CVR-nr Årsrapport januar 31. december regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport januar 31. december regnskabsår

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LEDELSESPÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISOR... 4 SELSKABSOPLYSNINGER... 5 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for Rella Holding A/S.. 6 Idégrundlag og hovedaktiviteter.. 7 Økonomisk målsætning... 7 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 8 Rella Holding A/S forventning til Begivenheder efter regnskabsårets udløb 9 Aller Holding A/S Sammenhængen mellem den økonomiske udvikling i Aller Holding A/S og Rella Holding A/S. 15 Oplysninger til fremme af den frie omsættelighed af selskabets aktier Redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelse og direktion.. 17 Kønskvotering 18 Kontakt til Aller Holding A/S Rella Holding A/S udbyttepolitik Politik for egne aktier.. 18 Forslag til den ordinære generalforsamling. 18 Videnressourcer Samfundsansvar.. 19 Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø 19

3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Finanskalender for Risici 20 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER 2013 Anvendt regnskabspraksis Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter DEFINITION AF NØGLETAL... 34

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Rella Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og virksomhedens finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden står overfor. Vi anser, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 7. marts 2014 DIREKTION Jens Arnth-Jensen Direktør BESTYRELSE Rikke Schiøtt Petersen Formand for bestyrelsen Henning Arnth-Jensen Bestyrelsesmedlem Claus Dalgaard Bestyrelsesmedlem Klaus Landstrøm Bestyrelsesmedlem

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Rella Holding A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Rella Holding A/S for regnskabsåret , der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 7. marts 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Nislev Statsautoriseret revisor

6 5 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABET Rella Holding A/S c/o PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Telefon: Hjemmeside: eller CVR-nr.: Stiftet: 1. august 1991 Hjemsted: Gentofte Regnskabsår: 1. januar 31. december PRIMÆR AKTIVITET Besiddelse af aktier i Aller Holding A/S BESTYRELSE Rikke Schiøtt Petersen, formand Henning Arnth-Jensen Claus Dalgaard Klaus Landstrøm DIREKTION Jens Arnth-Jensen REVISION Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gribskovvej København Ø KONTAKTPERSON Jens Arnth-Jensen, telefon: , mobil: , VEDRØRENDE SPØRGSMÅL TIL ÅRSRAPPORTEN GENERAL- FORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes den 11. april 2014 kl på adressen Rella Holding A/S, c/o PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2014 Rikke Schiøtt Petersen Dirigent

7 6 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL, RELLA HOLDING A/S MDKK Resultat før finansiering og skat -1,4-1,2-1,1-1,2-1,1 Udbytte fra Aller Holding A/S 38,2 39,9 49,5 25,8 25,7 Renteudgifter, netto -4,3-5,4-5,4-4,8-6,2 Resultat før skat 32,5 33,3 43,0 19,8 18,4 Årets resultat efter skat 32,5 33,3 43,0 19,8 18,4 Anlægsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital 22,4 23,5 24,7 25,6 25,9 Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser NØGLETAL, RELLA HOLDING A/S Egenkapitalforrentning (%) Egenkapitalandel (%) Antal udestående aktier ult. (1.000 stk.) 1) Earnings Per Share (EPS), kr. 1,47 1,44 1,77 0,78 0,71 Indre værdi ultimo, kr. pr. aktie 18,48 17,91 17,27 16,65 16,35 Børskurs ultimo, kr. pr. aktie Udbytte, kr. pr. aktie Pay-out ratio i % Price Earnings-kvote (PE) Kurs/indre værdi (KI) 2,5 2,1 1,4 2,1 2,7 1) Antal aktier i er korrigeret for selskabets beholdning af egne aktier ultimo de respektive år.

8 7 LEDELSESBERETNING IDÉGRUNDLAG OG HOVEDAKTIVITETER Rella Holding A/S er holdingselskab for B-aktier i Aller Holding A/S. B-kapitalandelene har ikke stemmeret i selskabets anliggender, bortset fra de i selskabslovens 107, stk. 1, stk. 2, nr. 1-7, og stk. 3 omhandlede tilfælde, hvor hver B-kapitalandel på kr. 250 giver én stemme. Rella Holding A/S ønsker som langsigtet investor at deltage i Aller Holding A/S, der er Skandinaviens førende udgiver af ugeblade med stærke markedspositioner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. 2 i Rella Holding A/S vedtægter åbner mulighed for, at selskabet ud over at eje aktier i Aller Holding A/S kan investere direkte eller indirekte i noterede og unoterede værdipapirer. Rella Holding A/S har dog ingen planer herom, men ønsker at koncentrere sig om investeringen i Aller Holding A/S. Rella-aktien blev i juni 2006 optaget til notering på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen) med fondskode DK Rella-aktien repræsenterer en mulighed for investering i B-aktier i Aller Holding A/S, der ikke selv er børsnoteret. Beholdningen af B-aktier i Aller Holding A/S er uændret nom. kr , idet der i regnskabsåret ikke er købt yderligere B-aktier. Ejerandelen svarer til 51,8% af Aller Holding A/S samlede aktiekapital og 69,1% af B-aktiekapitalen. Medregnes Aller Holding A/S beholdning af egne aktier pr. 30. september 2013, ejer Rella Holding A/S ultimo ,8% af Aller Holding A/S udestående aktiekapital og 90,5% af den udestående B- aktiekapital. ØKONOMISK MÅLSÆTNING Aller Holding A/S har set over en årrække udvist tilfredsstillende resultater. Resultaterne for 2007/08 og 2008/09 var dog ikke tilfredsstillende, idet koncernen var påvirket af den globale finansielle/økonomiske krise og igangværende omstruktureringer. De i de seneste år gennemførte omkostningsbesparelser og omstruktureringer har i nogen grad opvejet virkningen af de år for år faldende oplagstal. Resultaterne har herefter og senest for regnskabsåret 2012/13 været tilfredsstillende, om end de har været præget af de stærkt faldende oplagstal og for finansindtægternes vedkommende det meget lave renteniveau. Rella Holding A/S vil fortsat arbejde for en vækst i Aller Holding A/S udbyttebetaling til aktionærerne med det formål at forbedre Aller Holding A/S kapitalstruktur. Rella Holding A/S er af den opfattelse, at en fortsat ophobning af store likvide midler i Aller Holding A/S i de kommende år ikke vil være i aktionærernes interesse. Det er Rella Holding A/S overordnede målsætning år for år at lede det fra Aller Holding A/S modtagne udbytte videre til selskabets aktionærer enten ved udbyttebetaling eller ved tilbagekøb af egne aktier eller en kombination heraf.

9 8 LEDELSESBERETNING UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD DRIFT Udbytte fra Aller Holding A/S (for regnskabsåret 2011/12) andrager kr , der indgår i resultatopgørelsen for Rella Holding A/S for 2013 som en indtægt. Nettorenteudgifter andrager kr Administrationsomkostninger udgør kr Årets overskud før skat andrager kr Efter skat på kr. 0 udgør Rella Holding A/S årsresultat et overskud på kr , hvilket er ca. kr. 0,5 mio. bedre end det i årsrapporten for 2012 forventede resultat. Forbedringen kan primært henføres til et lavere renteniveau for selskabets bankgæld end forventet ved regnskabsårets begyndelse. UDVIKLINGEN I DEN FINANSIELLE STILLING Egenkapitalen androg ved årets indgang kr Egenkapitalen er i regnskabsåret påvirket positivt af årets overskud, stort kr , og negativt ved købet af egne aktier, i alt kr Egenkapitalen pr er herefter kr Rella Holding A/S egenkapitalandel er høj: 74,0% pr Samlede gældsforpligtelser ultimo 2013 andrager kr. 140 mio., hvoraf kr. 80 mio. er et lån med udløb med variabel rente. Herudover har Rella Holding A/S udnyttet en kassekredit med kr. 59 mio. Kassekredittens maksimum er p.t. kr. 70 mio., og kreditten forfalder ligeledes Rella Holding A/S ledelse vurderer løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det er fortsat målsætningen at opretholde en moderat gældsætning. Rella Holding A/S beholdning af egne aktier er stillet som sikkerhed for selskabets bankfaciliteter. INVESTERINGER Rella Holding A/S investering i Aller Holding A/S består af nom. kr B-aktier. Den regnskabsmæssige værdi (kostprisen) af Rella Holding A/S kapitalinteresse i Aller Holding A/S beløber sig pr til kr. 541 mio., idet der i regnskabsåret ikke er købt yderligere B-aktier. Beholdningen af B-aktier i Aller Holding A/S svarer til 63,8% (2012: 60,5%) af Aller Holding A/S udestående aktiekapital pr Stigningen i ejerandelen fra 60,5% til 63,8% skyldes Aller Holding A/S køb af nom. kr egne aktier i regnskabsåret 2012/13. Ledelsen vurderer løbende værdien af kapitalandelen i Aller Holding A/S. For 2013 er der ikke fundet behov for nedskrivning, og indregningen til kostpris opretholdes derfor.

10 9 LEDELSESBERETNING I regnskabsåret har Rella Holding A/S købt egne aktier, hvilket repræsenterer en samlet investering på kr. 33,9 mio. svarende til en gennemsnitskurs på kr. 44,5 pr. stk. Købet er foretaget på grundlag af de på de to seneste generalforsamlinger givne bemyndigelser til bestyrelsen, der omfatter erhvervelse af op til 10% af selskabets kapital. Beholdningen af egne aktier ultimo året udgør stk. Efter regnskabsårets udløb er erhvervet yderligere stk., og den samlede beholdning udgør herefter stk. Heraf vil stk. blive foreslået annulleret på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april Udviklingen i Aller Holding A/S i 2012/13 var under de givne forhold rimelig tilfredsstillende. Allerkoncernen har gennem de seneste år gennemført betydelige rationaliseringer og omstruktureringer, herunder salg eller lukning af diverse aktiviteter/selskaber, samt foretaget en væsentlig reduktion af medarbejderstaben. Omkostningstilpasningen er bl.a. sket under hensyntagen til de vigende oplag for ugeblade, specielt i Danmark og i Norge. Finansindtægterne var væsentlig lavere end i 2011/12, da det er Aller-koncernens politik at holde finansformuen meget likvid, hvilket på baggrund af det meget lave renteniveau indvirker negativt på afkastet. Aller-koncernen har i regnskabsåret foretaget væsentlige akkvisitioner, herunder Berner Media Holding AS, Norge, og Nyhavn Rejser A/S, Danmark (70%). Endvidere har koncernen erhvervet fem magasiner i Sverige. Aller-koncernens resultat af den primære drift i 2012/13 blev kr. 120 mio. mod kr. 143 mio. året før. Alligevel lykkedes det at skabe en pengestrøm fra driften på kr. 405 mio. mod kr. 400 mio. i 2011/12. Finansindtægterne udviste et markant fald fra kr. 172 mio. i 2011/12 til kr. 103 mio., hvorefter det samlede resultat før skat (inkl. resultat af associerede virksomheder) blev kr. 231 mio. mod kr. 331 mio. året før. Resultatet efter skat blev kr. 159 mio. mod kr. 210 mio. i 2011/12. Aller Holding A/S oplyser i årsrapporten for 2012/13, at der for 2013/14 forventes et driftsresultat (EBIT) i niveauet kr mio. Sædvanen tro oplyses ikke om forventninger til finansresultatet. RELLA HOLDING A/S FORVENTNING TIL 2014 For 2014 forventer Rella Holding A/S et overskud på ca. kr. 22 mio. Resultatet kan forudsiges med stor pålidelighed, da indtægtssiden består af det udbytte (kr. 28,7 mio.), som Rella Holding A/S modtog fra Aller Holding A/S primo februar 2014, og udgifterne er Rella Holding A/S forventede finansielle udgifter og administrationsomkostninger. Det forventes, at Aller-koncernen i de kommende år vil have stærkt fokus på sin kerneforretning, men samtidig fortsætte sin investeringsstrategi i bl.a. internetaktiviteter, nye magasiner og tilgrænsende forretningsområder. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet hændelser, der kan have betydning for årsrapporten, eller som væsentligt påvirker virksomhedens økonomiske stilling.

11 10 LEDELSESBERETNING ALLER HOLDING A/S Historisk baggrund Carl Allers Etablissement A/S blev stiftet 1873 i København af Laura og Carl Aller. I 1894 blev Svenska Aller AB etableret i Helsingborg, og tre år senere kom Norsk Aller i Oslo til. Koncernen gik ind på det finske marked i 1992 ved etableringen af Aller Julkaisut OY. I de seneste år har koncernen gennemført navneændringer i de betydende selskaber. Moderselskabet har skiftet navn til Aller Holding A/S med datterselskaberne Aller Media A/S (Danmark), Aller Media AS (Norge), Aller Media AB (Sverige), Aller Media OY (Finland) samt trykkerigruppen Aller Tryk Norden A/S. Aller blev fra starten Nordens største udbyder af ugeblade, og gennem organisk vækst og tilkøb af titler har koncernen udbygget og befæstet sin stilling som Skandinaviens førende udgiver af ugeblade med stærke markedspositioner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. I Danmark udgives bl.a. ugebladstitlerne Familie Journalen, Billed Bladet og Se & Hør. Hver uge sælger Aller-gruppen ca. 2,3 mio. ugeblade svarende til en samlet markedsandel på ca. 59% på det nordiske marked. Selv om udgivelse af ugeblade er Aller-koncernens fundament, har virksomheden udvidet sin portefølje til også at omfatte magasiner, der udgives månedligt og kvartalsvist inden for en bred emnekreds. Aller Holding A/S forretningsmæssig udvikling i de senere år I erkendelse af den igangværende udvikling i retning af digitale medier har Aller-koncernen i de senere år øget fokus mod internetaktiviteter der er bl.a. investeret i aller.dk (E-kiosken), Aller Internet A/S (edb.priser.dk) samt oestrogen.dk. I december 2006 købte Aller Media AS 49,9% af netportalen SOL. I november 2006 etablerede Aller Holding A/S et nyt datterselskab, Aller Media Group A/S, til at varetage koncernens it-udvikling. Koncernens udgivelser har tilhørende hjemmesider med nyheder og appetitvækkere. I december 2006 styrkede Aller Media A/S sin markedsposition inden for gratismagasiner gennem investering i gratismagasinvirksomheden Chili, der bl.a. er markedsførende inden for Clients Publishing. I 2008 blev ejerandelen i Chili Group øget til 100%. I 2008 fortsatte selskaberne i Aller-koncernen investeringerne inden for mediesektoren. I Sverige erhvervede Aller Media AB 50% af Frida Förlag AB, og i Finland udbyggedes samarbejdet med Eniro. I Norge overtog Aller Media AS seniormagasinet Vi over 60 samt VHI AS (Vakre Hjem & Interiør). I Finland erhvervedes 50% af Suomi 24 Oy (sidste 50% erhvervet i 2010). Endvidere blev der indgået aftale med Hachette om udgivelse af ELLE i Danmark og i Finland. Aller Media Group A/S afviklede sine aktiviteter, da strukturen viste sig uhensigtsmæssig. I august 2009 flyttede Aller-koncernen til det nyopførte hovedkontor på Havneholmen i København, og det tidligere domicil i Valby blev afhændet med overtagelse 1. januar I 2009 gennemførte Aller-koncernen som følge af finanskrisens negative indvirkning på koncernens resultater betydelige omkostningsbesparelser og rationaliseringstiltag, der har medført afvikling af en række blade og aktiviteter. Den tidligere besluttede lukning af det svenske trykkeri blev endvidere gennemført som planlagt. De danske og norske trykkerier er nu samlet i et fælles nordisk trykkeriselskab, Aller Tryk Norden A/S, der er et helejet datterselskab af Aller Holding A/S. I regnskabsåret 2010/11 blev tilkøbt en række selskaber og aktiviteter: Epla AS, Norge, Fineart AS, Norge, Redink AS (51%), Norge, Modegallerian Norden AB (51%), Sverige, samt Mat & Vänner AB, Sverige. Baltic Press-koncernen blev afhændet.

12 11 LEDELSESBERETNING I 2011/12 erhvervede Aller Media AS, Norge, markedsføringsbureauet Nova Vista AS samt Grete Roede AS, der er Norges største aktør inden for personlig vægtreduktion. Aller Media AS, Norge, indgik ultimo 2012 aftale om leje af det domicil, som Aller Holding A/S har besluttet at opføre i Oslo med forventet indflytning i Koncernen erhvervede i 2013 Berner Media Holding AS, Norge, hvis væsentligste aktivitet er udgivelse af Dagbladet, men som derudover har en lang række netaktiviteter. Netavisen af Dagbladet har daglige brugere. I Danmark købtes 70% af rejsebureauet Nyhavn Rejser A/S med henblik på at skabe et nyt forretningsområde: Aller Leisure. Endelig erhvervedes fem magasiner i Sverige. Aller Holding A/S og Aller Media A/S hjemmesider, og indeholder bl.a. en oversigt over koncernens udgivelser og oplagstal, ligesom og giver oplysninger om henholdsvis de svenske, norske og finske aktiviteter. Fremtidens udfordring En gennemgående trend i mediebranchen i de senere år er faldende oplag. Denne udvikling har især været tydelig inden for aviser og dagblade, men oplagstallene for ugeblade og magasiner er også faldende. Aller-koncernen råder over en stor mængde stof den fremtidige udfordring vil være at viderebringe dette stof til forbrugerne via forskellige platforme, der i stigende grad vil være elektroniske, på en profitabel måde, hvilket vanskeliggøres af, at den enkelte forbruger er vænnet til, at stort set alt tilgængeligt stof på internettet skal være gratis. Udgivelsen af trykte ugeblade og magasiner genererer fortsat et solidt årligt cash-flow, og som følge af en restriktiv udbyttepolitik har Aller-koncernen opbygget en stor finansiel reserve. Selskabet har derfor i nogen grad ændret karakter i retning af et investeringsselskab. Det må derfor være en væsentlig del af Allerkoncernens fremtidige strategi at overveje, hvorvidt disse finansielle aktiver kan anvendes lønsomt i den operative del af virksomheden inkl. tilgrænsende forretningsområder. I denne forbindelse bør erindres, at Aller-koncernen via sine ca. 2,3 mio. ugentlige udgivelser råder over en betydelig markedsføringskraft, hvilket vil kunne udnyttes i eventuelle nye aktiviteter. På selskabets generalforsamling den 1. februar 2013 vedtog aktionærerne følgende nye formålsparagraf: Selskabets formål er at drive publikations- og medievirksomhed samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn naturlig står i forbindelse hermed, herunder bl.a. trykkeri-, reproduktions-, forlags-, annonce-, reklame-, marketing-, event-, rejse-, underholdnings-, forlystelses-, handels-, fabrikations- samt udlejningsvirksomhed i ind- og udland. Dette kan foretages dels direkte, dels ved investering herunder besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder. Hvem ejer Aller Holding A/S? Aller Holding A/S aktiekapital er kr. 18 mio., hvoraf kr. 4,5 mio. er stemmeberettigede A-aktier, og kr. 13,5 mio. er B-aktier. Selskabet er ikke børsnoteret. I 1981 stiftedes Allerfonden ved indskud fra Svend Aller, Carl Erik Aller og Jørgen Aller af 51,3% af A- aktierne i Carl Allers Etablissement A/S. A-aktierne ejes af Allerfonden, familien Aller og Aller Holding A/S. Ved overgang af A-aktier har Aller Holding A/S forkøbsret til en vedtægtsbestemt købskurs. A-aktionærerne har i selskabets vedtægter aftalt en købskurs for A-aktierne svarende til 80% af indre værdi i henhold til den seneste årsrapport.

13 12 LEDELSESBERETNING Der gælder ingen restriktioner vedrørende ejerskab af B-aktierne, der primært handles via det danske banksystem. Pr. 30. september 2013 ejede Aller Holding A/S nom. kr egne aktier eller 18,8% af selskabets aktiekapital (nom. kr A-aktier og nom. kr B-aktier). Den udestående aktiekapital er således nom. kr Ejerstrukturen i Aller Holding A/S fremgår af nedenstående tabel: Nominelt kr. I % af aktieklasse I % af udestående aktiekapital i alt A-aktier Allerfonden Susanne Aller* Andre A-aktionærer Udestående A-aktier i alt Egne A-aktier A-aktier i alt B-aktier Rella Holding A/S Andre B-aktionærer Udestående B-aktier i alt Egne B-aktier B-aktier i alt I alt udestående A- og B-aktier Egne A- og B-aktier I alt A- og B-aktier * Iflg. Rella Holding A/S prospekt Aller Holding A/S kontrolleres af Allerfonden med 56% af stemmerne. Rella Holding A/S ejer 63,8% af Aller Holding A/S, når selskabets beholdning af egne aktier indregnes, og 90,5% af den udestående B-aktiekapital. Ejerforholdene i Aller Holding A/S kan grafisk illustreres som følger: Andel af udestående aktier i Aller Holding A/S Rella Holding A/S 64% Allerfonden 17% Andre B-aktionærer 7% Susanne Aller 8% Andre A-aktionærer 4%

14 13 LEDELSESBERETNING Udviklingen i 2012/13 Aller Holding A/S opnåede for regnskabsåret 2012/13 ( ) en omsætning på kr mio. mod kr mio. sidste år. Koncernen realiserede et driftsresultat på kr. 120 mio. eller kr. 23 mio. mindre end sidste år, hvor resultatet udgjorde kr. 143 mio. Resultatet af associerede virksomheder var kr. 8 mio. mod kr. 15 mio. året før. I resultatet indgår ekstraordinær gevinst ved salg af ejendom på kr. 31 mio. samt tab i Finland på kr. 41 mio. som følge af omstruktureringer. Finansindtægterne faldt markant fra kr. 172 mio. i 2011/12 til kr. 103 mio. som følge af det lave renteniveau og Aller-koncernens politik om at holde finansformuen meget likvid. Aller-koncernens samlede finansielle aktiver var ultimo regnskabsåret kr mio. (2011/12: kr mio.). Koncernresultatet før skat blev kr. 231 mio. mod kr. 331 mio. året før. Aller-koncernens resultat efter skat blev kr. 159 mio. sammenlignet med kr. 210 mio. i 2011/12. Aller Holding A/S tilbagekøbte i 2012/13 nom. kr egne aktier (nom. kr A-aktier og nom. kr B-aktier) for et samlet beløb på kr. 113 mio. Den indre værdi pr. Aller-aktie udgør herefter Siden 2008/09 har aktietilbagekøbene bidraget til en stigning på 22% i værdien pr. aktie, hvorimod den totale egenkapital er forøget med 10%. Aller Holding A/S forventninger til regnskabsåret 2013/14 For regnskabsåret 2013/14 forventer Aller Holding A/S følgende, jf. koncernens årsrapport for 2012/13: De betydelige strukturelle markedsmæssige forandringer, der også har præget 2012/13 med blandt andet accelererende oplagsfald til følge samt ændringer i placeringen af markedsføringsaktiviteterne hos kunderne, forventes i høj grad også at ville påvirke regnskabsåret 2013/14 og de efterfølgende år. Der forventes fortsat et samlet set betydeligt fald i oplagene inden for ugeblade og magasiner, der dog fortsat vil opleves forskelligt inden for de enkelte ugeblads- og magasinsegmenter og markeder. Kampen om forbrugernes tid præger fortsat mediebilledet og understøttes af en teknologisk udvikling, der medfører markante ændringer i læsernes og annoncørernes forbrugsmønstre, hastigere end nogensinde før. Aller-koncernen har i regnskabsåret vist, at man fortsat prioriterer innovation inden for nuværende og relaterede aktiviteter samt tager nødvendige markedsføringsmæssige initiativer for at opretholde koncernens markedsposition. En stram omkostningsstruktur med gennemførelse af rationaliseringer og effektiviseringer vil blive videreført i de kommende år sammen med en fortsat fokusering på øget nordisk samarbejde, for derigennem at opnå yderligere fælles synergier. Fortsat øget konkurrence og ændrede markedsforhold kan ligeledes nødvendiggøre tilpasninger og sammenlægninger i koncernen for at opnå nødvendige besparelser og rationaliseringsgevinster. Eventuelle tabsgivende produkter og aktiviteter vil fortsat løbende kritisk blive evalueret og om nødvendigt afviklet. På baggrund af det nuværende aktivitetsniveau samt ledende datterselskabers rapporterede budgettal for regnskabsåret 2013/14 og seneste perioderesultater forventes et driftsresultat (EBIT) i niveau mio. kr. Det er fortsat selskabets politik ikke at udtrykke forventninger til investeringsresultater, men koncernens finansinvesteringer er struktureret ud fra en målsætning om et langsigtet stabilt markedsafkast.

15 14 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL 2008/ /13 FOR ALLER HOLDING A/S (KONCERN) MDKK 2012/ / / / /09 Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede selskaber Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat Udbytte Egenkapital Likvider og let realisable værdipapirer Aktiver i alt Alle tal i % 2012/ / / / /09 Overskudsgrad 2,9 3,5 6,1 6,9-2,9 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill 9,0 19,9 28,5 32,4-0,4 Egenkapitalandel 70,1 73,5 72,7 71,9 71,7 Egenkapitalforrentning 3,9 5,1 5,5 7,2 0,1 Indre værdi, ultimo Beregnet kurs i henhold til vedtægternes Pay-out ratio 35,0 35,0 35,0 35,0 n.m. Kilde: Aller Holding A/S årsrapport 2012/13. Aller Holding A/S-koncernen aflægger regnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Moderselskabet, Aller Holding A/S, er ikke børsnoteret. På Rella Holding A/S hjemmeside, kan downloades de komplette regnskaber for Aller Holding A/S 2004/ /13 samt Aller Holding A/S vedtægter.

16 15 LEDELSESBERETNING SAMMENHÆNGEN MELLEM DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I ALLER HOLDING A/S OG RELLA HOLDING A/S I Rella Holding A/S regnskabstal i nærværende årsrapport er selskabets eneste aktiv kapitalinteressen i Aller Holding A/S i balancen optaget til historisk kostpris. Resultatopgørelsen indeholder det fra Aller Holding A/S i regnskabsåret modtagne udbytte. Disse regnskabsprincipper er fastlagt af Fondsrådet, jf. afsnittet om den i årsrapporten anvendte regnskabspraksis, side Rella Holding A/S ledelse finder, at disse principper gør det vanskeligt for aktionærer og potentielle investorer at se den direkte kobling mellem den økonomiske udvikling i Aller Holding A/S og Rella Holding A/S. Af disse grunde er nedenfor angivet, hvorledes udvalgte nøgletal og regnskabsmæssige hovedtal for Rella Holding A/S ser ud, når afkast og værdi af kapitalandelen i Aller Holding A/S indregnes efter indre værdis metode i såvel resultatopgørelse som balance. I nedenstående opgørelse for Rella Holding A/S er derfor indtægtsført den andel af det regnskabsmæssige overskud i Aller Holding A/S, der svarer til Rella Holding A/S ejerandel (i stedet for modtaget udbytte). Værdien af Rella Holding A/S aktiebeholdning i Aller Holding A/S er (i stedet for til kostpris) optaget til Rella Holdings A/S andel af den regnskabsmæssige egenkapital i Aller Holding A/S. Disse oplysninger er alene en del af ledelsesberetningen og udgør ikke en del af Rella Holding A/S officielle, reviderede årsregnskabstal.

17 16 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL FOR RELLA HOLDING A/S MED INDREGNING AF ANDELEN AF ALLER HOLDING A/S EFTER INDRE VÆRDIS METODE MDKK Rella Holding A/S andel af Aller Holding A/S udestående aktier Rella Holding A/S andel af Aller Holding A/S nettoresultat 63,8% 60,5% 58,2% 57,5% 57,3% Administrationsomkostninger Rella Holding A/S Nettorenteudgifter Rella Holding A/S Nettoresultat Rella Holding A/S Rella Holding A/S andel af Aller Holding A/S egenkapital Øvrige aktiver i Rella Holding A/S 1) Rella Holding A/S gældsforpligtelser Egenkapital i Rella Holding A/S 2) Udestående aktier i Rella Holding A/S i mio. stk., ultimo 3) 21,7 22,5 23,7 25,0 25,6 Resultat pr. aktie i Rella Holding A/S (DKK) 4,4 5,4 5,2 6,0-0,2 Egenkapital pr. aktie i Rella Holding A/S (DKK) Egenkapitalforrentning (%) 3,9 5,1 5,5 7,1-0,2 Rella-aktiens børskurs ultimo, (DKK pr. aktie) Price Earnings-kvote (PE) 10,5 6,9 4,4 5,8 n.m. Kurs/indre værdi (KI) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 1) Excl. tilgodehavende aktieudbytte i alle de viste år. 2) Incl. foreslået udbytte for året. 3) I er korrigeret for Rella Holding A/S beholdning af egne aktier ultimo i de respektive år.

18 17 LEDELSESBERETNING OPLYSNINGER TIL FREMME AF DEN FRIE OMSÆTTELIGHED AF SELSKABETS AKTIER Rella Holding A/S aktiekapital er pr nom. kr fordelt på aktier à kr. 1,00. Aktiekapitalen er i regnskabsåret nedsat fra nom. kr ved annullering af nom. kr egne aktier. Rella Holding A/S har i regnskabsåret erhvervet egne aktier i henhold til tidligere givne generalforsamlingsbemyndigelser. Ultimo 2013 udestår stk. aktier. Alle aktier er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen, og alle aktier er i enhver henseende ligestillede. Rella Holding A/S ejes af aktionærer fordelt på private og institutionelle investorer i ind- og udland. I henhold til årsregnskabslovens 104 kan oplyses, at følgende aktionærer har meddelt at eje 5% eller derover af selskabets aktiekapital: Henning Arnth-Jensen, Route de Buchillon 6 G, CH-1162 St. Prex Intrinsic Value Investors LLP, London Jens Arnth-Jensen, Dronninggårds Allé 84, DK-2840 Holte MSD European Opportunity Master Fund, London (over 10%) Nordea Investment Fund Company Finland Ltd., Helsinki Selskabet har ikke modtaget underretning om eventuelle ejeraftaler eller lignende, der kunne begrænse aktiernes omsættelighed. Rella Holding A/S bestyrelse vælges for ét år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Selskabets vedtægter kan ændres af generalforsamlingen med den i selskabsloven fastlagte majoritet. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til at udstede nye aktier. Rella-aktiens ultimokurs 2013 var kr. 46,0 pr. aktie svarende til en markedsværdi for selskabet på kr mio. (kr. 998 mio. for de udestående aktier). REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Rella Holding A/S er som udsteder af aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen omfattet af Anbefalinger for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse med seneste revision i maj Anbefalingerne er gældende fra og med Rella Holding A/S regnskabsår Denne kodeks er tilgængeligt på En gennemgang af Rella Holding A/S efterlevelse af disse anbefalinger kan ses på selskabets hjemmeside (investor relations) på adressen BESTYRELSE OG DIREKTION Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse fremgår af side 32. Oplysninger om øvrige ledelseshverv fremgår af side 33.

19 18 LEDELSESBERETNING De opgaver, som iflg. revisorloven påhviler revisionsudvalget, varetages hos Rella Holding A/S af den samlede bestyrelse, hvorfor der ikke er nedsat et egentligt revisionsudvalg. Der har i 2013 været afholdt fire bestyrelsesmøder. Rella Holding A/S udnævnte den 25. oktober 2013 Klaus Landstrøm til ny administrerende direktør med tiltræden i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling den 11. april Den nuværende administrerende direktør, Jens Arnth-Jensen, fratræder efter eget ønske samme dato. Det er selskabets vederlagspolitik at aflønne såvel bestyrelse som direktion med faste honorarer. Rella Holding A/S har ingen incitamentsprogrammer, da selskabets ledelse ikke har nogen indflydelse på resultatudviklingen i Aller Holding A/S, der er selskabets eneste aktiv. KØNSKVOTERING Det er Rella Holding A/S målsætning og politik, at maksimum 75% af medlemmerne af det øverste ledelsesorgan skal være af samme køn. Selskabet har opfyldt denne målsætning siden april Da Rella Holding A/S udelukkende har én ansat (direktøren), er der ikke udarbejdet nogen politik for de øvrige ledelsesniveauer. Det er selskabets overordnede politik at ansætte den bedst kvalificerede person som direktør uafhængigt af køn. KONTAKT TIL ALLER HOLDING A/S Et udvalg bestående af bestyrelsesformanden og direktionen mødes årligt med Allerfonden og Aller Holding A/S. På mødet drøftes Aller Holding A/S seneste årsrapport, og Rella Holding A/S har lejlighed til at fremføre sine synspunkter. RELLA HOLDING A/S UDBYTTEPOLITIK Rella Holding A/S overordnede udbyttepolitik er at udbetale det modtagne udbytte fra Aller Holding A/S fuldt ud efter fradrag af administrationsomkostninger og renteudgifter. Udbetalingen kan finde sted i form af udbytte eller ved tilbagekøb af egne aktier eller en kombination heraf. Siden 2007 har selskabet anvendt årsresultatet til tilbagekøb af egne aktier. POLITIK FOR EGNE AKTIER Det er Rella Holding A/S vurdering, at det er til gavn for aktionærerne, at bestyrelsen har en løbende bemyndigelse til at erhverve egne aktier, hvis der foreligger attraktive købsmuligheder. FORSLAG TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING På den ordinære generalforsamling, der afholdes den 11. april 2014, agter bestyrelsen at foreslå følgende: Bestyrelsen bemyndiges indtil 30. april 2015 til at lade selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen.

20 19 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen foreslår, at stk. af selskabets beholdning af egne aktier annulleres, og at selskabets aktiekapital nedsættes tilsvarende. Efter nedsættelsen vil Rella Holding A/S aktiekapital udgøre nom. kr fordelt på stk. aktier à kr. 1,00. VIDENRESSOURCER Rella Holding A/S videnressourcer er bestyrelsen og direktionen, da selskabet ikke har nogen ansatte ud over direktøren. SAMFUNDSANSVAR Som følge af Rella Holding A/S enkle struktur, hvor den eneste aktivitet er ejerskab af B-aktier i Aller Holding A/S, har selskabet ikke specifikke politikker for samfundsansvar. VIRKSOMHEDENS PÅVIRKNING AF DET EKSTERNE MILJØ Rella Holding A/S ejerskab af kapitalinteressen i Aller Holding A/S påvirker ikke det eksterne miljø. FINANSKALENDER FOR marts Årsrapport april 11. april Ordinær generalforsamling Orientering om 1. kvartal august Delårsrapport 1. halvår oktober Orientering om 3. kvartal 2014

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere