Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 5"

Transkript

1

2 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Indholdsfortegnelse Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Bevægelser på egenkapitalopgørelse for Side Noter 15

3 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1 Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Adresse Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: Hjemmeside Selskabets hjemmeside: Stiftelse og hjemstedskommune Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab blev stiftet den 17. februar 1986 og har Aarhus som hjemstedskommune. Formål Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed og selskabets tilladelse fra Finanstilsynet. Registreringsnumre CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: 8152 Bestyrelse Advokat Steffen Ebdrup (formand) Svanevej Rønde Direktør Niels B. Thuesen Hammersholt Byvej Hillerød Civiløkonom Inge Fryland Søskrænten Ebeltoft

4 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 2 Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Direktion Direktør Henry Høeg Andersen Råhøjtoften Viby J Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager Aarhus N Statsaut. revisor Klaus Kristiansen Statsaut. revisor Martin Rasmussen Regnskabsår Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Bankforbindelse Selskabet anvender flere banker i Danmark, hvoraf den primære er: Nordea Bank Danmark A/S Sct. Clemenstorv Aarhus C Tilsynsmyndighed Følgende offentlig myndighed fører tilsyn med danske finansielle virksomheder: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Godkendt på fondsmæglerselskabets generalforsamling, den / 2014 Dirigent

5 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2013 for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 5. marts 2014 Direktion Henry Høeg Andersen Bestyrelse Steffen Ebdrup Niels B. Thuesen Inge Fryland formand

6 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab for regnskabsåret 1. januar december 2013, omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 21. august Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med for opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med den gældende lovgivning for fondsmæglerselskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne bagrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 5. marts 2014 Klaus Kristiansen statsautoriseret revisor Martin Rasmussen statsautoriseret revisor

7 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 5 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktiviteter Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab er et helejet datterselskab af Formuepleje Holding A/S, der er en del af Formuepleje-koncernen. Selskabet har indgået aftale om formueforvaltning med Formueplejeselskaberne. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab forvalter således Formueplejeselskabernes midler og yder investeringsrådgivning til Formueplejeselskabernes aktionærer. Herudover er der i 2013 indgået aftale om kapitalforvaltning og investeringsrådgivning med de investeringsforeninger og hedgeforeninger Formueplejeselskabernes aktionærer er blevet migreret over i. Ved udgangen af 2013 udgjorde den samlede porteføljeværdi under forvaltning kr mio. Årets resultat i hovedtræk Regnskabsåret 2013 gav et overskud på kr. 70,8 mio. Sammenlignet med et resultat i 2012 på kr. 26,7 mio. må årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Indtægterne fordeler sig med kr. 86,1 mio. i fast honorar og et samlet resultathonorar på kr. 60,6 mio. fra Formueplejeselskaberne og investerings- og hedgeforeningerne. Stigningen i indtjeningen skyldes en generel positiv markedsudvikling igennem hele 2013 samt en pæn kundetilgang igennem hele året. Omkostningerne udgør i 2013 kr. 50,1 mio. I forhold til omkostningerne for 2012 er det en stigning på kr. 23,4 mio. Årsagen hertil er dels ansættelse af yderligere medarbejdere dels omkostninger til rådgivningshonorar i forbindelse med indgået aftale om aktieudvælgelse for Formueplejeselskaberne. Herudover er aktiviteterne i selskabet øget væsentligt i forhold til tidligere år på grund af tilgang af to dattervirksomheder i løbet af Der er afsat udbytte i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten på kr. 16,1 mio. Balance Selskabets aktiver ved udgangen af året består primært af bankindeståender på kr. 68,0 mio. eller 49% af den samlede aktivsum. Øvrige aktiver består af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på kr. 13,7 mio., immaterielle aktiver kr. 32,7 mio., aktiver i midlertidig besiddelse kr. 12,9 mio., materielle aktiver på kr. 1,0 mio., mens andre aktiver og periodeafgrænsningsposter udgør 10,3 mio. Selskabets aktiekapital er opdelt i to aktieklasser, men alle b-aktier ejes i dag af selskabet selv. Begivenheder i løbet af året CPH Capital A/S fik den 10. januar tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Selskabets navn vil fremover være CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S og er pr. denne dato tilknyttet Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab.

8 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 6 Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab har den 7. maj 2013 modtaget Finanstilsynets tilladelse til at øge ejerandelen i CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ejer pr. 31. december ,07% af kapitalandelene, mens resten af andelene ejes af selskabets medarbejdere. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab har indgået aftale med Alfred Berg Asset Management om køb af Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S (nu Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S). Købet er godkendt af Finanstilsynet i juli Indtjeningsgrundlag Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskabs indtjeningsgrundlag består af et fast honorar og et resultatafhængigt honorar efter følgende principper: Et resultatafhængigt honorar som beregnes efter den såkaldte HighWaterMark-metode, hvilket betyder, at der kun betales resultathonorar, hvis indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Et fast honorar som beregnes på baggrund af de forvaltede selskabers/foreningers formue. Selskabets indtægter er derfor dels afhængig af kapital under forvaltning, og dels af de investeringsresultater, der skabes. Solvensforhold Selskabets kapitalforhold afspejler koncernens ønske om at selskaberne er rigeligt kapitaldækket med henblik på at sikre overholdelse af solvenskravene og undgå at være tæt på grænseværdierne. Ledelsen er til stadighed opmærksom på at sikre overholdelse af de lovregulerede samt det individuelle solvensbehov, herunder grundlaget for selskabets fortsatte drift. Det er ledelsens forventning, baseret på det udarbejdede budget for 2014, at selskabet ved egen indtjening vil være compliant med kravene til solvens. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med udarbejdelsen af årsrapporten, ligesom der ikke er andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling. Videnressourcer Væsentlige videnressourcer af særlig betydning for den fremtidige indtjening består grundlæggende af de investeringsprocesser og analysemetodikker, der anvendes i forbindelse med formueforvaltning og -rådgivning. Hertil kommer naturligvis videnkompetencer hos en række centrale medarbejdere på investerings- og rådgivningsområdet.

9 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 7 Særlige risici Den overskydende likviditet investeres primært i kortfristede obligationer eller står kontant, hvorfor selskabets finansielle risici er begrænsede. Selskabets væsentligste forretningsmæssige risici er relateret til udviklingen i den forvaltede formue, udviklingen i kundemassen og de opnåede porteføljeafkast. Risikostyring Selskabets væsentligste risici omfatter markedsrisici samt operationelle risici: Ved markedsrisiko forstås risikoen for, at markedsværdien på en finansiel fordring ændrer sig som følge af bevægelser i aktiekurser, renter og valutakurser. Selskabet har ikke haft nogen aktiebeholdning i Ved operationel risiko forstås risikoen for uforudsete tab som følge af svagheder i interne procedurer og kontroller. Operationel risiko er en naturlig følge af at være et fondsmæglerselskab. Selskabets formueforvaltning, rådgiverfunktion og administration er bl.a. afhængig af velfungerende it-systemer og kvalitetssikringer, hvorfor der løbende er fokus på overvågning, kontrol og procedurer til håndtering af krisesituationer. Finansielle risici, styring, politikker De overordnede mål og rammer for selskabets risikostyring fastlægges af bestyrelsen. Direktionen har det daglige ansvar for overholdelse af disse og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Som tidligere nævnt påtager selskabet sig kun minimale finansielle risici, men der er implementeret Asset Quality Review rapporteringssystem, som overvåger parametre indenfor lånerammer, finansiering, porteføljestyring, store engagementer og solvens. Værktøjet udfører overvågning af eksisterende positioner og stresstester i form af følsomhedsanalyser. Asset Quality Review rapportering er en del af dagsordenen på samtlige bestyrelsesmøder. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Efter regnskabsperiodens afslutning, har Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab, indgået aftale med Alliance- Bernstein om salg af sin majoritetsejerandel i datterselskabet CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S til AllianceBernstein, idet handlen er betinget af Finanstilsynets endelige godkendelse. Salget forventes i 2014 af få en betydelig indflydelse på koncernens resultat. I efteråret 2012 besluttede direktionen og bestyrelserne i Formueplejeselskaberne at påbegynde en forberedelses- og godkendelsesproces med at migrere Formueplejeselskabernes aktionærer til nye juridiske enheder. Denne proces er stået på i hele 2013 og den 8. januar 2014 fik aktionærerne tildelt investeringsbeviser i de pågældende investerings- og hedgeforeninger. Ledelse og ejere Direktionen består af direktør Henry Høeg Andersen. Formuepleje Holding A/S ejer alle aktier i selskabet.

10 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 8 Forventninger til fremtiden Selskabets forventninger til indtjeningen i 2014 er baseret på den forventede udvikling på henholdsvis finansmarkederne og til kapital under forvaltning. Forventningerne til indtjeningen er derfor behæftet med den usikkerhed, at den reelle markedsudvikling vil kunne afvige fra selskabets forventninger. Bestyrelsen har valgt en konservativ tilgang til indtjeningsforventningerne for 2014, som imidlertid forventes at være højere end i Omkostningerne i 2014 forventes ligeledes at stige til et højere niveau end i Driftsresultat forventes at være højere end i 2013 herudover forventes det samlede resultat at være markant højere end i 2013 grundet salget af datterselskabet CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S.

11 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 9 Ledelsens andre hverv Bestyrelsen Steffen Ebdrup Niels B. Thuesen Inge Fryland Direktør i: Direktør i: Direktør i: Steffen Ebdrup Invest ApS ACTN ApS Insalvo ApS JUT nr A/S CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Paradigma ApS Formuepleje Holding A/S Penelope ApS Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i: YFN 296 ApS Formuepleje Fund Management A/S Jens Richard Pedersen A/S MyC4 A/S Hotel Royal Aarhus A/S Royal Scandinavian Casino I/S Ritter A/S Erhvervshuset Midtjylland A/S Lind Møbler Bramming A/S Selskabet af 31. december 2004 A/S Hotel La Tour A/S Aktieselskabet CBH De Forenede Ejendomsselskaber A/S Trøffelgrisen A/S Formuepleje Holding A/S Formuepleje Management A/S Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S Octo ApS Selskabet af 22. juli 1954 A/S Copenhagen City Hostel A/S Medlem af bestyrelsen i: Medlem af bestyrelsen i: Medlem af bestyrelsen i: DFE Holding ApS Silverland Funds Investment Advisory Formuepleje Holding A/S Petrus A/S Comitte Formuepleje Management A/S Aktieselskabet Peter Mørch A/S Formuepleje Management A/S Absalon Capital Fondmægler- Sticam ApS Absalon Capital Fondsmægler- selskab A/S Morten Rahbek Internationale selskab A/S CPH Capital Fondsmægler- Transporter A/S selskab A/S Selskabet af 14. maj 1955 A/S Octo ApS Bedre Billigere Boliger Kvistgaard A/S Bedre Billigere Boliger Holding A/S Bedre Billigere Boliger Køge A/S A/S Holger Hansens Maskinsnedkeri Bramming RL af 3. oktober 1991 A/S Selskabet af 4. oktober 1944 A/S Marc Holding ApS Aicon A/S JUT nr A/S Øvrige: NN Invest A/S Eget landbrug på privat adresse MM Invest A/S CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Iht. Lov om Finansiel Virksomhed 80 stk. 8, skal tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af 80 stk. 1 offentliggøres mindst en gang årligt. I den forbindelse kan det oplyses, at bestyrelsen har givet tilladelse til, at selskabets direktør, Henry Høeg Andersen, er direktør i VHH Invest ApS.

12 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2013 Resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. Renteindtægter Netto renteindtægter 65 4 Udbytte af aktier mv. 0 0 Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Til rådighed for udlodning: Årets resultat Overført fra tidligere år Der foreslås anvendt således: Udbytte, ordinært Udbytte udloddet i løbet af året Overført til næste år

13 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2013 (fortsat) Totalindkomstopgørelse Note t.kr. t.kr. Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Skat af anden totalindkomst 0 0 Andel totalindkomst i alt

14 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 12 Balance pr Aktiver Note t.kr. t.kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

15 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 13 Balance pr Passiver Note t.kr. t.kr. Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode 43 0 Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser 19-26

16 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 14 Bevægelser på egenkapitalopgørelse for 2013 Nettoopskrivning Foreslået efter indre udbytte Aktie- værdis Overført for regnkapital metode resultat skabsåret I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2012 Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Egenkapital Egenkapital Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Udbetalt udbytte Udbytte udbetalt i årets løb Udbytte egne aktier Egenkapital

17 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 15 Noter Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Femårsoversigt 3. Renteindtægter 4. Kursreguleringer 5. Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder 6. Udgifter til personale og administration 7. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 8. Skat 9. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 10. Kapitalandele i associerede virksomheder 11. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12. Øvrige materielle aktiver 13. Aktiver i midlertidig besiddelse 14. Andre aktiver 15. Periodeafgrænsningsposter 16. Andre passiver 17. Hensættelser til udskudt skat 18. Aktiekapital 19. Egne aktier 20. Revisionshonorar 21. Solvensprocent 22. Kapitalforhold 23. Nærtstående parter og ejerforhold 24. Koncernforhold 25. Eventualforpligtelser 26. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici

18 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 16 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Da selskabet indgår i koncernregnskabet for Formuepleje Holding A/S, Aarhus er der ikke udarbejdet koncernregnskab for selskabets aktiviteter. Af væsentlige regnskabsprincipper kan nævnes: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktier og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renter, gebyrer og provisionsindtægter er periodiseret inden for regnskabsperioden. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondsmæglerselskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder.

19 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 17 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen. Hensættelse til eventualskatter måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Balancen Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter måles til dagsværdi. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv negativ forskelsværdi (goodwill) og med fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder. Immaterielle aktiver Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandele og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill vurderes ved hver regnskabsafslutning og nedskrives, hvis der konstateres værdiforringelse. Øvrige materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af lineære afskrivninger beregnet i forhold til aktivernes forventede levetid. Aktiver med anskaffelsessum under kr udgiftsføres. Ombygning lejede lokaler Inventar m.v. 10 år 3-5 år

20 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Aktiver i midlertidig besiddelse Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter dattervirksomheder der kun midlertidigt er i virksomhedens besiddelse og hvor et salg er meget sandsynligt. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter indtægter/omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder. Andre aktiver Andre aktiver omfatter deposita i forbindelse med indgåelse af lejemål og optages til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende periode er anvendt en skattesats på 25%. Udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med det beløb som forventes at blive udnyttet, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Selskabet er sambeskattet med Formuepleje Holding A/S, Formuepleje Management A/S, Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S, Formuepleje Fund Management A/S og CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S. Andre forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed, indtruffet senest på balancedagen, har en faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensættelser til udskudt skat er nærmere beskrevet under punktet skyldig skat og udskudt skat. Andre hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser til fritstillede medarbejdere. Andre passiver Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditorer mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til dagsværdien.

21 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 19 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Egenkapital Foreslået udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne aktier Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom, samt i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledninger.

22 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 20 Noter 2. Femårsoversigt Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyr indtægter Kursregulering Udgifter til personale og administration Resultatandele i associerede to tilknyttede virksomheder Årets resultat Balance Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 526,9 366,5 103,7 158,7 104,6 Solvensprocent 142,8% 206,6% 122,8% 182,2% 202,4% Kernekapitalprocent 142,8% 206,6% 122,8% 182,2% 202,4% Egenkapitalforrentning før skat 143,2 128,3 58,6 211,8 250,2 Egenkapitalforrentning efter skat 106,4 95,6 44,0 158,3 186,6 Indtjening pr. omkostningskrone 2,9 2,3 2,3 3,4 2,9

23 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 21 Noter t.kr. t.kr. 3. Renteindtægter Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter 65 4 Rente af obligationer 0 0 Øvrige renteindtægter 0 0 Renteindtægter i alt Kursreguleringer Valuta -1 0 Kursreguleringer i alt Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder Selskabet har ikke fordelt nettorente- og gebyrindtægter på aktivitetsområder. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser mellem selskabets aktiviteter og geografiske områder, og der afgives derfor ikke segmentoplysninger. 6. Udgifter til personale og administration t.kr. t.kr. Lønninger og vederlag til bestyrelse Lønninger og vederlag til direktion inkl. pension Lønninger til personale Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede udgjorde 13,5 mod 8,8 sidste år.

24 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 22 Noter t.kr. t.kr. 6. Udgifter til personale og administration (fortsat) Direktionen Fast vederlag Direktør Henry Høeg Variabelt vederlag Direktør Henry Høeg Vederlag til direktionen i alt Bestyrelsen Fast vederlag Bestyrelsesformand Steffen Ebdrup Bestyrelsesmedlem Niels B. Thuesen 0 0 Bestyrelsesmedlem Inge Fryland Vederlag til bestyrelsen i alt Antal bestyrelsesmedlemmer 3 3 Der er ikke indgået pensionsforpligtigelser med ledelsen eller øvrige ansatte. Der er ikke øvrige ansatte med indflydelse på risikoprofilen. Særlige incitamentsprogrammer Direktion 0 0 Bestyrelse 0 0 Oplysninger iht. Lov om Finansiel Virksomhed 77d, stk. 3: Samlet vederlag modtaget som medlem af direktionen eller bestyrelsen i koncernen udbetalt i regnskabsåret (t.kr.): Direktør Henry Høeg: t.kr. Bestyrelsesformand Steffen Ebdrup: 225 t.kr. Bestyrelsesmedlem Niels B. Thuesen: t.kr. Bestyrelsesmedlem Inge Fryland: 110 t.kr.

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kinnerton Credit Management A/S. Årsrapport 2013/14

Kinnerton Credit Management A/S. Årsrapport 2013/14 Kinnerton Credit Management A/S Årsrapport 2013/14 Kinnerton Credit Management A/S CVR-nr. 35 39 53 34 Årsrapport for perioden 5. juli 2013-31. december 2014 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere