Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed"

Transkript

1 Stranden ved Bombegrunden (februar 2011) Stranden ved Bombegrunden (februar 2011) Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Åbningstider: Man.-ons.: kl , tors. kl , fre. kl Badestranden Beliggenhed Stranden ved Bombegrunden ligger i den sydlige del af Taarbæk ud til Øresundskysten. Stranden ligger ca. 700 meter syd for Taarbæk Søbadeanstalt i en lysning mellem private grunde. Strandens udstrækning er markeret med en blå streg på luftfotoet på side 3. Strandens adresse Taarbæk Strandvej Klampenborg Adgangsforhold og parkering Taarbæk Strandvej løber parallelt med kysten ca. 50 meter oven for vandet. Der er mere end 100 parkeringspladser langs Taarbæk Strandvej ud for Bombegrunden. Se kort. Bemærk, at der er 2 timers parkeringsbegrænsning. Stranden og bunden Stranden ved Bombegrunden er ca. 40 meter lang. Der er en ca. 2 meter bred sandstrand foran en betonmur langs kysten. Bag betonmuren er der et græsareal, som strækker sig ca. 50 meter op til Taarbæk Strandvej. Langs græsarealet vokser der store egetræer, krat og buske mod naboerne i syd og nord. Langs betonmuren er kysten sikret med høfder af store sten. Arealet er fredet og beskyttet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinie. Havbunden er sandbund med områder med grus og sten. Stranden er børnevenlig og lavvandet. Afstanden fra land til 2 meters dybde er ca. 50 meter. Historie Navnet Bombegrunden stammer fra en situation under krigen, hvor et hus på grunden blev sprængt i luften, fordi man troede at huset rummede illegale aktiviteter. 1

2 Faciliteter Toiletbygning med dame-, herre- og handicaptoilet (vinterlukket) Udendørs brusere Borde/bænke-sæt Skraldespande Mulighed for grill Hunde på stranden Hunde skal føres i snor på stranden. Badevandets kvalitet Klassificering af badevandet ved Bombegrunden er god, hvilket er den næstbedste klassificering, badevand kan have jf. Badevandsbekendtgørelsen. Jf. Badevandsbekendtgørelsen klassificeres badevandets kvalitet således: Udmærket kvalitet, god kvalitet, tilfredsstillende kvalitet og ringe kvalitet. Kort over kommunens badesteder ved Øresundskysten 2

3 3

4 Kort over stranden ved Bombegrunden 4

5 Geografiske forhold Området omkring Bombegrunden Taarbæk ligger mellem Øresund og Dyrehaven nord for København. Taarbæk er et byområde med ca indbyggere. Dyrehaven er en mere end hektar stor, kultiveret skov med træer og åbne sletter. Her findes en stor bestand af krondyr, dådyr og sikahjorte. Stranden ligger i et boligkvarter i den sydlige del af Taarbæk. Dyrehaven ligger ca. 200 meter inde i landet. Hydrologiske forhold Strøm, saltholdighed og temperatur Øresund er et snævert havområde, som påvirkes af vandmasser fra den ferskere Østersø og fra det saltere Kattegat. Mens udstrømningen af Østersøvand normalt sker i overfladen, trænger vand fra Kattegat ned til Øresunds dybere dele. Vandet i de områder af Øresund, hvor dybden er mindre end meter, er derfor forholdsvis brakt (5-18 promille), mens saltholdigheden er betydeligt højere på de større dybder (over 30 promille). Badevandskvalitet Mulige årsager til kortvarige forureninger og gener ved Bombegrunden Der går en nordlig strøm i overfladen med brakvand fra Østersøen og en dybere, sydgående strøm med saltvand fra Kattegat. Det mest fremherskende strømmønster er, at overfladestrømmen er nordgående i ca. 60 % af tiden, og i resten af tiden enten sydgående eller stillestående. I omkring 70 % af tiden er den salte bundstrøm sydgående. Der er dog betydelige afvigelser fra det almindelige strøm- og saltholdighedsmønster, når der forekommer kraftig blæst fra især vestlig og østlig retning eller ændringer i lufttrykket over Østersøen og Vesterhavet. Badevandstemperaturen varierer mellem ca. 10 C 20 C Fækal forurening Udløb fra overløbsbygværker i fælleskloakerede områder Tømning af toilettanke fra lystbåde Alger og planter Blågrønalger Andre mikroskopiske alger Tang (makroalger og ålegræs) Andre årsager Iltsvind Kemiske forureninger, f.eks. fra virksomheder eller olieudslip fra skibe Brandmænd Fjæsing Vurdering af årsager til kortvarig forurening og gener ved Bombegrunden Fækal forurening spildevandsforhold Taarbæk er fælleskloakeret, og spildevandet fra den sydlige del af byen ledes til Københavns Kommune via Gentofte. Spildevandet renses på Renseanlægget Lynetten i Københavns Kommune og udledes til Øresund. I oplandet er der desuden 7 små oplande med separat udløb med vejvand (regnvand), som ledes ud forskellige steder langs kysten. Ved Bombegrunden findes et udløb fra bassin på fælleskloak tilsluttet et regnvandsudløb lige nord for badestedet. Dette udløb bliver forlænget i løbet af

6 Der findes et udløb fra overløbsbygværk ved Bechsvej ca. 340 m nord for Bombegrunden ved Taarbæk Havn. Fækal forurening tømning af toilettanke fra lystbåde I forbindelse med lystbådesejlads i området kan der ske forurening, hvis der tømmes toilettanke i vandet. Blågrønalger Blågrønalger er mikroskopiske alger, som oftest optræder i masseforekomst i ferskvand og brakvand. I Øresund er der hver sommer forekomster af forskellige arter af blågrønalger, som strømmer med det brakke vand fra Østersøen mod nord gennem Øresund, nogle år danner blågrønalgerne så kraftige opblomstringer, at vandet er misfarvet i store områder. Andre mikroskopiske alger Algesamfundet i Øresund bærer præg af saltvandsindstrømningen fra Kattegat i nord og indstrømningen af brakvand fra Østersøen. Algerne er en blanding af saltvandsarter, som er almindelige i Kattegat og brakvandsarter, som er almindelige i Østersøen. I sjældne tilfælde forekommer der så høje koncentrationer af alger, at vandet misfarvnes. Tang I forbindelse med nedbrydning af store mænger opskyllet tang/ålegræs, kan der lækkes stoffer til vandet, som gør vandet uklart, og som kan give anledning til vækst af bakterier. Iltsvind Iltsvind opstår pga. bakteriel nedbrydning af mikroskopiske alger og tang. Bakterieaktiviteten opbruger ilten i bundvandet, og der opstår iltsvind. Brandmænd Brandmanden har sin hovedforekomst i sommer- og efterårsperioden. De fleste kender den røde brandmand og har truffet bekendtskab med den, og mange er blevet mere eller mindre brændt i forbindelse med mødet med den. Fjæsing Ved badning kan man være uheldig at træde på en fjæsing. Det meste af året lever fjæsingen på vanddybder på 5-25 meter, men om sommeren trækker den ind på lavt vand for at parre sig. Fjæsingen lever nedgravet i sand og grus, og kun øjenene er synlige, så den er meget svær at se, når man bader. På den forreste korte rygfinne samt på gællelågene sidder der giftpigge, som fjæsingen rejser hvis den føler sig truet. Kemisk forurening Ved havari eller uheld i forbindelse med sejlads i området er der risiko for kemisk forurening, f.eks. oliespild, som kan brede sig til badestranden. Pollen Vandet kan være farvet gulligt i bræmmer i forbindelse med forekomst af store mængder pollen (fyr) i forårs-/forsommerperioden. Vurdering af risiko for kortvarig forurening og gener ved Bombegrunden Fækal forurening spildevand I forbindelse med de største regnhændelser kan der ske overløb med opspædet spildevand fra udløbet fra fælleskloak. I spildevandsplan vurderes det, at dette kan ske ca. 1 gang om året i meget små mængder. Risikoen for kortvarige, fækale forureninger af badevandet ved Bombegrunden vil blive vurderet før badevandssæson Der er som tidligere nævnt udløb fra et overløbsbygværk ved Becksvej ca. 340 m 6

7 nord for badestedet Bombegrunden, hvor der kun sjældent sker overløb med opspædet spildevand. Der er tale om et nødoverløb fra pumpestation for et meget lille opland. Pumpen kan fint følge med, selv ved meget kraftig regn, så overløbshændelser sker kun, hvis pumpen er ude af drift. I spildevandsplan vurderes det, at der meget sjældent sker overløb med opspædet spildevand fra dette udløb. Skulle der ske overløb nord for stranden, vurderes risikoen for forurening af badevandet ved Bombegrunden at være tilstede. Fækal forurening tømning af toilettanke fra lystbåde Risikoen for kortvarige forureninger af badevandet ved Bombegrunden som følge af tømning af toilettanke på både vurderes at være lav. Skulle der ske tømning af toilettanke, er det sandsynligt, at det vil være på dybere vand, og at forureningen vil være fortyndet, før den når badestranden. Blågrønalger Forekomster af blågrønalger i Øresund er et årligt tilbagevendende problem, og risikoen for kraftige opblomstringer, som kan være sundhedsskadelige ved badning, er stor. Risikoen er størst i varme sensomre (august september) med stillestående vand, og især i perioder med stor indstrømning af vand fra Østersøen. Andre mikroskopiske alger Risikoen for masseopblomstringer af mikroskopiske alger (ikke blågrønalger) i Øresund vurderes at være lav. Der kan dog især i perioder med stor indstrømning af Kattegat-vand forekomme høje algekoncentrationer og misfarvning af vandet pga. alger. Tang I de lavvandede områder i Øresund er der store områder med tang og vandplanter, især ålegræs, og der kan forekomme opskyl ved strandene i området. Ved en besigtigelse af stranden ved Bombegrunden i februar 2011 var der en hel del opskyllet tang og ålegræs på stranden og i vandkanten. Der voksede desuden tang på de store sten. Risikoen for, at der opskylles så store mængder tang, at det giver anledning til sundhedsfare ved badning, vurderes dog at være lav. Risikoen er størst i perioder med stille, varmt vejr. Iltsvind Der er ofte iltsvind i de dybere dele af Øresund, mens risikoen for ilstvind i de lavvandede områder langs kysten er lav pga., at hele vandsøjlen er opblandet, og der hele tiden tilføres ilt til bunden. Brandmænd I badesæsonen er der risiko for forekomster af brandmænd i Øresund. Brandmænd er mest knyttet til det kolde bundvand, og risikoen for, at der er brandmænd ved stranden, er størst i perioder med fralandsvind, hvor bundvandet presses ind mod kysten. En god tommelfingerregel er, at Ved fralandsvind kommer brandmanden ind. Fjæsing Fjæsingen er mest udbredt i det centrale Kattegat ved Anholt, Læsø og Sjællands nordkyst, men den trækker også ind i Øresund, hvor den kan træffes i lavvandede områder i sommerperioden. Risikoen for at blive stukket af en fjæsing ved Øresunds strande vurderes at være lav. Kemisk forurening Risikoen for kemiske forureninger, f.eks. oliespild fra skibe, som kan være sundhedsskadelige ved badning, vurderes at være lav. 7

8 Pollen Ansamlinger af pollen kan give anledning til lokalt forringet badevandskvalitet. Risikoen for store mængder pollen i vandkanten vurderes at være lav. Symptomer på forurening samt baderåd Fækal forurening Badning i vand, som er forurenet med spildevand, kan give diarré. Får man diarré efter badning, bør man søge læge. Blågrønalger Blågrønalger er mikroskopiske alger, som kan producere giftige stoffer, der kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved badning, eller hvis man kommer til at sluge vandet. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Høje koncentrationer af blågrønalger kan give kraftig misfarvning af vandet (beskrives typisk som maling-grønt, grønt ). Skumdannelser i vandoverfladen kan også skyldes blågrønalger. Man bør undlade at bade, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Skyl med rent vand, hvis du får symptomer på huden efter badning. Søg læge ved symptomer efter badning. Undgå at hunde bader og drikker af vandet, hvis det er misfarvet. Hunde, som indtager vand eller slikker pelsen efter badning, kan få alvorlige forgiftninger pga. blågrønalger. Andre mikroskopiske alger Forskellige arter af mikroskopiske alger kan forekomme i så høje koncentrationer, at de kan misfarve vandet med forskellige farver, afhængigt af hvilken algeart, der er tale om: rød, grøn, orange, brun mm. Algeopblomstringer kan også være årsag til skumdannelser i vandkanten. Ingen af de arter, som er kendt for at kunne danne masseforekomst ved Bombegrunden, er sundhedsskadelige ved badning. Der gælder dog de samme retningslinjer for de ugiftige opblomstringer af mikroskopiske alger som for giftige opblomstringer af blågrønalger - at man bør undlade at bade, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Ved forrådnelse af de store mængder alger kan der udvikles store mængder sundhedsskadelige bakterier i vandet. Søg læge ved alvorlige symptomer efter badning. Tang I forbindelse med nedbrydning af store mænger opskyllet tang/ålegræs, kan der lækkes stoffer til vandet, som gør vandet uklart, og som kan give anledning til vækst af bakterier. Iltsvind I forbindelse med iltsvind kan vandet lokalt farves mælket/hvidt på grund af tilstedeværelsen af frit svovl som frigives fra fjordbunden ved iltsvind. Svovl er ikke giftigt for mennesker, men iltsvindet kan medføre bunddyrdød og døde fisk, som skyller op og rådner i vandkanten og på stranden. Man bør undgå at bade, hvis der er symptomer på iltsvind ved stranden. Man bør undgå at bade, hvis vandet er uklart og lugter af råddent tang, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis der er større ansamlinger af rådnende tang. 8

9 Brandmænd Problemet med brandmænd er, at de har brænd-tråde, som kan blive næsten 10 meter lange. Brandmænd har såkaldte nældeceller på deres tråde, som udsender giftige, kemiske stoffer ved berøring. Forbrænding er meget smertefuld, og man kan udvikle forskellige allergiske symptomer som svie, følelsesløs hud, kløe i håndfladerne, mathed, stribet, rødflammet hævelse og blærer på huden. I meget sjældne tilfælde har patienter fået vejrtrækningsproblemer pga. forbrændinger fra brandmænd. Behandling: Fjern alle rester af brandmanden fra huden (Brug helst handsker). Er trådende vanskelige at fjerne, kan man gnide med sand blandet med havvand på det ramte område. Undgå at skylle med ferskvand. Det kan frigøre mere gift fra nældecellerne, hvis der er nogen tilbage på huden. Skyl med 5% eddike i 30 minutter for at inaktivere giftstofferne. Man skal undgå at bruge hænderne til at fjerne "giftsplinterne. Varmt vand kan lindre (40-45 C), når trådene er fjernet. Lokalbedøvende salve kan lindre. Søg læge ved alvorlige symptomer. Fjæsing Stik af fjæsingens pigge sker, når badende træder på fisken på lavt vand, eller ved håndtering af fangede fisk. Giftinjektion sker automatisk ved stik, hvad enten stikket kommer fra en levende eller død fisk. Stikket er smertefuldt, men sjældent alvorligt. Efter et stik opstår der stærke smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele den påvirkede legemsdel (fra finger til arm eller tå/fod til ben). Hovedpine og svimmelhed kan også forekomme. Fjæsingens gift er varmelabil, dvs. den bliver nedbrudt ved opvarmning. Behandling af fjæsing-stik: Anbring stikstedet i så varmt vand som tåles, uden at det skolder, indtil smerten forsvinder (typisk C i min.) Afprøv temperaturen med en rask hånd. Det varme vand lindrer smerten. Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe. Supplerende behandling med smertestillende medicin kan være nødvendig. Søg læge eller ring til GIFTLINJEN på , hvis symptomerne fortsætter eller er meget udtalte - eller hvis der opstår tegn på infektion. Smerterne kan blive ved i op til 24 timer, og hævelsen kan bestå i måneder, men det sker kun sjældent, at stik af fjæsing fører til alvorlig sygdom. Det er vigtig at være stivkrampevaccineret inden for 10 år, hvis man bliver stukket af en fjæsing. Stikkene ledsages imidlertid ofte af infektioner med usædvanlige bakterier, som kræver antibiotisk behandling. Kemisk forurening I tilfælde af kemiske forureninger bør man ikke bade ved stranden. Pollen Pollen er ikke giftig, men ved forrådnelse af store mængder pollen i vandkanten frarådes badning pga. store mængder bakterier i vandet. 9

10 Forvaltningsforanstaltninger Forvaltningsforanstaltninger Fækal forurening - spildevand Der er i 2015 planlagt en forlængelse af udløbsrør lige nord for badestedet, hvilket sandsynligvis vil forbedre badevandskvaliteten. Blågrønalger, andre mikroskopiske alger og tang Opblomstringer af blågrønalger, andre mikroskopiske alger og større opskyl af tang og ålegræs kan blandt andet skyldes næringsstoffer i havvandet. I de kommende vandplaner er der opstillet krav til reduktion af næringsstofbelastningen til Øresund, som på sigt forventes at nedsætte risikoen for skadelige algeopblomstringer. Kemisk forurening Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger til minimering af risikoen for kemiske forureninger. Varsling af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet Badevandsudsigten Prognoser for badevandskvaliteten (fra badesæson 2012) for alle kommunens strande langs Øresunds kyst vil kunne ses på hjemmesiden Kortvarige, fækale forureninger Ved risiko for kortvarige forureninger med spildevand opsættes et skilt ved badestedet. Desuden varsles om risikoen for forureninger på kommunens hjemmeside: Alger og tang Risiko for opblomstringer af mikroskopiske alger eller forekomster af store mængder tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for store mængder blågrønalger og i forbindelse med opblomstringer af blågrønalger og andre alger informerer kommunen offentligheden om situationen ved skiltning og på kommunens hjemmeside. Kontakt ved akut forurening Ved observation af akut miljøforurening kontaktes først alarmcentralen RING 112 I øvrige sager om forureninger kontaktes kommunen på tlf.nr inden for normal arbejdstid. Permanent skiltning på stranden Der vil på stranden være et skilt, der oplyser om, at badning bør undgås efter ekstrem regnvejr og algeopblomstring. 10

11 Kontrol af badevand Kontrolovervågningsstedets beliggenhed Bombegrunden Medlemsstat Danmark Kommune Lyngby Taarbæk Strand id.(politiets) Stations nr. mermaid 1594 DKWB nr Hydrologisk reference M Kontrolstationens placering X: Y: UTM zone 32 Kommunens badevandskontrol Badesæsonen Badevandet kontrolleres regelmæssigt i badesæsonen (1. juni til 1. september). Tidsplan for kontrol af badevand (lægges på hjemmesiden inden næste badesæson) Kontrolresultater Kan ses på hjemmesiden. Revision af badevandsprofil Hvad angår badevand, der er klassificeret godt, tilfredsstillende eller ringe, gennemgås profilerne jævnligt for at vurdere, om de forhold, som er beskrevet i profilen, er ændret. Hyppigheden og rækkevidden af gennemgangen fastsættes i forhold til forureningens art og alvor. Den skal dog som minimum opfylde bestemmelserne og finde sted med den hyppighed, der er angivet i følgende tabel: Klassificering af badevand En gennemgang skal finde sted mindst hvert Godt Tilfredsstillende Ringe 4. år 3. år 2. år Badevand på internettet Hjemmesider Naturstyrelsen EU s badevandsdirektiv Badevands-bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

12 Litteratur Litteratur WHO guidelines for safe recreational water environment, vol. 1, coastal and fresh water. Toksiske og potentielt toksiske alger I danske farvande. Udgivet af Fiskeriministeriets Industritilsyn, sept Giftige alger og algeopblomstringer. Tema-rapport fra DMU 27/1999 Red. Juni 2014/anh 12

Badevandsprofil for Taarbæk Søbadeanstalt Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Taarbæk Søbadeanstalt Ansvarlig myndighed Taarbæk Søbadeanstalt (februar 2011) Taarbæk Søbadeanstalt (februar 2011) Badevandsprofil for Taarbæk Søbadeanstalt Ansvarlig myndighed Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Badevandsprofil for Taarbæk Havn Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Taarbæk Havn Ansvarlig myndighed Badebroen ved Taarbæk Havn (februar 2011) Badebroen ved Taarbæk Havn (februar 2011) Badevandsprofil for Taarbæk Havn Ansvarlig myndighed Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Vest Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Vest Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Bønnerup Strand Vest Bønnerup Strand Vest (apr. 2013) Bønnerup Strand Vest (apr. 2013) Badevandsprofil for Bønnerup Strand Vest Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø

Læs mere

Badevandsprofil for Dråby Strand

Badevandsprofil for Dråby Strand Badevandsprofil for Dråby Strand Badevandsprofil for Dråby Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Boeslum Strand

Badevandsprofil for Boeslum Strand Badevandsprofil for Boeslum Strand Badevandsprofil for Boeslum Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Fuglsø Strand

Badevandsprofil for Fuglsø Strand Badevandsprofil for Fuglsø Strand Badevandsprofil for Fuglsø Strand Ansvarlig myndighed Badestranden Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Øer Strand

Badevandsprofil for Øer Strand Badevandsprofil for Øer Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Badestranden Beliggenhed

Læs mere

Badevandsprofil for Knebel Strand

Badevandsprofil for Knebel Strand Badevandsprofil for Knebel Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Badestranden Beliggenhed

Læs mere

Badevandsprofil for Gjerrild Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Gjerrild Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Gjerrild Strand Gjerrild Strand (apr. 2013) Gjerrild Strand (apr. 2013) Badevandsprofil for Gjerrild Strand Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet 3 8500 Grenå

Læs mere

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet

Læs mere

Badevandsprofil for Ahl Strand

Badevandsprofil for Ahl Strand Badevandsprofil for Ahl Strand Badevandsprofil for Ahl Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Handrup Strand

Badevandsprofil for Handrup Strand Badevandsprofil for Handrup Strand Badevandsprofil for Handrup Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Skovgårde Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Skovgårde Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Skovgårde Strand Skovgårde Strand (apr. 2013) Skovgårde Strand (apr. 2013) Badevandsprofil for Skovgårde Strand Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet 3 8500 Grenå

Læs mere

Badevandsprofil for strandene ved Svinkløv og Klim Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for strandene ved Svinkløv og Klim Ansvarlig myndighed Svinkløv Strand (oktober 2010) Klim Strand (oktober 2010) Badevandsprofil for strandene ved Svinkløv og Klim Ansvarlig myndighed Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf.: 7225 7777 www.jammerbugt.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Lystrup Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Lystrup Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Lystrup Strand Lystrup Strand (apr. 2013) Lystrup Strand (apr. 2013) Badevandsprofil for Lystrup Strand Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet 3 8500 Grenå Tlf.:

Læs mere

Badevandsprofil for Følle Strand

Badevandsprofil for Følle Strand Badevandsprofil for Følle Strand Badevandsprofil for Følle Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Vejrmosegårds Strand Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210

Læs mere

Badevandsprofil for Rugaard Strand

Badevandsprofil for Rugaard Strand Badevandsprofil for Rugaard Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Badestranden Beliggenhed

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Vedbæk Nordstrand

Badevandsprofil. Øresund, Vedbæk Nordstrand Badevandsprofil Øresund, Vedbæk Nordstrand Badevandsprofil Øresund, Vedbæk Nordstrand Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 46 11 24

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Trelde Næs Strand (Blå Flag) Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Badevandsprofil for Gl. Løgten Strand

Badevandsprofil for Gl. Løgten Strand Badevandsprofil for Gl. Løgten Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Badestranden Beliggenhed

Læs mere

Badevandsprofil for Vibæk Strand

Badevandsprofil for Vibæk Strand Badevandsprofil for Vibæk Strand Badevandsprofil for Vibæk Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk

Læs mere

Badevandsprofil Dyrhave

Badevandsprofil Dyrhave Badevandsprofil Dyrhave Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold... 5

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Flansbæk Strand Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000

Læs mere

Badevandsprofil Kollund Strand

Badevandsprofil Kollund Strand Badevandsprofil Kollund Strand Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej

Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej Østerstrand Lundingsvej Ansvarlig myndighed Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Fysiske forhold Beliggenhed/farvandet

Læs mere

Badevandsprofil Sønderstrand Nord

Badevandsprofil Sønderstrand Nord Badevandsprofil Sønderstrand Nord Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold... 5 Kilder og

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Bøgeskov Strand Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000

Læs mere

Badevandsprofil for Fjellerup Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Fjellerup Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Fjellerup Strand Fjellerup Strand (apr. 2013) Fjellerup Strand (apr. 2013) Badevandsprofil for Fjellerup Strand Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet 3 8500 Grenå

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Årøsund Badehotel, Årøsund. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Årøsund Badehotel, Årøsund. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Årøsund Badehotel, Årøsund Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Østerstrand Badebro (Blå Flag) Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

BADEVANDSPROFIL O5 RESLE STRAND

BADEVANDSPROFIL O5 RESLE STRAND BADEVANDSPROFIL O5 RESLE STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Østerstrand FDR & Fredericia Kajakklub Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Badevandsprofil. Havnemarken. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Havnemarken. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Havnemarken Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr. DKBW1421

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil Hotel Fakkelgården

Badevandsprofil Hotel Fakkelgården Badevandsprofil Hotel Fakkelgården Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Skodsborg Strand

Badevandsprofil. Øresund, Skodsborg Strand Badevandsprofil Øresund, Skodsborg Strand Badevandsprofil Øresund, Skodsborg Strand Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 46 11 24 00

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M11 ULSLEV STRAND

BADEVANDSPROFIL M11 ULSLEV STRAND BADEVANDSPROFIL M11 ULSLEV STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Herslev Strand, Herslev. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Herslev Strand, Herslev. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Herslev Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M5 GEDSER SYD

BADEVANDSPROFIL M5 GEDSER SYD BADEVANDSPROFIL M5 GEDSER SYD GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Klinten, Jyllinge. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Klinten, Jyllinge. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Klinten, Jyllinge (Opdateret april 2016) Ansvarlig myndighed: Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde kommunen@roskilde.dk www.roskilde.dk Hvis der

Læs mere

Badevandsprofil. Mullerup Strand. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Mullerup Strand. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Mullerup Strand Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

BADEVANDSPROFIL L4 POMLE NAKKE

BADEVANDSPROFIL L4 POMLE NAKKE BADEVANDSPROFIL L4 POMLE NAKKE GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Veddelev, Veddelev. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Veddelev, Veddelev. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Veddelev, Veddelev (Opdateret april 2016) Ansvarlig myndighed: Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde kommunen@roskilde.dk www.roskilde.dk Hvis der

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Strandhotellerne Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Badevandsprofil Løjt Feriecenter

Badevandsprofil Løjt Feriecenter Badevandsprofil Løjt Feriecenter Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil for Grenå Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Grenå Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Grenå Strand Grenå Strand (apr. 2013) Grenå Strand (apr. 2013) Badevandsprofil for Grenå Strand Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet 3 8500 Grenå Tlf.: 89 59

Læs mere

Badevandsprofil Loddenhøj

Badevandsprofil Loddenhøj Badevandsprofil Loddenhøj Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 4 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN

BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Fuglsang. Revideret Side 1 af 8

Fuglsang. Revideret Side 1 af 8 Fuglsang Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Fuglsang, Tørresø Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Knud Strand, Knud. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Knud Strand, Knud. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Knud Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

BADEVANDSPROFIL L7 ORE STRAND

BADEVANDSPROFIL L7 ORE STRAND BADEVANDSPROFIL L7 ORE STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil - Kysthospitalets Badebro

Badevandsprofil - Kysthospitalets Badebro Badevandsprofil - Kysthospitalets Badebro Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø. Badevandsprofil Strandvejen Strand

Teknik og Miljø. Badevandsprofil Strandvejen Strand Teknik og Miljø Badevandsprofil Strandvejen Strand Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 008D Stationsnavn Strandvejen Strand DKBW navn Strandvejen Strand Hydrologisk reference M UTM X 634888

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M9 MARIELYST, STRAND- VEJ

BADEVANDSPROFIL M9 MARIELYST, STRAND- VEJ BADEVANDSPROFIL M9 MARIELYST, STRAND- VEJ GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15;

Læs mere

Badevandsprofil - Kongstrup Strand, Sejerø

Badevandsprofil - Kongstrup Strand, Sejerø Badevandsprofil - Kongstrup Strand, Sejerø Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gammelbro Camping, Årøsund. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gammelbro Camping, Årøsund. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Årøsund Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Tlf.:

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing    Tlf.: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søby Strand, Søby Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M12 BØTØ

BADEVANDSPROFIL M12 BØTØ BADEVANDSPROFIL M12 BØTØ GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag 9-17;

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Næsby Strand, Næsby. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Næsby Strand, Næsby. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Næsby Strand, Næsby Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil - Bjerge Os Sukkerkanalen

Badevandsprofil - Bjerge Os Sukkerkanalen Badevandsprofil - Bjerge Os Sukkerkanalen Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Råde Strand, Årøsund. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Råde Strand, Årøsund. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Årøsund Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil for strandene ved Ejstrup, Tranum og Slette Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for strandene ved Ejstrup, Tranum og Slette Ansvarlig myndighed Ejstrup Strand (oktober 2010) Slette Strand (oktober 2010) Tranum Strand (oktober 2010) Tranum Strand (oktober 2010) Badevandsprofil for strandene ved Ejstrup, Tranum og Slette Ansvarlig myndighed Jammerbugt

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M3 SKELBY STRAND

BADEVANDSPROFIL M3 SKELBY STRAND BADEVANDSPROFIL M3 SKELBY STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 250.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors    Tlf DKBW Nr. 250. Badevandsprofil Badevandsprofil for Sillerslev Sommerhusområde Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Nybølle, Kastager. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Nybølle, Kastager. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Nybølle, Kastager Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil Uge Fiskesø

Badevandsprofil Uge Fiskesø Badevandsprofil Uge Fiskesø Version 2o15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Lund Havn, Lund. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Lund Havn, Lund. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Lund Havn, Lund Ansvarlig myndighed: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge stevns@stevns.dk sikkerpost@stevns.dk Tlf.: 56 57 57 57 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Dageløkke S, Helletofte. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Dageløkke S, Helletofte. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Helletofte Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Klarskovgård Strand

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Klarskovgård Strand Teknik og Miljø 2016 Badevandsprofil Klarskovgård Strand Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 011A Stationsnavn Klarskovgård Strand DKBW navn Klarskovgård Strand Hydrologisk reference M UTM

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Ved Vejs Ende, Strøby. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Ved Vejs Ende, Strøby. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Ved Vejs Ende, Strøby Ansvarlig myndighed: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge stevns@stevns.dk sikkerpost@stevns.dk Tlf.: 56 57 57 57 Hvis der observeres

Læs mere

BADEVANDSPROFIL L9 HESNÆS HAVN, SYD

BADEVANDSPROFIL L9 HESNÆS HAVN, SYD BADEVANDSPROFIL L9 HESNÆS HAVN, SYD GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil. Svallerup/Bjerge Nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Svallerup/Bjerge Nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Svallerup/Bjerge Nord Strand Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Tårs, Tårs Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Tårs, Tårs Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Tårs, Tårs Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerregård, Hemmet. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerregård, Hemmet. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerregård, Hemmet Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Stranden ved værftet

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Stranden ved værftet Teknik og Miljø 2016 Badevandsprofil Stranden ved værftet Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 018A Stationsnavn Værftet DKBW navn Værftet Hydrologisk reference M UTM X 634656 UTM Y 6134432

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609.

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609. Badevandsprofil Badevandsprofil for Risemark, Rise Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Nordmarken Strand, Jyllinge. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Nordmarken Strand, Jyllinge. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Nordmarken Strand, Jyllinge (Opdateret april 2016) Ansvarlig myndighed: Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde kommunen@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Tullebølle Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil - Ulstrup v/ Campingpladsen

Badevandsprofil - Ulstrup v/ Campingpladsen Badevandsprofil - Ulstrup v/ Campingpladsen Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Stranden ved Søskær Mose

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Stranden ved Søskær Mose Teknik og Miljø 2016 Badevandsprofil Stranden ved Søskær Mose Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 019A Stationsnavn Søskær DKBW navn Søskær Hydrologisk reference M UTM X 637711 UTM Y 6131265

Læs mere

Badevandsprofil. Gisseløre Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Gisseløre Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Gisseløre Badebro Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Alrum Strand, Alrum. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Alrum Strand, Alrum. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Alrum Strand, Alrum Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Sydstranden

Badevandsprofil. Sydstranden Badevandsprofil Sydstranden Ansvarlig myndighed: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde wwwkertemindedk Email: kommune@kertemindedk Tlf 65 15 15 15 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller

Læs mere

Badevandsprofil. Vesterlyng nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Vesterlyng nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Vesterlyng, nord Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil. Fynshoved Camping

Badevandsprofil. Fynshoved Camping Badevandsprofil Fynshoved Camping Ansvarlig myndighed: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde wwwkertemindedk Email: kommune@kertemindedk Tlf 65 15 15 15 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gimsing Strand, Struer. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gimsing Strand, Struer. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune Badevandsprofil Badevandsprofil for Gimsing Strand, Struer Ansvarlig myndighed: Struer kommune Vestergade 11-15 7600 Struer www.struer.dk Email: struer@struer.dk Tlf.: 96 84 84 84 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 240.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors    Tlf DKBW Nr. 240. Badevandsprofil Badevandsprofil for Ejerslev Lyng Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Vesterhave Strand, Karrebæksminde

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Vesterhave Strand, Karrebæksminde Badevandsprofil Badevandsprofil for, Karrebæksminde Ansvarlig myndighed: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Email: naestved@naestved.dk Tlf.: 55 88 55 88 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Åsø Strand, Tranekær. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Åsø Strand, Tranekær. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Tranekær Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gåsevig Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gåsevig Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Hasmark. Revideret Side 1 af 8

Hasmark. Revideret Side 1 af 8 Hasmark Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Hasmark, Hasmark Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Rødbyhavn ved Søpavillon, Rødby. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Rødbyhavn ved Søpavillon, Rødby. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Rødbyhavn ved Søpavillon, Rødby Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

BADEVANDSPROFIL S6 OREBY HAVN

BADEVANDSPROFIL S6 OREBY HAVN BADEVANDSPROFIL S6 OREBY HAVN GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere