LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON"

Transkript

1 LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON AV OLAV HODNE Bjernson nxret som bekjent stor beundring for Skrefsrud. Han gir ham sin hyllest i diktet.ti1 Misjoner Skrefsrud i Santalistan,,: leg arer dig, fordi du blev forkastet, Men harte rvrten og bar reier havt. leg arer dig fordi du, endnu lartet, Med undre rvarer af din tro, din kraft. leg arer dig, fordi du kunde term Til aandens gjerning under nod og rtrid; Jeg arer dig, fordi du er den farste af Gudbrandsdalenr rvnner i din tid. leg deler ei din tro, du rterke drnmmer; Det rkiller ei, hvor aanden barer bud. Thi alt, rom rtort og r~delt om ors Det dyrker jeg, fordi jeg dyrker Gud. Dette diktet skrev Bjernson ti1 Skrefsrud fer han var blitt den beremte mann i sitt hjemland og far de hadde mett hverandre person- Kg. 1 slutten av syttiirene sendte Bjernson ogsi sin nylig utkomne bok <Leonarda. ti1 Skrefsrud. Den ble mottatt rned begeistring.' Personlig gjorde de ferst hverandres bekjentskap da Skrefsrud var hjemme i begynnelsen av ittiirene. Skrefsrud besekte ogd da dikteren i hans hjem pi Aulestad. Senere vekslet de flere brev med hverandre. En del av disse er oppbevarte og er av stor kulturhistorisk interesse.

2 I denne artikkelen skal jeg fi sitere et brev2 som Skrefsrud i sin tid skrev ti1 sin gode Venn og svoger kjapmann Thorstein Lunde p i Lillehammer og som sterkt bererer Skrefsruds forhold ti1 Bjcirnson. Thorstein Lunde innehadde en sentral stilling i Lillehammers kulturelle liv i ittiirene. Hans hjem sto ti1 enhver tid ipent for kunstnere av alle arter: malere, diktere, musikere etc. Den tid Skrefsrud oppholdt seg pi Lillehammer under sitt hjemlandsbessk i bodde han for det meste hos Lunde. Thorstein Lunde formidlet ogsi hans fsrste mote med Bj0rns0n.~ For jeg siterer brevet skal jeg kort antyde hva saken dreier seg om. B. B. annonserte et mote p i Lillehammer ti1 inntekt for Santalmisjonen. Dette vakte stor oppsikt. B. B. var da kjent for i vzre en cgudsfornekter,>. Mange ansi det derfor for bespottelig nir han holdt <misjonsmaten. Mstet ble imidlertid holdt og &llehammer Tilskuer. har atskillig i berette om mprtet og saken. Skrefsrud fikk gjennom flere brev kjennskap ti1 meter, men det var fmst Lunde som ga noe mere ~tfnrlig. referat av det hele. Vi siterer fra Th. Lundes opptegnelser (1886): <<Bj. begyndte med at minde om at han allerede tidligere paa sin Vis havde ydet Bidrag ti1 Santalmisjonen.4 Hvorfor? Han havde gjort og igjen nu gjorde dette fordi han uden at se en Missionsgjerning netop slig som Kristne almindeligvis betragter den, i denne Mission saa noget stort og merkeligt. Det var en mxrkeli Fremgang, der vistnok for en Del kom af, at Missionen havde truf f et et *like. Folk; men han mente ogsaa at Arbeidet var stort planlagt og udfmt yed sxregen Begavelse af mzrkelige Redskaber. Han saa her Sogsan et stort Udslag af den sivilisatoriske Virkning Kristendomm(en) altid havde haft. Derfor altsaa interesserede han sig for d. M. (denne Mission). Her fulgte saa en Rxkke Fortzllinger der skulde illustrere de nye mzrkelige Iagttagelser paa det sjzlelige Omraade... Bj. havde ogsaa den personlig(e) Grund ti1 dette, at han g'erne vilde stotte en bagvasket Mand. Skrefsrud var et nyt Eksempe paa at netop den freidigste og aabneste Natur er mest udsat for Bagvaskelse - isxr i Norge. Bj. kjendte S. personlig - ban havde af ham faaet et stort Indtryk. Han havde faaet et saadant Indtryk at skulde S. ware ti1 det hans Bagvaskere vilde gjare ham til, da var 42 1

3 det overhodet ganske umuligt at stole.noget* paa personlige Indtryk og Bj. mente sig at have nogen Evne som Sjzlekjender. Og hvor skulde S. faa Kraft ti1 sit store Arbeide fra dersom /-nagen-/ hans Bagvaskere havde Ret. Th. Lunde ti1 Skrefsrud: Dette er de Momenter af et 1% Times Foredrag Bj. holdt ti1 Indtzgt for Santm. - De Momenter, jeg af vim Grunde vilde have faste... Ti1 at forhindre BB's Foredrag gjorde jeg lidt mere end anstzndigt var, men det mislykkedes og saa var det egentligt det Du her skulde underrettes om at <altn det som nzrmest finder sig kaldet ti1 at for- svare o re resentere den.sander eller som det nu efter Kristofer edde den mgte,, Kristendom(,) det fandt i Kristendom- Bruun s a a1! mens Navn ikke at kunne gaa paa dette Foredrag. Paa dette intelligente, humane og naturligvis '<sandt~ og czgtes kristelige Standpunkt stod ogsaa vor Forenings Kvinder temmelig samlet - De mwdte ikke - for at kunne demonstrere mod Bj.... Disse momentene fra B.s foredrag og Lundes tilfwyelse er interessante, men det gjelder i enda heyere grad Skrefsruds brev ti1 Lunde. Det kan betraktes som et felles svar pi alle de brev han mottok i sakens anledning. Brevet er datert Ebenezer og lyder slik:6 Kjzre Lunde! I Nordmznd er det mzst umedgjwrlige Folk det endnu har vzret min Ulykke at have at gjere med. Et saadant regjeringslystent Folk har jeg endnn aldrig kjendt, og der behwves virkelig en Jobs Taalmodighed for at kunne bzre over med Eders Tyrani. Ikke saa snart ere vi komne halvt ned af Anklagehznken hos Eder, fwrend det atter lyder, og det fra flere Personer: Hvis I ikke fwier Eder i hvad vi byde Eder, saa skal I komme ti1 at svie derfor. Det swmnier sig ikke at komme Pengene i Templets Kiste, thi de ere Blodpenge: *Send Bjwrnstjzrne B'wrnsons Penge tilbage ti1 ham og sig ham I ville ikke have hans Gu d s og Kristusfornzgtende Penge, ellers komme Eders Mission ti1 at lide derunder.~ Er det ikke, hvis vi lytte ti1 alt dette med os akurat som med Manden i Esops der vilde gjwre det alle tilpads, idet han fwrst efter de Unges Haan satte sin Drzng paa Hasten, efter de Gamles Haan satte sig selv op istedetfor Drzngen, efter Kvindernes Skjzlden satte Drzngen op paa Hzsten ti1 sig, og endelig efter den Retfzrdiges Iretteszttelse bar Hzsten ved Swnnens Hjzlp ti1 de kom paa Broen hvor Hzsten ved at hare Folkets Stei og Latter over at to Mennesker bar en levende Hzst ti1 Torvs sparkede sig 10s og faldt over Broen i Vandet og druknede, saa at Manden 43

4 maatte sige: Jeg forsegte at gjere det alle tilpads og kunde dog ikke gjere det Nogen tilpads og Frugten er at jeg har tabt min Hxst - - Pauss skrev ti1 mig, ikke at han selv vilde regjere, men fordi han hsrte stemningen, Olaf Bodding skrev ti1 mi og fortalte stemningen og raadede mig stxrkt ti1 at sende Pengene ysom jeg ikke har faat!) tilbage, og nu skriver Johnsen Redaktaren af Almuevennen ti1 mig og raader mig meget stxrkt ti1 at sende Pengene tilbage, ellers vil vor Mission komme ti1 at lide meget - og Fxdrelandet har jo allerede skrever sin kyniske Bemxrkning: Bjernson holdt et Foredrag i Lille- hammer ti1 Indtxgt for - Santhalmissionen. Og Grunden? ~Bjernson er Kristusfornxgter og modarbeider Kri- stendommen, og har holdt et I<ristusfornxgtende Foredrag.,, Du son1 ventelig har modtaget Pengene har intet skrevet mig om Sagen, og heller ikke sagt mig no et om det akristusfornxgtende,, Foredrag han har holdt ti1 Indtzgt f or Santhalmissionen. Fraken Fogstad har dog som din Secretxr med din Underskrift gjengivet Momenterne af Bjarnsons Foredrag, og deraf ser jeg intet Angreb paa Kristendommen, meget mere siger Bjernson at han havde faaet et rtarkt Indtryk af min Samtale med ham, som jo fra min Side var Kristendom med a1 den personlige Erfaringens Inderlighed som jeg var i stand ti1 at lxgge i mine Ord: Hvorfor skal vi da ikke antage at Bjernson trods sit nxrvxrende fritxnkeriske Standpunkt har faaet Indtryk af Kristendomen ved mig og at ham Bidrag er en Tribut ti1 disse Indtryk? Bjarnson fdte at jeg talte med ham med en indre overbevisningens Styrke om Kristendomen, som han selv siger gjorde Indtryk paa ham og fordi han tror at vi fra dette Standpunkt udrette et velsignet Arbeide for dette Folk, derfor av han af et godt Hjxrte sin Skjxrv ti1 dette Arbeide vidende at jet ikke er et fritxnkeriskt men et kristeligt Arbeide: Sig mig i al Vzrden, hvad der der skulde bevxge mig ti1 at krxnke ham og sende ham Pengene tilbage! Maaske jeg er en av de faa Normxnd som endnu er et Baand mellem Bjarnson og Kristendomen - og dette Baand skulde med hjxrtelas Haand rive(s) over? Aldrig!!! selv om hele Norge trxkker sig tilbage fra 0s. Dette er et Princip som staar paa Spil, om Ret og Uret, og da viger jeg ikke, men i Guds Navn tager Felgerne. Dette Tyrani udholder jeg ikke. Havde Bjarnson i sit Foredrag angrebet Kristendomen, og dertil sagt, at han gav disse Penge for at vi skulde udbrede Fritxnkeri, saa var det en anden Sag; men dette har han saa vidt jeg kan forstaa ikke gjort. Meget mere wed Bjarnson af min Samtale med ham at vort Arbeide er et kristeligt Arbeide, og naar han saa giver Penge ti1 et saadant Arbeide, uagtet det ikke stemmer med hans nxrvxrende personlige religiese Stand unkt, saa viser det at han *after all. ikke er saa sikker i sit fritxnreriske Standpunkt, og at han txnker saa 44

5 smaat, at her og der saa findes der endnu sande Kristne, selv om de ikke gjwr Under, hvis Arbeide nok er vzrdt at stwtte. Saa stiller Sagen sig for mig, og efter de Oplysninger jeg har saa handler jeg. Desforuden kan du jo, naar du skriver det Regnskab sxtte: Bjwrnson (for Skolegjdrning) saa og saa meget, saa falder jo al mulig Indsigelse bort. Du kan jo indhente Bjwrnsons Indvilgelse ti1 dette og ogsaa gjzrne privat sende ham dette Brev ti1 gjennomlzsning hvis du vil. Og hvad ondt gjwr saa Penge? Den beramte Pastor Harms i Hermansburg sagde: Selv om Satan selv gav mig Missionsbidrag saa vilde jeg modtage samme, da han jo derved hjalp ti1 at styrte sit eget Rige. Bjwrnson er dog vel ikke vzrre end Satan. Jeg skal aldrig aflade at bede for og elske Bjwrnson, og nu og da skrive ti1 ham og s0ge at drage ham ti1 den Gud og hans Swn af hvem han saa vidt jeg kan skjwnne ingen personlig Erfaring har - men hvis Kraft je nu i 30 Aar har fwlt mzgtig i mit Hjzrte, og hvis Kraft ti1 at drage mig op af Dyndet og gjwre mig ti1 Vel- var stzrk no 8. signelse for Andre... Hjzrtelige Hilsener Din L. 0. Skrefsrud. Brevet trenger for d vidt ingen kommentar. Vi merker den store ind som taler, men det er ogsi atskillig bitterhet i spore. Vi mi da huske at ittiirene var szrlig tunge for Skrefsrud. Frimurersaken, Pahlesaken o. a. satte spor i det astore., men fwlsomme sinn. Hvor vidt Skrefsrud ellers fruktbart har innvirket pi Bjwrnson i indelig henseende, blir vel en vanskelig sak i pivise. Men det stir fast at de gjensidig beundret hverandre ti1 sin dwdsdag. De dwde begge i iret NOTER 1 Brev ti1 B. B. d. Ebenezer 8/10-SO. Orig. U. B. Oslo. Fr. Bull Bj. sad. Kopi M.mark.ark.Sant. Skrf. rakker for ~Leonardar og sfor det skjwnc og ufortjente Di ts. Han gir ved ramme heve sin tolkning av dette kjente diktet. 2 Th. units Skrf.br.rml.N.hisr.kj~krf~inst~O110. "~ant.1903.minneord ved Th.Lundes ded.l.herte1. 4 Ifsl e kjspm E Lunde, Lhm. (Th. Lundes ssnn) forierte B.B. sin bok ~Kongen" mej ded. til'santm.basar i Lhm. i slutten av syrrilrene. 5 Original th. Th. Lundes samling.

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 Samfundets støtter NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1881 (Alb. Cammermeyer, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger HIOA/bokselskap.no, 2013 Dikken Zwilgmeyer: Som kvinder er Teksten følger 1. utgave (1895) og er basert på skannet og ocr-lest fil fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no. Korrekturlest og tilrettelagt av

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

DAG. VI ÆRER VORE MØDRE I MODERS DAG 14. MAJ 1933. NUMMER 9 1. MAJ 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO

DAG. VI ÆRER VORE MØDRE I MODERS DAG 14. MAJ 1933. NUMMER 9 1. MAJ 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 9 1. MAJ 1933 82. AARGANG VI ÆRER VORE MØDRE I MODERS DAG 14. MAJ 1933. DAG. LEAH D. WIDTSOE Den Europæiske Mission. MARGARET A. JENSEN Den Norske Mission. RACHEL

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere