Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER"

Transkript

1 Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april

2 - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget ved lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, er der udstedt en bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter, bekendtgørelse nr af 8. december Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i retsplejelovens 323, stk. 7, og 324. Bekendtgørelsen indeholder den nærmere regulering, der er forudsat i forarbejderne til ændringsloven, som bygger på Retsplejerådets betænkning nr fra 2004 om reform af den civile retspleje III. Retshjælpsinstitutionerne opdeles i retshjælpskontorer (private institutioner, hvor rådgiverne ikke nødvendigvis er advokater) og advokatvagter (lokale advokater, der typisk én gang om ugen yder gratis rådgivning på biblioteker og lignende). Retshjælp kan inddeles i trinene 1, 2 og 3, der nærmere er defineret i bekendtgørelsen om offentlig retshjælp ved advokater, bekendtgørelse nr af 8. december Advokatvagter yder alene rådgivning på trin 1, hvorimod retshjælpskontorer kan yde retshjælp svarende til både trin 1, 2 og 3. Retshjælpspuljen Hvert år afsættes et beløb på finansloven (retshjælpspuljen), hvorfra der ydes tilskud til alle retshjælpsinstitutionerne. Der har været et ønske i Retsplejerådet om, at i hvert fald noget af tilskuddet til retshjælpskontorer betinges af aktivitetsniveauet i det pågældende kontor. Der har ikke været ønske om indholdsmæssige ændringer for så vidt angår advokatvagterne. Retshjælpspuljen er derfor opdelt i 2 puljer; basispuljen (95 % af retshjælpspuljen) og aktivitetspuljen (5 % af retshjælpspuljen). Advokatvagter kan alene få tilskud fra basispuljen, hvorimod retshjælpskontorerne også kan få tilskud fra aktivitetspuljen. Der er på finansloven for afsat 9,3 mio. kr. til retshjælpspuljen. Basispuljen udgør derfor kr. og aktivitetspuljen kr. Ansøgningerne Civilstyrelsen har ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts modtaget ansøgninger om tilskud fra i alt 102 retshjælpsinstitutioner rundt om i landet. 99 af disse ansøgninger vedrører tilskud til allerede godkendte retshjælpskontorer og advokatvagter. De øvrige 3 ansøgninger vedrører institutioner, der har søgt om godkendelse til at kunne modtage tilskud. De godkendte institutioner har tilsammen søgt om kr.

3 - 2 - Godkendelse Civilstyrelsen har afslået ansøgninger fra 2 institutioner, der har søgt om at blive godkendt som berettiget til at kunne modtage tilskud fra retshjælpspuljen. Begge ansøgninger er afslået, fordi institutionerne ikke har levet op til kravet om, at rådgivningen skal være åben for alle, jf. tilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Et retshjælpskontor må for at opnå godkendelse som tilskudsberettiget fremstå åbent for enhver samt reelt være et tilbud til alle med behov for juridisk rådgivning. Basistilskud Ved beregningen af basistilskuddet har Civilstyrelsen i hvert enkelt tilfælde skønnet, hvor store institutions rimelige driftsudgifter i må antages at blive. Ved denne vurdering lægges der vægt på oplysningerne i regnskabet om de i 2006 afholdte udgifter sammenholdt med budgettet for. Civilstyrelsen har i visse tilfælde anmodet om yderligere oplysninger fra ansøgeren til brug for vurderingen. Det bemærkes i den forbindelse, at der alene kan ydes basistilskud til dækning af de udgifter, der er nævnt i tilskudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, hvilket vil sige: 1) Rimelig leje af lokaler eller anskaffelse af lokaler i øvrigt. 2) Et rimeligt honorar til lederen af institutionen og efter omstændighederne til rådgiverne. Honoraret skal som udgangspunkt fastsættes på timebasis. 3) Rimelig løn til eventuelt kontorpersonale. 4) Rimelige kontorholdsudgifter og eventuelt udgifter til uddannelse af rådgivere. 5) Rimelige udgifter til oplysningsvirksomhed. Det bemærkes desuden, at udgiften skal være rimelig set i forhold til institutionens art og drift. Ekstraordinært store udgifter til eksempelvis annoncering og lignende er således ikke rimelige, med mindre der er saglige hensyn, der taler for, at netop disse udgifter i det pågældende år er af den pågældende størrelse. Det bemærkes endvidere, at der alene efter omstændighederne kan ydes en rimelig løn til rådgiverne på et retshjælpskontor. Disse omstændigheder kan eksempelvis være, at kontoret er hjemmehørende i et område, hvor det er vanskeligt at rekruttere frivillige, ulønnede rådgivere. Lønnen skal som udgangspunkt fastsættes på timebasis, og rimeligheden i lønnens størrelse må vurderes på denne baggrund. Udgifter til egentlig advokatbistand til den retshjælpssøgende kan ikke anses for løn til kontorets rådgivere. Civilstyrelsen modtager som anført ovenfor samlet ansøgninger for et beløb, der ganske væsentligt overstiger bevillingen på finansloven. Af denne grund er det ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger fuldt ud. Basistilskud til institutioner, hvis rimelige driftsudgifter ligger over en administrativt fastsat grænse, reduceres derfor alle forholdsmæssigt. Denne grænse er i fastsat til kr. Den forholdsmæssige reduktion foretages med samme procent-

4 - 3 - sats på alle de ansøgninger, der ligger over grænsen. Procentsatsen for ligger på lidt under 31 %. Aktivitetstilskud Udover basistilskuddet kan retshjælpskontorerne søge om aktivitetstilskud. Reglerne om aktivitetstilskud finder ikke anvendelse for advokatvagterne. Ifølge overgangsbestemmelsen i tilskudsbekendtgørelsens 6, stk. 3, beregnes aktivitetstilskuddet for ud fra samme kriterier som basistilskuddet. Dette skyldes, at de nødvendige oplysninger om retshjælpskontorernes aktivitet endnu ikke foreligger, idet det først i forbindelse med driftstilskuddet for er blevet et vilkår, at kontorerne udarbejder årsberetninger med visse obligatoriske oplysninger, såfremt kontoret ønsker at komme i betragtning ved tildeling af aktivitetstilskud. Civilstyrelsen har ved fordelingen af aktivitetstilskud for derfor lagt vægt på, hvor stor en andel det enkelte retshjælpskontors basistilskud i udgør af det samlede beløb, der ydes som basistilskud til institutioner, der kan søge om aktivitetstilskud. Kontoret har herefter modtaget en tilsvarende andel af aktivitetspuljen som aktivitetstilskud. Aktivitetstilskuddet for 2008 og fremefter vil blive beregnet på baggrund af oplysningerne i det enkelte retshjælpskontors årsberetning om omfanget af den retshjælp, som kontoret har ydet. For så vidt angår retshjælp ud over trin 1 lægges der alene vægt på omfanget af retshjælp til sager, der emnemæssigt er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3, og som er ydet til personer, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3, jf. tilskudsbekendtgørelsens 3, stk. 5. Fordelingen Civilstyrelsen har for at højne gennemsigtigheden af fordelingen af midlerne fra retshjælpspuljen optrykt en oversigt over samtlige bevillinger som bilag til denne beretning.

5 - 4 - Bilag Navn Tildelt i 2006 inklusiv supplerende tilskud Ansøgt som basistilskud i Godkendte rimelige driftsudgifter i Tildelt basistilskud for Tildelt aktivitetstilskud for Tildelt i alt for Københavns Retshjælp Advokatvagten i Stenløse Advokatvagten i Maribo Korsør Advokaternes Retshjælp Høng Advokaternes Retshjælp Advokaternes Retshjælp i Ringkøbing Vejle Advokaternes Retshjælp Hillerød Advokaternes Retshjælp Gladsaxe Advokaternes Retshjælp Odder Advokaternes Retshjælp Advokatvagten i Fakse Dansk Kvindesamfund, København Advokatvagten i Århus Advokatvagten i Middelfart Vordingborg Advokaternes Retshjælp Advokaternes gratis retshjælp i Thisted Advokaternes Retshjælp i Hørsholm Retskreds Advokatvagten i Aars Kommune Gråsten Advokaternes Retshjælp Advokatvagten i Holstebro Advokatvagten i Helsinge (nu Gribskov) Arbejdernes Retshjælp i Skive Advokatvagten i Helsingør Kritisk Retshjælp Kofoeds Skoles Retshjælp Odense Retshjælp Randersadvokaternes Retshjælp Skælskøradvokaternes Retshjælp Advokaternes Retshjælp i Esbjerg Dansk Kvindesamfund, Koldingkreds Advokaternes Retshjælp i Ballerup m.v Esbjerg Retshjælp Advokaternes Frie Retshjælp i Aalborg Århus Retshjælp Advokatvagten i Silkeborg Advokatvagten i Lemvig Ringstedadvokaternes Rådgivningskontor Advokatvagten i Hirtshals Slagelse Advokaternes Retshjælp Advokatvagten for Glostrup-Brøndby Retskreds Advokatvagten i Gentofte Advokatvagten i Hvidovre Herningadvokaternes Retshjælp Arbejdernes Retshjælp i Silkeborg Dannerhusets Rådgivning Advokatvagten på Bornholm Advokatvagten i Nykøbing Falster

6 - 5 - Navn Tildelt i 2006 inklusiv supplerende tilskud Ansøgt som basistilskud i Godkendte rimelige driftsudgifter i Tildelt basistilskud for Tildelt aktivitetstilskud for Tildelt i alt for Den Grønlandske Retshjælp Frederiksbjerg Retshjælp Færøernes Retshjælp * Advokaternes Retshjælp i Haderslev Faaborg Advokatvagt Advokatvagten i Hedehusene Advokatvagten i Skagen Ringe Advokaternes Retshjælp Retshjælpen i Vestergade Advokatvagten i Allerød Kulturgyngens Rådgivning Ribe Advokatvagtordning Frederikshavn Advokaternes Retshjælp Advokaternes Retshjælp i Sorø Mødrehjælpens Retshjælpsinstitution Studenterrådets Retshjælp Fredericia Advokaternes Retshjælp Advokaternes Retshjælp i Terndrup Mariager Kolding Advokatforenings Retshjælp SR-Bistand Advokatvagten i Nakskov Nyborgadvokaternes gratis retshjælp Advokatvagten i Rudkøbing Advokaternes Retshjælp i Horsens Advokatvagten i Herlev Advokatvagten i Hjørring Advokatvagten i Taastrup Svendborg Advokaternes Retshjælp Advokatvagten i Tønder Retskreds Advokaternes Retshjælp, Aabenraa Advokatvagten i Munkebo Gellerupparkens Retshjælp Struer Advokaternes Retshjælp Advokatvagten i Viborg Langeskov Advokatvagt Krim Retshjælp Københavns Advokaters Retshjælp Advokatvagten i Kerteminde Assens Advokaternes Retshjælp Advokaternes Retshjælp i Sønderborg Advokatvagten i Haslev Advokatvagten for Holsted Retskreds Advokatvagten i Køge Retskreds Advokatvagten i Kongens Enghave Advokatvagten i Christiansfeld Advokatvagten i Valby Retshjælpen i Roskilde De Jurastuderendes Retshjælp (Århus Universitet) Arbejdernes Retshjælp i Ringkøbing Amt

7 - 6 - Navn Tildelt i 2006 inklusiv supplerende tilskud Ansøgt som basistilskud i Godkendte rimelige driftsudgifter i Tildelt basistilskud for Tildelt aktivitetstilskud for Tildelt i alt for Advokatvagten i Grindsted og Billund De Jurastuderendes Retshjælp (Syddansk Universitet) I alt I alt I alt I alt I alt I alt *) Færøernes Retshjælp er ikke omfattet af reglerne i tilskudsbekendtgørelsen

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Analyse af kommuner med relativt stor indsats Titel: Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad Prisen på pasning 2008 Betaling Moduler Mad PRISEN FOR PASNING 2008. SIDE 2 Prisen på pasning 2008 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000,

Læs mere

Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V.

Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. Betænkning om ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v. Betænkning nr. 1113 København 1987 ISBN 87-503-6821-4 Ju 00-193-bet.

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Prisen på pasning 2011. - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning

Prisen på pasning 2011. - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning Prisen på pasning 2011 - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning Prisen på pasning 2011 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000.

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Østjysk rapport om udligning og tilskud

Østjysk rapport om udligning og tilskud Østjysk rapport om udligning og tilskud 28. Februar 2010 Favrskov kommune Hedensted kommune Odder kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Syddjurs kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere