og mulighed. Igen i år har der været afholdt regionsmøder rundt om i landet, hvor vi forsøger at samle så mange frivillige som muligt til at udveksle erfaringer og drøfte nye tiltag og opståede problemstillinger. Regionsmøderne blev i 2011 afholdt i Ringsted, Randers, Vejle og Ålborg, og der deltog i alt ca. 50 frivillige. Det var nogle meget inspirerende møder, der bl.a. gav anledning til, at bestyrelsen grundigt gennemgik hele sagsforløbet omkring opfyldelse af ønsker og foretog mindre justeringer. STATUS PÅ ØNSKER I 2011 opfyldte vi 116 ønsker, hvilket er 12 flere ønsker end i Det er et resultat vi sammen kan være stolte af, men som vi også kan øge ved fælles indsats med henblik på at skabe håb, styrke og glæde hos så mange syge børn som muligt. Mangfoldigheden blandt ønskernes var vanen tro store. Der var mange som ønskede sig en bærbar computer, hvilket er et godt aktiv for de ønskebørn, som er pålagt mange timer på hospitalet. Der blev glædet med legetøj, f.eks. Lego Star Wars. Der var mange ture med ophold til Legoland og Lalandia, og ophold i store danske luksussommerhuse. Nogle børn fik en trofast ven i form af en hund. Og der var koncertoplevelser, møder med kendte personer, ridning på elefant, rejser til Disneyland Paris, helikoptertur, prinsessedag med karet til Disney butikken på strøget, blot for at nævne nogle. Listen over opfyldte ønsker i 2011 er lang, spændende og inspirerende med uforglemmelige dage for vores ønskebørn, for vores frivillige og for MAWØ. MAKE-A-WISH FOUNDATION INTERNATIONAL Organisationen Make-A-Wish (MAW) er i dag verdens største ønskeopfyldende organisation, med over opfyldte ønsker de sidste 30 år. MAW opfylder ønsker for børn i 47 lande på 5 kontinenter. Det giver os i Danmark uanede muligheder for hjælp og støtte til vores ønskebørn, hvilket vi bl.a. erfarede da Jeppe fra Ålborg i efteråret 2011 ønskede at møde Frans Nielsen, ishockeyspiller for New York Islanders og fik det opfyldt, eller da MAW Holland arrangerede et besøg hos Ajax Amsterdam og et møde med fodboldspiller Christian Eriksen. Begge ønsker ville formentlig ikke have været mulige uden et godt tæt samarbejde.

10 9 LEDELSESBERETNING Derudover har vi gennem tilknytningen til Make-A-Wish Foundation International (MAWFI) fået en fantastisk støtte og samarbejdspartner i The Walt Disney Company. Samarbejdet rækker videre end til rejser til Euro Disney Paris, idet der er kommet en Disney butik i København, som har vist sig at være et fantastisk aktiv for os. Det oplevede vi bl.a. da vi fik lov at overrække fem Disney rejser ved forpremieren på åbningen af butikken i juni 2011, hvor vi samtidig som økonomiske støtte modtog 10 % af salget på åbningsdagen. Senere på året fik vi mange dejlige plysdyr fra deres Plush Charity Campaign (Plysdyr-velgørenhedskampagne), som vi fluks lod gå videre til vores ambassadør hospitalsklovnen Stella. Og sidst, men slet ikke mindst, har vi fået en fantastisk hjælp ved ønskeopfyldeiser, som da ønskebarnet Sara fik sin dag som prinsesse og Disney stillede butikken og personale til rådighed. Derudover står MAWFI personale klar med gode råd, juridisk rådgivning og undervisning for bestyrelse og frivillige, hvilket vi arbejder på at planlægge for Fra og med 2011 ønsker MAWFI at anerkende en "Årets Frivillig" fra hvert land. Vi bad derfor regionskoordinatorerne her i Danmark indstille deres bud på "Årets Frivillig". Det blev i 2011 Brian Hvalsø Jensen, der kort efter valget modtog en invitation fra Jim Fielding, bestyrelsesformanden for MAWFI, til en frokost ved den internationale konference i Dublin. Bestyrelsen var enige om at sende Brian af sted som tak for indsatsen. For bestyrelsen deltog Djamila Honore i konferencen og som delegeret ved generalforsamlingen. Djamila nød de mange spændende foredrag og erfaringsudvekslinger, som konferencen gav mulighed for, og fortæller "det var helt utrolig inspirerende at deltage i en konference for personer dedikeret til at opfylde ønsker for børn med en livstruende sygdom. Et formål man kunne enes om, på tværs af lande, kultur, religion og politik". På konferencen blev Djamila opfordret til at gå ind i arbejdet med at skaffe flere samarbejdspartnere til MAW igennem MAWFI Corporate Alliances Committee, Komiteen for virksomhedsalliancer, en post hun tog imod. Samarbejdet med MAWFI giver mulighed for hjælp og støtte begge veje, idet vi også kan hjælpe MAWFI og de udenlandske MAW filialer. Vi har f.eks. i skrivende stund 10 ønskebørn fra hele verden, primært USA, som ønsker at besøge Danmark og Lego. Via vores samarbejde med LEGO gør vi selvfølgelig vores til, at de børn får den bedst mulige oplevelse. Det er magien ved internationalt samarbejde. Afslutningsvist vil bestyrelsen rette en stor tak til alle vores medlemmer, frivillige og dejlige bidragsydere; vi er meget taknemmelige for Jeres økonomiske støtte og personlige engagement. Uden den havde vores arbejde ikke kunnet lade sig gøre, og børnene ville ikke have opnået den glæde det er, at få et af deres største ønsker opfyldt. Bestyrelsen for Make-A-Wish Ønskefonden Danmark

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for 0nskefonden for 2011 er aflagt i efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som foregående år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: Indtægter Indtægter vedrørende kontingenter indtægtsføres i det år de vedrører. Donationer og bidrag i øvrigt indtægtsføres ved modtagelsen af midlerne. Omkostninger I omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ti Igodehaven der Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdipapirer Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

12 11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. tkr. INDTÆGTER. OPFYLDELSE AF ØNSKER.. Personaleomkostninger.. Lokaleomkostninger ". Rejseomkostninger og møder. Kontingenter. Konference.. Porto. Administration. OMKOSTNINGER I ALT. RESULTAT FØR RENTER. Finansielle indtægter. Finansielle omkostninger. ÅRETS RESULTAT

13 12 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Andre tilgodehavender, Tilgodehavender "" Andre værdipapirer, Værdipapirer, DiBa Bank, Jyske bank., Danske Bank., Max Bank, Kassebeholdning, Likvide beholdninger, AKTIVER, kr. tkr O 822 O PASSIVER Egenkapital 1. januar,, Overført af årets resultat, jf. resultatopgørelse.. EGENKAPITAL, Anden gæld., Forudbetalte kontingenter fra medlemmer, Feriepengeforpl igtelse,, Kortfri stede gælds forpligtelser '" GÆLDSFORPLIGTELSER, PASSIVER,

14 13 NOTER Note kr. tkr. Indtægter Kontingenter. Bidrag og donationer. Arv. Overskud ved arrangementer samt salg af handelsvarer. Bladpuljen. '". Momskompensationsordningen.. Tips- og lottomidler. Indtægter i alt

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15. Årsrapport 2014

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15. Årsrapport 2014 4 1 0 2 T R O P ÅRSRAP S L A IV T S E F E D IL K S O R N FORENINGE G IN L M A S R O F L A R E N E G ORDINÆRE 24. MARTS 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.

1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11

Læs mere

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej Vejlauget Frederiksvej - www.vejlauget.dk Mathildevej MODTAGET Frederiksberg, de fb 2015 Orclinær Generalforsamling EGEMAR& CLAUSEN Dato: Onsdag den 11. marts 2015. Sted: Allégade 10, Frederiksberg Tid

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere