ORIffiINAL. Landsorganisationen KRIS. BUNDGAARD RrvlsroN. CVR-nr ÅnSRAPPORT. Fredens Tow 21 l.tv Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIffiINAL. Landsorganisationen KRIS. BUNDGAARD RrvlsroN. CVR-nr. 16921289. ÅnSRAPPORT. Fredens Tow 21 l.tv. 8100 Århus C"

Transkript

1 BUNDGAARD RrvlsroN H ttrtn ERU p Registrerede Revisorer FRR ORIffiINAL Landsorganisationen KRIS Fredens Tow 21 l.tv. 81 Århus C CVR-nr ÅnSRAPPORT 1. januar 21 til 31. december 21 BuHocmno REvrstoN. REcrsrnenerREvrsroNSAKTrEsELsrng. Snrilsøvq HTNNERUP. Teleroru FAx E-MatL: CVR na AilsvARLtcE TNDEHAVERE: ToneEN BnuuH Mloset. Tnor Buruoemno

2 II{t}HOLD S F ORTE G NEL SE Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors påtegnrng Ledelsesberetning mv. Bestyrelsens beretning 7 Årsregnskab 1. januar december 21 Anvendt regnskabspraksi s Resultatopgørelse...:... Balance Noter Side 2

3 LET}ELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 21 for Landsorganisationen KRIS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende biltede af landsorganisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. fuhus C, den 15. april211 Bestyrelse Svendsen h*6& Kristian Larsen Side 3

4 DEIv UAFH,aENGIGE REvISoRS pårggi{ii{g Til bestyrelsen i Landsorganisationen KRIS Vi har revideret årsregnskabet for Landsorganisationen KRIS for regnskabsåret 1. januar december 21, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsreguskabet afl æ gges eft er årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset orn fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfonnationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for bestyrelsens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende biltede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det fområl at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilshækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Side 4

5 DEN UAFH.f,NGTGE REYTSORS PÅTEGNTI,{G Udtalelse om bestyrelsens beretning Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en bestyrelsesberetring, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet bestyrelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningeme i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Landsorganisationen KRIS'årsregnskab for 21 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget s ldige økonomiske hensyn ved forvaltringen af Landsorganisationen KzuS, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Landsorganisationen KRIS'virksomhed i 21. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at dertages s ldige økonomiske hensyn ved Landsorganisationens forvaltning, og at oplysningeme i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Landsorganisationens virksomhed i 21. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets revisionsinstnrks af 1. november 23, har vi for udvalgte forvalfiringsområder undersøgt, om Landsorganisationen KRIS har etableret forretningsgange, der sil«er en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater for Landsorganisationen KRIS. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, at der er udvist sparsommelighed og at oplysningeme i rapporteringen om opfyldelse af resultatrnålene er dokumenterede og dækkende for Landsorganisationen KRIS'virksomhed i 21. Modtagne tilskud fra Socialministeriet kr og tilskud fra Kultunninisteriet la er anvendt i 21 som tilskud til Landsorganisationens drift. Tilskud til kurser er anvendt i overensstemmelse med de ansøgte formål. Tilskud fra Gentofte kommune kr. 2., Århus kommune kx. 4., Herning kommune kr. 3. og Næstved kommune kr. 35. er anvendt i overensstemmelse med de ansøgte formåi. Side 5

6 DE,N UAFH.IE]\{GIGE REVTSORS PÅTEGNTNG Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltringen i 21 på de områder, vi har undersøgt, ilke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningeme i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Landsorganisationen KRIS'virksomhed i 21. Hinnerup, den 15. apnl}}ll BUNDGAARD REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Tage BundgaardHD registreret revisor fr#. Bruno Pilgård registreret revisor Side 6

7 BE S TYRELS Elt{ S BERETI{ING Ilovedaktivitet KRIS (Kristen Mdgivning for lncestofre og Seksuelt misbrugte) er en fælleskirkelig, tværfaglig organisation, der blev oprettet i april 1991 med det sigte at: Rådgive/hjælpe seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. lnformere om seksuelt misbrug indenfor/udenfor kirkerne. Undervise frivillige i rådgivning af disse mennesker. Forebygge seksuelt misbrug i kirkeme og samfundet. Landsorganisationens aktiviteter består af kurser, samt individuel trjætp og rådgivning, ob drives fra lejede lokaler i Århus, Herning, Ålborg, Hellerup og Næstved. Aktiviteterne i KRIS udøves af nogle få ansatte og et stort antal frivillige. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold I21 udløb den 3 årige finanslovsbevilling, som KRIS hidtil havde haft. Dette medførte stor usikkerhed om det fremtidige aktivitetsniveau, hvorfor bestyrelsen blev nødsaget til at afskedige medarbejdere og berostille visse aktiviteter med virkning for Ar 2ll. Begivenheder efter statusdag Der er i marts 211 bevilget et l-arigt tilskud på 6., hvilket bevirker, at visse af de berostillede aktiviteter kan videreføres i 211. Side 7

8 ANI-VEI{I}T RE GI{ SKAB SPRAKSIS GENERELT Årsregnskabet for Landsorganisationen KRIS for 21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forplig1elser indregnes i balancen, når det er sandsynlig., at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forptigtelsens værdi kan måles pålideligt. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen består af tildelte tilskud og honorarer for udførte terapiforløb. Nettoomsætringen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen har flrndet sted inden årets udgang. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostringer til aktiviteter, administration og lokaler mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af Iønrefusioner fra det offentlige. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Side 8

9 AhI.yEIYD T RE GI{ SI(AB SPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Varebeholdninger Varebeholdninger af bøger og undervisningsmateriale måles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfælde, hvor nlfiorealiiationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehaveader måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel.værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Side 9

10 RESULTATOPGØRELSE 1. JAI{JAR 2O1O TIL 3I". DECEMBER 2O1O 1 NgttOomsætning.. o... oo '... '...'... Andre eksterne omkostninger ,. o. r o o... I... BRUTTORESULTAT. o.... o r b Pgrsonaleomkostningef...o... o... r.o...o. o... DRTFTSRESULTAT FØR RENTER... Andrg finansielle indtægter...o...o... Øvrige fi.nansielle omkostninger.. o o o T L 2.26 Ånnrs RE,SULTAT. o o o o r L FORSLAG TIL RESTJLTATDISPONERII{G Overført resultat -124.r L DISPONERET I ALT -L Side 1

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2O1O AKTIVER 2I 249 DepOSita... o. o... o... o.. o...o... o... D... D... o ,63 Finansielle anlægsaktiyer. o...?... o... r... o.,.. AFLÆ,GSAKTMR..... o..... r o r Råvarer og hjælpgmaterialer...o..o...o... Varebeholdninger...oo.o...o...o Tilgodehavender frasalg og tjenesteydelsef... Andre tilgodghavender.o...o...r. Tilgodghavender... o.... o...,... o o.. r... Andre værdipapiref o t Værdipapirer og kapitalandelg o. o..., o o L Likvide beholdninger...o...,...o...o...o.. L OMST4ETI\INGSAKTMR o.... o e o AKTTVER Side 1l

12 BALA}{CE PR.31. DECEMBER 2O1O PASST\TER Egenkapital..r.r...o.o...o...' Bunden egenkapital...o... o. or...r...i... Overført resultat... r... o... r... r... o... o... o. o ,24.L G8NK4PIT4L...oo...o...o...o...,...o Anden gæld... o... o... o... o... Kortfristgde gældsforpligtelser GTNLDSFORPLIGTELSER...,...o PASSTYE,R Pantsætninger o g sikkerhedsstillelser Side 12

13 NOTER Nettoomsætning GaVef... r... r... o o... r... ao...o... r.. Medlemskontingenter...r... e.o... o.. r.,... o. r... Honorar Samtaler... o,... t.,... D. o.. o. o. o... '...o... o. o... Tilsl«rd Socialministeriet...o...tr.,.o,...o,,... Tilskud tilskrrdssekretariatet...o.o...,...,..., Kulturministgriets Tips- og Lottopulj e ,. Tilsl«rd Århus kommune,..oo...o...o,..o... Tilskud Ålborg kommune o... o o o.. o..... Tilskud Gentofte kommune , o.. o...., o Tilskud Herning kofirmune.... o..., o Tilskud Næstvgd kommune o o.. o o r.. Gaver fra fonde... o... o. o. o D... o. o... r...,...,.. Honorarer undgrvisning og kurser... D o..... Salg af bøger s L83.89 Side 13

14 NOTER Andre eksterne omkostninger Salgsomkostninger Gaver og repræsentation...,... o...o... Ekstern/intern rej seomko stningef o Annoncer og informationsmateriale o Lokaleomkostninger Huslej e - 5 lej emål... o... o... r...o. o.. o Øvrige personaleomko stninger Supervision rnedarbejdere...o...o...o...,... Lønservice... o o.. e ' o... o... D.. o... o Admini strati onso mko stninge r Støttegrupper - aktivitetgr...r... Kontorholdsudgifter.. r.,.... o r..... o o... D o Årsm øde, åbent værested og synlighedsdag... Anskaffelser og vedliggholdelse lokalef Telefon og fil(o... o... o.. o... o... o... o... Porto og ggbyrer. o.. o... o. o..., D... Bogføringsassistance og revisioll o.... o o AdvOkat... o... r... r.. o... o Konsulgntbistand og fremmgd arbej de Årsrapport... r... o. o '... o. F orsikringer r o o Faglitterafur.. D... o..!... o... o... o. o... Kursusmatgrialer og forplej ning , o... o..... Efteruddannelsg... i..., o r... o... o...,...,... o t.gg L r I Øvnge kapacitetsomko stninger Divgrse..o...oo..oo...o...o...o...r...o..o...o...o...o Bestyrglsgsudgifter... o... r... o... o o... t... o.. o... Tab på debitoref... o... o.. r... i... Kasse- og afstgrnningsdiffergncer... o o o... o.. 4.3I4 r L.L Side 14

15 NOTER 21 2A9 P ers on aleo mko stnin ger Løruttnger...o...o.r.o...ro...o...o...r...o...r.. PenSioner...t o. o... o.-...r... o. Andrg omkostninger til social sikring... D Egenkapital Egenkapital.., &o... r. r... Bunden egenkapital... Overført resultat..... Primo Netto bevægelser 48.7 s Forslag til resultatdisponering -124.L32 UItimo L26 -L Anden gæld MomS og afgiftgr... r... r...o... r o... o o...,... Skyldig A-skat og AM...J.o...,...,...,..o...o...t... Skyldig ATP... o... o... o.. r r.. o... Skyl,Cige feriepenge...o...r... Feriepengeforpligtglsg o Forudbetalt tiiskud...o... Skyldige omkostninger...o.o...r...o... 2L L Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ikke stillet sikkerheder eller pantsat aktiver. G:U(underU(L5\528-KRlS\Stamarkiv\16-fusrapporter\ rapp1.DOC Side 15

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere