Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden 24. juni

2 Udbygning af Kalundborgmotorvejen Parterne noterer sig, at der er gennemført en VVM-undersøgelse af udbygning af rute 23 (Skovvejen) syd om Regstrup til motorvej. Udvidelsesstrækningen er ca. seks km. lang. Rute 23 fungerer som primær forbindelsesvej til Kalundborg og Kalundborg havn. En udbygning af strækningen vil således have en væsentlig betydning for erhvervs- og samfundsudvikling i området og vil bidrage til den fremtidige vækst og til forbedring af produktiviteten. VVM-undersøgelsen viste, at der gennem de seneste 10 år har været en støt stigende pendlertrafik på strækningen. Desuden er der en forholdsvis høj andel af tung trafik på strækningen. Som følge heraf opleves der fremkommelighedsproblemer omkring kryds og rundkørsler på den nuværende strækning. Projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 427,5 mio. kr. til udbygning af rute 23 syd om Regstrup til motorvej. Haderup omfartsvej Parterne noterer sig, at Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved Haderup pågår som planlagt og forventes afsluttet senere på året. Parterne noterer sig endvidere, at forundersøgelsen af projektet viste, at etablering af en omfartsvej ved Haderup både vil forbedre fremkommeligheden og aflaste strækningen gennem byen, herunder for tung trafik. Projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast, og vil medvirke til fremme af vækst og produktivitet i området. Parterne er enige om at afsætte 250 mio. kr. til en realisering af projektet. Parterne vil drøfte den konkrete udformning af projektet når den færdige VVM-undersøgelse foreligger. Motorvej fra Rønnede mod Næstved Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at opgradere Rute 54 mellem Næstved og Rønnede. Forundersøgelsen omfatter en række forskellige mulige linjeføringer og vejstandarder, hvor en motorvej i linjeføring A har et meget højt samfundsøkonomisk afkast. Parterne reserverede med Aftale om bedre mobilitet af 26. november ,0 mio.kr. til en VVMundersøgelse af en opgradering af rute 54, Næstved-Rønnede. Parterne er på baggrund af forundersøgelsens resultater enige om at igangsætte en VVM-undersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede. Der afsættes 15,0 mio. kr. til undersøgelsen. Parterne er samtidig enige om at afsætte 350,0 mio. kr. til en 1. etape af Rute 54 fra Sydmotorvejen (ved Rønnede) mod Næstved. Parterne vil drøfte fastlæggelsen af linjeføringen for 1. etape, når resultaterne af VVM-undersøgelsen foreligger i Ribe Omfartsvej Parterne noterer sig, at der er gennemført en forundersøgelse af rute 11 mellem E20 Esbjergmotorvejen og grænsen samt rute 24 mellem Ribe og Gredstedbro. Forundersøgelsen viste, at der med jævne mellemrum er trængsel på rute 11 ved Ribe. En omfartsvej vil medføre væsentlige tidsbesparelser, og 2

3 projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast og vil medvirke til fremme af vækst og produktivitet i området. Parterne noterer sig endvidere, at der er igangsat en VVM-undersøgelse for en omfartsvej ved Ribe, som forventes færdig i løbet af I forundersøgelsen blev de samlede anlægsomkostninger til etablering af en omfartsvej vest om Ribe (alternativ A) som motortrafikvej med 2+1 spor beregnet til 372,4 mio. kr. (2014-pl). Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 372,4 mio. kr. til en realisering af projektet. Parterne vil drøfte den konkrete udformning af projektet, når den færdige VVM-undersøgelse foreligger. 3. limfjordsforbindelse Socialistisk Folkeparti står udenfor denne del af aftalen. Linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse Parterne noterer sig, at der i forlængelse af den gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. limfjordsforbindelse er foretaget en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med brug af den nye Landstrafikmodel. Grundlaget for de trafikale konsekvenser af de to tilbageværende linjeføringer er således blevet opdateret. Beregningerne viser fortsat, at det er en linjeføring over Egholm, som er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og Vejdirektoratet fastholder på den baggrund sin indstilling om linjeføring i Egholmlinjen. Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges i Egholmlinjen, svarende til Vejdirektoratets indstilling. Arealreservationen på den tilbageværende østlige forbindelse, der er en 11 km. lang udbygning af E45 samt anlæg af en paralleltunnel, opgives. Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom. Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 43,1 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring. Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende limfjordsforbindelse Parterne noterer sig, at der er fremkommelighedsproblemer på E45 ved Aalborg, og at en udbygning syd for Limfjordstunnelen vil forbedre trafikafviklingen. Et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen er et projekt, der har et højt samfundsøkonomisk afkast og som inden for kort tid kan forbedre de allerede konstaterede kapacitetsproblemer ved at tilvejebringe en bedre trafikafvikling op ad bakken syd for Limfjorden. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 38,9 mio. kr. til anlæg af et 3. sydgående spor på delstrækningen mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 24 Øster Uttrup Vej. Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandmotorvejen Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet som opfølgning på den afsluttede forundersøgelse af en forlængelse af Djurslandmotorvejen (rute 15 på strækningen Løgten-Tåstrup) har gennemført en screening af mulighederne for en pletvis udbygning af vejen til 2+1-vej. 3

4 Det fremgår af screeningen, at en udbygning af strækningen i første omgang kan ske ved, at den nuværende 1+1-motortrafikvej fra Djurslandmotorvejens afslutning til det sted, hvor den eksisterende 2+2-vej begynder, udbygges til 2+1-motortrafikvej. Samtidig peger screeningen på, at der kan gennemføres en udbygning af tilslutningsanlæg 15 ved Djurslandmotorvejens afslutning, hvor der i dag er udfordringer med fremkommeligheden. Det fremgår af screeningen, at projektet har et samlet anlægsoverslag på 56,9 mio. kr. Da der er tale om et projekt af begrænset omfang, vurderer Vejdirektoratet, at et grundlag for en gennemførelse af projektet formentlig kan tilvejebringes gennem en miljøscreening. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 56,9 mio. kr. til en realisering af projektet, herunder til tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag. Videre forløb for en række beslutningsklare vejprojekter Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad) Parterne noterer sig, at der foreligger en færdig VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26, Aarhus- Viborg. I aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er det for linjeføringen ved Viborg besluttet at gå videre med Vejdirektoratets hovedforslag til en nordlig linjeføring og derved opgive øvrige linjeføringer på strækningen ved Viborg. Parterne ønsker i forlængelse heraf at skabe afklaring for de berørte grundejere og lokalområder ved at fastlægge linjeføringen mellem Aarhus og Søbyvad. Parterne er enige om, at linjeføring syd vælges på delstrækning 1 og 2 og linjeføring nord vælges på delstrækning 3 og dermed opgives øvrige linjeføringer på strækningen Aarhus-Søbyvad. Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 32,2 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring. Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom. Ekstra midler til kommissariaterne De mange anlægsprojekter, som er vedtaget i forligskredsen bag en grøn transportpolitik de seneste år, har øget arbejdsbyrden betragteligt for kommissariaterne i Jylland og på øerne, da projekterne medfører et øget antal ekspropriationsforretninger. Der er således en risiko for, at kommissariaterne som følge af ressourcemangel kommer til at virke som flaskehalse for de store anlægsprojekter med potentielle forsinkelser til følge. For at undgå en sådan situation afsættes 11,0 mio. kr. til en styrkelse af kommissariaterne i perioden Øget totalvægt for lastvogntog På baggrund af Aftale om en ny Storstrømbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 har Vejdirektoratet færdiggjort analysen af perspektiverne i en forøgelse af totalvægten for 6- og 7 akslede lastvognstog. 4

5 Parterne tog i Aftale om Letbane i Hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 til efterretning, at der var forhandlet en aftale om det udvidede totalbalanceprincip (DUT) på plads, der gjorde det muligt, at den maksimalt tilladte totalvægt for 6- akslede vogntog er blevet øget fra 48 ton til 50 ton, fra 1. januar På baggrund af Vejdirektoratets færdiggjorte analyse er parterne enige om at gennemføre en forøgelse af totalvægtgrænsen for 7 akslede vogntog fra 54 til 56 ton under forudsætning af, at akselafstanden forøges fra 3 til 4 m mellem sidste aksel på en 4-akslet forvogn og første aksel på en 3 akslet kærre. Dette tekniske krav medfører, at broerne ikke belastes mere end i dag, og at ændringen ikke vil medføre øgede udgifter for kommuner og stat. Det forudsættes forud for implementeringen af den øgede totalvægt for 7 akslede vogntog, at tolerancegrænsen for kørsel med overvægt nedsættes af hensyn til en uændret belastning af broerne. Parterne har noteret sig, at de nødvendige administrative ændringer er gennemført. Ordningen træder i kraft 1. august Modulvogntog Parterne ønsker at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog, så godsoperatører i stort set hele landet kan benytte denne energi- og omkostningseffektive transportform. Parterne er også enige om at forlænge forsøget frem til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår. Parterne afsætter derfor 75,0 mio. kr. til, at følgende strækninger kan inddrages i modulvogntogsnettet: Slangerup - Roskilde (Rute 6) Hillerød - Slangerup (Rute 6/53) Helsingør - Hillerød (Rute 6) Kliplev-Sønderborg-Fynshav (Rute 8) Nyborg-Bøjden (Rute 8) Ringe-Svendborg (Rute 9) Svendborg-Spodsbjerg (Rute 9) Maribo-Tårs (Rute 9) Herning-Viborg (Rute 12) Varde - Herning (Rute 12) Roskilde - Ringsted (Rute 14) Ringsted - Næstved (Rute 14) Ringkøbing-Holstebro (Rute 16) Holstebro-Viborg (Rute 16) Viborg-Randers (Rute 16) Hillerød nord (Rute 19) Drastrup Følle (Rute 21) Esbjerg - Kærgård (Rute 24) 5

6 Ribe - Haderslev (Rute 24/47) Hammel-Viborg (rute 26) Skjern - Ringkøbing (Rute 28) Lunderskov - Tarm (Rute 469/28) Hjørring - Frederikshavn (Rute 35) Odense - Nørre Lyndelse Nørre Lyndelse - Faaborg (Rute 43) Faaborg - Svendborg (Rute 44) Holbæk - Frederikssund (Rute 53) Pandrup - Hjørring (Rute 55) Vordingborg - Stege (Rute 59) Ballerup - Kregme (Rute 211) Næstved - Bårse (Rute 265) Nørre Åby - Assens (Rute 313) Randers - Aalborg (Rute 507) Universitetsboulevarden i Aalborg (Rute 507/595) Ballerup - Bagsværd (O4) Pulje til kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsatte parterne 100,6 mio.kr. til en pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne. Parterne noterer sig, at der har været stor interesse for puljen fra mange af landets kommuner, og at Vejdirektoratet har modtaget mange gode projektforslag, som direktoratet har undergivet en faglig vurdering. Parterne er på baggrund af den store interesse og de mange gode projektforslag enige om at afsætte yderligere 50,5 mio. kr. til puljen. Parterne er efter en samlet prioritering enige om at følgende projekter støttes: E45 Østjyske Motorvej - Etablering af sydvendte ramper ved tilslutningsanlæg 53, Skanderborg S i samarbejde med Skanderborg Kommune (17,0 mio. kr.) E45 Sønderjyske Motorvej - Etablering af nyt tilslutningsanlæg ved Ødisvej i samarbejde med Kolding Kommune (29,6 mio. kr.) 6

7 E20 Vestmotorvejen - Etablering af østvendte ramper ved tilslutningsanlæg 33, Vemmedrup i samarbejde med Køge Kommune (18,5 mio. kr.) E45 Østjyske Motorvej - Ombygning af tilslutningsanlæg 49, Århus S og kommunevejen Genvejen i samarbejde med Aarhus Kommune (23,5 mio. kr.) E20 Vestmotorvejen - Etablering af østvendte ramper ved tilslutningsanlæg 41, Tjæreby (Vemmelev), i samarbejde med Slagelse Kommune (13,5 mio. kr.) E45 Østjyske Motorvej - Etablering af nyt tilslutningsanlæg mellem Horsens V og Horsens S, Hatting, i samarbejde med Horsens Kommune (33,0 mio. kr.) Rute 153 vest for E47 Sydmotorvejen - Etablering af rundkørsel med tilslutning af de vestlige tilog frakørsler ved tilslutningsanlæg 49, Holeby i samarbejde med Lolland Kommune (5,8 mio. kr.) Rute 21 Holbækmotorvejen - Etablering af vestvendte ramper ved tilslutningsanlæg 6, Høje Taastrup C, i samarbejde med Høje Taastrup Kommune (7,0 mio. kr.) Rute 57 Elmevej nord for Vestmotorvejen i Sorø - Etablering af rundkørsel i skæring med kommunevejen Kalundborgvej, i samarbejde med Sorø Kommune (3,3 mio. kr.) Parterne noterer sig, at en række af projekterne skal undersøges nærmere med henblik på at fastlægge projekternes præcise udformning, økonomi og samfundsøkonomiske effekt. Dette planlægningsarbejde forestås af Vejdirektoratet i samarbejde med den pågældende kommune. Projekterne gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med de lokale kommuner, som medfinansierer de pågældende projekter. Fremme af nationale korridorer for vindmølletransporter I aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej mv. af 21. marts 2013 blev der reserveret op til 45 mio. kr. (2013-pl) til forbedrede muligheder for vindmølletransport på statsvejsnettet. I aftalen er omtalt til en rapport udarbejdet for Dansk Vindmølleindustri, Kommunernes Landsforening og de Vestdanske regioner (med Vejdirektoratet og Politiet som observatører). Rapporten peger på behov for ombygning af vejnettet for at smidiggøre fremkommeligheden for vindmølletransporter (og dermed også for den øvrige trafik på vejstrækninger) på det statslige og kommunale danske vejnet. Der er tale om projekter til fremme af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter fra 9 produktionssteder til udskibningshavnene i Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Grenaa. Vejdirektoratet har foretaget en bearbejdning af rapportens delprojekter, der skal gennemføres på statsvejene, hvilket har givet anledning til enkelte justeringer. Parterne er enige om at udmønte puljen på i alt 45,6 mio. kr. (2014-pl) til gennemførelse af projekterne. Parterne lægger vægt på, at der sikres en samtidig åbning af udskibningshavnene i Den samlede portefølje betragtes som en pulje, hvor der er adgang til at disponere mellem de enkelte projekter. 7

8 Parterne vil være opmærksomme på udeståender vedrørende vindmøllekorridorerne til nævnte havne samt Aalborg Havn, herunder flaskehalse på kommunale veje, ved udmøntningen af en fremtidig havnepakke. Genåbning af Langeskov Station Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev der afsat 54,1 mio. kr. (2014-priser) til genåbning af Langeskov St. på strækningen mellem Nyborg og Odense. Projektet blev sat i bero, da Banedanmark efter endt licitation kunne konstatere, at det vil være væsentlig dyrere at gennemføre projektet end oprindeligt estimeret. Paterne er enige om at tilføre projektet yderligere 10,4 mio. kr. således, at projektet kan videreføres med henblik på åbning i 2015 i forbindelse med Banedanmarks planlagte fornyelsesarbejder på Fyn. Parterne noterer sig, at en gennemførelse af projektet i 2015 vil betyde, at effekterne af de nødvendige sporspærringer for etableringen af stationen i form af længere rejsetid over Østfyn vil skulle tillægges de rejsetidsforlængelser, som følger af det allerede planlagte sporarbejde på Vestfyn i samme periode. Forstærket indsats for fremme af cyklisme Parterne noterer sig, at cykelpuljen fra 2009 har været med til at fremme et meget stort antal gode og innovative cykelprojekter i hele landet. Det gælder både i kommuner, organisationer og virksomheder og på statens veje. Der har været stor interesse for at søge puljen, og de besluttede projekter vidner om, at der er høje ambitioner rundt om i landet for at fremme cykling, også fremadrettet. Parterne ønsker fortsat at fremme cyklen som et sundt, grønt og effektivt transportmiddel i hele landet. Parterne er derfor enige om, at afsætte 50,0 mio. kr. i en pulje til fremme af cykling. Som det hidtil har været tilfældet med cykelpuljen, vil en del af midlerne kunne anvendes på statslige cykelprojekter, mens hovedparten af midlerne afsættes til at medfinansiere projekter i kommuner, organisationer og virksomheder. For medfinansieringsdelen forudsættes fortsat, at den statslige del som hovedregel kan udgøre 40 pct. af den samlede projektsum, mens enkelte mindre og særligt innovative projekter kan opnå højere tilskud. Forud for en kommende ansøgningsrunde drøfter parterne de nærmere kriterier for puljen i lyset af andre statslige støtteordninger til fremme af cyklisme. Pulje til mere cykeltrafik Parterne ønsker at forbedre forholdene for cyklister over hele landet, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling, skole og fritid. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Med denne aftale udmøntes i alt ca. 175,1 mio. kr. i cykelpuljen. Parterne er enige om at udmønte i alt ca. 121,4 mio. kr. til medfinansiering af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. Heraf er 11,3 mio. kr. reserveret til flerårige projekter besluttet med aftalen Bedre mobilitet af 26. november Der afsættes et beløb til administration af puljen svarende til 1 pct. af tilskudsdelen. Følgende projekter får tilskud: Kommunale cykelby-projekter Favrskov Kommune Cykelkommune (4,7 mio. kr.) 8

9 Herning Kommune Herning Cykler, fase 4 (4,8 mio. kr.) Randers Kommune Hverdagscykling i oplandsbyer (2,6 mio. kr.) Cykelpendling Assens Kommune Tommerup-Brylle (1,6 mio. kr.) Esbjerg Havn Esbjerg Havn (0,5 mio. kr.) Faxe Kommune Teestrupvej (0,3 mio. kr.) Faxe Kommune Troelstrupvej/Søndre Teestrupvej (0,03 mio. kr.) Frederikshavn Kommune Trafikterminal i Frederikshavn (1,1 mio. kr.) Furesø Kommune Hovedgade (1,7 mio. kr.) Furesø Kommune Lillevangsvej (1,3 mio. kr.) Greve Kommune Bedre forhold for cykling (1,6 mio. kr.) Københavns Kommune Fremkommelighed i kryds (1,9 mio. kr.) Odense Kommune Fra motorvejen til Lindved og Højby (0,6 mio. kr.) Roskilde Kommune Musiconstien (2,9 mio. kr.) Roskilde Kommune Universitetsstien (2,6 mio. kr.) Sorø Kommune Holbergstien (2,5 mio. kr.) Svendborg Kommune Cykelstier på Eskærvej på Tåsinge (0,9 mio. kr.) Syddjurs Kommune Som perler på en snor (2,0 mio. kr.) Viborg Kommune Røddingvej (1,8 mio. kr.) Cykling til skole og fritid Brønderslev Kommune Nørregade (0,5 mio. kr.) Brønderslev Kommune Sterup-Jerslev (1,2 mio. kr.) Fredericia Kommune Adelvej (1,2 mio. kr.) Fredericia Kommune Indre Ringvej (0,9 mio. kr.) 9

10 Haderslev Kommune Over Jerstal-Vedsted (2,0 mio. kr.) Haderslev Kommune Sikring af skoleruter (1,6 mio. kr.) Halsnæs Kommune Kregme Syd (1,2 mio. kr.) Hedensted Kommune Løsning-Hedensted (1,8 mio. kr.) Helsingør Kommune Skindersøvej (2,8 mio. kr.) Holbæk Kommune Nr. Vallenderød-Ugerløse (4,8 mio. kr.) Horsens Kommune Frederik Bajers Gade (1,2 mio. kr.) Horsens Kommune Thorsgårdsvej (0,6 mio. kr.) Hvidovre Kommune Høvedstensvej (1,2 mio. kr.) Ishøj Kommune Ørnekærstien (0,9 mio. kr.) Jammerbugt Kommune Kaas-Moseby (1,8 mio. kr.) Langeland Kommune Simmerbølle til Spodsbjergvej (2,4 mio. kr.) Middelfart Kommune Se Lyset (1,0 mio. kr.) Norddjurs Kommune Ålsrode-Børneby Mølle (1,5 mio. kr.) Nordfyns Kommune Morud-Søndersø (7,2 mio. kr.) Silkeborg Kommune Cykelstier på Søndergade (1,2 mio. kr.) Solrød og Køge kommuner Den nationale cykelrute nr. 9 (5,6 mio. kr.) Stevns Kommune Rengegade fra Rødvigvej til Højerupvej (2,6 mio. kr.) Syddjurs Kommune Rosmus Skole (2,1 mio. kr.) Tønder Kommune Tønder-Højer (4,2 mio. kr.) Vejle Kommune Cykelsti i Grejsdalen (1,8 mio. kr.) Vejle Kommune Vejlevej mellem Givskud og Riis (2,2 mio. kr.) Vesthimmerland Kommune Sikker stikrydsning Aalestrup (0,1 mio. kr.) Viborg Kommune Gl. Aalborgvej (0,5 mio. kr.) 10

11 Varde Kommune Alslev-Toftnæs (1,3 mio. kr.) Rekreativ cykling og cykelturisme Guldborgsund Kommune Stovby Ringvej ved Marielyst (1,9 mio. kr.) Halsnæs Kommune Cykelrute N7 (0,3 mio. kr.) Hedensted Kommune Kirkholm-Juelsmindehalvøen og øerne på cykel (2,7 mio. kr.) Naturstyrelsen Thy Nationalpark Thy, Agger-Lodbjerg (1,3 mio. kr.) Ringkøbing-Skjern Kommune Bork og Stauning Havn (2,1 mio. kr.) Stevns Turistbureau Servicestation til cyklister i Rødvig (0,04 mio. kr.) Vordingborg Udviklingsselskab Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination (0,5 mio. kr.) Ærø Kommune Ejnars Sti (0,7 mio. kr.) Kampagner Albertslund Kommune Cykelkampagne (0,5 mio. kr.) Cyklistforbundet Cyklisters adfærd (2,3 mio. kr.) Københavns Kommune Adfærdskampagne (0,5 mio. kr.) Sorø Kommune På cyklen (0,3 mio. kr.) Udviklings- og demonstrationsprojekter CitaVision Elever som ambassadører (0,3 mio. kr.) Cyklistforbundet Ældrecykling (1,4 mio. kr.) Sekretariat for Supercykelstier Virtuelle busheller (1,8 mio. kr.) Aarhus Kommune Cykling og detailhandel (0,9 mio. kr.) Cykelprojekter på statsveje og tværgående projekter Parterne er enige om at udmønte 52,5 mio. kr. til cykelprojekter på statsveje samt tværgående projekter. Det drejer sig om følgende projekter: Faaborg-Midtfyn Kommune Cykelsti Kværndrup-Egeskov (15,8 mio. kr.) 11

12 Faaborg-Midtfyn Kommune Stikrydsning Nyborgvej/Energivej (2,4 mio. kr.) Ikast-Brande Kommune Cykelsti Sandvadvej (Hærvejen) (10,6 mio. kr.) Norddjurs Kommune Stikrydsning Lergravsvej Grenaa (2,4 mio. kr.) Næstved Kommune Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg (18,3 mio. kr.) Fra midlerne til statslige projekter finansieres desuden følgende tre projekter inden for en samlet ramme på 3 mio. kr. Tværgående evaluering af cykelpuljens effekt Kortlægning af behov og muligheder for forbedringer af cykeldata Koordinering og planlægning af nationale og regionale cykelruter med særligt fokus på skiltning og vejregler Pulje til bedre trafiksikkerhed Parterne ønsker at fastholde den gode udvikling på trafiksikkerhedsområdet, hvor frekvensen af dræbte og tilskadekomne generelt har været faldende. Indsatsen skal spænde bredt og indeholde både konkrete anlægsforbedringer samt vidensdeling og kampagner. Parterne har noteret sig, at transportministeren i marts 2014 offentliggjorde en samlet strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som er baseret på både nationale og internationale erfaringer samt input fra transportbranchen og borgere. Strategien indeholder en række anbefalinger til både infrastruktur, køretøjer og adfærd, som parterne ønsker at følge op på ved at udmønte midler til disses gennemførelse. Parterne ønsker således at prioritere indsatsen mod højresvingsulykker. Parterne er enige om at udmønte i alt 37,4 mio. kr. til: Forebyggelse af højresvingsulykker, herunder anlæg af cykelbokse, revision af chaufføruddannelsen, videndeling med kommunerne og kampagner (12,5 mio. kr.). Sikre kryds, herunder anlægsmæssige tiltag til forebyggelse af højresvingsulykker (8,6 mio. kr.). Intensiveret ulykkesbekæmpelse på vejstrækninger, herunder sorte pletter og grå strækninger (11,3 mio. kr.). Sikring af Banedanmarks sikrede overkørsler med bomme (5,0 mio. kr.). Parterne er enige om at prioritere 18,7 mio. kr. fra Pulje til bedre trafiksikkerhed til andre initiativer i aftalen. Puljen er herefter tømt for midler. Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse anvendes til at forbedre fremkommeligheden på vej- og baneinfrastruktur og bidrager til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. 12

13 Parterne er enige om, at afsætte 5,2 mio. kr. til udvidelsen af frakørslen ved Vintapperrampen (ved Helsingørmotorvejen/Lyngby omfartsvej). Med projektet etableres to kørespor på strækningen fra Lyngby Omfartsvej til Vintapperrampen, hvorved de nuværende køproblemer på strækningen kan løses. Parterne er enige om at prioritere 15,8 mio. kr. fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse til andre initiativer i aftalen. Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS-puljen) Parterne ønsker med aftalen at fremme initiativer, der forbedrer mobiliteten, miljørigtig kørsel og trafiksikkerheden. Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har fremlagt en analyse af effekterne af en række ITS-anlæg på statsvejnettet. Analysen peger på, at der især kan være fordele ved ITS ved større anlægsarbejder og under særlige forhold på stærkt trafikerede strækninger. Rapporten peger videre på, at der er behov for øget viden om effekterne af ITS, herunder i relation til kørsel i nødspor.parterne er enige om at udmønte i alt 29,3 mio. kr. til følgende projekter: Videreførelse af eksisterende trafikledelsessystemer frem til og med 2015 (15,9 mio. kr.) Tilbundsgående evaluering af effekterne af de variable tavler på Motorring 3 (3,4 mio. kr.) Motorring 3 analyse af muligheder for øget kapacitet, herunder kørsel i nødspor (5,0 mio. kr.) Pulje til analyse af muligheder for kørsel i nødspor andre steder i landet end på Motorring 3 (5 mio. kr.) Parterne er enige om at prioritere 36,9 mio. kr. fra Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS-puljen) til andre initiativer i aftalen. Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning Parterne er enige om, at følgende projekter prioriteres fra puljen: Parterne er enige om at afsætte 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af en supplerende VVM, der belyser en østlig placering af en niveaufri udfletning ved Ringsted station. Den supplerende VVM-undersøgelse skal, i sammenhæng med de allerede gennemførte VVM-undersøgelser af en vestlig placering af en niveaufri udfletning, danne grundlag for at beslutte, hvor en niveaufri udfletning ved Ringsted station skal placeres. Parterne har noteret sig, at forligskredsen inddrages tæt i den supplerende VVM-undersøgelse, og at forligskredsen første gang vil blive orienteret i forbindelse med gennemførelsen af idéfasen. Parterne noterer sig, at de strategiske analyser viser, at en ny midtjysk motorvej kan være en del af en langsigtet løsning på vejkapaciteten i Jylland, som samtidig skaber ny mobilitet. 13

14 Parterne er på den baggrund enige om, at afsætte 2,0 mio. kr. til en genberegning med Landstrafikmodellen af de tre belyste korridorer med henblik på en nærmere vurdering af korridorspørgsmålet. De tyske vejudbygningsplaner i Slesvig-Holsten inddrages i genberegningerne. Kommissoriet for genberegningerne forelægges for forligskredsen. Forundersøgelse af tilslutning af omfartsvej ved Auning (3,0 mio. kr.). Parterne er desuden enige om at afsætte 1 mio. kr. til Vejdirektoratet til en nærmere undersøgelse af omkostningerne og fordelene ved at smidiggøre passagen af broerne ved Assentoft (statsvej) og omkørslen vest for Aarhus (kommunevej) samt en række afviste eller afventende projekter, der har karakter af optimeringsprojekter på de planlagte vindmøllekorridorer. Pulje til forsøgsprojekter med mere energieffektive transportløsninger Puljens formål er at støtte og demonstrere projekter bredt indenfor emnerne; teknologier, drivmidler, adfærd og effektivisering af godstransport og pendlertransport mv. Puljen, der blev besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og oprindeligt var på 200 mio. kr., er udmøntet over fire ansøgningsrunder med sidste ansøgningsrunde i 2013, og har støttet et bredt spekter af projekter, der vil give mere viden om og erfaringer med energieffektive transportløsninger. Der er nu opgjort overskydende midler på 16,0 mio. kr. fra projekter, der ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Parterne er enige om at prioritere de 16,0 mio. kr. fra Pulje til forsøgsprojekter med mere energieffektive transportløsninger til andre initiativer i aftalen. Rundkørselsforhold ved Viborg. Viborg Kommune planlægger som led i frikommuneforsøget at udvide et detailhandelscenter, der støder op til statsvejnettet ved krydsningen mellem Holstebrovej (rute 16) og Vestre/Søndre Ringvej (rute 13/26). Vejdirektoratet vurderer, at den planlagte udvidelse vil medføre væsentlig trafikvækst, og der er derfor behov for udbygning af den eksisterende rundkørsel i krydsningen mellem statsvejene. Parterne noterer sig samtidig, at der også er andre rundkørsler omkring Viborg, hvor der kan være særlige trafikale udfordringer. Parterne er på denne baggrund enige om at afsætte 25,0 mio. kr. til udbygning og forbedring af rundkørslesforholdene omkring Viborg. Ny perron på Sønderborg Station Parterne er enige om, at der anlægges en ny perron på Sønderborg station. Den ny perron vil sikre en bedre tilgængelighed på stationen og forbinde den med videns- og kulturcenter Alsion samtidig med, at der skabes bedre sammenhæng mellem perron og forplads til gavn for passagererne. 14

15 Parterne noterer sig, at der med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev afsat 5 mio. kr. til opførelse af en ny perron på Sønderborg Station. Projektet har efterfølgende vist sig dyrere end antaget bl.a. som følge af ekstra udgifter til miljø-, jord-, afvandings-, perron- og belægningsarbejder m.v. Parterne er på den baggrund enige om, at afsætte yderligere 5 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Perronen forventes at kunne ibrugtages i Parterne har noteret sig, at Sønderborg Kommune i 2012 besluttede at støtte projektet med 0,9 mio. kr. Parterne har ligeledes noteret sig, at det fremgik af førnævnte aftale at DSB skulle afholde udgifter til perronapteringen, dvs. belysning, bænke, læskure m.v. Stemmeaftale om en ny vejlov Parterne har noteret sig, at trængslen på vejene er stigende. Fremkommeligheden er blandt andet udfordret af mange gravearbejder på vejene, samt at en vejstrækning i visse tilfælde skal administreres af flere forskellige vejmyndigheder. Parterne konstaterer, at der er behov for initiativer, som omkostningseffektivt forbedrer fremkommeligheden på vejene, da mange timer hver dag spildes i busser, biler og på cykel. Blandt andet som led i bekæmpelse af trængsel på vejene er parterne enige om, at der er behov for ny regulering på vejområdet. Parterne er nået til enighed om at stemme for et forslag til en ny vejlov, der navnlig indeholder følgende elementer: Bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder, herunder forslag om samgravning og styring af ledningsarbejder Bedre redskaber til vejmyndigheden, herunder om vilkår om bod ved forsinkelser, og om at vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ledningsejers regning, hvis frister overskrides Smidigere trafikafvikling på tværs af vejmyndigheder, herunder bestemmelser om fælles trafikstyringscentral, fremkommelighedsudvalg og mulighed for statslig intervention ved uenighed mellem vejmyndigheder Mindre administration og enklere regler, herunder forenkling af komplicerede regler om pålæg af vejbidrag, så reglerne er lettere at forstå for borgere og kommuner, og forslag om, at visse former for råden over vej ikke kræver tilladelse, hvis man holder sig inden for nærmere rammer (fx placering af cykelstativer) Fremme af grøn trafik ved at gøre det muligt at differentiere betaling for parkering, så parkering kan gøres billigere eller gratis for især elbiler Denne nye regulering vil indebære en tiltrængt opdatering og forenkling af lovgivningen på vejområdet, som er fra 1970 erne, og vil gøre vejloven lettere at anvende for kommuner og lettere at forstå for borgere. Letbane i ring 3 i hovedstadsområdet Der er i Infrastrukturfonden afsat 1,5 mia. kr. til en letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet, jf. aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts

16 Grundet et yderligere finansieringsbehov, der for staten beløber sig til 252,0 mio. kr., blev parterne med Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 enige om at tilvejebringe denne finansiering ved fremtidige billiggørelser af andre anlægsprojekter i Infrastrukturfonden frem mod Parterne er enige om nu at udmønte de 252,0 mio. kr. til letbanen i Ring 3 i hovedstadsområdet. Forhøjelse af det statslige indskud til etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund Parterne er ved Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21 marts 2013 tidligere blevet enige om at etablere en ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund, der finansieres dels ved brugerbetaling og dels ved et statsligt bidrag inden for en ramme på 431,2 mio. kr. i 2014-priser, der afsættes fra Infrastrukturfonden. De foreløbige beregninger fra foråret 2013 viste, at den nye forbindelse hermed ville kunne være tilbagebetalt på 40 år. Samtidig blev det aftalt, at Transportministeriet og Finansministeriet sammen skulle udarbejde et forslag til den konkrete organiserings- og finansieringsmodel for den nye forbindelse. Transportministeriets og Finansministeriets efterfølgende fælles konsolidering af de tidligere beregningsforudsætninger har vist, at tilbagebetalingstiden for en ny forbindelse vil være oppe på 48, hvis der alene indskydes 431,2 mio. kr. For at sikre projektets robusthed og en tilbagebetalingstid på de tidligere forudsatte 40 år er parterne enige om at øge det statslige bidrag med 228,3 mio. kr. til i alt 659,5 mio. kr. Parterne er desuden enige om, at der iværksættes trafikregulerende tiltag på den nuværende Kronprins Frederiks Bro allerede ved den nye forbindelses åbning, og at eventuelle finansieringsudfordringer efter åbning af den nye forbindelse søges løst ved tilførsel af yderligere midler fra Infrastrukturfonden til projektet med henblik på at sikre en tilbagebetalingstid på 40 år. De konkrete trafikregulerende tiltag iværksættes af Vejdirektoratet i dialog med Frederikssund Kommune. 16

Aftaler om En grøn transportpolitik

Aftaler om En grøn transportpolitik Aftaler om En grøn transportpolitik 2014 Aftaler om En grøn transportpolitik 2014 Aftaler om En grøn transportpolitik 2014 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere