Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud"

Transkript

1 Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud

2

3 Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel Nielsen eller Dorthe Høst på telefon eller ligesom spørgsmål i øvrigt kan rettes hertil. U d b u d s v i l k å r Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (bilag 1). Fristen for indlevering af tilbud er den 3. januar 2012 kl Indkomne tilbud forventes behandlet på møde i økonomiudvalget den 11. januar Tilbudsgivere vil blive orienteret indenfor 3 hverdage efter mødet i økonomiudvalget. Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 90 dage efter budfristen, medmindre Syddjurs Kommune inden da afviser tilbuddet. Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2% til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som bilag 2. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Salget er betinget af økonomiudvalgets og eventuelt byrådets godkendelse. E j e n d o m s b e s k r i v e l s e Ejendommen har matr.nr. 1bk, Ebeltoft Markjorder Beliggenhed Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft. Areal Ejendommens grundareal udgør m2, heraf vej 154 m2 jf. tingbogen. Bebyggelse Bygning 1 (beboelsesbygning) har været anvendt til undervisning. Bygningen er opført i år 1900 og væsentligt om/tilbygget i Ydervæggene er bindingsværk med udvendigt synligt træværk, og

4 taget er af fibercement. Bebygget areal udgør 263 m2. Herudover er der udnyttet tagetage på 54 m2. Samlet areal, som tidligere har været anvendt til erhverv, udgør 317 m2. Bygning 2 er en carport med et bebygget areal på 57 m2. Carporten er opført i 1980 i træ med tag af fibercement. Bygning 3 er et udhus opført i 1980, med et bebygget areal på 30 m2. Udhuset er opført i træ med tag af fibercement. Bygning 6 er opført i 1990 med et bebygget areal på 200 m2. Bygningen har været anvendt som gymnastiksal og værksted. Samlet erhvervsareal udgør 200 m2. Kopi af BBR-meddelelse vedlægges som bilag 3. Forsyningsforhold Ejendommen er ikke offentligt kloakeret. Der er p.t. tilladelse til mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Udgifter til offentlig kloakering må påregnes. Ejendommen er ikke tilsluttet fjernvarme. Det er ikke p.t. muligt at tilslutte ejendommen til fjernvarme jf. oplysning fra Ebeltoft Fjernvarmeværk. Ejendommen forsynes med vand fra privat alment vandforsyningsanlæg. Beskrivelse Beboelsesbygningen (bygning 1) indeholder fordelingsgang med to værelser, to toiletter med håndvaske, mindre arkiv, bruserum og spisekammer/rengøringsrum. Endvidere er der stor opholdsstue med brændeovn og stort køkken samt hall med trappe til 1. sal. I stueetagen er der bræddelofter overalt. På første sal er der stor stue (evt. kursuslokale) med varmeveksler og tre værelser. I udbygningen (bygning 6) er der stor boldsal og stort værksted. Bygningen har været anvendt til idræt og undervisning i motorlære. I værkstedet er der oliefyr og stor Bekkasin brændeovn. Bygningerne er i rimelig vedligeholdelsesmæssig stand, men ejendommen bærer præg af at være opført i blandede materialer. Interesserede opfordres til selv at besigtige bygningerne for at konstatere deres konkrete stand. Inventar Alt ejendommens inventar medfølger i handlen som beset af køber. Pris Ejendommen har en skønnet salgsværdi på kr Salg vil som udgangspunkt ske til højestbydende, men sælger er som nævnt indledningsvis berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

5 Offentlig ejendomsværdi Ejendommen er i 2010 offentligt vurderet til kr med en grundværdi på kr Offentlig ejendomsvurdering vedlægges som bilag 4. Servitutter Tingbogsattest vedlægges som bilag 5. Der er på ejendommen lyst følgende servitutter: dok. om færdselsret mv, sivebrønd bilag lokalplan nr. 219, bilag dok. om jordkabel, bebyggelse og beplantning, bilag dok. om bebyggelse, byggepligt mv. bilag dok. om færdselsret bilag dok. om forsyning/afløb bilag 11 Ovenstående er vejledende, og det er købers eget ansvar at kontrollere, hvilke servitutter der er lyst på ejendommen. Planforhold Ejendommen er delvist omfattet af lokalplan nr. 219 (bilag 7), delområde V, som er fællesareal. Delområde V må alene anvendes til fælles rekreative friarealer, randbeplantninger, mindre tekniske fællesanlæg samt veje og stier. Den del, der ikke er omfattet af lokalplanen (hvor bygningerne er beliggende), er jf. rammer for lokalplanlægningen et boligområde med serviceprægede institutioner og virksomheder. Maks. Bebyggelsesprocent er 30% for åben-lav bebyggelse for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav bebyggelse for den for den enkelte ejendom. Maks. Etageantal er 2, og maks. bygningshøjde er 8,5 m. Køber sørger selv for evt. tilladelser til eventuel ombygning og/eller nedrivninger, anvendelse mv., og sælger garanterer ikke, at disse kan opnås, da det helt afhænger af købers ønsker. Miljøforhold Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Alle byzoneområder er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede området. Miljø afdeling Syddjurs har endnu ikke udarbejdet en nuancering af områdeklassificeringen. Miljø kan kontaktes på tlf og Region Midt på tlf Forureningsattest vedlægges som bilag 12. Ledninger Der henvises til Ledningsejerregisteret på Forsikring Ejendommen er forsikret i If-forsikring under police nr

6 Ejendomsskat Ejendomsskatter udgør for året 2011 i alt kr. 0, da kommunen som ejer er fritaget for betaling af ejendomsskat. Ejendomsskatter vil blive opkrævet ved ny ejer. Skorstensfejerbidrag, rottebekæmpelse og spildevandsafgift udgør for 2011 kr ,25. Ejendomsskattebillet vedlægges som bilag 13. Moms Ejendommen er ikke momsregistreret. Ejendomsoplysningsskema Kommunalt ejendomsoplysningsskema vedlægges som bilag 14. Energimærke Energimærke af vedlægges som bilag 15. Det bemærkes, at rapporten er gældende 5 år fra den Lejeforhold Ejendommen er ikke udlejet. S a l g s v i l k å r Ansvarsfraskrivelse ved køb af ejendommen til erhverv Hvis ejendommen skal anvendes af køber til erhverv, gælder følgende ansvarsfraskrivelse: Ejendommen sælges således som den er og forefindes og som beset af køber. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder med ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens og ejendommens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder.

7 Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud, at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Ansvar ved køb af ejendom til beboelse Hvis ejendommen hovedsageligt skal anvendes af køber til beboelse, kan køber ikke påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld. Der henvises til afsnittet nedenfor om ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og fortrydelsesret. Servitutter mv. Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen jf. bilag 5. Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. februar Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendommen indtægter og udgifter, hvis saldo berigtiges kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. Købesummen Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen indbetales til Syddjurs Kommunes konto i Djurslands Bank, reg.nr. 7320, konto nr Ved betaling efter overtagelsesdagen, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler samtlige omkostninger i forbindelse hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat eller ejendomsmægler. Anmeldelse af skøde til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter økonomiudvalgets godkendelse af salget. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen.

8 Ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og fortrydelsesret KØB TIL BEBOELSE Hvis ejendommen købes til privat beboelse, tilbyder sælger ejerskifteforsikring. Tilstandsrapport er ikke udarbejdet på tidspunktet for salgsmaterialets offentliggørelse, men vil blive uarbejdet og lagt på sælgers hjemmeside, inden fristen for afgivelse af tilbud udløber. Interesserede skal holde sig orienteret om opdateringer på kommunens hjemmeside, inden der afgives tilbud til Syddjurs Kommune. Når tilstandsrapporten er udarbejdet, og tilbud om ejerskifteforsikring offentliggjort, er retsvirkningen, at køber ikke over for sælger kan påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld. Køber kan heller ikke over for sælger påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Sælger forpligter sig til at indbetale et beløb til køber svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede præmie for den pågældende forsikring, hvis køber tegner denne eller en anden forsikring, som opfylder kravene til ejerskifteforsikringer, i 5 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (lovbekendtgørelse LBK nr af 28/09/2007). Uanset ovenstående kan køber altid påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten og påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køber kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælger har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Hvis der er mangler ved bygningens fysiske tilstand mangelfuld, kan køber desuden efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. 2, stk. 6, indtræde i krav, som sælger i anledning af det samme forhold ved bygningen ville have haft mod tidligere sælgere og mod den, der har medvirket ved opførelsen af bygningen. Hvis ejendommen købes til privat beboelse, har køber en fortrydelsesret på 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås og skal huske at læse samt underskrive bilag 16.

9 T i l b u d s a f g i v e l s e Tilbud skal afgives skriftligt og i underskrevet stand, ved anvendelse af blanketten på næste side. Blanketten sendes i kuvert mærket UDBUD/FORTROLIGT til: Syddjurs Kommune Direktionssekretariatet Hovedgaden Rønde eller scannes og sendes som med angivelse af ordene UDBUD/FORTROLIGT i emnefeltet til: Tilbuddet skal være kommet frem senest den 3. januar 2012 kl HUSK Hvis du sender dit tilbud pr. , skal du huske at bede kommunen bekræfte modtagelsen af din . Hvis du vil bruge ejendommen til privat beboelse, skal du huske: 1) at læse tilstandsrapporten, før du afgiver tilbud, 2) at underskrive og returnere tilbud om ejerskifteforsikring, hvis du vil gøre brug af dette, og 3) at læse og underskrive bilag 16 og sende blanketten til Syddjurs Kommune sammen med dit tilbud.

10 Tilbud på GALGEBAKKEN 11, 8400 EBELTOFT (tidl. A-skole) Undertegnede: Underskrift Navn Adresse Cpr/CVR nr. Tlf. byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Kr. Skriver kroner Ejendommen skal bruges til beboelse: JA eller NEJ (markér ved afkrydsning) Hvis ja: - Husk at læse og underskrive bilag 16, samt returnere underskrevne bilag 16 sammen med den udfyldte tilbudsblanket. - Husk at underskrive og returnere tilbud om ejerskifteforsikring, hvis du vil gøre brug af dette. Når meddelelse om økonomiudvalgets godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, udgør 1) nærværende udbudsmateriale, 2) denne tilbudsblanket med evt. bilag 16, og 3) udvalgets godkendelse sammen en købsaftale vedrørende ejendommen. Det afgivne tilbud er bindende i 90 dage efter budfristen, medmindre Syddjurs Kommune inden da afviser tilbuddet. Bemærk, at tilbuddet ikke kan gøres betinget. Hvis du/i mener, at visse vilkår skal præciseres/ændres, bedes du/i rette henvendelse til Syddjurs Kommune inden budfristen, hvorefter Syddjurs Kommune meddeler, om det giver anledning til at ændre udbudsvilkårene.

11 B I L A G Bilag 01 Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Bilag 02 Tekst til eventuel bankgaranti Bilag 03 BBR-meddelelse Bilag 04 Offentlig ejendomsvurdering 2010 Bilag 05 Uofficiel tingbogsattest Bilag 06 Servitut lyst dok. om færdselsret mv, sivebrønd Bilag 07 Servitut lyst lokalplan nr. 219 Bilag 08 Servitut lyst dok. om jordkabel, bebyggelse og beplantning Bilag 09 Servitut lyst dok. om bebyggelse og byggepligt Bilag 10 Servitut lyst dok. om færdselsret Bilag 11 Servitut lyst dok. om forsyning/afløb Bilag 12 Forureningsattest Bilag 13 Ejendomsskattebillet Bilag 14 Kommunalt ejendomsoplysningsskema Bilag 15 Energimærke Bilag 16 Blanket om fortrydelsesret ved køb til privat beboelse Bilag 17 Tilstandsrapport OFFENTLIGGØRES SENERE Bilag 18 Tilbud om ejerskifteforsikring - OFFENTLIGGØRES SENERE

12 Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. juli juni Nr Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk. 1. Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr AI003851

13 24. juni Nr Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 BERTEL HAARDER / Christian Vigh

14 Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde et beløb på kr. (tilbudte købesum) skriver med tillæg af 2 % til dækning af eventuelle renter heraf fra overtagelsesdagen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i Syddjurs Kommunes favør. Beløbet er til sikkerhed for den forpligtelse, som garantirekvirenten har over for Syddjurs Kommune ved køb af ejendommen benævnt i henhold til tilbud af og udbudsmateriale af. Efter garantiens bortfald returneres den til garantistiller. Dato: Underskrift: [Pengeinstitut/Forsikringsselskab]: Bilag: Tegningsvedtægter for pengeinstituttet / forsikringsselskabet.

15

16

17

18

19 Ejendomsvurdering 2010 Page 1 of 1 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Ejendomsvurdering 2010 Printvenlig version Hjælp til søgning Ejerboliger Erhvervsejendomme Vurderingsankenævn Ejendomsstatistik Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: GALGEBAKKEN 11, 8400 EBELTOFT Vurderingsår: 2010 Kommune: SYDDJURS Ejendomsnr.: Vurderingskreds: EBELTOFT Benyttelse: Skole, rådhus mv. Lejligheds antal: 0 Matrikel: 1 BK, EBELTOFT MRKJ Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Juridisk vejledning Register senest ajourført: Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering Oktober 2011 Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvadratmeterpris Kvadratmeterpris Kvadratmeterpris Vejareal prisen er kr. 64 kr. 6 kr. 0 kr kr kr kr. 0 kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fritagelser: Dækningsafgift: kr kr. Fritagelser: 7 fritagelse - grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis forrige års vurdering

20 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :44:05 EJENDOM: Adresse: Galgebakken Ebeltoft Samlet areal: m2 Heraf vej: 154 m2 Appr.dato: Matrikelnummer: 0001bk Areal: m2 Heraf vej: 154 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst (1 bl + 1 bk) Tillige anden ejendom : Akt: B HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1

21 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_B-II_323 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om færdselsret mv, sivebrønd DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 44 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_B-II_323 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_B-II_323 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok. om 60 Kv jordkabel, bebyggelse, beplantning mm.ikke til hinder for prioritering DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 OGSÅ LYST PÅ:

22 Antal: 7 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, byggepligt inden 1 år mm, tilbageskødning mm, indskrænkning i ret til pantsætning mm Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 66_C2-II_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 FÆRDSEL: Andet PÅTALEBERETTIGET: Navn: Syddjurs kommune CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 37 LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Navn: SYDDJURS SPILDEVAND A/S CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING:

23 Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 66_B-II_323

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :09:43 EJENDOM: Adresse: Dråbyvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0066a Matrikelnummer: 0066b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Adresse: Galgebakken 6A 8400 Ebeltoft Ejendomstype: Grund Matrikelnummer: 0070a Matrikelnummer: 0070db Matrikelnummer: 0070dc Matrikelnummer: 0070dd Matrikelnummer: 0070de Matrikelnummer: 0070df Matrikelnummer: 0070dg Matrikelnummer: 0070dh Matrikelnummer: 0070dk FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

90 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Galgebakken Ebeltoft Matrikelnummer: 0001bk FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Dråbyvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0041ap Matrikelnummer: 0041aq Matrikelnummer: 0041ar Matrikelnummer: 0041a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: S0001

91 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: SERVITUT: FÆRDSEL: Andet SERVITUT TEKST: DEKLARATION Syddjurs Kommune har den 29. oktober 2009, som ejer af ovennævnte ejendomme, overtaget den fremtidige vedligeholdelse af fredsskovarealet på ejendommen matr.nr. 70dc Ebeltoft Markjorder. Ejendommen indgår, som del af et større sammenhængende fællesareal, i boligområdet Foldboholm, jf. lokalplan nr. 219, med en fortsat uændret adgangs- og brugsret til fordel for områdets beboer. Af hensyn til skovarealets drift og vedligeholdelse accepteres fra brugers side en ret til færdsel for mandskab og maskiner på ejendommene matr. nr. 1bk, 41ar og 66b Ebeltoft Markjorder. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har Syddjurs kommunalbestyrelse. Deklarationen begæres tinglyst som servitut.med hensyn til pantehæftelser og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: LANDINSPEKTØRFIRMAET KJÆR I/S Århusvej 22B 8500 Grenaa CVR: Kontaktoplysninger: Pia Flemming, MYNDIGHED: Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde CVR: PÅTALEBERETTIGET:

92 Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde CVR: BILAG: Bilagsreference: c067d96b-57ea d-a9c6d5de9237 Bilag referencekode: Andet. Beskrivelse af bilag: erids Bilagsreference: e-2d47-417a-89a1-ce6736da95e9 Bilag referencekode: Andet. Beskrivelse af bilag: deklaration Bilagsreference: e625e838-86f0-458e-b376-4bd0e5f21e6d Bilag referencekode: GML-dokument med koordinator til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: gml til deklaration

93 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :27:47 EJENDOM: Matrikelnummer: 0029t FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej 2A 8400 Ebeltoft Matrikelnummer: 0115 FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0112aø FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Boeslum By, Dråby Matrikelnummer: 0064b Landsejerlav: Boeslum By, Dråby Matrikelnummer: 0064a Landsejerlav: Boeslum By, Dråby Matrikelnummer: 0064c Landsejerlav: Boeslum By, Dråby Matrikelnummer: 0064d Adresse: Ahlvej 2A 8400 Ebeltoft Matrikelnummer: 0114a

94 Matrikelnummer: 0114d FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0029cf FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Elsegårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0049b Landsejerlav: Elsegårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0049a Landsejerlav: Elsegårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0049c Matrikelnummer: 0030f Matrikelnummer: 0025bn Matrikelnummer: 0021ce Landsejerlav: Skovgårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0003e Matrikelnummer: 0002cf Matrikelnummer: 0030u Matrikelnummer: 0124a Landsejerlav: Øerne, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0046bi Landsejerlav: Øerne, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0046bk Landsejerlav: Øerne, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0046bl Matrikelnummer: 0048a Matrikelnummer: 0048c

95 Landsejerlav: Øerne, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0046b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

96 Adresse: Ahlvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0119a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ndr. Strandvej 32A 8400 Ebeltoft Matrikelnummer: 0076a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0041r Matrikelnummer: 0041s FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Søhusvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0030æ Matrikelnummer: 0030k Matrikelnummer: 0030y FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES:

97 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Færgevejen Ebeltoft Matrikelnummer: 0025aq FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej 2A 8400 Ebeltoft Matrikelnummer: 0110 FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0112gn Matrikelnummer: 0112gm Matrikelnummer: 0112gl Matrikelnummer: 0112gk

98 Matrikelnummer: 0112gi Matrikelnummer: 0112a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0126n Matrikelnummer: 0126f Matrikelnummer: 0126e Matrikelnummer: 0126d Matrikelnummer: 0126a Matrikelnummer: 0126o FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

99 Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0022dp Matrikelnummer: 0022do Matrikelnummer: 0022dn Matrikelnummer: 0022dm Matrikelnummer: 0022b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Færgevejen Ebeltoft Matrikelnummer: 0028b Matrikelnummer: 0028bs FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Julius Kajus Vej Ebeltoft Matrikelnummer: 0031æ

100 FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Hyrdebakken Ebeltoft Matrikelnummer: 0041c FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Færgevejen Ebeltoft Landsejerlav: Skovgårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0002d Matrikelnummer: 0026a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej Ebeltoft Landsejerlav: Elsegårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0031a Matrikelnummer: 0029cg FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES:

101 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0022de Matrikelnummer: 0022dq FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0023f Matrikelnummer: 0023h FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0112c FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Adresse: Færgevejen Ebeltoft

102 Matrikelnummer: 0028c FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Dråbyvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0041a Matrikelnummer: 0041ap Matrikelnummer: 0041aq Matrikelnummer: 0041ar FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: S0001 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

103 Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej 2A 8400 Ebeltoft Matrikelnummer: 0111a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Lundbergsvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0029cb FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Skovgårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0002ba Landsejerlav: Øerne, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0062aø FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

104 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Dråbyvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0066a Matrikelnummer: 0066b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej 2A 8400 Ebeltoft Matrikelnummer: 0109 FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Galgebakken 6A 8400 Ebeltoft Ejendomstype: Grund Matrikelnummer: 0070a Matrikelnummer: 0070db Matrikelnummer: 0070dc

105 Matrikelnummer: 0070dd Matrikelnummer: 0070de Matrikelnummer: 0070df Matrikelnummer: 0070dg Matrikelnummer: 0070dh Matrikelnummer: 0070dk FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Færgevejen Ebeltoft Ejendomstype: Grund Landsejerlav: Skovgårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0002az

106 Matrikelnummer: 0002c Matrikelnummer: 0002ck Matrikelnummer: 0002cl Matrikelnummer: 0002cm Matrikelnummer: 0048b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

107 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Galgebakken Ebeltoft Matrikelnummer: 0001bk FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Matrikelnummer: 0080a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Adresse: Ahlvej Ebeltoft Matrikelnummer: 0031aa Matrikelnummer: 0031d Matrikelnummer: 0031u Matrikelnummer: 0031v FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

108 Dato/løbenummer: SERVITUT: LEDNINGER: Forsyning / afløb SERVITUT TEKST: Deklaration om alment kloakanlæg Undertegnede ejer af de nævnte ejendomme deklarerer herved, at der med bindende virkning for såvel nuværende som efterfølgende ejere af ejendommen tinglyses følgende bestemmelser til sikring af de på vedhæftede tinglysningsrids viste kloakanlæg. Pkt. 1 Det skal tåles, at der er anbragt kloakanlæg på ejendommene, således som vist med rødt på vedhæftede rids. Pkt. 2 Anlæggene skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til ef-tersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, ledningsejeren skønner det nødvendigt. Pkt. 3 I et bælte af 2 meter på hver side af anlæggene må der ikke bebygges, beplantes med træer med dybtgående rødder eller finde anden benyttelse sted, der kan være til gene for an-læggene. For kloakledninger måles de 2 m fra det lodrette plan gennem ledningen. Anlægsejeren kan di-spensere herfra og fastsætter da vilkårene herfor. I samme areal må intet iværksættes, der kan være til hinder eller skade for eftersyn, reparation- eller vedligeholdelsesarbejder. Pkt. 4 Der må tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Anlægsejeren er pligtig til snarest efter arbejdets afslutning at retablere opgravede arealer. Pkt. 5 Erstatning for eventuel skade forvoldt ved eftersyns- eller reparationsarbejdet fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af 2 uvildige personer udmeldt af retten. Pkt. 6 For så vidt angår ledningsanlæg nedlagt i private fællesveje i byer og bymæssige områder, som er omfattet af afsnit 3 i lov om private fællesveje, viger denne deklarations bestemmelser i forhold til bestemmelserne i lov om private fællesveje, om ledningsanlæg

109 i sådanne veje. Pkt. 7 Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende anlægssejer, for tiden Syddjurs Spildevand A/S. Foranstående bestemmelser begæres tinglyst på de nævnte matr.nr.e, idet der med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen på tinglysningstidspunktet. ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRGÅRDEN A/S Birk Centerpark Herning CVR: Kontaktoplysninger: nca, MYNDIGHED: Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde CVR: PÅTALEBERETTIGET: SYDDJURS SPILDEVAND A/S Tyrrisvej Rønde CVR: BILAG: Bilagsreference: a ad-4469-bc9c-7316ed69455a Bilag referencekode: GML-dokument med koordinator til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse Bilagsreference: 6e3e4d3a f df6db5c3fc4 Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 46 Del af Ebeltoft Markjorder Bilagsreference: fb2b1c96-e14f-4823-ae8e-156ed80f8f3a Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 46a Del af Ebeltoft Markjorder Bilagsreference: ef559ce b-a5fb-a7a13dbb21cf Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 48 Del af Ebeltoft Markjorder og Elsegårde, Ebeltoft Jorder Bilagsreference: 5cebade3-efaf-4b04-83e6-c3da04af97ee Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved

110 Beskrivelse af bilag: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: salg af nyudstykket parcel). Rids 52 Elsegårde, Ebeltoft Jorder cd6891ab-d1d3-44ba-b92d-87f b7 Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Rids 49 Del af Ebeltoft Markjorder og Elsegårde, Ebeltoft Jorder 98befa86-437c-48d4-bf f00848 Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Rids 50 Del af Ebeltoft Markjorder og Skovgårde, Ebeltoft Jorder 8c2e783e-cacb d34-bb575a9b9152 Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Rids 51 Boeslum By, Dråby 9939df c6-a842-29c3011b22b7 Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Rids 48.1 Del af Ebeltoft Markjorder og Elsegårde, Ebeltoft Jorder

111 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 1bk Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan du også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail Attest udarbejdet Side 1 af 1

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

udbyder for Assens kommune

udbyder for Assens kommune i samarbejde med udbyder for Assens kommune Borgerskolen Provstistræde 14, 5610 Assens v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: 45 82 04 46,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Brendstrupvej 17 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043767-001 Energikonsulent: Bo Wiedemann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Oldenborggade 7 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-082235-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent:

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere