Salgsopstilling og -vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsopstilling og -vilkår"

Transkript

1 Sag.nr. 10/42921 Salgsopstilling og -vilkår Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune Lundbergsvej Ebeltoft Cvr. nr

2 1. BESKRIVELSE SAMT VILKÅR EJENDOMSBESKRIVELSE: Danhostel Rønde Vandrerhjem har en helt enestående beliggenhed og udsigt. Bygningen, som oser af atmosfære og hygge, er efter en kraftig renovering og med nyt inventar meget indbydende. Her er 15 værelser med bad og toilet og i alt ca.70 sengepladser. Bygning 1 indeholder: - Entre/hall samt reception med lille kontor og indgang til privatbolig med stort køkken alrum/stue med trægulve og udgang til altan. Køkken med elkomfur, emhætte og køleskab. Lille garderobe. Badeværelse med klinker og bruseniche. Lille soveværelse med skabe samt mindre værelse. - Fra hall adgang til to toiletter det ene handicapvenligt. - Køkkenafsnit fordelt på tre rum med alt i professionelt køkkenudstyr. - TV/Opholdsstue samt spisestue med 36 spisepladser - Dejlig udsigtsstue med brændeovn og plads til 25 spisende gæster. - Kælder med vaskerum, div. depotrum samt fjernvarmeanlæg. Bygning 2 indeholder: - Nyere værelsesafsnit med 15 værelser (ca. 70 sengepladser), alle med eget bad og toilet. Fra alle værelser er der udgang til udsigtsaltan og foran bygningen en udsigtsterrasse. - Depotrum samt mindre køkken/opholdsrum med plads til 12 personer. UDBUDSVILKÅR: Ejendommen sælges ved tilbudsgivning efter reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20 juni 1991 om offentlig udbud af kommunens faste ejendomme.

3 ANSVARSFRASKRIVELSE: Ejendommen sælges således, som den er og forefindes og som beset af køber. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. TILBUDSFRIST: Tilbuddet skal afgives på særlig tilbudsformular som skal indleveres til Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde senest kl i en kuvert mærket udbud/fortroligt,. Den udfyldte tilbudsformular kan også scannes og sendes som med angivelse af ordene udbud/fortroligt i emnefeltet til: inden den angivne frist. Hvis du sender dit tilbud pr. , skal du huske at bede kommunen bekræfte modtagelsen af din .

4 Syddjurs Kommune vil vurdere de enkelte tilbud og lægge vægt på tilbuddenes størrelse. Kommunen er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Salget er betinget af økonomiudvalgets godkendelse. OVERTAGELSE OG REFUSION: Overtagelsesdagen fastsættes ved aftale. Hvis parterne ikke kan opnå enighed, finder overtagelse dog senest sted den 1. april Ejendommen ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. KØBESUMMEN: Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen indbetales til Syddjurs Kommunes bankkonto. Køber vil få oplyst kontonummer forud for betalingstidspunktet. Ved eventuel betaling efter overtagelsesdagen, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Ejendommen overdrages fri for pantegæld. BANKGARANTI: Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage købers tilbud i betragtning. BERIGTIGELSE OG OMKOSTNINGER: Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder

5 udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. Anmeldelse af skøde og servitut(ter) til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter sælgers accept af købers tilbud. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. FORTSAT DRIFT SOM DANHOSTEL: Køber er selv ansvarlig for at aftale eventuel fortsat drift som Danhostel med Danhostel-kæden. 2. EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED: Adresse: Matr.nr.: KOMMUNE: Grenåvej 10B, 8410 Rønde. 1I og 1X Kalø Hovedgaard, Bregnet samt 11B Rønde by, Bregnet. Syddjurs OPFØRT/OMBYGGET: 1939 GRUNDAREALER: Areal i alt Ifølge tingbogen: matr. nr. 1I Kalø Hovedgaard, areal 1287m2 matr. nr. 1X Kalø Hovedgaard, areal 2870m2 matr. nr. 11B Rønde by, Bregnet, areal 1000m m2 Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende dokument. OFFENTLIG VURDERING: År 2008 Ejendomsværdi kr ,-

6 Grundværdi kr ,- DRIFTSFORHOLD: Nuværende forpagter er opsagt og vandrerhjemmet kan overtages fra den PLANFORHOLD OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS: VEJ: KLOAKFORHOLD: LEDNINGER: OFFENTLIGE PLANER/FORHOLD: Ejendommen er beliggende i byzone Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforhold er noteret som afløb til offentlig spildevandsanlæg. Der henvises til Ledningsejerregistret på Der henvises til kommunens plan for området. LOKALPLANER: Ejendommen er omfattet af lokalplan 38 SERVITUTTER: Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Nedenfor er disse oplistet, men det er købers eget ansvar at kontrollere oplysningernes overensstemmelse med registreringerne i tingbogen: Matr. nr. 1I Dok. om byggelinjer m.v. vedr. 1X Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om forbud mod bebyggelse, udleje af tennisbane m.v. vedr. 1X, 11B Dok. omforsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om kollektiv varme vedr. 11B Dok. Ekspropriationsfortegnelse, dok. om byggelinjer m.v. vedr. 1X Lokalplan Dok. om vandledning ( tillige lyst på 1X Kalø og 11B Rønde ) Dok. Om at ejendommen anvendes til alment tilgængeligt vandrehjem

7 Matr. nr. 1X Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om forbud mod bebyggelse, udleje af tennisbane m.v. vedr. 1X, 11B Dok. omforsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om kollektiv varme vedr. 11B Lokalplan Servitut om byggelinjer m.v. Prioritet forud for pantegæld og servitutter Dok. om vandledning ( tillige lyst på 1X Kalø og 11B Rønde ) Dok. Om at ejendommen anvendes til alment tilgængeligt vandrehjem Matr. nr. 11B Dok. om byggelinjer m.v. vedr. 1X Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om forbud mod bebyggelse, udleje af tennisbane m.v. vedr. 1X, 11B Dok. omforsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om kollektiv varme vedr. 11B Dok. Ekspropriationsfortegnelse, dok. om byggelinjer m.v. vedr. 1X Lokalplan Dok. om vandledning ( tillige lyst på 1X Kalø og 11B Rønde ) Syddjurs Kommune gør opmærksom på, at servitut Dok. omforsynings-/afløbsledninger m.v., servitut Dok. ekspropriationsfortegnelse, dok. om byggelinjer m.v. vedr. 1X samt servitut Dok. om vandledning (tillige lyst på 1X Kalø og 11B Rønde) pt. ikke kan findes via tinglysning.dk og derfor ikke er medtaget i materialet. Tinglysningsretten er blevet anmodet om at fremskaffe kopi af servitutterne. Servitutterne skal uanset dette respekteres af køber. JORDFORURENING: Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindste kriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

8 Tilbudsgiver accepterer at der overfor sælger ikke kan gøres krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen for forsinkelser, omkostninger eller begrænsninger i udnyttelsen af ejendommen som følge af evt. forurening på ejendommen, jf. afsnittet ovenfor om ansvar. 4. TEKNISKE INSTALLATIONER/LØSØRE EL, VAND OG VARME: EL: VAND: VARME: Ejendommen forsynes med el fra Nrgi. Ejendommen forsynes med vand fra privat alment vandforsyningsanlæg. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. 5. BYGNINGSSPECIFIKATION OG LØSØRE BYGNING NR. 1: Ifølge BBR-ejermeddelelse: 1. Opført/ombygget år: Bebygget areal: 273 m2 Antal etager: 2 BYGNING NR. 2: Ifølge BBR-ejermeddelelse: 2. Opført/ombygget år: Bebygget areal: 170 m2 Antal etager: 2 Ejendommen overdrages med de på grunden værende bygninger, installationer, hegn og beplantninger mv. Ejendommen overdrages med for driften sædvanligt løsøre, maskiner mv. Der henvises til den nærmere beskrivelse i bilag, der dog kun er vejledende. Køber gøres i den forbindelse opmærksom på, at dele af løsøret, herunder kontorinventar og et antal gasvarmere, ikke er sælgers ejendom men tilhører forpagter og derfor ikke indgår i handlen.

9 Tilsvarende ejer Danhostel-kæden dele af løsøret, dvs. senge og sengetøj, som derfor heller ikke indgår i handlen. 6. DRIFTSOMKOSTNINGER EJENDOMSSKATTER: kr ,- ANTENNE MV: kr ,- (Anslået) RENOVATION: FORSIKRING: DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT: kr ,- (Anslået) kr ,- (Anslået) kr (Anslået) Den anførte ejendomsskat til kommunen er anført med det beløb, som fremgår af Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Der kan forekomme ændringer i de anførte ejendomsskatter som følge af omvurdering mv. Sælger har ikke kendskab til ejendommen som bruger, og alle oplysninger er afgivet på denne baggrund. Oplysninger om driftsomkostninger er således baseret på sælgers bedste skøn og er uden ansvar for sælger. Der er i driftsomkostningerne ikke taget højde for vedligeholdelse samt administration af ejendommen. FORSIKRINGSTEGNING: MOMS: Ejendommen overdrages uden forsikringer, og køber sørger derfor selv for at tegne forsikringer. Ejendommen er ikke momsregisteret. Køber overtager eventuel momsreguleringsforpligtelse på ejendommen uden for købesummen. 7. PRISNIVEAU Den skønnede markedspris er kr ,- 8. FORDELING AF KØBESUM

10 I forbindelse med handlen vil købesummen blive fordelt på goodwill, bygninger samt grund. Som udgangspunkt vil grund og bygninger blive fordelt i samme forhold, som det fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Køber forpligter sig til, sammen med sin revisor, at fordele købesummen på en måde som skønnes ikke at kunne omstødes af Skat. Såfremt fordelingen mod forventning skulle blive omstødt, sker det uden ansvar og omkostninger for sælger. Køber overtager evt. momsreguleringsforpligtelse på ejendommen. 9. DOKUMENTER Følgende bilag kan ses på Inventarliste(Der tages forbehold for om inventarlisten er komplet og opdateret) Plantegninger BBR-Ejermeddelelse. Ejendomsoplysningsskema. Skatter og afgifter Energimærke Ejendomsskatter Tingbogoplysning Servitutter 10. TILSTANDSRAPPORT/ENERGIMÆRKE/FORTRYDELSESRET Da der ikke kan tilbydes ejerskifteforsikring på erhvervsejendomme, er der ikke udarbejdet tilstandsrapport på ejendommen. Energimærke foreligger. Idet ejendommen hovedsageligt benyttes til erhverv har køber ikke fortrydelsesret. 11. BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, skal rettes til chef for direktionssekretariatet Brian Slot på tlf

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ejendommens beliggenhed Grenåvej 010B, 8410 Rønde, SYDDJURS (706) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Syddjurs kommune: Hovedgaden Rønde Ejerlav Kalø Hgd., Bregnet Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 1 I Ejer: Beliggenhedskommune Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Grenåvej 010B, 8410 Rønde Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Bygningen er opført i 1939 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen... Areal af udestue i bebygget areal... Kilde til arealer: oplyst af teknisk forvaltning 273 kvm 36 kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Tagetagens samlede areal kvm Tagetagen er ikke udnyttet Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m. over terræn kvm Samlet boligareal i bygningen kvm Antal beboelseslejligheder med eget køkken: 1 Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Supplerende varmeinstallation: Ovne til fast brændsel (brændeovn og lignende) Notater: VANDREHJEM BOLIGER / ERHVERVSLOKALER Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk- Side delse Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv WC/Bad ken Grenåvej 010B, 8410 Rønde * Ja Side 1 af 2 Udskrevet fra

25 Ejendommens beliggenhed Ejendomsnummer Grenåvej 010B, 8410 Rønde, SYDDJURS (706) *520 = Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) Side Oplysninger om Bygning nr: Grenåvej 010B, 8410 Rønde Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Bygningen er opført i 1996 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen kvm Samlet bygningsareal kvm Kilde til arealer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Der er ikke tagetage Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) BOLIGER / ERHVERVSLOKALER Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk- Side delse Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv WC/Bad ken Grenåvej 010B, 8410 Rønde * *F *520 = Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) *F = Adgang til fælleskøkken Side 2 af 2 Udskrevet fra

26 Ejendommens beliggenhed Grenåvej 010B, 8410 Rønde, SYDDJURS (706) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Syddjurs kommune: Hovedgaden Rønde Ejerlav Kalø Hgd., Bregnet Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 1 I Ejer: Beliggenhedskommune Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Grenåvej 010B, 8410 Rønde Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Bygningen er opført i 1939 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen... Areal af udestue i bebygget areal... Kilde til arealer: oplyst af teknisk forvaltning 273 kvm 36 kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Tagetagens samlede areal kvm Tagetagen er ikke udnyttet Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m. over terræn kvm Samlet boligareal i bygningen kvm Antal beboelseslejligheder med eget køkken: 1 Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Supplerende varmeinstallation: Ovne til fast brændsel (brændeovn og lignende) Notater: VANDREHJEM BOLIGER / ERHVERVSLOKALER Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk- Side delse Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv WC/Bad ken Grenåvej 010B, 8410 Rønde * Ja Side 1 af 2 Udskrevet fra

27 Ejendommens beliggenhed Ejendomsnummer Grenåvej 010B, 8410 Rønde, SYDDJURS (706) *520 = Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) Side Oplysninger om Bygning nr: Grenåvej 010B, 8410 Rønde Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Bygningen er opført i 1996 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen kvm Samlet bygningsareal kvm Kilde til arealer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Der er ikke tagetage Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) BOLIGER / ERHVERVSLOKALER Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk- Side delse Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv WC/Bad ken Grenåvej 010B, 8410 Rønde * *F *520 = Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) *F = Adgang til fælleskøkken Side 2 af 2 Udskrevet fra

28 Ejendommens beliggenhed Grenåvej 010B, 8410 Rønde, SYDDJURS (706) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Syddjurs kommune: Hovedgaden Rønde Ejerlav Kalø Hgd., Bregnet Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 1 I Ejer: Beliggenhedskommune Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Grenåvej 010B, 8410 Rønde Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Bygningen er opført i 1939 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen... Areal af udestue i bebygget areal... Kilde til arealer: oplyst af teknisk forvaltning 273 kvm 36 kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Tagetagens samlede areal kvm Tagetagen er ikke udnyttet Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m. over terræn kvm Samlet boligareal i bygningen kvm Antal beboelseslejligheder med eget køkken: 1 Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Supplerende varmeinstallation: Ovne til fast brændsel (brændeovn og lignende) Notater: VANDREHJEM BOLIGER / ERHVERVSLOKALER Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk- Side delse Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv WC/Bad ken Grenåvej 010B, 8410 Rønde * Ja Side 1 af 2 Udskrevet fra

29 Ejendommens beliggenhed Ejendomsnummer Grenåvej 010B, 8410 Rønde, SYDDJURS (706) *520 = Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) Side Oplysninger om Bygning nr: Grenåvej 010B, 8410 Rønde Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) Bygningen er opført i 1996 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen kvm Samlet bygningsareal kvm Kilde til arealer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Der er ikke tagetage Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) BOLIGER / ERHVERVSLOKALER Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk- Side delse Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv WC/Bad ken Grenåvej 010B, 8410 Rønde * *F *520 = Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) *F = Adgang til fælleskøkken Side 2 af 2 Udskrevet fra

30

31

32

33

34 Energimærkning SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Grenåvej 10B 8410 Rønde BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: 0 kwh fjernvarme Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Energimærke Lavt forbrug A B C D E F G Højt forbrug F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 2 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg kwh fjernvarme kr. 900 kr. 0,7 år 570 kwh el 520 kwh fjernvarme kr kr. 1,5 år 3 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 656 kwh el kr kr. 3,0 år 4 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 5 Efterisolering af etageadskillelse mod tagrum med 250 mm kwh fjernvarme kr kr. 12,7 år kwh fjernvarme kr kr. 7,7 år 6 Udskiftning af glødepære kwh el kwh fjernvarme kr kr. 1,6 år Bemærk:

35 Energimærkning SIDE 2 AF 10 Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

36 Energimærkning SIDE 3 AF 10 Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 7 Efterisolering af tagrum med 150 mm kwh fjernvarme 8 Tætning af samlinger ved loft kwh fjernvarme 9 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder kwh fjernvarme 10 Udførelse af nyt terrændæk kwh fjernvarme 11 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 260 kwh fjernvarme 12 Efterisolering af varmefordelingsrør kwh fjernvarme 13 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. 540 kwh fjernvarme 14 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. 320 kwh fjernvarme kr kr kr kr. 200 kr. 500 kr. 300 kr. 200 kr. 15 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh fjernvarme 800 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningerne er opført i 1939 med tilbygning i 1996 og i betragtning af dette i nogenlunde normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres enkelte energiøkonomiske rentable forbedringer i ejendommen. Ejendommen anvendes til vandrehjem hele året. Mærket er indbettet af Leif Hedensted, , assisteret af Bo Wiedemann, Der er 2 bygninger, den oprindelige fra 1939 på 1 etage, samt den nye fra 1996 i 2 etager. Tidligere forbrugstal er ikke oplyst, men det beregnede forbrug anses for passende for denne ejendom med de nuværende isoleringsmæssige forhold.

37 Energimærkning SIDE 4 AF 10 Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08, version Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) er isoleret med 250 mm mineraluld. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med lerindskud som eneste isolering Forslag 5: Efterisolering af eageadskillelse mod tagrum med 250 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Forslag 7: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Ydervægge Status: Ydervægge består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Forslag 13: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.

38 Energimærkning SIDE 5 AF 10 Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S Bygningsdele Forslag 14: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Forslag 15: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys Status: Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Forslag 9: Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Gulve og terrændæk Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm mineraluld under betonen. Teg/letvæg på henholdsvis leca og beton

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolebakken 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-022856-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Bispebroen 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003215-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 23 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 123,27 GJ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 123,27 GJ fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Dalstrøget 63 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energimærkning nr.: 200035527 Gyldigt 5 år fra: 19-08-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energimærkning nr.: 200035527 Gyldigt 5 år fra: 19-08-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere