HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P."

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG UDGI\'ET AF I-II STOH ISK SAMFUND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT H BIND KORE~HA\'11 l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P. li AAS E,\SO ~ 1947

2 Samfu nd ets St y rel se: Amtmand A. Karbcrg. BinRkobing (Formand). Forfatteren, :\luseumsforstnndcr Il. P. J-lansl'n, llerning ( ~ res t formand). Lærer E..!r.~prrun, Sor vad (Sekretæ r, Form. fo r Beduktionsud, nlget). Lærer Il. C. /lamrn, Tn~\Jjcrg (:O.Iefilt'm nfhednktionsudvalgct). Hedaktor 1/atu Lilholt, Lcmvig(:\ledlc m af Hcdaktions udn1l ge t~ :\la ler Th. Kr. J-/amen,!loven (.Ercsmcdlcm). Tommerha ndler K. K.Jensen, \'cm. Læ rer J.&mdrrgaard Jacobsen, :\orrc Xissum. Gn :1 rdcjer Kt islitll! RaunJ.jær, Lyhne, Olgod. Læ rer.4./fret/ Kaae, Kron hede. Thom ~t n~ llol{!nlikt rl ll ol~lebro

3 l ND 1-1 O L D: Jorg. Jorgemen Borup: ~lads Agger, Kjolhcdc. G. Biif:ow-Rohde: Ufdtojskobmandcn Soren Trueisen fra \'cstcrholm. 29 P. Pedersen: Strandingsret og Strandinger i ældre Tider paa llolmsirlnds Klit. 56 Cl1risten Daell: J-1 umlum Stationsby. 87 Carl Lindberg Nielsen: Ocn polske Gchcjmeraad i Bingkjøbing 107 V ElleJen~en: Pietismen i Moborg- Necs. 119 Olaf Carfsen: Severin Weiersocs Slægtsmeddelelser. 135 Esbern Jespersen: Lidt om Veno og en god Bog. 145 H. P.llamen: Konrad Understrupl Meddelelse til :\lcdlemmcmc Stedna\'ne-, Person- og Sagliste. 160 Hegnskab for Omslagets 3. Side

4

5 ~lads AGG EH, K.IØLH EDE Af Jory. Jorgen!.en Borup. I HardsysseJs Aarbog, Bd. 32, S. 66 f., har Købmd. Chr. Moller Hansen givet gode og paalidelige Oplysninger om Agger-Slægten paa Vadskjærgaard i Tørring ved Lemvig, og han nævner (S. 72) : "Den ene af J e n s C h r. A g g e r s' Søstre, K r i s t i a n e A g g e r, holdt Bryllup med P o v l C h r. V e i l i n g fra Vejlinggaard i Dybe. En Søn af dem er den her i Vestjylland bekendte og højagtede afd. Caardejer M a d s A g g e r i Kjolhede, BovJing Sogn". Om denne betydelige Bonde, hvis Navn ikke maa glemmes, skal der her i det følgende gives nogle Oplysninger. M a d s A g g e r er fod t i ovennævnte Vejlinggaard den 11. December Faderen døde tidlig, saa han næppe kan huske ham ; det blev derfor Moderen. som kom til at lede hans Opdragelse, og da hun var en varmhjertet kristen Kvinde, fik hun stor Indflydelse p.a.:'\ Sønnens og hans Soskendes aandelige Udvikling og Livsindstilling. Allerede som Barn paavirkedes M a d s A g g e r stærkt af sin fromme Mor i kristelig Henseende, og han har tit sagt:,.h\"ad jeg har faaet Lykke til at virke, det skyldes af alle Mennesker mest min Mor". S l æ g t e n A g g e r stammer oprindelig fra Borris, <Bølling Herred). Her er Stamfaderen M a d s J e n s e n Agger født 1768 i Gaarden Agger (ogsaa kaldet Borrisagger j og døbt i Borris Kirke d. 2. Okt.

6 Jorg. Jorgcnscn Borup s. A. tilligemed en Tvilling<;oster B o d i l A g g e r, som 1793 blev gift med Vesti Rabeck. Den 28. Septbr giftede 111 a d s A g g e r sig med K a r e n N i e l s d a t t e r Ø Il g a a r d, fodt i Varde 19. Juni 1770, Datter af N i e l s S o r e n s e n Ø 11 g a a r d og Hustru K r i s t i a n e N y e l a n d. I Hjerrunet forsti Borris og siden i Vadskjærgaard (efter 1807) havde Ægteparret 6 Sønner og 2 Dotre. 111 a d s J. A g g e r dode 21. Januar 1842, 73 Aar gl. og hans Hustru, K a r e n Ø Il g a a r d dode 9. Sept En af Sønnerne, J e n s C h r. A g g e r fik Vadskjærgaard tilskodet d. 18. Juni 1835, og Gaarden er endnu i en af hans Efterkommeres Besiddelse. (Se herom i Hards. Aarb. Bind 32). Den unge M a d s A g g e r (P o u l s e n*) var kun 24 Aar, da han i 1855 blev Ejer af Kj øl h ede i Bøvling Sogn. Denne Gaard, hvis Navn oprindelig var Kiølhiede (nu Kølhede) hørte (efter mundtlig Udsagn ) under Bøvling Slot og Ribe Bispelen. Kiolhiede nævnes 1596, og var iflg. Matr en Gaard paa godt 12 Tdr. Hartk. I Trap Danm. II Udg. nævnes den senere med et Areal paa 190 Tdr. Land og lov. Tdr. Hartk. I 1635 beboedes Gaarden af M o g e n s J e n s e n, som formentlig blev anklaget af Lensmanden til BovJing Slot, Johan Rud, for at have solgt 4 Øk.sner til ufrie Mænd, hvorfor han fik en Bode paa 24 R dl. (D. N. Skød Is Hist. og Top. 285). J-Ians Eftermand var ifl. Markbogen en J e n s Poulsen, over hvem der endnu den Dag i Dag findes en vandret anbragt Ligsten af Marmor ca. 5 m Nord for BovJing Sognelårke -lidt Vest for den til- ' ) HPouhen" udco.uet tr\. k gl. N IL\"nebe\ lllinr. ' l i kke h i~ torh k uml<'r!øct.

7 Mads Agger, Kjolhcde murede Kvindedor. Ligstenen er ca. 2X l 'h m med fire Evangelietegn i Hjørnerne, et Krusefiks og et Timeglas i Midten, desuden et Dodningehoved med korslagte Knogler. Stenen er ved to udhugne Egelovskranse delt i to sideordnede Felter og dækker an tagelig over en Dobbeltgrav. hvad den nu næsten ulæselige Indskrift ogsaa synes at bekræfte. Indskriften oplyser at Jens Poulsen var "velbaaren dannemand". Han har antagelig været Embedsmand <Slotsskriver el.!.) paa Bøvling Slot, som paa den Tid var forlenet til Joakim Beck eller Malte J u el. Siden har Kjølhede ofte skiftet Ejere og var, da Mads Agger overtog den i 1855, en gammel forfalden

8 Jorg-. Jorgcnscn Borup Gaard, hvis Marker henlaa tildels uopdyrket og i Hede. Men ved Mergling af Jorden og med stor Dygtighed fik han snart Ejendommen i god Drift, saa hans Virksomhed som Landmand blev for mange til et godt Eksempel, som blev efterfulgt. Gaarden blev efterhaanden ombygget og er nu en af de smukkeste paa Egnen -omgivet af en stor, smuk Have og veldyrkede, frugtbare 1\>Iarker og med et herligt Udsyn over Fjord og Enge med Bøvling Klitter, Torsminde og Havet i Baggrunden, naar man ser mod Vest. 1\.jolhede Slægten. M a d s A g g e r var gift to Gange, først med J O hanne Pedersen Kastbjerg, hvis Kendingsnavn snart blev Hanne Kjølhede. Hun er fodt i Store Kastbjerg (udtales Kå'sbjerre) i Dybe d. 11. April 1833 og dode i Kjølhede d. 8. Deeember I dette Ægteskab var der 10 Børn, hvoraf 7 døde som smaa. En meget ondartet Difteriepidemi hærgede Jylland i 1876, som bortrev Børn i Hundredvis. I Kjolhede døde 6 af Børnene med faa Dages Mellemrum ; et andet Sted paa BovJingbjerg et lignende Antal. Kan man tænke sig, hvilken Sorg og varigt Savn en saadan Hærgen har efterladt sig i de ramte Hjem? - - Tre af Børnene overlevede Sygdommen, nemlig: l) Johanne Kristine Agger, senere gift med Forstander J e n s P. N y b o, Forstander for Ødum Landbrugsskole, og siden fra 1914 i mange Aar Lærer ved Høng Landbrugsskole. En Datter-søn er den nu ret bekendte Dr. P o u l Nybo Anderse n, f. T. (1947) Lærer hos Hal Koch, Krogerup Højskole, 2) Kristian Agger, Maskiningeniør i København, fodt 21. Oktbr. 1871,

9 :\lads Agger, 1\julh('de død 23. Decbr. 1944, gift med Signe J essen, Datter af fhv. Valgmenighedspræst Jes Anton Jessen, BovJing Valgmenighed. 3) Niels ØJJgaard A g g e r, fhv. Ca.ardejer af Sandmandsgaard i Bov Jing, fodt d. 15. Febr. 1874, gift med :v! a r g r e th e Hannl'l'ijolht>clt. Oves en, Datter af Gaa.rdejer Jens Kr. Ovesen og Hustru Kristine, f. Jensen, Vester Paakjær i Hygum v. Lemvig. Mads Aggers' 2. Hustru var Kristine Sørens en, fodt i Oustruplund i Rogen Sogn d. 5. Decbr. 1866, dod som Enke efter M. A. i sin Villa paa Bov Jingbjerg d. 29. April Hun var Datter af Søren Jensen Bak af Oustrup, fodt 19. Maris 1819, dod 17. Oktbr. 1881, gift 1848 med Johanne Christiane Pedersd a tle r, født i Gjern 11. Maj 1824, dod 16. Juli 1871.

10 IO Jørg. Jon,:enscn Borup I Ægteskabet var der 4 Sonner og 6 Døtre, hvoraf Kristine var den yngste. En Soster Inger Kirs t i n e var gift med Folketingsmand N i e l s J e n s en T o u s t r u p, en anden Søster, S i n e, var gift med Friskolelærer P e d e r Es k e s en, Rogen Friskole, senere Bøvling Friskole og sidst Direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. (Se om Slægten i Aarhus Stifts Aarbog 1935 ved S. Leth Danielsen). P e d e r E s k e s e n var Friskolelærer i Bøvling fra 1883 til 88, og det var paa Sine Eskesens Foranledning, at Søsteren Kristine kom til Kjolhede som Husbestyrerinde efter Hanne Kjolhedes Død Den 5. Oktober 1888 blev hun viet til Mads Agger (i Røgen Kirke). Om denne Begivenhed lød det paa hans 70 Aars Fødselsdag følgende: Frejdig du kaared dlll anden Brud: "Jeg kan ikke andet! Nu hjælpe mig Gud!" Saa Jod ful begge den Hjærtens Bon,.som Gud Jaante Øre til i Len. Sarnliv&t. han gav jer ttodos Alder og Aar. yndig og rig blev din E!Jbervaar. Livet~ Strid under Ansvaretls Tugt, Livets Perle er Kærligheds Frugt. (llaril' J. DorusJ). I dette Ægteskab blev der tre Sønner: l) Johan n es Agger, fodt 17. Juli 1889, gift med Johanne Poulsen d. 28. Oktbr Hun er født i Skalkhøj i Fjaltring d. 14. Juni 1889, Datter af P ou l Chri-s tian Vejling Poulsen og Hustru Dorthea Kri,s t ensen, Skalkhøj. 2) Frode Agger, fodt d. 12. Aug. 1891, dod 12. Januar 1919 af Spansksyge. Han var gift med B o d il M o l t e s e n, Bollinglide, Bølling Sogn, og blev derefter Ejer af nævnte Gaard. Bodil Moltesen døde faa Aar efter, og Gaarden ejes nu af Mads Agger,

11 Mads Agger, 1\jnlhcdc den$ ældste Son; en yngre Son, J e n s A g g e r, er Politibetjent i Aarhus. 3) Holger Agger, født d. 21. Februar 1903 (ogsaa i Kjølhede), gift d. 29. April 1927 med A n n a Jørgensen Borup, fodt 19. Juni 1902 i Bovling Il 1\risth ~ A!Occr. Friskole og Datter af daværende Friskolelærer Jorg. Jørgensen Borup og Hustru Else Marie Sondertoft Hjemmet i Kjolhcde var et usædvanlig godt Hjem, hvor alle befandt sig vel, og hvor der blev bestilt meget med god Vilje og godt Humør. Mads Agger krævede meget af sine Folk, især saalænge han selv var ung. Syntes hans gode Hustru, Hanne Kjølhede, at en eller anden af Folkene havde det for strengt, søgte hun at opmuntre vedkommende med et lille "Godbid 11 eller en Taar

12 12 Jorg. Jorgcnscn Borup Kaffe. Og endnu horer man gamle Mennesker, som i deres Ungdom har været Tyende i Kjølhede, lovprise hende for hendes ubegrænsede Omhu og Gavmildhed over for dem og over for Smaakaarsfolk, der trængte til Hjælp. Selv var hun noget tungsindig, hvad Sorg og Savnet af de mange Børn, de havde mistet, jo nok havde forvoldt, ligesom hun i den sidste halve Snes Aar var syg og tit maatte ligge til Sengs; men endda var hun altid elskelig og god at gæste. Mads Agger lcrævede - som nævnt - meget af sine Folk, men var der Møde eller Fest, som han mente, de havde godt af at være med til, gav han dem Forlov til at være med, selv om det var midt i stor Travlhed. uden Slags sinker ikke 11, sagde han. Tyende var som Børn i Hjemmet, og derfor er der mange af disse - nu grunle Mennesker, som er fyldt af Tak-nemmelighed fra den Tid, de tjente i Kjolhede. Selv var Mads Agger en Morgenmand. Tidlig en Sommermorgen, mens alle andt'le endnu la.a i Fjerene, var han- med Stokken i Haanden- en rask Vend rundt paa. sin vidtstrakte Ejendom for at se Kreaturerne tilgode. Intet maatte forsonunes. I Hjemmet var der i begge hans Hustruers Tid en storsiaaet Gæstfrihed, og herom skriver en Mand*: "Hans gæstfrie Hjem, som han røgtede og plejede ud til Bedriftens yderste Forgreninger, var for ældre og unge, som delte Livsinteresser aned Husfaderen, et Fristed for gode Tankers Klaring, Ledning og Bevægelse ind mod Evighedens Livsstrøm. Hans ligevægtige Stilling til Samtidens forskellige Bevægelser og da navnlig til den politiske lagde en Dæmper paa al opbrusende Ufordragelighed, idet han særlig overfor ' ) Knud Thøger een i 11od lng Ya l g men h:hed~ H i~ tor i e gennem 00

13 Mads Agger, Kjolhedc 13 Ungdommen fol'stod at lægge Vægten paa det varige og væsentlige i Modsætning til det foreløbige og uvæsentlig-e.. En Sa.:'l.dan Mand med Fremdrift, god Fol'Stand og en fast :Vilje er der altid Brug for i et Samfund, og de faar som Regel heller ikke Lov til at isolere sig. Mads Agger fik ogsaa meget at arbejde med uden for Hjemmet til Folkegavn og Grøde". Povl Bjerg'le, Askov, siger om ham (se Højskolebl. 1886, S. 223) : "Jeg kender Mads Agger personlig, kender ham og;saa af Omtale, og Resultatet deraf er, at jeg dristig tør skrive, at han er een af Danmarks bedste Bønder". Holger Begtrup (i Danske Menighedsliv, 5. Bd., s. 179): "1\lads Agger var den begavede og veloplyste [Bonde], der i mange Aar kom til at staa som Bøvlingkredsens ForeT'. Hans Betydni11g 11deu(m 1-ljemmet var meget omfattende, saaledes i Kommunalanliggender, i Andelsbevægelsen, i Skolevæsenet, i Menighedslivet o. s. v., hvor han var en betydelig Kraft og paa mange Omraader den førende. I politisk Henseende var han ydelist moderat og sluttede sig med Liv og Sjæl til Frede Bojsens Forligsparti, og han tog tit en haard Tørn med den Del af Sognets Beboere, som mesten dels- efter hans Belæring om Frihed og Ret- sluttede sig til Berg og L C. Kristensen. I politiske Kamptider kunde han være stejl og stod urokkelig fast i sine Meninger. Et Træk (nævnt i "Lemvig Folkeblad ved M. A.s Død) er betegnende for ham. Her nævnes, at han i sin Tid var med til at oprette "Lemvig Folkeblad". Men 11i SO'erne støttede han det mode-

14 H Jorg..Jorgcnscn Borup c::ounh n 1\julht do. rate Parti og stod en Tid ret skarpt over for "Folkebladet11 i en Strid om Kredsens Rigsdagskandidat. Senere, da den politiske Strids Bolger havde lagt sig, spurgte Mads Agger en Dag Bladets Redaktør (J. M. J. Lilholt), om de ikke 'Skulde sla.:'\. en Streg over gammel Strid og Misstemning. Tilbudet blev modtaget og beseglet med et djærvt Haandtryk 11 Jo, saadan var lvl:'lds Agger; han kunde staa skarp og -sa.arendc over for en Modstander, men bagefter kunde han paa ægte Riddervis give vedkommende et Haandslag og bede om, at Striden og ~Iisstemning ikke maatte faa varige Folger - dem imellem. Det var imidlertid paa aandeligt Omraade Mads Agger kom til at sætte sine dybeste Spor, saa hans Navn blev kendt i vide Kredse og vil blive bevaret i Slægtled efter ham. Hos sin fromme og gode Moder havde han fra Barndommen af faaet Hjertet opladt for Livets evige Værdier, saa da han som ung kom til Kjolhede, kunde han ikke nøjes med det fattige aan-

15 :\lads Agger, Kjolhede 15 delige Liv, som da fandtes i Sognet, men maatte soie andre Steder hen for at finde Sjælsfode. Der var paa den Tid i Bovling-F1ynder en ganunel, affældig Præst, hvis Forkyndelse var maadelig, og hvis Udtalelse var læspende og uforstaaelig, saa han f. Eks. prædikede om Meskams- og Moskamstider (skulde være Medgangs- og Modgangstider) til liden Opbyggelse for de faa kirkesøgende Mennesker, der dannede 'Menigheden. "Guds Ord var bleven dyrt 11 i Bøvling, og dog sad der hist og her i Hjemmene Mennesker i Længsel efter at komme i et personligt inderligt Forhold til Evangeliets Lofte om Frelse fra Synd og Død, og disse faa søgte Tilfredsstillelse for denne Længsel i de gamle Bønnebøger, Postiller og Salmer i den Eftergrøde af Hernhutisme, der var tilstede i enkelte Hjem, og det var disse, Mads Agger blev Fører for. "Forhistorien melder (skriver Knud Thogers.en) saa langt tilbage som fra 1824 til 1847, at i disse Aar sad som Sognepræst i Bøvling-Flynder den myndige, energiske og veltalende Præstemand Theilmann, Fader til afdøde V algmenlghedspræst Theilmann, Bering. Han skal i Følge garrunel Overlevering i Sognene have slaaet stærkt igennem som Prædikant, skont vel nænnest paa en Udlægning af Evangeliet, der manede til almindelig Gudsfrygt, Dyd og gode Gerninger". Efter Thellmann blev den ovenfor lidet veltalende, Pastor Dreyer, Præst i de nævnte Sogne. Kirkegangen mindskedes - W en næsten tom Kirke. I 1859 kom der til Nabosognet Fjaltring en Præst (Mejnert), hvis Forkyndelse bar et Budskab, der blev Begyndelsen til en aandelig Vaartid for Egnen,.og Mads Agger og enkelte andre fandt ret hurtig Kirkevejen til Fjaltring. I Kjølhede Lade og i Storbjerg og

16 16 J ur:;:..lor g:cnsen Borup Gunnlen 1\julhede.'Id l ru l luven. flere Steder blev der ofte holdt kristelige Sammenkomster med opbyggelige Taler og Sang, som blev Indledning til den omfattende og ret stærke aandelige Vækkelse i Sognet. "Da der var ga.aet et Par Aar (omlcr. 1870) prøvede Mads Agger og en anden Mand (Jens Willumsen) at formaa Sognepræsten, Dreyer, til at holde Kapellan; man ha.abede saa at faa en :\land, hvis Vidnesbyrd man J..-unde være glad ved, men Præsten var uvillig. Der skete da en Henvendelse til Bispen i Ribe (Daugaard) om at paalægge Præsten at holde Kapellan. Det blev afslaaet. l\'len Mads Agger, Manden med den stærke Vilje, gav ikke tabt. Han fik en ny Henvendelse sendt til Biskoppen, og denne Gang blev Svaret et Ja, Præsten skulde holde Kapellan. Og nu kom der efter hinanden tre unge Mænd, der kunde samle Folk om deres Forkyndelse af det gamle Budskab; den sidste af detrn var J. A. Jessen. I 1874 søgte den gamle Præst (Dreyer) sin Msked,

17 .\lads Agger, Kjolhcdc 17 og sruntidig sogte alle Beboerne i Bøvling-Flynder (pa.a 17 nær) om a.t faa Jessen som Præst, og en Sendefærd, bestaaende af Mads Agger og daværende KI'editforeningsdirektør P. H. Petersen [Vester Rysensteen] rejste i den Anledning til Kobenhavn og sogte Audiens hos Kongen [Krlstian IX) for at bede om at faa den til Præst, som det store Flertal ønskede. Audiensen opnaaede de, men deres Ønske fik de ikke opfyldt. Kongen..spurgte, om den Præst, som man onskede, var Grundtvigianer. Svaret var Ja. De to Mænd blev da betydet, at Audiensen var til Ende, de kunde henvende..s.ig til Kultusministeren (C. C. Hall). Resultatet blev et Afslag, og dette Afslag blev den ydre Anledning til, at Bøvling Valgmenighed blev dannet i 1875 med Jessen som Præst' 1.* Mads Agger har selv fortalt, at Kongen ved nævnte Lejlighed udtalte:.,jeg synes ikke om de Grundtvigianere11. Men den egentlige Grund til, at det ikke blev J essen, men en Pastor Mygind, der blev kaldet, var, at de faa Missionsfolk (imellem 10 og 20) var kommen de to Udsendinge i Forkøbet og havde af Kultusministeren faaet Løfte om, at de skulde faa en Præst af lndre Missions Retning. En af denne Retnings førende Mænd, Niels Storbjerg, fortæller i sin Livserindring: "Alle Folk i BovJing og F1ynder vilde saa gerne have den omtalte Kapellan [Jessen] til Sognepræst, med Undtagelse af os faa M..issionsfolk, som vi nu begyndte at blive kaldt. Kapellanen søgte Elmbedet. Der blev samlet Underskrifter 1>aa en Adresse til Fordel for ham, og de allerfleste skrev under. Vi var nogle faa, der ikke mente, at vi kunde skrive under, fordi han var Grundtvigianer. ) Erter Poul l oul~enø 01Jly~ninger l Høj ~kolebladet S lltu-chyssd~ Aurlw~~: XLI.

18 18 Jurg. Jurgcnscn Borup 1\Ien det alleruheldigste for os var, at vi faa Missionsfolk ikke var enige. Nogle af os, og det endda de ældste, vilde beholde Kapellanen. Vor Leder var den Gang en Mand, der mange Aar stod i Indre Missions Tjeneste som Missionær, Niels Eriksen. Han var os ved sit støtte, rolige og besindige Væsen W stor Hjælp. Vi sendte saa et Andragende til ~linisteriet og bad om at blive fri for vor tidligere Kapellan, fordi han var Grundtvigianer, og samtidig bad vi om at maatte faa en Præst, der helt ud stod J>aa evangelisk-luthersk Grund uden Særrneninger11. Det fik de. Pastor Mygind stod det grundtvigske Livssyn ret fjern, og efter at have hørt pa..'1. hrun en Tid begyndte de grundtvigske Folk med Mads Agger i Spidsen at L1.le om, hvad de skulde gøre, enten at Jose Sognebaand til den daværende dygtige og aandsba..:'l.rne Præst, l\1. A. S. Lund i Fjaltring, eller om der ma..:'\ske var Styrke nok til at danne Valgmenighed. Der blev holdt flere Moder om denne Sag, og det maa siges, at Valgmenighedsspørgsmaalet var det, der drog mest. "~len kan vi magte det? 11, SJ>Urgte man. Her var ringe Kaar baade i a.:'\ndelig og timelig Henseende; men uagtet de fleste godt indsa..'l dette, var der dog en Del - heriblandt Mads Agger og l\!. A. S. Lund, som havde en vidunderlig 'I'ro })<'1<'1, at det nok skulde gaa. Pastor Lund var som Regel med ved 'Moderne om denne Sag og var til stor Hjælp og Opmuntring for de bekymrede Mennesker, der hævdede: "Vi er for fa.a. til at danne,valgmenighed 11 "Ja, men faar vi først begyndt, skal der nok komme flere 11, blev der svar et. En Mand, som nu er over 82 Aar fortæller, at han som stor Dreng overværede det sidste afgørende 1\lode, hvor Beslutningen blev taget om al

19 19 danne Valgmenighed. Efter en lang Forhandling for og - nogle endnu mere betænkelige - imod, rejste l\lads Agger sig og sagde: "Kære Venner! Nu har vi ved saa mange :;\foder talt om denne Sag. Lad os nu i Jesu Navn tage fat! Vorherre være med os!" Og saa blev der begyndt. Noget af det forste den nystiftede Valgmenighed foretog sig, efter at Beslutning var taget om at bygge en Kirke paa Bovlingbjerg, var at sikre sig det økonomiske Grundlag, og det er nu rorende at se, (ud fra de gamle Regnskaber), hvor alle, der sluttede sig til, ydede deres Bidrag - varierende fra 1000 Kr. til l Kr.- eller ved gratis Arbejde, indtil Kirken og Præstegaarden stod der som et smukt Vidnesbyrd om fælles Tro og Sammenhold. Knud Thøgersen sh.tev herom i sin Bog: Bovlin g V rugmenighed gennem halvtreds Aar: "Det [al bygge Valgmenighed] vilde ikke have kunnet affode Gennemforelse af et sa.a afgørende og paa hin Tid vovet Skridt, hvis der ikke blandt Lægfolk havde været ejendommelige Personligheder af udpræget vestjydsk Type, som vidste, hvad de vilde, naar de ikke kunde faa deres Vilje ad den officielle Præstekaldelses Vej, thi de vilde ikke, at det Menighedsliv, der var begyndt at gro frem ved Pastor J essens Forkyndelse, skulde blive husvild. Der er særlig tre Mænd blandt de grundtvigske 1\'Ienighedsfolk, som danner den samlede Kraft, der skal til, naar en Opgave af a.1.ndelig Art skal gennemfores og samtidig kræver materiel Stotte og praktisk ydre Ordning". Her nævnes de tre Mænd, der dybt har indskrevet deres K avne i Bøvling Valgmenigheds Historie, nemlig "Hjertemennesket Eskild Højland; Tænkeren

20 20 Jorlo{. Jorgensen Borup C h r. Gadekæ r med en Vilje i en ejendommelig tilspidset Form, og M a d s A g g e r, "Tidsmanden", som gav Udtryk for en rummelig, forstandig vestjydsk Tilforladelighed, og med hverandre var de velskikkede til i aandelig Enighed at frenune en Opgave, der krævede Offervilje og Samfølelse paa Grundlag af en mere eller mindre udviklet aandelig Trang og under Hensyn til de timelige Kaars begrænsede Bæreevne". Om "Tidsmanden" Mads Agger skrev Kn. Th. videre: "Han var ifolge sin aandelige Frisind og dybe kristelige Indstilling som skabt til at være F o re r e n inden for Valgmenigheden, hvilket han vedblev at være til sin Dod (1912)."- Det var det ejendommelige for Mads Aggers Medvirken til Fremme af Valgmenighedsdannelsen og de Opgaver, der senere krævedes lost i Forbindelse dermed- Friskolen, Forsamlingshuset o. s. v., at han saa historisk paa Tingene, altsaa agtede nøje pa.a Sammenhængen og de givne Vilkaar for Varigheden. Det er ubetinget frem for nogen anden hans Fortjeneste, at der fra Begyndelsen og op gennem Aarene har hersket en stot og jævn Udvikling inden for den Kreds, der har s luttet sig til Valgmenigheden og Friskolen. "Han havde en k-ritisk Evne af egen Art. Han sondrede med Takt og Omhu mellem Kerne og Avner for at bevare al det som ejede Livsværdi, og det var ham en Alvorsag, at Spørgsmaal af anden Art ikke skulde trænge forstyrrende ind og hindre Væksten af det A andens og Evighedslivets Sædekorn i Hjerterne, for hvis Læ og Fredning Valgmenigheden var dannet. At sætte en Sag i Gang er een Ting, at frede om dens stille Vækst, saadan som det netop kræves i en l\fe-

21 Mads Agger, J\jolhcdc 21 nighedskreds, er noget andet, og det stemte paa en egen Maade sanm1en med Mads Aggel\S Sindelag at frede om den Plantning, han var med til at indføre i dansk Menighedsliv 11 (Kn. Th.). Men han var ogsaa. klar over, at skulde de frie Menig-heder vokse og bevares ind i Fremtiden, saa maatte Ungdommen og Bornene ikke overlades Tilfældigheder, men holdes i inderligt og naturligt Samliv og Vækst med de Livskræfter, der holder gode Hjem oppe baade i rumdeligt, sjæleligt og materielt Henseende. Han var imod Tvangsundervisning i de offentlige Skoler, og han fandt det uforsvarligt at sende sine Børn dertil tilmed, da Skoleforholdene i Bøvling i 1860'erne var under al Kritik. Allerede i '>7 holdtes Hjemmeskole i Kjølhede med en Huslærer, Jørgen Kornerup, som tillige underviste Børn fra andre Hjem, der havde sluttet sig til. Straks efter Valgmenighedens Fremkomst opstod Ønsket hos Mads Agger og flere om Oprettelse af en Friskole i Tilknytning til Valgmenigheden, og i Vinter en 1876 kom den Sag s tærkt paa Tale og drøftedes ved adskillige Møder. Det var ikke helt let at enes, fordi man i Kommuneskolen JJ.<:la den Tid havde en meget flink og dygtig Lærer (Sørensen), der endogsaa var saa afholdt, at han - t rods Myndighedernes Forbud - blev Valgmenighedens Kirkesanger. Men Mads Agger og flere med ham fandt det indlysende, at vilde man leve i en Valgmenighed med dens Herligheder, Rettigheder og Ansvar, saa ma.atte man nødvendigvis tage Skridtet fuldt og oprette en Fris kole, og det blev gjort begyndte BovJing Friskole (nu een af Landets største). og det var igen Måds Agger, der resolut gik i Spidsen, idet han for egen Regning kobte en Ejendom paa 3 'h Tdr. Land

22 22.lorg. Jorgcn!l.cn Bor up ved Siden af Valgmenighedskirken og Præstegaarden til dette Fonnaal. Det var ikke blot hjemme i sit Sogn, at Mads Ag ger var en varm Talsmand for Frihedskravene i Kirke og Skole. Han fulgte ogsaa med vaagen Interesse Forhandlinger og Begivenheder paa aandelige Omraader ude omkting i Landet. Han var.saaledes een af de mange der undersh.tev Askovadressen i 1881, og som Valgmand til "det kirkelige 1.Jdval~ 1 (i Aarhus) blev han stærkt opfordret til at lade sig indvælge i Udvalget. Herom skrev en Semlnarielærer i "Vejle Amts Folkcblad 11 : "Blandt de foresiaaede Kandidater var gamle Mads Agger fra Bøvling Valgmenig hed. Han kunde s:.unle Stemmeme; det er næppe for meget sagt, at han blev 1\Iodets Yndling, da han som en Johannesskikkelse i Bondeklæder og med milde Øjne og kærlige Ord takkede for den tiltænkte Ære, men frabad sig fritaget for Hvervet, der oversteg hans Kræfter". I-lan var da 74 Aar. Havde han modtaget Valget, var han blevet den djærve Frimenighedspræst, Morten Larsen i Holstebro, en trofast Forbundsfælle i det kirkelige Udvalg. En anden Grund til, at han frabad sig det ærefulde Hverv, var hans store Kærlighed til Hjemmet og den hjemlige Egn; her befandt han sig bedst i fri Udfoldelse af de Evner, der var ham tilskikket. Han varsom nævnt - gift to Gang, anden Gang med den unge og livsfriske Kristine Agger. (som hun nu kaldtes). Med hendes Hjælp vedblev Kj ol hede at være, hvad den havde været ogs&'l i hans forste Hustrus Tid, nemlig et Hjem, hvor der forlangtes paalideligt og hurtigt Arbejde, men tillige en Behandling, hvor Tyende som Born hver Dag fik rigelig Del i Hjemmets Glæde. Det var en Oplevelse at gæste dem i

23 l l j emmet, Kristine i travl Virksomhed med at gøre det hyggeligt og skønt for Gæsterne, og Mads Agger i sin Stol som en erfaren Høvdingeskikkelse. - Ingen kunde da undgaa at hoste Udbytte af hans gode og lyse Forstand, der gav ham praktisk Greb ]h'u\ Livets mange udvortes Forhold. Hans Viljestyrke og Mod skal i hans yngre Aar - efter Sigende - have virket næsten overvældende, hvilket vakte ba.._'l.de Beundring og Modstand. Selv op i hans høje Alder mødte man ofte hans viljestærke Natur, saa man flere Gange, hvor han æggede til Modstand, blev mindet om Asbjørn af )ledalhus eller den gamle Togny Lagmand. Naar han, som det stundom hændte i Vennelag, nævnte "den gamle Adam i os", da var man ikke i Tvivl om, at han tit havde følt sin naturlige, aaudelige Styrke bryde frem med en Vælde, der trængte til en sikker Tugtemester, men man fik tillige en Følelse af, at han ved Modet med "den gamle Adam 11 havde lært Ydmyghedens store Kunst; netop dette gav hans Levned dets dybeste Betydning. Der var mange Ting, Mads Agger kunde tale med om, men aldrig var der den Dd over ham, som naar rler blev Tale om den Herlighed. Kristenfolket er kaldet til; da kunde han bryde ud i Forundring over, at han var kommen til at opleve S.:'\a megen Livsens Lykke, og da mærkedes det, at han grundede paa, hvorledes han skulde faa Vorherre sagt Tak derfor. Da han var ung Mand, begyndte den grundtvigske Livsoplysning at trænge ud til Folk - ogsaa her i VestjyUand. Det ældste grundtvigske Præstekuld fandt i Mads Agger en Mand, der ikke kunde lade være at tage ved Lære, og snart blev han den, der i Tro paa Guds Aands Vejledning turde træde nye Stier sammen med Folk her.

24 24.lurg. Jurgcnscn Borup Det faldt ham naturligt at g~'\ pa.1. u banede Stier; derfor er hans Navn knyttet saa noje sammen med Grundlæggelsen af det grundtvigske Kirkeliv paa denne Egn, samtidig med, at hans Haand greb kraftigt ind i det praktiske Livs mange Foretagender. - Da han blev gammel (omlrr. 80 A ar), kunde man have ventet, at han havde følt sig træt og mæt af Dage. Det blev dog ikke Tilfældet, men ved enkelte Lejligheder, f. Eks. paa hans Fødselsdag, mærkede man paa hans Tale og Sang, at han var beredt paa at møde Døden naar som helst, thi han havde fundet Bamesæde hos den Herre, der er Dødens Overvinder. Adskillige af hans nulevende Venner vil sent glemme det lyse, livfulde, gamle Ansigt, der J>aa hans 80 Aars Fodselsdag var særlig straalende, fordi han netop ved denne Lejlighed var fyldt af Forundring over- og Tak for, hvad han havde oplevet sammen med Gud og 1\lennesker, og han var i Forventning om en stor Herlighed. Han havde for nogle Aar tilbage lært i Kirken at synge:,,lovsynge Herren min Mund og mit Indre" W en ny Melodi af Thorvald Aagaard, og det var da, som denne Salme blev et Udtryk for OJ')Sparet Kraft hos ham; særlig sang han med en forunderlig Hjertevarme det sidste Vers: "Lovsynger Herren, hans Værker i Klynge, Verdener alle, thi Riget er hans! Glæd dig, min Sjæl, til for e\'igt at synge Skaberens Pris, h\ or han troner i Glans!" l\lads Agger var ikke uden svæf1e Provelser og Fristelser, men i saadanne Tider kunde han søge Hjælp i Ord som clisse :

25 :\lads Agger. Kjolhcdc 25,.:Kærlige Frelser! Du ser.min A ttraa til hvad der er evig det bedste, mellem.min Sjæl og hvad brwt skal forgaa ot. sne.lgende Dyb d!u!befæster, saa Verden jeg ser ej frister.mig mer, men Himlen, jeg haabet, mig vorder saa kær, at H jærtet er rier!" Paa hans 80 Aars Fødselsdag (11. Decbr. 1911) sang vi:,. Vor Hyldest til Ære ag Ta,k vi frembære for hv~d t.lu bar frem, for hvad dju mon virke i Skole og Kirke og her i dit Hjem. Det, ok.9e i Tider saa lange til Glæde for Slægterne mange! Tit krrdsed vi Klinge, den haardt vi mon svinge i Dognets Strid, og mangen en Vunde vel give det kunde i Holmgangens Tid. Dog altid, naar Kampene stilte, lan~ ~ mel'il der bandt, end der.skilte- End Je, e du længe bland1. Venner i :~\'længde saa frejdlig og 1\.ro; ej Svaghed du frjste, daadrjg.til det sidste og fast i din Tro, saa klarøjet du folger med Tiden, og ung du di! holder i Striden! Og Gud, som dig sendte, hvf;iti geme du 1tjente i Lrs og i Løn, han skænker dig Kraften og s:gne din Aften, saa <ren vorde skøn! Han &tander djg trofast ved S:de, naa.r Sol g.aar j Kvæld under Lide!

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 1-27 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo

Læs mere

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Folkelige foredrag Indhold HOLGER BEGTRUP FOLKELIGE FOREDRAG G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Indhold Forord I. Hjemmet og det personlige Liv De tvende Kirketaarne. Hjemmet som Menneskeslægtens

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Smede- og håndværker-anerne i slægten:

Smede- og håndværker-anerne i slægten: 1 Smede- og håndværker-anerne i slægten: David Katkjær Davidsens slægtsbog skrevet i perioden 1937-1941. Oversat direkte - som han har håndskrevet af Ib Brændgaard Jensen, dog er der brugt retskrivningen

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 1 3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 3.1 Kildematerialet. Kildematerialet til denne periode er mere omfattende end til de tidligere omtalte perioder, idet

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere