Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002"

Transkript

1 Årsregnskab Cand. Merc. Aud Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Stk. 3. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 2 Def. af hensatte forpligtelser 47 [tidl. Hensættelser!!!!!] Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til: størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser. Herunder skal indregnes: udskudt skat, garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden. Stk. 2. Hensatte forpligtelser kan måles til dagsværdi. (tilbagediskontering tilladt!!!) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 3 1

2 Hensættelser jf. skema 1. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser. For medarbejdere skal ske afdækning i pensionskasse For direktion skal ske en aktuarmæssig beregning evt. skattemyndighedernes opgørelser. 2. Hensættelser til udskudt skat 3. Andre hensatte forpligtelser. Fx. garantiforpligtelser eller verserende retssager Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 4 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser RV 17 1/4 Retlig/faktisk forpligtelse på balancedagen som resultat af en tidligere begivenhed? Ja > 50% Træk på økonomiske ressourser sandsynligt? Ja Pålidelig beløbsmæssig opgørelse kan foretages? Mulig forpligtelse på balancedagen? Træk på økonomiske ressourcer meget usandsynlig? Ja Ja Indregn Hensæt Forpligtelse Oplys om eventualforpligtelse Gør intet Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 5 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser RV 17 2/4 Indregning (15): En hensat forpligtelse indregnes når, og kun når: virksomheden på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen Forpligtelse på balancedagen (17): En forpligtende begivenhed foreligger kun, når virksomhedens eneste realistiske mulighed er at afvikle forpligtelsen. Dette er kun tilfældet, såfremt: a) Afviklingen kan gennemtvinges retsligt, eller b) Virksomheden gennem sin handlemåde har skabt en berettiget forventning hos tredjemand, om at den vil afvikle forpligtelsen Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 6 2

3 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser RV 17 3/4 Eventualforpligtelser og aktiver indregnes ikke i årsregnskabet ( ) Hensatte forpligtelser skal måles som det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelsen (36) Ved flere ensartede forhold: Et vejet gnst. af de mulige udfald og deres sandsynligheder (39) Ved målingen af det bedste skøn skal der tages højde for alle relevante risici og usikkerheder (41) Ved målingen af hensatte forpligtelser skal der foretages tilbagediskontering af de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af forpligtelsen (43) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 7 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser RV 17 4/4 Der må ikke hensættes til fremtidige driftstab (61) Er virksomheden part i en aftale, der er tabsgivende for virksomheden, er der som følge heraf en forpligtelse, der skal indregnes og måles som en hensat forpligtelse (64) En hensat forpligtelse til omstrukturering indregnes, når de generelle indregningskriterier for hensatte forpligtelser er opfyldt (68): Detaljerede uddybende bestemmelser i (relativt strenge) Detaljerede bestemmelser om oplysninger i anvendt regnskabspraksis og noter (86-96) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 8 Udskudt skat Gl. RL 20 stk. 2 Skat af indkomst, der er udskudt til beskatning i et senere regnskabsår, hensættes, medmindre beløbet er uden væsentlig betydning. Uanset stk. 1 kan beløbet i stedet oplyses i noterne. Markant ændring i forhold til før ændringen i nu noteangivelse sekundært!! Formuleringen tydeliggjort! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 9 3

4 Udskudt-skat-metoden Gl. RL Beregnet skat ( Skat af årets resultat ) = Skattepct. * Skattepligtigt årsregnskabsresultat - - o o O o o - - Skattepligtigt årsregnskabsresultat = Årsregnskabets resultat korrigeret for permanente afvigelser Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 10 Permanente afvigelser Gl. RL Indtægter i årsregnskabet, som aldrig skal indgå i skatteregnskabet: Kursgevinster. Fortjeneste på fast ejendeom. Omkostninger i årsregnskabet, der aldrig skal indgå i skatteregnskabet: Kurstab. Etableringsomkostninger. Bøder. Lånegebyrer. Repræsentation (delvis) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 11 Permanente afvigelser Gl. RL Fradrag i skatteregnskabet, som aldrig skal indgå i årsregnskabet: (Tidligere indeksreguleringer af afskrivninger). (Kontantlånsomlægninger). Indtægter i skatteregnskabet, som aldrig skal indgå i årsregnskabet.???? Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 12 4

5 Tidsmæssige afvigelser Gl. RL Afvigelser i de enkelte år, begrundet i forskellig tidsmæssig indregning af indtægt eller omkostning: Afskrivninger. Indregning af á conto fortjeneste. Varelagernedskrivninger (udløber). Anvendelse af Equity-metoden. Tidligere investeringsfondshenlæggelser. Hensættelser til tab på debitorer. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 13 Sammenhæng Gl. RL Skat af årets resultat = Forventet pålignet skat af årets skattepligtige indkomst + / - Ændring i udskudt skat p.g.a. tidsmæssige afvigelser Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 14 Placering af udskudt skat Gl. RL Som hovedregel som hensættelse/udgiftsførsel jf. RL 20 stk. 2, 1. pkt. Alternativt som note jf. RL 20 stk. 2, 2. pkt. En deling: Et hensættelsesbeløb, der angiver det beløb, der forventes at skulle betales inden for en overskuelig horisont, fx. 3 år. Et notebeløb, der angiver det beløb, som forven-tes udskudt i det uendelige. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 15 5

6 Afhændelsesskat Gl. RL 50 Det skal oplyses, hvis en realisation af aktiver eller passiver til den værdi, der er angivet i balancen, vil kunne udløse skat, der væsentligt overstiger det i 20, stk. 2, omhandlede beløb. Den i 1. pkt. omhandlede skat kan i stedet hensættes. Modsat udskudt skat var hovedreglen en noteangivelse!!!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 16 Def. af hensatte forpligtelser 33 og 47 (gentagelse) 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 47. Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser. Herunder skal indregnes: udskudt skat, garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden. Stk. 2. Hensatte forpligtelser kan måles til dagsværdi. (tilbagediskontering tilladt!!!) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 17 Konsekvens af definitionerne Undtagelsesbestemmelsen om kun noteangivelser er forsvundet Behandling i overensstemmelse med RV 14 og IAS 12 RV 17 omfatter ikke udskudt skat jf. Indledning 2 c) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 18 6

7 RV 14 Indkomstskatter (1/8) NB!!! RV 14 er sidst ændret i 1999! Definitioner (13 stk) heraf uddrag: Midlertidig forskel er forskellen mellem den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi. (11) Skattepligtig midlertidig forskel er en midlertidig forskel, der vil påvirke opgørelsen af den skattepligtige indkomst med et positivt beløb, når den udlignes. (12) Fradragsberettiget midlertidig forskel er en midlertidig forskel, der vil påvirke opgørelsen af den skatte-pligtige indkomst med et negativt beløb, når den udlignes. (13) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 19 RV 14 Indkomstskatter (2/8) Definitioner: Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle, som forventes afregnet ved fremtidig udligning af de midlertidige forskelle. Udskudt skat omfatter såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. (14) Udskudt skatteforpligtelse er udskudt skat af en skattepligtig midlertidig forskel. (15) Udskudt skatteaktiv er udskudt skat af en fradragsberettiget midlertidig forskel. (16) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 20 RV 14 Indkomstskatter (3/8) Indregning af aktuelle skatteforpligtelser (24): Årets og tidligere års aktuelle skat skal indregnes som en forpligtelse i årsregnskabet i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Overstiger betalte skatter årets og tidligere års aktuelle skat, skal det for meget betalte beløb indregnes som et aktiv i årsregnskabet med det beløb, der forventes tilbagebetalt. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 21 7

8 RV 14 Indkomstskatter (4/8) Indregning af udskudt skat (29): Der skal i årsregnskabet indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle med undtagelse af følgende midlertidige forskelle, hvoraf der ikke må indregnes udskudt skat:... goodwill indregning af aktiv/forpligtelse... Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 22 RV 14 Indkomstskatter (5/8) Skattemæssig værdi: Definition: Skattemæssig værdi er den værdi, der er knyttet til et aktiv henholdsvis en forpligtelse ved opgørelse af skattepligtig indkomst. (10) Stor hensyntagen til virksomhedens planlagte anvendelse af aktivet / afvikling af forpligtelsen ( ) Gode eksempler på hvordan skattemæssige værdier fastlægges (34 37) Gode eksempler på midlertidige forskelle, skattepligtige midlertidige forskelle og fradragsberettigede midlertidige forskelle (38 47) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 23 RV 14 Indkomstskatter (6/8) Opgørelse: Ved opgørelse af udskudt skat skal anvendes den skatteprocent, som forventes at være gældende for de midlertidige forskelle i de regnskabsår, hvori de forventes udlignet, baseret på de skatteregler og de skatteprocenter, der er vedtaget eller i realiteten vedtaget inden regnskabsårets udløb. (48) Udskudte skatter må ikke tilbagediskonteres. (52) [dette ændres evt. Senere pga. ændring i IAS] Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 24 8

9 RV 14 Indkomstskatter (7/8) Udskudte skatteaktiver: Udskudte skatteaktiver skal indregnes med den værdi, de forventes af kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. (53) Indregning i resultatopgørelsen: Årets skat skal indregnes i resultatopgørelsen, undtagen den del der kan henføres til årets eller tidligere års posteringer på egenkapitalen,... (58) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 25 RV 14 Indkomstskatter (8/8) Indregning i egenkapitalen: Den del af årets skat, der vedrører posteringer direkte på egenkapitalen, skal indregnes direkte på egenkapitalen som skat af årets egenkapitalbevægelse (61) Præsentation og oplysninger: Detaljerede bestemmelser om: Modregning ( ) Ordinært / ekstraordinært (68) Beskrivelse i afsnit om regnskabspraksis (70) Detaljerede notekrav ( ) Træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1/ eller senere (76) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 26 9

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere