Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering"

Transkript

1

2 Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004

3 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Publikationen kan købes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag: Thomas A Grafisk Tryk: Thomas A Grafisk Oplag: Pris: 75,00 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Thomas A Grafisk ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Medarbejdernes indflydelse Rammerne for udbud og udlicitering Lokalt udbudsberedskab Medarbejdernes inddragelse i processen Analyser før udbud Beslutning om udbud Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale Kontrolbud Valg af tilbudsgiver Uoverensstemmelser Virksomhedsoverdragelsesloven Lovens anvendelsesområde Omfattede medarbejdere Overdragelsens betydning for løn- og ansættelsesvilkårene Afskedigelse på grund af virksomhedsoverdragelse Væsentlige stillingsændringer Medarbejderrepræsentanter Informationspligt Forhandlingspligt Tjenestemænd m.fl Bilag Lovgivning og aftaler Links Litteraturfortegnelse...32 Bilag A. Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, Finansministeriet 2002 (uddrag)...33 Bilag B. Finansministeriets cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver

5 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Bilag C. Finansministeriets vejledning om cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (VEJ nr af 17. februar 2003) (uddrag)...41 Bilag D. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse...45 Bilag E. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om visse havanlæg, lov nr.: 331 af 16. maj 2001 (uddrag)...49 Bilag F. Finansministeriets cirkulære nr. 44 af 10. april 1997 om leverandørers uddannelses- og oplæringsindsats over for unge...51 Bilag G. Organisationsaftaler indgået mellem Finansministeriet og KAD for rengøringsassistenter m.fl. i staten, mellem Finansministeriet og FOA for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste og mellem Finansministeriet Dansk Funktionærforbund for sanitører (uddrag)..53 4

6 Forord Forord Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) aftalte ved overenskomstforhandlingerne 2002 at udarbejde en vejledning om de regler, der gælder om medarbejdernes medindflydelse og vilkår i forbindelse med udbud og udlicitering af opgaver fra statslige institutioner. Finansministeriets udbudscirkulære, samarbejdsaftalen og virksomhedsoverdragelsesloven indeholder krav om at inddrage medarbejderne i institutionens arbejde med udbud og udlicitering. Åbenhed om, hvornår, hvordan og hvorfor institutionen anvender udbud og udlicitering, er en forudsætning for en meningsfuld dialog herom mellem ledelse og medarbejdere. En meningsfuld dialog forudsætter, at medarbejderne inddrages i institutionernes arbejde med udbud og udlicitering. Dialog mellem ledelse og medarbejdere har sin naturlige forankring i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalgets (SU) drøftelser kan udmøntes i et udbudsberedskab for institutionen, som dels indeholder institutionens strategiske overvejelser i forbindelse med udbud og dels beskriver, hvordan en udbudssituation gribes an i praksis. Vejledningen indeholder informationer om gældende regler for medarbejdernes vilkår og indflydelse. Målet med denne vejledning er at bidrage til at kvalificere dialogen mellem ledelse og medarbejdere om institutionens arbejde med udbud og udlicitering af opgaver. Vejledningen er delt i fire afsnit: Afsnit 1 beskriver medarbejdernes indflydelse i forbindelse med institutioners udbud af opgaver, således som medarbejderindflydelsen er fastsat i samarbejdsaftalen, udbudscirkulæret, enkelte organisationsaftaler mv. 5

7 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering De forskellige faser af udbudstilrettelæggelsen er behandlet, og herunder er medarbejdernes mulighed for indflydelse beskrevet. Afsnit 2 beskriver medarbejdernes vilkår efter virksomhedsoverdragelsesloven. Gennemgangen af lovens bestemmelser er ikke udtømmende. Vejledningens bilag indeholder en oversigt over anvendt litteratur, hvortil der henvises. Afsnit 3 handler om de særlige forhold, der gælder for tjenestemænd. Afsnit 4 indeholder en oversigt over gældende regelsæt mv., som indeholder bestemmelser om medarbejdernes inddragelse i institutionernes arbejde med om udbud og udlicitering. Relevante uddrag af disse regler er optrykt som bilag. 6

8 1. Medarbejdernes indflydelse 1. Medarbejdernes indflydelse 1.1. Rammerne for udbud og udlicitering Regeringen vil med sit moderniseringsprogram sikre en effektiv opgavevaretagelse i staten. Udlicitering af opgaver til private leverandører er et middel hertil. Gennem øget konkurrence er det hensigten, at opnå større effektivitet og dermed bedre anvendelse af den enkelte institutions midler og ressourcer. Som led i moderniseringsprogrammet har Finansministeriet udsendt publikationen: Effektiv opgavevaretagelse i staten, oktober 2003 som indeholder vejledning om effektiviseringsstrategier og vejledning om udbudspolitikker. Vejledningen pålægger alle ministerområder at udarbejde en effektiviseringsstrategi bilagt en udbudspolitik. Opgavegennemgang Et ministerområdes effektiviseringsstrategi vil typisk indeholde en række overordnede principper om effektivisering, udbud og udlicitering. Desuden er det et krav, at ministerområdets institutioner gennemgår deres opgaveportefølje med henblik på vurdering af opgaverne som egnede, måske egnede eller ikke egnede for udbud. Opgaver i kategorien måske egnet skal herefter indenfor fastsatte tidsterminer vurderes enten egnet eller ikke-egnet til udbud. Inden for disse overordnede rammer skal den enkelte institution gøre sig egne overvejelser om, hvorledes effektiviseringen og eventuelt udbud skal gribes an. Udbudscirkulære Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts og anlægsopgaver (udbudscirkulæret) 1 pålægger de enkelte institutioner at udbyde opgaver, som kan udføres af eksterne leverandører. Udbudte 1 Cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december

9 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering opgaver skal udliciteres, hvis det gennem udbuddet godtgøres, at det - alle forhold taget i betragtning - er det mest fordelagtige. Den enkelte institution har ligeledes pligt til gennem regelmæssige udbudsrunder at undersøge, om institutionens eksterne leverandører er bedst og billigst. Efter gennemgang af opgaverne skal den enkelte institution gennemføre udbud af egnede opgaver med en forventet kontraktsum over en bagatelgrænse på kr. Er udbuddet omfattet af EU s udbudsdirektiver skal udbuddet gennemføres efter disse regler. Definition af udbud og udlicitering Ved udbud forstås, at institutionen som udbydende myndighed opfordrer interesserede leverandører til at afgive tilbud på varetagelsen af en offentlig opgave. Hvis institutionen indgår kontrakt med en ekstern leverandør om opgavevaretagelsen, er der tale om udlicitering. Privates udfordringsret Et element i regeringens moderniseringsprogram er, at private virksomheder uopfordret kan afgive et konkret tilbud på udførelsen af en opgave, som en statsinstitution udfører i eget regi. En privat virksomheds ret til at få behandlet tilbud efter reglerne om privates udfordringsret gælder alene for opgaver, som institutionen løser selv. Et tilbud på en opgave, som institutionen i forvejen får løst af en ekstern leverandør, er således ikke omfattet af reglerne om privates udfordringsret. Hvis f.eks. 1/3 af en opgave udføres af en ekstern leverandør, kan en privat virksomhed dog afgive et uopfordret tilbud på de resterende 2/3, som institutionen selv udfører. Hvis en kontraktindgåelse i forbindelse med et uopfordret tilbud er omfattet af EU s udbudsregler, kan institutionen ikke indgå kontrakt uden et EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsdirektiver. En udfordret institution kan dog under visse betingelser afvise et tilbud, jf. udbudscirkulæret. 2 2 Udbudscirkulæret 14. 8

10 1. Medarbejdernes indflydelse 1.2. Lokalt udbudsberedskab Moderniseringsprogrammets krav om opgavegennemgang og privates udfordringsret indebærer, at udbud/udlicitering skal indgå i den enkelte institutions strategiske arbejde. Institutionernes strategiske overvejelser om udbud og udlicitering kan eventuelt beskrives i et udbudsberedskab, der konkret angiver, hvorledes institutionens arbejde med udbud og udlicitering gribes an. Medarbejderinddragelse Udbudscirkulæret, samarbejdsaftalen, virksomhedsoverdragelsesloven samt enkelte organisationsaftaler 3 pålægger den enkelte institutions ledelse at sikre, at medarbejderne inddrages i overvejelser og beslutning om udbud og udlicitering. Åbenhed om hvornår, hvordan og hvorfor institutionen anvender udbud og udlicitering er en forudsætning for en meningsfuld dialog herom mellem ledelse og medarbejdere. Dialogen mellem ledelse og medarbejdere har sin naturlige forankring i samarbejdsudvalget. Der er ikke særlige krav til formen for drøftelserne i samarbejdsudvalget. Hvis samarbejdsudvalget finder det hensigtsmæssigt, kan drøftelserne udmøntes i et udbudsberedskab for institutionen. Udbudsberedskabet kan indeholde dels institutionens strategiske overvejelser i forbindelse med udbud og dels beskrive, hvordan en udbudssituation gribes an i praksis. Udbudsberedskabet Udbudsberedskabet kan endvidere beskrive, hvorledes medarbejderne inddrages i konkrete udbudsprocesser fra det forudgående analysearbejde, udarbejdelse af udbudsmateriale, udarbejdelse af kontrolbud, vurdering af tilbudsgivere i eventuel prækvalificering, til valg af tilbudsgiver og udformning af kontrakt. 3 Jf. organisationsaftaler mellem Finansministeriet og KAD for rengøringsassistenter m.fl. i statens tjeneste, mellem Finansministeriet og FOA for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste og mellem Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund for sanitører. 9

11 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 1.3. Medarbejdernes inddragelse i processen Udlicitering af opgaver får ofte store konsekvenser for berørte medarbejdere. Samarbejdsudvalget skal drøfte udbud og udlicitering og de heraf afledte konsekvenser for institutionens arbejds- og personaleforhold 4. Samarbejdsudvalget bør inddrages i arbejdet så tidligt som muligt, det vil sige allerede i gennemgangen af institutionens opgaver. Det kan derfor være en god ide, at samarbejdsudvalgets drøftelser udmøntes i retningslinjer, der beskriver, hvordan institutionen i praksis griber en udbuds- eller udfordringssituation an. Retningslinjerne kan også beskrive, hvordan og i hvilket omfang medarbejderne skal inddrages og/eller informeres gennem hele processen, f.eks. i forbindelse med analyser før udbud, udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale, kontrolbud, valg af tilbudsgiver, opfølgning og evaluering af de udliciterede opgaver osv. Fastlæggelse af retningslinjer for, hvorledes udbudsprocessen gribes an, sikrer, at institutionen har et beredskab, hvis eller når et udbud bliver aktuelt. Retningslinjer for institutionens arbejde med udbud kan f.eks. indeholde: Formål med at anvende udbud og udlicitering Proces for gennemførelse af udbud, herunder inddragelse af medarbejderne i: - Løbende gennemgang af opgaveportefølje - Uopfordrede tilbud fra private - Projektgrupper - Analyse af opgaver - Beslutning om inddragelse af ekstern bistand - Anvendelse af kontroludbud - Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale - Anvendelse af særlige klausuler (job på særlige vilkår, forhold for handicappede medarbejdere, miljømæssige krav o. lign.) - Kravspecifikationer og betingelser ved udbud 4 Jf. samarbejdsaftalens pkt

12 1. Medarbejdernes indflydelse - Kvalitetsopfølgning - Procedurer ved kontraktens udløb. Information til alle medarbejdere I henhold til samarbejdsaftalen skal samarbejdsudvalget i nødvendigt omfang aftale retningslinjer for medarbejderrepræsentanters deltagelse i projektgrupper mv., der nedsættes i forbindelse med projekter, som indebærer udbud og udlicitering af opgaver, samt fastlægge retningslinjer for medarbejdernes adgang til foreliggende dokumentation vedrørende projekterne 5. Det skal bemærkes, at såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter kan tage initiativ til, at samarbejdsudvalget drøfter fastlæggelse af retningslinjer for udbud og nedsættelse af projektgrupper i forbindelse hermed. Medarbejderinformation Samarbejdsaftalen 6 pålægger samarbejdsudvalget at sikre, at samtlige medarbejdere løbende holdes skriftligt og mundtligt orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde Analyser før udbud I forbindelse med den enkelte institutions gennemgang af opgaveporteføljen samt privates uopfordrede tilbud gennemføres et analysearbejde til brug for vurdering af, om opgaverne er udbudsegnede, måske udbudsegnede eller ikke udbudsegnede. I vejledningen til samarbejdsaftalen anbefales det at inddrage samarbejdsudvalget i det analysearbejde, som iværksættes med henblik på beslutning om, hvorvidt opgaven skal udbydes, eller om intern effektivisering kan gøre opgavevaretagelsen konkurrencedygtig. I analysen inddrages alle relevante forhold vedrørende institutionens egen opgaveløsning. Medarbejdernes synspunkter, ideer og forslag kan på den måde indgå i ledelsens endelige beslutningsgrundlag. Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er udgangspunktet for at gennemføre en 5 Jf. samarbejdsaftalens pkt Jf. samarbejdsaftalens pkt

13 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering vellykket udbudsproces. Dialogen medvirker endvidere til at skabe åbenhed om og fælles forståelse for institutionens anvendelse af udbud og eventuel udlicitering. Medarbejdernes viden og erfaring med opgavevaretagelsen er relevant i forbindelse med analysen. Dialogen omkring analysen kan endvidere være væsentlig for den videre proces, hvis analysen viser, at opgaven skal udbydes. Projektgruppe Samarbejdsudvalget kan nedsætte en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for ledelse og medarbejdere til at gennemføre analysearbejdet. Projektgruppens medlemmer behøver ikke at være medlem af samarbejdsudvalget, og såvel direkte som indirekte berørte medarbejdere kan derfor inddrages i processen. I projektgruppen må imidlertid ikke deltage medlemmer, der skal medvirke ved udarbejdelse af et eventuelt kontrolbud. I projektgruppens/samarbejdsudvalgets analyse kan blandt andet indgå følgende forhold: Teknik, herunder inddragelse af ekstern bistand Økonomi, herunder omkostninger ved nuværende og fremtidig opgaveløsning Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne, herunder beskrivelse af den nuværende opgaveløsning Personalebehov, herunder personaleforhold i forbindelse med overgang til anden, privat arbejdsgiver Uddannelsesbehov og -krav til berørte medarbejdere Arbejdsmiljøforhold Hvis analysearbejdet ikke gennemføres i samarbejdsudvalgets regi, skal samarbejdsudvalget informeres om den planlagte analyse og have mulighed for at drøfte denne. Desuden fremgår det af visse organisationsaftaler, at planer om et eventuelt udbud skal drøftes mellem de berørte 12

14 1. Medarbejdernes indflydelse parter, såfremt disse organisationer ikke er direkte repræsenteret i samarbejdsudvalget Beslutning om udbud På baggrund af analysen drøfter samarbejdsudvalget institutionens udbudsegnede opgaver. Fører overvejelserne til, at ledelsen beslutter, at en opgave skal udbydes, bør følgende områder indgå i projektgruppens/samarbejdsudvalgets drøftelser. Kravspecifikation i udbudsmaterialet f.eks. opgavebeskrivelse, kvalitetssikring og opfølgning Klausuler i udbudsmaterialet f.eks. om særlige miljø- eller arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med varetagelse af opgaven, ny arbejdsgivers deltagelse i Socialt Kapitel el. lign. eller særlige hensyn til handicappede medarbejdere som stiller specielle krav til arbejdets udførelse og/eller de faciliteter, der benyttes ved arbejdets udførelse Betingelser for og tilrettelæggelse af udarbejdelse af tilbud Projektgruppens og samarbejdsudvalgets videre inddragelse i forløbet Samarbejdsudvalget bør i tilslutning hertil drøfte personalemæssige konsekvenser af en eventuel udlicitering f.eks.: Personalets løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering Er der mulighed for at omplacere de medarbejdere, hvis opgaver falder bort som følge af udlicitering? Skal der iværksættes foranstaltninger for de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold skal ophøre? Skal der iværksættes omstilling og kompetenceudvikling for medarbejdere, der er delvis beskæftiget med de udbudte opgaver og skal fortsætte deres ansættelse i institutionen? 7 jf. samarbejdsaftalens pkt

15 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 1.6. Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale Når analysen af den konkrete opgave er afsluttet, og institutionen har besluttet sig til at gennemføre et udbud, er næste skridt at udarbejde udbudsmateriale. Der skal i forbindelse hermed tages hensyn til de beslutninger og retningslinjer, som samarbejdsudvalget har udarbejdet. Udformning af endelig kontrakt skal også ske under hensyn til samarbejdsudvalgets beslutninger og eventuelle retningslinjer Kontrolbud Med et kontrolbud kan institutionen efterprøve, om opgaven kan udføres ligeså billigt og effektivt af egne medarbejdere, som forventningerne er til en udlicitering. Det overordnede sigte med at udarbejde et kontrolbud er at sikre, at en statslig institution ved at antage et eksternt bud og indgå kontrakt, ikke påtager sig meromkostninger i forhold til at udføre opgaven selv. I henhold til udbudscirkulæret skal der kun udliciteres, dersom det gennem udbud godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten. Hvis institutionen vælger kontrolbuddet, indebærer dette, at opgaven fremover skal løses som indtægtsdækket virksomhed. Hvem kan udarbejde kontrolbud? De medarbejdere, som direkte berøres af et udbud, bør inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af kontrolbud, bortset fra de medarbejdere og ledere som for eksempel gennem samarbejdsudvalget deltager i beslutningsprocessen omkring udbuddet. Kontrolbuddet skal udarbejdes uafhængigt af de ledere og medarbejdere, som træffer beslutning om, hvem der efter et udbud skal løse opgaven. Det skal sikres, at eksterne tilbudsgivere har adgang til de samme informationer som de medarbejdere og ledere, der udarbejder kontrolbud, således at udarbejdelsen af et kontrolbud ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for institutionen. 14

16 1. Medarbejdernes indflydelse Tavshedspligt Medarbejdere, som gennem samarbejdsudvalget eller arbejdsgrupper får kendskab til offentlige eller private særinteresser, er - som statsligt ansatte - pålagt tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens og straffelovens bestemmelser. Medarbejdere, som deltager i udbudsforretninger, herunder udarbejdelse af kontrolbud, må ikke ytre sig om forhold, hvis offentliggørelse kan være til skade for offentlige eller private interesser for eksempel tilbudsgivers tilbudspriser Valg af tilbudsgiver Af institutionens retningslinjer for udbud og udlicitering bør fremgå, hvorledes medarbejderne inddrages i forbindelse med vurdering af tilbudsgivere i en eventuel prækvalificering samt ved valg af tilbudsgiver. I vurderingen og valg af indkomne tilbud må ikke deltage medarbejdere og ledere, som har medvirket ved udarbejdelse af kontrolbuddet. Når tilbudsgiver er valgt, bør alle medarbejdere informeres om den forestående udlicitering af opgaven og konsekvenserne heraf for arbejds- og personaleforholdene 1.9. Uoverensstemmelser Hvis der på institutionen opstår uoverensstemmelser om, hvorvidt samarbejdsaftalens bestemmelser er overholdt, kan denne indbringes for Centralrådet for statens samarbejdsudvalg, jf. samarbejdsaftalens punkt Jf. forvaltningslovens 27 og straffelovens

17 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 16

18 2. Virksomhedsoverdragelsesloven 2. Virksomhedsoverdragelsesloven En udlicitering kan være umiddelbart omfattet af lov om lønmodtageres 9 retsstilling ved virksomhedsoverdragelse - i almindelighed kaldet virksomhedsoverdragelsesloven 10. Det kan dog også mellem overdrageren og erhververen være aftalt, at loven skal finde anvendelse, jf. afsnit I. Nedenstående gennemgang af virksomhedsoverdragelsesloven har til formål at give en kortfattet orientering om loven og således alene at give et overblik. For den mere dybtgående gennemgang henvises bl.a. til den litteratur, der er nævnt i bilaget. Lovens hovedsigte og centrale princip Hovedsigtet med loven er at sikre medarbejdernes individuelle rettigheder i forbindelse med overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Loven fastslår det centrale princip, at en erhverver umiddelbart indtræder i overdragers rettigheder og forpligtigelser over for medarbejderne med hensyn til løn- og øvrige ansættelsesvilkår. Det er således efter loven erhververen, der hæfter for alle krav over for de overdragne medarbejdere, uanset om kravet vedrører tiden før eller efter overtagelsen. Medarbejderen er tilsvarende forpligtet til at opfylde sin ansættelsesaftale, som om den var indgået med erhververen. Bristede forudsætninger for medarbejderen kan dog i enkelte tilfælde betyde, at denne kan ophæve ansættelsesforholdet, jf. nedenfor. Krav til udbudsmaterialet På grund af overførslen af rettigheder og forpligtelser er det vigtigt, at udbudsmaterialet vedrørende de relevante medarbejdere indeholder en beskrivelse af dels arbejdsopgaverne mv., dels kollektive overenskomster 9 I dette afsnit anvendes betegnelsen medarbejdere som ensbetydende med lønmodtagere. 10 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august

19 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering og aftaler. Dvs. alle kollektive overenskomster og aftaler og herunder også lokale aftaler/husaftaler og kutymer. Overførslen af rettigheder og forpligtelser sker imidlertid, selvom erhververen ikke har modtaget oplysning fra overdrageren om de pågældende rettigheder og forpligtelser. Loven kan ikke fraviges til ugunst for medarbejderen, og denne kan ikke selv give afkald på de rettigheder og den beskyttelse, der følger af loven. Dette gælder også, selvom afkaldet sker på medarbejderens eget initiativ, eller selvom afkaldet opvejes af sådanne fordele, at medarbejderen efter en samlet bedømmelse ikke stilles ringere Lovens anvendelsesområde Loven finder anvendelse på både offentlige og private virksomheder eller dele heraf, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. Overdragelser Loven omfatter aftalemæssige overdragelser samt overdragelser, som sker administrativt eller ved lov. Loven gælder dog kun ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Der skal være tale om en økonomisk enhed, som bevarer sin identitet. Desuden er det en betingelse, at der foreligger et arbejdsgiverskift. Loven gælder ikke overførsel af opgaver, som indebærer en egentlig myndighedsudøvelse, omorganiseringer af offentlige, administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige myndigheder. 2. gangs udlicitering m.fl. og hjemtagning Ikke blot 1. gangs udlicitering kan være omfattet af loven, men også efterfølgende udliciteringer samt de tilfælde, hvor kontrakter hjemtages ved udløb eller tidligere på grund af misligholdelse, og institutionen vælger selv at udføre opgaven på ny (hjemtagning). Det er vigtigt, at den statslige institution søger at tage højde for disse situationer, hvor den oprindelige overdrager (den statslige institution) nu bliver erhverver. Det betyder, at den statslige institution ikke alene indtræder i den tidligere erhververs (den private kontrakthavers) 18

20 2. Virksomhedsoverdragelsesloven rettigheder, men - hvad der især er væsentligt i denne sammenhæng - også i dennes forpligtelser over for de medarbejdere, som nu overdrages til den statslige institution. På grund af ovennævnte bør institutionen sikre sig mulighed for at blive løbende orienteret om den private kontrakthavers økonomi mv. Nærmere forslag hertil findes bl.a. i den litteratur, der er nævnt i litteraturlisten Omfattede medarbejdere Loven omfatter de medarbejdere, som fuldt ud eller i det væsentligste er beskæftiget med den udliciterede opgave. Tjenestemænd m.fl. er ikke efter virksomhedsoverdragelsesloven forpligtet til at lade sig virksomhedsoverdrage. Vedrørende tjenestemænd m.fl. henvises til afsnit 3. Bestående ansættelsesforhold Det er alene de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold består på tidspunktet for overtagelsen, der er omfattet af loven. Det er ikke afgørende, om medarbejderen rent faktisk er i arbejde. Medarbejdere, der er fraværende på grund af f.eks. sygdom, barsel eller ferie, er også i et bestående ansættelsesforhold og er derfor omfattet af loven. Medarbejdere, der har sagt op eller er blevet sagt op, og hvis opsigelsesvarsel først udløber efter overtagelsestidspunktet, er også omfattet. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen er fuldstændig fritstillet inden overdragelsen, dvs. at medarbejderen ikke skal stå til rådighed for overdrageren. Elever og lærlinge er omfattet af loven, hvis erhververs virksomhed godkendes som lære- eller praktiksted. Erhververen skal hurtigst muligt efter overdragelsen søge virksomheden godkendt, og de pågældende er samtidig forpligtet til at fortsætte i virksomheden, medmindre det er åbenbart, at den ikke kan godkendes som lære- eller praktiksted. 19

21 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering 2.3. Overdragelsens betydning for løn- og ansættelsesvilkårene Ved en overdragelse bevarer medarbejderen - i hvert fald indtil videre - sine løn- og ansættelsesvilkår ifølge kollektiv overenskomst mv. Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer som udgangspunkt, at medarbejderne bevarer sine løn- og ansættelsesvilkår i henhold til kollektiv overenskomst som individuelle rettigheder indtil opsigelse eller udløb af den kollektive overenskomst. Medarbejderen bevarer også den anciennitet, som er optjent hos overdrageren. Der foreligger ikke en fratrædelsessituation, og der skal derfor f.eks. ikke ske afregning af ferierettigheder eller udbetales eventuel fratrædelsesgodtgørelse. Særlige ansættelsesvilkår Ud over de almindelige løn- og ansættelsesvilkår er ansættelsesvilkår, der knytter sig som et tillæg til lønnen, herunder fri bolig, fri telefon mv., omfattet af loven. Andre aftaler er også omfattet - f.eks. aftaler om nedsat tid. Hvis overdragelsen medfører, at et væsentligt gode ikke kan videreføres, må erhververen kompensere medarbejderen for det pågældende gode. Forvaltningsloven mv. Når medarbejderne er overdraget til en privat erhverver, er disse ikke, medmindre der måtte være lovhjemmel hertil, omfattet af de særlige regler, der gælder for offentligt ansatte efter forvaltnings- og offentlighedsloven samt efter almindelige forvaltningsretlige rets- og lighedsgrundsætninger. Det vil bl.a. sige, at de pågældende heller ikke er omfattet af den generelle partshøringspligt, der gælder efter forvaltningslovens 19. Ansættelsesbevis Som følge af skiftet til den nye arbejdsgiver samt eventuelle andre ændringer i ansættelsesvilkårene skal medarbejderen have et skriftligt bevis herfor. Det er dog ikke nødvendigt, at erhververen udsteder et nyt ansættelsesbevis til medarbejderen. Medarbejderen kan f.eks. blot modtage en kopi af det oprindelige ansættelsesbevis (ansættelseskontrakten) med et bilag, som indeholder navn og adresse på erhverver, det eventuelle nye arbejdssted samt de ændringer, som i øvrigt er nødvendige efter reglerne 20

22 2. Virksomhedsoverdragelsesloven om ansættelsesbeviser. Medarbejderen skal underskrive bilaget og returnere det til den nye arbejdsgiver. Erhverver bliver part i overenskomsten Ved en virksomhedsoverdragelse bliver erhverver ifølge loven part i den bestående kollektive overenskomst, som de overdragne medarbejdere er omfattet af, medmindre erhverver reagerer inden for visse frister 11. Er det pågældende faglige organisation ikke underrettet af erhververen inden tidsfristernes udløb, bliver erhververen således part i den kollektive overenskomst. Der stilles ingen formkrav til underretningen, men det må dog anbefales, at den sker skriftligt. Erhverver bliver ikke part i overenskomsten Selvom erhververen ikke bliver part i overenskomsten, skal erhverver overholde de samme løn- og ansættelsesvilkår, som var gældende før overdragelsen - mindst indtil overenskomsten udløber. Loven indebærer, at kollektive rettigheder vedrørende løn- og øvrige ansættelsesvilkår i så fald ændres til individuelle rettigheder for den enkelte medarbejder. Afgrænsningen af, hvilke rettigheder og pligter der er individuelle, og hvilke der er kollektive, vil næppe normalt volde vanskeligheder. Som et grænsetilfælde er det fastslået, at en pligt til - ifølge kollektiv overenskomst - at underrette organisationen i tilfælde af opsigelse af en medarbejder, skal anses for en individuel ret. Bliver erhverver ikke part i overenskomsten, kan ændringer i ansættelsesforholdet varsles og gennemføres efter de regler og den praksis, der gælder på området. Selvom der er varslet rettidigt, kan ændringerne dog først gennemføres ved overenskomstens udløb. I den situation, hvor erhverver ikke bliver part i overenskomsten, indeholder loven en regel om erhververs stilling som part i det fagretslige system. Reglen indebærer ikke, at erhververen kan ikendes bod En erhverver skal inden 5 uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at medarbejderne eller en del af medarbejderne på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst, dog tidligst 3 uger efter overtagelsen, underrette det pågældende fagforbund, såfremt erhververen ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten. 21

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil.

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til personaleafdelingen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udgave - November 2016 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4.

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4. Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for arbejdsmarkedsbetjening NOTAT 26. februar 2007 Høring vedrørende udbud af den ordinære beskæftigelsesindsats (match 1-3), særlig beskæftigelsesfremmende

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Fusioner på gymnasieområdet

Fusioner på gymnasieområdet Den 15. maj 2009 Fusioner på gymnasieområdet Der har indtil nu kun været ganske få skoler, der enten har fusioneret eller er ved at fusionere, og i disse sager har sekretariatet været med på sidelinjen

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere