Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering"

Transkript

1

2 Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004

3 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Publikationen kan købes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag: Thomas A Grafisk Tryk: Thomas A Grafisk Oplag: Pris: 75,00 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Thomas A Grafisk ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Medarbejdernes indflydelse Rammerne for udbud og udlicitering Lokalt udbudsberedskab Medarbejdernes inddragelse i processen Analyser før udbud Beslutning om udbud Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale Kontrolbud Valg af tilbudsgiver Uoverensstemmelser Virksomhedsoverdragelsesloven Lovens anvendelsesområde Omfattede medarbejdere Overdragelsens betydning for løn- og ansættelsesvilkårene Afskedigelse på grund af virksomhedsoverdragelse Væsentlige stillingsændringer Medarbejderrepræsentanter Informationspligt Forhandlingspligt Tjenestemænd m.fl Bilag Lovgivning og aftaler Links Litteraturfortegnelse...32 Bilag A. Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, Finansministeriet 2002 (uddrag)...33 Bilag B. Finansministeriets cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver

5 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Bilag C. Finansministeriets vejledning om cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (VEJ nr af 17. februar 2003) (uddrag)...41 Bilag D. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse...45 Bilag E. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om visse havanlæg, lov nr.: 331 af 16. maj 2001 (uddrag)...49 Bilag F. Finansministeriets cirkulære nr. 44 af 10. april 1997 om leverandørers uddannelses- og oplæringsindsats over for unge...51 Bilag G. Organisationsaftaler indgået mellem Finansministeriet og KAD for rengøringsassistenter m.fl. i staten, mellem Finansministeriet og FOA for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste og mellem Finansministeriet Dansk Funktionærforbund for sanitører (uddrag)..53 4

6 Forord Forord Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) aftalte ved overenskomstforhandlingerne 2002 at udarbejde en vejledning om de regler, der gælder om medarbejdernes medindflydelse og vilkår i forbindelse med udbud og udlicitering af opgaver fra statslige institutioner. Finansministeriets udbudscirkulære, samarbejdsaftalen og virksomhedsoverdragelsesloven indeholder krav om at inddrage medarbejderne i institutionens arbejde med udbud og udlicitering. Åbenhed om, hvornår, hvordan og hvorfor institutionen anvender udbud og udlicitering, er en forudsætning for en meningsfuld dialog herom mellem ledelse og medarbejdere. En meningsfuld dialog forudsætter, at medarbejderne inddrages i institutionernes arbejde med udbud og udlicitering. Dialog mellem ledelse og medarbejdere har sin naturlige forankring i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalgets (SU) drøftelser kan udmøntes i et udbudsberedskab for institutionen, som dels indeholder institutionens strategiske overvejelser i forbindelse med udbud og dels beskriver, hvordan en udbudssituation gribes an i praksis. Vejledningen indeholder informationer om gældende regler for medarbejdernes vilkår og indflydelse. Målet med denne vejledning er at bidrage til at kvalificere dialogen mellem ledelse og medarbejdere om institutionens arbejde med udbud og udlicitering af opgaver. Vejledningen er delt i fire afsnit: Afsnit 1 beskriver medarbejdernes indflydelse i forbindelse med institutioners udbud af opgaver, således som medarbejderindflydelsen er fastsat i samarbejdsaftalen, udbudscirkulæret, enkelte organisationsaftaler mv. 5

7 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering De forskellige faser af udbudstilrettelæggelsen er behandlet, og herunder er medarbejdernes mulighed for indflydelse beskrevet. Afsnit 2 beskriver medarbejdernes vilkår efter virksomhedsoverdragelsesloven. Gennemgangen af lovens bestemmelser er ikke udtømmende. Vejledningens bilag indeholder en oversigt over anvendt litteratur, hvortil der henvises. Afsnit 3 handler om de særlige forhold, der gælder for tjenestemænd. Afsnit 4 indeholder en oversigt over gældende regelsæt mv., som indeholder bestemmelser om medarbejdernes inddragelse i institutionernes arbejde med om udbud og udlicitering. Relevante uddrag af disse regler er optrykt som bilag. 6

8 1. Medarbejdernes indflydelse 1. Medarbejdernes indflydelse 1.1. Rammerne for udbud og udlicitering Regeringen vil med sit moderniseringsprogram sikre en effektiv opgavevaretagelse i staten. Udlicitering af opgaver til private leverandører er et middel hertil. Gennem øget konkurrence er det hensigten, at opnå større effektivitet og dermed bedre anvendelse af den enkelte institutions midler og ressourcer. Som led i moderniseringsprogrammet har Finansministeriet udsendt publikationen: Effektiv opgavevaretagelse i staten, oktober 2003 som indeholder vejledning om effektiviseringsstrategier og vejledning om udbudspolitikker. Vejledningen pålægger alle ministerområder at udarbejde en effektiviseringsstrategi bilagt en udbudspolitik. Opgavegennemgang Et ministerområdes effektiviseringsstrategi vil typisk indeholde en række overordnede principper om effektivisering, udbud og udlicitering. Desuden er det et krav, at ministerområdets institutioner gennemgår deres opgaveportefølje med henblik på vurdering af opgaverne som egnede, måske egnede eller ikke egnede for udbud. Opgaver i kategorien måske egnet skal herefter indenfor fastsatte tidsterminer vurderes enten egnet eller ikke-egnet til udbud. Inden for disse overordnede rammer skal den enkelte institution gøre sig egne overvejelser om, hvorledes effektiviseringen og eventuelt udbud skal gribes an. Udbudscirkulære Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts og anlægsopgaver (udbudscirkulæret) 1 pålægger de enkelte institutioner at udbyde opgaver, som kan udføres af eksterne leverandører. Udbudte 1 Cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december

9 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering opgaver skal udliciteres, hvis det gennem udbuddet godtgøres, at det - alle forhold taget i betragtning - er det mest fordelagtige. Den enkelte institution har ligeledes pligt til gennem regelmæssige udbudsrunder at undersøge, om institutionens eksterne leverandører er bedst og billigst. Efter gennemgang af opgaverne skal den enkelte institution gennemføre udbud af egnede opgaver med en forventet kontraktsum over en bagatelgrænse på kr. Er udbuddet omfattet af EU s udbudsdirektiver skal udbuddet gennemføres efter disse regler. Definition af udbud og udlicitering Ved udbud forstås, at institutionen som udbydende myndighed opfordrer interesserede leverandører til at afgive tilbud på varetagelsen af en offentlig opgave. Hvis institutionen indgår kontrakt med en ekstern leverandør om opgavevaretagelsen, er der tale om udlicitering. Privates udfordringsret Et element i regeringens moderniseringsprogram er, at private virksomheder uopfordret kan afgive et konkret tilbud på udførelsen af en opgave, som en statsinstitution udfører i eget regi. En privat virksomheds ret til at få behandlet tilbud efter reglerne om privates udfordringsret gælder alene for opgaver, som institutionen løser selv. Et tilbud på en opgave, som institutionen i forvejen får løst af en ekstern leverandør, er således ikke omfattet af reglerne om privates udfordringsret. Hvis f.eks. 1/3 af en opgave udføres af en ekstern leverandør, kan en privat virksomhed dog afgive et uopfordret tilbud på de resterende 2/3, som institutionen selv udfører. Hvis en kontraktindgåelse i forbindelse med et uopfordret tilbud er omfattet af EU s udbudsregler, kan institutionen ikke indgå kontrakt uden et EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsdirektiver. En udfordret institution kan dog under visse betingelser afvise et tilbud, jf. udbudscirkulæret. 2 2 Udbudscirkulæret 14. 8

10 1. Medarbejdernes indflydelse 1.2. Lokalt udbudsberedskab Moderniseringsprogrammets krav om opgavegennemgang og privates udfordringsret indebærer, at udbud/udlicitering skal indgå i den enkelte institutions strategiske arbejde. Institutionernes strategiske overvejelser om udbud og udlicitering kan eventuelt beskrives i et udbudsberedskab, der konkret angiver, hvorledes institutionens arbejde med udbud og udlicitering gribes an. Medarbejderinddragelse Udbudscirkulæret, samarbejdsaftalen, virksomhedsoverdragelsesloven samt enkelte organisationsaftaler 3 pålægger den enkelte institutions ledelse at sikre, at medarbejderne inddrages i overvejelser og beslutning om udbud og udlicitering. Åbenhed om hvornår, hvordan og hvorfor institutionen anvender udbud og udlicitering er en forudsætning for en meningsfuld dialog herom mellem ledelse og medarbejdere. Dialogen mellem ledelse og medarbejdere har sin naturlige forankring i samarbejdsudvalget. Der er ikke særlige krav til formen for drøftelserne i samarbejdsudvalget. Hvis samarbejdsudvalget finder det hensigtsmæssigt, kan drøftelserne udmøntes i et udbudsberedskab for institutionen. Udbudsberedskabet kan indeholde dels institutionens strategiske overvejelser i forbindelse med udbud og dels beskrive, hvordan en udbudssituation gribes an i praksis. Udbudsberedskabet Udbudsberedskabet kan endvidere beskrive, hvorledes medarbejderne inddrages i konkrete udbudsprocesser fra det forudgående analysearbejde, udarbejdelse af udbudsmateriale, udarbejdelse af kontrolbud, vurdering af tilbudsgivere i eventuel prækvalificering, til valg af tilbudsgiver og udformning af kontrakt. 3 Jf. organisationsaftaler mellem Finansministeriet og KAD for rengøringsassistenter m.fl. i statens tjeneste, mellem Finansministeriet og FOA for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste og mellem Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund for sanitører. 9

11 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 1.3. Medarbejdernes inddragelse i processen Udlicitering af opgaver får ofte store konsekvenser for berørte medarbejdere. Samarbejdsudvalget skal drøfte udbud og udlicitering og de heraf afledte konsekvenser for institutionens arbejds- og personaleforhold 4. Samarbejdsudvalget bør inddrages i arbejdet så tidligt som muligt, det vil sige allerede i gennemgangen af institutionens opgaver. Det kan derfor være en god ide, at samarbejdsudvalgets drøftelser udmøntes i retningslinjer, der beskriver, hvordan institutionen i praksis griber en udbuds- eller udfordringssituation an. Retningslinjerne kan også beskrive, hvordan og i hvilket omfang medarbejderne skal inddrages og/eller informeres gennem hele processen, f.eks. i forbindelse med analyser før udbud, udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale, kontrolbud, valg af tilbudsgiver, opfølgning og evaluering af de udliciterede opgaver osv. Fastlæggelse af retningslinjer for, hvorledes udbudsprocessen gribes an, sikrer, at institutionen har et beredskab, hvis eller når et udbud bliver aktuelt. Retningslinjer for institutionens arbejde med udbud kan f.eks. indeholde: Formål med at anvende udbud og udlicitering Proces for gennemførelse af udbud, herunder inddragelse af medarbejderne i: - Løbende gennemgang af opgaveportefølje - Uopfordrede tilbud fra private - Projektgrupper - Analyse af opgaver - Beslutning om inddragelse af ekstern bistand - Anvendelse af kontroludbud - Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale - Anvendelse af særlige klausuler (job på særlige vilkår, forhold for handicappede medarbejdere, miljømæssige krav o. lign.) - Kravspecifikationer og betingelser ved udbud 4 Jf. samarbejdsaftalens pkt

12 1. Medarbejdernes indflydelse - Kvalitetsopfølgning - Procedurer ved kontraktens udløb. Information til alle medarbejdere I henhold til samarbejdsaftalen skal samarbejdsudvalget i nødvendigt omfang aftale retningslinjer for medarbejderrepræsentanters deltagelse i projektgrupper mv., der nedsættes i forbindelse med projekter, som indebærer udbud og udlicitering af opgaver, samt fastlægge retningslinjer for medarbejdernes adgang til foreliggende dokumentation vedrørende projekterne 5. Det skal bemærkes, at såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter kan tage initiativ til, at samarbejdsudvalget drøfter fastlæggelse af retningslinjer for udbud og nedsættelse af projektgrupper i forbindelse hermed. Medarbejderinformation Samarbejdsaftalen 6 pålægger samarbejdsudvalget at sikre, at samtlige medarbejdere løbende holdes skriftligt og mundtligt orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde Analyser før udbud I forbindelse med den enkelte institutions gennemgang af opgaveporteføljen samt privates uopfordrede tilbud gennemføres et analysearbejde til brug for vurdering af, om opgaverne er udbudsegnede, måske udbudsegnede eller ikke udbudsegnede. I vejledningen til samarbejdsaftalen anbefales det at inddrage samarbejdsudvalget i det analysearbejde, som iværksættes med henblik på beslutning om, hvorvidt opgaven skal udbydes, eller om intern effektivisering kan gøre opgavevaretagelsen konkurrencedygtig. I analysen inddrages alle relevante forhold vedrørende institutionens egen opgaveløsning. Medarbejdernes synspunkter, ideer og forslag kan på den måde indgå i ledelsens endelige beslutningsgrundlag. Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er udgangspunktet for at gennemføre en 5 Jf. samarbejdsaftalens pkt Jf. samarbejdsaftalens pkt

13 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering vellykket udbudsproces. Dialogen medvirker endvidere til at skabe åbenhed om og fælles forståelse for institutionens anvendelse af udbud og eventuel udlicitering. Medarbejdernes viden og erfaring med opgavevaretagelsen er relevant i forbindelse med analysen. Dialogen omkring analysen kan endvidere være væsentlig for den videre proces, hvis analysen viser, at opgaven skal udbydes. Projektgruppe Samarbejdsudvalget kan nedsætte en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for ledelse og medarbejdere til at gennemføre analysearbejdet. Projektgruppens medlemmer behøver ikke at være medlem af samarbejdsudvalget, og såvel direkte som indirekte berørte medarbejdere kan derfor inddrages i processen. I projektgruppen må imidlertid ikke deltage medlemmer, der skal medvirke ved udarbejdelse af et eventuelt kontrolbud. I projektgruppens/samarbejdsudvalgets analyse kan blandt andet indgå følgende forhold: Teknik, herunder inddragelse af ekstern bistand Økonomi, herunder omkostninger ved nuværende og fremtidig opgaveløsning Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne, herunder beskrivelse af den nuværende opgaveløsning Personalebehov, herunder personaleforhold i forbindelse med overgang til anden, privat arbejdsgiver Uddannelsesbehov og -krav til berørte medarbejdere Arbejdsmiljøforhold Hvis analysearbejdet ikke gennemføres i samarbejdsudvalgets regi, skal samarbejdsudvalget informeres om den planlagte analyse og have mulighed for at drøfte denne. Desuden fremgår det af visse organisationsaftaler, at planer om et eventuelt udbud skal drøftes mellem de berørte 12

14 1. Medarbejdernes indflydelse parter, såfremt disse organisationer ikke er direkte repræsenteret i samarbejdsudvalget Beslutning om udbud På baggrund af analysen drøfter samarbejdsudvalget institutionens udbudsegnede opgaver. Fører overvejelserne til, at ledelsen beslutter, at en opgave skal udbydes, bør følgende områder indgå i projektgruppens/samarbejdsudvalgets drøftelser. Kravspecifikation i udbudsmaterialet f.eks. opgavebeskrivelse, kvalitetssikring og opfølgning Klausuler i udbudsmaterialet f.eks. om særlige miljø- eller arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med varetagelse af opgaven, ny arbejdsgivers deltagelse i Socialt Kapitel el. lign. eller særlige hensyn til handicappede medarbejdere som stiller specielle krav til arbejdets udførelse og/eller de faciliteter, der benyttes ved arbejdets udførelse Betingelser for og tilrettelæggelse af udarbejdelse af tilbud Projektgruppens og samarbejdsudvalgets videre inddragelse i forløbet Samarbejdsudvalget bør i tilslutning hertil drøfte personalemæssige konsekvenser af en eventuel udlicitering f.eks.: Personalets løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering Er der mulighed for at omplacere de medarbejdere, hvis opgaver falder bort som følge af udlicitering? Skal der iværksættes foranstaltninger for de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold skal ophøre? Skal der iværksættes omstilling og kompetenceudvikling for medarbejdere, der er delvis beskæftiget med de udbudte opgaver og skal fortsætte deres ansættelse i institutionen? 7 jf. samarbejdsaftalens pkt

15 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 1.6. Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale Når analysen af den konkrete opgave er afsluttet, og institutionen har besluttet sig til at gennemføre et udbud, er næste skridt at udarbejde udbudsmateriale. Der skal i forbindelse hermed tages hensyn til de beslutninger og retningslinjer, som samarbejdsudvalget har udarbejdet. Udformning af endelig kontrakt skal også ske under hensyn til samarbejdsudvalgets beslutninger og eventuelle retningslinjer Kontrolbud Med et kontrolbud kan institutionen efterprøve, om opgaven kan udføres ligeså billigt og effektivt af egne medarbejdere, som forventningerne er til en udlicitering. Det overordnede sigte med at udarbejde et kontrolbud er at sikre, at en statslig institution ved at antage et eksternt bud og indgå kontrakt, ikke påtager sig meromkostninger i forhold til at udføre opgaven selv. I henhold til udbudscirkulæret skal der kun udliciteres, dersom det gennem udbud godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten. Hvis institutionen vælger kontrolbuddet, indebærer dette, at opgaven fremover skal løses som indtægtsdækket virksomhed. Hvem kan udarbejde kontrolbud? De medarbejdere, som direkte berøres af et udbud, bør inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af kontrolbud, bortset fra de medarbejdere og ledere som for eksempel gennem samarbejdsudvalget deltager i beslutningsprocessen omkring udbuddet. Kontrolbuddet skal udarbejdes uafhængigt af de ledere og medarbejdere, som træffer beslutning om, hvem der efter et udbud skal løse opgaven. Det skal sikres, at eksterne tilbudsgivere har adgang til de samme informationer som de medarbejdere og ledere, der udarbejder kontrolbud, således at udarbejdelsen af et kontrolbud ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for institutionen. 14

16 1. Medarbejdernes indflydelse Tavshedspligt Medarbejdere, som gennem samarbejdsudvalget eller arbejdsgrupper får kendskab til offentlige eller private særinteresser, er - som statsligt ansatte - pålagt tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens og straffelovens bestemmelser. Medarbejdere, som deltager i udbudsforretninger, herunder udarbejdelse af kontrolbud, må ikke ytre sig om forhold, hvis offentliggørelse kan være til skade for offentlige eller private interesser for eksempel tilbudsgivers tilbudspriser Valg af tilbudsgiver Af institutionens retningslinjer for udbud og udlicitering bør fremgå, hvorledes medarbejderne inddrages i forbindelse med vurdering af tilbudsgivere i en eventuel prækvalificering samt ved valg af tilbudsgiver. I vurderingen og valg af indkomne tilbud må ikke deltage medarbejdere og ledere, som har medvirket ved udarbejdelse af kontrolbuddet. Når tilbudsgiver er valgt, bør alle medarbejdere informeres om den forestående udlicitering af opgaven og konsekvenserne heraf for arbejds- og personaleforholdene 1.9. Uoverensstemmelser Hvis der på institutionen opstår uoverensstemmelser om, hvorvidt samarbejdsaftalens bestemmelser er overholdt, kan denne indbringes for Centralrådet for statens samarbejdsudvalg, jf. samarbejdsaftalens punkt Jf. forvaltningslovens 27 og straffelovens

17 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 16

18 2. Virksomhedsoverdragelsesloven 2. Virksomhedsoverdragelsesloven En udlicitering kan være umiddelbart omfattet af lov om lønmodtageres 9 retsstilling ved virksomhedsoverdragelse - i almindelighed kaldet virksomhedsoverdragelsesloven 10. Det kan dog også mellem overdrageren og erhververen være aftalt, at loven skal finde anvendelse, jf. afsnit I. Nedenstående gennemgang af virksomhedsoverdragelsesloven har til formål at give en kortfattet orientering om loven og således alene at give et overblik. For den mere dybtgående gennemgang henvises bl.a. til den litteratur, der er nævnt i bilaget. Lovens hovedsigte og centrale princip Hovedsigtet med loven er at sikre medarbejdernes individuelle rettigheder i forbindelse med overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Loven fastslår det centrale princip, at en erhverver umiddelbart indtræder i overdragers rettigheder og forpligtigelser over for medarbejderne med hensyn til løn- og øvrige ansættelsesvilkår. Det er således efter loven erhververen, der hæfter for alle krav over for de overdragne medarbejdere, uanset om kravet vedrører tiden før eller efter overtagelsen. Medarbejderen er tilsvarende forpligtet til at opfylde sin ansættelsesaftale, som om den var indgået med erhververen. Bristede forudsætninger for medarbejderen kan dog i enkelte tilfælde betyde, at denne kan ophæve ansættelsesforholdet, jf. nedenfor. Krav til udbudsmaterialet På grund af overførslen af rettigheder og forpligtelser er det vigtigt, at udbudsmaterialet vedrørende de relevante medarbejdere indeholder en beskrivelse af dels arbejdsopgaverne mv., dels kollektive overenskomster 9 I dette afsnit anvendes betegnelsen medarbejdere som ensbetydende med lønmodtagere. 10 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august

19 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering og aftaler. Dvs. alle kollektive overenskomster og aftaler og herunder også lokale aftaler/husaftaler og kutymer. Overførslen af rettigheder og forpligtelser sker imidlertid, selvom erhververen ikke har modtaget oplysning fra overdrageren om de pågældende rettigheder og forpligtelser. Loven kan ikke fraviges til ugunst for medarbejderen, og denne kan ikke selv give afkald på de rettigheder og den beskyttelse, der følger af loven. Dette gælder også, selvom afkaldet sker på medarbejderens eget initiativ, eller selvom afkaldet opvejes af sådanne fordele, at medarbejderen efter en samlet bedømmelse ikke stilles ringere Lovens anvendelsesområde Loven finder anvendelse på både offentlige og private virksomheder eller dele heraf, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. Overdragelser Loven omfatter aftalemæssige overdragelser samt overdragelser, som sker administrativt eller ved lov. Loven gælder dog kun ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Der skal være tale om en økonomisk enhed, som bevarer sin identitet. Desuden er det en betingelse, at der foreligger et arbejdsgiverskift. Loven gælder ikke overførsel af opgaver, som indebærer en egentlig myndighedsudøvelse, omorganiseringer af offentlige, administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige myndigheder. 2. gangs udlicitering m.fl. og hjemtagning Ikke blot 1. gangs udlicitering kan være omfattet af loven, men også efterfølgende udliciteringer samt de tilfælde, hvor kontrakter hjemtages ved udløb eller tidligere på grund af misligholdelse, og institutionen vælger selv at udføre opgaven på ny (hjemtagning). Det er vigtigt, at den statslige institution søger at tage højde for disse situationer, hvor den oprindelige overdrager (den statslige institution) nu bliver erhverver. Det betyder, at den statslige institution ikke alene indtræder i den tidligere erhververs (den private kontrakthavers) 18

20 2. Virksomhedsoverdragelsesloven rettigheder, men - hvad der især er væsentligt i denne sammenhæng - også i dennes forpligtelser over for de medarbejdere, som nu overdrages til den statslige institution. På grund af ovennævnte bør institutionen sikre sig mulighed for at blive løbende orienteret om den private kontrakthavers økonomi mv. Nærmere forslag hertil findes bl.a. i den litteratur, der er nævnt i litteraturlisten Omfattede medarbejdere Loven omfatter de medarbejdere, som fuldt ud eller i det væsentligste er beskæftiget med den udliciterede opgave. Tjenestemænd m.fl. er ikke efter virksomhedsoverdragelsesloven forpligtet til at lade sig virksomhedsoverdrage. Vedrørende tjenestemænd m.fl. henvises til afsnit 3. Bestående ansættelsesforhold Det er alene de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold består på tidspunktet for overtagelsen, der er omfattet af loven. Det er ikke afgørende, om medarbejderen rent faktisk er i arbejde. Medarbejdere, der er fraværende på grund af f.eks. sygdom, barsel eller ferie, er også i et bestående ansættelsesforhold og er derfor omfattet af loven. Medarbejdere, der har sagt op eller er blevet sagt op, og hvis opsigelsesvarsel først udløber efter overtagelsestidspunktet, er også omfattet. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen er fuldstændig fritstillet inden overdragelsen, dvs. at medarbejderen ikke skal stå til rådighed for overdrageren. Elever og lærlinge er omfattet af loven, hvis erhververs virksomhed godkendes som lære- eller praktiksted. Erhververen skal hurtigst muligt efter overdragelsen søge virksomheden godkendt, og de pågældende er samtidig forpligtet til at fortsætte i virksomheden, medmindre det er åbenbart, at den ikke kan godkendes som lære- eller praktiksted. 19

21 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 2.3. Overdragelsens betydning for løn- og ansættelsesvilkårene Ved en overdragelse bevarer medarbejderen - i hvert fald indtil videre - sine løn- og ansættelsesvilkår ifølge kollektiv overenskomst mv. Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer som udgangspunkt, at medarbejderne bevarer sine løn- og ansættelsesvilkår i henhold til kollektiv overenskomst som individuelle rettigheder indtil opsigelse eller udløb af den kollektive overenskomst. Medarbejderen bevarer også den anciennitet, som er optjent hos overdrageren. Der foreligger ikke en fratrædelsessituation, og der skal derfor f.eks. ikke ske afregning af ferierettigheder eller udbetales eventuel fratrædelsesgodtgørelse. Særlige ansættelsesvilkår Ud over de almindelige løn- og ansættelsesvilkår er ansættelsesvilkår, der knytter sig som et tillæg til lønnen, herunder fri bolig, fri telefon mv., omfattet af loven. Andre aftaler er også omfattet - f.eks. aftaler om nedsat tid. Hvis overdragelsen medfører, at et væsentligt gode ikke kan videreføres, må erhververen kompensere medarbejderen for det pågældende gode. Forvaltningsloven mv. Når medarbejderne er overdraget til en privat erhverver, er disse ikke, medmindre der måtte være lovhjemmel hertil, omfattet af de særlige regler, der gælder for offentligt ansatte efter forvaltnings- og offentlighedsloven samt efter almindelige forvaltningsretlige rets- og lighedsgrundsætninger. Det vil bl.a. sige, at de pågældende heller ikke er omfattet af den generelle partshøringspligt, der gælder efter forvaltningslovens 19. Ansættelsesbevis Som følge af skiftet til den nye arbejdsgiver samt eventuelle andre ændringer i ansættelsesvilkårene skal medarbejderen have et skriftligt bevis herfor. Det er dog ikke nødvendigt, at erhververen udsteder et nyt ansættelsesbevis til medarbejderen. Medarbejderen kan f.eks. blot modtage en kopi af det oprindelige ansættelsesbevis (ansættelseskontrakten) med et bilag, som indeholder navn og adresse på erhverver, det eventuelle nye arbejdssted samt de ændringer, som i øvrigt er nødvendige efter reglerne 20

22 2. Virksomhedsoverdragelsesloven om ansættelsesbeviser. Medarbejderen skal underskrive bilaget og returnere det til den nye arbejdsgiver. Erhverver bliver part i overenskomsten Ved en virksomhedsoverdragelse bliver erhverver ifølge loven part i den bestående kollektive overenskomst, som de overdragne medarbejdere er omfattet af, medmindre erhverver reagerer inden for visse frister 11. Er det pågældende faglige organisation ikke underrettet af erhververen inden tidsfristernes udløb, bliver erhververen således part i den kollektive overenskomst. Der stilles ingen formkrav til underretningen, men det må dog anbefales, at den sker skriftligt. Erhverver bliver ikke part i overenskomsten Selvom erhververen ikke bliver part i overenskomsten, skal erhverver overholde de samme løn- og ansættelsesvilkår, som var gældende før overdragelsen - mindst indtil overenskomsten udløber. Loven indebærer, at kollektive rettigheder vedrørende løn- og øvrige ansættelsesvilkår i så fald ændres til individuelle rettigheder for den enkelte medarbejder. Afgrænsningen af, hvilke rettigheder og pligter der er individuelle, og hvilke der er kollektive, vil næppe normalt volde vanskeligheder. Som et grænsetilfælde er det fastslået, at en pligt til - ifølge kollektiv overenskomst - at underrette organisationen i tilfælde af opsigelse af en medarbejder, skal anses for en individuel ret. Bliver erhverver ikke part i overenskomsten, kan ændringer i ansættelsesforholdet varsles og gennemføres efter de regler og den praksis, der gælder på området. Selvom der er varslet rettidigt, kan ændringerne dog først gennemføres ved overenskomstens udløb. I den situation, hvor erhverver ikke bliver part i overenskomsten, indeholder loven en regel om erhververs stilling som part i det fagretslige system. Reglen indebærer ikke, at erhververen kan ikendes bod En erhverver skal inden 5 uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at medarbejderne eller en del af medarbejderne på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst, dog tidligst 3 uger efter overtagelsen, underrette det pågældende fagforbund, såfremt erhververen ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten. 21

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000 VEJLEDNING I UDBUD OG UDLICITERING INDLEDNING... 4 1. 1 Sammenhæng mellem udbudspolitik og vejledning...4 1.2 Definitioner...4 1.3 Formålet med at sende

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere