geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg"

Transkript

1 fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985

2 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præster. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde en trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves ved kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på den fjerde finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".

3 ORIENTERING OM BOGENS BRUG. Ved opstilling af anetavlen er der benyttet et nummereringssystem der er opbygget således at mandspersonerner altid har lige numre og deres hustruer de efterfølgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange personens nummer med 2. Ønskes moderen lægges en til. Ønsker man at gå den modsatte vej deles personens nummer med 2. Fremkommer der et ulige nummer er dette personens moder og faderen findes ved at trække en fra. Et eksempel: Ane nr. 4 s fader har nummer 8 og moderen nummer 9. Hendes fader har num-!f'p mer 18 og moderen nummer 19. Omvendt har ane nummer 20 s efterkommer nummer IO, et lige tal og altså en mand. Dennes efterkommer er nummer 5, et ulige tal, og moder til ane nr. 2. Der skal jo trækkes en fra før der deles. Hver slægtsled er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser, skyldes dette, at enten svigter kilderne, eller at den pågældende person ikke er født i sognet hvor slægten ellers har levet. Almindeligvis er de omkringliggende sogne undersøgt. Efterslægten er en oversigt og omtale af efterkommere efter anerne 2 og 3, og er opbygget på følgende måde: Ane nr. 2 og 3 s børn er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med store bogstaver, hvert af disse børn betegnes med arabertal og hver af

4 deres børn angives med små bogstaver. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes og deres børn igen angives med små bogstaver efterfulgt af en parentes. Et eksempel: Anerne 2. og.3 s femte barn vil blive betegnet med V. V s tredie barn vil få betegnelsen V.C. Dennes andet barn vil blive betegnet V.C.2. Dennes 3. barn vil da betegnes som V.C.2.c., som igen vil få sit første barn angivet som V.C.2.c.l). o.s.v. Det sidste barn vil altså være tiptip-oldebarn af anerne 2 og 3. Da en del nyere arkivalier er utilgængelige, beror oplysninger efter 1900, i de fleste tilfælde, på oplysninger fra slægtens medlemmer, og kan altså ikke kontrolleres gennem arkivalier. Hvor oplysningerne om nulevende personer er ufuldstændige eller mangler, skyldes dette almindeligvis, at henvendelsen er forblevet ubesvaret eller at adressen er ukendt, så forespørgsel ikke har været mulig. For efterslægen gælder iøvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter fødestedet, hvilket dog ikke gælder købsteder eller større kendte lokaliteter og udlandet. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citater fra arkivalierne, anvendt den stavemåde, som benytts i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog. Samtidig takker vi slægtens medlemmer for den velvilje og interesse, de har udvist under udarbejdelsen af bogen, som forhåbentlig vil blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

5 BAGGRUNDEN FOR BOGENS TILBLIVELSE. Interessen for slægtens historie samler sig helt naturligt omkring anetavlen, den del af bogen, der omhandler slægten tilbage gennem tiderne. Den er udarbejdet på grundlag af de arkivalier, der opbevares på vore arkiver og vi skal her give en kortfattet forklaring på arbejdets omfang og de kilder der er til rådighed. I Danmark findes fem statsarkiver: Rigsarkivet i København hvor Centraladministrationens arkiver opbevares. Landsarkivet København, der dækker Sjælland og de sydlige øer. Landsarkivet Odense, der omfatter Fyn med omliggende øer. Viborg hvor arkivalier fra Nørrejylland og ned til Kongeåen opbe Landsarkivet vares. Landsarkivet i Åbenrå, omfattende hele Sønderjylland. På Landsarkiverne opbevares de lokale embeders akter. Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al Sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De af resultatet, må De huske på, at det ikke er forskerne der har svigtet, men derimod de arkivalier, han har haft til rådighed. Hvilke arkivalier, der har dannet baggrund for slægtsbogen og hvorfor disse ofte svigter, skal der kort redegøres for. _Kirke!2_øgerne er slægtsforskernes vigtigste kilde i hvert af Danmarks 1300 sogne. Her har præsterne gennem tiderne indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Præsternes pligt til at føre kirkebøgerne blev påbudt ved lov i Det betyder imidlertid ikke, at disse er bevaret fra dette år. I de ældste tider blev bøgerne kun ført i et eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige med plyndringer, brand og manglende omtanke for bøgernes betydning resulterede i mange tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860 er væsentlige hjælpekilder for forskeren, der hvor kirkebøgerne sviger eller som suplement. Særlig folketællingen fra 1845 har betydning, idet det fremgår af denne tælling, hvor folk er født, mendens de øvrige kun oplyser navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeboende børn.

6 Skøde- og panteprotokollerne fortæller om ejendomshandler og optagelser af lån m.m. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. De har særlig betydning for personer der har ejet fast ejendom. Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen, i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebreve, dokumenter, som blev udarbejdet hver gang en ejendom eller en del deraf blev bortfæstet. Fæsteprotokollerne findes i godsarkiverne og er, i mange tilfælde, bevaret fra den første del af 1700-tallet, men ofte må rnan imidlertid konstantere, at arkivalierne fra et gods, hvorunder forfædre har været f æstere, helt eller desvis er et tabt. For de større østjydske godser er mange komplette og velbevarede, hvorimod det er småt med godsarkivalier i Vestjylland. Til gengæld har Vestjylland en tidligere overgang til selveje end Østjylland. SkIfteprotokollerne indeholder beretning om skifte- og arveopgørelser og gi ver oplysnmger om, hvad folk har efterladt sig ved deres død, og hvorledes dette er blevet delt mellem arvingerne. I et skifte vil den afdødes ægtefælle og børn eventuelt fra flere ægteskaber - være nævnt. Skifteprotokollerne findes i de enkelte herreders arkiver, i godsarkiverne og i de 'kirkelige arkiver, alt efter hvilke kategorier de enkelte har været tilknyttet. Tingbø~rne er en kilde, hvor det nu og da lykkes forskeren at finde oplysninger, som kan medvirke til, at føre en bondeslægt endnu flere generationer tilbage end kirkebøgerne giver mulighed for. Personer nævnes med navn og i mange tilfælde drejer det sig om vidneforklaringer, hvor familiens andre medlemmer nævnes. Justitsprotokollerne fortæller om forfædre der har været indblandet i retssager, medens jordebøger og matrikler giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse samt afgifter. _Trykte kilder omfatter tidligere udgivne stamtavler og anetavler, historiske årbøger, købstadshistorie eller andre former for topografiske beretninger.

7 etavie for Anders Hansen ( Lai ) & Maren Stephine Jensdatter UDARBEJDET OG REDIGERET AF GENEALOG INGER NELLEMANN SØRENSEN.

8 ANDERS HANSEN (Lal) født 1826, død MAREN STEPHINE JENSDATTER født 1823, død Ane 2 Ane 3 Anders Hansen blev født den 3 september 1826 i Nørhalle (Nørhalne) i Biersted sogn, nordvest for Alborg, som søn af husmand Hans Nielsen og hustru Kirsten Andersdat~ ter, ane 4 og 5. Han blev døbt straks efter fødselen den 3. september 1826 og faddere ved hans dåb var "Else Jensdatter, afd. Gaardmand Clemmen Jensens Enke, Pige Ane Cathrine Sørensdatter, Husmand Hans Pedersen, Tj.k. Christen Sørensen og Tj.k. Christen Madsen, alle af Nørhalle." Anders Hansen blev konfirmeret i fødesognet i 1841 og kirkebogen nævner han som "temmelig god Kundskab, sædelig og anstændig." Anders Hansen blev gift den 11. november 1847 Aabye kirke med "Pige Maren Stephine Jensdatter i Kjølvring (Kjølvreng)." Forlovere ved vielsen var gårdmændene i Kjølvring Niels Jeppesen og Jens Poulsen. Maren Stephine Jensdatter var født den 7. maj 1823 i Sønder Saltum, Saltum sogn, som datter af gårdmand Jens Stephensen og Karen Olesdatter, Sønder Saltum. Hun blev døbt dagen efter fødselen og den 18. maj blev hun fremstillet i Saltum kirke. Faddere ved dåben var, ifølge Saltum kirkebog: "Maren Jensdatter Johnstrup, Karen Jensdatter S. Saltum. Jens Johnsen, Thomas Petersen, Niels Petersen, Alle af S. Saltum." Maren Stephine Jensdatter flyttede siden med sine forældre til Aabye sogn, hvor hun blev konfirmeret i Hun havde gode kundskaber og var anstændig og sædelig. Efter brylluppet bosatte Anders Hansen og Maren Staphine Jensdatter sig i Nørhalne. Anders Hansen nævnes på dette tidspunkt som indsidder og skrædder. I 1851 boede de i Biersted enge og i 1853 på Biersted Hede i Biersted sogn. Ægteparret fik følgende 10 børn: 1. Jens Andersen, født den 31. december Opkaldt efter sin morfar.

9 2. Niels Christian Andersen, født den 30. marts Faddere ved hans dåb var bl.a. gårdmand Jens Poulsen i Kjølvreng og hustru) Johanne Marie Jensdatter (drengens moster. 3. Hans Christian Andersen, født den 22. juni Christen Andersen, født den 19. juni Død den 23. september Hans Anthon Andersen, født den 12. september Karen Kirstine Andersen, født den 18. oktober Kirsten Marie Andersen, født den 24. december Christen Andersen, født den 12. marts Død den 16. marts Ane Marie Christine Andersen, født den 22. juni Peder Ludvig Andersen, født den 12. juli Død den 22. maj I l nævnes Anders Hansen rned tiinavnet "Loi", dette nævnes senere en enkelt Maren Stephine Jensdatter døde i Biersted sogn den 4. november 1880 og blev den Il. november samme år. Anders Hansen flyttede derefter til Alborg og fik arbejde som arbejdsmand, men året efter døde han. Han døde den 20. juni Han blev ført til i Biersted og blev begravet ved hustruens side den 26 juni, 54 år gammel.

10 HANS NIELSEN født 1790, død KIRSTEN ANDERSDATTER født 1801, død Ane 4 Ane 5 Hans Nielsen var født i Gammel Aabye i Aabye sogn, nordvest for Ålborg på kanten af Store Vildmose, som søn af skomager Niels Hansen og hustru Ane Christensdatter, ane 8 og 9. Han blev døbt i Aabye kirke 14. søndag efter Trinitatis (i september) Faddere ved hans dåb var: Kirsten Mortensdatter, Johanne Hansdatter, Jens Smed, Peder Bak og Lars Kald(?)sen. I 1816 nævner afgangslisten i Aabye Tjenestekarl, flytter til Sundby." Desværre er af- og tilgangslister derfra kan være usikre, hvilket kirkebog at "Hans Nielsen, 26 Aar gammel, dette sogn ikke omhyggeligt ført, så oplysninger gør det svært at følge den enkeltes færden måske tidligere - bosatte han sig i Nørhalle (Nørhalne) Biersted. Hans Nielsen blev gift den 26. november 1820 i Biersted kirke med Kirsten Andersdatter. Forlovere ved vielsen var: Gaardmand Claus Knudsen i Nørhalne og husmand Christensen Sørensen sammested." Kirsten Andersdatter var født den 23. marts 1801 i Asdal sogn, Hjørring Amt, som datter af Anders Mortensen Holm og Inger Friederichsdatter, ane la og Il. Hun blev hjemmedøbt dagen efter fødselen og faddere var: "Peder Krat i Horne, Thomas Holm i Terpe, Christen Jensen i Veirmøllen, Jacob Skrædders Koun Terpe, Niels Mortensens Datter Birgit i Høirup bar Barnet." Maren i De første år efter brylluppet nævnes Hans Nielsen som tjenestekarl og daglejer. senere som Kirsten Andersdatter og Hans Nielsen fik 12 børn: 1. Søren Christian, født den 9. oktober Han blev hjemmedøbt dagen efter fødselen. Faddere ved hans dåb var: "Gaardmand Peder Pedersens Koun, Pige Ane Knudsdatter, begge i Hallager, Gaardmændene Christen Christensen i Vævergaard, Christen Christensen i Nørrehal og ungkarl Svend SØrensen i Biersted.

11 Søren Christian var født l år før forældrenes giftermål men Hans Nielsen var udlagt som barnefader. 2. Niels Hansen, født den 21. marts 1821 og blev opkaldt efter sin farfar. Han blev hjemmedøbt den 25. marts og faddere ved dåben var: Husmand Christen Sørensens Koun Kirsten Andersdatter, Pige Ane Marie Nielsdatter (Hans søster), Husmændene Christen SØrensen og Mads Christensen, ungkarl Søren Nielsen i Nørrehal." Han døde den 6. august 1833 og blev begravet på Biersted kirkegaard 11 august, kun 12 1/2 år gammel. Jens Christian Hansen, født den 7. november Han blev døbt den 10. november "Pigerne Ane Marie Nielsdatter, Mette Nielsdatter (Hans Nielsens søstre), Husmænd Mads Christensen, Christen Sørensen, Thor Olsen, alle i Nørrehal" var faddere. I-Ian blev konfirmeret i fødesognet i I kirkebogen står der: "god Kundskab, anstændig Opførsel. Jens Christian Hansen blev gift den 29. december 1847 med Maren Andersdatter. Han bliver boende i fødesognet, hvor han ernærede sig som skrædder, til han døde den 24. februar Christen Hansen, født den 1. november Han blev hjemmedøbt den 7. November. Faddere ved hans dåb var: "Gaardmand Jens Pedersens Koun Birthe Axelsdatter, Pige Ane Marie Nielsdatter, Husmænd Mads Christensen, Jens Poulsen, Ungkarl SØren Nielsen, alle i Nørrehal." Han blev konfirmeret i I kirkebogen står: "Maadelig Kundskab, doven og magelig, dog ikke usædelig." Han døde af tuberkulose kun 25 år gammel. I Biersted kirkebog læses: "l november 1849 død, Il november 18 l J.9begravet Ungkarl Christen Hansen, 25 Aar, Trainkudsk ved Hæren, døde hos broderen i Nørhalne, Brystsvaghed, Anders Hansen, født den 3. september 1826, se ane 2. Ane Kirstine Hansen, født den 19. januar Hun blev døbt den 29. januar og fadderne var: "Piger: Ane Catrine Sørensdatter, Maren Nielsdatter. Husmænd: Mads Christensen, Hans Pedersen, Tjenestekarl Christen Mortensen, alle i Nørhalne." Lars Peder Hansen, født den 6. september Han blev døbt den 11. september faddere ved dåben var: "Ane Catrine Sørensdatter, Indsidder Esben Mortensens Koun, Pige Maren Andersdatter (muligvis Kirsten Andersdatters søster), Husmand Jens Pevelsen, Indsidder Christen Mortensen, Tjenestekarl Christen Andersen." Lars Peder blev konfirmeret i Biersted kirke i Præsten skriver om ham: "Nogenledes Kundskab, skikkelig i Opførsel, men noget tilbageholdende og inde-

12 sluttet." J-Ian blev skrædder og giftede sig i 1857 med Ane Marie Andersdatter. Parret bosatte sig på et husmandssted i Nørhalne. 8. Niels Christian Hansen, født den 5. december Han blev døbt den 1. januar 1834 og faddere var: "Ane Catrine Sørensdatter, Husmand Christen Mortensens Koun, Husmand Christen Mortensen, Pige Anne Marie Jensdatter, Husmand Pedersen, Ungkarl Mads Andersen, alle af NørhaJle". Niels Christian blev konfirmeret i Aabye kirke i 1848 og blev betegnet "Kundskab ret god, Opførsel meget god." Han blev indsidder i Nørhalne og giftede sig før 1863 med Maren Johanne Christensdatter. 9. Johanne Marie, født den 26. marts Hun blev døbt den l. april samme og faddere ved dåben var: "Husmand Christen Mortensen, hans Koun Ane Catrine, Pige Mette Marie Madsdatter, Niels Blikker, Ungkarl Christen Nielsen, alle i Nørhalne." Johanne Marie døde den 3. oktober samme år og blev begravet den 9. oktober på Biersted kirkegård. 10. Johanne Marie, født den 6. september Hun blev døbt den 8. oktober og faddere ved dåben var: "Pigerne Inger Marie Jensdatter, Else Marie Hansdatter, Husmændene Niels Pedersen, Christen Mortensen og Ungkarl Peder Jensen, alle i Nørhalle." Johanne Marie blev konfirmeret i Aabye kirke 1852 og hendes kundskaber var ret gode og opførslen meget god. 11 Jørgen Christian Hansen, født den Il? juli Han blev døbt den 25. oktober faddere ved dåben var: "Maren Nielsdatter, Gaardmand Hans Pedersens Koun, Enke Ane Catrine Sørensdatter, Husmand Niels Blikker, Peder Christensen og Ungkarl Jeppe Pedersen, alle i Nørhalle." lian blev konfirmeret i Biersted kirke den 15. april Hans kundskaber var "temmelig gode" og opførslen "meget god". 12. Anton Hansen, født den 22. december Han blev døbt den 4. februar 1844 og faddere ved dåben var: "Maren Nielsdatter, Gaardmand Hans Pedersens Koun, Pige Johanne Madsdatter, Husmand Niels Blikker Jensen, Ungkarl Jens Christian Hansen og Anders Hansen, alle i Nørhalle." De to sidste var den lille drengs ældre brødre. Han blev konfirmeret Aabye kirke den Il. april 1858 og havde gode kundskaber og en god opførsel. Hans Nielsen og Kirsten Andersdatter levede under meget trange økonomiske forhold. Ved folketællingen i 1834 nævnes deres børn som "Almisselemmer". De modtog

13 fattighj,t'lp. Familien så i 1~31+ s..1ledes lid: "Nørhalnc by, l\icrstcd sogn, llr. 39, et Hus: Hans Nielsen, 43 Aar, gift, [)aglejer. Kirsten Andersdattcr, 34 Aar, hans Kone. Kristen Hansen, la Aar, ugift. Anders Hansen, 7 Aar, ugift. Lars Peter Hansen, 3 Aar, ugift. Niels Kristian Hansen, I Aar, ugift. Ane Kirstine Hansen, 5 Aar, ugift. Deres Børn." Ved folketællingen 1840 nævnes det, at familien har "et jordløst Hus". Hans Nielsen er stadig daglejer. Familien har 5 børn hjemme: "Kristen, 15 Aar, Anders, 13 Aar, Lars Peter, 8 f\ar, Niels Kristian, 5 Aar og Johanne Marie, 2 Aar." Næste folketælling blev foretaget i Der fortælles om familien: "Nørhalne, Biersted, Biersted, Kær Herred. Hans Nielsen, 54 Aar, gift, født i Aaby sogn, Aalborg Amt, Daglejer. Kirsten Andersdatter, 46 Aar, gift, født i Asdal sogn, Hjørring Amt, hans kone. Niels Chr. Hansen, ugift, 12 Aar, født i Biersted sogn. Jørgen Hansen, ugift, 5 Aar, født i Biersted sogn. Anton Hansen, ugift, 2 Aar, født i Biersted sogn. Johanne Marie Hansen, ugift, 7 Aar, født i Biersted. Deres Børn." Hans Nielsen døde som husmand og fattiglem i Nørhalne den 1+. april 1861 og blev begravet på Biersted kirkegård den la. april, 69 år gammel. Kirsten Andersdatter flyttede til Nr. Sundby, hvor hun kom til at bo hos en af sønnerne. Hun døde den 13. februar 1869, 69 år gammel, af tuberkulose. Hun blev ført til Biersted og blev begravet den 21. februar 1869, ved siden af Hans Nielsen. I kirkebogen betegnes hun som "Almisselem"

14 JENS STEPHENSEN Ane 6 født 1785, død KAREN OLESDATTER Ane 7 født 1783, død Jens Stephensen blev født i Ingstrup sogn syd for Løkken i 1785 som søn af gårdmand Stephen Nielsen og Johanne Nielsdatter, ane 12 og 13. Familien boede i Brødslev (1785 Brøsleff), syd for Ingstrup by. Han blev døbt i Ingstrup kirke 25. søndag efter Trinitatis. Jens Stephensen voksede op sammen med to halvsøstre. Hans far havde været gift før og i dette ægteskab var der to piger, Lene og Mette. Jens mistede sin mor, da han var 9 år gammel. Johanne Nielsdatter døde i 1794 og 1/2 år efter giftede faderen sig igen med Anne Pedersdatter. Ingstrup kirkebog rummer ingen afgangsliste, så det vides ikke, hvornår Jens Stephensen forlod sit fødesogn. Muligvis flyttede hele familien bort fra sognet i en periode. Ved folketællingen i 1801 bor den ikke i Ingstrup. I 1811 opholder Jens Stephensen sig i nabosognet, Saltum. Saltum kirkebog fortæller, at "der lyses til ægteskab for Jens Stephensen, Ungkarl af Ingstrup og Karen Olesdatter, Pige af Stenum." Lysningen blev foretaget i løbet af vinteren 1811, datoen er ikke nævnt. Vielsen foregik i Stenum kirke den 16. april samme år og forlovere var Jens SØrensen af Saltum og. Pedersen af Ingstrup. Vielsen er ikke noteret for Stenum sogn. Karen Olesdatter blev født i Stenum sogn i det gamle Hjørring amt i Børglum Herred i foråret 1783 som datter af Ole Sørensen og hustru Maren Nielsdatter, ane 14 og 15. Hun blev døbt den 4. maj og faddere ved dåben var: Thomas Christensen, Jens Villadsen, Christen Thomsen, Anne Nielsdatter og Anne Marie Jensdatter. Jens Stephensen og Karen Olesdatter bosatte sig på en gård i Sønder Saltum SalturYl sogn og de fik 6 børn. 1. Ole Jensen, født i Dåben er ikke indført i Saltum kirkebog, men ved Oles konfirmation, der foregik i Hune kirke (nabokirken) den 22. april 1827 er der noteret, drengen var døbt i Saltum den 30. oktober Saltum kirkebog mangler dåbsindførelser for omkring en måned i efteråret Johanne Marie Jensdatter, født den 27. december Hun blev hjemmedøbt den 1. januar 1815 og faddere ved dåben var: "Thomas Petersens Hustru i Sønder

15 'uitulll, I\LIITll.knsctltter I Johnstrup, tlr. SkoJelcerer L'/l"'hlC'' Nleis l\!llr tellsell~".1l)l1dl1l1e rvlllie Ily t tede senere med force til, Illdris ISld viet til gårdmand Jens Povelsen af Jens 110velsell var 26 ~\r gammel ved brylluppet, Johanne r,llarie l Jens Johnsen og Her blev hun den l Aabye. var 28 J Jensen, lødt den j'j, decelnber lian v og faddere ved dåben var: Jens hustru, Nørre ltum, Niels Mortensen, "r!lornasp d n r n J n n l Johnstrup. Jens blev konfirnleret i Aabye i 1832, I 18 l r5 var han tjenestekarl hos søsteren Johanne Marie i Aabye. 1+, Stephen Jensen, født den 22. august Han blev hjermriedøbt sarnme dag og faddere var: Niels østergaards hustru i Stenum, pige Maren Jensdatter.i Johnstrup, Thomas Petersen i Saltum M., Jens Johnsen i S. Salturn og Niels Ves tergaard. Han døde den 18. januar 1821 og blev begravet den 21. januar s Nicolai Jensen, født den 16. januar Han blev døbt den 20. januar faddere var: pigerne Karen Jensdatter og Inger Bennetsdatter, Christen Gaarden, Niels Mortensen, ungkarl Niels Pedersen, alle af S. Saltum. Steffan blev kun 4 måneder gamrnel. Han døde den 6. maj 1822 og blev begravet den 12. maj s.å. Maren Stephine Jensdattet", ane 3, født den 7. maj Hun blev hjemmedøbt den 8. maj og fremstillet i kirken den 18. maj. Faddere ved dåben var: Maren i Johnstrup, Karen :Jensdatter i S. Salturn, :Jens Johnstrup, Thomas Petersen og Niels Petersen. Hun blev konfinneret i i 823 flyttede :Jens Stephensen, Karen Olesdatter og deres 1+ børn fra SalturtI. indeholder dog ikke orn familiens flytning kommer familien til Aabye fra Jetsrnark. H vor længe de i :Jetsmark ikke. Der er ikke fundet børn døbt i. I Aabye sogn familien sig en gård i Kjølveng. døde den 14. nnhornf"",' Aabye kirkegård år gammel, blev begravet den 25. ingen i 1834 fortæller orn familien, at den sidder på en består af: Olesdatter, 51 Aar, Gaardbrugerens Enke. Jensen, 23 Aar, Kjølveng

16 Johanne Marie Jensdatter, 20 Aar, Jens Jensen, 17 Aar, Maren Stephine Jensdatter, Il Aar. Hendes Børn, ugifte." Til leje hos Karen Olesdatter bor en lille familie: "Karen Jensdatter, 62 Aar, gift, Aftægtskone, Niels Sørensen, 30 Aar, ugift, hendes Søn, Hjulmand, Mette Marie Nielsdatter, 8 Aar, ugift, hans Datter." Ved folketællingen 1840, 6 år efter, boede Karen Olesdatter stadig som enke på gården i Kjølveng. Af børnene er Ole og Maren Stephine stadig hjemme. Til familien hører også Jens Christian Sørensen, 8 år og Jens Jensen, 5 år. De er benævnt som hendes børnebørn. Ingen af Karen Olesdatters børn ægteskabet rned Jens Stephensen var blevet gift før 1840 eller havde fået børn. I 1806 havde Karen Olesdatter født en lille pige, som den 30. december samme år blev døbt i Stenum kirke og fik navnet Margrethe. Karen Olesdatter var ikke gift og kunne ikke blive gift med barnets far. Han hed Hendrich Christian Pedersen og var i forvejen gift med en anden pige. Ved Margrethes dåb såes følgende faddere: Søren Christensen, Mads Ollesøn, Povel Pedersen, Bodil Nielsdatter og Maren Olesdatter. Sidstnævnte var Karens yngre søs ter. Det vides ikke, om Margrethe voksede op hos moderen eller faderen eller korn til fremmede. De to børn 18/1-5 kan være børn af denne pige med to forskellige fædre. Ved folketællingen 1845 boede Karen Olesdatter som aftægtskone hos datteren Johanne Marie og hendes ægtefælle Jens Povelsen. Efter Jens Stephensens død levede Karen Olesdatter som enke i næsten 30 år. Hun døde i Kjølveng i Aabye sogn den 6. februar 1861 og blev begravet på Aabye kirkegård den 17. februar. Hun blev 79 år gammel.

17 NIELS HANSEN Ane 8 Født omkr ANE CHRISTENSDATTER Ane 9 født omkr. 1764, død efter 181l~. Ifølge aldersangivelsen ved folketællingen i 1801 må Niels Hansen være født omkr. 1753, men hans fødested og herkomst er ukendte. Niels Hansen levede i Aabye sogn nordvest for Alborg i tiden 1790 til Mellem 1801 og 1814 er han antagelig død eller rejst fra sognet. Hans død er ikke fundet i kirkebogen for Aabye sogn. Han blev gift med Ane Christensdatter, men parret ses ikke gift antagelig flyttet til sognet som ungt ægtepar. Aabye. De er Ane Christensdatter blev født omkr. 1764, men hendes fødested og herkomst er ukendte. Ane Christensdatter levede i Aabye sogn fra omkr og til Hun er ikke fundet død i Aabye og det er sandsynligt, at hun er flyttet med et af børnene til et andet sogn. Det har vanskeliggjort eftersøgningen efter ægteparret, at der i kirkebøgerne for Aabye sogn ikke findes oplysninger om til og fraflytninger før efter Fra 1790 bor Niels Hansen og Ane Christensdatter GI. Aabye Aabye sogn. De fik følgende børn: l. Hans Nielsen, ane 4, født i Han blev døbt på 14. søndag efter Trinitatis og faddere var: Kirsten Mortensdatter, Johanne Hansdatter, Jens Smed, Peder Bæk og Lars Kaldsen (7). 2. Anne Marie Nielsdatter, født i slutningen af Hun blev døbt i Aabye kirke den 6. januar 1793 og faddere ved dåben var: Maren (Marie) Sørensdatter, Karen Pedersdatter i Aabye, Anders Mortensen, Søren Jensen i Aabye og Lars Larsen i Hougaard. Der er ikke fundet flere efterretninger om Anne Marie i Aabye kirkebog, men som voksen optræder hun som fadder ved barndåb hos broderen Hans Nielsen i Biersted. Ved Anne Maries dåb nævner kirkebogen for Aabye sogn, at Ane Christensdatter

18 havde haft "3de dødfødte". Der er ikke fundet oplysninger om disse børn - f.eks. begravelserne. De tre fødsler kan være foregået før 1790 og i et andet sogn. 3. Mette Nielsdatter, født i Johanne Nielsdatter, født i Tvillingsøster til Mette. Pigerne blev døbt 8. søndag efter Trinitatis i Aabye kirke og faddere ved dåben var: Karen Jensdatter, Maren Smedsdatter i Aabye, Karen Jensdatter i Aastrup, Johanne Sørensdatter i Wedsted, Peder Bak i Aabye og Lauritz Genugsen (7) i Wedsted. Mette Nielsdatter blev konfirmeret i Aabye i Kirkebogen melder om hende: "har gaaet to Vintre, 19 Aar, Kundskab maadelig". Den anden tvilling, Johanne, er ikke blevet konfirmeret i Aabye. Hun er ikke nævnt ved folketællingen i 180 l og kan være død. Hendes død og begravelse er ikke fundet i kirkebogen for Aabye sogn. Dog kan hun være den "Ane Nielsdatter, død af Børnekopper, 4 1/2 Aar gl." der blev begravet den 14. februar 1801 på Aabye kirkegård. Faderens navn er ikke nævnt og Niels er et meget almindeligt navn i Aabye sogn. Ved dåbsindførslen i 1795 nævnes det, at Niels Hansen ernærer sig som skomager. Folketællingen i 180 l nævnes familien således: "Aabye sogn, Aalborg Arnt, 48. Familie: Niels Hansen, 48 Aar, gift første gang, Husmand med Jord. Ane Christensdatter, 37 Aar, gift første gang, hans Kone. Hans Nielsen, 10 Aar. Anne Marie Nielsdatter, 8 Aar, Mette Nielsdatter, 6 Aar. Deres Børn."

19 ANDERS MORTENSEN HOLM Ane 10 født 1745, død INGER FRIDERICHSDATTER Ane Il født Anders Mortensen Holm blev født i Horne sogn i Vendsyssel i 1745 som søn af Morten Andersen Holm og Inger Lauridsdatter. Han blev døbt i Horne kirke 8. søndag efter Trinitatis samme år. faddere ved dåben var: Maren Christensdatter, Maren Olufsdatter, SØren Christensen, Peder - Redkier og Niel Kjul. Anders Mortensen Holm blev konfirmeret i Asdal kirke i Horne og Asdal sogne havde samme præst og man skiftede mellem de to kirker, når der skulle holdes konfirmation. I 1787 var Anders Holm i Horne sogn, og folketællingen d.å. fortæller, at i Horne sogn, Hornebjerg, hos 7. familie, ægteparret Niels Pedersen og Kierstine Michelsdatter, bor den ugifte skomager Anders Mortensen. Han var da 42 år gammel. Kirkebogen for Horne sogn kan berette, at den 19. november 1792 blev ungkarl Anders Mortensen i HØirup trolovet til pigen Maren Nielsdatter fra Terpet. Parret blev viet i Horne kirke den 4. januar Mikkel Nielsen og Axel Andersen, begge gårdmænd af Høirup i Horne sogn, var forlovere. Parret bosatte sig i Vandet i Terpet i Horne sogn og fik følgende børn: 1. Niels, født den 20. juli Han blev døbt i Horne kirke 8. søndag efter Trinitatis. Maren Eskildsdatter i Høirup bar barnet til dåben og de andre faddere var: Jens Kudsk i Terpet, Stephan Vandt i Høirup, Niels Hjulmand i Høirup og Mette Stephansdatter af Ruth. Niels blev kun Il uger gammel. Han døde oktober 1795 og blev den 18. oktober begravet ved sin mors side. Maren Nielsdatter døde i barselssengen og blev begravet den 26. juli. Hun blev 46 år gammel. Den 9. oktober 1795 blev Anders Mortensen Holm trolovet 2. gang til pige Inger Friderichsdatter fra Rimmen i Asdal sogn. De blev viet i Asdal kirke den 6. november samme år. Laurs Mortensen og Jens Thomsen fra Asdal var forlovere. Laurs Mortensen var Inger Friderichsdatters f ætter på faderens side. Han var omgangsdegn i Horne - Asdal sogne. Der var ingen skolebygning, så han skulle rundt

20 på gårdene og undervise børnene. Han var dog så utilfreds med denne ordning, at han i en periode holdt skole i sit eget hus, der bar det fine navn Charlottenborg. Inger Friederichsdatter var født i Asdal sogn i 1760 som datter af Friderich Ditløfsen og Maren Christensdatter. Hun blev døbt i Asdal kirke 3. søndag efter trinitatis samme år Faddere ved dåben var: Niels Pedersen, Niels Christensen, Jens Jørgensen, Lauritzes hustru i Raven og Lauritz Jensen iraven. Hun blev konfirmeret i Horne kirke 1. søndag efter påske Anders Mortensen og Inger Friderichsdatter boede, i den første tid efter brylluppet, Horne sogn og senere flyttede de til nabosognet Asdal. Folketællingen 1801 fortæller om familien: "Hjørring Amt, Vennebjerg Herred (tidligere Horns Herred), Asdal sogn, Vandt, 1.5. familie: Anders Mortensen Holm, 55 Aar, gift 2. gang, Husmand med Jord. Inger Friderichsdatter, 1+0 Aar, gift l. gang, hans Kone. Maren Andersdatter, 5 Aar, Morten Andersen, 3 Aar, deres børn." Anders Mortensen Holm og Inger Friederichsdatter fik følgende 3 børn. l. Maren Andersdatter, født den 28. juli Hun blev døbt 10. søndag efter trinitatis samme år og Marie Mikkelsdatter fra Mosen i Asdal bar barnet til dåben. De øvrige faddere var Axel Andersen, Mikkel Vandt, Niels Hjulaamands søn Niels, alle fra Høirup og Karen Jensdatter i Terpet. Hun blev konfirmeret i Horne kirke i Morten Andersen, født den 21. marts Han blev hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i kirken palmesøndag sarrhne år. Anne Pedersdatter Rimen i Asdal bar barnet og faddere var: Morten Friderich Rimmen, Ole Jensen Høiborg, begge af Asdal sogn, Thomas Holm og Mette Marie Stephansdatter i Ruth. 3. Kirsten Andersdatter, født den 23. rnarts Hun blev hjemmedøbt den 21+. marts og fremstillet i kirken palmesøndag samme år. Faddere ved hendes dåb var: Peder Krat i Horne, Thomas Holm i Terpet, Christen Jensen i Vejrmøllen og Jacob Skrædders kone Maren i Terpet. Niels Mortensens datter Birgit i Høirup bar barnet. - Thomas Holm og Niels Mortensen var sansynligvis barnets farbrødre. Kirsten Andersdatter blev konfirmeret i Anders Mortensen Flolm døde i Vandt i Asdal sogn Asdal kirkegaard den 2. april, 61+ år gammel. foråret 1812 og blev begravet på

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere