andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5."

Transkript

1 1 5. FE B RUAR STUDIEARTIKLER APRIL Dette er vores andelige arv SIDE 3 SANGE: 69, APRIL Værdsætter du vores andelige arv? SIDE 8 SANGE: 22, APRIL Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 SANGE: 133, APRIL Lad intet hindre dig i at opna ære SIDE 25 SANGE: 15, 61

2 STUDIEARTIKLER ˇ Dette er vores andelige arv ˇ Værdsætter du vores andelige arv? NAMIBIA FORSIDE: En søster i den nordvestlige del af Namibia forkynder for en himbakvinde. Himbaerne er et nomadefolk der holder kvæg. Kvin derne smører deres hud og har ind i en blanding som indeholder pulveriseret rød okker fra knuste klippestykker BEFOLKNINGSTAL Disse artikler handler om Jehovas folks dyrebare andelige arv. De viser hvordan Gud har bevaret sit ord, har velsignet brugen af sit navn og har bevaret andelige sandheder som beskytter os mod religiøse vildfarelser. ˇ Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse Artiklen forklarer hvad det er for en beskyttende dal der omtales i Zakarias 14:4, og understreger hvorfor vi bør blive i denne dal. Udtrykket levende vand i Zakarias 14:8 og vigtigheden af at vi drikker af det, vil ogsa blive forklaret. ˇ Lad intet hindre dig i at opna ære FORKYNDERTAL 2040 I denne artikel vil vi se pa hvordan vi kan opna ære fra Jehova, og hvad der kunne hindre os i det. Artiklen viser ogsa hvordan det at vi bliver ved med at søge ære fra Gud, kan være en hjælp for andre. BIBELSTUDIER FORKYNDERE BIBELSTUDIER 3000 ØVRIGE ARTIKLER Der aflægges vidnesbyrd for prætorianergarden Vær opmærksom pa dit hjerte Hun hørte til Kajfas familie 31 Fra vores arkiver Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervis ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny VerdenOversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab February 15, 2013 Vol. 134, No. 4 Semimonthly DANISH The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain.

3 DETTE ER VORES ANDELIGE ARV Dette er Jehovas tjeneres arvelod. ES. 54:17. HVAD VIL DU SVARE? Hvad har Gud gjort for at bevare sit ord? Hvordan har Jehova bevaret sit navn sa hans folk kan bruge det? Forklar hvordan Gud har bevaret de andelige sandheder. JEHOVA, den levende og blivende Gud, har bevaret sit livgivende budskab til menneskeheden. Det vil altid være der, for Jehovas ord forbliver til evig tid. (1 Pet. 1:23-25) Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova kærligt har bevaret dette budskab i sit skrevne ord, Bibelen! 2 I sit ord har Gud bevaret det navn han selv har valgt, sa hans folk kan bruge det. Første gang Bibelennævner JehovaGud,eri enhistoriskberetning om himmelen og jorden. (1 Mos. 2:4) Guds navn blev ogsa mirakuløst indgraveret flere gange i stentavlerne med De Ti Bud. For eksempel begynder det første bud: Jeg er Jehova din Gud. (2 Mos. 20:1-17) Guds navn lever videre fordi den suveræne Herre Jehova har bevaret sit ord og sit navn trods alle Satans forsøg pa at udrydde dem. Sl. 73:28. 3 Jehova har ogs a bevaret sandheden i sit ord. Verden er fuld af religiøse vildfarelser, men vi kan være taknemmelige for at Gud har oplyst sandhedens vej for os! (Læs Salme 43:3, 4). Størstedelen af menneskeheden vandrer i mørke, men vi vandrer med glæde i det andelige lys fra Gud. 1 Joh. 1:6, 7. EN ARV VI MASÆTTEHØJT 4 Man taler ofte om en nations arv. Ifølge Den Danske Ordbog kan en arv indbefatte tænkemade, synspunkter, holdninger, vaner eller kulturformer fra tidligere generationer eller tider som overtages af nye generationer. Som kristne har vi en helt uvurderlig arv. Vores andelige arv indbefatter at vi er velsignet med nøjagtig kundskab om Guds ord 1. Hvad har Jehova kærligt bevaret til gavn for menneskeheden? 2. HvadharGudbevaretisitskrevneords a hans folk kan bruge det? 3. Hvad har Gud ogsa bevaret i sit ord? 4, 5. Hvilket særligt privilegium har vi haft siden 1931? 3

4 Det var med stor begejstring vi ved stævnet i 1931 antog navnet Jehovas Vidner og en klar forstaelse af sandheden om ham og hans hensigter. Den indbefatter ogsa et ganske særligt privilegium. 5 Dette privilegium blev en del af vores andelige arv ved stævnet i Columbus, Ohio, i Padettrykteprogram stod bogstaverne JW. En søster sagde: Der var mange forslag til hvad JW stod for Just Wait [vent blot], Just Watch [vær pa udkig], foruden det rigtige. Vi var længe blevet kaldt Bibelstudenter, men søndag den 26. juli 1931 blev det vedtaget at vi fremover skulle have navnet Jehovas Vidner ( Jehovah s Witnesses pa engelsk). Det var fantastisk at fa dette bibelske navn. (Læs Esajas 43:12). Jeg skal aldrig glemme det vældige bifaldsrab, sagde en broder. Ingen andre i hele verden ønskede dette navn, men i over firs ar har Gud velsignet os for at bruge det. Hvor er det et stort privilegium at være Jehovas Vidner! 6 Med til vores andelige arv hører ogsa en rigdom af nøjagtige og værdifulde oplysninger om fortiden. Vi ved for eksempel hvad der skete med Abraham, Isak og Jakob. Disse patriarker ma have talt med deres familie om hvordan man kan behage Jehova. Det er derforikkeoverraskendeatdenretskafne Josef nægtede at bega kønslig umoralitet for ikke at synde mod Gud. (1 Mos. 39:7-9) Ogsa de kristne traditioner blev videregivet mundtligt eller gennem eksemplet. Det gælder blandt andet de detaljer om Herrens aftensmaltid som apostelen Paulus videregav til den kristne menighed. (1 Kor. 11:2, 23) I dag indeholder Bibelen de oplysninger vi behøver for at kunne tilbede Gud i and og sandhed. (Læs Johannes 4:23, 24). Bibelen er til gavn for alle mennesker, men vi som Jehovas tjenere værdsætter den i særlig grad. 7 I vores publikationer kan vi læse om nutidige eksempler paat Jehovaer pa vores side, og det er ogsaendel af vores andelige arv. (Sl. 118:7) Det gør at vi føler os trygge, selv under forfølgelse. Et opmuntrende aspekt ved vores stadigt voksende andelige arv er dette løfte: Intet vaben der dannes imod dig vil du, og enhver tunge som rejser sig imod dig i retten vil du fa kendt skyldig. Dette er Jehovas tjeneres arvelod [Jehovas Tjeners Arv, Kalkar], og deres retfærdighed kommer fra mig, lyder Jehovas udsagn. (Es. 54:17) Intet i Satans vabenarsenal kan gøre os varig skade. 8 Satan har forsøgt at tilintetgøre Guds ord, fjerne navnet Jehova og skjule 6. Hvilke oplysninger er en del af vores andelige arv? 7. Hvilket opmuntrende løfte hører med til vores arv? 8. Hvad vil vi se p a i denne og næste artikel? 4 VAGTT ARNET

5 sandheden. Men han har ikke kunnet stille noget op mod Jehova, som har hindret alle forsøg. I denne og næste artikel vil vi se pa (1) hvordan Gud har bevaret sit ord, (2) hvordan Jehova har bevaret sit navn, og (3) hvordan vores himmelske Far har gjort det muligt for os at kende sandheden. JEHOVA HAR BEVARET SIT ORD 9 Stik imod alle odds har Jehova bevaret sit ord. I det katolske opslagsværk Enciclopedia Cattolica siges der: Affødt af kampen mod albigenserne og valdenserne forbød koncilet i Toulouse i 1229 lægfolk at benytte dem [bibler pamo- dersmalet]...vedkonciletitarragona, Spanien, i 1234 blev der under forsæde af Jakob I udstedt et lignende forbud.... I 1559 gik pavestolen for første gang ind ispørgsm alet med udstedelsen af Paul IV s Index, som forbød at man trykte og ejede B[ibelen] pamodersm alet uden tilladelse fra Det Hellige Officium. 10 Trods adskillige angreb er Bibelen blevet bevaret. Omkring 1382 fremstillede John Wycliffe og hans medarbejdere den første oversættelse af Bibelen til engelsk. En anden bibeloversætter var William Tyndale, som blev henrettet i Efter at han var blevet bundet til en pæl, lød hans sidste ord angiveligt: Herre, luk øjnene op pa Englands konge. Derefter blev han stranguleret og brændt. 11 Bibelen har overlevet voldsom modstand. I 1535 udgav Miles Coverdale for eksempel endnu en oversættelse af Bibelen til engelsk. Coverdale brugte Tyndales oversættelse af Det Nye Testamente og af Det Gamle Testamente fra Første Mosebog til Krøni- kebøgerne. Han oversatte andre dele af skrifterne fra latin og fra Martin Luthers tyske oversættelse. I dag er Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter værdsat fordi den er let at forsta, nøjagtig i sin gengivelse af grundteksten og velegnet til brug i forkyndelsen. Vi fryder os over at ingen, hverken dæmoner eller mennesker, nogen sinde vil kunne forhindre at Jehovas ord bliver bevaret. JEHOVA BEVARER SIT NAVN 12 Jehova Gud har sørget for at hans navn er blevet bevaret i hans ord. I den forbindelse har Ny Verden-Oversættelsen haft stor betydning. I indledningen star der: Det mest fremtrædende træk ved Ny Verden-Oversættelsen er...atdenlader Guds navn fa den plads i teksten som det bør have, nemlig ved at gengive 12. Hvilken betydning har Ny Verden-Oversættelsen haft for bevarelsen af Guds navn? Mænd som Tyndale var villige til at dø for Guds ord Hvilke eksempler viser at Bibelen har overlevet forskellige angreb? Fra John Foxes Martyrernes Bog 15. FEBRUAR

6 det med den traditionelle form Jehova 6973 steder i De Hebraiske Skrifter og 237 steder i De Kristne Græske Skrifter. Ny Verden-Oversættelsen foreligger nu helt eller delvist pa mere end 116 sprog og er blevet trykt i over eksemplarer. 13 Lige siden deres skabelse har menneskene kendt Guds navn. Adam og Eva kendte det og vidste hvordan det skulle udtales. Noa brugte ogsanav- net. Han sagde: Velsignet være Jehova, Sems Gud. (1 Mos. 4:1; 9:26) Selv erklærede Gud: Jeg er Jehova. Det er mit navn; og jeg giver ikke min herlighed til nogen anden. Gud sagde ogsa: Jeg er Jehova, og der er ingen anden. Bortset fra mig er der ingen Gud. (Es. 42:8; 45:5) Jehova har sørget for at hans navn er blevet bevaret og gjort kendt jorden over. Hvor er det et stort privilegium at kende Jehovas navn og tjene som hans vidner! Vi har god grund til at rabe af glæde: I vor Guds navn løfter vi vore bannere. Sl. 20:5. 14 Det er ikke kun i Bibelen man kan finde Guds navn. Tag for eksempel Mesjastelen, der blev fundet i Dhiban (Dibon), 21 kilometer øst for Det Døde Hav. Stelen nævner Israels konge Omri og giver moabitterkongen Mesjas version af oprøret mod Israel. (1 Kong. 16:28; 2 Kong. 1:1; 3:4, 5) Mesjastelen er især interessant fordi Guds navn i form af tetragrammet forekommer paden. Tetragrammet findes ogsafleregangei Lakisjbrevene, der blev skrevet papot- teskar og er fundet i Israel. 13. Hvordan ved vi at Guds navn har været kendt pa jorden lige siden menneskenes skabelse? 14. Hvilke andre steder end i Bibelen kan man finde Guds navn? 15 De første bibeloversættere havde en andel i at bevare Guds navn. Efter landflygtigheden i Babylon fra 607 til 537 f.v.t. var der mange jøder som ikke vendte tilbage til Juda og Israel. I det tredje arhundrede f.v.t. boede der adskillige jøder i Alexandria i Egypten, og de havde brug for at De Hebraiske Skrifter blev oversat til græsk, som dengang var et internationalt sprog. Denne oversættelse blev fuldført i det andet arhundrede f.v.t. og er kendt som Septua- ginta. Nogle udgaver indeholder navnet Jehova i den hebraiske form. 16 Guds navn findes i den sakaldte Bay Psalm Book, som var det første stykke litteratur der blev udgivet i Englands amerikanske kolonier. Den originale udgave (der blev trykt i 1640) indeholder Salmernes Bog oversat fra hebraisk til engelsk, som det dengang blev talt og skrevet. Den bruger blandt andet Guds navn i Salme 1:1, 2, hvor der star at en mand der er velsignet, ikke vandrer efter de ugudeliges rad, men til Jehovas lov er hans lyst. Flere oplysninger om Guds navn findes i brochuren Guds navn der vil bestaforevigt. JEHOVA BEVARER SANDHEDEN 17 Vi tjener med glæde Jehova, sandhedens Gud. (Sl. 31:5) Sandhed er ifølge Den Danske Ordbog detatnoget stemmer overens med virkeligheden eller tingenes virkelige væsen. Det er altsa ikke noget nogen har fundet pa 15. Hvad er Septuaginta, og hvorfor var der brug for den? 16. Hvordanbrugerenbogfra1640Guds navn? 17, 18. (a) Hvordan vil du definere ordet sandhed? (b) Hvad bestar den gode nyheds sandhed af? 6 VAGTT ARNET

7 eller er kommet i tanker om. Det hebraiske ord der i Bibelen ofte gengives med sandhed, betegner noget der er trofast, sandt og palideligt, noget der star fast. Det græske ord der gengives med sandhed, betegner noget der stemmer med kendsgerningerne, noget der er ret og rigtigt. 18 Jehova har bevaret de andelige sandheder, og han sørger til stadighed for at vores kundskab om dem kan vokse. (2 Joh. 1, 2) Vores forstaelse af sandheden bliver større og større, for de retfærdiges sti er som det klare dagslysdergradvisvokserindtilhøjlys dag! (Ordsp. 4:18) Vi er enige i det Jesus i en bøn sagde til Gud: Dit ord er sandhed. (Joh. 17:17) Guds skrevne ord indeholder den gode nyheds sandhed, som bestar af den samlede kristne lære. (Gal. 2:14) Den indbefatter blandt andet sandheden om Jehovas navn, hans suverænitet, Jesu genløsningsoffer, opstandelsen og Riget. Lad os nu se pa hvordan Gud har bevaret sandheden trods Satans forsøg pa at skjule den. JEHOVA FORPURRER ET ANGREB P A SANDHEDEN 19 Efter Vandfloden opstod dette mundheld: Ligesom Nimrod en vældig jæger i opposition til Jehova. (1 Mos. 10:9) Ved at være modstander af Jehova Gud tilbad Nimrod i virkeligheden Satan, og han var ligesom dem til hvem Jesus sagde: I er fra jeres fader Djævelen, og I vil gerne gøre hvad jeres fader ønsker.han...stodikkefastisandheden. Joh. 8: Nimrod herskede over Babel og andre byer mellem floderne Tigris og Eu- 19, 20. Hvem var Nimrod, og hvad skete der dengang han levede? frat. (1 Mos. 10:10) Det var muligvis under hans ledelse at byggeriet af Babel og Babelstarnet begyndte, omkring ar 2269 f.v.t. Det var Jehovas vilje at menneskene skulle sprede sig over hele jorden, men de sagde: Kom! Lad os bygge os en by og ogsaett arn med dets top i himmelen, og lad os gøre vort navn berømt, for at vi ikke skal spredes over hele jordens flade. Men denne plan matte de opgive da Gud forvirrede hele jordens sprog og spredte dem for alle vinde. (1 Mos. 11:1-4, 8, 9) Hvis Satans plan havde været at starte en ny religion hvor alle tilbad ham, slog den fuldstændig fejl. Op gennem historien har Jehova beskyttet tilbedelsen af ham, og hver dag slutter flere sig til den sande tilbedelse. 21 Falsk religion har aldrig udgjort nogen reel trussel mod den sande tilbedelse. Hvorfor ikke? Fordi vores store Lærer har bevaret sit skrevne ord, ladet menneskene kende sit navn og været en uudtømmelig kilde til andelig sandhed. (Es. 30:20, 21) Nar vi tilbeder Gud i sandhed, giver det os glæde, men det kræver at vi forbliver arv agne, stoler fuldt ud pajehovaogfølgerdenhellige ands ledelse. 22 I den næste artikel vil vi undersøge hvordan visse falske læresætninger er opstaet. Vi vil opdage at disse læresætninger smuldrer nar de bliver udsat for Bibelens klare lys. Desuden vil vi se pa hvordan Jehova, sandhedens Gud, har velsignet os med den sande lære, som vi værner om som en del af vores andelige arv. 21, 22. (a) Hvorfor har falsk religion aldrig udgjort nogen reel trussel mod den sande tilbedelse? (b) Hvad vil vi se paidenfølgendear- tikel? 15. FEBRUAR

8 VÆRDSÆTTER DU VORES ANDELIGE ARV? Gud...vendtesin opmærksomhed mod nationerne for af dem at udtage et folk for sit navn. APG.15:14. HVAD VIL DU SVARE? Nævn et eksempel paenubi- belsk læresætning, og forklar hvordan vi er blevet beskyttet mod at tro paden. Hvordan er vi blevet udfriet fra synd og død? Hvad er din holdning til Jehovas suverænitet og til at forblive loyal over for ham? VED et historisk møde i det styrende rad i Jerusalem i ar 49 sagde disciplen Jakob: Simeon [Peter] har i detaljer berettet om hvordan Gud for første gang vendte sin opmærksomhed mod nationerne for af dem at udtage et folk for sit navn. Og med dette stemmer profeternes ord overens, sadan som der star skrevet: Efter dette vil jeg vende tilbage og genopbygge Davids faldne hytte; og jeg vil genopbygge dens ruiner og rejse den igen, for at de der er tilbage af menneskene ivrigt kan søge Jehova, sammen med folk fra alle nationerne, folk som kaldes med mit navn, siger Jehova som gør disse ting der er kendt fra gammel tid. Apg. 15: Davids hytte, hans kongehus, faldt da Zedekias blev afsat som konge. (Amos 9:11) Men denne hytte ville blive genopbygget med Davids efterkommer Jesus som varig konge. (Ez. 21:27; Apg. 2:29-36) Som Jakob papegede ved dette historiske møde, blev Amos profeti opfyldt da Rigets arvinger blev indsamlet blandt bade jøder og ikkejøder. I dag arbejder en rest af salvede kristne sammen med millioner af Jesu andre far om at udbrede sandheden fra Bibelen. Joh. 10:16. EN UDFORDRING FOR JEHOVAS FOLK 3 Da jøderne i 607 f.v.t. blev ført som fanger til Babylon, var det tydeligt at Davids hytte var faldet. Hvordan kunne Guds folk overleve andeligt under det 70 ar lange eksil i Babylon, som var gennemsyret af falsk religion? Pa samme made som vi over- 1, 2. (a) Hvad var Davids hytte, og hvordan skulle den genopbygges? (b) Hvem arbejder sammen som Jehovas tjenere i dag? 3, 4. Hvordan kunne Jehovas folk holde sig andeligt i live i Babylon? 8 VAGTT ARNET

9 lever som Jehovas folk i en verden der bliver styret af Satan. (1 Joh. 5:19) En dyrebar andelig arv har gjort dette muligt. 4 Som en del af vores andelige arv har vi hele Guds ord, Bibelen. Det havde de landflygtige jøder ikke. Men de havde kundskab om Moseloven, herunder De Ti Bud. De kendte Zions sange, kunne huske mange ordsprog og kendte beretningerne om tidligere tjenere for Jehova. De landflygtige græd nar de mindedes Zion, og de glemte ikke Jehova. (Læs Salme 137:1-6). Det holdt dem andeligt i live i Babylon, selvom de var omgivet af forkerte læresætninger og skikke. TREENIGHEDSLÆREN ER IKKE NY 5 Den religiøse triade, eller trehed, var en fremtrædende del af gudsdyrkelsen i Babylon. En af trehederne bestod af Sin (en manegud), Shamash (en solgud) og Ishtar (en frugtbarheds- og krigsgudinde). I det gamle Egypten blev en gud ofte betragtet som værende gift med en gudinde der fødte ham en søn sa der dannedes en guddommelig triade eller trehed, hvori faderen i øvrigt ikke altid var overhoved, men i nogle tilfælde nøjedes med at optræde i rollen som prinsgemal, mens gudinden var stedets hovedguddom. (New Larousse Encyclopedia of Mythology) Enaf de egyptiske treheder bestod af guden Osiris, gudinden Isis og deres søn Horus. 6 Kristenheden har ogsa sin triade treenigheden. De gejstlige siger at Fa- 5. Hvilke religiøse triader, eller treheder, kender vi til fra oldtidens Babylon og Egypten? 6. Hvordan vil du definere treenigheden, og hvordan er vi blevet beskyttet mod at tro pa den? deren, Sønnen og den hellige and er en Gud. Men at sige at Jehova kun er en tredjedel af en formodet guddom, er et direkte angreb pahanssuveræ- nitet. Jehovas folk er blevet beskyttet mod at tro pa denne forkerte læresætning fordi de er enige i disse inspirerede ord: Hør, Israel: Jehova vor Gud er en Jehova. (5 Mos. 6:4) Jesus citerede disse ord og ville en sand kristen være uenig med ham? Mark. 12:29. 7 Treenighedslæren strider mod Jesu befaling: Gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ands navn. (Matt. 28:19) For at blive døbt som en ægte kristen og et af Jehovas Vidner ma man anerkende Faderen, Jehova, som den Højeste og Guds søn, Jesus, med den stilling og myndighed han har faet. Dabskandidaten maogs atrop aatden hellige and er Guds virksomme kraft og ikke er en del af en treenighed. (1 Mos. 1:2) En der bliver ved med at tro pa treenigheden, kan ikke blive døbt som symbol pa en gyldig indvielse til Jehova Gud. Hvor kan vi være taknemmelige for at vores andelige arv har beskyttet os mod at tro pa denne gudvanærende lære! OKKULTISMENS UDBREDELSE 8 Den religiøse tankegang i Babylonien gav grobund for forkerte læresætninger, falske guddomme, dæmoner og okkultisme. I The International Standard Bible Encyclopaedia star der: Næst efter guderne i den babyloniske religion kom dæmonerne, som havde magt til at 7. Hvorfor er det umuligt for en der tror patre- enigheden, at blive døbt som symbol paengyl- dig indvielse til Gud? 8. Hvilket syn havde man i Babylonien pagu- der og dæmoner? 15. FEBRUAR

10 paføre mennesker en mangfoldighed af sygdomme pa sind og legeme. En stor del af religionen ser ud til at have været en pinefuld kamp mod disse dæmoner, og overalt bad man til guderne for at fa hjælp til at klare sig imod dem. 9 Efter landflygtigheden i Babylon bukkede en del jøder under for falsk lære. Da de græske begreber vandt indpas, blev mange jøder et let bytte for dæmonerne fordi de lod sig pavirke af den tanke at der bade fandtes onde og gode dæmoner. Men vi mahuskeat Gud fordømte Babylons okkulte handlinger. (Es. 47:1, 12-15) Denne viden er en del af vores andelige arv, og den beskytter os mod de farer der er forbundet med at beskæftige sig med dæmonerne. Vi undgar derfor alt hvad der har at gøre med okkultisme, og lader os pa den madeledeafgud. Læs 5 Mosebog 18:10-12; Abenbaringen 21:8. 10 Okkultisme er ikke kun blevet praktiseret af de gamle babyloniere men ogsa af tilhængere af Babylon den Store, den falske religions verdensimperium. ( Ab. 18:21-24) I et bibelopslagsværk star der: Babylon [den Store] omfatter mere end et verdensrige og en kultur. Det kendetegnes snarere ved en dominerende afgudsdyrkelse end ved geografiske og tidsbestemte grænser. (The Interpreter s Dictionary of the Bible, bd. 1, s. 338) Gennemsyret af okkultisme, afgudsdyrkelse og andre synder eksisterer Babylon den Store stadig men ikke meget længere. Læs Abenbaringen 18: (a) Hvordan bukkede mange jøder under for falsk lære efter landflygtigheden i Babylon? (b) Hvordan beskyttes vi mod farerne ved at beskæftige sig med dæmonerne? 10. Hvad kan man sige om de skikke og opfattelser der er inden for Babylon den Store? 11 Jehova erklærede: Jeg kan ikke fordrage pakaldelse af onde magter. (Es. 1:13) I det 19. arhundrede var spiritisme blevet meget udbredt. I Zion s Watch Tower for maj 1885 kunne man derfor læse: Troen pa at de døde lever videre i en anden sfære eller tilstand, er ikke ny. Den var en del af oldtidens religioner og latilgrundforalmytologi. Artiklen tilføjede at den ubibelske tanke om at de døde kommunikerer med de levende, har skjult og styrket det bedrag dæmoner har udøvet under dække af at være ulegemlige menneskesjæle. De har ivrigt benyttet sig af denne metode til at skjule deres identitet og har derved sikret deres tag i manges sind og liv. Senere kom brochuren What Say the Scriptures About Spiritism? (Hvad siger Skrifterne om Spiritisme?) med lignende advarsler, og det har vores nyere publikationer ogsagjort. BLIVER DE DØDE PINT I EN UNDERVERDEN? 12 Alle de som har lært sandheden at kende, kan svare padetspørgsm al. (2 Joh. 1) Vi er enige med Salomon, som sagde: En levende hund er bedre stillet end en død løve. De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting...althvaddinh and finder at gøre, gør det med den kraft du har, for der er hverken virksomhed eller planlægning eller kundskab eller visdom i Sheol [menneskehedens fælles grav] hvor du gar hen. Præd. 9:4, 5, Jøderne kendte sandheden om de dødes tilstand. Men da Grækenland var 11. Hvilke advarsler angaendespiritismeer der blevet givet i vores publikationer? 12. Hvad blev Salomon af Gud inspireret til at sige om de dødes tilstand? 13. Hvordan blev jøderne pavirket af hellenistisk kultur og religion? 10 VAGTT ARNET

11 blevet delt mellem Alexander den Stores generaler, blev der gjort forsøg paat forene Juda og Syrien ved hjælp af hellenistisk religion og kultur. Det resulterede i at jøderne antog den falske lære at menneskesjælen er udødelig, og at der er en underverden med pine efter døden.grækernevarikkedeførstetil at tro pa en underverden fyldt med lidende sjæle, for babylonierne betragtede underverdenen... som et sted fuldt af rædsler og underlagt mægtige og grusomme guder og dæmoner. (The Religion of Babylonia and Assyria) Ja,babylonierne troede pasjælensudødelig- hed. 14 Selvom den retfærdige mand Job ikke havde Bibelen, kendte han sandheden om døden. Han var ogsa klar over at Jehova er en kærlig Gud som ville længes efter at oprejse ham. (Job 14. Hvad vidste Job og Abraham om døden og opstandelsen? 14:13-15) Ogsa Abraham troede paen opstandelse. (Læs Hebræerne 11:17-19). Eftersom det er umuligt at oprejse en der ikke kan dø, kan disse gudfrygtige mænd ikke have troet pasjælensudø- delighed. Guds and mahavehjulpetjob og Abraham til at forstadedødestil- stand og vise tro pa opstandelsen. Disse sandhedererogs aendelafvoresarv. UDFRIELSE VED EN LØSESUM 15 Vi er taknemmelige for at Gud ogsahar abenbaret sandheden om sit middel til at udfri os fra den nedarvede synd og død. (Rom. 5:12) Vi forstar at Jesus ikke kom for at lade sig betjene, men for at tjene og give sin sjæl som en løsesum i bytte for mange. (Mark. 10:45)Deterfantastiskatkendetil udfrielsen ved løsesummen der er betalt i Kristus Jesus! Rom. 3: , 16. Hvordan er vi blevet udfriet fra synd og død? Hvordan er vi blevet beskyttet mod falske læresætninger? Hør, Israel: Jehova vor Gud er en Jehova. 5Mos.6:4 Jeg kan ikke fordrage pakaldelse af onde magter. Es.1:13 De døde ved slet ingenting. Præd. 9:5, 10

12 16 Bade jøder og ikkejøder i det første arhundrede matte angre deres synder og tro pa Jesu genløsningsoffer. Ellers kunne de ikke opnatilgivelse.det gælder ogsaidag.(joh.3:16,36)hvis man holder fast ved falske læresætninger som treenighedslæren og læren om sjælens udødelighed, kan man ikke fa gavn af genløsningen. Men det kan vi, for vi kender sandheden om [Guds] elskede søns rige; ved hjælp af ham har vi vor udfrielse ved en løsesum, tilgivelsen af vore synder. Kol. 1:13, 14. FORTSÆT FREMAD SOM ET FOLK FOR JEHOVAS NAVN! 17 Der kunne siges meget mere om de sandheder vi kender, det vi som Guds tjenere erfarer, og de andelige og materielle velsignelser vi nyder godt af. I artier har vi i vores arbøger kunnet læse spændende beretninger om vores aktiviteter i hele verden. Vores historie er gengivet i filmene En levende tro, 1. og 2. del, og i publikationer som Jehovas Vidner forkyndere af Guds rige. Og vores blade indeholder ofte gribende beretninger om vores trosfæller. 18 En ligevægtig gennemgang af Jehovas organisations historie er til gavn for os, ligesom det gavnede israelitterne at genkalde sig hvordan Gud havde udfriet dem fra fangenskabet i Egypten. (2 Mos. 12:26, 27) Moses havde været vidne til Guds underfulde gerninger, og som gammel gav han derfor israelitterne denne tilskyndelse: Husk pa fortids dage, tænk pa arene der er gaet, generation efter generation; spørg din fader, og han kan fortælle dig; dine 17, 18. Hvor kan vi finde værdifulde oplysninger om vores historie, og hvordan kan vi fa gavn af det vi lærer? gamle, og de kan sige dig det. (5 Mos. 32:7) Som Jehovas folk og hans græsgangs hjord forkynder vi med glæde hans pris og fortæller andre om hans mægtige gerninger. (Sl. 79:13) Vi ma altsa undersøge vores historie, lære af den og lægge planer for fremtiden. 19 Vi er taknemmelige for at vi ikke vandrer i mørket men er i det andelige lys fra Gud. (Ordsp. 4:18, 19) Salados flittigt studere Guds ord og nidkært fortælle andre om sandheden idet vi beder som salmisten der lovpriste den suveræne Herre Jehova med ordene: Jeg minder om din retfærdighed, din alene. Gud, du har oplært mig fra min ungdom, og endnu denne dag fortæller jeg om dine undergerninger. End ikke som gammel og grah aret maduforlademig, Gud, før jeg har fortalt næste generation om din arm, alle som kommer, om din styrke. Sl. 71: Som Jehovas indviede folk forstar vi stridsspørgsmalene om hans suverænitet og menneskenes uangribelighed. Ja, vi forkynder den ubestridelige sandhed at Jehova er universets Suveræn, og at han er værdig til at modtage vores helhjertede tilbedelse. ( Ab. 4:11) Ved hans and forkynder vi ogsagodtnytfor de sagtmodige, forbinder dem der har et sønderbrudt hjerte, og trøster dem der sørger. (Es. 61:1, 2) Satans forsøg paat herske over Guds folk og over hele menneskeheden er slaet fejl. Vi værdsætter vores andelige arv og er besluttede paat bevare vores loyalitet over for Gud og prisedensuveræneherrejehovanuog for evigt. Læs Salme 26:11; 86: Hvad mavigørenudavieridet andelige lys fra Gud? 20. Hvilke stridsspørgsmal eksisterer der, og hvordan ser du padem? 12 VAGTT ARNET

13 Der aflægges vidnesbyrd for prætorianergarden Vi befinder os i ar 59. En gruppe fanger bliver af nogle trætte soldater ført ind i Rom gennem Porta Capena. Pa Palatinerhøjen ligger kejser Neros palads. Det bevogtes af prætorianergardens soldater, som bærer sværd under deres officielle toga. Centurionen Julius fører sine fanger forbi Forum Romanum og op ad Viminalhøjen. De gar forbi en have med mange altre for romerske guder og en eksercerplads. Blandt fangerne er apostelen Paulus. Nogle maneder forinden, da han befandt sig pa et skib i stormvejr, havde en engel fra Gud sagt til ham: For kejseren skal du komme til at sta. (Apg. 27:24) Vil disse ord nu ga i opfyldelse? Da Paulus vender sig om for at se ud over Romerrigets hovedstad, kommer han uden tvivl til at tænke padeordher- ren Jesus sagde til ham i Antoniaborgen i Jerusalem: Vær ved godt mod! For ligesom du har aflagt et grundigt vidnesbyrd i Jerusalem om det der vedrører mig, saledes skal du ogsavidneirom. Apg. 23:6-15. Maske standser Paulus op et øjeblik for at se pacastrapraetoria en imponerende fæstning med høje røde mure forsynet med brystværn og tarne. Fæstningen, som har plads til flere tusind soldater inklusive kavaleri, huser byens politistyrke samt tolv kohorter af Se rammen Prætorianergarden pa Neros tid. En romersk kohorte var en gruppe bestaende af op til 1000 soldater. Et relief der forestiller soldater fra prætorianergarden, og som menes at stamme fra Claudiusbuen, bygget i ar 51 RMN-Grand Palais/Art Resource, NY 15. FEBRUAR

14 Med tilladelse fra Classical Numismatic Group, Inc./cngcoins.com Pa denne mønt fra det første arhundrede ses prætorianergardens militærlejr Prætorianergarden panerostid Soldaterne i prætorianergarden havde aflagt ed pa at beskytte kejseren og hans familie. Pa felttog medbragte de faner med afbildninger af kejseren samt skjolde udsmykket med skorpioner, som var kejser Tiberius stjernetegn. Anført af tribuner og centurioner opretholdt de ro og orden ved legene og i teatrene, og de hjalp brandvæsenet. Soldaterne tjente i 16 ar, i modsætning til de 25 ar legionærerne tjente, og de fik tre gange sa meget i salær foruden klækkelige bonusser og en stor pension. Prætorianergarden havde ansvaret for at torturere og henrette fanger. Det kan altsa have været soldater som dem Paulus havde forsøgt at frelse, der henrettede ham da han var fængslet forandengang. 2Tim.4:16,17. prætorianergardens soldater, der fungerer som livvagter for kejseren. Castra Praetoria minder alle om Romerrigets store magt. Prætorianergarden har ansvaret for fanger fra de romerske provinser, og Julius fører gruppen gennem en af byens fire hovedporte. Efter en farefuld rejse der har varet adskillige maneder, har han endelig ført fangerne til deres bestemmelsessted. Apg. 27:1-3, 43, 44. APOSTELEN FORKYNDER UDEN AT BLIVE HINDRET Under rejsen havde Paulus i et syn fra Gud faet at vide at alle om bord ville overleve et skibbrud. Han havde ikke lidt skade da en giftslange bed ham. Pa Malta havde han helbredt de syge, og folkene d er var begyndt at sige at han var en gud. Disse begivenheder kan have været samtaleemne i den overtroiske prætorianergarde. Paulus har allerede set nogle af brødrene fra Rom, som kom for at møde ham ved Appius Torv og De Tre Kroer. (Apg. 28:15) Han er ivrig efter at forkynde den gode nyhedirom,menhvordankanhandet?hanerjofange. (Rom. 1:14, 15) Der er nogle der mener at fangerne blev overgivet til den øverstbefalende for livvagten. Hvis det er rigtigt, blev Paulus formentlig ført hen til prætorianergardens præfekt Afranius Burrus, maske den øverste i Rom næst efter kejseren. Hvorom alting er, bliver Paulus nu bevogtet af en enkelt menig soldat fra prætorianergarden frem for af en centurion. Paulus far lov til selv at sørge for logi, og han far tilladelse til at modtage besøgende og forkynde for dem uden at blive hindret. Apg. 28:16, 30, 31. PAULUS FORKYNDER FOR SMA OG STORE I sin egenskab af øverstbefalende udspørger Burrus ma- ske apostelen Paulus, enten i kejserens palads eller i prætorianergardens militærlejr, inden han fremlægger sagen for Nero. Paulus griber straks denne enestaende mulighed for at vidne for bade sma og store. (Apg. 26:19-23) Det er svært at vide om Burrus mener at Paulus er skyldig eller ej, men i hvert fald undlader han at spærre ham inde i prætorianergardens militærlejr. Se rammen Sextus Afranius Burrus. HerblevHerodesAgrippaiar 36/37 holdt fængslet af kejser Tiberius fordi han havde ytret ønske om at Caligula snart matte blive kejser. Da Caligula var blevet kejser, belønnede han Herodes ved at gøre ham til konge. Apg.12:1. 14 VAGTT ARNET

15 Soldaterne der bevogtede Paulus, hørte ham diktere breve DethussomPaulusharlejet,erstortnoktilathankan tage imod de mænd der er de førende blandt jøderne, og vidne for dem sammen med et endnu større antal der kommer til ham pa hans logi. Prætorianergardens soldater hører ham ogsa aflægge et grundigt vidnesbyrd for jøderne om Guds rige og om Jesus, fra morgen til aften. Apg. 28:17, 23. Hver dag ved den ottende time er der vagtskifte for den prætorianske kohorte der udfører tjeneste ved paladset. Paulus vagt bliver ogsa regelmæssigt afløst. I løbet af de to ar apostelen er i fangenskab, hører forskellige soldater ham diktere breve som er stilet til de kristne i Efesus, Filippi og Kolossæ samt til hebræerne, og de ser at han selv skriver et brev til en kristen ved navn Filemon. Mens Paulus er i husarrest, hjælper han en bortløben træl ved navn Onesimus, som han er blevet fader til i sine lænker, og sender ham tilbage til hans herre. (Filem. 10) Paulus viser sikkert ogsa personlig interesse for sine vagter. (1 Kor. 9:22) Man kan levende forestille sig at han udspørger en soldat om en rustnings forskellige dele og derefter bruger oplysningerne i en illustration. Ef. 6: Castra Praetorias mure som de ser ud i dag 15. FEBRUAR

16 En inskription med navnet Sextus Afranius Burrus Mus ee Calvet Avignon Sextus Afranius Burrus Burrus blev sandsynligvis født i Vaison-la-Romaine, som nu ligger i det sydlige Frankrig, og i 1884 fandt man her en inskription med hans navn. I ar 51 blev han af Agrippina den Yngre, kejser Claudius hustru og niece, forfremmet til øverstbefalende for prætorianergarden. Agrippina oplærte sin søn, Nero, til at blive kejser med hjælp fra soldaten Burrus og filosoffen Seneca. Burrus lærte Nero militære færdigheder, og Seneca udviklede hans intellekt. Da lejligheden bød sig, forgiftede Agrippina sin mand. Inden nyheden om Claudius død slap ud, blev Nero af Burrus ført til Castra Praetoria, hvor prætorianergarden udrabte ham til kejser. Herefter havde senatet ikke andet valg end at acceptere den nye kejser. Da Nero i ar 59 fik sin mor myrdet, dækkede Burrus over ham. De romerske historikere Svetonius og Dio Cassius skriver at Nero i ar 62 forgiftede Burrus. TAL GUDS ORD UDEN FRYGT Fængslingen af Paulus bliver til fremgang for den gode nyhed i hele prætorianergarden og blandt mange andre. (Fil. 1:12, 13) Prætorianergarden har forbindelser over hele Romerriget, savel som til kejseren og hans store husstand. Kejserens husstand bestar af familiemedlemmer, tjenere og trælle, hvoraf nogle bliver kristne. (Fil. 4:22) Takket være Paulus frimodige forkyndelse far brødrene i Rom mod til at tale Guds ord uden frygt. Fil. 1:14. Paulus forkyndelse i Rom kan ogsa opmuntre os til at forkynde ordet nar tiden er gunstig og nar tiden er ugunstig. (2 Tim. 4:2) Nogle af os er maske bundet til hjemmet, er pa plejehjem eller pa hospitalet eller er endda i fængsel pa grund af vores tro. Uanset vores omstændigheder kan vi maske vække nysgerrigheden hos nogle af dem der kommer for at hjælpe os det være sig plejepersonale eller andre. Nar vi modigt forkynder ved enhver lejlighed, vilviselverfareat Gudsordikkekanbindes. 2Tim. 2:8, 9. Uanset vores omstændigheder kan vi m aske vække nysgerrigheden hos nogle af dem der hjælper os 16 VAGTT ARNET

17 BLIV I DALEN MED JEHOVAS BESKYTTELSE Jehovavil...føre krig mod disse nationer som padendag han førte krig, pa kampens dag. ZAK.14:3. KAN DU FORKLARE? Hvad skildres ved at Oliebjerget revner midt igennem? Hvad skildrer den meget store dal, og hvordan kan vi blive i den? Hvad er det levende vand, og hvem vil fagavnafatdrikkeaf det? DEN 30. oktober 1938 lyttede flere millioner mennesker i USA til et populært radioprogram der sendte radioteater. Forestillingen denne aften var en dramatisering af science fiction-romanen Klodernes Kamp. Nyhedsreportere beskrev hvordan en invasionsstyrke fra Mars landede pajor- den og spredte død og ødelæggelse. Selvom det var blevet annonceret at der var tale om et radiospil, troede mange lyttere at angrebet virkelig fandt sted, og de blev skræmt fra vid og sans. Der var endda nogle der straks søgte beskyttelse mod de fiktive rumvæsener. 2 Idagerderenvirkeligkrigsomfaretruende nærmer sig. Men d et er noget de fleste bare ignorerer. Denne krig er forudsagt, ikke i en science fiction-roman, men i Guds inspirerede ord, Bibelen. Det er Harmagedonkrigen Guds krig mod denne onde verden. ( Ab. 16:14-16) I denne krig vil Guds tjenere pajordenikkef abrugforatforsvare sig, men de vil blive vidne til frygtindgydende begivenheder nar Jehova demonstrerer sin store magt. 3 En profeti der er nedskrevet i Zakarias, kapitel 14, peger direkte frem til Harmagedonkrigen. Selvom ordene er skrevet for omkring 2500 ar siden, berører de os i dag. (Rom. 15:4) Profetien omhandler bade situationer Guds folk har staet over for siden det messianske rige blev 1, 2. Hvilken virkelig krig nærmer sig faretruende, og hvad vil Guds tjenere ikke fabrugforatgøre? 3. Hvilken profeti vil vi gennemga i denne artikel, og hvorforerdenrelevantforos? 17

18 oprettet i himmelen i 1914, og spændende begivenheder der meget snart vil finde sted. Den fortæller os blandt andetatdervilleblivedannet en meget stor dal, og at der ville være strømme af levende vand. (Zak. 14:4, 8) I denne dal kan Jehovas tjenere finde beskyttelse. Og nar vi forstar hvad det levende vand betyder for os, forstar vi ikke alene at vi har brug for at drikke af det, men vi vil ogsa ønske at gøre det. Lad os derfor give denne profeti vores fulde opmærksomhed. 2 Pet. 1:19, 20. EN DAG SOM TILHØRER JEHOVA 4 I indledningen til Zakarias, kapitel 14, omtales en dag som tilhører Jehova. (Læs Zakarias 14:1, 2). Hvad er det for en dag? Det er Herrens dag, der begyndte i 1914 da det messianske rige blev oprettet i himmelen og verdensherredømmet blev vor Herres og hans Messias. ( Ab. 1:10; 11:15) Flere artier før 1914 havde Jehovas tjenere forkyndt at nationernes fastsatte tider ville udløbe i dette ar, og at verden ville komme ind i en trængselstid uden fortilfælde. (Luk. 21:24) Lyttede nationerne til advarselen? Nej, politiske og religiøse ledere hanede og forfulgte tværtimod de nidkære salvede forkyndere. Derved spottede de i virkeligheden den almægtige Gud, for som ambassadører for Riget repræsenterer de salvede det himmelske Jerusalem. Hebr. 12:22, (a) Hvornar begyndte den dag som tilhører Jehova? (b) Hvad havde Jehovas tjenere forkyndt flere artier før 1914, og hvordan reagerede de ledende i verden? 5 Zakarias forudsagde hvad nationerne ville gøre: Byen [Jerusalem] vil blive indtaget. Byen er Guds messianske rige. Her pa jorden repræsenteres Riget af sine statsborgere, resten af salvede kristne. (Fil. 3:20) Under den første verdenskrig blev byen indtaget da brødre med et stort ansvar i Jehovas organisation blev arresteret og fængslet i Atlanta, Georgia, USA. Fjenderne behandlede de salvede uretfærdigt og grusomt, forbød deres publikationer og forsøgte at standse forkyndelsesarbejdet. Derved plyndrede de saatsigebyenshuse. 6 Selvom Guds tjenere var f aital og fjenderne bagtalte, modarbejdede og forfulgte dem, kunne den sande tilbedelse ikke udryddes. Resten af folket, den salvede rest, nægtede loyalt at blive udryddet fra byen. 7 Havde denne profeti faet sin fulde opfyldelse ved afslutningen af den første verdenskrig? Nej. Der blev rettet flere angreb mod den salvede rest og dens loyale medarbejdere. ( Ab. 12:17) Det skete ikke mindst under den anden verdenskrig. De salvedes trofasthed tilskynder Guds tjenere i dag til at holde ud under prøvelser af en hvilken som helst art, det være sig modstand fra familie, kolleger eller skolekammerater der latterliggør dem pa grund af deres tro. (1 Pet. 1:6, 7) Uanset hvor de bor, er de mere besluttede end nogen sinde paat st afast i en and uden at lade sig skræmme 5, 6. (a) Hvad gjorde Guds folks fjender som forudsagt? (b) Hvem var resten af folket? 7. Hvordan er de salvede et godt eksempel for alle Guds tjenere i dag? 18 VAGTT ARNET

19 af deres modstandere. (Fil. 1:27, 28) Men hvor vil de kunne finde sikkerhed i en verden der hader dem? Joh. 15: JEHOVA SKABER EN MEGET STOR DAL 8 Eftersom Jerusalem byen er et symbol pa det himmelske Jerusalem, ma Oliebjerget som ligger over for Jerusalem, ogsa skulle forstas symbolsk. Hvad skildrer dette bjerg? Hvordan vil det revne midt igennem og blive til to bjerge? Hvorfor omtaler Jehova dem som mine bjerge? (Læs Zakarias 14:3-5). IBibelen bruges bjerge flere steder som symbol pa riger, eller herredømmer. Guds bjerg forbindes desuden med velsignelse og beskyttelse. (Sl. 72:3; Es. 25:6, 7) Oliebjerget som Gud star pa, skildrer derfor Jehovas overherredømme, hans universelle suverænitet. 9 Hvad skildres ved at Oliebjerget, der ligger øst for Jerusalem, revner midt igennem? At Jehova opretter et underordnet herredømme, nemlig det messianske rige, som Kristus star i spidsen for. Det er grunden til at Jehova siger mine bjerge om de to bjerge der opstar da Oliebjerget revner. De er begge hans. 10 Da det symbolske bjerg revner sa den ene halvdel flytter sig mod nord og den anden mod syd, bliver Jeho- 8. (a) Hvaderbjergeofteetsymbolp aibibelen? (b) Hvad star Oliebjerget for? 9. Hvad skildres ved at Oliebjerget revner midt igennem? 10. Hvad skildrer den meget store dal mellem de to bjerge? vas fødder staende pa begge bjerge. Mellem Jehovas fødder opstar der en meget stor dal. Denne symbolske dal skildrer den beskyttelse Jehovas universelle suverænitet og hans søns messianske rige yder. Jehova vil aldrig tillade at der bliver sat en stopper for den rene tilbedelse. Hvornar revnede Oliebjerget? Det skete da det messianske rige blev oprettet ved udløbet af nationernes fastsatte tider i Men hvornar begyndte de sande tilbedere saatflygtetildensymbolske dal? FLUGTENTILDALENBEGYNDER 11 Jesus advarede sine disciple: I vil blive genstand for alle nationernes had pa grund af mit navn. (Matt. 24:9) I de sidste dage for denne tingenes ordning, altsa siden 1914, er dette had blevet særlig intenst. Trods det voldsomme angreb der blev rettet mod de salvede under den første verdenskrig, fik fjenderne ikke gjort det af med denne trofaste gruppe. I 1919 blev de udfriet fra Babylon den Store den falske religions verdensimperium. ( Ab. 11:11, 12) Det var padette tidspunkt Jehovas tjenere begyndte at flygte til dalen mellem de to bjerge. 12 Siden 1919 har Jehova i denne dal beskyttet sine sande tilbedere jorden over. I arenes løb har Jehovas Vidners forkyndelse og deres bibelske publikationer været underlagt forbud og begrænsninger i mange dele af Se Abenbaringen Det store klimaks er nær!, side , 12. (a) Hvorn ar begyndte flugten til den symbolske dal? (b) Hvordan ved vi at Jehova beskytter sit folk med sin stærke arm? 15. FEBRUAR

20 verden. Og i visse lande er der fortsat restriktioner. Men uanset hvad nationerne gør, vil det aldrig lykkes dem at udrydde den sande tilbedelse! Med sin stærke arm vil Jehova beskytte sit folk. 5 Mos. 11:2. 13 Hvis vi holder os nær til Jehova og star fast i sandheden, vil vi være i sikkerhed; intet vil kunne rive os væk fra Jehovas og Jesu beskyttelse. (Joh. 10:28, 29) Jehova er parat til at give os al den hjælp vi behøver for at kunne adlyde ham som den universelle Suverænogforbliveloyaleunders atter under det messianske rige. I den store trængsel der hastigt nærmer sig, vil vi fa endnu mere brug for hans hjælp, og det er derfor vigtigere end nogen sinde at vi bliver i dalen med Jehovas beskyttelse. DEN DAG JEHOVA FØRER KRIG 14 Nu hvor denne tingenes ordning nærmer sig sin afslutning, intensiverer Satan sine angreb mod Jehovas tjenere. Men snart vil han angribe for sidste gang. Den dag vil Jehova gribe ind og tilintetgøre sit folks fjender. Jehova vildrageudogførekrig,som forudsagt af Zakarias. Og denne krig vil mere end nogen anden vise hvor mægtig en kriger Jehova er. Zak. 14:3. 15 Hvad vil situationen være for dem der befinder sig uden for den meget store dal den dag Gud drager ud og fører krig? Profetien siger at 13. Hvordan kan vi blive i dalen med Jehovas beskyttelse, og hvorfor er det nu vigtigere end nogen sinde? 14, 15. Hvad vil situationen være for dem der befinder sig uden for dalen den dag Gud drager ud og fører krig? de ikke vil have noget kosteligt lys. Det vil sige at de ikke har Guds gunst. Pa denne kommende kampens dag vil nationernes militærudstyr symboliseret ved hestene, muldyrene, kamelerne og æslerne, ja alle husdyr blive berørt. Udstyret vil stivne, blive sat ud af funktion som var det stivfrossent. Jehova vil ogsaramme sine fjender med en plage. Uanset om der her er tale om en bogstavelig pestsygdom eller ej, vil plagen gøre ende pa enhver trussel. At øjnene vil radne i deres huler, og at tungen vil radne i munden, betyder at fjenderne vil kæmpe i blinde, og at deres spottendetalevilforstumme.(zak. 14:6, 7, 12, 15) De hærstyrker der star pa Satans side, vil være enorme, men intet sted pa jorden vil de kunne undslippe ødelæggelsen. ( Ab. 19:19-21) Jehovas slagne skal pa den dag ligge fra den ene ende af jorden til den anden. Jer. 25:32, Krig vil altid medføre lidelser, selv for dem der i sidste ende sejrer. Der bliver maske mangel pamad. Mankanmistesineejendele.Detkan være at levestandarden falder, og at man bliver berøvet sin personlige frihed. Hvordan vil vi reagere paden slags trængsler? Vil vi gaipanik?vil presset faostilatfornægtevorestro? Vil vi miste habet og blive dybt fortvivlede? Under den store trængsel er det livsvigtigt at vi bevarer troen pa Jehovas magt til at frelse og bliver i dalen med Jehovas beskyttelse! Læs Habakkuk 3:17, Hvilke spørgsmal bør vi tænke over, og hvad ma vi gøre under den store trængsel? 20 VAGTT ARNET

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder 15. NOVEMBER 2013 34567 13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, 123 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, 122 27. januar 2. februar

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere