HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P."

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG UDGI\'ET AF I-II STOH ISK SAMFUND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT H BIND KORE~HA\'11 l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P. li AAS E,\SO ~ 1947

2 Samfu nd ets St y rel se: Amtmand A. Karbcrg. BinRkobing (Formand). Forfatteren, :\luseumsforstnndcr Il. P. J-lansl'n, llerning ( ~ res t formand). Lærer E..!r.~prrun, Sor vad (Sekretæ r, Form. fo r Beduktionsud, nlget). Lærer Il. C. /lamrn, Tn~\Jjcrg (:O.Iefilt'm nfhednktionsudvalgct). Hedaktor 1/atu Lilholt, Lcmvig(:\ledlc m af Hcdaktions udn1l ge t~ :\la ler Th. Kr. J-/amen,!loven (.Ercsmcdlcm). Tommerha ndler K. K.Jensen, \'cm. Læ rer J.&mdrrgaard Jacobsen, :\orrc Xissum. Gn :1 rdcjer Kt islitll! RaunJ.jær, Lyhne, Olgod. Læ rer.4./fret/ Kaae, Kron hede. Thom ~t n~ llol{!nlikt rl ll ol~lebro

3 l ND 1-1 O L D: Jorg. Jorgemen Borup: ~lads Agger, Kjolhcdc. G. Biif:ow-Rohde: Ufdtojskobmandcn Soren Trueisen fra \'cstcrholm. 29 P. Pedersen: Strandingsret og Strandinger i ældre Tider paa llolmsirlnds Klit. 56 Cl1risten Daell: J-1 umlum Stationsby. 87 Carl Lindberg Nielsen: Ocn polske Gchcjmeraad i Bingkjøbing 107 V ElleJen~en: Pietismen i Moborg- Necs. 119 Olaf Carfsen: Severin Weiersocs Slægtsmeddelelser. 135 Esbern Jespersen: Lidt om Veno og en god Bog. 145 H. P.llamen: Konrad Understrupl Meddelelse til :\lcdlemmcmc Stedna\'ne-, Person- og Sagliste. 160 Hegnskab for Omslagets 3. Side

4

5 ~lads AGG EH, K.IØLH EDE Af Jory. Jorgen!.en Borup. I HardsysseJs Aarbog, Bd. 32, S. 66 f., har Købmd. Chr. Moller Hansen givet gode og paalidelige Oplysninger om Agger-Slægten paa Vadskjærgaard i Tørring ved Lemvig, og han nævner (S. 72) : "Den ene af J e n s C h r. A g g e r s' Søstre, K r i s t i a n e A g g e r, holdt Bryllup med P o v l C h r. V e i l i n g fra Vejlinggaard i Dybe. En Søn af dem er den her i Vestjylland bekendte og højagtede afd. Caardejer M a d s A g g e r i Kjolhede, BovJing Sogn". Om denne betydelige Bonde, hvis Navn ikke maa glemmes, skal der her i det følgende gives nogle Oplysninger. M a d s A g g e r er fod t i ovennævnte Vejlinggaard den 11. December Faderen døde tidlig, saa han næppe kan huske ham ; det blev derfor Moderen. som kom til at lede hans Opdragelse, og da hun var en varmhjertet kristen Kvinde, fik hun stor Indflydelse p.a.:'\ Sønnens og hans Soskendes aandelige Udvikling og Livsindstilling. Allerede som Barn paavirkedes M a d s A g g e r stærkt af sin fromme Mor i kristelig Henseende, og han har tit sagt:,.h\"ad jeg har faaet Lykke til at virke, det skyldes af alle Mennesker mest min Mor". S l æ g t e n A g g e r stammer oprindelig fra Borris, <Bølling Herred). Her er Stamfaderen M a d s J e n s e n Agger født 1768 i Gaarden Agger (ogsaa kaldet Borrisagger j og døbt i Borris Kirke d. 2. Okt.

6 Jorg. Jorgcnscn Borup s. A. tilligemed en Tvilling<;oster B o d i l A g g e r, som 1793 blev gift med Vesti Rabeck. Den 28. Septbr giftede 111 a d s A g g e r sig med K a r e n N i e l s d a t t e r Ø Il g a a r d, fodt i Varde 19. Juni 1770, Datter af N i e l s S o r e n s e n Ø 11 g a a r d og Hustru K r i s t i a n e N y e l a n d. I Hjerrunet forsti Borris og siden i Vadskjærgaard (efter 1807) havde Ægteparret 6 Sønner og 2 Dotre. 111 a d s J. A g g e r dode 21. Januar 1842, 73 Aar gl. og hans Hustru, K a r e n Ø Il g a a r d dode 9. Sept En af Sønnerne, J e n s C h r. A g g e r fik Vadskjærgaard tilskodet d. 18. Juni 1835, og Gaarden er endnu i en af hans Efterkommeres Besiddelse. (Se herom i Hards. Aarb. Bind 32). Den unge M a d s A g g e r (P o u l s e n*) var kun 24 Aar, da han i 1855 blev Ejer af Kj øl h ede i Bøvling Sogn. Denne Gaard, hvis Navn oprindelig var Kiølhiede (nu Kølhede) hørte (efter mundtlig Udsagn ) under Bøvling Slot og Ribe Bispelen. Kiolhiede nævnes 1596, og var iflg. Matr en Gaard paa godt 12 Tdr. Hartk. I Trap Danm. II Udg. nævnes den senere med et Areal paa 190 Tdr. Land og lov. Tdr. Hartk. I 1635 beboedes Gaarden af M o g e n s J e n s e n, som formentlig blev anklaget af Lensmanden til BovJing Slot, Johan Rud, for at have solgt 4 Øk.sner til ufrie Mænd, hvorfor han fik en Bode paa 24 R dl. (D. N. Skød Is Hist. og Top. 285). J-Ians Eftermand var ifl. Markbogen en J e n s Poulsen, over hvem der endnu den Dag i Dag findes en vandret anbragt Ligsten af Marmor ca. 5 m Nord for BovJing Sognelårke -lidt Vest for den til- ' ) HPouhen" udco.uet tr\. k gl. N IL\"nebe\ lllinr. ' l i kke h i~ torh k uml<'r!øct.

7 Mads Agger, Kjolhcde murede Kvindedor. Ligstenen er ca. 2X l 'h m med fire Evangelietegn i Hjørnerne, et Krusefiks og et Timeglas i Midten, desuden et Dodningehoved med korslagte Knogler. Stenen er ved to udhugne Egelovskranse delt i to sideordnede Felter og dækker an tagelig over en Dobbeltgrav. hvad den nu næsten ulæselige Indskrift ogsaa synes at bekræfte. Indskriften oplyser at Jens Poulsen var "velbaaren dannemand". Han har antagelig været Embedsmand <Slotsskriver el.!.) paa Bøvling Slot, som paa den Tid var forlenet til Joakim Beck eller Malte J u el. Siden har Kjølhede ofte skiftet Ejere og var, da Mads Agger overtog den i 1855, en gammel forfalden

8 Jorg-. Jorgcnscn Borup Gaard, hvis Marker henlaa tildels uopdyrket og i Hede. Men ved Mergling af Jorden og med stor Dygtighed fik han snart Ejendommen i god Drift, saa hans Virksomhed som Landmand blev for mange til et godt Eksempel, som blev efterfulgt. Gaarden blev efterhaanden ombygget og er nu en af de smukkeste paa Egnen -omgivet af en stor, smuk Have og veldyrkede, frugtbare 1\>Iarker og med et herligt Udsyn over Fjord og Enge med Bøvling Klitter, Torsminde og Havet i Baggrunden, naar man ser mod Vest. 1\.jolhede Slægten. M a d s A g g e r var gift to Gange, først med J O hanne Pedersen Kastbjerg, hvis Kendingsnavn snart blev Hanne Kjølhede. Hun er fodt i Store Kastbjerg (udtales Kå'sbjerre) i Dybe d. 11. April 1833 og dode i Kjølhede d. 8. Deeember I dette Ægteskab var der 10 Børn, hvoraf 7 døde som smaa. En meget ondartet Difteriepidemi hærgede Jylland i 1876, som bortrev Børn i Hundredvis. I Kjolhede døde 6 af Børnene med faa Dages Mellemrum ; et andet Sted paa BovJingbjerg et lignende Antal. Kan man tænke sig, hvilken Sorg og varigt Savn en saadan Hærgen har efterladt sig i de ramte Hjem? - - Tre af Børnene overlevede Sygdommen, nemlig: l) Johanne Kristine Agger, senere gift med Forstander J e n s P. N y b o, Forstander for Ødum Landbrugsskole, og siden fra 1914 i mange Aar Lærer ved Høng Landbrugsskole. En Datter-søn er den nu ret bekendte Dr. P o u l Nybo Anderse n, f. T. (1947) Lærer hos Hal Koch, Krogerup Højskole, 2) Kristian Agger, Maskiningeniør i København, fodt 21. Oktbr. 1871,

9 :\lads Agger, 1\julh('de død 23. Decbr. 1944, gift med Signe J essen, Datter af fhv. Valgmenighedspræst Jes Anton Jessen, BovJing Valgmenighed. 3) Niels ØJJgaard A g g e r, fhv. Ca.ardejer af Sandmandsgaard i Bov Jing, fodt d. 15. Febr. 1874, gift med :v! a r g r e th e Hannl'l'ijolht>clt. Oves en, Datter af Gaa.rdejer Jens Kr. Ovesen og Hustru Kristine, f. Jensen, Vester Paakjær i Hygum v. Lemvig. Mads Aggers' 2. Hustru var Kristine Sørens en, fodt i Oustruplund i Rogen Sogn d. 5. Decbr. 1866, dod som Enke efter M. A. i sin Villa paa Bov Jingbjerg d. 29. April Hun var Datter af Søren Jensen Bak af Oustrup, fodt 19. Maris 1819, dod 17. Oktbr. 1881, gift 1848 med Johanne Christiane Pedersd a tle r, født i Gjern 11. Maj 1824, dod 16. Juli 1871.

10 IO Jørg. Jon,:enscn Borup I Ægteskabet var der 4 Sonner og 6 Døtre, hvoraf Kristine var den yngste. En Soster Inger Kirs t i n e var gift med Folketingsmand N i e l s J e n s en T o u s t r u p, en anden Søster, S i n e, var gift med Friskolelærer P e d e r Es k e s en, Rogen Friskole, senere Bøvling Friskole og sidst Direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. (Se om Slægten i Aarhus Stifts Aarbog 1935 ved S. Leth Danielsen). P e d e r E s k e s e n var Friskolelærer i Bøvling fra 1883 til 88, og det var paa Sine Eskesens Foranledning, at Søsteren Kristine kom til Kjolhede som Husbestyrerinde efter Hanne Kjolhedes Død Den 5. Oktober 1888 blev hun viet til Mads Agger (i Røgen Kirke). Om denne Begivenhed lød det paa hans 70 Aars Fødselsdag følgende: Frejdig du kaared dlll anden Brud: "Jeg kan ikke andet! Nu hjælpe mig Gud!" Saa Jod ful begge den Hjærtens Bon,.som Gud Jaante Øre til i Len. Sarnliv&t. han gav jer ttodos Alder og Aar. yndig og rig blev din E!Jbervaar. Livet~ Strid under Ansvaretls Tugt, Livets Perle er Kærligheds Frugt. (llaril' J. DorusJ). I dette Ægteskab blev der tre Sønner: l) Johan n es Agger, fodt 17. Juli 1889, gift med Johanne Poulsen d. 28. Oktbr Hun er født i Skalkhøj i Fjaltring d. 14. Juni 1889, Datter af P ou l Chri-s tian Vejling Poulsen og Hustru Dorthea Kri,s t ensen, Skalkhøj. 2) Frode Agger, fodt d. 12. Aug. 1891, dod 12. Januar 1919 af Spansksyge. Han var gift med B o d il M o l t e s e n, Bollinglide, Bølling Sogn, og blev derefter Ejer af nævnte Gaard. Bodil Moltesen døde faa Aar efter, og Gaarden ejes nu af Mads Agger,

11 Mads Agger, 1\jnlhcdc den$ ældste Son; en yngre Son, J e n s A g g e r, er Politibetjent i Aarhus. 3) Holger Agger, født d. 21. Februar 1903 (ogsaa i Kjølhede), gift d. 29. April 1927 med A n n a Jørgensen Borup, fodt 19. Juni 1902 i Bovling Il 1\risth ~ A!Occr. Friskole og Datter af daværende Friskolelærer Jorg. Jørgensen Borup og Hustru Else Marie Sondertoft Hjemmet i Kjolhcde var et usædvanlig godt Hjem, hvor alle befandt sig vel, og hvor der blev bestilt meget med god Vilje og godt Humør. Mads Agger krævede meget af sine Folk, især saalænge han selv var ung. Syntes hans gode Hustru, Hanne Kjølhede, at en eller anden af Folkene havde det for strengt, søgte hun at opmuntre vedkommende med et lille "Godbid 11 eller en Taar

12 12 Jorg. Jorgcnscn Borup Kaffe. Og endnu horer man gamle Mennesker, som i deres Ungdom har været Tyende i Kjølhede, lovprise hende for hendes ubegrænsede Omhu og Gavmildhed over for dem og over for Smaakaarsfolk, der trængte til Hjælp. Selv var hun noget tungsindig, hvad Sorg og Savnet af de mange Børn, de havde mistet, jo nok havde forvoldt, ligesom hun i den sidste halve Snes Aar var syg og tit maatte ligge til Sengs; men endda var hun altid elskelig og god at gæste. Mads Agger lcrævede - som nævnt - meget af sine Folk, men var der Møde eller Fest, som han mente, de havde godt af at være med til, gav han dem Forlov til at være med, selv om det var midt i stor Travlhed. uden Slags sinker ikke 11, sagde han. Tyende var som Børn i Hjemmet, og derfor er der mange af disse - nu grunle Mennesker, som er fyldt af Tak-nemmelighed fra den Tid, de tjente i Kjolhede. Selv var Mads Agger en Morgenmand. Tidlig en Sommermorgen, mens alle andt'le endnu la.a i Fjerene, var han- med Stokken i Haanden- en rask Vend rundt paa. sin vidtstrakte Ejendom for at se Kreaturerne tilgode. Intet maatte forsonunes. I Hjemmet var der i begge hans Hustruers Tid en storsiaaet Gæstfrihed, og herom skriver en Mand*: "Hans gæstfrie Hjem, som han røgtede og plejede ud til Bedriftens yderste Forgreninger, var for ældre og unge, som delte Livsinteresser aned Husfaderen, et Fristed for gode Tankers Klaring, Ledning og Bevægelse ind mod Evighedens Livsstrøm. Hans ligevægtige Stilling til Samtidens forskellige Bevægelser og da navnlig til den politiske lagde en Dæmper paa al opbrusende Ufordragelighed, idet han særlig overfor ' ) Knud Thøger een i 11od lng Ya l g men h:hed~ H i~ tor i e gennem 00

13 Mads Agger, Kjolhedc 13 Ungdommen fol'stod at lægge Vægten paa det varige og væsentlige i Modsætning til det foreløbige og uvæsentlig-e.. En Sa.:'l.dan Mand med Fremdrift, god Fol'Stand og en fast :Vilje er der altid Brug for i et Samfund, og de faar som Regel heller ikke Lov til at isolere sig. Mads Agger fik ogsaa meget at arbejde med uden for Hjemmet til Folkegavn og Grøde". Povl Bjerg'le, Askov, siger om ham (se Højskolebl. 1886, S. 223) : "Jeg kender Mads Agger personlig, kender ham og;saa af Omtale, og Resultatet deraf er, at jeg dristig tør skrive, at han er een af Danmarks bedste Bønder". Holger Begtrup (i Danske Menighedsliv, 5. Bd., s. 179): "1\lads Agger var den begavede og veloplyste [Bonde], der i mange Aar kom til at staa som Bøvlingkredsens ForeT'. Hans Betydni11g 11deu(m 1-ljemmet var meget omfattende, saaledes i Kommunalanliggender, i Andelsbevægelsen, i Skolevæsenet, i Menighedslivet o. s. v., hvor han var en betydelig Kraft og paa mange Omraader den førende. I politisk Henseende var han ydelist moderat og sluttede sig med Liv og Sjæl til Frede Bojsens Forligsparti, og han tog tit en haard Tørn med den Del af Sognets Beboere, som mesten dels- efter hans Belæring om Frihed og Ret- sluttede sig til Berg og L C. Kristensen. I politiske Kamptider kunde han være stejl og stod urokkelig fast i sine Meninger. Et Træk (nævnt i "Lemvig Folkeblad ved M. A.s Død) er betegnende for ham. Her nævnes, at han i sin Tid var med til at oprette "Lemvig Folkeblad". Men 11i SO'erne støttede han det mode-

14 H Jorg..Jorgcnscn Borup c::ounh n 1\julht do. rate Parti og stod en Tid ret skarpt over for "Folkebladet11 i en Strid om Kredsens Rigsdagskandidat. Senere, da den politiske Strids Bolger havde lagt sig, spurgte Mads Agger en Dag Bladets Redaktør (J. M. J. Lilholt), om de ikke 'Skulde sla.:'\. en Streg over gammel Strid og Misstemning. Tilbudet blev modtaget og beseglet med et djærvt Haandtryk 11 Jo, saadan var lvl:'lds Agger; han kunde staa skarp og -sa.arendc over for en Modstander, men bagefter kunde han paa ægte Riddervis give vedkommende et Haandslag og bede om, at Striden og ~Iisstemning ikke maatte faa varige Folger - dem imellem. Det var imidlertid paa aandeligt Omraade Mads Agger kom til at sætte sine dybeste Spor, saa hans Navn blev kendt i vide Kredse og vil blive bevaret i Slægtled efter ham. Hos sin fromme og gode Moder havde han fra Barndommen af faaet Hjertet opladt for Livets evige Værdier, saa da han som ung kom til Kjolhede, kunde han ikke nøjes med det fattige aan-

15 :\lads Agger, Kjolhede 15 delige Liv, som da fandtes i Sognet, men maatte soie andre Steder hen for at finde Sjælsfode. Der var paa den Tid i Bovling-F1ynder en ganunel, affældig Præst, hvis Forkyndelse var maadelig, og hvis Udtalelse var læspende og uforstaaelig, saa han f. Eks. prædikede om Meskams- og Moskamstider (skulde være Medgangs- og Modgangstider) til liden Opbyggelse for de faa kirkesøgende Mennesker, der dannede 'Menigheden. "Guds Ord var bleven dyrt 11 i Bøvling, og dog sad der hist og her i Hjemmene Mennesker i Længsel efter at komme i et personligt inderligt Forhold til Evangeliets Lofte om Frelse fra Synd og Død, og disse faa søgte Tilfredsstillelse for denne Længsel i de gamle Bønnebøger, Postiller og Salmer i den Eftergrøde af Hernhutisme, der var tilstede i enkelte Hjem, og det var disse, Mads Agger blev Fører for. "Forhistorien melder (skriver Knud Thogers.en) saa langt tilbage som fra 1824 til 1847, at i disse Aar sad som Sognepræst i Bøvling-Flynder den myndige, energiske og veltalende Præstemand Theilmann, Fader til afdøde V algmenlghedspræst Theilmann, Bering. Han skal i Følge garrunel Overlevering i Sognene have slaaet stærkt igennem som Prædikant, skont vel nænnest paa en Udlægning af Evangeliet, der manede til almindelig Gudsfrygt, Dyd og gode Gerninger". Efter Thellmann blev den ovenfor lidet veltalende, Pastor Dreyer, Præst i de nævnte Sogne. Kirkegangen mindskedes - W en næsten tom Kirke. I 1859 kom der til Nabosognet Fjaltring en Præst (Mejnert), hvis Forkyndelse bar et Budskab, der blev Begyndelsen til en aandelig Vaartid for Egnen,.og Mads Agger og enkelte andre fandt ret hurtig Kirkevejen til Fjaltring. I Kjølhede Lade og i Storbjerg og

16 16 J ur:;:..lor g:cnsen Borup Gunnlen 1\julhede.'Id l ru l luven. flere Steder blev der ofte holdt kristelige Sammenkomster med opbyggelige Taler og Sang, som blev Indledning til den omfattende og ret stærke aandelige Vækkelse i Sognet. "Da der var ga.aet et Par Aar (omlcr. 1870) prøvede Mads Agger og en anden Mand (Jens Willumsen) at formaa Sognepræsten, Dreyer, til at holde Kapellan; man ha.abede saa at faa en :\land, hvis Vidnesbyrd man J..-unde være glad ved, men Præsten var uvillig. Der skete da en Henvendelse til Bispen i Ribe (Daugaard) om at paalægge Præsten at holde Kapellan. Det blev afslaaet. l\'len Mads Agger, Manden med den stærke Vilje, gav ikke tabt. Han fik en ny Henvendelse sendt til Biskoppen, og denne Gang blev Svaret et Ja, Præsten skulde holde Kapellan. Og nu kom der efter hinanden tre unge Mænd, der kunde samle Folk om deres Forkyndelse af det gamle Budskab; den sidste af detrn var J. A. Jessen. I 1874 søgte den gamle Præst (Dreyer) sin Msked,

17 .\lads Agger, Kjolhcdc 17 og sruntidig sogte alle Beboerne i Bøvling-Flynder (pa.a 17 nær) om a.t faa Jessen som Præst, og en Sendefærd, bestaaende af Mads Agger og daværende KI'editforeningsdirektør P. H. Petersen [Vester Rysensteen] rejste i den Anledning til Kobenhavn og sogte Audiens hos Kongen [Krlstian IX) for at bede om at faa den til Præst, som det store Flertal ønskede. Audiensen opnaaede de, men deres Ønske fik de ikke opfyldt. Kongen..spurgte, om den Præst, som man onskede, var Grundtvigianer. Svaret var Ja. De to Mænd blev da betydet, at Audiensen var til Ende, de kunde henvende..s.ig til Kultusministeren (C. C. Hall). Resultatet blev et Afslag, og dette Afslag blev den ydre Anledning til, at Bøvling Valgmenighed blev dannet i 1875 med Jessen som Præst' 1.* Mads Agger har selv fortalt, at Kongen ved nævnte Lejlighed udtalte:.,jeg synes ikke om de Grundtvigianere11. Men den egentlige Grund til, at det ikke blev J essen, men en Pastor Mygind, der blev kaldet, var, at de faa Missionsfolk (imellem 10 og 20) var kommen de to Udsendinge i Forkøbet og havde af Kultusministeren faaet Løfte om, at de skulde faa en Præst af lndre Missions Retning. En af denne Retnings førende Mænd, Niels Storbjerg, fortæller i sin Livserindring: "Alle Folk i BovJing og F1ynder vilde saa gerne have den omtalte Kapellan [Jessen] til Sognepræst, med Undtagelse af os faa M..issionsfolk, som vi nu begyndte at blive kaldt. Kapellanen søgte Elmbedet. Der blev samlet Underskrifter 1>aa en Adresse til Fordel for ham, og de allerfleste skrev under. Vi var nogle faa, der ikke mente, at vi kunde skrive under, fordi han var Grundtvigianer. ) Erter Poul l oul~enø 01Jly~ninger l Høj ~kolebladet S lltu-chyssd~ Aurlw~~: XLI.

18 18 Jurg. Jurgcnscn Borup 1\Ien det alleruheldigste for os var, at vi faa Missionsfolk ikke var enige. Nogle af os, og det endda de ældste, vilde beholde Kapellanen. Vor Leder var den Gang en Mand, der mange Aar stod i Indre Missions Tjeneste som Missionær, Niels Eriksen. Han var os ved sit støtte, rolige og besindige Væsen W stor Hjælp. Vi sendte saa et Andragende til ~linisteriet og bad om at blive fri for vor tidligere Kapellan, fordi han var Grundtvigianer, og samtidig bad vi om at maatte faa en Præst, der helt ud stod J>aa evangelisk-luthersk Grund uden Særrneninger11. Det fik de. Pastor Mygind stod det grundtvigske Livssyn ret fjern, og efter at have hørt pa..'1. hrun en Tid begyndte de grundtvigske Folk med Mads Agger i Spidsen at L1.le om, hvad de skulde gøre, enten at Jose Sognebaand til den daværende dygtige og aandsba..:'l.rne Præst, l\1. A. S. Lund i Fjaltring, eller om der ma..:'\ske var Styrke nok til at danne Valgmenighed. Der blev holdt flere Moder om denne Sag, og det maa siges, at Valgmenighedsspørgsmaalet var det, der drog mest. "~len kan vi magte det? 11, SJ>Urgte man. Her var ringe Kaar baade i a.:'\ndelig og timelig Henseende; men uagtet de fleste godt indsa..'l dette, var der dog en Del - heriblandt Mads Agger og l\!. A. S. Lund, som havde en vidunderlig 'I'ro })<'1<'1, at det nok skulde gaa. Pastor Lund var som Regel med ved 'Moderne om denne Sag og var til stor Hjælp og Opmuntring for de bekymrede Mennesker, der hævdede: "Vi er for fa.a. til at danne,valgmenighed 11 "Ja, men faar vi først begyndt, skal der nok komme flere 11, blev der svar et. En Mand, som nu er over 82 Aar fortæller, at han som stor Dreng overværede det sidste afgørende 1\lode, hvor Beslutningen blev taget om al

19 19 danne Valgmenighed. Efter en lang Forhandling for og - nogle endnu mere betænkelige - imod, rejste l\lads Agger sig og sagde: "Kære Venner! Nu har vi ved saa mange :;\foder talt om denne Sag. Lad os nu i Jesu Navn tage fat! Vorherre være med os!" Og saa blev der begyndt. Noget af det forste den nystiftede Valgmenighed foretog sig, efter at Beslutning var taget om at bygge en Kirke paa Bovlingbjerg, var at sikre sig det økonomiske Grundlag, og det er nu rorende at se, (ud fra de gamle Regnskaber), hvor alle, der sluttede sig til, ydede deres Bidrag - varierende fra 1000 Kr. til l Kr.- eller ved gratis Arbejde, indtil Kirken og Præstegaarden stod der som et smukt Vidnesbyrd om fælles Tro og Sammenhold. Knud Thøgersen sh.tev herom i sin Bog: Bovlin g V rugmenighed gennem halvtreds Aar: "Det [al bygge Valgmenighed] vilde ikke have kunnet affode Gennemforelse af et sa.a afgørende og paa hin Tid vovet Skridt, hvis der ikke blandt Lægfolk havde været ejendommelige Personligheder af udpræget vestjydsk Type, som vidste, hvad de vilde, naar de ikke kunde faa deres Vilje ad den officielle Præstekaldelses Vej, thi de vilde ikke, at det Menighedsliv, der var begyndt at gro frem ved Pastor J essens Forkyndelse, skulde blive husvild. Der er særlig tre Mænd blandt de grundtvigske 1\'Ienighedsfolk, som danner den samlede Kraft, der skal til, naar en Opgave af a.1.ndelig Art skal gennemfores og samtidig kræver materiel Stotte og praktisk ydre Ordning". Her nævnes de tre Mænd, der dybt har indskrevet deres K avne i Bøvling Valgmenigheds Historie, nemlig "Hjertemennesket Eskild Højland; Tænkeren

20 20 Jorlo{. Jorgensen Borup C h r. Gadekæ r med en Vilje i en ejendommelig tilspidset Form, og M a d s A g g e r, "Tidsmanden", som gav Udtryk for en rummelig, forstandig vestjydsk Tilforladelighed, og med hverandre var de velskikkede til i aandelig Enighed at frenune en Opgave, der krævede Offervilje og Samfølelse paa Grundlag af en mere eller mindre udviklet aandelig Trang og under Hensyn til de timelige Kaars begrænsede Bæreevne". Om "Tidsmanden" Mads Agger skrev Kn. Th. videre: "Han var ifolge sin aandelige Frisind og dybe kristelige Indstilling som skabt til at være F o re r e n inden for Valgmenigheden, hvilket han vedblev at være til sin Dod (1912)."- Det var det ejendommelige for Mads Aggers Medvirken til Fremme af Valgmenighedsdannelsen og de Opgaver, der senere krævedes lost i Forbindelse dermed- Friskolen, Forsamlingshuset o. s. v., at han saa historisk paa Tingene, altsaa agtede nøje pa.a Sammenhængen og de givne Vilkaar for Varigheden. Det er ubetinget frem for nogen anden hans Fortjeneste, at der fra Begyndelsen og op gennem Aarene har hersket en stot og jævn Udvikling inden for den Kreds, der har s luttet sig til Valgmenigheden og Friskolen. "Han havde en k-ritisk Evne af egen Art. Han sondrede med Takt og Omhu mellem Kerne og Avner for at bevare al det som ejede Livsværdi, og det var ham en Alvorsag, at Spørgsmaal af anden Art ikke skulde trænge forstyrrende ind og hindre Væksten af det A andens og Evighedslivets Sædekorn i Hjerterne, for hvis Læ og Fredning Valgmenigheden var dannet. At sætte en Sag i Gang er een Ting, at frede om dens stille Vækst, saadan som det netop kræves i en l\fe-

21 Mads Agger, J\jolhcdc 21 nighedskreds, er noget andet, og det stemte paa en egen Maade sanm1en med Mads Aggel\S Sindelag at frede om den Plantning, han var med til at indføre i dansk Menighedsliv 11 (Kn. Th.). Men han var ogsaa. klar over, at skulde de frie Menig-heder vokse og bevares ind i Fremtiden, saa maatte Ungdommen og Bornene ikke overlades Tilfældigheder, men holdes i inderligt og naturligt Samliv og Vækst med de Livskræfter, der holder gode Hjem oppe baade i rumdeligt, sjæleligt og materielt Henseende. Han var imod Tvangsundervisning i de offentlige Skoler, og han fandt det uforsvarligt at sende sine Børn dertil tilmed, da Skoleforholdene i Bøvling i 1860'erne var under al Kritik. Allerede i '>7 holdtes Hjemmeskole i Kjølhede med en Huslærer, Jørgen Kornerup, som tillige underviste Børn fra andre Hjem, der havde sluttet sig til. Straks efter Valgmenighedens Fremkomst opstod Ønsket hos Mads Agger og flere om Oprettelse af en Friskole i Tilknytning til Valgmenigheden, og i Vinter en 1876 kom den Sag s tærkt paa Tale og drøftedes ved adskillige Møder. Det var ikke helt let at enes, fordi man i Kommuneskolen JJ.<:la den Tid havde en meget flink og dygtig Lærer (Sørensen), der endogsaa var saa afholdt, at han - t rods Myndighedernes Forbud - blev Valgmenighedens Kirkesanger. Men Mads Agger og flere med ham fandt det indlysende, at vilde man leve i en Valgmenighed med dens Herligheder, Rettigheder og Ansvar, saa ma.atte man nødvendigvis tage Skridtet fuldt og oprette en Fris kole, og det blev gjort begyndte BovJing Friskole (nu een af Landets største). og det var igen Måds Agger, der resolut gik i Spidsen, idet han for egen Regning kobte en Ejendom paa 3 'h Tdr. Land

22 22.lorg. Jorgcn!l.cn Bor up ved Siden af Valgmenighedskirken og Præstegaarden til dette Fonnaal. Det var ikke blot hjemme i sit Sogn, at Mads Ag ger var en varm Talsmand for Frihedskravene i Kirke og Skole. Han fulgte ogsaa med vaagen Interesse Forhandlinger og Begivenheder paa aandelige Omraader ude omkting i Landet. Han var.saaledes een af de mange der undersh.tev Askovadressen i 1881, og som Valgmand til "det kirkelige 1.Jdval~ 1 (i Aarhus) blev han stærkt opfordret til at lade sig indvælge i Udvalget. Herom skrev en Semlnarielærer i "Vejle Amts Folkcblad 11 : "Blandt de foresiaaede Kandidater var gamle Mads Agger fra Bøvling Valgmenig hed. Han kunde s:.unle Stemmeme; det er næppe for meget sagt, at han blev 1\Iodets Yndling, da han som en Johannesskikkelse i Bondeklæder og med milde Øjne og kærlige Ord takkede for den tiltænkte Ære, men frabad sig fritaget for Hvervet, der oversteg hans Kræfter". I-lan var da 74 Aar. Havde han modtaget Valget, var han blevet den djærve Frimenighedspræst, Morten Larsen i Holstebro, en trofast Forbundsfælle i det kirkelige Udvalg. En anden Grund til, at han frabad sig det ærefulde Hverv, var hans store Kærlighed til Hjemmet og den hjemlige Egn; her befandt han sig bedst i fri Udfoldelse af de Evner, der var ham tilskikket. Han varsom nævnt - gift to Gang, anden Gang med den unge og livsfriske Kristine Agger. (som hun nu kaldtes). Med hendes Hjælp vedblev Kj ol hede at være, hvad den havde været ogs&'l i hans forste Hustrus Tid, nemlig et Hjem, hvor der forlangtes paalideligt og hurtigt Arbejde, men tillige en Behandling, hvor Tyende som Born hver Dag fik rigelig Del i Hjemmets Glæde. Det var en Oplevelse at gæste dem i

23 l l j emmet, Kristine i travl Virksomhed med at gøre det hyggeligt og skønt for Gæsterne, og Mads Agger i sin Stol som en erfaren Høvdingeskikkelse. - Ingen kunde da undgaa at hoste Udbytte af hans gode og lyse Forstand, der gav ham praktisk Greb ]h'u\ Livets mange udvortes Forhold. Hans Viljestyrke og Mod skal i hans yngre Aar - efter Sigende - have virket næsten overvældende, hvilket vakte ba.._'l.de Beundring og Modstand. Selv op i hans høje Alder mødte man ofte hans viljestærke Natur, saa man flere Gange, hvor han æggede til Modstand, blev mindet om Asbjørn af )ledalhus eller den gamle Togny Lagmand. Naar han, som det stundom hændte i Vennelag, nævnte "den gamle Adam i os", da var man ikke i Tvivl om, at han tit havde følt sin naturlige, aaudelige Styrke bryde frem med en Vælde, der trængte til en sikker Tugtemester, men man fik tillige en Følelse af, at han ved Modet med "den gamle Adam 11 havde lært Ydmyghedens store Kunst; netop dette gav hans Levned dets dybeste Betydning. Der var mange Ting, Mads Agger kunde tale med om, men aldrig var der den Dd over ham, som naar rler blev Tale om den Herlighed. Kristenfolket er kaldet til; da kunde han bryde ud i Forundring over, at han var kommen til at opleve S.:'\a megen Livsens Lykke, og da mærkedes det, at han grundede paa, hvorledes han skulde faa Vorherre sagt Tak derfor. Da han var ung Mand, begyndte den grundtvigske Livsoplysning at trænge ud til Folk - ogsaa her i VestjyUand. Det ældste grundtvigske Præstekuld fandt i Mads Agger en Mand, der ikke kunde lade være at tage ved Lære, og snart blev han den, der i Tro paa Guds Aands Vejledning turde træde nye Stier sammen med Folk her.

24 24.lurg. Jurgcnscn Borup Det faldt ham naturligt at g~'\ pa.1. u banede Stier; derfor er hans Navn knyttet saa noje sammen med Grundlæggelsen af det grundtvigske Kirkeliv paa denne Egn, samtidig med, at hans Haand greb kraftigt ind i det praktiske Livs mange Foretagender. - Da han blev gammel (omlrr. 80 A ar), kunde man have ventet, at han havde følt sig træt og mæt af Dage. Det blev dog ikke Tilfældet, men ved enkelte Lejligheder, f. Eks. paa hans Fødselsdag, mærkede man paa hans Tale og Sang, at han var beredt paa at møde Døden naar som helst, thi han havde fundet Bamesæde hos den Herre, der er Dødens Overvinder. Adskillige af hans nulevende Venner vil sent glemme det lyse, livfulde, gamle Ansigt, der J>aa hans 80 Aars Fodselsdag var særlig straalende, fordi han netop ved denne Lejlighed var fyldt af Forundring over- og Tak for, hvad han havde oplevet sammen med Gud og 1\lennesker, og han var i Forventning om en stor Herlighed. Han havde for nogle Aar tilbage lært i Kirken at synge:,,lovsynge Herren min Mund og mit Indre" W en ny Melodi af Thorvald Aagaard, og det var da, som denne Salme blev et Udtryk for OJ')Sparet Kraft hos ham; særlig sang han med en forunderlig Hjertevarme det sidste Vers: "Lovsynger Herren, hans Værker i Klynge, Verdener alle, thi Riget er hans! Glæd dig, min Sjæl, til for e\'igt at synge Skaberens Pris, h\ or han troner i Glans!" l\lads Agger var ikke uden svæf1e Provelser og Fristelser, men i saadanne Tider kunde han søge Hjælp i Ord som clisse :

25 :\lads Agger. Kjolhcdc 25,.:Kærlige Frelser! Du ser.min A ttraa til hvad der er evig det bedste, mellem.min Sjæl og hvad brwt skal forgaa ot. sne.lgende Dyb d!u!befæster, saa Verden jeg ser ej frister.mig mer, men Himlen, jeg haabet, mig vorder saa kær, at H jærtet er rier!" Paa hans 80 Aars Fødselsdag (11. Decbr. 1911) sang vi:,. Vor Hyldest til Ære ag Ta,k vi frembære for hv~d t.lu bar frem, for hvad dju mon virke i Skole og Kirke og her i dit Hjem. Det, ok.9e i Tider saa lange til Glæde for Slægterne mange! Tit krrdsed vi Klinge, den haardt vi mon svinge i Dognets Strid, og mangen en Vunde vel give det kunde i Holmgangens Tid. Dog altid, naar Kampene stilte, lan~ ~ mel'il der bandt, end der.skilte- End Je, e du længe bland1. Venner i :~\'længde saa frejdlig og 1\.ro; ej Svaghed du frjste, daadrjg.til det sidste og fast i din Tro, saa klarøjet du folger med Tiden, og ung du di! holder i Striden! Og Gud, som dig sendte, hvf;iti geme du 1tjente i Lrs og i Løn, han skænker dig Kraften og s:gne din Aften, saa <ren vorde skøn! Han &tander djg trofast ved S:de, naa.r Sol g.aar j Kvæld under Lide!

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere