Delårsrapport 1. kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2009"

Transkript

1 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne. Selvom den økonomiske afmatning påvirker negativt, er pengestrømme fra driftsaktivitet positive med 167 mdkk, ligesom der vindes markedsandele i Nilfisk-Advance Resume Samlet set er der realiseret en organisk vækst på -12% i 1. kvartal 2009 og et fald i driftsresultatet (EBITDA) på 158 mdkk, svarende til en EBITDA-margin på 6,3% i forhold til 11,3% i 1. kvartal De realiserede resultater følger samlet set forventningerne til 1. kvartal Forventningerne til 2009 fastholdes i forhold til børsmeddelelse nr. 5 offentliggjort den 5. marts Der forventes således stadig et driftsresultat (EBITDA) på i niveauet mdkk. NKT Cables realiserede en negativ organisk vækst på 14%, primært forårsaget af den generelle økonomiske afmatning, der har resulteret i et betydeligt fald på 25% i salg af lavspændingsprodukter til bygge- og anlægssektoren. Salg til højspændingssektoren og i særdeleshed salg af jernbanekøreledninger, der i 1. kvartal 2009 er steget 48% i forhold til samme periode 2008, påvirker dog positivt. Driftsindtjeningen (EBITDA) målt i standard metalpriser udgør 1,5% for 1. kvartal 2009 i forhold til 10,4% i samme periode Opførelsen af den nye højspændingsfabrik i Køln forløber som planlagt, og fabrikken har i april måned påbegyndt testproduktion. I januar måned indgik NKT Cables en kontrakt til en værdi af 750 mdkk omfattende søarmerede høj- og mellemspændingskabler og i marts måned underskrev NKT Cables en betinget joint venture aftale om salg og produktion af højspændingskabler i Kina. Nilfisk-Advance realiserede en negativ organisk vækst på 12%, hvilket har ramt alle regioner med samme styrke. På trods af den lavere kapacitetsudnyttelse er det lykkedes at fastholde bruttofortjenesten i 1. kvartal. Driftsindtjeningen (operationelt EBITDA) udgør 8% for 1. kvartal 2009 i forhold til 10,4% i samme periode Gennemførelsen af den lange række struktur- og tilpasningstiltag, der tidligere er blevet omtalt, forløber efter planen, hvilket bl.a. har resulteret i en reduktion af antal medarbejdere med mere end 700 (14%) i forhold til samme tidspunkt Der er i 1. kvartal anvendt ca. 20 mdkk til disse tiltag. Der er i 1. kvartal 2009 realiseret tilfredsstillende pengestrømme fra driftsaktiviteter, der udgør 167 mdkk i forhold til -250 mdkk i samme periode sidste år. Forbedringen kan blandt andet henføres til koncernens arbejdskapital, der i 1. kvartal er reduceret med 161 mdkk. Den rentebærende gæld pr. 31. marts 2009 udgør 2,3 mia. DKK, hvilket er på niveau med udgangen af Koncernens likviditetsberedskab er i 2009 forøget yderligere og er på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt jvf. figur 3 side 4. kontaktperson Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Telefon: IndholD side Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning 1. kvartal Forventninger til Koncernselskaber 7 Påtegning 13 Resultatopgørelse 14 Pengestrømme 15 Balance 16 Totalindkomst og egenkapital 17 Noter 18 Praktiske oplysninger 20 NKT Holding A/S Side 1 af 20

2 hovedtal Hovedtal - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk ) ) Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Koncernens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver Balance Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Rentebærende poster, netto 2) Investeret kapital (Capital Employed) 3) Arbejdskapital 4) Nøgletal og medarbejdere Egenkapitalandel ultimo 36% 35% 35% Return on Capital employed (RoCE) 5) 13,2% 21,1% 16,4% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 0,1 5,8 17,0 Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie ,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie Børskurs, DKK pr. aktie Antal medarbejdere, gennemsnit ) For hele 2008 er driftsresultat (EBIT) påvirket af poster af engangskarakter med -135 mdkk. For 1. kvt er driftsresultat (EBIT) påvirket af poster af engangskarakter med -20 mdkk. 2) Likvider, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld. 3) Koncernens egenkapital med tillæg af netto rentebærende gæld. 4) Kortfristede aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser (eksklusiv rentebærende poster). 5) Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig investeret kapital. EBIT opgøres på rullende 12-måneders basis (LTM). Hoved- og nøgletal er beregnet som defineret i årsrapporten for NKT Holding A/S Side 2 af 20

3 Ledelsesberetning 1. kvartal 2009 Den fortsatte lavkonjunktur medfører at rammebetingelserne for NKT koncernen er ændret væsentligt for 1. kvartal 2009 i forhold til 1. kvartal Der er i 1. kvartal 2009 realiseret en omsætning og et driftsresultat på niveau med forventningerne Omsætning Koncernens nettoomsætning udgør mdkk i 1. kvartal 2009 i forhold til mdkk for samme periode i 2008, svarende til en nominel negativ vækst på 22% og en negativ organisk vækst på 12%. Omsætningen har i 1. kvartal 2009 været påvirket negativt af metalprisudviklingen med i niveauet 10%-point, mens ændringer i valutakurser kun i uvæsentligt omfang har påvirket omsætningen. Den negative organiske vækst på 12% for 1. kvartal 2009 er på niveau med forventningerne til 1. halvår 2009, som anført i årsrapporten for Omsætningsudviklingen for de enkelte virksomheder er vist i figur 1 og en mere detaljeret gennemgang findes i selskabsomtalerne, der begynder på side 7. Resultatudvikling Koncernens driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2009 bliver 127 mdkk, hvilket inkluderer omkostninger til strukturelle initiativer i Nilfisk-Advance i niveauet 20 mdkk. Justeret herfor udgør EBITDA 147 mdkk for 1. kvartal 2009 mod 305 mdkk for 1. kvartal 2008, svarende til et fald på 158 mdkk. Faldet kan primært henføres til nedgangen i omsætningen, hvorimod omkostningerne har været faldende. Af faldet i EBITDA på 158 mdkk kan 108 mdkk henføres til NKT Cables, 49 mdkk til Nilfisk-Advance og 10 mdkk til NKT Flexibles, mens Photonics Group bidrager positivt med 5 mdkk. Der er ultimo marts 2009 realiseret en EBITDA-margin målt på rullende 12-måneders basis til standard metalpriser på 10,5% mod 11,6% pr. ultimo december Driftsresultatet (EBIT), eksklusive omkostninger til strukturelle initiativer, bliver 56 mdkk i forhold til 226 mdkk for 1. kvartal 2008, hvilket svarer til et fald på 170 mdkk. Driftsresultat pr. forretningsområde er vist i figur 2. En mere detaljeret gennemgang af driftsresultatet findes under virksomhedsomtalerne, der begynder på side 7. Finansielle poster, resultat før skat Finansielle poster netto for 1. kvartal 2009 bliver en omkostning på 35 mdkk mod en omkostning på 42 mdkk for 1. kvartal Finansielle poster netto for 1. kvartal 2009 er negativt påvirket med 1 mdkk fra valutakursreguleringer, mens 1. kvartal 2008 var negativt påvirket med 3 mdkk. Koncernresultat før skat bliver på 1 mdkk mod 184 mdkk for 1. kvartal Foruden ændringen i EBITDA og finansielle poster, som er omtalt ovenfor, er udviklingen i koncernresultat før skat påvirket af yderligere 12 mdkk i afskrivninger og amortiseringer, hvilket skyldes et generelt højere investeringsniveau de seneste år. Skat af periodens resultat udgør 1 mdkk mod 46 mdkk for 1. kvartal For 2009 forventes en skatteprocent på niveau med Resultat efter skat bliver for 1. kvartal 2009 et nul-resultat mod 138 mdkk for tilsvarende periode Investeret kapital Den investerede kapital pr. 31. marts 2009 udgør mdkk, hvilket er en stigning på 41 mdkk i forhold til 31. december Investeringerne i opførelsen af den nye højspændingsfabrik Omsætningsudvikling pr. virksomhed Fig Akkvisi Beløb i mdkk Q1 Metal Valuta tioner Vækst Q1 NKT Cables omsætning std. priser Nilfisk-Advance Photonics Group Øvrige Omsætning marked Omsætning, std DRIFTSRESULTAT (EBIT) PR. virksomhed Fig. 2 Realiseret Realiseret Nom. Beløb i mdkk Q Q Ændring NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles (51%) Øvrige Driftsresultat operationelt Strukturelle initiativer ca Driftsresultat (EBIT) NKT Holding A/S Side 3 af 20

4 i Køln i 1. kvartal 2009 udgør 138 mdkk og arbejdskapitalen er reduceret med 749 mdkk i forhold til 31. marts 2008 og med 161 mdkk i forhold til 31. december Kapitalstruktur Koncernens egenkapital udgør mdkk ved udgangen af marts 2009 mod mdkk ved udgangen af december 2008, hvilket er en stigning på 18 mdkk hovedsageligt som følge af valutareguleringer. Egenkapitalandelen (solvensgraden) udgør 36% af den samlede balance imod 35% ved udgangen af december Foruden egenkapital finansierer koncernen sig ved gæld i såvel DKK som fremmed valuta. Pr. 31. marts 2009 var 53% af bruttogælden i DKK (45% pr. 31. december 2008). Herudover var 31% af gælden i CZK (30% pr. 31. december 2008), som kan henføres til NKT Cables investering i Tjekkiet. Den øvrige finansiering er primært optaget i EUR, USD og CNY, og er således med til at afdække den valutariske påvirkning fra udsving i de pågældende valutaer. Finansieringen er overvejende med variabel rente, hvilket medfører at koncernen er eksponeret overfor renteudviklingen. Den nettorentebærende gæld udgør mdkk pr. 31. marts 2009 mod mdkk ved udgangen af 2008, svarende til en stigning på 23 mdkk. Det nuværende niveau svarer til 2,0 x seneste 12 måneders operationelle EBITDA. Gearing, egenkapitalen i forhold til den nettorentebærende gæld, udgør 66% i forhold til 65% ved udgangen af Likviditetsberedskab Pr. 31. marts 2009 udgør koncernens uudnyttede kreditfaciliteter i niveauet 2,2 mia. DKK og tillagt likvide midler på 0,2 mia. DKK er det samlede likviditetsberedskab i niveauet 2,4 mia. DKK, hvilket er en stigning på 0,6 mia. DKK i forhold til 31. december Forøgelsen af likviditetsberedskabet i 1. kvartal 2009 vedrører optagelse af 0,5 mia. DKK som 20-årigt realkreditfinansieringslån i den nye fabrik i Køln og er tidligere omtalt i årsrapporten for Kreditfaciliteter, der primo 2009 havde løbetid under 1 år, er primo maj måned forlænget til 18 måneders faciliteter, hvor det indtil videre er hensigten hver 6. måned at forlænge løbetiden, således at forfaldstidspunktet på intet tidspunkt kommer under 12 måneder. Herudover er der efter 1. kvartals afslutning optaget yderligere committede faciliteter for 0,8 mia. DKK, så committede faciliteter samlet i 2009 er forøget med 1,3 mia. DKK. Opdeling af koncernens likviditetsberedskab på committede og uncommittede kreditfaciliteter pr. hhv. 31. december 2008, 31. marts 2009 og 12. maj 2009 fremgår af figur 3. Koncernens gæld er ikke underlagt nogen form for finansielle covenants med långiver. For ikke-finansielle covenants henvises til omtalen under afsnittet NKT aktien i årsrapporten for Det er koncernledelsens vurdering, at det eksisterende kapitalberedskab på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt. Cash flow Pengestrømme fra driften udgør 167 mdkk for 1. kvartal 2009 i forhold til -250 mdkk i samme periode sidste år, hvilket er en forbedring på 417 mdkk. Heraf bidrog det primære resultat korrigeret for ikke-kontante poster, som eksempelvis afskrivninger, med -178 mdkk. Ændringen i arbejdskapitalen bidrog positivt med 588 mdkk, mens finansielle poster og skat ligeledes bidrog positivt med 7 mdkk i forhold til 1. kvartal Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgør -205 mdkk mod 85 mdkk for 1. kvartal Periodens nettoinvesteringer vedrører hovedsagelig investeringen i højspændingsfabrikken i Køln, hvor 1. kvartal 2008 var positivt påvirket af salg af ejendom i Køln med 272 mdkk. Arbejdskapitalen udgør mdkk, svarende til 20% målt som gennemsnit over 12 måneder i procent af omsætningen (LTM), hvilket er en reduktion på 749 mdkk i forhold til ultimo marts 2008 (2.624 mdkk svarende til 18,6% LTM). Hovedårsagen til den nominelle forbedring i arbejdskapitalen kan henføres til nedgangen i aktivitetsniveauet fra efteråret 2008 til marts 2009 og herudover er perioden positivt påvirket af en forudbetaling fra et konkret højspændingskabelprojekt (237 mdkk). Det er forsat NKTs målsætning systematisk at reducere kapitalbindinger i arbejdskapitalen. KREDITFACILITETER Beløb i mia. DKK Total Total Total Committede (>3 år) 0,8 1,3 1,3 Committede (1-3 år) 0,5 0,5 2,4 Committede (< 1 år) 1,5 1,5 0,4 Committede i alt 2,8 3,3 4,1 % af total 66% 69% 78% Uncommittede 1,5 1,5 1,1 % af total 34% 31% 22% Total 4,3 4,8 5,2 Likvid beholdning 0,4 0,2 Udnyttet -2,9-2,6 Likviditetsberedskab 1,8 2,4 ~2,8 Fig. 3 OPERATIONELT EBITDA Fig. 4 mdkk % Ope. EBITDA LTM EBITDA% LTM EBITDA% LTM, std. NKT Holding A/S Side 4 af 20

5 Målt i procent af omsætningen udgør arbejdskapitalen i NKT Cables 18,7% (LTM) pr. 31. marts 2009 i forhold til 17,4% ved udgangen af marts I Nilfisk-Advance udgør arbejdskapitalen 21,7% (LTM) pr. 31. marts 2009 i forhold til 20% ved udgangen af marts Risikoforhold Det er et centralt mål at sikre, at NKTs risikoforhold til enhver tid er identificeret og at NKT har et beredskab til risikostyring i form af politikker og procedurer. I årsrapporten for 2008 (side 11) er medtaget en overordnet vurdering af den konjunkturfølsomhed, valutaeksponering og de kommercielle forhold, der har størst indflydelse på koncernens indtjening. Vurderingen pr. maj 2009 er, at der ikke er ændringer i forhold til vurderingen medtaget i årsrapporten for Konjunkturfølsomhed vurderes forsat som den væsentligste risikofaktor for koncernens indtjening. Under virksomhedsomtalerne startende på side 7 er medtaget en summarisk gennemgang af de særlige risici for de enkelte virksomheder. For en mere detaljeret gennemgang af risikobilledet henvises til årsrapporten for 2008 (generelle risici side 11, NKT Cables side 23, Nilfisk-Advance side 29-30, Photonics Group side 38 og NKT Flexibles side 41-42). NKT aktien NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i OMX C20-indekset. Den daglige omsætning i aktien har siden årsskiftet i gennemsnit ligget på 16 mdkk i forhold til 61 mdkk i samme periode året før. Der blev i gennemsnit omsat stk. aktier om dagen i 1. kvartal 2009 mod stk. aktier i den tilsvarende periode i 2008, svarende til et fald på 9%. Pr. 31. marts 2009 var kursen på NKT aktien 97 DKK, hvilket er et fald på 9% i forhold til 31. december 2008 (106 DKK). Kursen er efterfølgende steget i niveauet 65% og udgør i niveauet 160 DKK primo maj NKT koncernens markedsværdi pr. 31. marts 2009 var 2,3 mia. DKK. Justeret for nettorentebærende gæld og minoritetsinteresser giver det en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 4,6 mia. DKK. Aktionærer, der ved udgangen af marts 2009 ejede over 5% af NKTs aktiekapital, omfatter ATP (>10%) og Credit Suisse (>5%). NKT ejer - uændret i forhold til årsrapporten for stk. egne aktier, svarende til 0,3% af aktiekapitalen. NKTs aktiekapital omfatter stk. aktier á 20 DKK. Aktiekapitalen er således på nominelt DKK. Ved udgangen af marts 2009 havde NKT navnenoterede aktionærer (heraf 626 udenlandske). Hele aktiekapitalen vurderes som værende frit omsættelig (100% free float) - 86% af aktiekapitalen skønnes at være ejet af aktionærer i Danmark. Generalforsamlingen den 2. april 2009 Beslutninger fra generalforsamlingen blev offentliggjort umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling torsdag den 2. april Beslutningerne er - sammen med en videooptagelse af hele generalforsamlingsforløbet - tilgængelig på Til bestyrelsen genvalgtes Christian Kjær, Jan Trøjborg, Krister Ahlström, Jens Maaløe, Jens Due Olsen og Lone Fønss Schrøder. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Gunnar Karsten Jørgensen, Arne Dan Kjærulff og Jørgen Bjergskov Nielsen var ikke på valg. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Christian Kjær som formand og Jan Trøjborg som næstformand. Ligesom man nedsatte et revisionsudvalg bestående af Jens Due Olsen, formand, og Jan Trøjborg. Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. KURSUDVIKLING DKK Fig. 5 Rebased OMX20 NKTH kurs Jan. 08 Jul. 08 Jan. 09 Apr. 09 NKTs AKTIEKURS OMXC20 OMREGNET NKT Holding A/S Side 5 af 20

6 Forventninger til 2009 I de seneste år har NKT offentliggjort detaljerede resultatforventninger - dels på koncernniveau og dels for de enkelte forretningsområder. Så længe de makroøkonomiske og finansielle markedsforhold er så usikre og volatile, som det er tilfældet i øjeblikket, har vi - som tidligere meddelt - vurderet, at denne praksis ikke er hensigtsmæssig Som offentliggjort i årsrapporten for 2008 planlægges aktivitetsniveauet for 2009 ud fra en negativ organisk vækst i niveauet 10% i forhold til 2008, der var kendetegnet ved høj vækst i 1. halvår og negativ vækst i 4. kvartal Faldet i 2009 forventes at være større end 10% i 1. halvår i forhold til For 2. halvår 2009 planlægges med et mindre fald end 10% i forhold til I årsrapporten for 2008 er det desuden oplyst, at indtjeningen før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) for 2009 planlægges realiseret med i niveauet mdkk, eksklusive omkostninger til strukturelle initiativer, der for 2009 udgør i niveauet 150 mdkk. Indtjeningen i 1. halvår 2009 ventes at svare til et forholdsmæssigt resultat for hele 2009 i den nedre del af intervallet, mens en indtjening i den øvre del af intervallet forudsætter et bedre 2. halvår Som det fremgår af nedenstående opstilling, svarer udviklingen i 1. kvartal og resultaterne heraf til niveauerne angivet i følsomhedsanalysen, der blev præsenteret i forbindelse med offentliggøresle af forventningerne til Som konsekvens heraf fastholdes ovenstående udmeldinger for omsætning, indtjening og omkostninger til strukturelle initiativer, idet der ikke er grundlag for at foretage en anden vurdering. Forventninger til omsætning og resultatudvikling i 2009 er - forårsaget af usikkerheden i de makroøkonomiske og finansielle markedsforhold - præget af væsentlig større usikkerhed end det normalt er tilfældet. Jf. forudsætninger der er beskrevet i årsrapport 2008 side 10. Sensitivitet Realiseret 1. kvartal 2009 Forventninger til helåret 2009 Faktisk Omsætning Operationelt Forventet Omsætning Operationelt Differens- Beløb i mdkk udvikling i std. priser EBITDA udvikling i std. priser EBITDA effekt Realiseret Nilfisk-Advance Organisk vækst -12% % % Effekt af strukturelle initiativer Fald i indtjeningsmargin 0,8%-point -11 1%-point -53 Øvrige -3 NKT Cables Organisk vækst MV* -8% % % Organisk vækst LV** -25% % % Fald i indtjeningsmargin 6%-point -32 5%-point -107 Effekt af lav indtjeningsmargin i varelager -20 Ændring i produktmix og tidsforskydelser i HV*** -15 Øvrige NKT Flexibles Fald i EBITDA margin 5%-point %-point -92 Øvrige, inkl. valuta Realiseret / forventet Index 87% 90% * MV: Mellemspænding ** LV: Lavspænding *** HV: Højspændig NKT Holding A/S Side 6 af 20

7 Koncernselskaber NKT Holding er et konglomerat bestående af fire forretningsområder med produktion og salg verden over Forretningsområderne i NKT Holding er kabelvirksomheden NKT Cables med hovedsæde i Køln, Tyskland, Nilfisk-Advance, som producerer rengøringsmateriel, med hovedsæde i Brøndby, Danmark, gruppen af optisk baserede virksomheder i Photonics Group, som primært har hovedsæde i Birkerød, Danmark. Produktion af fleksible rør til olieindustrien foregår i den 51% ejede virksomhed NKT Flexibles med hovedsæde i Brøndby, Danmark. Ved udgangen af 1. kvartal 2009 beskæftigede NKT koncernen i alt medarbejdere, heraf i Danmark og i koncernens udenlandske selskaber. NKT Cables NKT Cables er blandt Europas førende producenter af energikabler - hovedsagelig til det europæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter. Projekter indenfor højspænding og jernbanekøreledninger udvikler sig løbende til en global forretning, ligesom etablering af alternative energikilder resulterer i opgaver med komplekse kabelløsninger. Forretningen er opdelt i lav-, mellem- og højspændingssegmenter som følge af forskellige markedsforhold og -risici. Omsætning NKT Cables realiserede i 1. kvartal en omsætning på mdkk i forhold til mdkk i samme periode i 2008 (std.: 978 mdkk i forhold til mdkk i samme periode i 2008). I sammenligning med 1. kvartal 2008 er der tale om et nominelt omsætningsfald på 32% og en negativ organisk vækst på 14%. Ændringer i metalpriser påvirker omsætningen negativt med i niveauet 376 mdkk. Sammensætningen af omsætningstilbagegangen fremgår af fig. 1 på side 3. I 1. kvartal 2009 har NKT Cables set et kraftigt pres på lavspændingsmarkedet relateret til bygge- og anlægssektoren med et fald på ca. 25%, samt til dels et pres på mellemspændingsmarkedet, mens markederne for højspænding og køreledningsmateriel - med særlig fokus på det voksende marked i Kina - fortsat har været stærkt. De økonomiske stimuleringstiltag, som en række lande har implementeret, forventes at påvirke efterspørgslen positivt, men der opleves en større træghed i beslutningsprocessen om anlægsinvesteringer, end det tidligere har været tilfældet. Metalpriser En væsentlig del af produktionsomkostningerne ved energikabelproduktion er metaller i form af kobber og aluminium. NKT Cables omsætning er ligeledes i væsentligt omfang påvirket af udviklingen i metalpriser, som følge af at udviklingen i metalpriser normalt overføres til kunderne. Priserne på disse metaller har igennem de seneste år været præget af kraftige udsving. I 1. kvartal 2009 er både kobber og aluminium steget i forhold til 31. december 2008 med henholdsvis 11% og 54%, men er fortsat på et væsentligt lavere niveau end 1. kvartal Driftsudvikling Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2009 udgør 15 mdkk i forhold til 123 mdkk for samme periode sidste år. Dette svarer til en margin - målt i std. metalpriser - på 1,5% for 1. kvartal 2009 i sammenligning med 10,4% for 1. kvartal Faldet i indtjeningen skyldes dels en nedgang i aktiviteten, dels et generelt pres på indtjeningsmarginen (specielt lavspænding) samt effekten af en lagerbeholdning ved starten af året med lave indtjeningsmarginer som følge af det kraftige fald i kobberpriserne mod slutningen af Omkostningsreducerede tiltag har resulteret i at de faste omkostninger, herunder perso- METALPRISER mdkk Fig. 6 Opgørelse af metalpris (std.) NKT COP Cables mth avghar siden 2007 tilrettet og valideret data således at det er muligt at isolere metalpriseffekten ud over en stan- ALU mth avg dardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton (svarende til prisniveauet i 2003) ALU. GNS./MDR KOBBER GNS./MDR Kobber gns./mdr. Kobber gns./12 mdr. Alu gns./mdr. Alu gns./12 mdr. NKT Holding A/S Side 7 af 20

8 nalomkostninger, er faldet i 1. kvartal 2009 i forhold til samme periode sidste år. For at tilpasse virksomheden til de ændrede markedsvilkår på lavspænding blev førnævnte restruktureringstiltag iværksat i slutningen af 2008, hvor der skete en reduktion på ca. 330 arbejdspladser i henholdsvis Danmark og Tjekkiet. Efter 31. december 2008 er det besluttet at afskedige yderligere 39 medarbejdere som direkte følge af den lavere belægning på fabrikkerne. Afskrivninger og amortiseringer udgør 41 mdkk for 1. kvartal 2009 i forhold til 37 mdkk for den tilsvarende periode for EBIT udgør -26 mdkk for 1. kvartal 2009 i forhold til 86 mdkk for den tilsvarende periode for 2008, svarende til et fald på 112 mdkk. Begivenheder i kvartalet NKT Cables oplevede meget forskellige markedsvilkår for produkterne. Hvor højspændingssegmentet i det store og hele levede op til forventningerne, og køreledninger til jernbaneområdet oversteg forventningerne, så var mellem- og lavspændingssegmenterne præget af usikre markedsforhold og generel afmatning som følge af nedgangen i realøkonomien. På trods af at mellemspændingsområdet er præget af indgåede rammeaftaler, har der været et lavt aktivitetsniveau i markedet. Vinteren har i flere dele af Europa været hårdere end normalt, og det har forhindret kabelnedlægning i jorden. Og herudover hersker der en generelt større uklarhed omkring elselskabernes mellemspændingsinvesteringer i den private sektor - særlig indenfor industri- og byudvikling. Indenfor højspændingsområdet er der generelt et fortsat tilfredsstillende aktivitetsniveau og markedet er kun i mindre omfang påvirket af den generelle økonomiske afmatning. Som omtalt i meddelelse 2 af den 15. januar 2009 vandt NKT Cables det tyske havvindmølleprojekt Baltic 1 til en værdi af 750 mdkk,. Kontrakten omfatter søarmerede høj- og mellemspændingskabler samt højspændingslandkabler. Også udlægning og installation af kabler og tilbehør indgår i den samlede løsning, som NKT Cables skal levere. Kablerne skal fremstilles på den nye fabrik i Køln og ordren vil bidrage positivt til NKT Cables indtjening i I Kina har segmentet for jernbanekøreledninger udviklet sig bedre end forventet og har dermed kompenseret for et lidt svagere mellemspændingsmarked. For yderligere at styrke positionen i Kina har NKT Cables udvidet sin fabrik i Changzhou, ligesom et nyt joint venture med en kinesisk partner om overtagelse af en kabelfabrik vil føre til, at NKT Cables bliver en betydelig aktør på det kinesiske marked for højspændingskabler og kabel-løsninger. Joint venturet skal ejes 51% af NKT Cables og driften af kabelfabrikken forventes at begynde i slutningen af Investeringen forventes at udgøre 80 mdkk. Valcap-systemet, som giver mulighed for løbende overvågning af højspændingskabler, fortsætter med at tiltrække nye kunder. Ved konstant at forbedre og udvikle produktsoftwaren, forventer NKT Cables at fastholde sin førende position på dette felt. Kapacitetsbelægningen indenfor produktion af køreledninger til elektriske jernbaner er udnyttet fuldt ud, primært pga. et antal større kontrakter i Kina med snævre leveringsterminer. Markedsudviklingen for ledningsmateriel til bilindustrien har været kraftigt faldende. Dette påvirker i uvæsentlig grad NKT Cables, som er en mindre leverandør, mens det i højere grad påvirker de større producenter. Opførelsen af den nye fabrik i Køln følger planerne og testproduktion er startet op i april måned med efterfølgende opstart af reel produktion mod slutningen af 2. kvartal. Herefter påbegyndes projektet med at flytte eksisterende produktionskapacitet fra den gamle til den nye fabrik. Dette arbejde forventes, som oprindeligt planlagt, afsluttet mod slutningen af I løbet af 1. kvartal 2009 fortsatte arbejdet med at implementere en ny organisationsstruktur, som omtalt i årsrapporten for 2008 (bl.a. side 22). Den nye struktur skal blandt andet være med til at sikre, at kunder oplever en forbedret adgang til den samlede produktportefølje. Dette arbejde vil som planlagt fortsætte i de kommende kvartaler. Skal der et billede ind af VALCAP? NKT Holding A/S Side 8 af 20

9 Risikobilledet Resultatfølsomheden i forhold til prisudviklingen i metaller vurderes som begrænset, som følge af at udviklingen relativt hurtigt slår igennem på salgspriserne. Dog kan store prisudsving have resultateffekt via reguleringer af varebeholdninger. I høj- og mellemspændingsområdet er metalpriserne som oftest kontraktligt bestemt, mens der i lavspændingsområdet opereres med prislister, som i gyldighedsperioden er afdækket med forskellige former for sikring. NKT Cables omsætning opnås for ca. 50% vedkommende ved salg i Eurozonen og Danmark, mens den resterende andel opnås ved afsætning på andre markeder. Valutafølsomheden er knyttet til valutaudviklingen i Polen, Tjekkiet, England, Sverige og Kina samt til prisudviklingen på USD-baserede metaller. Op mod halvdelen af NKT Cables omsætning - primært den del af omsætningen, som relaterer sig til lavspændingsprodukter til byggeindustrien - vurderes som udtalt konjunkturfølsom. Det skyldes, at disse produkter anvendes i forbindelse med byggeaktivitet og industriproduktion, der er markant konjunkturfølsomme. Den resterende omsætning vedrørende 1 kv A1 kabler, mellemog højspændingskabler samt tilbehør, stammer hovedsagelig fra salg til energisektoren. Denne sektor anses normalt for at være mindre konjunkturfølsom, idet den primært er styret af nødvendig vedligeholdelse af elnettet, af udbygning som følge af stigende energiforbrug samt ikke mindst af udbygninger som følge af øget fokus på forbedringer af systempålideligheden. I lyset af de nuværende økonomiske fremtidsudsigter kan der imidlertid blive tale om afmatning også indenfor disse områder. Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance er én af verdens førende producenter og udbydere af professionelle rengøringsmaskiner. Virksomheden har et bredt produktsortiment, der omfatter både gulvbehandlingsmaskiner, der kan feje, vaske, tørre, polere og rense gulve, støvsugere i alle størrelser samt højtryksrensere i et omfattende produktprogram. Herudover tilbyder Nilfisk-Advance individuelle serviceaftaler og salg af reservedele, der sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner til rådighed. Omsætning Nilfisk-Advance realiserede i 1. kvartal en omsætning på mdkk i forhold til mdkk i samme periode i I sammenligning med 1. kvartal 2008 er der tale om et nominelt omsætningsfald på 11% og en negativ organisk vækst på 12%. Ændring i valutakurser påvirker positivt med 1%. Sammensætningen af omsætningstilbagegangen fremgår af fig. 1 på side 3. Den negative organiske vækst på 12% kan henføres til Europa og Nordamerika med hver -12%, mens RoW (Resten af Verden) udgør -9%. Driftsudvikling Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2009 udgør 85 mdkk i forhold til 154 mdkk for samme periode sidste år. Omkostninger til strukturelle initiativer udgør ca. 20 mdkk for 1. kvartal 2009 (0 mdkk for 1. kvartal 2008). Korrigeret herfor blev det operationelle EBITDA på 105 mdkk for 1. kvartal 2009 mod 154 mdkk for den samme periode for 2008, svarende til en margin på 8,0% mod 10,4% pr. ultimo marts Faldet i indtjeningen skyldes nedgang i aktivitetsniveauet samt nedbringelse af lagre med uudnyttet produktionskapacitet til følge. Øvrige omkostninger, herunder personaleomkostninger, er faldet i 1. kvartal 2009 i forhold til den tilsvarende periode for For at tilpasse virksomheden til de ændrede markedsvilkår blev en række struktur- og tilpasningstiltag iværksat og planlagt i 2008, hvor der tilsammen skete reduktion på ca. 400 arbejdspladser. I Et nyt produktbillede fra Nilfisk er på vej NKT Holding A/S Side 9 af 20

10 2009 er iværksat, tiltag som vil medføre reduktion af yderligere ca. 400 arbejdspladser. Netto er antallet af medarbejdere i 1. kvartal 2009 reduceret med 250 i forhold til 31. december 2008 og med mere end 700 i forhold til 31. marts De implementerede strukturelle initiativer følger planerne. Afskrivninger og amortiseringer udgør 47 mdkk for 1. kvartal 2009 i forhold til 36 mdkk for den tilsvarende periode for Stigningen i afskrivninger og amortiseringer skyldes valutapåvirkning samt øgede investeringer i de seneste år. EBIT for 1. kvartal 2009 udgør 38 mdkk i forhold til 117 mdkk for samme periode sidste år. Omkostninger til strukturelle initiativer udgør 20 mdkk for 1. kvartal 2009 (0 mdkk for 1. kvartal 2008). Korrigeret herfor blev det operationelle EBIT på 58 mdkk for 1. kvartal 2009 mod 117 mdkk for den samme periode i Begivenheder i kvartalet I overensstemmelse med Nilfisk-Advances fokus på produktinnovation er der i første kvartal lanceret 9 nye produkter. Der er tale om en industriel fejemaskine, en udendørsfejemaskine, en opretstående støvsuger, en ny gulvvaskemaskine, to multirengøringsmaskiner, en gulvafhøvlingsmaskine samt en husholdningsstøvsuger og en DIY højtryksrenser. I produktudviklingsprocessen er der fokus på at mindske miljøbelastningen fra produkterne, eksempelvis ved at designe en maskine så den anvender mindre energi samtidig med at rengøringseffekten, som minimum er den samme. Således blev der i første kvartal lanceret en ny ECO husholdningsstøvsuger, der til trods for anvendelsen af en væsentlig mindre motor opnår den samme rengøringseffekt som mere energitunge husholdningsstøvsugere. For de professionelle produkter vil der fortsat blive fokuseret på at reducere både energiforbruget samt den generelle miljøbelastning, hvilket også er et fokusområde, der i stigende omfang efterspørges af kunderne. Det er stadig målet at opretholde et højt niveau for nyudvikling og innovation. Det forventes, at der i 2009 lanceres nye produkter. Som tidligere annonceret gennemføres yderligere tilpasninger i det globale produktionssetup og af medarbejderstyrken. Dette sker blandt andet gennem øget fokus på sourcing og produktion i lavomkostningslande. Den langsigtede ambition er at source mindst 50% fra lavomkostningslande. De tidligere annoncerede tilpasninger i produktionsstrukturen forløber planmæssigt og vil generere besparelser på minimum i niveauet 90 mdkk i De samlede omkostninger til tilpasningerne forventes fortsat at udgøre i niveauet 150 mdkk. Markedet for rengøringsmaskiner til professionelt brug vurderes i 1. kvartal at være faldet med ca. 15% sammenlignet med samme periode sidste år. Nilfisk-Advance har oplevet et fald på 12% i 1. kvartal og vurderingen er således, at der ikke tabes markedsandele. Kunderne har generelt været tilbageholdende med at afgive ordrer og de har som følge af den økonomiske krise været fokuseret på at reducere varelagre samt at minimere investeringer i maskiner. Der kan således spores en tendens til, at kunderne enten udskyder deres køb af nye maskiner eller substituerer med mindre maskiner med lavere omsætning for Nilfisk-Advance til følge. Nilfisk-Advance har i 1. kvartal hævet salgspriserne, hvilket vil påvirke bruttomarginen positivt fra 2. kvartal. Modsatrettede effekter kommer fra manglende kapacitetsudnyttelse i fabrikkerne samt den tidligere omtalte substituering mod mindre produkter. Det forventes dog at bruttomarginen i procent vil fastholdes på et nogenlunde uændret niveau hen over 2009, også understøttet af kraftigt faldende råvarepriser. Risikobilledet Med i niveauet 25% af omsætningen i USA er Nilfisk-Advance eksponeret overfor udviklingen i USD - en eksponering, der primært kan relateres til omregningsrisikoen. Det vurderes, at Nilfisk- Advance er konjunkturfølsom. Det skyldes, at hovedparten af slutkunderne er professionelle eller institutionelle brugere af maskinerne. For dem er køb af rengøringsmaskiner en anlægsinvestering. I nedgangstider er der tradition for at nyinvesteringer udskydes med henblik på at optimere virksomhedens likviditet. NKT Holding A/S Side 10 af 20

11 Photonics Group Virksomhederne i Photonics Group repræsenterer NKTs nyeste forretningsområde. Fokus er rettet mod avancerede produkter, hvis funktion i al væsentlighed baseres på optiske fibres særlige lysledende egenskaber. Produktsortimentet rækker fra helt nye fibertyper til nye typer lasere og avanceret måleudstyr samt til produktionsudstyr knyttet til håndtering af optiske fibre. Omsætning Photonics Group realiserede en omsætning på 46 mdkk, svarende til en organisk vækst på 78% i forhold til samme periode Aktivitetsstigningen er især relateret til NKT Photonics (tidligere KO- HERAS) der har et generelt stigende aktivitetsniveau. Men der var også tale om fremrykning af en væsentlig ordre som var budgetteret til senere i LIOS Technology og Vytran har også begge haft en mindre vækst i omsætningen. Driftsudvikling Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2009 udgør -8 mdkk i forhold til -13 mdkk for samme periode sidste år. Forbedringen i EBITDA på 5 mdkk skyldes stigningen i aktivitetsniveauet fratrukket effekten af yderligere omkostninger til udbygning af produktions- og salgsorganisationen, som er iværksat i Det forventes at den generelle økonomiske afmatning også vil påvirke Photonics Group - dog i mindre omfang. For at tilpasse virksomheden til disse forhold, er der iværksat omkostningsbesparelser i 1. kvartal 2009, hvor der i den forbindelse er sket en reduktion på 15 medarbejdere. Begivenheder i kvartalet Som nævnt i årsrapport 2008 er en sammenlægning af aktiviteterne i Crystal Fibre A/S og KOHERAS A/S igangsat, og den formelle del af processen vil være endeligt gennemført i 2. kvartal Den samlede virksomhed vil bære navnet NKT Photonics, og Crystal Fibre og KOHERAS bliver videreført som varemærker. NKT Photonics har i 1. kvartal haft en tilfredsstillende ordreindgang, ikke mindst inden for SuperK-produktområdet. Ikke desto mindre må der forventes en svagere vækst end tidligere forventet, bl.a. fordi halvlederindustrien, der udgør et af de potentielt større markedssegmenter for NKT Photonics produkter, for ti- den oplever meget vanskelige vilkår. Indtrængningen på dette marked forsinkes dermed. NKT Photonics har for nylig offentliggjort design- og testresultater, der viser at virksomheden med et nyt patentbeskyttet fiberdesign har opnået en signifikant forbedring af fibrenes egenskaber til højeffekt fiberlasere. Det er lykkedes at demonstrere et design, der markant reducerer fibres normale tendens til degradering ved meget høje effektniveauer. I januar 2009 har Crystal Fibre anlagt sag i England mod den engelske virksomhed Fianium for krænkelse af patentrettigheder. I marts 2009 præsenterede KOHERAS sammen med det tyske Menlo Systems et nyt superkraftigt fiberlaser-system, Orange One. Systemet benytter KOHERAS fiberlaser og bruges indenfor en række specialiserede områder. LIOS Technology har haft en mindre ordreindgang i 1. kvartal end forventet. Pipelinen af nye ordremuligheder er stor, men der opleves en tydelig tendens til, at dialogen med kunderne tager væsentlig længere tid end tidligere, og at kunderne udskyder beslutninger om anlægsinvesteringer. Dette gælder alle LIOS Technologys markedssegmenter. I januar 2009 blev LIOS Technology ISO certificeret (miljøledelse) på de nye lokaliteter i Køln, Tyskland. Vytran oplever også en større træghed i kundernes beslutninger om nye anlægsinvesteringer. En række af Vytrans kundesegmenter, som fx. offentlige forskningsinstitutioner og kunder i forsvarsindustrien, synes dog ikke mærkbart ramt af den økonomiske afmatning. Dette, kombineret med en øget salgsindsats og introduktion af nye produkter, medfører, at der forventes et tilfredsstillende aktivitetsniveau resten af året. Risikobilledet Photonics Group opererer globalt og er hermed eksponeret for valutarisici, der dog anses for begrænsede i forhold til NKT koncernens samlede størrelse. Den nuværende økonomiske krise vurderes overvejende at kunne få indflydelse på LIOS Technologys og Vytrans salg i kriseperioden, men også medføre en forsinkelse på NKT Photonics produkters gennembrud især inden for halvlederindustrien. I forhold til den samlede NKT koncern anses virksomhedernes konjunkturfølsomhed på det nuværende niveau ikke for væsentlig. NKT Holding A/S Side 11 af 20

12 NKT Flexibles (51%) NKT Flexibles leverer fleksible offshore rørledninger og systemer, der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af offshore-entreprenøren Acergy. Det betyder at virksomheden ikke indregnes fuldt ud i det konsoliderede regnskab for NKT koncernen, men vises i én linje. Omsætning og driftsudvikling NKT Flexibles realiserede i 1. kvartal en omsætning på 339 mdkk i forhold til 353 mdkk i samme periode I sammenligning med 1. kvartal 2008 er der tale om et omsætningsfald på 4%. De ændrede rammevilkår i form af en lavere oliepris og yderligere krav til finansiering af nyinvesteringer i industrien har sat markedet under pres. Men bl.a. som følge af NKT Flexibles stærke ordrebeholdning udgør driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 80 mdkk for 1. kvartal 2009 i forhold til 98 mdkk for den tilsvarende periode sidste år. Overskudsgraden er faldet fra 28% for 1. kvartal 2008 til 24% for 1. kvartal primært som følge af en ændret produktsammensætning. Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 1. kvartal er der indregnet 37 mdkk mod 47 mdkk for den tilsvarende periode for Begivenheder i kvartalet I årets første måneder har offshore-markedet været præget af en kombination af fortsat lave oliepriser i niveauet under 50 USD pr. tønde råolie samt virkningen af finanskrisen og den deraf afledte mangel på finansiering. Der er således tale om et marked præget af midlertidig nedgang, indtil olieselskaberne opnår tilstrækkelig klarhed omkring forventningerne til det fremtidige niveau for olieprisen. Dette forventes at ske i takt med en kommende stabilisering af verdensøkonomien. I forbindelse med den treårige rammeaftale, som NKT Flexibles indgik med Petrobras i 2008, afprøvede man i januar med succes fleksible 6- og 8-tommer rør på dybt vand (2.000 meter) ud for Vitoria i Brasilien sammen med Petrobras og den norske verifikationsvirksomhed Bureau Veritas. På NKT Flexibles fabrik i Kalundborg var aktivitetsniveauet i 1. kvartal 2009 fortsat højt, for så vidt angår den løbende færdiggørelse af rørprojekter og opstart af planlagte projekter i henhold til den eksisterende ordrebacklog. Der er dog mindre transparens på ordresiden for årets anden halvdel, og med udgangen af marts måned var der omkring 25% ledig produktionskapacitet til rådighed i Den igangværende udbygning af produktionskapaciteten på Kalundborg-fabrikken fortsætter. Dog er der taget tiltag til at faseopdele investeringen i ny kapacitet og det kan derfor forventes, at selve udbygningsprojektet bliver mere langstrakt end oprindelig planlagt. NKT Flexibles vil på baggrund af ordresituationen løbende søge at afstemme omkostningsniveauet med det forventede aktivitetsniveau. Det langsigtede mål er at positionere virksomheden stærkest muligt til den næste vækstfase. Organisatorisk er der i 1. kvartal etableret en helt ny afdeling - System Assessment Services - med fokus på at tilbyde markedet tekniske løsninger til monitorering af fleksible rørsystemer, mens de er i drift. I starten vil der primært være fokus på NKT Flexibles egne produkter, men over tid kan NKT Flexibles tilbyde tekniske løsninger, som også kan eftermonteres på andre leverandørers produkter og muligvis også på andre typer af produkter. Risikobilledet Den primære risiko for årets resultat udgøres af den manglende villighed blandt olieselskaberne til at foretage nye investeringer inden for den korte horisont. Mulighederne for optimering af produkt-mix er således mindre end året før, hvilket kan medføre en lavere udnyttelsesgrad af Kalundborg-anlægget end forventet. NKT Holding A/S Side 12 af 20

13 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar marts 2009 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Brøndby, 12. maj 2009 Direktion Thomas Hofman-Bang Søren Isaksen Michael Hedegaard Lyng Adm. direktør, CEO Koncerndirektør, CTO Koncerndirektør, CFO Bestyrelse Christian Kjær Jan Trøjborg Krister Ahlström Formand Næstformand Gunnar Karsten Jørgensen Arne Dan Kjærulff Jens Maaløe Jørgen Bjergskov Nielsen Jens Due Olsen Lone Fønss Schrøder NKT Holding A/S Side 13 af 20 Delårsrapport, 1. kvartal 2009

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie: Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 0,1 5,8 17,0 Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D) 0,1 5,7 17,0 NKT Holding A/S Side 14 af 20

15 Pengestrømme Pengestrømme - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Finansielle poster, netto Ændring i arbejdskapital og hensatte forpligtelser samt øvrige ikke likvide driftsposter m.v Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af virksomheder Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Andre investeringer, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i langfristet lån fra kreditinstitutter Ændring i kortfristet lån fra kreditinstitutter Betalt udbytte Indbetalt ved udnyttelse af optioner Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider Periodens pengestrøm Likvide beholdninger ultimo NKT Holding A/S Side 15 af 20

16 Balance Balance - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 31. marts 31. marts 31. december Beløb i mdkk Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender og selskabsskat Andre investeringer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandørgæld m.v Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt NKT Holding A/S Side 16 af 20

17 Totalindkomst og egenkapital Totalindkomst og egenkapital - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 31. marts 31. marts 31. december Beløb i mdkk Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v Totalindkomst i alt Egenkapitalopgørelse Koncernens egenkapital pr. 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Udbytte egne aktier Tilgang minoritetsinteresser Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udbetalt udbytte Totalindkomst for perioden Koncernens egenkapital ultimo NKT Holding A/S Side 17 af 20

18 Noter Noter - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret Beløb i mdkk 1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2008, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2008 indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. NKT har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) "Præsentation af årsregnskaber", IFRS 8 "Driftssegmenter", IFRS 2 "Share-based payment: Vesting Conditions and Cancellations", "amendments to IAS 32 and IAS 1", "amendments to IAS 39", "amendments to IFRS 1 and IAS 27" og dele af "improvements to IFRSs May 2008". I 2009 er IFRIC 15 "Agreement for the Construction of Real Estate", IFRIC 16 "Hedges of Net Investment in a Foreign Operation" og IFRIC 17 "Distribution of Non-cash Assets to Owners" godkendt med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende IFRIC som udstedt af IASB. NKT har førtidsimplementeret disse pr. 1. januar 2009, så implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdatoer. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 og IFRS 8 har alene medført ændringer i henholdsvis regnskabsopstillingerne og noteoplysningerne. Sammenligningstal er tilpasset. IAS 1 har ændret præsentationen af de primære opgørelser. NKT har, som standarden giver mulighed for, valgt at præsentere en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse. Herudover præsenteres ejerrelaterede egenkapitalbevægelser i en særskilt egenkapitalopgørelse. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Ændringen har ikke medført væsentlige ændringer til koncernens præsentation af segmentoplysninger. Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2008 note 1 side 55. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2008 note 30 side 78 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold side 11 og i virksomhedsomtalerne. NKT Holding A/S Side 18 af 20

19 Noter Noter - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret Beløb i mdkk 2 Segmentoplysninger Omsætning 1. kvt. 1. kvt. Hele ) ) NKT Cables, omsætning til markedspriser Nilfisk-Advance Photonics Group Moderselskab m.v. 2) Eliminering af interne transaktioner mellem segmenter NKT koncernomsætning til markedspriser NKT Cables omsætning til standardpriser 3) NKT koncernomsætning til standardpriser Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab m.v. 2) Koncern EBITDA Segmentresultat, driftsresultat (EBIT) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab m.v. 2) Koncern EBIT Investeret kapital (Capital Employed) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab m.v. 2) Koncern Capital Employed ) For 2008 er driftsresultat (EBIT) påvirket af poster af engangskarakter med -50 mdkk i Nilfisk-Advance, -75 mdkk i NKT Cables og -10 mdkk i Moderselskab m.v. For 1. kvartal 2009 er driftsresultat (EBIT) påvirket af poster af engangskarakter med -20 mdkk i Nilfisk-Advance. 2) Segmentet indeholder moderselskab og mindre væsentlige enheder med ensartet driftsrisici. 3) Omsætning til standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton svarende til prisniveauet frem til NKT Holding A/S Side 19 af 20

20 Praktiske oplysninger Fondsbørsmeddelelser 2009 Vi har i 2009 offentliggjort følgende meddelelser via NASDAQ OMX København. De kan læses i deres fulde omfang på #1 NKT Holding udsteder tegningsretter #2 NKT Cables vinder søkabelprojekt #3 Opdaterede vedtægter #4 Opdatering af resultatforventninger for #5 NKT Holdings bestyrelse har på sit møde i dag godkendt NKTs årsrapport #6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling #7 NKT Cables udbygger sin kinesiske produktion af højspændingskabler #8 Ordinær generalforsamling 2009 i NKT Holding A/S #9 Nye vedtægter Børskalender for den resterende del af Delårsrapport 2. kvartal Delårsrapport 3. kvartal Onlinepræsentation af NKTs års- og delårsrapporter - inkl. telekonference - finder sted kl på datoen for offentliggørelse - se Vær opmærksom på at præsentionen af delårsrapport 1. kvartal 2009 er flyttet til First Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København. Denne delårsrapport er fremstillet af: NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Billeder: Lars Thornblad og fotos udlånt af koncernens datterselskaber Copyright: NKT, maj 2009 Udsagn om fremtiden i denne delårsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2009 er i sagens natur forbundet med usikkerhed og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på NKT-selskabernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. Delårsrapporten 1. kvartal 2009 er offentliggjort den 12. maj 2009 på dansk og engelsk via børsen NASDAQ OMX København. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Delårsrapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske nyhedsservice med oplysning om deres adresse. Investorkontakt Aktieanalytikere og institutionelle investorer Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Telefon: Private aktionærer Anne Schoen Kommunikationschef Telefon: Aktiebogfører VP Investor Services A/S Weidekampsgade København S. Telefon: NKT Holding A/S Side 20 af 20

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere