geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg"

Transkript

1 fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985

2 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præster. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde en trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves ved kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på den fjerde finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".

3 ORIENTERING OM BOGENS BRUG. Ved opstilling af anetavlen er der benyttet et nummereringssystem der er opbygget således at mandspersonerner altid har lige numre og deres hustruer de efterfølgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange personens nummer med 2. Ønskes moderen lægges en til. Ønsker man at gå den modsatte vej deles personens nummer med 2. Fremkommer der et ulige nummer er dette personens moder og faderen findes ved at trække en fra. Et eksempel: Ane nr. 4 s fader har nummer 8 og moderen nummer 9. Hendes fader har num-!f'p mer 18 og moderen nummer 19. Omvendt har ane nummer 20 s efterkommer nummer IO, et lige tal og altså en mand. Dennes efterkommer er nummer 5, et ulige tal, og moder til ane nr. 2. Der skal jo trækkes en fra før der deles. Hver slægtsled er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser, skyldes dette, at enten svigter kilderne, eller at den pågældende person ikke er født i sognet hvor slægten ellers har levet. Almindeligvis er de omkringliggende sogne undersøgt. Efterslægten er en oversigt og omtale af efterkommere efter anerne 2 og 3, og er opbygget på følgende måde: Ane nr. 2 og 3 s børn er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med store bogstaver, hvert af disse børn betegnes med arabertal og hver af

4 deres børn angives med små bogstaver. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes og deres børn igen angives med små bogstaver efterfulgt af en parentes. Et eksempel: Anerne 2. og.3 s femte barn vil blive betegnet med V. V s tredie barn vil få betegnelsen V.C. Dennes andet barn vil blive betegnet V.C.2. Dennes 3. barn vil da betegnes som V.C.2.c., som igen vil få sit første barn angivet som V.C.2.c.l). o.s.v. Det sidste barn vil altså være tiptip-oldebarn af anerne 2 og 3. Da en del nyere arkivalier er utilgængelige, beror oplysninger efter 1900, i de fleste tilfælde, på oplysninger fra slægtens medlemmer, og kan altså ikke kontrolleres gennem arkivalier. Hvor oplysningerne om nulevende personer er ufuldstændige eller mangler, skyldes dette almindeligvis, at henvendelsen er forblevet ubesvaret eller at adressen er ukendt, så forespørgsel ikke har været mulig. For efterslægen gælder iøvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter fødestedet, hvilket dog ikke gælder købsteder eller større kendte lokaliteter og udlandet. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citater fra arkivalierne, anvendt den stavemåde, som benytts i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog. Samtidig takker vi slægtens medlemmer for den velvilje og interesse, de har udvist under udarbejdelsen af bogen, som forhåbentlig vil blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

5 BAGGRUNDEN FOR BOGENS TILBLIVELSE. Interessen for slægtens historie samler sig helt naturligt omkring anetavlen, den del af bogen, der omhandler slægten tilbage gennem tiderne. Den er udarbejdet på grundlag af de arkivalier, der opbevares på vore arkiver og vi skal her give en kortfattet forklaring på arbejdets omfang og de kilder der er til rådighed. I Danmark findes fem statsarkiver: Rigsarkivet i København hvor Centraladministrationens arkiver opbevares. Landsarkivet København, der dækker Sjælland og de sydlige øer. Landsarkivet Odense, der omfatter Fyn med omliggende øer. Viborg hvor arkivalier fra Nørrejylland og ned til Kongeåen opbe Landsarkivet vares. Landsarkivet i Åbenrå, omfattende hele Sønderjylland. På Landsarkiverne opbevares de lokale embeders akter. Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al Sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De af resultatet, må De huske på, at det ikke er forskerne der har svigtet, men derimod de arkivalier, han har haft til rådighed. Hvilke arkivalier, der har dannet baggrund for slægtsbogen og hvorfor disse ofte svigter, skal der kort redegøres for. _Kirke!2_øgerne er slægtsforskernes vigtigste kilde i hvert af Danmarks 1300 sogne. Her har præsterne gennem tiderne indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Præsternes pligt til at føre kirkebøgerne blev påbudt ved lov i Det betyder imidlertid ikke, at disse er bevaret fra dette år. I de ældste tider blev bøgerne kun ført i et eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige med plyndringer, brand og manglende omtanke for bøgernes betydning resulterede i mange tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860 er væsentlige hjælpekilder for forskeren, der hvor kirkebøgerne sviger eller som suplement. Særlig folketællingen fra 1845 har betydning, idet det fremgår af denne tælling, hvor folk er født, mendens de øvrige kun oplyser navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeboende børn.

6 Skøde- og panteprotokollerne fortæller om ejendomshandler og optagelser af lån m.m. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. De har særlig betydning for personer der har ejet fast ejendom. Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen, i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebreve, dokumenter, som blev udarbejdet hver gang en ejendom eller en del deraf blev bortfæstet. Fæsteprotokollerne findes i godsarkiverne og er, i mange tilfælde, bevaret fra den første del af 1700-tallet, men ofte må rnan imidlertid konstantere, at arkivalierne fra et gods, hvorunder forfædre har været f æstere, helt eller desvis er et tabt. For de større østjydske godser er mange komplette og velbevarede, hvorimod det er småt med godsarkivalier i Vestjylland. Til gengæld har Vestjylland en tidligere overgang til selveje end Østjylland. SkIfteprotokollerne indeholder beretning om skifte- og arveopgørelser og gi ver oplysnmger om, hvad folk har efterladt sig ved deres død, og hvorledes dette er blevet delt mellem arvingerne. I et skifte vil den afdødes ægtefælle og børn eventuelt fra flere ægteskaber - være nævnt. Skifteprotokollerne findes i de enkelte herreders arkiver, i godsarkiverne og i de 'kirkelige arkiver, alt efter hvilke kategorier de enkelte har været tilknyttet. Tingbø~rne er en kilde, hvor det nu og da lykkes forskeren at finde oplysninger, som kan medvirke til, at føre en bondeslægt endnu flere generationer tilbage end kirkebøgerne giver mulighed for. Personer nævnes med navn og i mange tilfælde drejer det sig om vidneforklaringer, hvor familiens andre medlemmer nævnes. Justitsprotokollerne fortæller om forfædre der har været indblandet i retssager, medens jordebøger og matrikler giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse samt afgifter. _Trykte kilder omfatter tidligere udgivne stamtavler og anetavler, historiske årbøger, købstadshistorie eller andre former for topografiske beretninger.

7 etavie for Anders Hansen ( Lai ) & Maren Stephine Jensdatter UDARBEJDET OG REDIGERET AF GENEALOG INGER NELLEMANN SØRENSEN.

8 ANDERS HANSEN (Lal) født 1826, død MAREN STEPHINE JENSDATTER født 1823, død Ane 2 Ane 3 Anders Hansen blev født den 3 september 1826 i Nørhalle (Nørhalne) i Biersted sogn, nordvest for Alborg, som søn af husmand Hans Nielsen og hustru Kirsten Andersdat~ ter, ane 4 og 5. Han blev døbt straks efter fødselen den 3. september 1826 og faddere ved hans dåb var "Else Jensdatter, afd. Gaardmand Clemmen Jensens Enke, Pige Ane Cathrine Sørensdatter, Husmand Hans Pedersen, Tj.k. Christen Sørensen og Tj.k. Christen Madsen, alle af Nørhalle." Anders Hansen blev konfirmeret i fødesognet i 1841 og kirkebogen nævner han som "temmelig god Kundskab, sædelig og anstændig." Anders Hansen blev gift den 11. november 1847 Aabye kirke med "Pige Maren Stephine Jensdatter i Kjølvring (Kjølvreng)." Forlovere ved vielsen var gårdmændene i Kjølvring Niels Jeppesen og Jens Poulsen. Maren Stephine Jensdatter var født den 7. maj 1823 i Sønder Saltum, Saltum sogn, som datter af gårdmand Jens Stephensen og Karen Olesdatter, Sønder Saltum. Hun blev døbt dagen efter fødselen og den 18. maj blev hun fremstillet i Saltum kirke. Faddere ved dåben var, ifølge Saltum kirkebog: "Maren Jensdatter Johnstrup, Karen Jensdatter S. Saltum. Jens Johnsen, Thomas Petersen, Niels Petersen, Alle af S. Saltum." Maren Stephine Jensdatter flyttede siden med sine forældre til Aabye sogn, hvor hun blev konfirmeret i Hun havde gode kundskaber og var anstændig og sædelig. Efter brylluppet bosatte Anders Hansen og Maren Staphine Jensdatter sig i Nørhalne. Anders Hansen nævnes på dette tidspunkt som indsidder og skrædder. I 1851 boede de i Biersted enge og i 1853 på Biersted Hede i Biersted sogn. Ægteparret fik følgende 10 børn: 1. Jens Andersen, født den 31. december Opkaldt efter sin morfar.

9 2. Niels Christian Andersen, født den 30. marts Faddere ved hans dåb var bl.a. gårdmand Jens Poulsen i Kjølvreng og hustru) Johanne Marie Jensdatter (drengens moster. 3. Hans Christian Andersen, født den 22. juni Christen Andersen, født den 19. juni Død den 23. september Hans Anthon Andersen, født den 12. september Karen Kirstine Andersen, født den 18. oktober Kirsten Marie Andersen, født den 24. december Christen Andersen, født den 12. marts Død den 16. marts Ane Marie Christine Andersen, født den 22. juni Peder Ludvig Andersen, født den 12. juli Død den 22. maj I l nævnes Anders Hansen rned tiinavnet "Loi", dette nævnes senere en enkelt Maren Stephine Jensdatter døde i Biersted sogn den 4. november 1880 og blev den Il. november samme år. Anders Hansen flyttede derefter til Alborg og fik arbejde som arbejdsmand, men året efter døde han. Han døde den 20. juni Han blev ført til i Biersted og blev begravet ved hustruens side den 26 juni, 54 år gammel.

10 HANS NIELSEN født 1790, død KIRSTEN ANDERSDATTER født 1801, død Ane 4 Ane 5 Hans Nielsen var født i Gammel Aabye i Aabye sogn, nordvest for Ålborg på kanten af Store Vildmose, som søn af skomager Niels Hansen og hustru Ane Christensdatter, ane 8 og 9. Han blev døbt i Aabye kirke 14. søndag efter Trinitatis (i september) Faddere ved hans dåb var: Kirsten Mortensdatter, Johanne Hansdatter, Jens Smed, Peder Bak og Lars Kald(?)sen. I 1816 nævner afgangslisten i Aabye Tjenestekarl, flytter til Sundby." Desværre er af- og tilgangslister derfra kan være usikre, hvilket kirkebog at "Hans Nielsen, 26 Aar gammel, dette sogn ikke omhyggeligt ført, så oplysninger gør det svært at følge den enkeltes færden måske tidligere - bosatte han sig i Nørhalle (Nørhalne) Biersted. Hans Nielsen blev gift den 26. november 1820 i Biersted kirke med Kirsten Andersdatter. Forlovere ved vielsen var: Gaardmand Claus Knudsen i Nørhalne og husmand Christensen Sørensen sammested." Kirsten Andersdatter var født den 23. marts 1801 i Asdal sogn, Hjørring Amt, som datter af Anders Mortensen Holm og Inger Friederichsdatter, ane la og Il. Hun blev hjemmedøbt dagen efter fødselen og faddere var: "Peder Krat i Horne, Thomas Holm i Terpe, Christen Jensen i Veirmøllen, Jacob Skrædders Koun Terpe, Niels Mortensens Datter Birgit i Høirup bar Barnet." Maren i De første år efter brylluppet nævnes Hans Nielsen som tjenestekarl og daglejer. senere som Kirsten Andersdatter og Hans Nielsen fik 12 børn: 1. Søren Christian, født den 9. oktober Han blev hjemmedøbt dagen efter fødselen. Faddere ved hans dåb var: "Gaardmand Peder Pedersens Koun, Pige Ane Knudsdatter, begge i Hallager, Gaardmændene Christen Christensen i Vævergaard, Christen Christensen i Nørrehal og ungkarl Svend SØrensen i Biersted.

11 Søren Christian var født l år før forældrenes giftermål men Hans Nielsen var udlagt som barnefader. 2. Niels Hansen, født den 21. marts 1821 og blev opkaldt efter sin farfar. Han blev hjemmedøbt den 25. marts og faddere ved dåben var: Husmand Christen Sørensens Koun Kirsten Andersdatter, Pige Ane Marie Nielsdatter (Hans søster), Husmændene Christen SØrensen og Mads Christensen, ungkarl Søren Nielsen i Nørrehal." Han døde den 6. august 1833 og blev begravet på Biersted kirkegaard 11 august, kun 12 1/2 år gammel. Jens Christian Hansen, født den 7. november Han blev døbt den 10. november "Pigerne Ane Marie Nielsdatter, Mette Nielsdatter (Hans Nielsens søstre), Husmænd Mads Christensen, Christen Sørensen, Thor Olsen, alle i Nørrehal" var faddere. I-Ian blev konfirmeret i fødesognet i I kirkebogen står der: "god Kundskab, anstændig Opførsel. Jens Christian Hansen blev gift den 29. december 1847 med Maren Andersdatter. Han bliver boende i fødesognet, hvor han ernærede sig som skrædder, til han døde den 24. februar Christen Hansen, født den 1. november Han blev hjemmedøbt den 7. November. Faddere ved hans dåb var: "Gaardmand Jens Pedersens Koun Birthe Axelsdatter, Pige Ane Marie Nielsdatter, Husmænd Mads Christensen, Jens Poulsen, Ungkarl SØren Nielsen, alle i Nørrehal." Han blev konfirmeret i I kirkebogen står: "Maadelig Kundskab, doven og magelig, dog ikke usædelig." Han døde af tuberkulose kun 25 år gammel. I Biersted kirkebog læses: "l november 1849 død, Il november 18 l J.9begravet Ungkarl Christen Hansen, 25 Aar, Trainkudsk ved Hæren, døde hos broderen i Nørhalne, Brystsvaghed, Anders Hansen, født den 3. september 1826, se ane 2. Ane Kirstine Hansen, født den 19. januar Hun blev døbt den 29. januar og fadderne var: "Piger: Ane Catrine Sørensdatter, Maren Nielsdatter. Husmænd: Mads Christensen, Hans Pedersen, Tjenestekarl Christen Mortensen, alle i Nørhalne." Lars Peder Hansen, født den 6. september Han blev døbt den 11. september faddere ved dåben var: "Ane Catrine Sørensdatter, Indsidder Esben Mortensens Koun, Pige Maren Andersdatter (muligvis Kirsten Andersdatters søster), Husmand Jens Pevelsen, Indsidder Christen Mortensen, Tjenestekarl Christen Andersen." Lars Peder blev konfirmeret i Biersted kirke i Præsten skriver om ham: "Nogenledes Kundskab, skikkelig i Opførsel, men noget tilbageholdende og inde-

12 sluttet." J-Ian blev skrædder og giftede sig i 1857 med Ane Marie Andersdatter. Parret bosatte sig på et husmandssted i Nørhalne. 8. Niels Christian Hansen, født den 5. december Han blev døbt den 1. januar 1834 og faddere var: "Ane Catrine Sørensdatter, Husmand Christen Mortensens Koun, Husmand Christen Mortensen, Pige Anne Marie Jensdatter, Husmand Pedersen, Ungkarl Mads Andersen, alle af NørhaJle". Niels Christian blev konfirmeret i Aabye kirke i 1848 og blev betegnet "Kundskab ret god, Opførsel meget god." Han blev indsidder i Nørhalne og giftede sig før 1863 med Maren Johanne Christensdatter. 9. Johanne Marie, født den 26. marts Hun blev døbt den l. april samme og faddere ved dåben var: "Husmand Christen Mortensen, hans Koun Ane Catrine, Pige Mette Marie Madsdatter, Niels Blikker, Ungkarl Christen Nielsen, alle i Nørhalne." Johanne Marie døde den 3. oktober samme år og blev begravet den 9. oktober på Biersted kirkegård. 10. Johanne Marie, født den 6. september Hun blev døbt den 8. oktober og faddere ved dåben var: "Pigerne Inger Marie Jensdatter, Else Marie Hansdatter, Husmændene Niels Pedersen, Christen Mortensen og Ungkarl Peder Jensen, alle i Nørhalle." Johanne Marie blev konfirmeret i Aabye kirke 1852 og hendes kundskaber var ret gode og opførslen meget god. 11 Jørgen Christian Hansen, født den Il? juli Han blev døbt den 25. oktober faddere ved dåben var: "Maren Nielsdatter, Gaardmand Hans Pedersens Koun, Enke Ane Catrine Sørensdatter, Husmand Niels Blikker, Peder Christensen og Ungkarl Jeppe Pedersen, alle i Nørhalle." lian blev konfirmeret i Biersted kirke den 15. april Hans kundskaber var "temmelig gode" og opførslen "meget god". 12. Anton Hansen, født den 22. december Han blev døbt den 4. februar 1844 og faddere ved dåben var: "Maren Nielsdatter, Gaardmand Hans Pedersens Koun, Pige Johanne Madsdatter, Husmand Niels Blikker Jensen, Ungkarl Jens Christian Hansen og Anders Hansen, alle i Nørhalle." De to sidste var den lille drengs ældre brødre. Han blev konfirmeret Aabye kirke den Il. april 1858 og havde gode kundskaber og en god opførsel. Hans Nielsen og Kirsten Andersdatter levede under meget trange økonomiske forhold. Ved folketællingen i 1834 nævnes deres børn som "Almisselemmer". De modtog

13 fattighj,t'lp. Familien så i 1~31+ s..1ledes lid: "Nørhalnc by, l\icrstcd sogn, llr. 39, et Hus: Hans Nielsen, 43 Aar, gift, [)aglejer. Kirsten Andersdattcr, 34 Aar, hans Kone. Kristen Hansen, la Aar, ugift. Anders Hansen, 7 Aar, ugift. Lars Peter Hansen, 3 Aar, ugift. Niels Kristian Hansen, I Aar, ugift. Ane Kirstine Hansen, 5 Aar, ugift. Deres Børn." Ved folketællingen 1840 nævnes det, at familien har "et jordløst Hus". Hans Nielsen er stadig daglejer. Familien har 5 børn hjemme: "Kristen, 15 Aar, Anders, 13 Aar, Lars Peter, 8 f\ar, Niels Kristian, 5 Aar og Johanne Marie, 2 Aar." Næste folketælling blev foretaget i Der fortælles om familien: "Nørhalne, Biersted, Biersted, Kær Herred. Hans Nielsen, 54 Aar, gift, født i Aaby sogn, Aalborg Amt, Daglejer. Kirsten Andersdatter, 46 Aar, gift, født i Asdal sogn, Hjørring Amt, hans kone. Niels Chr. Hansen, ugift, 12 Aar, født i Biersted sogn. Jørgen Hansen, ugift, 5 Aar, født i Biersted sogn. Anton Hansen, ugift, 2 Aar, født i Biersted sogn. Johanne Marie Hansen, ugift, 7 Aar, født i Biersted. Deres Børn." Hans Nielsen døde som husmand og fattiglem i Nørhalne den 1+. april 1861 og blev begravet på Biersted kirkegård den la. april, 69 år gammel. Kirsten Andersdatter flyttede til Nr. Sundby, hvor hun kom til at bo hos en af sønnerne. Hun døde den 13. februar 1869, 69 år gammel, af tuberkulose. Hun blev ført til Biersted og blev begravet den 21. februar 1869, ved siden af Hans Nielsen. I kirkebogen betegnes hun som "Almisselem"

14 JENS STEPHENSEN Ane 6 født 1785, død KAREN OLESDATTER Ane 7 født 1783, død Jens Stephensen blev født i Ingstrup sogn syd for Løkken i 1785 som søn af gårdmand Stephen Nielsen og Johanne Nielsdatter, ane 12 og 13. Familien boede i Brødslev (1785 Brøsleff), syd for Ingstrup by. Han blev døbt i Ingstrup kirke 25. søndag efter Trinitatis. Jens Stephensen voksede op sammen med to halvsøstre. Hans far havde været gift før og i dette ægteskab var der to piger, Lene og Mette. Jens mistede sin mor, da han var 9 år gammel. Johanne Nielsdatter døde i 1794 og 1/2 år efter giftede faderen sig igen med Anne Pedersdatter. Ingstrup kirkebog rummer ingen afgangsliste, så det vides ikke, hvornår Jens Stephensen forlod sit fødesogn. Muligvis flyttede hele familien bort fra sognet i en periode. Ved folketællingen i 1801 bor den ikke i Ingstrup. I 1811 opholder Jens Stephensen sig i nabosognet, Saltum. Saltum kirkebog fortæller, at "der lyses til ægteskab for Jens Stephensen, Ungkarl af Ingstrup og Karen Olesdatter, Pige af Stenum." Lysningen blev foretaget i løbet af vinteren 1811, datoen er ikke nævnt. Vielsen foregik i Stenum kirke den 16. april samme år og forlovere var Jens SØrensen af Saltum og. Pedersen af Ingstrup. Vielsen er ikke noteret for Stenum sogn. Karen Olesdatter blev født i Stenum sogn i det gamle Hjørring amt i Børglum Herred i foråret 1783 som datter af Ole Sørensen og hustru Maren Nielsdatter, ane 14 og 15. Hun blev døbt den 4. maj og faddere ved dåben var: Thomas Christensen, Jens Villadsen, Christen Thomsen, Anne Nielsdatter og Anne Marie Jensdatter. Jens Stephensen og Karen Olesdatter bosatte sig på en gård i Sønder Saltum SalturYl sogn og de fik 6 børn. 1. Ole Jensen, født i Dåben er ikke indført i Saltum kirkebog, men ved Oles konfirmation, der foregik i Hune kirke (nabokirken) den 22. april 1827 er der noteret, drengen var døbt i Saltum den 30. oktober Saltum kirkebog mangler dåbsindførelser for omkring en måned i efteråret Johanne Marie Jensdatter, født den 27. december Hun blev hjemmedøbt den 1. januar 1815 og faddere ved dåben var: "Thomas Petersens Hustru i Sønder

15 'uitulll, I\LIITll.knsctltter I Johnstrup, tlr. SkoJelcerer L'/l"'hlC'' Nleis l\!llr tellsell~".1l)l1dl1l1e rvlllie Ily t tede senere med force til, Illdris ISld viet til gårdmand Jens Povelsen af Jens 110velsell var 26 ~\r gammel ved brylluppet, Johanne r,llarie l Jens Johnsen og Her blev hun den l Aabye. var 28 J Jensen, lødt den j'j, decelnber lian v og faddere ved dåben var: Jens hustru, Nørre ltum, Niels Mortensen, "r!lornasp d n r n J n n l Johnstrup. Jens blev konfirnleret i Aabye i 1832, I 18 l r5 var han tjenestekarl hos søsteren Johanne Marie i Aabye. 1+, Stephen Jensen, født den 22. august Han blev hjermriedøbt sarnme dag og faddere var: Niels østergaards hustru i Stenum, pige Maren Jensdatter.i Johnstrup, Thomas Petersen i Saltum M., Jens Johnsen i S. Salturn og Niels Ves tergaard. Han døde den 18. januar 1821 og blev begravet den 21. januar s Nicolai Jensen, født den 16. januar Han blev døbt den 20. januar faddere var: pigerne Karen Jensdatter og Inger Bennetsdatter, Christen Gaarden, Niels Mortensen, ungkarl Niels Pedersen, alle af S. Saltum. Steffan blev kun 4 måneder gamrnel. Han døde den 6. maj 1822 og blev begravet den 12. maj s.å. Maren Stephine Jensdattet", ane 3, født den 7. maj Hun blev hjemmedøbt den 8. maj og fremstillet i kirken den 18. maj. Faddere ved dåben var: Maren i Johnstrup, Karen :Jensdatter i S. Salturn, :Jens Johnstrup, Thomas Petersen og Niels Petersen. Hun blev konfinneret i i 823 flyttede :Jens Stephensen, Karen Olesdatter og deres 1+ børn fra SalturtI. indeholder dog ikke orn familiens flytning kommer familien til Aabye fra Jetsrnark. H vor længe de i :Jetsmark ikke. Der er ikke fundet børn døbt i. I Aabye sogn familien sig en gård i Kjølveng. døde den 14. nnhornf"",' Aabye kirkegård år gammel, blev begravet den 25. ingen i 1834 fortæller orn familien, at den sidder på en består af: Olesdatter, 51 Aar, Gaardbrugerens Enke. Jensen, 23 Aar, Kjølveng

16 Johanne Marie Jensdatter, 20 Aar, Jens Jensen, 17 Aar, Maren Stephine Jensdatter, Il Aar. Hendes Børn, ugifte." Til leje hos Karen Olesdatter bor en lille familie: "Karen Jensdatter, 62 Aar, gift, Aftægtskone, Niels Sørensen, 30 Aar, ugift, hendes Søn, Hjulmand, Mette Marie Nielsdatter, 8 Aar, ugift, hans Datter." Ved folketællingen 1840, 6 år efter, boede Karen Olesdatter stadig som enke på gården i Kjølveng. Af børnene er Ole og Maren Stephine stadig hjemme. Til familien hører også Jens Christian Sørensen, 8 år og Jens Jensen, 5 år. De er benævnt som hendes børnebørn. Ingen af Karen Olesdatters børn ægteskabet rned Jens Stephensen var blevet gift før 1840 eller havde fået børn. I 1806 havde Karen Olesdatter født en lille pige, som den 30. december samme år blev døbt i Stenum kirke og fik navnet Margrethe. Karen Olesdatter var ikke gift og kunne ikke blive gift med barnets far. Han hed Hendrich Christian Pedersen og var i forvejen gift med en anden pige. Ved Margrethes dåb såes følgende faddere: Søren Christensen, Mads Ollesøn, Povel Pedersen, Bodil Nielsdatter og Maren Olesdatter. Sidstnævnte var Karens yngre søs ter. Det vides ikke, om Margrethe voksede op hos moderen eller faderen eller korn til fremmede. De to børn 18/1-5 kan være børn af denne pige med to forskellige fædre. Ved folketællingen 1845 boede Karen Olesdatter som aftægtskone hos datteren Johanne Marie og hendes ægtefælle Jens Povelsen. Efter Jens Stephensens død levede Karen Olesdatter som enke i næsten 30 år. Hun døde i Kjølveng i Aabye sogn den 6. februar 1861 og blev begravet på Aabye kirkegård den 17. februar. Hun blev 79 år gammel.

17 NIELS HANSEN Ane 8 Født omkr ANE CHRISTENSDATTER Ane 9 født omkr. 1764, død efter 181l~. Ifølge aldersangivelsen ved folketællingen i 1801 må Niels Hansen være født omkr. 1753, men hans fødested og herkomst er ukendte. Niels Hansen levede i Aabye sogn nordvest for Alborg i tiden 1790 til Mellem 1801 og 1814 er han antagelig død eller rejst fra sognet. Hans død er ikke fundet i kirkebogen for Aabye sogn. Han blev gift med Ane Christensdatter, men parret ses ikke gift antagelig flyttet til sognet som ungt ægtepar. Aabye. De er Ane Christensdatter blev født omkr. 1764, men hendes fødested og herkomst er ukendte. Ane Christensdatter levede i Aabye sogn fra omkr og til Hun er ikke fundet død i Aabye og det er sandsynligt, at hun er flyttet med et af børnene til et andet sogn. Det har vanskeliggjort eftersøgningen efter ægteparret, at der i kirkebøgerne for Aabye sogn ikke findes oplysninger om til og fraflytninger før efter Fra 1790 bor Niels Hansen og Ane Christensdatter GI. Aabye Aabye sogn. De fik følgende børn: l. Hans Nielsen, ane 4, født i Han blev døbt på 14. søndag efter Trinitatis og faddere var: Kirsten Mortensdatter, Johanne Hansdatter, Jens Smed, Peder Bæk og Lars Kaldsen (7). 2. Anne Marie Nielsdatter, født i slutningen af Hun blev døbt i Aabye kirke den 6. januar 1793 og faddere ved dåben var: Maren (Marie) Sørensdatter, Karen Pedersdatter i Aabye, Anders Mortensen, Søren Jensen i Aabye og Lars Larsen i Hougaard. Der er ikke fundet flere efterretninger om Anne Marie i Aabye kirkebog, men som voksen optræder hun som fadder ved barndåb hos broderen Hans Nielsen i Biersted. Ved Anne Maries dåb nævner kirkebogen for Aabye sogn, at Ane Christensdatter

18 havde haft "3de dødfødte". Der er ikke fundet oplysninger om disse børn - f.eks. begravelserne. De tre fødsler kan være foregået før 1790 og i et andet sogn. 3. Mette Nielsdatter, født i Johanne Nielsdatter, født i Tvillingsøster til Mette. Pigerne blev døbt 8. søndag efter Trinitatis i Aabye kirke og faddere ved dåben var: Karen Jensdatter, Maren Smedsdatter i Aabye, Karen Jensdatter i Aastrup, Johanne Sørensdatter i Wedsted, Peder Bak i Aabye og Lauritz Genugsen (7) i Wedsted. Mette Nielsdatter blev konfirmeret i Aabye i Kirkebogen melder om hende: "har gaaet to Vintre, 19 Aar, Kundskab maadelig". Den anden tvilling, Johanne, er ikke blevet konfirmeret i Aabye. Hun er ikke nævnt ved folketællingen i 180 l og kan være død. Hendes død og begravelse er ikke fundet i kirkebogen for Aabye sogn. Dog kan hun være den "Ane Nielsdatter, død af Børnekopper, 4 1/2 Aar gl." der blev begravet den 14. februar 1801 på Aabye kirkegård. Faderens navn er ikke nævnt og Niels er et meget almindeligt navn i Aabye sogn. Ved dåbsindførslen i 1795 nævnes det, at Niels Hansen ernærer sig som skomager. Folketællingen i 180 l nævnes familien således: "Aabye sogn, Aalborg Arnt, 48. Familie: Niels Hansen, 48 Aar, gift første gang, Husmand med Jord. Ane Christensdatter, 37 Aar, gift første gang, hans Kone. Hans Nielsen, 10 Aar. Anne Marie Nielsdatter, 8 Aar, Mette Nielsdatter, 6 Aar. Deres Børn."

19 ANDERS MORTENSEN HOLM Ane 10 født 1745, død INGER FRIDERICHSDATTER Ane Il født Anders Mortensen Holm blev født i Horne sogn i Vendsyssel i 1745 som søn af Morten Andersen Holm og Inger Lauridsdatter. Han blev døbt i Horne kirke 8. søndag efter Trinitatis samme år. faddere ved dåben var: Maren Christensdatter, Maren Olufsdatter, SØren Christensen, Peder - Redkier og Niel Kjul. Anders Mortensen Holm blev konfirmeret i Asdal kirke i Horne og Asdal sogne havde samme præst og man skiftede mellem de to kirker, når der skulle holdes konfirmation. I 1787 var Anders Holm i Horne sogn, og folketællingen d.å. fortæller, at i Horne sogn, Hornebjerg, hos 7. familie, ægteparret Niels Pedersen og Kierstine Michelsdatter, bor den ugifte skomager Anders Mortensen. Han var da 42 år gammel. Kirkebogen for Horne sogn kan berette, at den 19. november 1792 blev ungkarl Anders Mortensen i HØirup trolovet til pigen Maren Nielsdatter fra Terpet. Parret blev viet i Horne kirke den 4. januar Mikkel Nielsen og Axel Andersen, begge gårdmænd af Høirup i Horne sogn, var forlovere. Parret bosatte sig i Vandet i Terpet i Horne sogn og fik følgende børn: 1. Niels, født den 20. juli Han blev døbt i Horne kirke 8. søndag efter Trinitatis. Maren Eskildsdatter i Høirup bar barnet til dåben og de andre faddere var: Jens Kudsk i Terpet, Stephan Vandt i Høirup, Niels Hjulmand i Høirup og Mette Stephansdatter af Ruth. Niels blev kun Il uger gammel. Han døde oktober 1795 og blev den 18. oktober begravet ved sin mors side. Maren Nielsdatter døde i barselssengen og blev begravet den 26. juli. Hun blev 46 år gammel. Den 9. oktober 1795 blev Anders Mortensen Holm trolovet 2. gang til pige Inger Friderichsdatter fra Rimmen i Asdal sogn. De blev viet i Asdal kirke den 6. november samme år. Laurs Mortensen og Jens Thomsen fra Asdal var forlovere. Laurs Mortensen var Inger Friderichsdatters f ætter på faderens side. Han var omgangsdegn i Horne - Asdal sogne. Der var ingen skolebygning, så han skulle rundt

20 på gårdene og undervise børnene. Han var dog så utilfreds med denne ordning, at han i en periode holdt skole i sit eget hus, der bar det fine navn Charlottenborg. Inger Friederichsdatter var født i Asdal sogn i 1760 som datter af Friderich Ditløfsen og Maren Christensdatter. Hun blev døbt i Asdal kirke 3. søndag efter trinitatis samme år Faddere ved dåben var: Niels Pedersen, Niels Christensen, Jens Jørgensen, Lauritzes hustru i Raven og Lauritz Jensen iraven. Hun blev konfirmeret i Horne kirke 1. søndag efter påske Anders Mortensen og Inger Friderichsdatter boede, i den første tid efter brylluppet, Horne sogn og senere flyttede de til nabosognet Asdal. Folketællingen 1801 fortæller om familien: "Hjørring Amt, Vennebjerg Herred (tidligere Horns Herred), Asdal sogn, Vandt, 1.5. familie: Anders Mortensen Holm, 55 Aar, gift 2. gang, Husmand med Jord. Inger Friderichsdatter, 1+0 Aar, gift l. gang, hans Kone. Maren Andersdatter, 5 Aar, Morten Andersen, 3 Aar, deres børn." Anders Mortensen Holm og Inger Friederichsdatter fik følgende 3 børn. l. Maren Andersdatter, født den 28. juli Hun blev døbt 10. søndag efter trinitatis samme år og Marie Mikkelsdatter fra Mosen i Asdal bar barnet til dåben. De øvrige faddere var Axel Andersen, Mikkel Vandt, Niels Hjulaamands søn Niels, alle fra Høirup og Karen Jensdatter i Terpet. Hun blev konfirmeret i Horne kirke i Morten Andersen, født den 21. marts Han blev hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i kirken palmesøndag sarrhne år. Anne Pedersdatter Rimen i Asdal bar barnet og faddere var: Morten Friderich Rimmen, Ole Jensen Høiborg, begge af Asdal sogn, Thomas Holm og Mette Marie Stephansdatter i Ruth. 3. Kirsten Andersdatter, født den 23. rnarts Hun blev hjemmedøbt den 21+. marts og fremstillet i kirken palmesøndag samme år. Faddere ved hendes dåb var: Peder Krat i Horne, Thomas Holm i Terpet, Christen Jensen i Vejrmøllen og Jacob Skrædders kone Maren i Terpet. Niels Mortensens datter Birgit i Høirup bar barnet. - Thomas Holm og Niels Mortensen var sansynligvis barnets farbrødre. Kirsten Andersdatter blev konfirmeret i Anders Mortensen Flolm døde i Vandt i Asdal sogn Asdal kirkegaard den 2. april, 61+ år gammel. foråret 1812 og blev begravet på

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme.

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme. 1. Krista Bertelsen, * 01.12.1906 i Poulstrup Hede, Vrejlev, 18.03.1980 i Stenum. Datter af Arbejdsmand Niels Andreas Bertelsen og Ane Laurine Marie Madsen. Hun blev gift med Christen Christensen, 27.12.1927

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Aarestrup, hvor kommer navnet fra?

Aarestrup, hvor kommer navnet fra? Indholdsfortegnelse Aarestrup, hvor kommer navnet fra?... 2 Navnemoderen Andrea Aarestrup (1837 1893)... 2 Mere om Aarestrup... 3 Fra fortid til nutid.... 6 Retssag mod skomager Anders Aarestrup... 8 Kildehenvisninger...

Læs mere

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3 1. Anders Olesen, * 05.09.1854 i Vrensted, 15.12.1929 i Nr. Sundby, bopæl (person) i Møgelbjerg, Hammer, stilling: Sagfører, dødsårsag Ansigtsrosen. Fra internettet om Vrensted. Nord for kirken ligger

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere