Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------"

Transkript

1 Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a

2 Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Rødby By. Stk. 2. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Stk. 3. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. Stk. 4. Selskabets løbende indtægter kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. Andelshavere/varmeaftagere 3. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af bygning på lejet grund. 3. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening. 4. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet. Stk. 2. Enhver, der opfylder de i stk. 1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Stk. 3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige til enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan eksempelvis være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere m.fl. Levering kan også ske til ikke-andelshavere, det vi sige til enhver, der ikke ønsker eller - grundet egne forholdikke kan være andelshaver. Stk. 4. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede leveringsbestemmelser m.v., der fastsætter vilkår for levering affjernvarme. Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. Stk. 5. Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4. Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser i forhold til tredjemand. Stk. 2. Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

3 Udtrædelsesvilkår 5. a. Andelshavere m.fl., der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. b. Andelshavere m.fl., der er indtrådt den 1. januar 2010 eller senere, kan udtræde af selskabet med l måneds skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Uanset indtrædelsestidspunkt er udtræden dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Stk. 2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Bidrag og afgifter i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige bidrag og afgifter. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsymng. e. Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet en godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest til Energitilsynet anmeldte priseftervisning. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af de samlede restafskrivninger (samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne). Den udtrædendes andel af restafskrivningerne beregnes på grundlag af den udtrædendes andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (grundlag for beregning af fast bidrag) i regnskabsåret inden opsigelsen. Stk. 3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Stk. 4. Ledninger, der tilfører naboejendommen varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte henliggen, eftersyn og reparation. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget. Deklarationer 6. En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse: a. deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser, b. deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme. Stk. 2. Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Stk. 3. Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget. Generalforsamling 7. Generalforsamlirwen er selskabets øverste myndighed.

4 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst 1 lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af eventuel investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varrneaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Stk. 4. På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samboende en stemme for hver ejendom, dog kun en stemme pr. stikledning. Ingen andelshaver kan afgive mere end 5 stemmer. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt; men ingen kan afgive mere end en stemme yderligere ved fuldmagt. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme pr. registreret lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Stk. 5. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Stk. 6. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Stk. 7. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunen. Stk. 8. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 10. Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. ll. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/1O af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

5 Bestyrelse 8. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges i ulige kalenderår og 2 i lige kalenderår. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Selskabets ledelse 9. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Stk. 3. Beslutninger fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol. I samme protokol indføres ligeledes generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af generalforsamlingens dirigent. Stk. 4. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet fast ansat personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v. Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndigelsen til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Stk. 6. Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand og endnu et bestyrelsesmedlem i forening. Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. Regnskab og revision 10. Selskabets regnskabsår er fra 1. september til 31. august. For 2010/2011 dog fra 1. oktober 2010 til 31. august Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Stk. 2. Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed. Selskabets opløsning 11. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Stk. 2. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutning tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

6 Stk. 3. Eventuelt overskud skal ved opløsningen anvendes til kollektive varmeforsyningsformål overdrages velgørende formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning. eller Således lydende efter ændringer vedtaget sidst ved ekstraordinær generalforsamling i Rødby den 16. februar Efter pålæg fra Energitilsynet har Rødby Varmeværks bestyrelse i sit møde den 6. april 2011 foretaget ændringer/tilføjelser af bestemmelserne i 7, stk. 3, litra 6, og i 7, stk. 4. Lolland Byråd har i sit møde den 26. maj 2011 godkendt vedtægterne. estyrelsen: Jens O. Hansen næstformand Villy Grønlund Hansen bestyrelsesmedlem f{m O~M P. VilØ Cieslak bestyrelsesmedlem H be le Sørensen yrelsesmedlem

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver.

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver. 28. maj 2015 NEMT TRYGT BILLIGT Vedtægter 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 Navn og hjemsted Foreningens navn er Viborg Fjernvarme. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Formål og forsyningsområde Foreningens

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.0 SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.3 Selskabets adresse er Amaliegårdvej 7, Postboks 53, 8543 Hornslet 2.0

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Godkendt på 2. ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2014 Tilrettet den 1. oktober 2014 efter Vordingborg Kommunes indsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere