ÅRSREGNSKAB 16. REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 16. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 Make-A-Wlsh Ønskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB REGNSKABSÅR CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsdata Foreningsdata. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning,. Den uafhængige revisors erklæring Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 6-8 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance,. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revntons- og rådgivningsvirksomhed, er mediem af BOOintemationai urntted- et UK baseret seiskab med begrænset hæftelse' og en del af det internationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsftrmaer,

3 2 FORENINGSDATA Foreningen Make-A-Wish Ønskefonden Stamholmen 157, 2. sal 2650 Hvidovre Danmark Telefon: Hjemmeside: CYR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: ~.onskefonden.dk i april 1999 København 1. januar december Bestyrelse Djamila Honore, formand Jan S. Hansen, næstformand Christel Piron, kasserer Jan Kyhnau, sekretær Berit Husfeldt Betina Nielsen Bjørn Bech Andersen Jesper Mikkelsen Lars Høngaard Revision BOD Statsautoriseret Nørrebro Hjørring revisionsaktieselskab Pengeinstitutter Sydbank Kontonummer: Jyske Bank Kontonummer: Danske Bank Generalforsam ling Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 9. maj 2015.

4 3 LEDELSESPÅ TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Make-A-Wish Ønskefonden. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den Bestyrelse: Djamila Honore Formand ~ Christel Piron Kasserer

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TU medlemmerne i Make-A-Wish Ønskefonden PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Make-A-Wish Ønskefonden for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis,der anses for et acceptabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige ikke erhvervsdrivende fonde og foreninger.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hjørring, den ).).. ~ ~o l s- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ~~~/ Kim Winther,- ~ Statsautoriseret revisorp'

7 6 LEDELSESBERETNING Vores altoverskyggende ambition - at kunne opfylde et ønske for alle børn i Danmark, som lever med en livstruende sygdom - er vi igen kommet nærmere, ved endnu en gang at slå vores rekord for antal opfyldte ønsker. Ikke mindre end 159 ønsker blev opfyldt i 2014, det højeste antal i foreningens historie! I første halvår af 2014 gik det rigtig stærkt med at modtage, godkende og behandle ønsker - så stærkt, at vi over sommeren måtte sætte nye ønskeansøgningerpå pause og vurdere hvert enkelt ønske en ekstra gang, med henblik på at holde udgifterne for foreningen nede. Dette lykkedes - uden at vi måtte gå på kompromis med det formål, vi alle arbejder for. De mange ønsker er godt afsluttet, og vores gennemsnitlige ønskepris er faldet. Ønskerne I 2014 opfyldte vi 159 ønsker og skabte derved håb, styrke og glæde i rigtig mange danske hjem, hvor der var allermest brug for det. Frivillige: Vi er flere frivillige end nogensinde før. Rundt regnet 140 frivillige løfter i samlet flok, som en del af vores ønsketeams, ved events, i den nyoprettede marketingsgruppe, som administrative frivillige, i ledelsen og ikke mindst i bestyrelsen. Intet af dette ville være muligt uden disse dedikerede og hårdtarbejdende personer. Ambassadørerne Vores ambassadørkorps blev i 2014 styrket ved tilkomsten af to meget kompetente og initiativrige personligheder, Alexa Bruun Rasmussenog Mikkel Salling Holmgaard. Vi er utrolig stolte af vores ambassadører, og vi er meget taknemmelige for deres fortsatte støtte. Partnere og Bidragsydere Toms Gruppen A/S lancerede tilbage i slutningen af 2012 slikposen "Ønskemix", som allerede dengang gav et pænt beløb til MAWØ gav salget af Ønskemix ca kr. i indtægter og er derfor en meget flot og vigtig donation fra Toms. VMware Danmark og VMwares ansatte har også igennem 2014 lagt en stor indsats, i planlægning og afvikling af et gallaevent til fordel for foreningen. I 2014 kom advokatfirmaet Plesner til som pro bono juridisk rådgiver, ligesom de også støtter os med ressourcer ifm. fondsansøgninger. Året bragte os også en socialmedia partner, idet KonXion har indvilget i at være fast socialmedia rådgiver og bureau for os. Udover at udarbejde strategier og kampagner på facebook, Linkedin og øvrige sociale medier, initierer KonXionogså donationer på egen hånd og kunne til jul overrække os et gavekort på kr. Fundraising Events Igen i 2014 kunne vi glæde os over, at så mange generøse private, foreninger, klubber, loger og virksomheder støttede op om Make-A-WishØnskefonden- ikke bare med penge, men også med indsats. I maj 2014 afholdt Rich Without Money Foundation sit årlige Spring Ball på hotel D' Angleterre i København. Vi modtog en flot donation på kr. fra dette event. Endnuet flot beløb på kr., modtog vi ved arrangementet "Triatlon til fordel for Børn" som fandt sted i juni måned. Rigtig mange MAWØfrivillige deltog som hjælpere ved eventet. I august 2014 arrangerede Billund Handelsstandsforening og Capital of Children Company igen en torvedag under overskriften "Billund - børnenes hovedstad". Ambassadør Jimmy Bøjgaard og næstformand Jan S. Hansendeltog på scenen, hvor 5 ønskebørn fik overrakt deres ønske. Auktionen og salg fra boder, gav et overskud på mere end kr., som alle blev doneret til Make-A-Wish Ønskefonden.

8 7 LEDELSESBERETNING En gruppe unge mennesker fra Århus - heriblandt et tidligere "ønskebarn" arrangerede en privat gallafest med auktion, "Alles Fornøjelse", som indbragte knap kr. til Make-A-Wish Ønskefonden. For tredje år i træk arrangerede frivillige fra VMware en fornem gallaften på Toldboden, hvor flere store danske kunstnere, blandt andet vores ambassadører Rasmus Seebach og Basim, optrådte pro-bono denne aften. Herudover donerede en lang række af danske virksomheder, designere, kunstnere m.m. varer og specielle oplevelser, som blev bortauktioneret. Gallaeventets overskud blev på ca kr. Ved julekoncerten i november, i Skt. Jacobs kirke, stillede en række af landets dygtigste kunstnere op til storslået sang og støttede os derigennem. Billetindtægterne indbragte flotte kr. til MAWØ. Uanset det indsamlede beløbs størrelse, er det en særlig glæde, når folk tager tid ud af deres travle hverdage for at støtte op om Make-A-Wish Ønskefondens arbejde. Markedsføring: Vores facebook profil er blevet et værdifuldt medie, hvor vi kan udbrede kendskabet til foreningen. Ved udgangen af 2014 nåede vi over følgere - en fordobling i forhold til sidste år samme tid. Igen i 2014 fik vi en utrolig flot gave fra Disney koncernen. Efter Disneys Stores egen "Share the Magickampagne", fik vi af Disney foræret knap 600 bamser, som vores frivillige har delt ud på børneafdelingerne på stort set samtlige danske hospitaler. På Odense Universitets Hospital blev det desuden til en koncert med ambassadør Basim, til stor glæde for de mange indlagte børn. Økonomi Vi er i bestyrelsen rigtigt glade for, at udviklingen i vores regnskabstal er vendt således, at vi har haft højere indtægter, lavere administrationsomkostninger samt en næsten uændret udgift til ønskeopfyldelser i Make-A-Wish Ønskefonden har i 2014 haft et resultat på kr. Sammenholdt med et negativt resultat i 2013 på kr. - og vi er således ikke langt fra at kunne skabe balance mellem indtægter og udgifter. Vores samlede indtægter er steget fra kr. i 2013 til kr. i 2014, svarende til en stigning på over 31%. Stigningen i indtægter kommer primært fra bidrag fra virksomheder, donationer fra fonde samt overskud fra fundraising events. De samlede udgifter til vores kerneformål, nemlig ønskeopfyldelsen, har i 2014 andraget kr. holdt op imod en udgift på kr. i Der er således kun tale om en stigning på denne udgift på knap 2% - hvilket dog skal holdes op imod, at der i 2014 blev opfyldt 159 ønsker mod kun 122 opfyldte ønsker i Jf. nedenstående skema kan man se udviklingen i opfyldte ønsker samt den gennemsnitlige omkostning pr. ønske over de seneste 3 år. Årstal Antal opfyldte ønsker. Udgifter til ønskeopfyldelse. Gennemsnitlig omk. pr. ønske Vores udgangspunkt er jo altid, at vi skal skabe håb, styrke og glæde og derfor tilstræber vores dygtige og dedikerede frivillige altid, at finde ind til børnenes inderste ønsker. Dette betyder så omvendt også - at der til stadighed må lægges mange kræfter i at søge lokale sponsorater, tilskud og rabatter - så det bliver muligt at opfylde ønskerne. I Make-A-Wish Ønskefonden forsøger vi til enhver tid at holde vores administrations- og øvrige driftsomkostninger på et minimum. Således havde vi i 2014 kun 1 lønnet deltidsmedarbejder, vi lejer os ind hos en anden virksomhed for at minimere huslejeomkostninger, og forsøger i det hele taget at vurdere hver eneste omkostning for at gøre det billigere, samtidig med vi søger tilskud og rabatter.

9 8 LEDELSESBERETNING Vores generelle omkostninger er således også reduceret, fra i 2013 at have været på kr., til i 2014 kun at udgøre kr. - svarende til et fald på ca. 36% Vi har i Årsregnskabet for 2014 indsat to nye noter, der specificerer indholdet af de to passivposter, "Anden Gæld" og "Periodeafgrænsningsposter". Periodeafgrænsningsposter på kr. vedrører et tilskud, som MAWØhar modtaget fra Wish Fund (Make-A-WishInternational), der skal bidrage til at dække udgiften til at ansætte en fundraiser i Generelt Afslutningsvis vil Bestyrelsen gerne rette en stor tak til vores fantastiske frivillige, der yder en kæmpe indsats, til alle vores medlemmer, og ikke mindst alle de generøse bidragsydere. Vi er utrolig taknemmelige for jeres økonomiske støtte og personlige engagement - uden hvilken vores arbejde ikke kunnet lade sig gøre. Bestyrelsen for Make-A-Wjsh Ønskefonden Danmark

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Make-A-Wish Ønskefonden for 2014 er aflagt i efter samme regnskabsprincipper og vurderingsprincipper som foregående år. Devæsentligste anvendte regnskabs-og vurderingsmetoder er: RESULTATOPGØRELSE Indtægter Indtægter vedrørende kontingenter indtægtsføres i det år de vedrører. Donationer og bidrag i øvrigt indtægtsføres ved modtagelsen af midlerne. Omkostninger I omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration. opfyldeises af ønsker, ledelse og Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

11 10 RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR DECEMBER Note kr. tkr. INDTÆGTER. OPFYLDELSE AF ØNSKER... 2 Personaleomkostninger (25%). Lokaleomkostninger. Rejseomkostninger og møder. Kontingenter. Porto. Hjemmeside udarbejdet. Administration... 3 OMKOSTNINGER I ALT. RESULTAT FØR RENTER '". Finansielle indtægter. Finansielle omkostninger. ÅRETS RESULTAT O

12 11 BALANCE31. DECEMBER AKTIVER Andre tilgodehavender. Tilgodehavender. Sydbank. Jyske bank. Danske Bank. Likvide beholdninger. AKTIVER. Note kr. tkr PASSIVER Egenkapital 1. januar. Overført af årets resultat, jf. resultatopgørelse. EGENKAPITAL. Anden gæld. Feriepengeforpligtelse. Periodeafgrænsningsposter. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPLIGTELSER. PASSIVER O

13 12 NOTER 2014 kr Note tkr. Indtægter 1 Indtægter Kontingenter. Bidrag, donationer og fundraising events. Sponsoraftale med Toms Ønskemix. Arvetilsagn og regulering arv tidligere år.. Momskompensationsordningen.. Tips- og letternidler O , Fundraising Gallaaften Indtægter Gallaaften. Omkostninger gallaaften Indtægter i alt Opfyldelse af ønsker Opfyldelse af ønsker. Kørselsgodtgørelse ønsker. Andel af lønomkostninger til ønskekoordinator (75%) Administration Annoncer og tryksager. Telefon og internet. Kontorhold. Forsikringer. It-udgifter, server, vennedatabase, e5 mm. Revision og bogføringsassistance. Øvrig administration

14 13 NOTER 2014 kr Note tkr. Anden gæld Skyldige omkostninger. A-skat, Am-bidrag og ATP Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte tilskud O O

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. 32 57 33 71

fødevarebanken CVR-nr. 32 57 33 71 CVR-nr. 32 57 33 71 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere