Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato Produktionsdato: Se print på dunken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato Produktionsdato: Se print på dunken."

Transkript

1 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. 5 liter Ukrudtsmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses forord ning en 1107/2009. Deklaration: Clomazon 360 g/l CS (33,6 % w/w) Type: Flydende, mikrokapsel suspension Indhold: 5 L Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato Produktionsdato: Se print på dunken. Batchnummer: Se print på dunken. Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyt telsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets infor ma tions materiale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i kartofler kun anvendes hvert tredje år. Anvendelsen skal ske efter lægning og ikke senere end 5 dage før fremspiring. Må i vinterraps kun anvendes hvert tredje år. Anvendelsen skal ske efter såning og ikke senere end 3 dage efter. Efter dyrkning af kar tofler må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13). Producent og godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

2 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 2 Brugsanvisning: Afgrøder Reactor 360 CS kan benyttes mod ukrudt i vinterraps og kartofler før fremspiring. Reactor 360 CS har god effekt på en lang række tokimbladede ukrudtsarter og visse græsser, dog er der ingen effekt på rodukrudt. Virkemåder Clomazon er et systemisk middel der efter udsprøjtning hurtigt bliver optaget i spiringsfasen via kimstænglen og rødder. Midlet bliver herefter transporteret i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad- og skudspidserne. Fordelingen i bladene sker ved hjælp af diffusion. Clomazon har en hæmmende/blokerende effekt på dannelsen af klorofyl i grønkornene og andre pigmenter involveret i fotosyntesen, der derved blokeres. Reactor 360 CS udsprøjtes før ukrudtet er fremspiret. Under ukrudtets fremspiring eller umiddelbart efter afbleges dette med nedvisning til følge. Afhængig af klimatiske forhold og jordtype vil man ved normal dosering kunne regne med en virkningstid på 4-8 uger. Brug af Reactor 360 CS anbefales ikke på jorde med et højt humusindhold, da dette kan give en mindsket effekt. Virkningsklasse Reactor 360 CS tilhører resistens klasse F4: DOXP-syntese-hæmmer. Bemærkninger Ved udsprøjtning må afgrøderne ikke være fremspiret, da dette kan medføre kraftig afblegning og svækkelse af afgrøderne. Reactor 360 CS skal i vinterraps udsprøjtes efter såning og senest 3 dage efter. I rapsholdige sædskifter, skal der minimum være 2 år, hvor den enkelte mark ikke behandles med clomazon. I kartofler skal Reactor 360 CS udsprøjtes efter lægning og senest 5 dage før fremspiring. Afgrøderne må på sprøjtetidspunktet ikke være fremspiret. I kartoffelholdige sædskifter, skal der være minimum 2 år, hvor den enkelte mark ikke behandles med clomazon. Der kan i etableringsfasen af afgrøderne forekomme spredte og midlertidige afblegninger, dette ses specielt på sandjorde efter kraftig nedbør. Normalt forsvinder denne lysfarvning dog efter et stykke tid og har ingen indflydelse på kvalitet og udbytte. Ved udsprøjtning på tør jord forbliver Reactor 360 CS stabil og inaktiv, men midlet aktiveres igen når jordoverfladen bliver fugtig. Efterfølgende afgrøder Efter dyrkning af kartofler må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Ved udvintring af vinterraps behandlet med Reactor 360 CS, kan man om foråret efter grundig pløjning så om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør. Dosering og anvendelsesskemaer Normaldoseringen for Reactor 360 CS og anvendelse er beskrevet i nedenstående tabel: Afgrøde Ukrudt Tidspunkt Udsprøjtning Dosering Vinterraps Reactor 360 CS Efter såning og senest 3 Reactor 360 CS bør udsprøjtes jævnt og 0,25 l/ha har meget god dage efter. Rapsen må direkte på jorden i et veltilberedt såbed På let virkning mod ikke være fremspiret. uden knolde og med en god jordfugtig- sandjord bør hyrdetaske og Der skal minimum være hed. Det er vigtigt at hele arealet dækkes. doseringen burresnerre. 2 år, hvor den enkelte Frøene bør ligge i ensartet dybde (min. reduceres til mark ikke behandles 2 cm.) og direkte kontakt mellem raps- 0,20 l/ha Reactor 360 CS med clomazon. frøene og sprøjtevæsken bør undgås. har god virkning Midlet skal ikke indarbejdes i jorden og mod fuglegræs, tromling efter udsprøjtning frarådes. rød tvetand og Kartofler ærenpris. Efter lægning og senest Reactor 360 CS udsprøjtes jævnt og 0,25 l/ha 5 dage før fremspiring. direkte på kartoffelkammene, som bør På let Reactor 360 CS Der skal minimum være være faste og med god jordfugtighed. sandjord bør har moderat virk- 2 år, hvor den enkelte Det er vigtigt at hele arealet dækkes. doseringen ning mod hanekro, mark ikke behandles Kartoflerne bør være lagt i ens dybde reduceres hundepersille, med clomazon. og direkte kontakt mellem læggekartof- til 0,20 l/ha kornblomst, hvid- lerne og sprøjtevæsken bør undgås. melet gåsefod, Midlet skal ikke indarbejdes i jorden og pengeurt, pileurt aktiviteter der påvirker det øverste jordog enårig rapgræs. lag bør undgås eks. radrensning, nedvanding af kammene mv.

3 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 3 Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Reactor 360 CS fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Reactor 360 CS, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal der anvendes præperatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Reactor 360 CS skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål. 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål. 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og 3 -naturbeskyttelsesområder. Påfyldning på arealer hvor Reactor 360 CS udbringes, må ikke ske nærmere end: 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 3 -naturbe skyt - telsesområder. Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson. Sprøjteteknik Ved udbringning af Reactor 360 CS bør midlet opblandes med en vandmængde på mellem 100 og 200 l vand/ha. Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning. Vindafdrift bør undgås til f.eks. til - stødende haver, læhegn mv. Afdrift til marker med følsomme afgrøder eller til marker hvor såning af følsomme afgrø - der er planlagt skal undgås. Sprøjtevæsken bør dække hele jordoverfladen og væskemængde bør reguleres så dette er muligt. Der skal tages højde for vejr- og vindforhold samt sprøjteudstyr ved valg af væskemængde. Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende tryk og hastighed. Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dyser ved forskelligt tryk og kørehastighed. Dyse Tryk (2-4 bar) Km/t (max km/t) Vandmængde, l/ha 02/025 3, /315 02/025 2, /279 02/025 3, /220 02/025 2, /180 02/025 2, /140 02/025 2, /120 Rengøring af sprøjte Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med % af tankkapaciteten ( l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Reactor 360 CS er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

4 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 4 Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts Bortskaffelse af tom emballage Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles 3 gange inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Da der er skylleudstyr på sprøjten, kan denne skylning nemt forgå i forbindelse med sprøjtearbejdet. En tæt plasttønde i kemikalierummet, er velegnet til opbevaring af tom emballage samt emballage med middelrester til affaldsordningen. Emballagen må ikke genbruges. Opbevaring og holdbarhed I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed. Tankblanding Reactor 360 CS er kemisk kompatibelt med de relevante jordmidler, der benyttes i vinterraps og kartofler. Tankblanding med glyphosat-holdige produkter er ligeledes muligt, hvis betingelserne for dette ellers er overholdt. Resistenshåndtering Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Reactor 360 CS tilhører gruppen af DOXP-syntese-hæmmer. (Resistensklasse HRAC F4). Generelle betingelser og ansvar Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Registrerede varemærker Reactor 360 CS er et registreret varemærke hos Cheminova A/S. All Clear Extra: ALL CLEAR er et registreret varemærke hos Service Chemicals. Førstehjælp Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Sørg for at den tilskadekomne får frisk luft og ro. Søg læge ved vedvarende ubehag og medbring brugsanvisning. Skyl munden grundigt og drik mælk eller vand. Undgå opkastning. Søg læge og medbring brugsanvisning. Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved ubehag og sygdomstegn. Medbring brugsanvisning. Skyl straks med vand, gerne fra en øjenskyller. Spil øjet godt op og fortsæt behandlingen i min. 20 minutter/indtil kemikaliet er skyllet væk. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning. Ingen specifik modgift eller symptomer. Yderlig information: Nødtelefon: (+45) eller Giftlinjen på Bispebjerg Hospital (+45)

5 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 5 SIKKERHEDSDATABLAD Reactor 360 CS (CLOMAZON 360 g/l CS) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Reactor 360 CS (CLOMAZON 360 g/l CS) Anvendelse Ukrudtsmiddel Producent CHEMINOVA A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig Nødtelefonnr. (+45) (24 timer; kun i nødstilfælde) 2. FAREIDENTIFIKATION Denne formulering indeholder mikroindkapslet clomazon. Giftigheden af indkapslet clomazon er lavere end den af selve clomazon. Den nærmer sig giftigheden af clomazon kun i tilfælde hvor gnidende kræfter ødelægger kapslerne og således frigør det aktive stof Produktets EU-klassificering ifølge Dir. 1999/45/EC som ændret R52/53; se pkt CLP-klassificering ifølge Reg. 1272/2008 som ændret Farer for vandmiljøet: Kronisk Kategori 3 WHO-klassificering Ingen (usandsynligt at stoffet kan give anledning til akut fare ved normal brug) 2.2. Sundhedsfarer Der forventes ingen alvorlige farer for helbredet Signaler og symptomer på eksponering Ved mundtlig indtagelse medførte det aktive stof i dette produkt formindsket aktivitet, løbende øjne, blødende næse og ukoordineret opførsel i forsøgsdyr Miljøfarer Produktet er skadeligt for vandorganismer. Se pkt SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER 3.1. Aktivstof Clomazon CAS-navn 3-Isoxazolidinone, 2-[(2-chlorophenyl) methyl]- 4,4-dimethyl- CAS-nr IUPAC-navne 2-(2-Chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2- oxazolidin-3-on 2-(2-Chlorobenzyl)-4,4-dimethylisoxazolidin- 3-on ISO-navn Clomazon EF-nr. (listenr.) EU indeksnr. Stoffets EU- Xn;R22 N;R50/53; se pkt. 16. klassificering Strukturformel 3.2. Sammensætning Aktivstof Clomazon Teknisk 34 vægt% Andre Emulgatorer, vand, osv. 66 vægt% indholdsstoffer Clomazon 360 g/l CS er en suspension i vand af porøse mikro - kapsler indeholdende det aktive stof clomazon. Mikrokapslerne består af polyurea polymer. Oplysningspligtige Solvesso 200 ND 7 vægt% stoffer Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk CAS-nr.: , EF-nr. (EINECS-nr.): EU-klassificering: Xn;R65 R66 N;R51/53; se pkt ,2-Benzisothiazol-3(2H)-on maks. 0,015 vægt% CAS-nr.: , EF-nr. (EINECS-nr.): EU-klassificering: Xn;R22 Xi;R38-41 R43 N;R50; se pkt FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Ulykkes- og førstehjælpsprocedure Generelt Vent ikke på at symptomer udvikler sig i tilfælde af eksponering, men start straks proceduren som beskrevet nedenfor. I tilfælde af indtagelse tilkald straks lægehjælp. Beskriv tilskadekomnes tilstand og omfanget af eksponeringen. Ved øjenkontakt Skyl omgående øjnene med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens øjenlågene åbnes indimellem, indtil kemikaliet er fjernet helt. Kontaktlinser fjernes efter få minutter, og øjnene skylles igen. Ved hudkontakt Fjern straks forurenet tøj og sko og skyl huden med meget vand. Vask efterfølgende med vand og sæbe. Søg lægehjælp hvis nogen form for symptomer udvikler sig. Ved indtagelse Lad tilskadekomne skylle munden og lad ham/hende drikke flere glas af vand eller mælk, men fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning alligevel forekommer, skyl munden og giv væske igen. Giv aldrig en bevidstløs person noget i munden. Tilkald straks lægehjælp. Ved indånding Ved ildebefindende bringes vedkommende straks i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis ubehag varer ved Anvisninger til lægen Der findes ingen specifik modgift mod dette stof. Maveskylning og/eller administration af aktivt kul kan overvejes. Efter dekon - taminering skal behandling af eksponering rettes på kontrol af symptomer og den kliniske tilstand. 5. BRÆNDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler og fremgangsmåde Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved større brande. Brug vandtåge til at holde ild udsatte containere afkølet. Brandstedet nærmes fra vindsiden for at undgå farlige dampe og

6 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 6 giftige nedbrydningsprodukter. Bekæmp ilden fra beskyttede områder eller fra den maksimalt mulige afstand. Undgå at bruge samlet vandstråle. Området inddæmmes for at undgå at vandet løber ned i vandafløb. Brandmænd bør anvende fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsestøj Farlige nedbrydningsprodukter ved brand De væsentligste nedbrydningsprodukter er: nitrogenoxider, hydrogenchlorid, kulmonoxid, kuldioxid og forskellige chlorerede organiske produkter Specielle brand- og eksplosionsfarer 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlig beskyttelse Anvend alle beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger. Afhængig af spildets omfang kan det betyde anvendelse af respirator, ansigts maske eller sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj, handsker og gummistøvler når der skal ryddes op efter spildet. Se pkt. 8, Personlig beskyttelse Forholdsregler ved spild Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild. Tomme beholdere, som kan lukkes, bør være til rådighed til opsamling af spild. Kilden til spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert. Undgå yderligere spredning på overflade, jord eller vand - løb Rengøringsmetode Spild på gulvet eller på anden uigennemtrængelig flade skal absorberes med et absorberende materiale såsom universal - bindemiddel, læsket kalk, Fullers jord eller andet absorberende ler. Opsaml det forurenede absorberende materiale i egnede con - tainere. Skyld området med meget vand og industrielt vaskemid - del. Skyllevandet opsamles ved hjælp af absorption og opsamles i egnede containere. Vand må forhindres at komme i vandafløb. Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af det forurenede vand. Det forurenede vand skal opsamles og fjernes til behandling eller bortskaffelse. Ukontrolleret udslip i vand løb skal meldes til de ansvarlige myndigheder. Store spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i egnede containere Bortskaffelse De brugte beholdere skal lukkes forsvarligt og mærkes. Henvisning til pkt. 13 for bortskaffelse. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler ved håndtering I et industrielt miljø er det vigtigt at undgå al personlig kontakt med produktet, hvis muligt ved hjælp af lukkede og fjernstyrede systemer. Ellers bør materialet behandles vha. mekaniske midler så meget som muligt. Tilstrækkelig ventilation eller lokal udsugning er påkrævet. Udstødningsgasserne bør renses eller behandles på anden vis. Se pkt. 8 for personlig beskyttelse. Til brug som pesticid ses først efter påkrævede forholdsregler og anvisninger til brug af personlige værnemidler på den officielt godkendte etiket på emballagen, eller anden officiel vejledning eller gældende lovgivning. Hvis disse mangler se pkt. 8. Forholdsreglerne fra pkt. 8 gælder primært håndtering af det ufortyndede produkt og til blandingen af sprøjtevæsken, men kan også anbefales ved udbringning af den færdige sprøjtevæske Forholdsregler ved oplagring Produktet er stabilt under normale oplagringsforhold. Beskyt mod stærk varme og kulde. Opbevares i lukkede og mærkede beholdere. Opbevaringsrummet bør være bygget af ildfaste materialer, lukket, tørt, ventileret og med uigennemtrængeligt gulv, utilgængeligt for uautoriserede personer og børn. Et advarselsskilt med GIFT anbefales. Rummet bør kun bruges til opbevaring af kemikalier. Fødevarer, drikkevarer, foder og såsæd bør ikke være til stede i rummet. En vandhane til at vaske hænd - erne under bør være til rådighed Særlig anvendelse Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende må bruges til officielt godkendte anvendelser i overensstemmelse med en etiket godkendt af myndighederne Forebyggelse af brand og eksplosion 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Grænseværdier for personlig eksponering Ikke fastslået for clomazon. Solvesso 200 ND 100 ppm total kulbrinte anbefales Personlige værnemidler Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for per - sonlige værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når luk - kede systemer ikke kan anvendes, eller når det er nødvendigt at åbne systemet. Overvej behovet for at gøre udstyret eller rørsyste - met sikkert før det åbnes. Åndedrætsværn Det anbefales at anvende friskluftforsyning v.hj.a. ventilation i størst muligt omfang. Åndedrætsværn anvendes hvis ventilationen er utilstrækkelig. Filtertype A2B2E2K2HgP3 (kombinationsfilter; farvekode brun, grå, gul, grøn og hvid). Beskyttelseshandsker Anvend kemikalieresistente handsker såsom laminat, butylgummi, nitrilgummi eller viton. Gennembrudstiden for clomazon af disse materialer er ukendt, men det forventes at de giver en fornuftig beskyttelse. Øjenbeskyttelse Anvend sikkerhedsbriller. Det anbefales at have en øjenskyller til rådighed i arbejdsarealet, når risikoen for øjenkontakt eksisterer. Anden beskyttelse Anvend egnet kemikalieresistent beskyttelsestøj for at undgå kontakt med huden Arbejde/hygiejne foranstaltninger Hold ubeskyttede personer og børn væk fra arbejdsområdet. Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå at indånde dampe eller sprøjtetåge. Fjern straks forurenet tøj. Vask omhyggeligt efter arbejdet. Handsker skal vaskes grundigt med vand og sæbe, før de tages af. Efter arbejdets udførelse tages al arbejdstøj af og kroppen total - afvaskes med vand og sæbe. Anvend kun rent tøj efter arbejde. Vask beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesudstyr med vand og sæbe efter hver brug.

7 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 7 Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er ud - sat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets ud - førelse) Miljøeksponeringskontrol Udled ikke stoffet til miljøet. Se pkt. 13 for bortskaffelse. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Tilstandsform Tyktflydende væske 9.2. Farve Grålighvid 9.3. Lugt Aromatisk 9.4. Smeltepunkt Under 0 C 9.5. Kogepunkt Nær 104 C 9.6. Massefylde 1,08 g/ml ved 20 C 9.7. Damptryk Clomazon : 1,44 x 10-4 mm Hg ved 25 C 9.8. Viskositet Viskositet afhænger af forskydningsraten (shear rate) 6500 mpa.s ved 20 C 6330 mpa.s ved 40 C 9.9. Overfladespænding Ufortyndet: 56,9 mn/m ved 25 C 1 g/l emulsion i vand: 61,2 mn/m ved 25 C Opløselighed i vand Produktet er opløseligt i vand. Clomazon : 1100 mg/l Opløselighed i organiske opløsningsmidler Organiske opløsningsmidler fremmer ekstraktion af aktivstoffet fra mikrokapslerne. Clomazon er opløseligt i acetone, acetonitril, chloroform, cyclo - hexanone, dichlormethan, methanol, toluen, heptan, dimethyl - formamid Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Clomazon : log Kow = 2, ph Ufortyndet: 7,5-8,9 1% emulsion i vand: 6,6-7, Flammepunkt Ikke under kogepunktet Selvantændelsestemperatur > 400 C Eksplosionsgrænser Kendes ikke Eksplosive egenskaber Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende 10. STABILITET OG REAKTIVITET Termisk nedbrydning Stabilt ved stuetemperatur Farlige nedbrydningsprodukter Se pkt Materialer der skal undgås 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Toksikokinetik, metabolisme og distribution Clomazon absorberes hurtigt og udskilles også hurtigt. Det di stri - bueres jævnt i kroppen og bliver næsten helt omsat. Der er ikke fundet antydning af akkumulering Akut giftighed Produktet betragtes ikke som at være sundhedsskadeligt. Dog skal det altid behandles med sædvanlig forsigtighed ved arbejde med kemikalier. Produktets akutte giftighed er målt til: Optagelsesvej - indtagelse LD50, oral, rotte: > 2000 mg/kg - hud LD50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg - indånding LC50, indånding, rotte: kan ikke måles af tekniske grunde Irriterende egenskaber Ikke irriterende Allergisk sensibilisering Medfører ikke overfølsomhed i marsvin. Dog indeholder produktet maks. 0,015% af 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, som fremkalder allergi Kræftfremkaldende egenskaber Clomazon er ikke kræftfremkaldende Virkninger på forplantningsevne Ingen effekter på fertiliteten er fundet for clomazon Teratogenicitet Ingen indikationer af teratogene effekter (fosterskader) er fundet Mutagenicitet Clomazon er ikke mutagent. 12. MILJØOPLSYNINGER Økotoksicitet Produktet er et ukrudtsmiddel og forventes derfor at være giftigt for alle planter. Produktet er skadeligt for grønne alger, dafnier og fisk. Det anses som ikke giftigt for mikro- og makroorganismer i jorden, fugle og insekter. Økotoksiciteten, som målt på produktet, er: - Fisk Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) 96-t LC50: 64,8 mg/l - Invertebrater Dafnier (Daphnia magna) 48-t EC50: 28,4 mg/l - Alger Grønne alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 72-t EC50: 20,4 mg/l - Regnorme Eisenia fetida 14-dages LC50: 679 mg/kg tør jord - Bier Honningbier (Apis mellifera L.) 48-t LD50, oral: > 309 µg/kg 48-t LD50, kontakt: > 279 µg/kg Mobilitet Under normale forhold er clomazon moderat mobilt i jord Persistens og nedbrydelighed Clomazon er moderat nedbrydelig i miljøet. Nedbrydningstider varierer meget med omstændighederne fra få uger til få måneder i aerobisk jord og vand. Nedbrydningen sker mikrobiologisk Bioakkumulationspotentiale Clomazon har et lavt potentiale til at bioakkumulere. Den målte bioakkumulationsfaktor for clomazon er Det udskilles hurtigt. 13. OVERVEJELSE VED BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af affald Affald bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som kemikalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: T Kemikalieaffaldskortnr.: EAK-kode: Pesticider,

8 Reactor 360 DK 5L book_' 28/06/ Side 8 Undgå at forurene vand, fødevarer, foderstoffer eller såsæd ved oplagring eller bortskaffelse Bortskaffelse af container Bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som farligt affald. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Klassificering for transport Ikke klassificeret som farligt materiale til transport. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING MÆRKNING I EU Ifølge Dir. 1999/45/EC som ændret Faresymbol Ingen Indeholder Clomazon R-sætninger 52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-sætninger S61: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandør-brugsanvisning. Øvrige bemærkninger Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje GLOBALT HARMONISERET SYSTEM Ifølge EU Reg. 1272/2008 som ændret CLP-klassificering Farer for vandmiljøet: Kronisk Kategori 3 CLP-mærkning Produktidentifikator Clomazon 360 g/l CS Indeholder Clomazon Farepiktogrammer krævet på etiketten Ingen Signal ord Faresætninger H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Supplerende faresætninger EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. EUH401: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Sikkerhedssætninger Forebyggelse P273: Undgå udledning til miljøet. Reaktion Opbevaring Bortskaffelse P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokal regulering Øvrige regler gældende i Danmark Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om farligt arbejde for unge) Status i forhold til regulativer Alle stoffer i dette produkt er dækket af EU s kemikalielovgivning. 16. ANDRE OPLYSNINGER Brugte R-sætninger R22 Farlig ved indtagelse. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Materialet må kun udbringes af personer, som er i besiddelse af et gyldigt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af som ændret (om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler). Dette gælder dog ikke for elever under uddannelse. Informationen præsenteret i dette sikkerhedsdatablad anses for at være nøjagtig og pålidelig, men brug af materialet varierer og der kan være situationer ikke forudset af Cheminova A/S. Materialets bruger bør overveje informationens gyldighed under brugerens specifikke omstændigheder.

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.03 Side 1 Rubric Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10 liter Rubric Deklaration: Epoxiconazol........................... 125

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk AGROS Clopyralid 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Aros Clopyrald Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 107-21-1 Glycol Xn;R22 25 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 107-21-1 Glycol Xn;R22 25 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-11-2020 Revision: 16-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad TRÆ-NORD A/S 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn Godkendelsesnr. Leverandør Nødtelefon 617-1 TRÆ-NORD A/S Fax. 75 50 82 12 Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad INTER-DIFLUFENICAN

Sikkerhedsdatablad INTER-DIFLUFENICAN Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST reg. nr.: 221-131 Revision: 12-12-2007 / ABB Anvendelse: Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 30042008 Revision: 30042008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: Ethofumesat 500 g/l (44,7% w/w) Formulering:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Yunik Facadevask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Erhvervsvej 25

Sikkerhedsdatablad. Yunik Facadevask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Erhvervsvej 25 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20090301 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Rengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 29-11-2007 Revision: 29-11-2007 / HBN Erstatter den: 13-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. L125148 DENM/9J Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. 5 L Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. ADVARSEL

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Suspoemulsionskoncentrat. Indhold pct. EF-Nr. nummer 279-752- 9 265-199- >30 < 40 % 202-436- 9

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Suspoemulsionskoncentrat. Indhold pct. EF-Nr. nummer 279-752- 9 265-199- >30 < 40 % 202-436- 9 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk STARPRI 650-123 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.:

Læs mere

Kalif 360 CS 3 L. Scan for brug. ADAMA Registrations B.V. ANEKALDK3LT/01/A

Kalif 360 CS 3 L. Scan for brug. ADAMA Registrations B.V. ANEKALDK3LT/01/A Kalif 360 CS Ukrudtsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Clomazon 360

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2103741 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2008 / IRE PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: AquaPy Reg. Nr.: 18-499 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet af: HRN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY Produkt kode (UVP) 04929233

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad Lubcon Turmogearoil PE rækken 68,100,150,220, 320, 460, 680 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK MOUNTAIN FRESH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND Anvendelse:

Læs mere

Advarsel og førstehjælp

Advarsel og førstehjælp Legacy 500 SC Legacy 500 SC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: A-TOX + Reg. Nr.: 179-75 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk Indoxacarb 650-130 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Indoxacarb 650-130 Importør: 2. Fareidentifikation

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1776370 Leverandør: Revision: 26-10-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: Støbemasse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Dato: 25-10-02

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Dato: 25-10-02 Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 1. Identifikation af stoffet/materialet og af virksomhed: Handelsnavn: Cerone Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Vækstreguleringsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere