Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler."

Transkript

1

2 Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn; men om Aftenen var der lunt paa de oplyste Boulevarder. - Jeg tog ud en Morgenstund med Tramway'en gennem de nordøstlige Dele af Byen til Romainville og vandrede til Fods trekvart Time forbi de yder ste Fæstnin gsværker og ud til en lille Land sby, hvor jeg forud havde aftalt med Ejeren af en Sva mpehule, at han skulde vise mig sine Herligheder fra først til sidst. Jeg ankom til hans Hus og fandt ham hjemme. Han bød mig elskværdigt paa et Glas Vin og nogle Kager og fortalte mig, at han netop nogle Dage forud end elig havde solgt sin Hule til en anden, men han havde Lov at vise mig dens Indretning. Svampedyrkeren var en jævn, men dannet, midaldrend e Mand, og han s Hjem tydede paa Velstand og vidnede om mang e Aars god Fortjeneste, Nu havde han opgivet sin Erhvervskilde ; han hav de nok af jordisk Mammon, til at han kunde leve Livet uden at arbejde, og han spekulerede paa, hvad han skulde tag e sig for i Fremtiden. Det var vist noget nær de 100,000 Fr cs., han havde faaet for Svampehulen. Vi gik sammen ud over de tilliggende aabne Marker med Smaahaver, hvor de første af Aarets Planter var begyndt at vise sig. For Enden af en jævn, græsklædt Mark paa en Hekta r Land s Størrelse hævede sig en stejl Skraaning, dækk et af løst Gipspnl ver og større Blokke ; Bakken var helt af Gips. Midt paa Marken laa et Par store Træbygninger - nærmest at se til som Vognporte eller lave Ladebygninger, og 4-5 forskellige Steder spredt rundt paa Mar ken stod smaa, firkantede Træskure af Pyramideform, to. Gange en Mands Højde. Vi gik ind i de store Trælader, og han viste mig, at de var indrettede til Redskabsrum og Vognporte, og at der desud en her var anlagt Bede af Gødnin g, bestemt 3 PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 ~ ~ til Formering af det for Svampedyrkeren nødvendige Champignon Mycelium. Bedene havde Form ' som lange, smalle Aspargesbede og bestod af Gødning, som var tildækketmed Halm. Han lettede det øverste Lag af og viste, hvorledes de hvide Mycel-Fibre havde bredt sig gennem Gødningen som tætte Spindelvævstraade. Disse Traade skulde om kort Tid, naar de indplantedes i de i Svampehulen anlagte Bede, yde hans Eftermand en rig Høst. Vi gik uden for Træbygningen og saa Oplaget af Gødning, som Champignonerne skulde vokse i. Det var en mægtig Dynge af over en Meters Højde og vel" 30 Meter paa hver Led. Gødningen laa nu og gærede; indvendig val' den saa varm, at man brændte sig', naar man stak sin Haand ind i den. Men vi skulde jo ned i Hulen og se det interessanteste - selve det underjordiske Anlæg, og vi forlod Træbygningen og vandrede over Marken hen til et af de smaa firkantede Skure, som viste sig at dække over de dybe Brønde, der forbinder Champignondyrkerens egentlige Arbejdsfelt med Omverdenen. Skurene var omhyggeligt aflaasede, at ingen uvedkommende skulde faa :Adgang. Mange Svampedyrkere, fortalte han, har den Tro - han kaldte det Overtro -, at visse Personer har en ejendommelig Lugt hængende ved sig, som virker skadeligt paa Svampenes Aroma, og mange Dyrkere vilde derfor formene alle fremmede Adgang. Han selv troede ikke paa det og havde aldrig haft Erfaring for, at Tobaksrøg eller anderi -Lugt influerede skadeligt paa Svampene. Han lukkede Døren til Skuret op, og indenfor afslørede sig et cirkelrundt Hul af noget over en Meters Vidde. Op af Hullet ragede en afbarket Fyrrestamme. som paa tværs var gennemboret af korte Jernpinde, der fungerede som Trin. Det hele lignede en stor Hønsestige. Min Ledsager traadte ud paa det øverste Trin og bevægede sig nedad, idet han opfordrede mig til at passe godt paa ikke at glide, for Trinene var fedtede, og Hullet val' dybt. Jeg gik efter og saa Lyset svinde over vore Hoveder. - Mørkere og mørkere blev der, efterhaanden som vi fjærnede os fra Jordens Overflade, dog kunde jeg skelne de Trin, der passerede forbi mit Ansigt. Trinene var kolde at gribe om,. og alt var fugtigt og fedtet, og jeg glædede mig over at have fulgt hans Raad at tage gammelt Tøj paa. Efter en lang Nedtur mærkede jeg Bund under mine Fødder, og jeg' antog, vi var vel ankomne; men jeg hørte en Stemme langt nede fra, som raabte, at jeg maatte holde mig godt fast, naar jeg kom til Afsatsen, og saa træde ned paa næste Stige.

4 21 Jeg pustede lidt og beundrede i Stilhed den ældre Mand, der efter Lyden at dømme var kommet langt dybere ned. Den næste Stige var som den første - med en uendelig Masse Trin..Jeg kiggede opad og saa den runde Aabnin g som en lille lys, rund Plet langt oppe over mig - og fortsatte Trin for Trin nedad. Det bed i Armmusklerne, og jeg hvilede et Øjeblik. Endelig hørte jeg han s Stemme tæt ved mig og saa, at han strøg en Tændstik, som atter gik ud. Jeg var ankommet. Bunden, kunde jeg mærke, var fedtet, og jeg hørte noget Vand risle et Sted. Alt var bælgmørkt. Svampedyrkeren tændte atter en Tændstik og rakte mig en Træpind, der var udbredt til en Plade i den ene Ende, hvor der sad en Lysestump; vi tog hver sit tæn dte Lys i Haanden, og han bad mig følge efter, men passe godt paa at bukke mig, for de underjordiske Gange var ofte meget lave. - Vi gik fremad; de blafrende Flammer afslørede kun de allernærmeste Omgivelser; Væggene var af Jord og Sten, afstivet med Bjælker og Brædder paa.kryds og tværs. Ned ad Væggen sivede Vand,.og fra ' Loftet dryppede det uafladeligt. Turen var ubekvem; man maatte skridte over Bjælker og kunstige Vandrør samtidig med, at man maatte bøje sig for ikke at støde imod Loftet. Snart kom vi ind paa bedre Terrain, og efter en kort Spadseretur naaede vi en Gang, som var noget. mere luftig og højloftet Her var paa hver Side af Stien anbragt et langt Bed, der var saa højt, at det naaede omtrent til Knæet, og dets Overflade var hvid af gipsholdig Jord, som var lagt ove~' Gødningen Dg dannede Jordbund for de Champignons, der snart skulde myldre frem. Længere fremme. i Hulen delte Gangen sig i flere Dele; vi fulgte den ene Gren, som blev bredere og førte ind i en stor Hvælving, og her paa Jorden strakte sig i parallele Rækker lange Bede, der var saa myldrende fulde af Champignoner, at det var en Fryd for øjet at se. Der var Svampe i tusindevis, kridhvid e og faste, varierende fra næsten usynligt smaa til store, netop færdige til Plukning. Svampedyrkeren kunde paa mine Spørgsmaal svare, at d e n Champignon manglede 3 Døgn, d e n havde 7 Døgn igen, og denne skulde plukkes samme Dags Eftermiddag. Ved Plukningen, som skete to Gange daglig, lagdes Høsten paa de smalle Stier mellem Bedene, og om Aftenen blev samtlige høstede Svampe samlet op, omhyggelig lagt i Kurve og sendt til Pari s, hvor de næst e Morgen tidlig afhændedes i Torvehallerne. Vi fortsatte Turen gennem Svampehulen, snart drejede vi til højre, snar t 3*

5 - 22 til. venstre, snart gik vi op ad Bakke, snart nedad. Jeg spurgte ham, hvorledes de bar sig ad med at faa Gødningen ned i Hulen og op igen, naar den var anvendt, og hvorledes Svampene transporteredes op af Dybet, og han fortalte, at det hele maatte passere gennem de smalle Huller, vi var krøbet ned igennem. Dog var der een Skakt, som var særlig vid, og hvori ingen Stige fandtes, og her styrtedes Gødningen ned, naar nye Bede skulde anlægges. ed gennem denne Brønd hang en simpel Jærnkætting, som over en Trisse ved Jordens Overflade kunde trækkes af en Hest. I Kætlingens Ende hængte de saa Kurvene med Champignons, Gødning og hvad andet, del' skulde hejses op til Jordens Overflade. Det var meget simpelt. Vand havde de nok af dernede i Jorden; det sivede ud af Væggene og opsamledes i Beholdere, og ved.hjælp af Vandrør førtes det rundt til de forskellige Dele af Gruben, saa Vandingen kunde gaa bekvemt for sig. Vel en Time gik vi rundt dernede. Om det tildels var de sa mme Gallerier, vi kom igennem flere Gange, ved jeg ikke, men Turen forekom mig umaadelig lang. Endelig stod vi under en Skakt, hvor Himlen øjnedes som en lille Plet højt oppe. Vi slukkede Lysene og begyndte Opstigningen. Den tog lang Tid, og.et Pal' Gange hvilede vi os ved at sætte os over skrævs paa en J ernpind. - Men vi kom op, og Dagsly set overvældede mig efter denne Times Muldvarpetilværelse. Først nogle Minutter efter kunde jeg fatte, at vi var kommet op i den modsatte Ende af Marken; he r havde Svampedyrkeren forud lukk et en af Træpyramiderne op, for at det nedtrængende Lys kunde lette os Opstigningen. Og da jeg var bleven klar over Verdenshjørnerne, forlod jeg Manden og vandrede hjem mod Paris.

6 Fresken fra Plaincourault. Ved C. Ferdinandsen. I det franske mykologiske Selskabs Bulletin for 1911, p , berettes om Opdagelsen af en gammel Freske, hvorpaa der finde s en morsom Fremstilling af Syndefaldet i, man kunde sige, mykologisk Opfatt else. Paa Fr esken, der stammer fra Aar 1291 og finde s i et forfalden t romansk Kapel nær Slottet Plaincourault, Deptm. Indre, Frankrig, ses Eva og, utydeligt, Adam, hver paa sin Side af Kundskabens Træ. Dette synes jo meget trivielt; men hvad der i høj Grad gør Fresken interessant, ikke mindst for Svampekundskabens Dyrkere, er den Omst ændi ghed, at Kundskabens Træ er afbildet i Form af en Svamp, en A garicus. Det er gan ske vist en ejendommelig Agaricus; thi Kunstneren har, øjensynligt for ikke a t ødelægge Forestillingen om T r æ et, taget sin Fantasi til Hjælp og ladet Svam pen grene sig. Stokken bærer ne mlig fire Grene, hver med sin lille Hat - og selve Hovedstammens Hat el' understøttet af to skraat opstigende Grene. Mellem disse Sidegrene slynger Slangen sig om Stammen, idet den byder Eva det traditionelle Æb le. Denne Sva mp har, trods sine fantastiske Grene, sikkert nok en Fluesvamp, Arnanita muscaria (L.), til Forbillede. Ved Stokkens Basis ses tydeligt et opsvulmet Parti, og de to Gren e, der støtte r Hovedstokkens ikke helt udfoldede Hat, skyldes en kunstnerisk 'Opfattelse af den ikke frigjorte Rin g. Hattenes Farve er rød, og de er prydede med lyse Pletter, som ' det sig' hør og bør. Det tør formodes, at Kun stnerens Bevæggrund til at vælge en Aqaricu» som Symbol paa Kundskabens Træ paa godt og ondt skyldes den Omstændighed, at han ikke har kendt noget Træ med baade gode og slett e Frugter, medens han maaske har haft Erfaring for, at Paddehatte af (i hvert Fald for ham) ganske det samme Udseende ku nde være snar t velsmagende og sunde, snart bitre og giftige. At dømm e efter den Stilling, Eva indtager - hun holde r

7 24 - sig med begge Hænder paa Maven og slynger Benene om hinanden, en Holdning, der mere synes at involvere Koliksmerter end Skamfuldhed - kan det i hvert Fald formodes, at Kunstneren har kendt Virkningerne af Giftsvampe og fundet disse egnede til allegorisk at udtrykke Evas Tilstand efter Nydelsen af den forbudte Frugt. Denne kuriøse, 600 Aar gamle Fremstilling af Syndefaldet udgør forøvrigt kun en Del af Fresken i Plaincourault, der forestiller et af den hellige Martins Mirakler.,

8 Nye Undersøgelser over Fluesvampes Giftighed. Ved 0. Winge. I flere Aar har den Lær e været doc er et i Svampe bøger, at Svampes Gift som Regel kan udtrækkes med kogende eller salt Vand. Som en Afvigelse fra denne Re gel har Fluesvampen, specielt den løgkn oldede Fluesvamp (Amanita phalloides), stedse været fremhævet, idet det hævdedes, at dennes Gift var uopl øselig i Vand ogsaa ved Kogning. Ved nogle Und ersøgelser af den ty ske Dr. m ed. FRITZ RABE (Zeitschrift fur experimentelle Patholegie und Therapie, Band 9, Berlin 1911) er den løgknoldede Fluesvamps ( Amanita phalloides') og den kugleknolde de Fluesvamps (A. Mappa's) tok siske Virknin ger blevet udm ærket belyste. RABE anvendte tørrede Eksemplarer af den løgknoldede Flu e svamp. Han knu ste dem i en Morter, tilsatte Saltvand og æltede de opb lødte Svampe krafti gt. [aar han anvendte 5 Gra m tørrede Fluesvampe til 100 Gram Vand, fik han et Udtræk, som han fandt egnet til sine Forsøg. - Hans første Resultat va r det vigtige, at selve Svampe ne efter en saa dan Behandling ingen giftige Virkninger besad. Han fodrede gentagne Gan ge Høns med de saltvandsbehandlede Svampe, uden at Dyrene to g ringest e Skade deraf. Al Giften var alt saa gaaet over i Saltvan det. - In dsprøjtedes 1 Kbcm. af dette Saltvandsudtræk i Ørevenen paa en Kanin, døde den inden eet Minut, og en Dosis, der kun var en Ti endedel af denne, dr æbte en an de n Kanin om end først i Løbet af 1 1 / 2 Time. l /lo Kbcm. af Udtrækket svarer til 1/ 200 Gram tørret Fluesvamp ; man faar herigennem et godt Indtryk af, hvor vold som en Styrke den løgknolde de Fluesvamps Gift besidder. - Medens var mblodede Dyr kraftigt angrebes af Udtrækkets Giftighed, taalte en lille Fisk udmærket, a t 5 Kbcrn. af Vædsken hældtes i dens Vandkumme, der rummede 2 Liter Vand. Der iagttoges slet ingen Virkning. RABE fandt, at Udtrækket indeholdt to forsk elligt virkende Gifte, af hvilke den ene, som lod sig fælde af (var uopløselig i) Alkohol,

9 26 - havde en kraftig Virkning paa Blodet, idet den fuldstændig ødelagde de røde Blodlegemer -.virkede hæmolytisk. Den hæm0 lytiske Gift var dog kun virksom overfor varmblodede Dyr, medens f. Eks. Frøer aldeles ikke forulempedes af den. Ejendommeligt ved denne Gift var, at den efter at være bleven opvarmet til 65 mistede sine giftige Egenskaber ganske. - Det lykkedes endvidere RABE at vise, at Kaniner kunde vænnes til Giften. Dyr, som begyndte med smaa Doser, kunde efterhaanden taale større og større Giftmængder, tilsidst saa meget, som var tilstrækkeligt til næsten øjeblikkelig at dræbe andre Forsøgskaniner, der ikke forud var vænnede til Giften. - Det andet Giftstof virkede overordentlig stærkt paa baade varm- og koldblodede Dyr"). Det fandtes at være et giftigt Alkaloid, som har meget tilfælles med det i den røde Fluesvamp (A. muscaria) forefundne Muscarin. For den kugleknoldede Fluesvamp (A. Mappa) gjaldt, at den indeholdt netop de samme to Gifte, men i langt mindre Mængder end den løgknoldede Fluesvamp. Af alt dette kan sluttes, at saafremt en grundig Kogning eller Udblødning i Saltvand af knuste Fluesvampe foretages, og Vandet bortkastes, vil de saaledes behandlede Svampe næppe indeholde saa megen Gift mere, at den kan forulempe et Menneske i ringeste Grad. Al Giften, begge Giftstofferne, vil gaa over i Vandet. Skulde fejlagtigt nogle Eksemplarer af de nævnte to Arter Fluesvampe have sneget sig ind i en Bunke udblødte spiselige Svampe, vilde man desuagtet, hvis Svampene var findelte, ikke tage Skade af Maaltidet. M e n, normalt knuser man jo ikke Svampene, før de koges, og det er da sandsynligt, at Giften ikke udtrækkes tilstrækkeligt ved en simpel Kogning til, at Fluesvampene bliver helt uskadeliggjorte om end det maa antages, at de i væsentlig Grad berøves deres Giftindhold. RABE'S Arbejde giver Anledning til at opfordre ukyndige Svampesamlere til altid at følge det forøvrigt gamle Raad at koge Svampene i saltet Vand og at bortkaste Vandet, som Svampene er kogt i. Følges denne Regel, vil en Fluesvamp i en Ret spiselige Svampe ikke have nogen skæbnesvanger Indflydelse paa den menneskelige Organisme. 1) Det synes forøvrigt mærkeligt, at det oprindelige Udtræk, der indeholdt - begge Giftstofferne, ikke skulde virke paa koldblodede Dyr, naar det ene Giftstof efter at være bleven isoleret virker dræbende paa disse.

10 Sporespredningen hos Bladhatte og Poresvampe. Ved C. Ferdinandsen. F Ol' C. 3 Aar siden udgav Professor REGINALD BULLER ved Manitoba-Universitetet i Am erika en Bog: Re sear che s on Fun gi, Undersøgelser over Svampe. Han behandler heri biologiske Emner af forske llig Art; men særlig ind gaaende beskæftiger han sig med Sporefældninge n og Sporespredningen hos Bladhatte og Pores v a m p e. Da dette Emne hidtil har ligget næsten brak, og da der tillige over BULLER'S Afhandling er en egen Fri skhed og Original itet, har jeg me nt, at en Gengivelse vil kunne paaregne Interes se ogsaa uden for Fagmændene s snæ vre Kred s. Fru gtlegemet. Som Indledning vil det maaske være gavnli gt at mind e om Frugtlegemerne s Bygning hos de paagældende to Svampegrup per. Som T ype for den første Gruppe, Bladhattene, kan tjene en Svamp som den almindelige Champignon. Hos den voksne Plante ha r Frugtlegemet den kendte Parasolform. idet det bestaar af en lodret S to k, hvorpaa en skærm forme t H a t er vandret udspændt. Paa Hattens Underside sidder L a 111 e Ile r n e, knivbladformede, lodrette Plader, der forløber radiært fra Stokken til Hattens R and. Lamellerne er paa begge Flader saa vel som paa Eggen beklædte med cylindriske eller kølleformede Celler, de saa- kaldte Ba s idi er o : de opsvulmede Endeled af Hyfer, som paa langs genne mløber Lamellern e. Hver enkelt Basidie bærer i sin Spids 4 smaa hornagtige Udvækster, S t e r i g m e r n e, der igen hver især da nner et ægformet eller kuglerundt Legem e, Spor en. Basidier ne er tætpakkede paa Lamellernes Flader og rager vandret frem i Mellemrummet mellem to Nabolameller; betragtes en Lam el fra Fladen, ser man naturligvis Basidiernes Toppe med [le pa a dem siddende Sterigmer og Sporer. Und ertiden finde s mellem Basidierne store sækformede Celler, Cystiderne, der rager langt frem over Basidiernes Niveau ; hos Blækhattene gør disse

11 - 28 Legemer stor Gavn ved at holde de tætpakkede Lameller i passende Afstand fra hverandre. Poresvampene har Basidier og Sporer af gan ske samme Type; men Basidierne beklæder ikke hel' de lodrette Flader af Lameller, men Indsiden af lodrette Rør, de saakaldte Porer. Kun et færre Antal Poresvampe har Stok; Størsteparten har konsolforrnet tilvoksede, vandret udstaaende Frugtlegemer. Vi ser altsaa, at saavel Bladhatte som Poresvampe har van d ret udspændte Hatte med lodrette Hymenieflader (Lameltlademe og Porernes Indside) ; Basidierne staar vandret og peger med deres sporebærende Spids ind i tomme Rum, henholdsvis Rummet mellem to Nabolameller eller Porens Hulhed. Fig..1- Fire Basidie r af Polqporu«squasnosus, adskilte ved golde, Basidie-lignende Celler, de saakaldte P a r a fys e r. (Forstørrelse 625 Gange. Efter B ULLER.) Sporeaftryk. Sporerne, der hver især forrnaar at grundlægge et nyt Mycelium ved deres Spiring og saaledes populært udtrykt er Svampenes Frø, er meget smaa, usynlige for det blotte øje; deres Form er oval eller sjældnere næsten kuglerund, og Gennemsnittet varierer omkring 1/100 af en Millimeter. Ligesom imidlertid Støvpartikler, del' svæver i en Stue, er usynlige og først kan iagttages, naar de har faaet Ro til at ophobe sig f. Eks. paa en Bordplade, saaledes kan ogsaa de fine, usynlige Svampesporer, naar de i længere Tid falder ned fra en Svamp, frembringe hele Støvlag - og det er enhver Samler af Svampe bekendt, at en afskaaren Hat, naar den lægges med Undersiden nedad paa et Bord, efterhaanden aflejrer neden under sig en cirkelrund, pulverformet Sporemasse. Dette Sporepulver gengiver Tegningen af Svampens Lameller, idet de radierende Sporelinier svarer til Mellemrummene mellem Lamellerne. Smukkest bliver Spore-Aftrykket, naar man sætter en Glasskaal over Hatten; thi herved udelukkes Luftstrømningerne, som ellers let griber Sporerne og gør Aftrykket mindre regelmæssigt (Fortsættes.)

12 Forenings-Meddelelser. Ekskursioner. Søndag den 8. Septbr Ekskursion til Grib Skov. 36 Deltagere. - Med Toget fra København 8 50 tog man. til Hillerød og derfra med Gribskovbanen til Grib Sø Station, h vortil man ankom ved 10 1/2 Tiden. Her indto ges paa Pavillonen den medbragte Frokost, hvorpaa startedes mod Hillerød. - Undervejs gjordes en halv Times Ophold i Skoven. Hillerød naaedes KJ. 2 15, og de fleste Deltagere returnerede med Toget 2 35 til Københ avn. Vejret var noget truende, men under selve Ekskursionen slap man heldigt for Regn. - Fra først i Augu st Maaned havde Vejret været ualm indelig fugtigt, og til Trods for det noget kølige Vejr var sær deles mange Svampe fremme. Som Følge af, at Turen næsten hele Tiden gik genne m Naaleskov, og paa Grund af, at der ikke var Tid til mange Standsninger, opnoteredes ikke særli g mange Arter, og kun en forholdsvi s ring e Del af dem var spiselige. Bort set fra et Par Former indeholder Listen over de fundne Arte r kun Bladh atte, Pigsvampe. Gren svampe, Støvbolde og Rørhatte, som kunde bestemmes paa Stedet, og den omfalter 101 Arter.. Af spiselige Svampe fandtes flest Canthar eller og nogle færre Boletus edulis (Spiselig Rørhat). Hr. Madelun g jun. fandt paa en enke lt Lokalitet. en stor Mængde Psalliota arvensis (Ager-Champignon). Blan dt mindre almindelige Arter skal nævnes Psallioia auqusta (Kæmpe Cha mpignon), som Frk. S c h e 1h a s e fandt pragtfulde Eksempler af, Psalliota sanguinaria (Blod-Champignon), fundet af Frk. Qu a ad e, Amanita vir osa (Stinkende Flu esvamp) af cand. jur. Mu l~ d t og Boletus variegatus. Desud en lønnedes Ekskursionsdeltagernes ivrige Søgen ved Fundet af tre sjældne Svampe, hvoraf i alt Fa ld den ene aldrig før er fundet i Danni ark. Denn e sidste er Polyporus ovinus (Faare-Poresvampen), en stor hvidlig, spiselig jordboende Art, som er yderst karakteristi sk og let kendelig, hvorfor den ogsaa øjeblikkelig identificeredes. Det var Eks kursionens ypperlige, stedkendte Vejleder, Tandlæge Ma d e l u n gj der Polqp oru«ovinus Fr. Dagen forud havde mærket sig denn e ejendommelige Form, og som meddelte sit Fund til Ekskursionsdeltagerne. Paa Findestedet voksede adskillige Eksemplarer af den, og det skal bli ve inter essant at se, om den sjældne Gæst vil befinde sig saa vel her i Lan det, at den breder sig til and re danske Naaleskove. Arten hører

13 - 30 hjemme bl. a. i Sverige. Et Eksemplar er skænket til Botanisk Museum. De to andre Rariteter er Russula eruthropus (Finder Læge Mu n d t), som, saa vidt det kan skønnes, heller aldrig har været noteret fra Danmark og en Pigsvamp, Hydnum coeruleum (?) (Finder: Skolebestyrer, cand. mag. J e n s e n). ø.w. Søndag den 15. Septbr Ekskursion til Tokkekjøb Hegn og Ravnholt Skov. 32 Deltagere. Toget fra København 9 35 Form. førte Deltagerne til Lillerød Station. Vejret var truende om Morgenen, men op paa Dagen blev Himlen klar, og hele Turen forløb i Tørvejr. Svampefloret var rigt. -- Straks efter Ankomsten indtoges den medbragte Frokost paa Lillerød Kro.ved 10 1/2-Tiden, og man gik derefter til Tokkekjøb Hegn. Langs Hovedvejen fandtes under Granerne Lactarius deliciosus (Riske), en Del Cantharellus cibarius (Spiselig Vingesvamp) og ' andre spiselige Svampe, og i Dagens Løb mødte man i det hele taget de vigtigste spiselige og giftige Arter af Storsvampe. Den nærmest Lillerød liggende Del af Hegnet traverseredes. Halvdelen af Deltagerne vedblev at gennemkrydse Tokkekjøb Hegn, de øvrige vandrede til Ravnholt Skov, som man afsøgte i halvanden Time. Med Toget 3 47 returnerede alle til København. Af Begivenheder paa Turen kan noteres, at der et Par Gange i Tokkekjøb Hegn iagttoges Hugorme, og at der af Ingeniør P. D o r p h B r o a g e r fandtes en mykologisk interessant Art, nemlig den ejendommelige Poresvamp Oligoporus ustilaginoides - med veludviklede Porer. Arten er tidligere bl. a. ogsaa fundet i Grib Skov, Ruder Skov og Geel Skov. Den er karakteriseret ved, at den har Udseende som en hvælvet, c. 4 Cm. bred, blød, filtet, hvidlig Pude, som sidder paa gamle mosklædte aalestubbe eller fugtigt liggende Granstammer. Puden er fasthæftet centralt til Underlaget og bærer paa Undersiden oftest slet udviklede Porer, der er noget labyrintisk bugtede. Med Alderen bliver Svampen brun, og dens hele Substans bliver støvagtig, idet Svampehyferne falder hen i et Slags Sporer, kaldet Klamydesporer. Ved Indgangen til Tokkekjøb Hegn fandtes imellem Lyng paa sandet Jord en Bægersvamp, som aldrig tidligere er fundet i Danmark, nemlig Peeiza badia. Den er en ret stor Bægersvamp af rødbrun Farve. Eksemplaret er skænket til Botanisk Museum. ø.w. Søndag den 29. Septbr Ekskursion til Jonstrup Vang og Hareskoven. Deltagerne samledes i et Antal af lidt over 50 paa Personbanegaarden Kl. 10 og tog med Toget til Maaløv, hvorefter man spadserede til Hotel Søndersø og holdt Frokosthvil. I et prægtigt Vejr gik Turen derpaa gennem Jonstrup Vang til Hareskov St., hvorfra nogle returnerede, medens de mere udholdende gik videre til Bagsværd S1. og tog hjem derfra ved 5 Tiden. Det rige Svampeflor, som var fremelsket af det vaade Vejr gennem hele August Maaned, havde lidt noget af Tørken i den sidste Halvdel af September; Rørhatte og Fluesvampe var saaledes i stærk Tilbagegang, men andre Arter fandtes i rigelig Mængde, og Udbyttet var i det hele særdeles godt. Den almindeligste Art - saa vel i Løv- som Granskov - var Clitocybe nebularis (Taage-Tragthat). I Løvskoven fandtes endvidere tal-

14 - 31 rige Russula delica (Tragt-Skørhat), Lactarius blennius (Draabeplettet Mælkehat), Coprinus picaceus (Skade-Blækhat) og H ydmtm repandum (Alm. Pigsvamp). I Granskov saas mange Trichol oma nudum (Heksering Ridderhat), Collybia butyracea (Keglestokket Flad hat), Clitocybe inversa samt Champignoner, saavel Psalliota arvensis som P. sanguinaria. Paa afdrevne Skovpartier stod Armillaria mellea i overordentlig Mængde. Der var saaledes god Lejlighed til at faa Kurvene fyldte med Spisesvampe; foruden Champignoner indhøstedes mange Heksering-Ridderhat, Pigsvamp og Taage-Tragthat. I en Birkemose ved Hareskov St. eftersøgtes forgæves den for 2 Aar siden funde Boletus parasiticus; det lykkedes kun at finde dens Værtplante, Scleroderma uulqare (Bruskbold) samt en Del Eksemplarer af de for Birkeskoven karakteristiske Lactarius turpis (Manddraber-Mælkehat) og Boletus scaber (Rufodet Rørhat). Af sjældnere og sjældne Svampe noteredes: Boletus piperatus, B. porphyrosporus i afdreven Blandingsskov, B. strobilaceus (et Kæmpe Eksemplar med 25 Cm. Hattværmaal), Lepiota lenticuiaris, Limacium chrosodon, Lqcoperd on echinatum, Pieurotus corticatus, Psatyrella atomata i Surkløver-Samlag, Sarcoscuphu. radiculata og Tricholoma rutilans. Af Boletus edalis fand tes kun et enkelt, tørkesprukkent. lille Eksemplar i Granskov, ligesom B. turidus kun saas en enkelt Gang. Fluesvampene var som nævnt ligeledes fattigt repræsenterede, naar undtages Am anita rubescens, der endnu stod ret rige ligt i Løvskoven; A. muscaria var næsten forsvunden, og af A. jl!lappa var kun nogle fortørrede Individer tilbage. A. pantherina fandtes et enkelt Sted i Granskov, A. vaginata hist og her, medens A. phalloides ikke blev noteret. C. F. Søndag den 13. Oktbr Ekskursion til Hareskov og Frederiksdal. 40 Deltagere. Med Toget til Hareskov Station. I Pavillonen var forud af Bestyrelsen ordnet en Udstilling, til hvilken Hr. Stationsforstander P a l u d a n- N i el s e n havde indsamlet Materiale. Tur gennem Har eskov og Frederiksdal Skov. Daarligt Svampeflor. C. M. Udstillinger. Lørdag den 14. September aabnedes en Svampeudstilling i Forbindelse med d en 4. nordiske Havebrugsudstilling ved Islands Brygge. Materialet var indsamlet dels af Overgartner R i s u m i Ruder Skov, dels af Læge Mli n d t og Hustru i Gels Skov og dels af Tandlæge Ma d e l u n g i Grib Skov. Ordningen foretoges. af de ovennævnte i Forbindelse med Magistrene F e r d i n a n d s e n og W i n g e. Materialet var meget righol digt, og der arrangeredes en dekorativ Opstilling af forskellige Svampearter mellem Mos under Graner. Blandt de noget over 100 Arter, som var repræsenterede, er der Grund til at fremhæve smukke Eksemplarer af Polqporus frondosus og Bovista gigantea samt en lille Samling af den interessante Snylter Ny etalis parasitica. - Udstillingen, som beæredes med Havebrugsudstillingens "Store Sølvmedalje", blev fornyet een Gang og kunde derved holdes aaben hele Ugen. - En meget smuk og instruktiv, me n mind re omfattende Udstilling var arrangeret fra svensk Side af

15 32 - Redaktør B u l o w fra Lund. Begge Udstillinger kunde glæde sig ved et talrigt Besøg. Søndagene den 29. September og 6. Oktober afholdtes Udstillinger i Zoologisk Have.. Indsamlingen foretoges af Overgartner R i s u m, og Ordningen væsentligst af Læge Mu n d t og Hustru. Begge Gange var fremlagt c. 80 Arter, hvorimellem ingen særlige Sjældenheder. En paatænkt Udstilling samme Sted den 20. Oktober maatte opgives paa Grund af et alt for fattigt Svampeflor. C. M. og C. F. F orskelligt. Champignon-Mycelium. Ved Henvendelse til mag. scient. Ø.Winge, Carlsbergvej 10, Valby, kan stadig faas Mycelium til Champignon-Dyrkning. Foreningen, der har indkøbt et større Kvantum i Paris, kan overlade Medlemmerne det til en Pri s af 60 Øre pr. Po rtion, svar ende til en Kvadratmeter Gødning soverflade. Opraab. Enhver Svampeinteresseret oplever fra Tid til anden Ting, som vilde kunne have Interesse for en større Kreds af Svampevenner, hvad enten det nu drejer sig om et rigt Fund af en spiselig Art, eller det gælder Forekomsten af en sjælden Form eller muligvis et vellykket Forsøg paa Champignon-Dyrkning. Naar man paa Ekskursionerne om Efteraaret gaar iblandt Foreningens Medlemmer, hører man mangt og meget af mykologisk Interesse, som det var værd at fæste til Papiret. Kort sagt, hvor de fælles Interesser mødes, er der nok at fortælle. Vi beder Foreningens Medlemmer til "Svampekundskabens Fremme" samle deres mykologiske Oplevelser og Erfaringer og indsende dem til Redaktionen. Selv den korteste Notits kan have Interesse. De vil da blive optagne i Meddelelserne under Rubriken "Smaa Notitser" - eller, hvor det drejer sig om større Bidrag, eventuelt finde Optagelse iblandt Skriftets Hovedafhandlinger. Ogsaa paa anden Maade kunde Medlemmerne vise deres Interesse : nemlig ved at indsende alle Svampe-Arter, som ønskes bestemte, til en af Redaktørerne, der hurtigst muligt vil sende Svarskr ivelse med alle for ønskede Oplysning er. Flytnin g bedes tilmeldt Formanden, Læge C. Mu n d t, Gammel Kongevej 100, København, der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingentet er saavel for uden- som indenlandske Medlemmer 2 Kr. Redaktionens Adresse: Mag. scient. C. F e r d i n a n d s e n, Botanisk Museum, Gothersgade, Kbhvn. og Mag. scient. ø. Winge, Carlsberg Laboratorium, Valby, Kbhvn. - Hertil bede s indsendt Reklamationer over eventuelle Fejl ved "Meddelelserne"s Forsendelse. 1 l

16 33 - Smaa Notitser. Dyrkning af Parasolhat. Medens Champignondyrkningen har været kendt i mangfoldige Aar, er det først i den senere Tid, man har forsøgt sig med andre spiselige Svampe, og blandt disse er den store Parasolhat af særlig Interesse og har muligvis en Fremtid for sig. Unge Parasolhatte er overmaade velsmagende og har den Fordel.. at de er af adskilligt større Dimen sioner end de sædvanlige Champignons paa det Stadium, da de bør plukkes. De. kan ofte være 20 Cm. høje, før de begynder at brede Hatten ud og modne 'Sporene. Det er selvsagt, at det var en Fordel, om man kunde dyrke saa store Svampe, hvis deres Smag var lige saa værdifuld som Champignonens. Endnu er man dog kun naaet til de tørste Forsøg med Parasolhatten, og vi skal ikke tilraade at vrage Champignonen til Fordel for denne, før nøjere Resultater foreligger. - Det er den fran ske Forsker Ma t r u c h o t, der først har anstillet Forsøgene, idet han frembragte Mycelium af Svampen ved at saa Parasolhat Sporer paa kunstig Næringsbund, hvorefter Myceliet paa sædvanlig Maade indplantedes i Hestegødnin g i en Kælder. Myceliet bredte sig og dannede Frugtlegemer igennem et helt Aar. Det anlagte Bed var dog af ringe Udstrækning (1 Meter langt), og Svampene voksede kun periodevis frem, saa hele Høsten var næppe over 2 Kg. Forsøgsbedet var ikke dækket med Jord, hvilket maa antages at hav e hæmmet Frugtlegemernes Dannelse, som Tilfældet er med Champignoner. -- Ogsaa paa Garverbark dyrkedes forsøgsvis den samme Svamp, men gav her kun et fattigt Res ultat. Fremtiden vil vise, om Parasolhatten med Tiden skal indrangeres hlandt de rationelt dyrked e Svampearter. ø. W. Indeholder Peziza eoronaria Jacq. Helvellasyre 1 Den nævnte store blaa Peziza-Art er hos os hidtil kun fund et i Klinteskoven paa Møen; da den imidlertid kan formodes at vokse andetsteds ogsaa -- som Foraarssvamp undgaar den ret let Opmærksomheden - er det maaske ikke af Vejen i Korthed at omtale de Erfaringer m. H. til dens Spiselighed, som M. T h u r i n meddeler i det franske mykologiske Selskabs Bulletin fol' Han havd e oftere spist Svampen i kogt Tilstand og bestandig befundet sig vel ved det ; imidlertid fik han Lyst til ogsaa at prøve den raa, tillavet som Salat med Eddike og Olie. En Ret blev tillavet, hvoraf saa vel hans Hu stru som han selv spiste en Dag ved Middagstid. Fruen, der kun havde nydt et Par Skefulde, fik 2 Timer efter Opkastninger og ' Diarrh e, men befandt sig ved 4 Tiden atter vel. M. Thurin selv, der havde spist en Tallerkenfuld af Salaten, mærkede intet før KJ. 4, paa h vilket Tidspunkt ogsaa han fik heftige Opkastnin ger, der vedvarede til Maven efter 3 Timers Forløb var ganske udtømt.. Han kunde intet spise om Aftenen, men var dog efter nogle Timers Søvn fuldstændig restitueret. M. T h u r i n formod er, at Svampen indeholder et giftigt Stof, som ødelægges eller forflygtiges ved Kogning; efter al Rimelighed turde dette Stof være identi sk eller beslægtet med den hos Gyrornitra (Stenmorkel) forekom mende Helvellasyre. C. F.

17 - 34 Svampene i Husholdningen. f I l I Eftersommeren, naar Svampe-Flora'cns Venner tager paa Udflugter og bringer hjem med sig spiselige, friske Svampe, maa disse hurtigt tilberedes; at gemmes taaler de ikke, thi det er jo en velkendt Sag, at Svampe let gaar i Forraadnelse. Hvad Retterne angaar, hvori de anvendes, maa disse nødig opvarmes, altsaa: lav ikke mere til et Maaltid, end at Retten kan blive spist med det samme. Der er mange smaa Frokostretter, hvortil jeg holder af at benytte Svampe, saaledes: Omelet. De rensede Champignons, kogt i Smør og ganske lidt Citronsaft lægges ind i den bagte Omelet, der foldes sammen om dem. Rørt Smør eller Smørret, hvori Champignonerne blev kogt, spises til. Indbagte Svampe er en udmærket Ret til Frokosten eller som Mellemret ved en Middag. Dejgen, hvori disse Svampe - forud kogt i Smør - skal indbages, findes flere Steder omtalt i min Kogebog (se Æblekranse) ; Svampene, helst de smaa Champignons, kastes i den rørte Dejg, der helst maa omgive dem, optages med en Gaffel eller med en Hulske og koges lysebrune i Palmin eller Klaret. De lægges et Par Minutter paa graat Papir, anrettes i en Top paa et varmt Fad og kan garneres med en Krans af kogte Grønærter og øverst med Hjerteblade af Salat. Rørt Smør, hvori kan være ganske lidt fint hakket Persille, serveres til. Panerede Svampe, stegt i Smør kan nedlægges - i Stedet for Flæsk - i Æggekagen, der lige er begyndt at stivne paa Stegepanden. Brunede, sprøde Løg strøs hen over Kagen, hvortil spises Smørrebrød. Spejlæg paa Franskbrød, der steges i Smør paa Panden, smager godt sammen med en god Madeira-Sky, hvori ituskaarne Svampe koges i 5 Minutter. Er der ikke Sky eller Suppe til Raadighed, kan Maggi Terninger anvendes. De opløses da i kogende Vand, tilsat Kulør ener Soya, og heri faar Svampene et Opkog. Jævnes med en ubetydelig Mængde Sagomel og tillaves med Madeira eller Sherry. Frøken JEKSEN.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Svampe i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Svampe i skolehaven

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Af vor Forenings Historie.

Af vor Forenings Historie. Af vor Forenings Historie. Af C. Mundt. Davor Forening nu har arbejdet i 8 Aar, og da Medlemst allet, som i November 1906, da Foreningen var 1 Aar gammel, var 153, nu er over 350, kunde det maaske interessere

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com g6.~.. I Anledning af Læge C. MUNDT's 7S-A'ars Fødselsdag. Den 6. Januar 1919 bliver vor Forenings Formand og Med -stifter,

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Om Æblet Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Kursusmappe Odense 2012 Program Odense Tirsdag d. 28 august 2012 Kl. 9.00 9.10 Velkomst & kaffe Kl. 9.30 10.15 Ronny Isvik,

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere