Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:"

Transkript

1 Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering af tidl. års aktuelle skat +/- XXX I alt XXX 4 + Årets udskudte skat: Ændring i udskudt skat fra primo til ultimo i regnskabsåret +/- XXX 5 Årets skat XXX 6 - Skat ef egenkapitalbevægelser +/- XXX 7 Skat af årets resultat XXX 8 Værdibegreber: Regnskabsmæssig værdi: Er den værdi, hvormed et aktiv henholdsvis en forpligtelse er indregnet i årsregnskabet 9 Skattemæssig værdi: Er den værdi, der er knyttet til et aktiv henholdvis en forpligtelse ved opgørelse af den skattepligtige indkomst 10 Udskudt skat: Er skatten af midlertidige forskelle, som forventes afregnet ved fremtidig udligning af midlertidige forskelle. Udskudt skat omfatter såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Regnskabsmæssig værdi XXX Skattemæssig værdi XXX Midlertidig forskel +/- XXX 11 Skattepligtig midlertidig forskel = Udskudt skatteforpligtelse 15 Fradragsberettiget midlertidig forskel = Udskudt skatteaktiv 16

2 Indregning: Af aktuelle skatteforpligtelser og aktuelle skatteaktiver: Manglende/resterende betalte skatter skal indgå som en for forpligtelse (skyldig skat) 24 Af aktuelle skatteaktiver: Tilgodehavende, for meget betalt skat skal indgå som et aktiv 24 Kan forekomme ved for meget betalt a'conto betalt skat Af udskudte skatteforpligtelser: Beregnes ved anvendelse af den skatteprocent, der forventes at være gældende i de regnskabsår, hvor de forventes udlignet 28 Af udskudte skatteaktivr: Vurderes og indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indkomst 28 Undtagelser: Forekommer i tilfælde, hvor skatteelementet ikke er relevant, f.eks. ikke-skattemæssig/fradragsberettiget goodwill og andre aktiver m.v., der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettigede Måling af skattemæssig værdi: Er den værdi, der er knyttet til et aktiv henholdsvis en forpligtelse ved opgørelse af den skattepligtige indkomst 32 under hensyntagen til: - virksomhedens planlagte fremtidige anvendelse eller realisation 33 Skattereglerne er oftest forskellige ved fortsat anvendelse og realisation. Se eksempler på måling af skattemæssig værdi: Af aktiver 34

3 Af kapitalandele 35 Af forpligtelser 36 I andre tilfælde, f.eks. skattemæssigt underskud 37 Midlertidige forskelle: Opstår som følge af: * At indtægter og udgifter medtages i forskellige perioder i årsregnskabet og skatteregnskabet 38 * At regnskabsmæssig (pligtig)omvurdering af aktiver og forplig telser ved virksomhedsoverdragelser uden ændring i den skattemæssige værdiansættelse 39 * At det skattemæssige afskrivningsgrundlag ikke svarer til aktivets kostpris på anskaffelsestidspunktet 40 * At der løbende foretages en regulering af et aktivs skattemæssige afskrivningsgrundlag 41 Definition af og opdeling af midlertidige forskelle i skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle: Skattepligtige midlertidige forskelle 11,12, Fradragsberettigede midlertidige forskelle 11,13, Eksempler på midlertidige forskelle: * Forskel i regnskabs- og skattemæssige af- og nedskrivninger på anlægsaktiver * Forskel i regnskabs- og skattemæssig værdi af f.eks.: Varebeholdninger Igangværende arbejder for fremmed regning * Forskel i indregning af indtægter/udgifter i årsregnskabet og skatteregnskabet, f.eks. Hensættelse til tab på debitorer, retssager m.v., garanti-

4 forpligtelser m.v. Udviklingsomkostninger Koncerninterne avancer m.v. * Regnskabsmæssig opskrivning/nedskrivning af aktiver * Uudnyttede skattemæssige underskud Opgørelse af udskudt skat: * Foretages med forventet, gældende skatteprocent i udligningsåret. Normalt nugældende skatteprocent. 48 * Tilbagediskontering er ikke tilladt 52 Vurdering af udskudte skatteaktiver: * Vurderes til den værdi, de forventes at kunne realiseres til: 53 Ved modregning i udskudte skatteforpligtelser Ved udligning i fremtidig indtjening * Problemområder: Kan skatteaktivet rummes i bestående eller fremtidige skatteforpligtelser? 54 Er fremtidig indtjening sandsynlig? 55 Er det skattemæssige underskud følge af en enkeltstående begivenhed? 56 Er der begrænsninger i tid og/eller art af underskudsfremførselsmuligheden? 57 Indregning af årets skat: * Hovedregel, i resultatopgørelsen: 58 Skatteeffekten af følgende poster Årets resultatførte indtægter og udgifter 59 Følge af: 60 Ændret skattelovgivning Ændret vurdering af et skatteaktiv

5 Ændret hensigtmed et aktiv eller en forpligtelse Korrektioner til tidl. års aktuelle eller udskudte skat * Biregel, på egenkapitalen Indregning i egenkapitalbevægelserne: * Skatteeffekten af posteringer direkte på egenkapitalen, skal modposteres på egenkapitalen 61 * Eksempler: 62 Opskrivning af aktiver og tilbageførsel heraf Regnskabpraksisændringer Valutakursændringer i forskellige poster Udskudt skat hidrørende fra en virksomhedsoverdragelse: 64 * Udskudt skat afsættes af omfordeling af mer- eller mindreværdier af aktiver/forpligtelser, der opstår ved overdragelsen. Modpost er goodwill/badwill. Præsentation i regnskabet: * Aktuelle skatteforpligtelser og -aktiver skal fremgå som selvstændige poster - dog normalt modregnet 65 * Udskudte skatteforpligtelser og - aktiver skal præsenteres som selvstændige poseter - dog normalt modregnet 66 * Skat af året resultat, skal fremgå som en særskilt post for Det ordinære resultat, og 68 Det ekstraordinære resultat 69 Oplysning om anvendt regnskabspraksis: 70 omfattende * Indregning af: Årets skat i resultatopgørelse og egenkapitalbevægelser Aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver Udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver

6 * Skattemæssige fordelingsmetoder ved sambeskatning Oplysning (noter) vedrørende årets skat og udskudt skat: Vedrørende årets skat: * Specifikation af årets skat omfattende aktuel og udskudt skat * Fordeling af årets skat mellem skat af ordinært og ekstraordinært resultat samt egenkapitalbevægelser * Forklaring på sammenhængen mellem årets resultat før skat og skat af årets resultat Skatteafstemning med udgangspunkt i gældende skatteprocent eller beregnet skatteprocent Vedrørende udskudt skat: 74 * Om anvendt skatteprocent og eventuel ændring heri * Specifikation af udskudt skat i hovedposter * Om skatteaktiver: - Arten, størrelsen og vurderingsgrundlaget for indregnede aktiver, hvis værdien er baceret på fremtidig indtjening, u- anset om skatteaktiver modregnes i udskudte skatteforpligtelser eller fremgår som et udskudt netto-skatteaktiv * Om ikke-indregnede skatteaktiver (Eventualaktiver): - Arten, størrelsen og begrænsninger i anvendelsesmulighederne, hvis oplysningerne er væsentlige for forståelsen af af årsregnskabet Eventuelle yderligere oplysninger: 75 En uddybende beskrivelse af skattemæssige forhold skal gives i ledelsesberetningen, såfremt dette er nødvendig for forståelsen af årsregnskabet

7

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere