Lokalirriterende. Miljøfarlig. = Registreret varemærke for BASF DK 1111-Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalirriterende. Miljøfarlig. = Registreret varemærke for BASF DK 1111-Denmark"

Transkript

1 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Stomp Analyse: Suspensions koncentrat (SC) Pendimethalin 400 g/l (36,3 %) Ukrudtsmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 242 af 18. marts 2011 om bekæmpelses-midler, jf i bekendgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesforordningen. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med eller uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter til modenhed, sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Indhold: 10 liter Producent: BASF SE D Ludwigshafen Tyskland BASF A/S Ved Stadsgraven 15 DK-2300 København S Tlf.: , Nødsituation: Giftlinien tlf , 24 timers service International BASF vagt tlf Lokalirriterende Miljøfarlig Fabr. nr. og dato: se dunken = Registreret varemærke for BASF DK 1111-Denmark

2 Virknings mekanisme: Aktivstoffet i Stomp, pendimethalin, optages primært via rødderne og virker ved at blokere celledelingen hvorved strækningsvæksten og rodudviklingen standser. Følsomme planter vil ofte få et mørkegrønt kompakt udseende kort tid efter behandling, inden de senere dør og forsvinder. Effekter: Stomp har effekt overfor en række ukrudtsarter: Middel effekt (60 85%) God effekt (> 85%) Spild raps Vindaks Valmue Ager-stedmoder Hvidmelet gåsefod Alm. Fuglegræs Hyrdetaske Tvetand Ærenpris Mod kamille, ager-rævehale og vindaks vil effekten af Stomp ofte være utilstrækkelig. Anvendelse: Stomp kan anvendes i en lang række afgrøder forår og efterår. Vintersæd (efterår): Stomp anvendes om efteråret i kornets vækststadium (så snart sprøjtespor kan ses). Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. at Stomp for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtnjng. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning. Stomp kan anvendes i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale. Vintersæd vækststadium 11-12: Skadegører Produkter Dosering/ha Tokimbladet ukrudt (hyrdetaske, valmue, fuglegræs) Stomp 1,2 l Tokimbladet ukrudt + alm rapgræs, ager rævehale, vindaks Stomp + Primera Super Tokimbladet ukrudt + kamille, enårig rapgræs, vindaks og ager rævehale Stomp + Lexus Tokimbladet ukrudt + enårig rapgræs, vindaks Stomp + Boxer Der er ikke konstateret negative effekter på afgrøden efter brug af Stomp. 1,2 l + 0,4 l + additiv 1,2 l + 10 g + additiv 1,2 l + 1,0 l I tilfælde af udvintring af vintersæden kan der efter harvning i min 15 cm dybde sås vårhvede og vårbyg og efter pløjning kan der sås majs, ærter, kartofler, kløver og hestebønner.

3 Vårsæd: Vårsæd vækststadium Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager Stomp 1,2 l stedmoder) Tokimbladet ukrudt Stomp + Oxitril CM Tokimbladet ukrudt + kamille Stomp + Express 1,2 l + 0,2 l 1,2 l + 1 tabl. + additiv Vårsæd med kløvergræs udlæg, vårsæd med kløver/lucerne udlæg, kløvergræs uden dæksæd samt byg/ærte blanding til helsædsensilage: Vårsæd vækststadium og/eller kløver med 1 blad: Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager Stomp 1,2 l stedmoder) Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) + kamille Stomp + Fighter 480 Ærter til modenhed og grønne ærter: Ærter 3-5 cm ved én behandling eller når ærter er 2-3 cm eller 4-6 cm ved delt behandling. 1,2 l + 1,0 l + penetreringsolie Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager Stomp 1,2 l eller stedmoder) 2 x 0,6 l Én behandling: Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) + kamille og korsblomstret ukrudt Delt behandling: Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) + kamille og korsblomstret ukrudt En eventuel tromling af ærterne bør foretages inden behandling med Stomp. Majs (med eller uden udlæg af rajgræs): Ukrudt med 0-3 blade. 1.behandling Stomp + Fighter 480 eller Stomp + Basagran M75 2. behandling Stomp + Fighter 480 eller Stomp + Basagran M75 Stomp + Fighter 480 eller Stomp + Basagran M75 1,2 l + 1,0 l 1,2 l + 1,5 l 0,6 l + 0,4 l 0,6 l + 0,75 l 0,6 l + 0,5 l 0,6 l + 0,75 l Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) Stomp 1,2 l

4 Én behandling med Stomp i majs vil normalt ikke give en tilstrækkelig kontrol af ukrudt, hvorfor anvendelse af Stomp i majs vil være i kombination med andre midler såsom, Fighter 480, Callisto, Maister m.fl. Følg derfor aktuelle vejledninger fra konsulenttjenesten. Løg, porrer og purløg: Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Såede: Før fremspiring eller løgkultur på 6-8 cm: Stomp 1,8 l Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) Såede: Løg med 1 blad: Stomp 1,8 l Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) Udplantede: Løg og porrer på 8-15 cm: Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) Stomp 1,8 l Gulerødder og dild: Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Før fremspiring: Stomp 1,8 l Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) Blomsterløg: Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Efter plantning: Stomp 1,8 l Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) Planteskole kulturer: Skadegører Produkt(er) Dosering/ha Vinter før ukrudt spirer frem: Stomp 1,8 l Tokimbladet ukrudt (Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris, ager stedmoder) I løg, porrer, purløg, gulerødder, dild, blomsterløg og planteskolekulturer vil én behandling med Stomp normalt ikke give tilstrækkelig kontrol af ukrudtet. Det vil derfor være nødvendigt at anvende Stomp i kombination med andre midler for at tilstrækkelig effekt kan opnås. Følg aktuel vejledning for de enkelte kulturer fra konsulenttjenesten. Mindre anvendelse: Stomp har mindre anvendelse godkendelse til bekæmpelse af: Ukrudt i raps, ukrudt i kål til frø (Stomp + Command CS ), ukrudt i humlesneglebælg til frø, ukrudt i almindelig-, italiensk- og hybridrajgræs til frø, ukrudt i skorzonerrod til frø, ukrudt i pil, ukrudt i etableret frøgræs efter høst af dæksæd, eller flere års frøgræsmarker, ukrudt i udlægsmarker af lucerne uden dæksæd forår/efterår, ukrudt i pastinak og persillerod, ukrudt i jordbær, ukrudt i persille og ukrudt i græs og køvergræs uden dæksæd om foråret og efteråret. Ansvar for mindre anvendelse vejledning Mindre anvendelse godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette. Mindre anvendelse vejledning - eget ansvar Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om mindre anvendelse vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger mindre anvendelse godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er mindre anvendelse godkendt og den tilknyttede mindre anvendelse vejledning til afgrøden følges.

5 Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en mindre anvendelse godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når mindre anvendelse vejledningen følges. For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med Resistens: Pendimethalin er ifølge HRAC (ukrudts resistens komiteen) karakteriseret som tilhørende resistens gruppe K1. Risikoen for forekomst af resistente ukrudts arter er ifølge Det jordbrugvidenskabelige Fakultet vurderet som lav ved anvendelse af Stomp, dog bør tankblandinger med produkter med anden virkemekanisme eller skift mellem midler altid tages i betragtning for at mindske risikoen for resistens. Blanding Stomp kan blandes med Boxer, Oxitril CM, Atlantis, Lexus og Primera Super, Fighter 480, basagran M75, Pico 750, Callisto, Maister, Starane 180, Totril, Fastac 50 og manganchelat. Tilberedning af sprøjtevæske: Påfyldning af koncentreret sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal der ønskes behandlet, og påfyldning må kun ske med præparat-fyldeudstyr eller med udstyr til direkte injektion. Vaskepladser skal være etableret mindst 50 m fra almen vandforsyning til drikkevandsformål, 25 m fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 50 m fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og 3-naturbeskyttelsesområder. Ved påfyldning i marken skal der være mindst 300 m til almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m til overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 3-naturbeskyttelses-områder. Der skal vælges et nyt sted ved hver påfyldning og vask, når det sker på et udendørs areal. Inden tilberedning af sprøjtevæske skal sprøjte, filtre og dyser være omhyggeligt rengjorte og efterset for eventuelle belægninger (se afsnit om rengøring). Som hovedregel fyldes sprøjten med ¾ af det ønskede volumen, hvorefter sprøjtemidlet tilsættes præparatfyldeudstyret. Herefter fyldes sprøjten med den resterende mængde vand. Sker påfyldning i marken, må der medbringes tilstrækkeligt med vand i vandtank på vogn eller eventuelt frontmonteret traktortank, således at påfyldning via præparatfyldeudstyret kan ske uden driftstop. Der må ikke på noget tidspunkt være risiko for tilbageløb til vandforsyning, dvs. tapstederne skal være forsynet med kontraventil og vandur eller lignende installation der forhindrer overløb ved fylding af tanken. Der må ved påfyldning af sprøjter ikke være direkte kontakt mellem vandslange monteret på tapstedet og væsken i sprøjten. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Sprøjteteknik: Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås. Der skal altid vælges en passende bomhøjde over behandlingspunktet således at der kan ske en jævn fordeling på afgrøde eller behandlingsflade. Vandmængden bør altid tilpasses opgaven, men en mængde på l vand pr. ha vil i langt de fleste tilfælde være passende. Den laveste vandmængde vælges, hvor bladmassen er relativt lille og planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor bladmasse eller under tørre vejr forhold. Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser, bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift. Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser. 3 bar tryk og 6,5 km/t Ydelse (l/min) Hastighed (km/t) Væskemængde pr ha ISO lowdrift 0,15 (grøn) 0,6 6, ,0 90 ISO lowdrift 0,2 (gul) 0,8 6, ,0 120

6 Rengøring Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner. Tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Lagring: Stomp bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen. Førstehjælp: Generelle anvisninger: Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen. Indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved irritation søg læge Øjenkontakt: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. Indtagelse: Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald. Anvisninger til lægen: Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes Ved hjælp af omhyggelige undersøgelser er det bevist, at produktet ved iagttagelse af vores brugsanvisning er egnet til de anbefalede formål. Oplagring bør ske efter de givne retningslinjer. Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af forkert lagring. Da de forhold, hvorunder produktet kan komme til anvendelse er vidt forskellige, påtager vi os intet ansvar for produktionsresultater foranlediget af unormale kulturbetingelser eller afvigelser fra brugsanvisningen, men vi garanterer med sædvanlig latityde for produktets indhold efter given analyse og gældende retsregler.

7 Sikkerhedsdatablad BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: Version: 4.0 Produkt: STOMP (ID nr /SDS_CPA_DK/DA) 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator STOMP Plantebekyttelsesmiddel registreringsnummer: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser: plantebeskyttelsesmiddel, herbicid Anbefalet brug: Kun til industriel brug Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: Kontaktadresse: BASF SE BASF A/S Ludwigshafen Ved Stadsgraven 15 GERMANY 2300 København S DENMARK Telefon: adresse: Nødtelefon Giftlinjen: , 24-hour service 7 days a week International emergency number: Telefon: Fareidentifikation Mærkningselementer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Globally Harmonized System, EU (GHS) Piktogram: Signalord: Advarsel Faresætninger: H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger (reaktion): P391 Udslip opsamles. Sikkerhedssætninger (bortskaffelse): P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. Stof(fer), der udløser klassificering til etikketering: PENDIMETHALIN I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning. Faresymbol(er) Xi Lokalirriterende. N Miljøfarlig.

8 R-Sætning(er) R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-Sætning(er) S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. S24 Undgå kontakt med huden. S28.2 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. S29 Må ikke tømmes i kloakafløb. S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Stof(fer), der udløser klassificering til etikketering: PENDIMETHALIN Produktet indeholder: pendimethalin Kan udløse allergisk reaktion Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Mulige farer: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Andre farer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Andre farer (GHS): Se afsnit 12 Resultater af PBT-og vpvb-vurderingen. Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Blandinger Kemisk beskrivelse plantebeskyttelsesmiddel, herbicid, Suspensionskoncentrat (SC) Farlige indholdsstoffer (GHS) I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 pendimethalin Indhold (W/W): 36 % Skin sens. 1 CAS-nummer: Aquatic Acute 1 EF-nummer: Aquatic Chronic 1 INDEX-nummer: Alcohols, C9-11, ethoxylated Indhold (W/W): < 10 % Acute tox. 4 (oral) CAS-nummer: Eye Dam./Irrit. 1 H318, H302 propan-1,2-diol Indhold (W/W): < 7,5 % CAS-nummer: EF-nummer: , REACH registreringsnummer:

9 pendimethalin Indhold (W/W): 36 % Skin sens. 1 CAS-nummer: Aquatic Acute 1 EF-nummer: Aquatic Chronic 1 INDEX-nummer: X Alcohols, C9-11, ethoxylated Indhold (W/W): < 10 % Acute tox. 4 (oral) CAS-nummer: Eye Dam./Irrit. 1 H318, H302 Farlige indholdsstoffer i henhold til Direktiv 1999/45/EF pendimethalin Indhold (W/W): 36 % CAS-nummer: EF-nummer: INDEX-nummer: X Faresymbol(er): Xi, N R-Sætning(er): 43, 50/53 Alcohols, C9-11, ethoxylated Indhold (W/W): < 10 % CAS-nummer: Faresymbol(er): Xn R-Sætning(er): 22, 41 For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: ro, frisk luft Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: Der er ingen kendte stærke reaktioner for den menneskelige krop. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner). 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: vandforstøvningsstråle, kuldioxid, skum, tørpulver Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen carbonmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxid De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning: Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

10 Øvrigt: Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med vand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel, kiselgur). Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald separat i velegnede beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter. Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Stoffet/produktet er ikke brandbart. Produktet er ikke eksplosivt. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod direkte solpåvirkning. Lagerstabilitet: lagringstid: 24 md Beskyttes mod temperaturer under: -5 C Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en lavere temperatur end den tilrådede. Beskyttes mod temperaturer over: 35 C Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en temperatur højere end den tilrådede. Særlige anvendelser For de relevante indentificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer: Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: Kombinationsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/dampe (f.eks. EN type ABEK). Beskyttelse af hænder: Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt (Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre.

11 Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166) Beskyttelse af hud: Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465). Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger Ved brug af plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr. Gælder kun for plantebeskyttelsesmidler. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Opbevar arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form: flydende, viskøs Farve: orange Lugt: svag aromatisk Lugtgrænse: ikke bestemt ph-værdi: ca. 7 9 (1 %(m), 20 C) størkningspunkt: < -20 C Kogepunkt: ca. 100 C Information gælder for opløsningsmiddel. Flammepunkt: Intet flammepunkt Måling er gennemført op til kogepunktet. Fordampningshastighed: ikke anvendelig Antændelighed: ikke antændelig Nedre eksplosionsgrænse: ikke bestemt Øvre eksplosionsgrænse: ikke bestemt Antændelsestemperatur: Damptryk: ikke anvendelig 23,4 hpa (20 C) Information gælder for opløsningsmiddel. Densitet: ca. 1,10 g/cm3 (20,00 C) Relativ damptæthed (luft): ikke bestemt Opløselighed i vand: dispergerbart Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): ikke anvendelig Selvantændelighed: ikke selvantændelig Termisk nedbrydning: ikke bestemt Viskositet, dynamisk: 196 mpa.s (20 C) eksplosionsfare: ikke eksplosiv Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende Andre oplysninger Selvopvarmende: ikke anvendelig Andre oplysninger: Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit. 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering. Risiko for farlige reaktioner Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

12 Forhold, der skal undgås Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet Håndtering og opbevaring. Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering. 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Vurdering af akut toksicitet: I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden een gang. Er praktisk taget ikke toksisk efter indånding een gang. Eksperimentelle/beregnede data: LD 50 rotte (oral): > mg/kg LC 50 rotte (inhalativ): > 5,02 mg/l LD 50 rotte (dermal): > mg/kg Irritation Vurdering af irritationseffekt: Virker ikke irriterende på huden. Virker ikke irriterende på øjnene. Eksperimentelle/beregnede data: Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: ikke irriterende Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering Vurdering af sensibilitet: Der er ikke bevis for et hudsensibiliserende potentiale. Eksperimentelle/beregnede data: modificeret Bühler-test marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg. Kimcellemutagenicitet Bedømmelse mutagenitet: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Ved mutagenitetstests er der ikke blevet påvist et genotoksisk potentiale. Carcinogenitet Bedømmelse carcinogenitet: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Resultatet af forskellige dyrefosøg viste ingen indikering af en cancerogen virkning. reproduktionstoksicitet Vurdering af reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Dyreforsøg viser ikke tegn på frugtbarhedsskadende virkning. Udviklingstoksicitet Vurdering af teratogenicitet: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Dyreforsøg, ved indgift af mængder, der ikke er giftige for forældredyrene, viser ingen teratogen virkning. Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Der blev ikke observeret nogen stof-specifik organtoksicitet efter gentagen tilførsel af høje doser til forsøgsdyr Andre relevante informationer om toksicitet Misbrug kan medføre sundhedsskader.

13 12. Miljøoplysninger Toksicitet Vurdering af aquatisk toksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Fisketoksicitet: LC 50 (96 h) 1,01 mg/l, Oncorhynchus mykiss Akvatiske hvirvelløse dyr: EC 50 (48 h) 46,8 mg/l, Daphnia magna Vandplante: EC 50 (72 h) 0,158 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata EC 50 (72 h) 0,023 mg/l, Scenedesmus subspicatus Persistens og nedbrydelighed Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H 2O): Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Information om: pendimethalin Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H 2O): ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier) Bioakkumuleringspotentiale Vurdering af bioakkumuleringpotentialet.: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Information om: pendimethalin Bioakkumuleringspotentiale: Biokoncentrationsfaktor: (beregning) Kan ophobes i organismer Mobilitet i jord (og andre delområder hvis tilgængelige) Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Information om: pendimethalin Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Fra vandoverfladen fordamper stoffet gradvist til atmosfæren. Ved tilførsel til jorden forventes adsorption til faste jordpatikler. Tilførsel til grundvandet forventes derfor ikke Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vpvb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Andre negative virkninger Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Supplerende oplysninger Øvrige økotoksikologiske henvisninger: Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Skal under hensyntagen til lokale myndigheders forskrifter sendes til f.eks. et egnet forbændingsanlæg. Bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Forurenet emballage: Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som indholdet/produktet. Beholder eller indlæg skylles som påkrævet for bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtetanken.

14 14. Transportoplysninger Landtransport ADR Fareklasse: 9 Pakke gruppe: III ID-nummer: UN 3082 Fareseddel: 9, EHSM Officiel godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN 36%) RID Fareklasse: 9 Pakke gruppe: III ID-nummer: UN 3082 Fareseddel: 9, EHSM Officiel godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN 36%) Indenrigssøtransport ADN Fareklasse: 9 Pakke gruppe: III ID-nummer: UN 3082 Fareseddel: 9, EHSM Officiel godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN 36%) Søtransport IMDG Sea transport IMDG Fareklasse: 9 Hazard class: 9 Pakke gruppe: III Packing group: III ID-nummer: UN 3082 ID number: UN 3082 Fareseddel: 9, EHSM Hazard label: 9, EHSM Marin forureningsfaktor: JA Marine pollutant: YES Officiel godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN 36%) Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains PENDIMETHALIN 36%) Lufttransport IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Fareklasse: 9 Hazard class: 9 Pakke gruppe: III Packing group: III ID-nummer: UN 3082 ID number: UN 3082 Fareseddel: 9, EHSM Hazard label: 9, EHSM Officiel godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN 36%) Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains PENDIMETHALIN 36%) 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø For anvenderen af dette plantebeskyttelsesmiddel gælder: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje (Direktiv 1999/45/EF, Artikel 10, nr.1.2) Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark). Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

15 Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med eller uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter til modenhed, sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Kemikaliesikkerhedsvurdering Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad. 16. Andre oplysninger For korrekt og sikkert brug af dette produkt, skal der tages hensyn til godkendelsesvilkårene angivet på produktetiketten. Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3: Xi Lokalirriterende. N Miljøfarlig. Xn Sundhedsskadelig. 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 22 Farlig ved indtagelse. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. Skin sens. Hudsensibilisering Aquatic Acute Farlig for vandmiljøet akut Aquatic Chronic Farlig for vandmiljøet kronisk Acute tox. Akut toksicitet Eye Dam./Irrit. Alvorlig øjenskade/øjenirritation H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H302 Farlig ved indtagelse. Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes De skrive til følgende adresse: De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

16 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Stomp Analyse: Suspensions koncentrat (SC) Pendimethalin 400 g/l (36,3 %) Ukrudtsmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 242 af 18. marts 2011 om bekæmpelses-midler, jf i bekendgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesforordningen. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med eller uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter til modenhed, sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Indhold: 10 liter Producent: BASF SE D Ludwigshafen Tyskland BASF A/S Ved Stadsgraven 15 DK-2300 København S Tlf.: , Nødsituation: Giftlinien tlf , 24 timers service International BASF vagt tlf Lokalirriterende Miljøfarlig Fabr. nr. og dato: se dunken = Registreret varemærke for BASF DK 1111-Denmark

10 L. Ny formulering med mange fordele

10 L. Ny formulering med mange fordele Stomp CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver, lucerne eller kløvergræs, vårbyg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF)

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF) Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed STOMP Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-138 Firma: BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

GOLIATH GEL CARTOUCHE

GOLIATH GEL CARTOUCHE Sikkerhedsdatablad side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren GOLIATH GEL CARTOUCHE Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, insekticid Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife WP 760 also Hydrofix Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PUR-Schaum Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW)

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad side: 1/7 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Lascoat Opløsning Anvendelse: Produkt til bygningskemikalier Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren PICO Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-171 Firma: BASF Aktiengesellschaft 67056

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 19-166

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 19-166 Sikkerhedsdatablad side: 1/12 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FLEXITY Plantebekyttelsesmiddel registreringsnummer: 19-166 Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Ultramid B36 LN Kemisk navn: polyamid (PA 6) CAS-nummer: 25038-54-4 Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator ULTRADUR B 4520 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel Medax Top smiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81082975 DK 1123 DUNKEN OMRYSTES

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife 80P also Collocrete P-80 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator CANTUS Plantebekyttelsesmiddel registreringsnummer: 19-161 Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Sikkerhedsdatablad side: 1/8 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed GOLIATH GEL Anvendelse: biocid Firma: BASF A/S Ved Stadsgraven 15 2300 København S, DENMARK BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 19-203

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 19-203 Sikkerhedsdatablad side: 1/14 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator EFILOR Plantebekyttelsesmiddel registreringsnummer: 19-203 Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed FLIGHT XTRA Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-172 Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Storm Rotteblokke Reg. Nr.: 19-128 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren KUMULUS S Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel PR-nr.: 19-34 Firma: BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF)

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF) Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed COMMAND CS Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-109 Firma: BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren SPORTAK EW Anvendelse: Svampemiddel PR-nr.: 19-160 Firma: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Lokalirriterende. Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Lokalirriterende. Miljøfarlig Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Flight Xtra Analyse: Suspensions koncentrat (SC) Pendimethalin 320 g/l (28,8 %) Picolinafen.. 16 g/l (1,4 %) Ukrudtsmiddel nr. 19-172 Omfattet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator OSIRIS Reg. nr.: DKCPR: 19-182 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren ROVRAL 75WG Firma: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany Kontaktadresse: BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1.

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1. Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed MAKEMAKE Bassin tætningsmembran COMPONENT B Anvendelse: Produkt til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad INTER-DIFLUFENICAN

Sikkerhedsdatablad INTER-DIFLUFENICAN Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST reg. nr.: 221-131 Revision: 12-12-2007 / ABB Anvendelse: Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, vækstreguleringsmiddel

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, vækstreguleringsmiddel Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed TERPAL Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, vækstreguleringsmiddel PR-nr.: 19-4 Firma: BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LFS Epoxoconazol-boscalid

Sikkerhedsdatablad LFS Epoxoconazol-boscalid Side 1 af 7 Sikkerhedsdatablad LFS Epoxoconazol-boscalid Udarbejdet. d.12.11.2010 1. Navnet på produktet og virksomheden PR-nummer: 318-150 Produkttype: Plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel Leverandør:

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF)

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF) Sikkerhedsdatablad side: 1/11 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed STOMP PENTAGON NEW Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-142 Firma: BASF SE 67056

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren SCALA Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel PR-nr.: 19-159 Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 SIKKERHEDSDATABLAD Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 (30289239/SDS_GEN_DK/DA) 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFIKATION Handelsnavn: Glad SSD Absorber Produkttype og anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel Medax Max Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i korn. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. 6 kg

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FOCUS ULTRA. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad FOCUS ULTRA. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed FOCUS ULTRA Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-93 Firma: BASF A/S Ved Stadsgraven

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning side: 1/11 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren STOMP PENTAGON Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel PR-nr.: 19-142 Firma: BASF Aktiengesellschaft

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark Cycocel Extra Må kun anvendes til vækstregulering i vinerhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad DELAN WG. 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad DELAN WG. 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren DELAN WG Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel PR-nr.: 19-149 Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Heiss Development Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: 23.06.2014 Version: 1.0 Produkt: Colour Fix

Heiss Development Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: 23.06.2014 Version: 1.0 Produkt: Colour Fix Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Colour Fix Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere