Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden 24. juni

2 Udbygning af Kalundborgmotorvejen Parterne noterer sig, at der er gennemført en VVM-undersøgelse af udbygning af rute 23 (Skovvejen) syd om Regstrup til motorvej. Udvidelsesstrækningen er ca. seks km. lang. Rute 23 fungerer som primær forbindelsesvej til Kalundborg og Kalundborg havn. En udbygning af strækningen vil således have en væsentlig betydning for erhvervs- og samfundsudvikling i området og vil bidrage til den fremtidige vækst og til forbedring af produktiviteten. VVM-undersøgelsen viste, at der gennem de seneste 10 år har været en støt stigende pendlertrafik på strækningen. Desuden er der en forholdsvis høj andel af tung trafik på strækningen. Som følge heraf opleves der fremkommelighedsproblemer omkring kryds og rundkørsler på den nuværende strækning. Projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 427,5 mio. kr. til udbygning af rute 23 syd om Regstrup til motorvej. Haderup omfartsvej Parterne noterer sig, at Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved Haderup pågår som planlagt og forventes afsluttet senere på året. Parterne noterer sig endvidere, at forundersøgelsen af projektet viste, at etablering af en omfartsvej ved Haderup både vil forbedre fremkommeligheden og aflaste strækningen gennem byen, herunder for tung trafik. Projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast, og vil medvirke til fremme af vækst og produktivitet i området. Parterne er enige om at afsætte 250 mio. kr. til en realisering af projektet. Parterne vil drøfte den konkrete udformning af projektet når den færdige VVM-undersøgelse foreligger. Motorvej fra Rønnede mod Næstved Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at opgradere Rute 54 mellem Næstved og Rønnede. Forundersøgelsen omfatter en række forskellige mulige linjeføringer og vejstandarder, hvor en motorvej i linjeføring A har et meget højt samfundsøkonomisk afkast. Parterne reserverede med Aftale om bedre mobilitet af 26. november ,0 mio.kr. til en VVMundersøgelse af en opgradering af rute 54, Næstved-Rønnede. Parterne er på baggrund af forundersøgelsens resultater enige om at igangsætte en VVM-undersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede. Der afsættes 15,0 mio. kr. til undersøgelsen. Parterne er samtidig enige om at afsætte 350,0 mio. kr. til en 1. etape af Rute 54 fra Sydmotorvejen (ved Rønnede) mod Næstved. Parterne vil drøfte fastlæggelsen af linjeføringen for 1. etape, når resultaterne af VVM-undersøgelsen foreligger i Ribe Omfartsvej Parterne noterer sig, at der er gennemført en forundersøgelse af rute 11 mellem E20 Esbjergmotorvejen og grænsen samt rute 24 mellem Ribe og Gredstedbro. Forundersøgelsen viste, at der med jævne mellemrum er trængsel på rute 11 ved Ribe. En omfartsvej vil medføre væsentlige tidsbesparelser, og 2

3 projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast og vil medvirke til fremme af vækst og produktivitet i området. Parterne noterer sig endvidere, at der er igangsat en VVM-undersøgelse for en omfartsvej ved Ribe, som forventes færdig i løbet af I forundersøgelsen blev de samlede anlægsomkostninger til etablering af en omfartsvej vest om Ribe (alternativ A) som motortrafikvej med 2+1 spor beregnet til 372,4 mio. kr. (2014-pl). Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 372,4 mio. kr. til en realisering af projektet. Parterne vil drøfte den konkrete udformning af projektet, når den færdige VVM-undersøgelse foreligger. 3. limfjordsforbindelse Socialistisk Folkeparti står udenfor denne del af aftalen. Linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse Parterne noterer sig, at der i forlængelse af den gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. limfjordsforbindelse er foretaget en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med brug af den nye Landstrafikmodel. Grundlaget for de trafikale konsekvenser af de to tilbageværende linjeføringer er således blevet opdateret. Beregningerne viser fortsat, at det er en linjeføring over Egholm, som er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og Vejdirektoratet fastholder på den baggrund sin indstilling om linjeføring i Egholmlinjen. Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges i Egholmlinjen, svarende til Vejdirektoratets indstilling. Arealreservationen på den tilbageværende østlige forbindelse, der er en 11 km. lang udbygning af E45 samt anlæg af en paralleltunnel, opgives. Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom. Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 43,1 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring. Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende limfjordsforbindelse Parterne noterer sig, at der er fremkommelighedsproblemer på E45 ved Aalborg, og at en udbygning syd for Limfjordstunnelen vil forbedre trafikafviklingen. Et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen er et projekt, der har et højt samfundsøkonomisk afkast og som inden for kort tid kan forbedre de allerede konstaterede kapacitetsproblemer ved at tilvejebringe en bedre trafikafvikling op ad bakken syd for Limfjorden. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 38,9 mio. kr. til anlæg af et 3. sydgående spor på delstrækningen mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 24 Øster Uttrup Vej. Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandmotorvejen Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet som opfølgning på den afsluttede forundersøgelse af en forlængelse af Djurslandmotorvejen (rute 15 på strækningen Løgten-Tåstrup) har gennemført en screening af mulighederne for en pletvis udbygning af vejen til 2+1-vej. 3

4 Det fremgår af screeningen, at en udbygning af strækningen i første omgang kan ske ved, at den nuværende 1+1-motortrafikvej fra Djurslandmotorvejens afslutning til det sted, hvor den eksisterende 2+2-vej begynder, udbygges til 2+1-motortrafikvej. Samtidig peger screeningen på, at der kan gennemføres en udbygning af tilslutningsanlæg 15 ved Djurslandmotorvejens afslutning, hvor der i dag er udfordringer med fremkommeligheden. Det fremgår af screeningen, at projektet har et samlet anlægsoverslag på 56,9 mio. kr. Da der er tale om et projekt af begrænset omfang, vurderer Vejdirektoratet, at et grundlag for en gennemførelse af projektet formentlig kan tilvejebringes gennem en miljøscreening. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 56,9 mio. kr. til en realisering af projektet, herunder til tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag. Videre forløb for en række beslutningsklare vejprojekter Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad) Parterne noterer sig, at der foreligger en færdig VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26, Aarhus- Viborg. I aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er det for linjeføringen ved Viborg besluttet at gå videre med Vejdirektoratets hovedforslag til en nordlig linjeføring og derved opgive øvrige linjeføringer på strækningen ved Viborg. Parterne ønsker i forlængelse heraf at skabe afklaring for de berørte grundejere og lokalområder ved at fastlægge linjeføringen mellem Aarhus og Søbyvad. Parterne er enige om, at linjeføring syd vælges på delstrækning 1 og 2 og linjeføring nord vælges på delstrækning 3 og dermed opgives øvrige linjeføringer på strækningen Aarhus-Søbyvad. Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 32,2 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring. Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom. Ekstra midler til kommissariaterne De mange anlægsprojekter, som er vedtaget i forligskredsen bag en grøn transportpolitik de seneste år, har øget arbejdsbyrden betragteligt for kommissariaterne i Jylland og på øerne, da projekterne medfører et øget antal ekspropriationsforretninger. Der er således en risiko for, at kommissariaterne som følge af ressourcemangel kommer til at virke som flaskehalse for de store anlægsprojekter med potentielle forsinkelser til følge. For at undgå en sådan situation afsættes 11,0 mio. kr. til en styrkelse af kommissariaterne i perioden Øget totalvægt for lastvogntog På baggrund af Aftale om en ny Storstrømbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 har Vejdirektoratet færdiggjort analysen af perspektiverne i en forøgelse af totalvægten for 6- og 7 akslede lastvognstog. 4

5 Parterne tog i Aftale om Letbane i Hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 til efterretning, at der var forhandlet en aftale om det udvidede totalbalanceprincip (DUT) på plads, der gjorde det muligt, at den maksimalt tilladte totalvægt for 6- akslede vogntog er blevet øget fra 48 ton til 50 ton, fra 1. januar På baggrund af Vejdirektoratets færdiggjorte analyse er parterne enige om at gennemføre en forøgelse af totalvægtgrænsen for 7 akslede vogntog fra 54 til 56 ton under forudsætning af, at akselafstanden forøges fra 3 til 4 m mellem sidste aksel på en 4-akslet forvogn og første aksel på en 3 akslet kærre. Dette tekniske krav medfører, at broerne ikke belastes mere end i dag, og at ændringen ikke vil medføre øgede udgifter for kommuner og stat. Det forudsættes forud for implementeringen af den øgede totalvægt for 7 akslede vogntog, at tolerancegrænsen for kørsel med overvægt nedsættes af hensyn til en uændret belastning af broerne. Parterne har noteret sig, at de nødvendige administrative ændringer er gennemført. Ordningen træder i kraft 1. august Modulvogntog Parterne ønsker at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog, så godsoperatører i stort set hele landet kan benytte denne energi- og omkostningseffektive transportform. Parterne er også enige om at forlænge forsøget frem til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår. Parterne afsætter derfor 75,0 mio. kr. til, at følgende strækninger kan inddrages i modulvogntogsnettet: Slangerup - Roskilde (Rute 6) Hillerød - Slangerup (Rute 6/53) Helsingør - Hillerød (Rute 6) Kliplev-Sønderborg-Fynshav (Rute 8) Nyborg-Bøjden (Rute 8) Ringe-Svendborg (Rute 9) Svendborg-Spodsbjerg (Rute 9) Maribo-Tårs (Rute 9) Herning-Viborg (Rute 12) Varde - Herning (Rute 12) Roskilde - Ringsted (Rute 14) Ringsted - Næstved (Rute 14) Ringkøbing-Holstebro (Rute 16) Holstebro-Viborg (Rute 16) Viborg-Randers (Rute 16) Hillerød nord (Rute 19) Drastrup Følle (Rute 21) Esbjerg - Kærgård (Rute 24) 5

6 Ribe - Haderslev (Rute 24/47) Hammel-Viborg (rute 26) Skjern - Ringkøbing (Rute 28) Lunderskov - Tarm (Rute 469/28) Hjørring - Frederikshavn (Rute 35) Odense - Nørre Lyndelse Nørre Lyndelse - Faaborg (Rute 43) Faaborg - Svendborg (Rute 44) Holbæk - Frederikssund (Rute 53) Pandrup - Hjørring (Rute 55) Vordingborg - Stege (Rute 59) Ballerup - Kregme (Rute 211) Næstved - Bårse (Rute 265) Nørre Åby - Assens (Rute 313) Randers - Aalborg (Rute 507) Universitetsboulevarden i Aalborg (Rute 507/595) Ballerup - Bagsværd (O4) Pulje til kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsatte parterne 100,6 mio.kr. til en pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne. Parterne noterer sig, at der har været stor interesse for puljen fra mange af landets kommuner, og at Vejdirektoratet har modtaget mange gode projektforslag, som direktoratet har undergivet en faglig vurdering. Parterne er på baggrund af den store interesse og de mange gode projektforslag enige om at afsætte yderligere 50,5 mio. kr. til puljen. Parterne er efter en samlet prioritering enige om at følgende projekter støttes: E45 Østjyske Motorvej - Etablering af sydvendte ramper ved tilslutningsanlæg 53, Skanderborg S i samarbejde med Skanderborg Kommune (17,0 mio. kr.) E45 Sønderjyske Motorvej - Etablering af nyt tilslutningsanlæg ved Ødisvej i samarbejde med Kolding Kommune (29,6 mio. kr.) 6

7 E20 Vestmotorvejen - Etablering af østvendte ramper ved tilslutningsanlæg 33, Vemmedrup i samarbejde med Køge Kommune (18,5 mio. kr.) E45 Østjyske Motorvej - Ombygning af tilslutningsanlæg 49, Århus S og kommunevejen Genvejen i samarbejde med Aarhus Kommune (23,5 mio. kr.) E20 Vestmotorvejen - Etablering af østvendte ramper ved tilslutningsanlæg 41, Tjæreby (Vemmelev), i samarbejde med Slagelse Kommune (13,5 mio. kr.) E45 Østjyske Motorvej - Etablering af nyt tilslutningsanlæg mellem Horsens V og Horsens S, Hatting, i samarbejde med Horsens Kommune (33,0 mio. kr.) Rute 153 vest for E47 Sydmotorvejen - Etablering af rundkørsel med tilslutning af de vestlige tilog frakørsler ved tilslutningsanlæg 49, Holeby i samarbejde med Lolland Kommune (5,8 mio. kr.) Rute 21 Holbækmotorvejen - Etablering af vestvendte ramper ved tilslutningsanlæg 6, Høje Taastrup C, i samarbejde med Høje Taastrup Kommune (7,0 mio. kr.) Rute 57 Elmevej nord for Vestmotorvejen i Sorø - Etablering af rundkørsel i skæring med kommunevejen Kalundborgvej, i samarbejde med Sorø Kommune (3,3 mio. kr.) Parterne noterer sig, at en række af projekterne skal undersøges nærmere med henblik på at fastlægge projekternes præcise udformning, økonomi og samfundsøkonomiske effekt. Dette planlægningsarbejde forestås af Vejdirektoratet i samarbejde med den pågældende kommune. Projekterne gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med de lokale kommuner, som medfinansierer de pågældende projekter. Fremme af nationale korridorer for vindmølletransporter I aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej mv. af 21. marts 2013 blev der reserveret op til 45 mio. kr. (2013-pl) til forbedrede muligheder for vindmølletransport på statsvejsnettet. I aftalen er omtalt til en rapport udarbejdet for Dansk Vindmølleindustri, Kommunernes Landsforening og de Vestdanske regioner (med Vejdirektoratet og Politiet som observatører). Rapporten peger på behov for ombygning af vejnettet for at smidiggøre fremkommeligheden for vindmølletransporter (og dermed også for den øvrige trafik på vejstrækninger) på det statslige og kommunale danske vejnet. Der er tale om projekter til fremme af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter fra 9 produktionssteder til udskibningshavnene i Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Grenaa. Vejdirektoratet har foretaget en bearbejdning af rapportens delprojekter, der skal gennemføres på statsvejene, hvilket har givet anledning til enkelte justeringer. Parterne er enige om at udmønte puljen på i alt 45,6 mio. kr. (2014-pl) til gennemførelse af projekterne. Parterne lægger vægt på, at der sikres en samtidig åbning af udskibningshavnene i Den samlede portefølje betragtes som en pulje, hvor der er adgang til at disponere mellem de enkelte projekter. 7

8 Parterne vil være opmærksomme på udeståender vedrørende vindmøllekorridorerne til nævnte havne samt Aalborg Havn, herunder flaskehalse på kommunale veje, ved udmøntningen af en fremtidig havnepakke. Genåbning af Langeskov Station Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev der afsat 54,1 mio. kr. (2014-priser) til genåbning af Langeskov St. på strækningen mellem Nyborg og Odense. Projektet blev sat i bero, da Banedanmark efter endt licitation kunne konstatere, at det vil være væsentlig dyrere at gennemføre projektet end oprindeligt estimeret. Paterne er enige om at tilføre projektet yderligere 10,4 mio. kr. således, at projektet kan videreføres med henblik på åbning i 2015 i forbindelse med Banedanmarks planlagte fornyelsesarbejder på Fyn. Parterne noterer sig, at en gennemførelse af projektet i 2015 vil betyde, at effekterne af de nødvendige sporspærringer for etableringen af stationen i form af længere rejsetid over Østfyn vil skulle tillægges de rejsetidsforlængelser, som følger af det allerede planlagte sporarbejde på Vestfyn i samme periode. Forstærket indsats for fremme af cyklisme Parterne noterer sig, at cykelpuljen fra 2009 har været med til at fremme et meget stort antal gode og innovative cykelprojekter i hele landet. Det gælder både i kommuner, organisationer og virksomheder og på statens veje. Der har været stor interesse for at søge puljen, og de besluttede projekter vidner om, at der er høje ambitioner rundt om i landet for at fremme cykling, også fremadrettet. Parterne ønsker fortsat at fremme cyklen som et sundt, grønt og effektivt transportmiddel i hele landet. Parterne er derfor enige om, at afsætte 50,0 mio. kr. i en pulje til fremme af cykling. Som det hidtil har været tilfældet med cykelpuljen, vil en del af midlerne kunne anvendes på statslige cykelprojekter, mens hovedparten af midlerne afsættes til at medfinansiere projekter i kommuner, organisationer og virksomheder. For medfinansieringsdelen forudsættes fortsat, at den statslige del som hovedregel kan udgøre 40 pct. af den samlede projektsum, mens enkelte mindre og særligt innovative projekter kan opnå højere tilskud. Forud for en kommende ansøgningsrunde drøfter parterne de nærmere kriterier for puljen i lyset af andre statslige støtteordninger til fremme af cyklisme. Pulje til mere cykeltrafik Parterne ønsker at forbedre forholdene for cyklister over hele landet, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling, skole og fritid. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Med denne aftale udmøntes i alt ca. 175,1 mio. kr. i cykelpuljen. Parterne er enige om at udmønte i alt ca. 121,4 mio. kr. til medfinansiering af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. Heraf er 11,3 mio. kr. reserveret til flerårige projekter besluttet med aftalen Bedre mobilitet af 26. november Der afsættes et beløb til administration af puljen svarende til 1 pct. af tilskudsdelen. Følgende projekter får tilskud: Kommunale cykelby-projekter Favrskov Kommune Cykelkommune (4,7 mio. kr.) 8

9 Herning Kommune Herning Cykler, fase 4 (4,8 mio. kr.) Randers Kommune Hverdagscykling i oplandsbyer (2,6 mio. kr.) Cykelpendling Assens Kommune Tommerup-Brylle (1,6 mio. kr.) Esbjerg Havn Esbjerg Havn (0,5 mio. kr.) Faxe Kommune Teestrupvej (0,3 mio. kr.) Faxe Kommune Troelstrupvej/Søndre Teestrupvej (0,03 mio. kr.) Frederikshavn Kommune Trafikterminal i Frederikshavn (1,1 mio. kr.) Furesø Kommune Hovedgade (1,7 mio. kr.) Furesø Kommune Lillevangsvej (1,3 mio. kr.) Greve Kommune Bedre forhold for cykling (1,6 mio. kr.) Københavns Kommune Fremkommelighed i kryds (1,9 mio. kr.) Odense Kommune Fra motorvejen til Lindved og Højby (0,6 mio. kr.) Roskilde Kommune Musiconstien (2,9 mio. kr.) Roskilde Kommune Universitetsstien (2,6 mio. kr.) Sorø Kommune Holbergstien (2,5 mio. kr.) Svendborg Kommune Cykelstier på Eskærvej på Tåsinge (0,9 mio. kr.) Syddjurs Kommune Som perler på en snor (2,0 mio. kr.) Viborg Kommune Røddingvej (1,8 mio. kr.) Cykling til skole og fritid Brønderslev Kommune Nørregade (0,5 mio. kr.) Brønderslev Kommune Sterup-Jerslev (1,2 mio. kr.) Fredericia Kommune Adelvej (1,2 mio. kr.) Fredericia Kommune Indre Ringvej (0,9 mio. kr.) 9

10 Haderslev Kommune Over Jerstal-Vedsted (2,0 mio. kr.) Haderslev Kommune Sikring af skoleruter (1,6 mio. kr.) Halsnæs Kommune Kregme Syd (1,2 mio. kr.) Hedensted Kommune Løsning-Hedensted (1,8 mio. kr.) Helsingør Kommune Skindersøvej (2,8 mio. kr.) Holbæk Kommune Nr. Vallenderød-Ugerløse (4,8 mio. kr.) Horsens Kommune Frederik Bajers Gade (1,2 mio. kr.) Horsens Kommune Thorsgårdsvej (0,6 mio. kr.) Hvidovre Kommune Høvedstensvej (1,2 mio. kr.) Ishøj Kommune Ørnekærstien (0,9 mio. kr.) Jammerbugt Kommune Kaas-Moseby (1,8 mio. kr.) Langeland Kommune Simmerbølle til Spodsbjergvej (2,4 mio. kr.) Middelfart Kommune Se Lyset (1,0 mio. kr.) Norddjurs Kommune Ålsrode-Børneby Mølle (1,5 mio. kr.) Nordfyns Kommune Morud-Søndersø (7,2 mio. kr.) Silkeborg Kommune Cykelstier på Søndergade (1,2 mio. kr.) Solrød og Køge kommuner Den nationale cykelrute nr. 9 (5,6 mio. kr.) Stevns Kommune Rengegade fra Rødvigvej til Højerupvej (2,6 mio. kr.) Syddjurs Kommune Rosmus Skole (2,1 mio. kr.) Tønder Kommune Tønder-Højer (4,2 mio. kr.) Vejle Kommune Cykelsti i Grejsdalen (1,8 mio. kr.) Vejle Kommune Vejlevej mellem Givskud og Riis (2,2 mio. kr.) Vesthimmerland Kommune Sikker stikrydsning Aalestrup (0,1 mio. kr.) Viborg Kommune Gl. Aalborgvej (0,5 mio. kr.) 10

11 Varde Kommune Alslev-Toftnæs (1,3 mio. kr.) Rekreativ cykling og cykelturisme Guldborgsund Kommune Stovby Ringvej ved Marielyst (1,9 mio. kr.) Halsnæs Kommune Cykelrute N7 (0,3 mio. kr.) Hedensted Kommune Kirkholm-Juelsmindehalvøen og øerne på cykel (2,7 mio. kr.) Naturstyrelsen Thy Nationalpark Thy, Agger-Lodbjerg (1,3 mio. kr.) Ringkøbing-Skjern Kommune Bork og Stauning Havn (2,1 mio. kr.) Stevns Turistbureau Servicestation til cyklister i Rødvig (0,04 mio. kr.) Vordingborg Udviklingsselskab Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination (0,5 mio. kr.) Ærø Kommune Ejnars Sti (0,7 mio. kr.) Kampagner Albertslund Kommune Cykelkampagne (0,5 mio. kr.) Cyklistforbundet Cyklisters adfærd (2,3 mio. kr.) Københavns Kommune Adfærdskampagne (0,5 mio. kr.) Sorø Kommune På cyklen (0,3 mio. kr.) Udviklings- og demonstrationsprojekter CitaVision Elever som ambassadører (0,3 mio. kr.) Cyklistforbundet Ældrecykling (1,4 mio. kr.) Sekretariat for Supercykelstier Virtuelle busheller (1,8 mio. kr.) Aarhus Kommune Cykling og detailhandel (0,9 mio. kr.) Cykelprojekter på statsveje og tværgående projekter Parterne er enige om at udmønte 52,5 mio. kr. til cykelprojekter på statsveje samt tværgående projekter. Det drejer sig om følgende projekter: Faaborg-Midtfyn Kommune Cykelsti Kværndrup-Egeskov (15,8 mio. kr.) 11

12 Faaborg-Midtfyn Kommune Stikrydsning Nyborgvej/Energivej (2,4 mio. kr.) Ikast-Brande Kommune Cykelsti Sandvadvej (Hærvejen) (10,6 mio. kr.) Norddjurs Kommune Stikrydsning Lergravsvej Grenaa (2,4 mio. kr.) Næstved Kommune Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg (18,3 mio. kr.) Fra midlerne til statslige projekter finansieres desuden følgende tre projekter inden for en samlet ramme på 3 mio. kr. Tværgående evaluering af cykelpuljens effekt Kortlægning af behov og muligheder for forbedringer af cykeldata Koordinering og planlægning af nationale og regionale cykelruter med særligt fokus på skiltning og vejregler Pulje til bedre trafiksikkerhed Parterne ønsker at fastholde den gode udvikling på trafiksikkerhedsområdet, hvor frekvensen af dræbte og tilskadekomne generelt har været faldende. Indsatsen skal spænde bredt og indeholde både konkrete anlægsforbedringer samt vidensdeling og kampagner. Parterne har noteret sig, at transportministeren i marts 2014 offentliggjorde en samlet strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som er baseret på både nationale og internationale erfaringer samt input fra transportbranchen og borgere. Strategien indeholder en række anbefalinger til både infrastruktur, køretøjer og adfærd, som parterne ønsker at følge op på ved at udmønte midler til disses gennemførelse. Parterne ønsker således at prioritere indsatsen mod højresvingsulykker. Parterne er enige om at udmønte i alt 37,4 mio. kr. til: Forebyggelse af højresvingsulykker, herunder anlæg af cykelbokse, revision af chaufføruddannelsen, videndeling med kommunerne og kampagner (12,5 mio. kr.). Sikre kryds, herunder anlægsmæssige tiltag til forebyggelse af højresvingsulykker (8,6 mio. kr.). Intensiveret ulykkesbekæmpelse på vejstrækninger, herunder sorte pletter og grå strækninger (11,3 mio. kr.). Sikring af Banedanmarks sikrede overkørsler med bomme (5,0 mio. kr.). Parterne er enige om at prioritere 18,7 mio. kr. fra Pulje til bedre trafiksikkerhed til andre initiativer i aftalen. Puljen er herefter tømt for midler. Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse anvendes til at forbedre fremkommeligheden på vej- og baneinfrastruktur og bidrager til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. 12

13 Parterne er enige om, at afsætte 5,2 mio. kr. til udvidelsen af frakørslen ved Vintapperrampen (ved Helsingørmotorvejen/Lyngby omfartsvej). Med projektet etableres to kørespor på strækningen fra Lyngby Omfartsvej til Vintapperrampen, hvorved de nuværende køproblemer på strækningen kan løses. Parterne er enige om at prioritere 15,8 mio. kr. fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse til andre initiativer i aftalen. Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS-puljen) Parterne ønsker med aftalen at fremme initiativer, der forbedrer mobiliteten, miljørigtig kørsel og trafiksikkerheden. Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har fremlagt en analyse af effekterne af en række ITS-anlæg på statsvejnettet. Analysen peger på, at der især kan være fordele ved ITS ved større anlægsarbejder og under særlige forhold på stærkt trafikerede strækninger. Rapporten peger videre på, at der er behov for øget viden om effekterne af ITS, herunder i relation til kørsel i nødspor.parterne er enige om at udmønte i alt 29,3 mio. kr. til følgende projekter: Videreførelse af eksisterende trafikledelsessystemer frem til og med 2015 (15,9 mio. kr.) Tilbundsgående evaluering af effekterne af de variable tavler på Motorring 3 (3,4 mio. kr.) Motorring 3 analyse af muligheder for øget kapacitet, herunder kørsel i nødspor (5,0 mio. kr.) Pulje til analyse af muligheder for kørsel i nødspor andre steder i landet end på Motorring 3 (5 mio. kr.) Parterne er enige om at prioritere 36,9 mio. kr. fra Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS-puljen) til andre initiativer i aftalen. Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning Parterne er enige om, at følgende projekter prioriteres fra puljen: Parterne er enige om at afsætte 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af en supplerende VVM, der belyser en østlig placering af en niveaufri udfletning ved Ringsted station. Den supplerende VVM-undersøgelse skal, i sammenhæng med de allerede gennemførte VVM-undersøgelser af en vestlig placering af en niveaufri udfletning, danne grundlag for at beslutte, hvor en niveaufri udfletning ved Ringsted station skal placeres. Parterne har noteret sig, at forligskredsen inddrages tæt i den supplerende VVM-undersøgelse, og at forligskredsen første gang vil blive orienteret i forbindelse med gennemførelsen af idéfasen. Parterne noterer sig, at de strategiske analyser viser, at en ny midtjysk motorvej kan være en del af en langsigtet løsning på vejkapaciteten i Jylland, som samtidig skaber ny mobilitet. 13

14 Parterne er på den baggrund enige om, at afsætte 2,0 mio. kr. til en genberegning med Landstrafikmodellen af de tre belyste korridorer med henblik på en nærmere vurdering af korridorspørgsmålet. De tyske vejudbygningsplaner i Slesvig-Holsten inddrages i genberegningerne. Kommissoriet for genberegningerne forelægges for forligskredsen. Forundersøgelse af tilslutning af omfartsvej ved Auning (3,0 mio. kr.). Parterne er desuden enige om at afsætte 1 mio. kr. til Vejdirektoratet til en nærmere undersøgelse af omkostningerne og fordelene ved at smidiggøre passagen af broerne ved Assentoft (statsvej) og omkørslen vest for Aarhus (kommunevej) samt en række afviste eller afventende projekter, der har karakter af optimeringsprojekter på de planlagte vindmøllekorridorer. Pulje til forsøgsprojekter med mere energieffektive transportløsninger Puljens formål er at støtte og demonstrere projekter bredt indenfor emnerne; teknologier, drivmidler, adfærd og effektivisering af godstransport og pendlertransport mv. Puljen, der blev besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og oprindeligt var på 200 mio. kr., er udmøntet over fire ansøgningsrunder med sidste ansøgningsrunde i 2013, og har støttet et bredt spekter af projekter, der vil give mere viden om og erfaringer med energieffektive transportløsninger. Der er nu opgjort overskydende midler på 16,0 mio. kr. fra projekter, der ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Parterne er enige om at prioritere de 16,0 mio. kr. fra Pulje til forsøgsprojekter med mere energieffektive transportløsninger til andre initiativer i aftalen. Rundkørselsforhold ved Viborg. Viborg Kommune planlægger som led i frikommuneforsøget at udvide et detailhandelscenter, der støder op til statsvejnettet ved krydsningen mellem Holstebrovej (rute 16) og Vestre/Søndre Ringvej (rute 13/26). Vejdirektoratet vurderer, at den planlagte udvidelse vil medføre væsentlig trafikvækst, og der er derfor behov for udbygning af den eksisterende rundkørsel i krydsningen mellem statsvejene. Parterne noterer sig samtidig, at der også er andre rundkørsler omkring Viborg, hvor der kan være særlige trafikale udfordringer. Parterne er på denne baggrund enige om at afsætte 25,0 mio. kr. til udbygning og forbedring af rundkørslesforholdene omkring Viborg. Ny perron på Sønderborg Station Parterne er enige om, at der anlægges en ny perron på Sønderborg station. Den ny perron vil sikre en bedre tilgængelighed på stationen og forbinde den med videns- og kulturcenter Alsion samtidig med, at der skabes bedre sammenhæng mellem perron og forplads til gavn for passagererne. 14

15 Parterne noterer sig, at der med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev afsat 5 mio. kr. til opførelse af en ny perron på Sønderborg Station. Projektet har efterfølgende vist sig dyrere end antaget bl.a. som følge af ekstra udgifter til miljø-, jord-, afvandings-, perron- og belægningsarbejder m.v. Parterne er på den baggrund enige om, at afsætte yderligere 5 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Perronen forventes at kunne ibrugtages i Parterne har noteret sig, at Sønderborg Kommune i 2012 besluttede at støtte projektet med 0,9 mio. kr. Parterne har ligeledes noteret sig, at det fremgik af førnævnte aftale at DSB skulle afholde udgifter til perronapteringen, dvs. belysning, bænke, læskure m.v. Stemmeaftale om en ny vejlov Parterne har noteret sig, at trængslen på vejene er stigende. Fremkommeligheden er blandt andet udfordret af mange gravearbejder på vejene, samt at en vejstrækning i visse tilfælde skal administreres af flere forskellige vejmyndigheder. Parterne konstaterer, at der er behov for initiativer, som omkostningseffektivt forbedrer fremkommeligheden på vejene, da mange timer hver dag spildes i busser, biler og på cykel. Blandt andet som led i bekæmpelse af trængsel på vejene er parterne enige om, at der er behov for ny regulering på vejområdet. Parterne er nået til enighed om at stemme for et forslag til en ny vejlov, der navnlig indeholder følgende elementer: Bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder, herunder forslag om samgravning og styring af ledningsarbejder Bedre redskaber til vejmyndigheden, herunder om vilkår om bod ved forsinkelser, og om at vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ledningsejers regning, hvis frister overskrides Smidigere trafikafvikling på tværs af vejmyndigheder, herunder bestemmelser om fælles trafikstyringscentral, fremkommelighedsudvalg og mulighed for statslig intervention ved uenighed mellem vejmyndigheder Mindre administration og enklere regler, herunder forenkling af komplicerede regler om pålæg af vejbidrag, så reglerne er lettere at forstå for borgere og kommuner, og forslag om, at visse former for råden over vej ikke kræver tilladelse, hvis man holder sig inden for nærmere rammer (fx placering af cykelstativer) Fremme af grøn trafik ved at gøre det muligt at differentiere betaling for parkering, så parkering kan gøres billigere eller gratis for især elbiler Denne nye regulering vil indebære en tiltrængt opdatering og forenkling af lovgivningen på vejområdet, som er fra 1970 erne, og vil gøre vejloven lettere at anvende for kommuner og lettere at forstå for borgere. Letbane i ring 3 i hovedstadsområdet Der er i Infrastrukturfonden afsat 1,5 mia. kr. til en letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet, jf. aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts

16 Grundet et yderligere finansieringsbehov, der for staten beløber sig til 252,0 mio. kr., blev parterne med Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 enige om at tilvejebringe denne finansiering ved fremtidige billiggørelser af andre anlægsprojekter i Infrastrukturfonden frem mod Parterne er enige om nu at udmønte de 252,0 mio. kr. til letbanen i Ring 3 i hovedstadsområdet. Forhøjelse af det statslige indskud til etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund Parterne er ved Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21 marts 2013 tidligere blevet enige om at etablere en ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund, der finansieres dels ved brugerbetaling og dels ved et statsligt bidrag inden for en ramme på 431,2 mio. kr. i 2014-priser, der afsættes fra Infrastrukturfonden. De foreløbige beregninger fra foråret 2013 viste, at den nye forbindelse hermed ville kunne være tilbagebetalt på 40 år. Samtidig blev det aftalt, at Transportministeriet og Finansministeriet sammen skulle udarbejde et forslag til den konkrete organiserings- og finansieringsmodel for den nye forbindelse. Transportministeriets og Finansministeriets efterfølgende fælles konsolidering af de tidligere beregningsforudsætninger har vist, at tilbagebetalingstiden for en ny forbindelse vil være oppe på 48, hvis der alene indskydes 431,2 mio. kr. For at sikre projektets robusthed og en tilbagebetalingstid på de tidligere forudsatte 40 år er parterne enige om at øge det statslige bidrag med 228,3 mio. kr. til i alt 659,5 mio. kr. Parterne er desuden enige om, at der iværksættes trafikregulerende tiltag på den nuværende Kronprins Frederiks Bro allerede ved den nye forbindelses åbning, og at eventuelle finansieringsudfordringer efter åbning af den nye forbindelse søges løst ved tilførsel af yderligere midler fra Infrastrukturfonden til projektet med henblik på at sikre en tilbagebetalingstid på 40 år. De konkrete trafikregulerende tiltag iværksættes af Vejdirektoratet i dialog med Frederikssund Kommune. 16

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere