Maj Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet Håndværkerbyen Greve Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk"

Transkript

1 Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen Greve Tlf

2 Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted Formål Andelshavere Andelshavernes rettigheder Andelshavernes forpligtelser Udtræden af selskabet Levering til ikke-andelshavere (forbrugere) Anlæg Ledninger over privat grund Indskrænkninger i vandleverancen Generalforsamlinger Stemmeret og afstemninger Bestyrelsen Tegningsret Regnskabet Opløsning af selskabet Ikrafttræden

3 Navn og Hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 3. juni 1934, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Greve Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Greve Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ: At drive en effektiv vandforsyning under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø, herunder forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage andelshavernes og forbrugernes fælles interesse i alle spørgsmål om vandforsyning og grundvandsbeskyttelse samt dermed forbundne anliggender. Andelshavere 3 Som andelshaver i selskabet kan optages grundejere inden for værkets forsyningsområde, hvis ejendom er tilsluttet vandværket og som har betalt anlægsbidrag i henhold til gældende regulativ. Enhver grundejer, der opfylder nævnte betingelser, kan blive andelshaver i selskabet, når der til bestyrelsen indgives begæring herom og indbetales et andelsindskud, således som dette til enhver tid måtte være fastsat af generalforsamlingen. Boligselskaber, herunder andelsboligforeninger, kan ligeledes optages som andelshavere dog med den begrænsning, at der højst kan tegnes én andel for hver afdeling, boligselskabet måtte være opdelt i. Såfremt en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, skal alene ejerforeningen kunne optages som andelshaver. Stat, Region eller Kommune, som driver institutioner indenfor vandværkets forsyningsområde, kan optages som andelshavere. 2

4 Andelshavernes rettigheder 4 Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved tegning af andel udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Andelshavernes forpligtelser 5 For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital. Udtræden af selskabet 6 Udtræden af selskabet kan finde sted i forbindelse med salg eller anden afståelse af ejendommen. Ved udtræden udbetales det indbetalte andelsindskud, og der kan ikke på anden måde udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Eventuelle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af andelshaveren. Levering til ikke-andelshavere (forbrugere) 7 Grundejere og andre ejere, der ikke ønsker at blive andelshavere, samt institutioner - som ifølge deres natur eller vedtægter ikke kan være andelshavere - har ret til at blive forbrugere og kan forsynes med vand efter de i regulativet fastsatte regler. Det samme gælder andre distributionsforetagender, der helt eller delvis dækker deres leveringsforpligtelser ved køb fra Greve Vandværk. 3

5 Anlæg 8 Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger. For andelshavere, der senere tilsluttes vandværket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning efter de i regulativet fastsatte bestemmelser. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledninger samt de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler selskabet. Ledninger over privat grund 9 Selskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst mulig gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for en andelshaver at føre sin jordledning over en anden andelshavers eller forbrugers grund, er denne forpligtet til at tåle dette, såfremt bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen. 4

6 Indskrænkninger i vandleverancen 10 Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuelle udgifter for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken andelshavere eller forbrugere - bortset fra de i 7 nævnte distributionsforetagender - må forsyne andre end eventuelle lejere eller ejerlejlighedsejere med vand, jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser. Vandspild skal undgås, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen et gebyr eller lignende særafgift. Generalforsamlinger 11 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hver enkelt andelshaver samt ved avertering i lokalblade efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Forslag som ikke er indeholdt i dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra andelshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsen inden den 15. i den forudgående måned. Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: Valg af dirigent. Beretning om det forløbne år. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Budget for det/de kommende år fremlægges. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Eventuelt. 5

7 Generalforsamlingen fastsætter gennem det vedtagne budget honorarer til bestyrelsens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10% af andelshaverne til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af anmodningen og dagsordenen skal udsendes sammen med indkaldelsen. Det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. En andelshaver har én stemme. Stemmeret og afstemninger 12 Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et familiemedlem eller en anden andelshaver men ingen andelshaver kan repræsentere mere end én fuldmagt. Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg. Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af andelshaverne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første men ikke den anden af disse 2 betingelser er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Bestyrelsen 13 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 ( 3 ) og 3 ( 4 ) medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6

8 Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage det nødvendige personale samt afholde de efter bestyrelsens skøn nødvendige udgifter til administration, drift og vedligeholdelse samt grundvandsbeskyttelse m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabsførelsen og opstilling af regnskaber og budget. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at indgå aftaler om overtagelse af andre vandværker i kommunen og /eller indgå drifts- og serviceaftaler med sådanne. Overtagelse af andre vandværker kræver dog efterfølgende godkendelse på selskabets generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Tegningsret 14 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Såfremt formanden måtte være forhindret udøves hans beføjelser af næstformanden. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende modtagelse af indtægter og anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Bestemmelser herom fastsættes af bestyrelsen i forretningsordenen og i instrukser for vandværkets daglige ledelse. 7

9 Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udloddes til andelshaverne. Et eventuelt underskud afholdes af selskabets kapital. Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor. Årsregnskabet underskrives af selskabets bestyrelse samt af revisoren. Opløsning af selskabet 16 Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 12 angivne bestemmelser om vedtægtsændringer. Ikrafttræden 17 Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 3. juni 1934 og senere ændret på generalforsamlingerne den 16. maj 1988, den 24. april 2001, den 10. oktober 2001 samt den 27. april 2011 og den 24. maj Vedtægterne er trådt i kraft efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 24. maj

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere