Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed"

Transkript

1 Stranden ved Bombegrunden (februar 2011) Stranden ved Bombegrunden (februar 2011) Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Åbningstider: Man.-ons.: kl , tors. kl , fre. kl Badestranden Beliggenhed Stranden ved Bombegrunden ligger i den sydlige del af Taarbæk ud til Øresundskysten. Stranden ligger ca. 700 meter syd for Taarbæk Søbadeanstalt i en lysning mellem private grunde. Strandens udstrækning er markeret med en blå streg på luftfotoet på side 3. Strandens adresse Taarbæk Strandvej Klampenborg Adgangsforhold og parkering Taarbæk Strandvej løber parallelt med kysten ca. 50 meter oven for vandet. Der er mere end 100 parkeringspladser langs Taarbæk Strandvej ud for Bombegrunden. Se kort. Bemærk, at der er 2 timers parkeringsbegrænsning. Stranden og bunden Stranden ved Bombegrunden er ca. 40 meter lang. Der er en ca. 2 meter bred sandstrand foran en betonmur langs kysten. Bag betonmuren er der et græsareal, som strækker sig ca. 50 meter op til Taarbæk Strandvej. Langs græsarealet vokser der store egetræer, krat og buske mod naboerne i syd og nord. Langs betonmuren er kysten sikret med høfder af store sten. Arealet er fredet og beskyttet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinie. Havbunden er sandbund med områder med grus og sten. Stranden er børnevenlig og lavvandet. Afstanden fra land til 2 meters dybde er ca. 50 meter. Historie Navnet Bombegrunden stammer fra en situation under krigen, hvor et hus på grunden blev sprængt i luften, fordi man troede at huset rummede illegale aktiviteter. 1

2 Faciliteter Toiletbygning med dame-, herre- og handicaptoilet (vinterlukket) Udendørs brusere Borde/bænke-sæt Skraldespande Mulighed for grill Hunde på stranden Hunde skal føres i snor på stranden. Badevandets kvalitet Klassificering af badevandet ved Bombegrunden er god, hvilket er den næstbedste klassificering, badevand kan have jf. Badevandsbekendtgørelsen. Jf. Badevandsbekendtgørelsen klassificeres badevandets kvalitet således: Udmærket kvalitet, god kvalitet, tilfredsstillende kvalitet og ringe kvalitet. Kort over kommunens badesteder ved Øresundskysten 2

3 3

4 Kort over stranden ved Bombegrunden 4

5 Geografiske forhold Området omkring Bombegrunden Taarbæk ligger mellem Øresund og Dyrehaven nord for København. Taarbæk er et byområde med ca indbyggere. Dyrehaven er en mere end hektar stor, kultiveret skov med træer og åbne sletter. Her findes en stor bestand af krondyr, dådyr og sikahjorte. Stranden ligger i et boligkvarter i den sydlige del af Taarbæk. Dyrehaven ligger ca. 200 meter inde i landet. Hydrologiske forhold Strøm, saltholdighed og temperatur Øresund er et snævert havområde, som påvirkes af vandmasser fra den ferskere Østersø og fra det saltere Kattegat. Mens udstrømningen af Østersøvand normalt sker i overfladen, trænger vand fra Kattegat ned til Øresunds dybere dele. Vandet i de områder af Øresund, hvor dybden er mindre end meter, er derfor forholdsvis brakt (5-18 promille), mens saltholdigheden er betydeligt højere på de større dybder (over 30 promille). Badevandskvalitet Mulige årsager til kortvarige forureninger og gener ved Bombegrunden Der går en nordlig strøm i overfladen med brakvand fra Østersøen og en dybere, sydgående strøm med saltvand fra Kattegat. Det mest fremherskende strømmønster er, at overfladestrømmen er nordgående i ca. 60 % af tiden, og i resten af tiden enten sydgående eller stillestående. I omkring 70 % af tiden er den salte bundstrøm sydgående. Der er dog betydelige afvigelser fra det almindelige strøm- og saltholdighedsmønster, når der forekommer kraftig blæst fra især vestlig og østlig retning eller ændringer i lufttrykket over Østersøen og Vesterhavet. Badevandstemperaturen varierer mellem ca. 10 C 20 C Fækal forurening Udløb fra overløbsbygværker i fælleskloakerede områder Tømning af toilettanke fra lystbåde Alger og planter Blågrønalger Andre mikroskopiske alger Tang (makroalger og ålegræs) Andre årsager Iltsvind Kemiske forureninger, f.eks. fra virksomheder eller olieudslip fra skibe Brandmænd Fjæsing Vurdering af årsager til kortvarig forurening og gener ved Bombegrunden Fækal forurening spildevandsforhold Taarbæk er fælleskloakeret, og spildevandet fra den sydlige del af byen ledes til Københavns Kommune via Gentofte. Spildevandet renses på Renseanlægget Lynetten i Københavns Kommune og udledes til Øresund. I oplandet er der desuden 7 små oplande med separat udløb med vejvand (regnvand), som ledes ud forskellige steder langs kysten. Ved Bombegrunden findes et udløb fra bassin på fælleskloak tilsluttet et regnvandsudløb lige nord for badestedet. Dette udløb bliver forlænget i løbet af

6 Der findes et udløb fra overløbsbygværk ved Bechsvej ca. 340 m nord for Bombegrunden ved Taarbæk Havn. Fækal forurening tømning af toilettanke fra lystbåde I forbindelse med lystbådesejlads i området kan der ske forurening, hvis der tømmes toilettanke i vandet. Blågrønalger Blågrønalger er mikroskopiske alger, som oftest optræder i masseforekomst i ferskvand og brakvand. I Øresund er der hver sommer forekomster af forskellige arter af blågrønalger, som strømmer med det brakke vand fra Østersøen mod nord gennem Øresund, nogle år danner blågrønalgerne så kraftige opblomstringer, at vandet er misfarvet i store områder. Andre mikroskopiske alger Algesamfundet i Øresund bærer præg af saltvandsindstrømningen fra Kattegat i nord og indstrømningen af brakvand fra Østersøen. Algerne er en blanding af saltvandsarter, som er almindelige i Kattegat og brakvandsarter, som er almindelige i Østersøen. I sjældne tilfælde forekommer der så høje koncentrationer af alger, at vandet misfarvnes. Tang I forbindelse med nedbrydning af store mænger opskyllet tang/ålegræs, kan der lækkes stoffer til vandet, som gør vandet uklart, og som kan give anledning til vækst af bakterier. Iltsvind Iltsvind opstår pga. bakteriel nedbrydning af mikroskopiske alger og tang. Bakterieaktiviteten opbruger ilten i bundvandet, og der opstår iltsvind. Brandmænd Brandmanden har sin hovedforekomst i sommer- og efterårsperioden. De fleste kender den røde brandmand og har truffet bekendtskab med den, og mange er blevet mere eller mindre brændt i forbindelse med mødet med den. Fjæsing Ved badning kan man være uheldig at træde på en fjæsing. Det meste af året lever fjæsingen på vanddybder på 5-25 meter, men om sommeren trækker den ind på lavt vand for at parre sig. Fjæsingen lever nedgravet i sand og grus, og kun øjenene er synlige, så den er meget svær at se, når man bader. På den forreste korte rygfinne samt på gællelågene sidder der giftpigge, som fjæsingen rejser hvis den føler sig truet. Kemisk forurening Ved havari eller uheld i forbindelse med sejlads i området er der risiko for kemisk forurening, f.eks. oliespild, som kan brede sig til badestranden. Pollen Vandet kan være farvet gulligt i bræmmer i forbindelse med forekomst af store mængder pollen (fyr) i forårs-/forsommerperioden. Vurdering af risiko for kortvarig forurening og gener ved Bombegrunden Fækal forurening spildevand I forbindelse med de største regnhændelser kan der ske overløb med opspædet spildevand fra udløbet fra fælleskloak. I spildevandsplan vurderes det, at dette kan ske ca. 1 gang om året i meget små mængder. Risikoen for kortvarige, fækale forureninger af badevandet ved Bombegrunden vil blive vurderet før badevandssæson Der er som tidligere nævnt udløb fra et overløbsbygværk ved Becksvej ca. 340 m 6

7 nord for badestedet Bombegrunden, hvor der kun sjældent sker overløb med opspædet spildevand. Der er tale om et nødoverløb fra pumpestation for et meget lille opland. Pumpen kan fint følge med, selv ved meget kraftig regn, så overløbshændelser sker kun, hvis pumpen er ude af drift. I spildevandsplan vurderes det, at der meget sjældent sker overløb med opspædet spildevand fra dette udløb. Skulle der ske overløb nord for stranden, vurderes risikoen for forurening af badevandet ved Bombegrunden at være tilstede. Fækal forurening tømning af toilettanke fra lystbåde Risikoen for kortvarige forureninger af badevandet ved Bombegrunden som følge af tømning af toilettanke på både vurderes at være lav. Skulle der ske tømning af toilettanke, er det sandsynligt, at det vil være på dybere vand, og at forureningen vil være fortyndet, før den når badestranden. Blågrønalger Forekomster af blågrønalger i Øresund er et årligt tilbagevendende problem, og risikoen for kraftige opblomstringer, som kan være sundhedsskadelige ved badning, er stor. Risikoen er størst i varme sensomre (august september) med stillestående vand, og især i perioder med stor indstrømning af vand fra Østersøen. Andre mikroskopiske alger Risikoen for masseopblomstringer af mikroskopiske alger (ikke blågrønalger) i Øresund vurderes at være lav. Der kan dog især i perioder med stor indstrømning af Kattegat-vand forekomme høje algekoncentrationer og misfarvning af vandet pga. alger. Tang I de lavvandede områder i Øresund er der store områder med tang og vandplanter, især ålegræs, og der kan forekomme opskyl ved strandene i området. Ved en besigtigelse af stranden ved Bombegrunden i februar 2011 var der en hel del opskyllet tang og ålegræs på stranden og i vandkanten. Der voksede desuden tang på de store sten. Risikoen for, at der opskylles så store mængder tang, at det giver anledning til sundhedsfare ved badning, vurderes dog at være lav. Risikoen er størst i perioder med stille, varmt vejr. Iltsvind Der er ofte iltsvind i de dybere dele af Øresund, mens risikoen for ilstvind i de lavvandede områder langs kysten er lav pga., at hele vandsøjlen er opblandet, og der hele tiden tilføres ilt til bunden. Brandmænd I badesæsonen er der risiko for forekomster af brandmænd i Øresund. Brandmænd er mest knyttet til det kolde bundvand, og risikoen for, at der er brandmænd ved stranden, er størst i perioder med fralandsvind, hvor bundvandet presses ind mod kysten. En god tommelfingerregel er, at Ved fralandsvind kommer brandmanden ind. Fjæsing Fjæsingen er mest udbredt i det centrale Kattegat ved Anholt, Læsø og Sjællands nordkyst, men den trækker også ind i Øresund, hvor den kan træffes i lavvandede områder i sommerperioden. Risikoen for at blive stukket af en fjæsing ved Øresunds strande vurderes at være lav. Kemisk forurening Risikoen for kemiske forureninger, f.eks. oliespild fra skibe, som kan være sundhedsskadelige ved badning, vurderes at være lav. 7

8 Pollen Ansamlinger af pollen kan give anledning til lokalt forringet badevandskvalitet. Risikoen for store mængder pollen i vandkanten vurderes at være lav. Symptomer på forurening samt baderåd Fækal forurening Badning i vand, som er forurenet med spildevand, kan give diarré. Får man diarré efter badning, bør man søge læge. Blågrønalger Blågrønalger er mikroskopiske alger, som kan producere giftige stoffer, der kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved badning, eller hvis man kommer til at sluge vandet. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Høje koncentrationer af blågrønalger kan give kraftig misfarvning af vandet (beskrives typisk som maling-grønt, grønt ). Skumdannelser i vandoverfladen kan også skyldes blågrønalger. Man bør undlade at bade, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Skyl med rent vand, hvis du får symptomer på huden efter badning. Søg læge ved symptomer efter badning. Undgå at hunde bader og drikker af vandet, hvis det er misfarvet. Hunde, som indtager vand eller slikker pelsen efter badning, kan få alvorlige forgiftninger pga. blågrønalger. Andre mikroskopiske alger Forskellige arter af mikroskopiske alger kan forekomme i så høje koncentrationer, at de kan misfarve vandet med forskellige farver, afhængigt af hvilken algeart, der er tale om: rød, grøn, orange, brun mm. Algeopblomstringer kan også være årsag til skumdannelser i vandkanten. Ingen af de arter, som er kendt for at kunne danne masseforekomst ved Bombegrunden, er sundhedsskadelige ved badning. Der gælder dog de samme retningslinjer for de ugiftige opblomstringer af mikroskopiske alger som for giftige opblomstringer af blågrønalger - at man bør undlade at bade, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Ved forrådnelse af de store mængder alger kan der udvikles store mængder sundhedsskadelige bakterier i vandet. Søg læge ved alvorlige symptomer efter badning. Tang I forbindelse med nedbrydning af store mænger opskyllet tang/ålegræs, kan der lækkes stoffer til vandet, som gør vandet uklart, og som kan give anledning til vækst af bakterier. Iltsvind I forbindelse med iltsvind kan vandet lokalt farves mælket/hvidt på grund af tilstedeværelsen af frit svovl som frigives fra fjordbunden ved iltsvind. Svovl er ikke giftigt for mennesker, men iltsvindet kan medføre bunddyrdød og døde fisk, som skyller op og rådner i vandkanten og på stranden. Man bør undgå at bade, hvis der er symptomer på iltsvind ved stranden. Man bør undgå at bade, hvis vandet er uklart og lugter af råddent tang, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis der er større ansamlinger af rådnende tang. 8

9 Brandmænd Problemet med brandmænd er, at de har brænd-tråde, som kan blive næsten 10 meter lange. Brandmænd har såkaldte nældeceller på deres tråde, som udsender giftige, kemiske stoffer ved berøring. Forbrænding er meget smertefuld, og man kan udvikle forskellige allergiske symptomer som svie, følelsesløs hud, kløe i håndfladerne, mathed, stribet, rødflammet hævelse og blærer på huden. I meget sjældne tilfælde har patienter fået vejrtrækningsproblemer pga. forbrændinger fra brandmænd. Behandling: Fjern alle rester af brandmanden fra huden (Brug helst handsker). Er trådende vanskelige at fjerne, kan man gnide med sand blandet med havvand på det ramte område. Undgå at skylle med ferskvand. Det kan frigøre mere gift fra nældecellerne, hvis der er nogen tilbage på huden. Skyl med 5% eddike i 30 minutter for at inaktivere giftstofferne. Man skal undgå at bruge hænderne til at fjerne "giftsplinterne. Varmt vand kan lindre (40-45 C), når trådene er fjernet. Lokalbedøvende salve kan lindre. Søg læge ved alvorlige symptomer. Fjæsing Stik af fjæsingens pigge sker, når badende træder på fisken på lavt vand, eller ved håndtering af fangede fisk. Giftinjektion sker automatisk ved stik, hvad enten stikket kommer fra en levende eller død fisk. Stikket er smertefuldt, men sjældent alvorligt. Efter et stik opstår der stærke smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele den påvirkede legemsdel (fra finger til arm eller tå/fod til ben). Hovedpine og svimmelhed kan også forekomme. Fjæsingens gift er varmelabil, dvs. den bliver nedbrudt ved opvarmning. Behandling af fjæsing-stik: Anbring stikstedet i så varmt vand som tåles, uden at det skolder, indtil smerten forsvinder (typisk C i min.) Afprøv temperaturen med en rask hånd. Det varme vand lindrer smerten. Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe. Supplerende behandling med smertestillende medicin kan være nødvendig. Søg læge eller ring til GIFTLINJEN på , hvis symptomerne fortsætter eller er meget udtalte - eller hvis der opstår tegn på infektion. Smerterne kan blive ved i op til 24 timer, og hævelsen kan bestå i måneder, men det sker kun sjældent, at stik af fjæsing fører til alvorlig sygdom. Det er vigtig at være stivkrampevaccineret inden for 10 år, hvis man bliver stukket af en fjæsing. Stikkene ledsages imidlertid ofte af infektioner med usædvanlige bakterier, som kræver antibiotisk behandling. Kemisk forurening I tilfælde af kemiske forureninger bør man ikke bade ved stranden. Pollen Pollen er ikke giftig, men ved forrådnelse af store mængder pollen i vandkanten frarådes badning pga. store mængder bakterier i vandet. 9

10 Forvaltningsforanstaltninger Forvaltningsforanstaltninger Fækal forurening - spildevand Der er i 2015 planlagt en forlængelse af udløbsrør lige nord for badestedet, hvilket sandsynligvis vil forbedre badevandskvaliteten. Blågrønalger, andre mikroskopiske alger og tang Opblomstringer af blågrønalger, andre mikroskopiske alger og større opskyl af tang og ålegræs kan blandt andet skyldes næringsstoffer i havvandet. I de kommende vandplaner er der opstillet krav til reduktion af næringsstofbelastningen til Øresund, som på sigt forventes at nedsætte risikoen for skadelige algeopblomstringer. Kemisk forurening Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger til minimering af risikoen for kemiske forureninger. Varsling af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet Badevandsudsigten Prognoser for badevandskvaliteten (fra badesæson 2012) for alle kommunens strande langs Øresunds kyst vil kunne ses på hjemmesiden Kortvarige, fækale forureninger Ved risiko for kortvarige forureninger med spildevand opsættes et skilt ved badestedet. Desuden varsles om risikoen for forureninger på kommunens hjemmeside: Alger og tang Risiko for opblomstringer af mikroskopiske alger eller forekomster af store mængder tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for store mængder blågrønalger og i forbindelse med opblomstringer af blågrønalger og andre alger informerer kommunen offentligheden om situationen ved skiltning og på kommunens hjemmeside. Kontakt ved akut forurening Ved observation af akut miljøforurening kontaktes først alarmcentralen RING 112 I øvrige sager om forureninger kontaktes kommunen på tlf.nr inden for normal arbejdstid. Permanent skiltning på stranden Der vil på stranden være et skilt, der oplyser om, at badning bør undgås efter ekstrem regnvejr og algeopblomstring. 10

11 Kontrol af badevand Kontrolovervågningsstedets beliggenhed Bombegrunden Medlemsstat Danmark Kommune Lyngby Taarbæk Strand id.(politiets) Stations nr. mermaid 1594 DKWB nr Hydrologisk reference M Kontrolstationens placering X: Y: UTM zone 32 Kommunens badevandskontrol Badesæsonen Badevandet kontrolleres regelmæssigt i badesæsonen (1. juni til 1. september). Tidsplan for kontrol af badevand (lægges på hjemmesiden inden næste badesæson) Kontrolresultater Kan ses på hjemmesiden. Revision af badevandsprofil Hvad angår badevand, der er klassificeret godt, tilfredsstillende eller ringe, gennemgås profilerne jævnligt for at vurdere, om de forhold, som er beskrevet i profilen, er ændret. Hyppigheden og rækkevidden af gennemgangen fastsættes i forhold til forureningens art og alvor. Den skal dog som minimum opfylde bestemmelserne og finde sted med den hyppighed, der er angivet i følgende tabel: Klassificering af badevand En gennemgang skal finde sted mindst hvert Godt Tilfredsstillende Ringe 4. år 3. år 2. år Badevand på internettet Hjemmesider Naturstyrelsen EU s badevandsdirektiv Badevands-bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

12 Litteratur Litteratur WHO guidelines for safe recreational water environment, vol. 1, coastal and fresh water. Toksiske og potentielt toksiske alger I danske farvande. Udgivet af Fiskeriministeriets Industritilsyn, sept Giftige alger og algeopblomstringer. Tema-rapport fra DMU 27/1999 Red. Juni 2014/anh 12

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Stofomsætning i havbunden

Stofomsætning i havbunden 42/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Stofomsætning i havbunden Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Stofomsætning i havbunden Peter Bondo Christensen Tage Dalsgaard Henrik Fossing Søren

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Pia Lisbeth Nielsen, Jens Brandt, Irina Meyendorff, Louis Landgren, Henning Christiansen Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Miljøtilstanden i privat sø v. Søvang 6, 2970 Hørsholm August 2007

Miljøtilstanden i privat sø v. Søvang 6, 2970 Hørsholm August 2007 Miljøtilstanden i privat sø v. Søvang 6, 2970 Hørsholm August 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, oktober 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning Miljøtilstanden i den private sø beliggende ved

Læs mere

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Rejseråd - gode råd før, under og efter rejsen! INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Før afrejse 2. Insektstik 3. Dyrebid 4. Mad og drikke 5. Turistdiarre 6. Seksuelt overførte sygdomme 7. Ulykker 8. Badning 9. Dykkersyge

Læs mere