Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til MED-aftalen Greve Kommune"

Transkript

1 Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag MED orgaisationene bilag Bemærkninger til bilag Minimumsforretningsorden bilag Retningslinier bilag Eksempel på årsplan bilag Ordforklaring bilag TR vilkår, rammeaftens ordlyd bilag Principper for (fælles)tillidsrepræsentanternes vilkår bilag Skabelon til lokal TR aftale...36 Principper for fordeling af ressourcer på HovedMed og OmrådeMed niveau bilag MED- og sikkerhedsuddannelse bilag Oversigt over centrale aftaler på MED-området bilag Oversigt over arbejdsmiljøopgaver bilag Skabelon til dagsorden bilag

3 Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1 DE 7 VÆRDIER Greve Kommune har fastlagt 7 grundlæggende værdier, som gælder for kommunen og dens medarbejdere. Værdierne udgør rammen for de kommende års aktiviteter og udvikling. Værdierne er formuleret af Direktionen, efter drøftelse med ledere og medarbejdere, og tager udgangspunkt i værdier, der i dag findes i den samlede organisation - blandt medarbejderne og i kommunens politikker og strategier. Værdierne udtrykker samtidig den retning vi vil. De 7 Værdier skal danne grundlag for den måde vi servicerer borgere og virksomheder og for den måde, vi samarbejder på i organisationen - og i forhold til det politiske niveau. Som ansatte i Greve Kommune arbejder vi på at efterleve og udvikle disse værdier i kommunen som helhed og i forhold til den enkelte arbejdsplads. Hver enkelt arbejdsplads i Greve Kommune har sin egen virksomhedskultur, som er betinget af leder- og medarbejdersammensætning, faglig baggrund og historiske betingelser. Denne fælles identitet er grundlæggende for udførelsen af vores arbejde. Samtidig er det vigtigt, at vi styrker den overordnede ramme, der sikrer, at vi har et fælles udgangspunkt, når vi møder borgerne - vores kunder og brugere. Derfor er værdigrundlaget udarbejdet. Den enkelte leder har ansvar for - i samarbejde med sine medarbejdere - at diskutere, indarbejde og efterleve værdierne lokalt, så vi opnår en klarere erkendelse af det fælles grundlag for Greve Kommunes samlede virksomhed. Greve Kommune Direktionen December 2001 Værdi 1 Vi er til for borgerne vi tager udgangspunkt i den enkelte borger kommunen er let tilgængelig og overskuelig for borgeren vi lytter aktivt til borgeren og kommunikerer klart og præcist vi prioriterer et tæt samspil med virksomheder og interessenter Værdi 2 Vi er én virksomhed vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og fælles politikker vi fremmer arbejdet på tværs, så borgerne oplever kommunen som en helhed vi er alle ambassadører for Greve Kommune Værdi 3 Vi er en ambitiøs virksomhed vi er toneangivende og vil præge udviklingen af den offentlige service vi er risikovillige - pionerånd er fremherskende, når vi skaber nye løsninger 3

4 vi er kompetente, engagerede og fleksible vi er stolte af vores arbejdsplads vi forandrer for at skabe dynamik Værdi 4 Vi er ressourcebevidste vi arbejder efter synlige mål vi bruger færrest mulige ressourcer for at nå vores mål vi ser konkurrence som en drivkraft vi måler os gerne med hinanden og andre Værdi 5 Vi tager ansvar vi respekterer politiske beslutninger og tager ansvar for at udføre dem loyalt og effektivt vi delegerer ansvar og kompetence, så beslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt vi bidrager effektivt til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag lederne viser synligt lederskab vi tager ansvar for egne beslutninger vi tager ansvar for egen læring Værdi 6 Vi er åbne og fordomsfrie vores menneskesyn bygger på respekt, tillid og åbenhed vi er i aktiv dialog med hinanden og omverdenen vi ser forskellighed som en styrke vi er en attraktiv arbejdsplads vi er en socialt ansvarlig arbejdsplads Værdi 7 Vi deler viden og erfaringer vi fremmer alle arbejds- og uddannelsesformer, der sikrer den bedste brug af viden vi opsøger og formidler viden og erfaringer vi udnytter og deler den nyeste viden LEDELSESGRUNDLAGET Ledelsesgrundlaget er udarbejdet med baggrund i De 7 Værdier, virksomheden Greve Kommunes overordnede værdier. Direktionen er ansvarlig for ledelsesgrundlaget, som er udformet i samarbejde med lederne i Greve Kommune på et arbejdsseminar for kommunens Lederforum den januar Ledelsesgrundlaget vil primo 2008 blive gennemgået af direktion og ledere for justeringer. Ledelsesgrundlaget fastlægger, hvad god ledelse er i Greve Kommune. Som leder i Greve Kommune forventes man at lever op til ledelsesgrundlaget. Den enkelte leders evne til at arbejde efter ledelsesgrundlaget bliver vurderet blandt andet gennem den årlige lederudviklingssamtale (LUS). Med baggrund i Greve Kommunes værdier forventes den enkelte specifikt at leve op til følgende: Værdi 1: Vi er til for borgerne Lederen: 4

5 har ansvar for at medarbejderne yder god og ligeværdig borger- og kundebetjening, der bygger på respekt, tillid og åbenhed vægter såvel faglige som personlige egenskaber højt ved ansættelse af nye medarbejdere arbejder med udgangspunkt i, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere Værdi 2: Vi er én virksomhed Lederen : kender, efterlever og formidler det fælles værdigrundlag orienterer sig bredt om virksomheden og samarbejder på tværs formidler loyalt beslutninger og information fra det politiske niveau til egne medarbejdere Værdi 3: Vi er en ambitiøs virksomhed Lederen: er visionær og skaber rum for kreative og nye ideer styrer udviklingsprocesser gennem dialog, metodeudvikling og erfaringsopsamling skaber en atmosfære, hvor vi tør tage initiativer Værdi 4: Vi er ressourcebevidste Lederen: har relevant kendskab til kommunens samlede økonomi prioriterer arbejdspladsens ressourceanvendelse under hensyn til helheden har overblik over alle ressourceanvendelser - penge, miljø, personale - indenfor eget ansvarsområde tør tænke utraditionelt og langsigtet for at sikre en bedre ressourceanvendelse Værdi 5: Vi tager ansvar Lederen: er sig sin rolle som kulturbærer bevidst og gør det synligt for medarbejderne, hvor hun/han står - synlig ledelse udøver aktiv personaleledelse og udvikling af medarbejdere - blandt andet gennem coaching og sparring (opfølgning, støtte og vejledning) delegerer kompetence og forventer at medarbejderne selv tager ansvar sætter dagsordenen, er opsøgende og sikrer konsekvent opfølgning medvirker til at forebygge og løse konflikter udviser beslutningskraft under hensyn til helheden og for at sikre udvikling af egen arbejdsplads uddanner sig i lederskab og er ansvarlig for at være med til at udvikle ledere og ledertalenter efterlever loyalt overordnede beslutninger Værdi 6: Vi er åbne og fordomsfri Lederen: er tolerant og fremmer et positivt menneskesyn ser kulturelle, faglige og menneskelige forskelligheder som en styrke skaber en positiv dialog på arbejdspladsen er konstruktiv og ærlig i sin anerkendelse og kritik af medarbejderne udviser fleksibilitet og socialt ansvar overfor medarbejderne Værdi 7: Vi deler viden og erfaringer Lederen: sikrer dialog og videndeling mellem medarbejdere og mellem ledelse/medarbejdere fastholder, formidler og udvikler relevant viden i hele virksomheden 5

6 skaber ledelsesmæssig erfaringsudveksling på tværs i virksomheden Godkendt af direktionen

7 7 Område-MED Lokale-MED Rådhus 16 Centre Kultur & Fritid Greve Museum, Greve Bibliotek, Greve Svømmehal, Greve Idrætscenter, Musikskolen, Mosede Fort, Kubber og Værestedet Økonomi & Analyse Park & Vej og Forsyningsvirksomheden Socialcenter Bifrost MED orgaisationene bilag 2 Hoved-MED Skoler Dagtilbud Pleje & Omsorg Børn & Familier Sundhed (Jobcentret) Teknik& Miljø Ejendomscentret Skoler m. SFO, 10. klassesskolen og Ungdomsskolen Dagplejen, Kommunale børnehuse og selvejende instituationer Område syd - Hedebo og Møllehøj Område Nord - Nældebjerg og Strandcentret Område Ude - Hjemmeplejen Familiehusene, PPR, Familieværkstedet, De Unges Hus, Bugtskolen, Åsagergård, Kirkemosegård og Støttepædagogkorpset Tandplejen, Sundhedsplejen Træningsenheden KompetenceKompagniet Greve Beredskab Tekniske service

8 Bemærkninger til bilag 2 1. Som det fremgår af MED-aftalen følger MED-strukturen som udgangspunkt ledelsesstrukturen. Dog gælder det for de medarbejdere, der fast udfører deres arbejde på et geografisk andet område, at disse medarbejdere skal have mulighed for at være tilknyttet det lokale udvalg som observatører, når der er relevante punkter på dagsordenen Dette gør sig for eksempel gældende for de tekniske serviceledere og -medarbejdere, som ledelsesmæssigt hører under Ejendomscentret, men som fast udfører deres daglige arbejde ude på institutionerne. 2. OmrådeMed for Rådhuset består af de medarbejdere, der fysisk har tjenestested på Rådhuset, hvilket også kendes fra den tidligere samarbejdsorganisation. Der vil således ikke være et fælles OmrådeMed for f.eks. Center for Økonomi & Analyse, Forsyningen samt Park & Vej, men et OmrådeMed for de underliggende institutioner, hvor centerchefen for Økonomi og Analyse er formand. Medarbejderne i Økonomi & Analyse på Rådhuset indgår i OmrådeMed på Rådhuset. Observatørmuligheden ved behandling af relevante punkter er naturligvis også mulig i denne situation. 3. MED-organisationen skal ses som en fleksibel organisation, hvor det bl.a. er muligt at afholde fælles møder når særlige forhold gør sig gældende eller opgaver gør at den bedste løsning findes sammen med et andet/andre MED-udvalg. Eksempelvis i forbindelse med budgetarbejdet. 4. Opmærksomheden henledes på, at der gælder en særlig SU aftale på Jobcentret. CFU/KTO og KL/Personalestyrelsen har indgået aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i de fælles jobcentre, som omfatter både de statslige og de kommunalt ansatte medarbejdere. For de pågældende medarbejdere erstatter SU-aftalen MED-rammeaftalens kapitel 1, 2 og på det kommunale område. 8

9 Minimumsforretningsorden bilag 3 Minimumsforretningsorden for alle udvalg i MED-systemet vedtaget som bindende minimumsregler i tilknytning til Greve Kommunes MED-aftale og den centrale rammeaftale for MED. Personalemøder med MED-status skal følge principperne i denne minimumsforretningsorden. De enkelte udvalg kan vedtage yderligere regler, såfremt disse ikke betyder en indskrænkning af medarbejderindflydelsen og ikke er i modstrid med de generelle regelsæt (se ovenfor), overenskomster m.v. 1. Medlemmer Udvalget består af x antal ledelsesrepræsentanter og x antal medarbejderrepræsentanter. Følgende organisationer/faggrupper er repræsenteret i udvalget: (xxxxx) Medlemmer og suppleanter vælges/udpeges for 2 år ad gangen. (Dog skal der gøres opmærksom på at, ved første valg/udpegning i 2008 vælges/udpeges halvdelen af medlemmerne for et år) 2. Formand og næstformand Lederen af institutionen/afdelingen/centret er formand for udvalget. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Formand og næstformand varetager den løbende kontakt mellem møder. Formand og næstformand definerer i fællesskab, hvad der forstås ved at høring og dialog skal ske i god tid, jf. MED-aftalens 13, stk. 2 og Sekretær MED-udvalgets ledelses- og medarbejderrepræsentanter udpeger i fællesskab en sekretær, som ikke behøver at være medlem af udvalget. 4. Mødeforberedelse Møde afholdes, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Møde afholdes endvidere, såfremt et flertal af medarbejderrepræsentanterne over for formanden eller næstformanden fremsætter anmodning herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Der udarbejdes og ajourføres en årsplan og en mødeplan for det kommende år på det sidste møde i året. Indkaldelse til møde skal som udgangspunkt ske med 3 ugers varsel. Forslag til emner til dagsorden skal sendes til formanden eller næstformanden senest 2 uger før mødet. Dagsorden udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes senest 1 uge før mødet. Det skal af dagsordenen fremgå, hvorvidt et punkt er til orientering eller drøftelse. Bilag til mødet sendes så vidt muligt ud samtidigt med dagsordenen, men ellers senest 4 hverdage før mødet. 9

10 De nævnte frister kan i særlige tilfælde fraviges, ligesom de kan fraviges, hvis der er enighed herom i udvalget. 5. Mødeafvikling Formanden leder mødet. I formandens fravær leder næstformanden mødet. Medlemmerne udviser respekt for andres synspunkter. Mødet afsluttes inden for planlagt tid, medmindre samtlige deltagere er enige om at forlænge mødet. Udvalget er beslutningsdygtigt, når reglerne om indkaldelse i 4 er fulgt og når der er repræsentation fra både ledelses- og medarbejderside. Det bør tilstræbes, at der på mødet er klarhed om eventuelle konklusioner eller beslutninger for hvert punkt, før man går videre til næste punkt på dagsordenen. Mødet afsluttes med en drøftelse af punkter til næstkommende møde. Rækkevidden af ledelseskompetencen skal til enhver tid være klar for alle i udvalget og ved tvivl herom skal ledelsen redegøre herfor. 6. Referater Referatet udsendes 7 arbejdsdage efter godkendelse af formand og næstformand. Referatet skal indeholde udvalgets og repræsentanternes navne, dagsorden for det aktuelle møde, konklusioner og beslutninger. I tilfælde af uenighed kan parterne tilføre referatet deres begrundelser. Referaterne lægges på Mit Greve. 7. Tavshedspligt Medlemmerne kan frit referere fra udvalgets møder. Enhver skal dog iagttage tavshed mht. de forhold som den pågældende i sin egenskab af medlem af et MED-udvalg bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse iflg. sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke ved, at den pågældende ophører med at være medlem af MED-udvalget. 8. Økonomi De med MED-udvalgene forbundne omkostninger afholdes af institutionen/afdelingen, som også er pligtig til at stille passende lokale til rådighed for møderne. Møderne afholdes fortrinsvist i arbejdstiden. 9. Særligt sagkyndige Ved behandling af specielle spørgsmål, herunder konkrete projekter vedr. teknologi, kan MEDudvalget, hvis én af parterne ønsker det, tilkalde en i institutionen ansat særlig sagkyndig eller, hvis der er enighed herom, andre sagkyndige. 10. Underudvalg MED-udvalget kan, når der er enighed herom, nedsætte underudvalg, herunder også permanente underudvalg til behandling af bestemte opgaver. Sådanne underudvalg kan sammensættes af medlemmer af MED-udvalget eller suppleres med eller sammensættes af andre medarbejdere i institutionen. Ved behandling af specielle spørgsmål kan underudvalget ligesom MED-udvalget tilkalde særligt sagkyndige. Underudvalget skal holde MED-udvalget orienteret om dets arbejde. 10

11 Retningslinier bilag 4 Deltidsansattes adgang til højere timetal 11

12 Eksempel på årsplan bilag 5 Senest rev. 28. februar 2008 Skema over sager på vej til Hoved-MED 2008 Nr. Den (dato).februar Afleveringsfrist for sager til dagsordenen: (dato) Budget Personalepolitisk regnskab Ansvar Den (dato) april Afleveringsfrist for sager til dagsordenen: (dato) Budget Personalepolitisk regnskab Evaluering af Én virksomhed Den (dato) juni Afleveringsfrist for sager til dagsordenen: (dato) Budget Revision af personalets ABC Den 26. august Afleveringsfrist for sager til dagsordenen er tirsdag den 12. august 2008 Godkende forretningsorden Fastsætte mødeplan for resten af året Drøfte hovedudvalgets opgaver, samt prioritere opgaver Drøfte og beslutte uddannelsesplan, samt tage stilling til om Greve Kommune vil afholde egne MED-uddannelser med egne undervisere Evaluering af lønforhandlinger Høring af budget samt vilkår for forhandling Direktionens strategiplan Den 7. oktober Afleveringsfrist for sager til dagsordenen er tirsdag den 23. september 2008 Personalepolitik Evaluering af budgetprocedure Forhandlingsprocedure Lønredegørelse 12

13 Oversigt over udmøntningsgaranti pr. 1. oktober Personalepolitisk Regnskab Den 25. november Afleveringsfrist for sager til dagsordenen er tirsdag d. 11. november 2008 Budget Personalepolitisk Regnskab Direktionens strategiplan Sager som ikke er programsat: 13

14 Ordforklaring bilag 6 14

15 TR vilkår, rammeaftens ordlyd bilag 7 Kapitel 3. Tillidsrepræsentanter Bestemmelserne om tillidsrepræsentanter, som de er fastlagt i kapitel 3, er på mange områder en videreførelse af de tillidsrepræsentantregler, som er fastlagt i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg (de sammenskrevne aftaler). Der er dog på enkelte punkter foretaget ændringer i reglerne. Bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet vil fortsat gælde, hvis der ikke aftales en ændret organisering. Nogle af bestemmelserne i kapitel 3 omfatter også andre end tillidsrepræsentanter. Der er ved hver enkelt paragraf angivet, hvem den omfatter. Der anvendes følgende begreber: Tillidsrepræsentanter, som er valgt i henhold til 10. Begrebet anvendes også, selv om disse også varetager sikkerhedsrepræsentantfunktioner. Andre medarbejderrepræsentanter (medlemmer af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, som ikke er tillidsrepræsentanter jf. 4, stk. 6). Sikkerhedsrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanter, der anvendes som samlet betegnelse for de ovennævnte, dvs. både tillidsrepræsentanter, andre medarbejderrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. 10. Valg af tillidsrepræsentanter Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i stk. 7, jf. 17. Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter. Stk. 1. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Ved afgørelsen af, om en arbejdsplads kan betragtes som en institution, indgår i overensstemmelse med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår: Selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, selvstændigt budget- og regnskabsansvar. Som eksempler på begrebet institution kan nævnes dag- eller døgninstitution, en skole, et sygehus, en integreret ældreordning, administrationen på rådhuset eller på en forvaltning. Ved en overenskomstgruppe forstås personale ansat i henhold til samme aftale (tjenestemænd) eller overenskomst. Omfatter en aftale og overenskomst samme personale, udgør de pågældende tilsammen én gruppe. Ovennævnte bemærkning om overenskomstgruppe gælder kun uden for Københavns og Frederiksberg kommuner. Ved medarbejdere forstås både fuldtids- og deltidsansatte. Ansættelsesgraden betyder i denne sammenhæng intet. 15

16 I det omfang, der er indgået et protokollat eller lignende til de enkelte aftaler/overenskomster om aflønning af elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever), eller der findes bestemmelser herom i selve aftalen/overenskomsten, medregnes EUD-eleverne i ved kommende overenskomstgruppe og dermed i grundlaget for, om der kan vælges 1 tillidsrepræsentant, jf. reglen om, at tillidsrepræsentanten skal repræsentere mindst 5 medarbejdere. Ansatte, der beskæftiges i jobtræning og særligt tilrettelagte jobtræningsforløb i amter og kommuner, indgår i valggrundlaget inden for den enkelte overenskomstgruppe. Elever i lønnet praktik indgår også i valggrundlaget. Ansatte i midlertidige stillinger har valgret fra ansættelsesdatoen og er efter 1/2 års ansættelse tillige valgbare. At en midlertidigt beskæftiget vælges som tillidsrepræsentant, ændrer ikke ved det forhold, at ansættelsen ophører uden varsel til det aftalte tidspunkt. I disse situationer skal den særlige forhandlingspligt, jf. 18, heller ikke følges. Personaleorganisationerne påser, at reglerne for valg og anmeldelse af tillidsrepræsentanter overholdes. Når flere personaleorganisationer har underskrevet samme aftale eller overenskomst, kan der vælges én tillidsrepræsentant pr. personaleorganisation under forudsætning af, at den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Eventuelle resterende organisationer, som ikke hver især opfylder kravet om mindst 5 medarbejdere, kan i givet fald tilsammen vælge én tillidsrepræsentant, hvis denne repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Da de pågældende personaleorganisationer er én overenskomstgruppe, kan de i stedet tilsammen vælge én tillidsrepræsentant, hvis den pågældende tillidsrepræsentant repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Ansatte, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, medregnes også ved afgørelsen af, om en overenskomstgruppe omfatter mindst 5 medarbejdere. Med indgåelsen af rammeaftalen er ikke tilsigtet en begrænsning af det nuværende antal tillidsrepræsentanter i kommunerne. Stk. 2. Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution. Stk. 3. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen. Stk. 4. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. De overenskomstgrupper, der tilsammen kan vælge én tillidsrepræsentant i henhold til stk. 4, behøver ikke at være medlemmer af den samme personaleorganisation. I henhold til aftalerne om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg skal valgforbundet aftales med kommunen. 16

17 Stk. 5. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst 1/2 års tilknytning til kommunen. Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever) er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation over for kommunen. Kommunen er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Valget af en tillidsrepræsentant er først gyldigt, når det er godkendt i organisationen, og når organisationen har anmeldt valget over for kommunen. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor kommunen er blevet bekendt med valget. Stk. 6. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. Hvis anmeldelsen af valget af en tillidsrepræsentant foretages tidsubestemt, er det ikke ved tillidsrepræsentantens genvalg nødvendigt at foretage en fornyet anmeldelse over for kommunen. Hvis valget derimod anmeldes for en bestemt periode, bør der foretages en fornyet anmeldelse ved genvalg. Da sikkerhedsrepræsentanter altid vælges for en 2-årig periode, bør der som hidtil foretages anmeldelse ved genvalg af sikkerhedsrepræsentanter. Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-4, stk. 5, 1. punktum og stk. 6 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale, jf. 17. Bestemmelserne i stk. 5, punktum kan ikke fraviges ved lokal aftale. Bemærkning: Ved begrebet fravige forstås såvel muligheden for at erstatte de centrale bestemmelser med lokale, som den eksisterende adgang til lokalt at udfylde visse centrale bestemmelser. Fravigelsesmulighederne i stk. 1 4 indebærer bl.a., at der er frihed til lokalt at indgå aftale om ny tillidsrepræsentantstruktur, herunder om der skal være flere eller færre end 5 i en overenskomstgruppe til at vælge en tillidsrepræsentant, samt til at ændre i adgangen til at kunne vælge tillidsrepræsentant på tværs af grupper indenfor institutionen. Fravigelsesmuligheden i stk. 5, 1. punktum indebærer, at der er frihed til lokalt at indgå aftale om en anden anciennitetstærskel i forhold til valgbarhed, samt at f.eks. ledere og ansatte med ledelsesfunktioner ikke er valgbare. Stk. 5, punktum kan ikke fraviges, hvilket indebærer, at det fastholdes, at EUD-elever ikke er valgbare, samt at bestemmelserne om anmeldelse af valg og indsigelse mod valg ikke kan fraviges. Muligheden for at fravige formuleringen i stk. 6 indebærer, at der frit kan aftales en længde af valgperioden for tillidsrepræsentanten. Dog skal adgangen for tillidsrepræsentanter til at nedlægge hvervet i perioden, samt muligheden for at medlemmerne kan kræve nyvalg eller omvalg, opretholdes i hidtidigt omfang. De nævnte muligheder for at fravige bestemmelserne kan kun anvendes ved særskilt indgået 17

18 lokal TR-aftale mellem kommunens ledelse og de enkelte organisationer i henhold til 17. Det forhandlingsorgan, der indgår eller evt. genforhandler en lokal MED-aftale, har ingen kompetence hertil. 11. Tillidsrepræsentantens virksomhed Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i stk. 6, jf. 17. Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter, herunder også tillidsrepræsentanter, som varetager funktionen som sikkerhedsrepræsentant. Stk. 1. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Med rammeaftalen understreges det, at tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r). Løsning af tillidsrepræsentantopgaver er en naturlig del af arbejdet i kommunerne. Siden de første tillidsrepræsentantregler er der sket en generel anerkendelse af institutionen, og systemet er godt indarbejdet i alle kommuner. Det har derfor været naturligt at understrege, at samarbejdet i henhold til rammeaftalen bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Interessevaretagelsen sker ved, at tillidsrepræsentanten dels har de hidtidige opgaver i forhold til de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, dels opgaver vedrørende medindflydelse og medbestemmelse i øvrigt inden for den lokalt aftalte struktur. Tillidsrepræsentanten har således i henhold til rammeaftalen en række opgaver, bl.a. at: Modtage og videregive information til og fra ledelsen, modtage og videregive information til og fra de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, modtage og videregive informationer til og fra vedkommendes personaleorganisation, herunder deltage i personaleorganisationens møder for tillidsrepræsentanter, forhandle om lokale spørgsmål for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer, forhandle og aftale vilkår for de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen hertil, koordinere med andre tillidsrepræsentanter, medvirke til gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant, forberede, deltage i og følge op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, være medlem af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, m.v., forberede og følge op på møder i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v. og varetage funktionen som sikkerhedsrepræsentant, hvis det er fastlagt i den lokale aftale. Tillidsrepræsentanten skal desuden deltage i den fælles uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet og har ret til at deltage i den tillidsrepræsentantuddannelse, som udbydes af vedkommendes personaleorganisation. 18

19 Funktionen som sikkerhedsrepræsentant adskiller sig på nogle områder fra tillidsrepræsentantens. Sikkerhedsgruppen eller det udvalg, der måtte have denne funktion, er således i henhold til 32, stk. 2 i bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde bemyndiget til ved overhængende fare at stoppe arbejdet. Sikkerhedsrepræsentanten kan gøre dette alene, såfremt lederen ikke er til stede. Sikkerhedsrepræsentanten skal endvidere i henhold til bekendtgørelsen kontrollere om forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, og om der gives effektiv instruktion, påvirke den enkeltes adfærd og holde sikkerhedsudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige problemer. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. At tillidsrepræsentanten skal holdes bedst muligt orienteret indebærer, at alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten. Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Bemærkning: Såfremt de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræsentantens begæring. Tillidsrepræsentanten har mod forlangende krav på at modtage eksisterende oplysninger, i det omfang og den form de måtte forefindes, om godkendt over- og merarbejde på den pågældende institution/arbejdsplads. Stk. 5. Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. Som noget nyt kan det aftales, at arbejdsmiljøarbejdet varetages af en tillidsrepræsentant, der samtidig er sikkerhedsrepræsentant. Det indebærer, at tillidsrepræsentanten vil skulle varetage sikkerhedsrepræsentantens funktioner for den medarbejdergruppe, han eller hun i øvrigt repræsenterer. Der vil dermed i mange tilfælde være mere end én sikkerhedsrepræsentant på hver arbejdsplads. Disse indgår i et indbyrdes samarbejde og samarbejder med ledelsen om at løse arbejdsmiljøspørgsmålene på området. Hvis arbejdsmiljøarbejdet varetages af en tillidsrepræsentant, organiseres arbejdet med udgangspunkt i de enkelte overenskomstgrupper (medarbejdergrupper) og ikke som hidtil med udgangspunkt i arbejdspladserne i kommunen. Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale, jf. 17. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 samt stk. 5 kan ikke fraviges ved lokal aftale. Bemærkning: 19

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere