Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 l!i i I' REG. ~\~R.?/fl, ' Udskrift af OVERFREDNINflSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL ~~ ",:.'.. "..~:.'. "r"... ::.I'...~:. ~. ".,.. Aar den l6.janusr. afssgde Overfredningsnævnet pap Grundlag af skriftlig og.mundtlig Votering følgende K e n d e l s e i,sagen Nr. 580/1944 angaaende Fredning af Strandgrunden 'Matr.Nr. 1!Q Aggershvile By. Vedbæk Sogn. Neturfredningsnawnet for KØbenhavns Amtsraadskreds har i Henhold til Naturfredningslovens Stk forelagt Overfredningsnævnet en den 28.Marts 1944 i Sagen afsegt Kendelse. hvorved der er pa81agt den nævnte Ejendom saalydende Fr"edningsservftut: l. Ejendommen maa ingensinde bebygges eller beplantes. men kun anvendes til Sæd. Kartofler. Græs og andre lignende lave Vækster. dog med følgende'undtagelse: 2. Paa den Del af Ejendommen. som ligger mellem Ejendommens nordlige Skel og en Linie 12.5 Meter fra.dette Skel. maa der ikke anbringes nogen fast Bygning udover det eksisterende "Lysthus og Redskabsskur. Disse maa med Fredningsmyndighedernes Tilladelse fornyes.eller flyttes. ligeledes maa der anbringes et' Badehus til Brug for Ejeren. 3. psa hele Ejendommen er det forbudt at anbringe Ledningsmaster eller lignende. der kan virke skæmmende. " 4. pas hele Ejendommen er det forbudt at henkaste Affald eller fo- I ret~ge Pasfyldning eller Afgravning af det 'naturlige Jordsmon. herunder Sandgravning..,. ~'.. - "'t I" 5 Den mod Strendvejen værende H~ sksl holdes nedskearet til en Højde af 1.25 Meter. og Hegnet skal stedse bevares som levende Hæk at lkk~ over nævnte Højde. Paeteleret tilkommer Frednlngsn~vnet for KØbenha 1 ms AmtsraAdskreds.

4 -2 - Ved Skøde, ly~t 1.Juli 1868, var der forud paalagt Ejendommen en Servitut mod Bebyg8else oa Beplantning. Over de nordligste 20 Alen havdes dog en friere Raadighed, men et yaaningshus maette ikke opføres. Ejendommen omfattes endvidere af Fredningslovens 25. Ved Kendelsen-er der-tillagt Ejendommens Ejer, Direktør C.J.I~mvlgh-M~ller, en Erstatning paa 2000 Kr., og det er oestemt "J,,~ a~ KØbenhavns OB Frederiksberg Kommuner heraf-skal udpede 1/3, StatB~~3Ṣ.~ kessen og Københavns Amtsfond ligeledes hver 1/,. Kendelsen er af Højesteretssagfører H.H.Br.uun for Ejeren.indanket med Paastand l) Fårhøjelse af Erstatningen til Kr., 2) Tilladelse til 2 Badehuse til Brug for Ejere af Ejendommen eller Dele af denne, medens Kendelsen kun,giver.ret til~li }) Tilladelse til midlertidig,anbringelse ef et.st88ltr88d~- eller,lignende Hegn ve~ Hækken til Værn mod Hunde o.l. drqg ~il Erstatningen. OverfredningsnæNnet har den 19.August 1944 besigtlget de\n fredede Ejendom og forhandlet, med de interesserede. -,, Man meddelte her Fuldm~tig C. Tjur, der mødte tor Højesteretssagfører Bruun, at mad vilde imødekomme Ejerens toran under}).n~nte Ønske,. hvorimod m~ n ikke kunde tillade, at der paa Ejendommen anbragtes mere end l Badehus. - Til,Punkt l i HæNnets Servitutbestemmelse vilde man tiltøje etter Ordene "andre lignende.lave yeekster",."som etter Frenningsnævnets Skøn ikke gør IndBreb.i Udsigten tra Strendvejen" Endvidere vilde men tilføje en BesteJl'Dll81se om, et Ejen-' dommen'ikke maa udstykkes. I Ejerens Repræsentant udtalte, at m~n navnlig,med den sidstnænnte Æmdring maatt~ kr~e endnu højere Erstatning.end Kr.. De OverfredningsnæNnet ikke'kunde gea med t1l:en væsentlig højere Erstatning end at Nævnet bestemt, hvilket meddeltes Ejerens Repræsentant, anmodede man den i Naturfredningslovens ~ 20 nævnte Taksationskommission om at fastsætte Erstatningen ~.'.

5 -}- for Fredning af Ejendommen pas det 1 Fredningskendelsen angivne Grundlag med de af OverfredningsnæNnet vedtagne, foran angivne Tilføjel,ser. Taksationskommissionen har. derefter fastsat Erstatningen."'... <. ",Jf.;. /" ;... ":":, f," ; t ~. '. I ;/ t, l' ~.. ~, ti-,.~ l' r (,., =;,. i t i... I ;.. -,-..~.. t ~ ~... sas ledes: For Paalæggelse af FredninBsservitut i Overensstemmelse med den af FredningsnæNnet under 28.Marts 1944 afsagte Kendelse med de af OverfrednlngsnæNnet bestemte Ændringer ogtilføjelser Kr. 4000,-, dog at Erstatningen kun sættes til Kr. 2000,-, saafremt der gives Ret til Ejendommens Deling i 2 Parceller. Det er ved ErstatnlnBens Fastsættelse forudsat, at den eksisterende Frugttræbeplantning lsngs nordre og søndre Skel k~blive staaende. Efter det saaledes fastsatte ændrer Overfredningenævnet sin tidligere trufne Beetemmelse ssaledee, at det tillades, at Ejendommen d~es i 2 parceller, men at der i skellet mellem disse kun maa være et levende Hegn af ikke over l Meters Højde. Den ved Nævnets Kendelse trufne Bestemmelse. hvorefter Københavns og Frederiksberg Kommuner skal udrede ll3'af den Ejeren "tilkommende Erstatning pea 2000 Kr ændres saaledes, at de nævnte Kommuner tilsammen kun skel udrede 1/6 af Erstatningen, eller 333,}3 Kr. Af Resten udreder Statskassen og KØbenhavne Amte~ond hver en Halvdel, eller henholdsvie 833,34 Kr. og 833,33 Kr. Da Overfredningsnawnet iøvrigt kan tiltræde det i Frednlngskendelsen anførte, vil Kendelsen være at stadfæste med de af det forenstsaende følgende ~dringer. T h i b e s t e m m e s: Den af Naturfredningsnævnet for KØbenhavns.Amtsrasdskreds den'28.marts 1944 afsagte Kendelse angsaende Fredning af Strandgrunden Matr. Nr. l~ Aggershvile By, Vedbæk sogn, etadfæstes med de Øf det for anetaaende følgende Ændringer. P.o.v. Fred~rik V.Petersen~'

6 Fredllillgsgrællser: sammenfaldende med Skel Ol I< lo Ihke sammenfaldende med S"el _ /~ / U If: Il--J D l<i D: ~ Cl,. ~ /f 1- t. ~.. ~ l<; ti <::,, "- Cl ~ tf :> C::].., I, 0.0- ~ ~ I - O I~ O /9 ly IJ! /3 Terrain ai f1ger.shyi/e /Tl m Sogn: JledlJælr Herred: 5olrke/und Maalesfvks/,orho/d Udf<erc/gef-... /vh /9~6.IJt'ri?!rfarafef for MO'fnlrv/5 y~se/1el l/tjfljti}('i,'wf /: 200 O /

7

8 ... FREDNINGSNÆVNET>

9 "- -' l F,S'1~i3 ang. Fre~ning af Matr.Nr. l ~ Aggershv~le, Søllerød Sogn. optaget 24. Marts 1944 afsagt 28. Marts 1944 Fremlagt i Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds, den 28/ " l. K E N D E L S E. ============~=~==~ Ved Skrivelse af 8. Marts 1943 fremsatte Statsministeriet Begæring om Fredning af Ejendommen Matr.Nr. l ao af Aggershvile, Søllerød Sogn,.hvilken Ejendom er af Areal 2183 m 2 og er beliggende i Skodsborg By mellem Strandvejen og Øresunds Kyst. Ejendommen, der er ubebygget bortset fra, at der paa den nordligste Del af Grunden er opført et Lysthus og Redskabsskur, er ikke særskilt vurderet til Ejendomsskyld og Grundskyld. Da Fredningssagen blev rejst, ejedes den i Forening med Matr.Nr. l ~ og 1 S af Aggershvile af A/S Lemvigh-M~ller & Munok, men dette Selskab har under Sagens Gang ved endeligt Skøde af 29. Decbr overdraget disse Ejendomme til Direktør Carl Johan Lemvigh- M~ller, boende Sommervej 23, Charlotten1und. Dette Skøde blev tinglyst 6. Januar Der ses ikke at være Panthavere i Ejendommen udover den Sælgerne ved nævnte Skøde betingede Panteret. Efter nærmere Formulering gaar Statsministeriets Paastand ud paa lo at Ejendommen ingensinde maa bebygges eller beplantes, men kun anvendes til Sæd, Kartofler, Græs og andre lignende lave Vækster. Dog gøres der herfra en Undtagelse m.hot o den Del af Ejendommen, som ligger indenfor en Afstand af 12,5 Meter fra Ejendommens nordlige Skel. Med Hensyn til dette Areal paastaas 2. at der ikke maa anbringes nogen fast Bygning udover det ekai-

10 sterende Lysthus og Redskabsskur. Disse maa med Fredningsmyndighedernes Tilladelse fornyes eller flyttes, ligeledes maa der anbringes et ~adehus til Brug for Ejeren af den samlede Ejendom. 3. at det paa hele Ejendommen forbydes at anbringes Ledningsmastar eller lignende, der kan virke skæmmende 4. at det paa hele Ejendommen forbydes at henkaste Affald eller foretage Paafyldning eller Afgravning af det naturlige Jordsmon (herunder Sandgravning) 5. at den ud mod Strandvejen værende Hæk, der er af Tjørn, skal nedskæres til en Højde af 1,10 Meter og holdes i denne Højde. evt, fornyes med anden levende Hæk ikke over samme Højde. Ejeren og de respektive Myndigheder har været indvarslet til Frednings~~ets Møder i Sagen, ]jeren har principalt paastaaet, at Fredning som begært ikke finder Sted, subsidiært at der for Fredningens Gennemførelse tillægges Ejeren en Erstatning, som han har opgjort til Kr., hvorhos han særlig har paastaaet, at der ikke træffes nogen Bestemmelse m.hot~od Strandvejen værende Hæk, hvis nuværende Højde er af væsentlig Betydning for at sikre Ejeren Privatlivets Fred paa Grunden. Fra de mødte offentlige Institutioners Side er der givet Udtryk for Ønsket om, at der gennemføres en Fredning som paastaaet. Det er oplyst, at der ifølge Skøde lyst l. Juli 1868 er paalagt Ejendommen en tilsvarende Servitut som indeholdt i Fredningspaastandens Punkt l, dog hvad den ovennævnte nordlige Del af Arealet angaar kun saaledes, at det er forbudt derpaa at opføre "Vaaningshus" - alt til Fordel for den sydligere beliggende Ejendom Matr.Nr. l ~ ~bd., hvorfra nærværende Ejendom er adskilt. Ligeledes er det oplyst, at Arealet pas den under Udarbejdelse værende Byplan foreslaas opretholdt 1 ein nuværende Tilstand, hvorved dog skal bemærkes, at endelig Vedtagelse af Byplanen endnu ikke har fundet Sted. Endelig skal anføres t at irealet omfattes af Fredningslovens 25 sidste Stykke. Nævnet har ved en Række Møder besigtiget Forholdene paa Stedet og forhandlet Sagen. Nævnet maa under Hensyn til Almenhedene store Interesse i at bevare eksisterende Udsigt ~ra Strandvejen over Øresund og holde ~bebygget Areal mellem denne Vej og Sundet vedvarende frit for Bebyggelse samt under Hensyn til det af Forbindelsen med Sundet følgende Særpræg og Skønhed anse det for værende af væsentlig Betydning for Almenheden, at Fredning som paastaaet af Statsministeriet gennemføres og Paaetanden herom vil derfor være at tage til Følge, dog med den Modifikation,

11 - 3 - at Hækkens Højde bestemmes til lt25 Meter, hvilket skønnes tilstrækkeligt af Hensyn til Formaa1et. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Erstatning skal følgende Bemærkninger gøres: Nævnet kan ikke tiltræde den under Behandlingen af kommunale Repræsentanter fremførte Anskuelse, at Fredningen under Hensyn til det om Forberedelse af Byplan oplyste maatte kunne gennemføres helt uden Erstatning eller mod en ganske ringe Erstatning. Paa den anden Side kan Nævnet ejheller, som fra Ejerens Side gjort gældende, se bort fra, at Ejendommen.~ underkastet en streng og gennem Tiderne fastholdt Udnyttelsesservitut, om hvis mulige Ophævelse intet er oplyst eller sandsynliggjort. Under Hensyn til de saaledes anførte Omstændigheder samt til, at der hvad den ommeldte nordlige Del af Arealet angaar ved Fredningen paalægges Ejeren en Raadighedsindskrænkning,,. som gaar ud over den ved Servituten af 1868 paalagte, finder Nævnet, at den Ejeren tilkommende Erstatning efter Ret og B1llighed passende kan ansættes til Kr. I Betragtning af at den tidligere Ejer og nuværende Panthaver intet Forbehold herom har taget i de~ den 6. Januar 1944 lyste Skøde og ejhe1ler har nedlagt nogen Paastand om Andel i Erstatningen, findes Erstatningen i sin Helhed at kunne tillægges den nuværende Ejer. Hvad endelig angaar Spørgsmaa1et om Erstatningens Fordeling i Medfør af F,L. 17 skal bemærkes, at der fra Søllerød Sogneraads og Kjøbenhavns Amtsraads Repræsentantere Side er givet Udtryk for at Erstatningen bør fordeles ogsaa paa Københavns og Frederiksberg Kommuner, medens der af disse Kommuners Repræsentanter er protesteret herimod. Nævnet maa imidlertid være af den Opfattelse, at Spørgsmaa1et om Københavns og Frederiksbergs Deltagelse i Udgifterne maa ses og afgøres ud fra det Synspunkt, at den dekreterede Fredning er et Led i Bestræbelserne i det hele for i videst muligt Omfang at friholde eller frigøre Arealet mellem 8trandvejen og Øresund for Bebyggelse. Det saaledes tilstræbte skønnes imidlertid i fremtrædende Grad at ville være netop i Københavns og Frederiksberge Beboeres Interesse. Følgelig findes disse 2 Kommuner at burde deltage i Erstatningens Udredelse efter Omstændighederne med en Tredjedel.

12 - 4 - T H I BESTEMMES: I Der paalægges Matr.Nr. l ~ af Aggershvile, Søllerød Sogn, saalydende Fredningsservitut: l. Ejendommen maa ingensinde bebygges eller beplantes, men kun anvendes til Sæd, Kartofler, Græs og anden lignende lave Vækster, dog med følgende Undtagelse:, 2. Paa den Del af Ejendommen som ligger mellem Ejendommens nordlige Skel og en Linie 12,5 Meter fra dette Skel maa der ikke anbringes nogen fast Bygning udover det eksisterende Lysthus og Redskabsskur. Disse maa med Fredningsmyndighedernes Tilladelse fornyes eller flyttes. ligeledes maa der anbringes et Badehus til Brug for Ejeren. ( 3. Paa hele Ejendommen er det forbudt at anbringe Ledningsmaster eller lignende, der kan virke skæmmende. 40 Faa hele Ejendommen er det forbudt at henkaste Affald eller foretage Paafyldning eller Afgravning af det naturlige Jordsmon, herunder Sandgravning. 5. Den mod Strandvejen værende Hæk skal holdes nedskaaret til en Højde af 1,25 Meter og Hegnet skal stedse bevares som levende Hæk af ikke over nævnte Højde. Paataleret tilkommer Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.. Der tillægges Ejeren en Erstatning, stor Kr., hvoraf en Tredjedel udredes af Københavns og Frederiksberg Kommuner at fordele efter Folketal, medens Resten udredes af Statskassen og Københavns Amtsfond hver med Halvdelen. Nærværende Kendelse vil være at tinglyse paa Ejendommen, naar Kendelsen er godkendt af Overfredningsnævnet. Heide-Jørgensen. ÅoFo Grøn. Fr. Kiørboe.

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen le 01045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00 Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1950, 18-12-1948 Fredningsnævnet 16-07-1946 Kendelser

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05237.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00 Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 19-01-1971 Fredningsnævnet 25-10-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

04586.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00. Fredningen vedrører: Simested A. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

04586.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00. Fredningen vedrører: Simested A. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 04586.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00 Fredningen vedrører: Simested A Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1970 Fredningsnævnet 08-12-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01182.00. Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00. Fredningen vedrører: Skuldelev As. Domme. Taksations kom m iss ianen. Naturklagenævnet

01182.00. Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00. Fredningen vedrører: Skuldelev As. Domme. Taksations kom m iss ianen. Naturklagenævnet 01182.00 Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00 Fredningen vedrører: Skuldelev As Domme Taksations kom m iss ianen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-07-1951 Fredningsnævnet 08-11-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000 07907.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00 Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 29-03-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-08-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere