LMS - Levende Musik i Skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMS - Levende Musik i Skolen"

Transkript

1 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj Telefon: Telefa: CVR: DK Bank: LMS - Levende Musik i Skolen Selvejende institution Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 6 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 29 Aktiver 30 Passiver 31 Noter 32 1

3 Stamoplysninger Selvejende institution LMS - Levende Musik i Skolen Vester Alle Århus C Telefon: Hjemmeside: Hjemstedskommune: Århus CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. januar december Bestyrelse Søren Bojer Nielsen Kristina Holgersen Lars Thor Larsen Kim Christoffersen Dawartz Jesper Egelund Toke Halskov Kristensen Jacob Drong Koncertdirektør Ebbe Høyrup Pengeinstitut Nordea FIH Erhvervsbank Revisor Dansk Revision Århus Registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej Åbyhøj 2

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december for LMS - Levende Musik i Skolen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. en indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Århus, 25. marts 2014 Direktør: Ebbe Høyrup Bestyrelsen: Søren Bojer Nielsen Kristina Holgersen Lars Thor Larsen Formand Kim Christoffersen Dawartz Jesper Egelund Toke Halskov Kristensen Jacob Drong 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i LMS - Levende Musik i Skolen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LMS - Levende Musik i Skolen for regnskabsåret 1. januar december, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med de tilretninger, der følger af institutionens særlige struktur samt Kunststyrelsens regnskabsinstruks. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kunststyrelsens regnskabsinstruks. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

6 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kunststyrelsens regnskabsinstruks. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Åbyhøj, 25. marts 2014 Dansk Revision Århus Registreret revisionsaktieselskab Jens Pedersen Registreret revisor 5

7 LMS Beretning Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen 6

8 Indhold Indledning 8 Mål, resultater, forventninger 10 Nøgletal 18 Økonomi 19 Hvem er hvem i LMS 20 Solister og musikgrupper på turné 21 Samarbejdskommuner 24 Evalueringer fra skoler og musikere 26 7

9 Indledning har været et år præget af udvikling og optimisme, selvom konflikten om lærernes overenskomst også gav store udfordringer. Generelt får LMS koncerter, projekter og ordninger meget stor ros med på vejen fra skoler, musikere, samarbejdspartnere og andre interessenter, og det har været positivt at opleve et år med fremgang i både antal koncerter og antal samarbejdskommuner. Når man ser på listen over musikere og grupper, der har turneret i årets løb, er det et imponerende opbud af kvalitetsmusik, som danske skolebørn får indblik i. Den kunstneriske oplevelse kombineret med grundige undervisningsmaterialer, der forankrer kunsten i skolens hverdag, skaber en unik helhed, som scorer meget højt i evalueringerne. Således ligger den gennemsnitlige tilfredshed med ordningen på 4,82 (ud af maksimalt 5), som man kan se i nøgletallene. Jeg kan ikke sige, hvor glad jeg er for alle de fantastiske koncerter, jeg efterhånden har været vidne til. Vi bor langt pokker i vold ude på landet, og vi bliver overrasket gang på gang. Både over bredden og kvaliteten og hvor stort og dygtigt arbejde, der ligger i formidlingsdelen. Fantastisk. Ørum Skole efter koncert med Sirena Arts Education LMS har et stærkt fokus på samspillet mellem kunst og læring, fordi vi er overbeviste om, at der er umiddelbar læring i kunstoplevelser om end af en mere uformel karakter men også indgange til mere traditionel læring i kølvandet af mødet med den professionelle musik og anden kunst. På dette område allierer vi os med andre parter, der har samme forståelse. Det gælder ikke mindst vore partnere i Kulturpakker, med hvilke, vi i årets løb har arrangeret et døgn-seminar for undervisere i praktisk-musiske fag på landets læreruddannelser. I samme regi har vi indledt drøftelser med den nye landsdækkende skoletjeneste, som vi har mange fælles mål med. Kulturpakker med LMS i spidsen er tillige operatør i projektet Ciclo, der er et kreativt procesforløb i en lang række klasser landet over, arrangeret i samarbejde med blandt andet Unesco, Det Danske Kulturinstitut, Undervisningsministeriet, Kulturstyrelsen m.fl. Her organiserede vi i en international konference og har desuden arbejdet intenst med et 2014-projekt, der tillige inddrager parter i Brasilien, Rusland og Sydafrika. Folkeskolereformen som blev vedtaget i åbner mange nye indgange til at placere kunsten i skolen, og LMS har fulgt området intensivt og har udarbejdet en oversigt over hovedpunkter i samspillet mellem koncerter og undervisning til vores mange lokale samarbejdspartnere på skoler og i kommuner. Du store verden, en dansk verdensmester LMS er meget optaget af at pleje relevante netværk. Det gælder herhjemme, men bestemt også i udlandet, hvor vi henter en masse nyttig inspiration, viden og fordelagtige forbindelser. Vi har i mange år været sekretariat for Nordisk Netværk for Skolekoncerter, og gennem de seneste år er et netværk med resten af verden under Jeunesses Musicales International vokset i betydning. LMS direktør har formandsposten i Young Audiences Committee og er dermed en drivende kraft i bl.a. den årlige Young Audiences Music Award YAMA samt en ansøgning til EU om støtte til europæisk udveksling, efteruddannelse af fagfolk på området m.m. under titlen Blackboard Musik Project. 8

10 I oplevede vi den glæde, at musikgruppen Body Rhythm Factory, som har turneret intensivt på skoler i Danmark som LMS-produktion, blev kåret som vinder af YAMA. Dette vil med sikkerhed give gruppen mulighed for en række turneer i udlandet. Ciclo projektet, som er omtalt ovenfor, er endnu en aktivitet af internationalt tilsnit. Festival Årets Musik i Tide Festival blev afholdt i oktober i Næstved i dejlige rammer i den charmerende Grønnegade Kaserne. Med over 100 koncerter, 9000 elever som publikum og et flot besøg af danske og internationale fagfolk er festivalen den hidtil største, vi har afholdt, og klart den største samlede europæiske præsentation af professionelle koncerter for børn og unge. Konflikt i skolen Når man skriver om, kan man ikke komme uden om den usædvanlige konflikt, der i april resulterede i en 25 dage lang lockout af lærerne i folkeskolen. For LMS betød det, at næsten 200 koncerter skulle flyttes, aflyses eller erstattes. Da det var første gang, vi har oplevet sådan en situation, krævede det ikke blot en stor ekstra arbejdsindsats, men også at vi måtte søge advokathjælp til at afklare forskellige juridiske aspekter i forhold til vores kontrakter med skoler, kommuner og musikere. Det er formentlig en situation, vi ikke kommer til at opleve gentage sig foreløbig, men skulle det ske, står vi bedre forberedt nu. Ny 4-årig aftale på plads LMS har i årene forsøgsvis haft en flerårig aftale med Kunstrådets Musikudvalg. Parterne vurderede i løbet af perioden det hensigtsmæssige i at fortsætte denne, og var på baggrund af de gode erfaringer enige om at fortsætte. Derfor arbejdede vi i årets løb med formulering af en 4-årig aftale for , som parterne underskrev i september. Gruppens store evne til at formidle og præsentere deres musik gik lige ind i vores elever. Vi havde inden koncerten orienteret gruppen om enkelte elever, og disse elever fangede gruppen, så koncerten blev en meget positiv oplevelse for alle. Super oplevelse for særligt de musikelskende elever, at de efter koncerten fik lov til at møde gruppen, prøve instrumenter, fortælle musikerne om elevernes egen musikglæde og instrumenter - tak for at I gav jer god tid til dette! Gruppens præstation var formidabel og kunne fange alle elever, der deltog. Musikernes musikalitet og vitalitet spredtes og eleverne sang, lyttede og deltog i alt, hvad gruppen foretog sig. Føvling Skole, Vejen efter koncert med Donau Swing 9

11 Mål, resultater og forventninger Målene nedenfor stammer fra den treårige aftale med Statens Kunstråd, og er her sammenholdt med resultater og forventninger. 1. Skolekoncerter Mål Producere mellem 80 og 90 turnerende skolekoncertproduktioner % vil være nye og 2-3 stk. vil være fra udlandet. Det samlede koncertantal vil ligge på omkring 2200 og vil spænde genremæssigt bredt. Der udarbejdes undervisningsmateriale til samtlige produktioner. LMS er bevidst om vigtigheden af, at der i udbuddet er tilstrækkelig bredde i personsammensætningen, f hvad angår etnicitet og køn. Resultat Jf. nøgletallene er alle mål opfyldt. Det har med 6 udenlandske produktioner været lidt flere end målsat. Der er udarbejdet grundigt undervisningsmateriale til alle turneer. Vi har ikke nogen fornuftig metode til at opgøre etnicitet, men overordnet mener vi, at der er en god bredde. Med hensyn til andelen af kvindelige musikere ligger det nogenlunde uændret på en lille tredjedel. Forventninger 2014 Koncerttallet forventes fortsat at ligge på omkring Absolut topklasse! Det er fantastisk at opleve musikere, der på en så kyndig, sjov, indlevende og anerkendende måde er i stand til at formidle musikken til børnene. Strandgårdskolen, Ishøj efter koncert med Nanaza Percussion Duo 2. System og infrastruktur til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteterne Mål 1. Vedligeholde og udbygge de netværk, der står som aftagere af koncerterne. Dels ved et højt informationsniveau i forhold til kommuner og skoler, dels ved at inddrage dem i beslutninger og valg. 2. Fortsætte projektet Kulturpakker, hvor koncerter formidles i samme ordning som børneteater og dans i 2-3 kommuner (evt lidt flere). 3. Pilotprojekt mhp. at involvere elever i forarbejdet ved koncerter, præsentation af musikere, koncertanmeldelser o.l. Her på tredje år gerne et generelt tilbud til alle skoler. 4. Annoncere i musikblade og på hjemmesiden at man kan ansøge om de ledige pladser i fagudvalget. Vedr. fagudvalgets sammensætning og rolle se LMS vedtægter 7 og Retningslinjer for fagudvalget. 10

12 Resultat 1. Netværket med områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter er overordentlig velfungerende og vigtigt for skolekoncertområdet. LMS fastholder indsatsen for solide, lokale netværk gennem møder, information m.m. Vi opfordrer samarbejdskommunerne til at deltage i den årlige festival og tilbyder en gratis total-pakke til en person fra hver kommune. 2. Kulturpakker er stadig i fin udvikling. Ordningen er vokset til 4 kommuner, idet Morsø er kommet med. Samarbejdet har givet mulighed for tværæstetiske workshops for lærerne, opkvalificering af lokale kontaktpersoner, samarbejde med læreruddannelserne m.m. 3. KulturCrew udbygges stadig og vi møder stor interesse for denne aktivitet. Der er nu omkring 70 skoler med (sidste år ca 40). 4. Der blev i fundet 2 nye medlemmer til fagudvalget efter annoncering i faglige nyhedsbreve o.l. Forventninger 2014 Vi forventer at fastholde den gode udvikling på dette område i Det er for vildt, at man kan få lov til i embedes medfør at høre så dygtige musikere, og få lov til at være med til at formidle deres musik til børn. Snekkersten Skole, Afdeling Egevænget, Helsingør efter koncert med Vinding og Ougaard 3. Festival for skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: afholde en årlig festival for skolekoncerter. Festivalen skal være åben for skoleelever i den kommune, hvor den holdes, samt for fagpersoner indenfor skolekoncerter, musikliv og børnekultur fra ind- og udland. Festivalen omfatter ca. 100 koncerter, 3-5 lærerkurser samt konferencer o.l. Resultat Festivalen i Næstved var meget vellykket og den største hidtil med 9000 elevpublikummer og 300 fagfolk. Et nyt tiltag undervejs Musik På Vej præsenterede nye produktioner, der stadig var under udarbejdelse. Det blev modtaget godt, og vi forventer at have dette element med på kommende festivaler igen. Forventninger 2014 I 2014 laver vi i lighed med 2012 en mindre showcase i Aarhus med præsentation af omkring 20 nye/nyere koncertproduktioner. Der tegner sig et mønster af showcase hvert andet år, og store festivaler de øvrige. 11

13 4. Udviklingsprojekter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - have et stærkt fokus på udvikling gennem forskellige tiltag, med særligt øje for at vægte tiltag, der har mulighed for at forankres. - eksperimentere med koncepter for de turnerende koncerter. - indgå samarbejde med andre producenter og aktører i Danmark og Norden om fællesproduktioner. - afsøge muligheder for at afholde skolekoncerter udenfor skolen i koncertsale og på spillesteder. - eksperimentere med familiekoncerter i forbindelse med skolekoncerter, hvor eleverne kan invitere deres forældre med til en musikoplevelse om aftenen. - eksperimentere med at koble workshops med koncerter, så skolerne f får besøg af en musiker forud for koncerten. - afsøge muligheder for at udvikle samarbejdsflader med nye parter. Det kunne eksempelvis være med DR s Musikarium el.lign. - eksperimentere med inddragelse af tværkunstneriske elementer. Resultat LMS har som altid været meget optaget af udvikling og eksperimenter på området. Kulturpakker og KulturCrew er temmelig omfangsrige og langsigtede projekter, som skønnes at have en blivende betydning for området. Her arbejder vi i høj grad på tværs af kunstarterne musik, teater og dans. Også Ciclo, som er et arts education projekt i samarbejde med Unesco, Det Danske Kulturinstitut, Undervisningsministeriet, Kulturstyrelsen m.fl., er ret omfangsrigt. Et større projekt i 2014 er forberedt gennem, og vi har afholdt en international konference om emnet i Dansehallerne. Der har været et forberedelsesarbejde i gang til det internationale projekt Blackboard, som LMS er tovholder i. Det omfatter udveksling af produktioner, kompetenceudvikling af koncertproducenter, netværksopbygning m.m. blandt 10 europæiske partnere. Projektet starter i 2014 hvis der opnås bevilling fra EU. Vi har arbejdet med at elevinddragelse i nogle af årets turneer, bl.a. i projekterne Lydfelt og Acouspoiesis. Vi har også afholdt en række Små Komponister forløb med Figura. Desuden har der været rap/tekst workshops med AndyOp og Stomp med Jesper Falch. Vi har sammen med KMP-netværket stået for et seminar om kreative musikalske processer. Vi har samarbejdet med Dansk Komponistforening og DR om en konkurrence om nyskreven koncertproduktion. Tidligere års forsøg med koncerter på spillesteder og koncerthuse resulterer i, at vi nu naturligt inddrager denne tilrettelæggelsesform, når det er formålstjenligt. 12

14 Forventninger 2014 Fokus på udvikling og strategisk og systematisk brug af udviklingsprojekter vil fortsætte i Konkret arbejdes med forberedelse af to store projekter i 2014, nemlig en ny og større udgave af Ciclo samt EU-projektet Blackboard Music Project. LMS fungerer bare så godt! Det er guld værd for børn, når der kommer professionelle musikere og giver dem en anderledes oplevelse. Skolen trænger til det friske pust, det er at få levende musik i skolen, når vi letter lidt på 'osteklokken', som skolen er lidt en gang imellem. Englystskolen, Vejle eter koncert med AndyOp 5. Undervisningsmidler Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - producere undervisningsmidler til de enkelte turneer - primært i en form, der kan downloades fra nettet. - eksperimentere med musikerbesøg som en form for forberedelse, der kan indarbejdes i skolens undervisning og hverdag. - eksperimentere med mere interaktive, net baserede undervisningsmidler. - afsøge muligheder for samarbejdspartnere og eksterne leverandører, der kan levere indholdselementer til undervisningsmidlerne. Resultat Der er i lavet undervisningsmidler til alle turneer. De ligger online og downloades af lærerne. Vores app-skabelon til mobiltelefoner er blevet brugt til flere nye materialer, og det ser ud til at de bliver brugt af de større elever. I forbindelse med Ciclo er vi i og 2014 involveret i at opbygge et online univers for undervisningsmaterialer. Dette er sket i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut og eksterne freelancere. Forventninger 2014 Fortsat fokus på at bruge app en og udvikle digitalt materiale. Materialet var let tilgængeligt. En god ide at anvende de medier, der føles mest oplagte for eleverne. Søndre Skole, Rødbyafd. Byskolevej, Lolland efter koncert med Catbird 13

15 6. Familiekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: arrangere Kamæleon Koncerter (familiekoncerter) i samarbejde med kommuner. Antal koncerter øges gerne til 96 og kommuner til 22. Resultat Forventninger 2014 Målet er næsten opfyldt gennem 95 koncerter og aftaler med 21 kommuner. Der forventes nogenlunde uændret udvikling i aktiviteten. 7. Musikalske og tværkunstneriske netværk i ind- og udland Mål aktivt vedligeholde sine nationale og internationale netværk med andre musik- og børnekulturorganisationer mhp. at - fremme den generelle forståelse for vigtigheden af at børn og unge har adgang til kunst og kultur - kunne dele viden, modtage inspiration og - servicere kunderne bedst muligt. Resultat Som inderste cirkel i LMS netværk er der vores områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter. Dette netværk er af uvurderlig værdi for skolekoncertordningen, og er omtalt under pkt. 2. Næste cirkel er vores netværk med Teatercentrum og Dansehallerne i Kulturpakker samt de partnerskaber som projekter som Ciclo og KMP-netværket (Kreative Musikalske Processer) fører med sig. Internationalt er vore primære netværk NNS (Nordisk Netværk for Skolekoncerter) og Jeunesses Musicales. LMS spiller en nøglerolle i begge, idet vi er sekretariat for det nordiske netværk, og lederen af LMS er formand for Young Audiences Committee under JM, og dermed også formand for juryen der uddeler den årlige Young Audiences Music Award. LMS er lead applicant på en stor ansøgning til EU i dette regi. LMS deltog med 4 personer i et seminar for koncertproducenter i Bruelles. Vi var selv med til at arrangere dette og en LMS medarbejder stod for en del af undervisningen. Forventninger 2014 Gode netværk med reelt indhold vil også være meget vigtige for LMS i Den internationale dimension forventes yderligere styrket, når EU-projektet Blackboard Music Project for alvor går i gang i efteråret. En koncert jeg sent vil glemme - langt ud over, hvad man kan forvente i folkeskolen. Stor ros til LMS, at de lader så stor kunst komme ud til alm. skoleelever. Marievangsskolen, Slagelse efter koncert med indiske Shirisha & Shashank 14

16 8. International udveksling Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - arbejde for at danske musikgrupper med ekspertise i koncerter for børn får mulighed for at turnere i udlandet primært de nordiske lande, men også resten af Europa. - udenlandske musikgrupper laver skolekoncertturneer i Danmark. Der satses på 2-3 turneer. Udvekslingerne vil i høj grad ske gennem Nordisk Netværk for Skolekoncerter og Jeunesses Musicales, som LMS er tilknyttet. Resultat LMS har gennem året været involveret i adskillige kontakter mellem udenlandske arrangører og danske skolekoncertgrupper, og vores hjemmeside med kataloget over aktuelle grupper fremhæves som en stor hjælp til dette. Den danske gruppe Body Rhythm Factory vandt i den internationale Young Audiences Music Award, hvilket LMS har benyttet til at skabe ekstra fokus på danske produktioner i udlandet. Forventninger 2014 Arbejdet i forhold til udlandet vil fortsætte og sandsynligvis vokse noget takket være Blackboard projektet. Det er desuden seriøse kontakter i gang med Kulturstyrelsen m.fl. om at LMS skal stå for den musikalske del af et fremstød i Kina i efteråret 2014 med fokus på børn og unge. 9. Information og rådgivning Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - yde rådgivning til enkeltpersoner, organisationer, skoler, myndigheder m.m. om spørgsmål vedr. koncertvirksomhed for børn og unge. - informere om området ved oplæg og deltagelse på seminarer, møder og konferencer. - informere gennem pressemeddelelser primært rettet mod lokale medier. - informere om området gennem elektroniske nyhedsmails. - stille information til rådighed på internettet, herunder drive en koncert-liste, som kan hjælpe lokale koncertarrangører til at finde musikgrupper, der turnerer i deres område. - udarbejde håndbøger og vejledninger til hjælp for skolernes kontaktpersoner og elever, der fungerer som kulturpiloter formen kan både være trykt og netbaseret materiale. - optimere website(s). LMS driver hovedsiden lms.dk og derudover musikitide.dk, kulturforborn.dk, kulturpakker.dk samt separate websystemer til musikeransøgninger, tilmelding til festival, surveys m.m. Disse er opstået på forskellige tidspunkter i organisationens liv, og har derfor ikke den fornødne sammenhæng. Dette er der nu behov for re-designe, så 15

17 der opnås optimal funktionalitet. - Udvikle webbaseret undervisningsmateriale. Det trykte undervisningsmateriale fra LMS erstattes gradvist af webbaserede løsninger, hvor der er en under-hjemmeside for hver turné. Dette vil både gøre det mere fleksibelt, lettere at inddrage tidligere produceret stof, koble med lyd og film. Resultat LMS lægger fortsat en stor indsats i at informere og rådgive på forskellig vis. Den nye lms.dk hjemmeside fungerer virkelig godt, og efterhånden er også musikitide.dk (festival-sitet) og kulturpakker.dk optimeret. Vi har ikke længere de eksterne webløsninger for evaluering, ansøgningssystem m.m.. Alt er integreret i vores hovedsite. LMS holder jævnligt oplæg på konferencer o.l. i ind- og udland om musik for børn, kultur for børn, æstetisk læring m.m. Heriblandt Kunstrådets kommunekonference, Producer Forum i Bruelles, Young Aaudiences Music Award event, Egmontfondens Lyst-til-læring seminar m.m. Vedr. udvikling af undervisningsmateriale henvises til pkt. 5 ovenfor. Forventninger 2014 Fortsætte den igangværende udvikling ift. vores pr-strategi. En fantastisk ordning som giver musikalske og kulturelle oplevelser til elever (og lærere) i alle aldre. Vi føler os her på Hillerødsholmskolen meget privilegerede, når vores elever får en musikalsk oplevelse på så højt niveau! Hillerødsholmskolen, Hillerød efter koncert med AndyOp 10. Kompetenceudvikling internt og eksternt Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: sørge for kompetenceudvikling af - musikere gennem sparring med producenter o.l. - lærere gennem tiltag i forhold til Musik i Tide netværkene - ansatte gennem efteruddannelse og læring på jobbet Resultat Alle nye musikere kommer gennem et sparringsforløb med egne eller eksterne producenter med henblik på at optimere deres kunstneriske og formidlingsmæssige udtryk i forhold til målgruppen. Som et tiltag i forhold til konservatoriestuderende har vi holdt et oplæg samt arrangeret en konkurrence med indbygget hjælp fra vores producenter. Sammen med partnerne i Kulturpakker stod vi for et Æstetisk Døgn på Ryslinge højskole for undervisere på læreruddannelserne i hele landet. Emnet var brugen af kunst og kultur i skolen. 16

18 Personalet har været på forskellige relevante kurser og efteruddannelse i nyt regnskabsprogram, strategisk kommunikation, proceskonsultation, planlægning m.m. Desuden arbejder vi bevidst med intern vidensdeling. Forventninger 2014 Ovennævnte aktiviteter forventes at forsætte uændret. 11. Arbejde for vækst på området Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: fortsætte med politiske kontakter og lignende med henblik på at placere skolekoncerterne i en gunstig position, der kan muliggøre ekstra midler på finansloven til området. I det omfang, det lykkes, vil det påvirke målene i pkt. 1 opadgående. Målet er at alle elever skal opleve en koncert om året på deres skole indenfor en overskuelig årrække, så Musik i Tide ordningen bliver nationalt dækkende. I 2010 er man på ca. 1/3 af dette mål. Resultat Bestyrelsen har fastsat et 2020 mål om at alle børn skal opleve en koncert om året. Dette har været drøftet med forskellige politikere fra Folketinget. Også via Kulturpakker har vi haft politikerkontakter. Forventninger 2014 Indsatsen forventes fastholdt og evt. styrket. Vi kan ikke få armene ned! Sikke en oplevelse I har givet vores børn. Vangeboskolen, Rudersdal efter koncert med Phøni 17

19 Nøgletal mål resultat 2012 Koncerter - skolekoncerter (antal) Koncertindeks a Koncerter festival (i 2012: showcase) Koncerter - Kamæleon Koncerter(familie) Koncerter - førskole (antal) Skolekoncertproduktioner (antal) Nye skolekoncertproduktioner (%) 20-25% 21% 14 Udviklingsprojekter (antal) 4 9 b 7 Udenlandske skoleproduktioner (antal) Workshops for elever Workshops for lærere Publikumsantal Evalueringsgennemsnit musikalsk kvalitet - 4,86 c 4,84 Evaluering fra skoler, formidlingsevne - 4,70 c 4,67 Evaluering fra skoler, elevers oplevelse - 4,60 c 4,55 Evaluering fra skoler, undervisningsmateriale - 4,33 c 4,29 Evaluering fra skoler, ordningen generelt - 4,82 c 4,75 Evaluering fra musikere, samlet oplevelse - 4,51 d 4,56 Evaluering fra musikere, samarb. med LMS - 4,89 d 4,90 Musikere pr. gruppe i gennemsnit 3,30 3,53 3,50 Kvindelige musikere (%) - 29,0 32,1 Kommuneaftaler, skolekoncerter (antal) Kommuneaftaler (Kamæleon Koncerter) (ant) Festivalgæster (børn/voksne) 6000/ / /200 Årsværk e - 8,5 e 8,7 Besøg på web pr måned 3000/md 3500 f 3479/md Antal overnatninger booket Kilometer kørt af musikerne Bestyrelsesmøder a = et nyt indekstal, vi har indført. Det afspejler hvor mange gange der har stået en musiker på scenen ved en skolekoncert b = ciclo arts education, tiltag ift læreruddannelserne (koncerter og oplæg), konkurrence om nyskreven koncertproduktion i samarbejde med DKF og DR, Kulturpakker, KulturCrew, international kompetenceudvikling for producenter, workshops (AndyOp, Lydfelt, Jesper Falch, Små Komponister, Acouspoiesis, KulturCrew), kreative musikalske processer seminar, konkurrence for konservatorieelever c = Skolernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. 816 koncerter er evalueret af skolerne i årets løb. d = Musikernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 1755 koncerter er evalueret i årets løb. e = Heraf er 3,0 under ordningen for flejob. f = antal besøg pr. måned i gennemsnit. Unikke besøg pr måned udgør Gennemsnitligt varer et besøg på siden 5m03s og omfatter 4,5 sider. 18

20 Økonomi LMS har en sund økonomi baseret på tilskud fra Statens Kunstråd og medbetaling fra kommuner. Indtægten suppleres med enkelte bevillinger fra fonde, salg af konsulentydelser, festivalpakker o.l. Det er kendetegnende, at driftsøkonomien har udsving på ½-1 mio årligt afhængigt af, hvordan koncerterne i de enkelte skoleår fordeler sig på kalenderårene. I 2012 var der et overskud på , mens udviser et underskud på En egenkapital af en vis størrelse er derfor en nødvendighed som buffer. Egenkapitalen er ved udgangen af på kr Konflikten på skoleområdet har kostet os i omegnen af kr i forbindelse med omlægning af turneer, erstatningskoncerter og ekstra administrativ hjælp under spidsbelastningen. Desuden har vi brugt ca på at få advokatvurdering af vores forpligtelser ifm. aflysninger, force majeure o.l. 19

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 13698031 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Stein Rugtveit Dirigent TimeVision Hillerød

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015 dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Årsrapporten for 2015/16

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Årsrapporten for 2015/16 Rolstrupvej 55 7900 Nykøbing CVR-nr. 30 84 57 49 Årsrapporten for 2015/16 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/08 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere