@lb"]rrælesærr\z. Dansk Fotohistorisk Selskab. Carte de Visite. April 1e93. Nr.6O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@lb"]rrælesærr\z. Dansk Fotohistorisk Selskab. Carte de Visite. April 1e93. Nr.6O"

Transkript

1 @lb"]rrælesærr\z Nr.6O April 1e93 Carte de Visite Dansk Fotohistorisk Selskab

2 \-;_J : --:li- q-'lt \ :æ,solen FOR ^SIflNNER ÅLLE" -Gaspard-Fålix Tournachon ( O),medkunsternavnet NADAR, var en afvisitl<artfotografiets mestre. Fremstonnende som en revolutionær bannerfører begejstrer han sit franslcc publikum Forside : Vkitkortfotografi fra Danmarks Fotomuseams udstilling,hattbdambrn.

3 LOFTETS HEMMELIGHED Sjældent fund på Islands Brygge. Flemming Berendt. LANDETS ÆLDSTE VISITKORTALBUM? Overarkivar, mag.art. Henning Bender. CARTE DE VISITE Vi sitkortfotografiets hi storie. Flemming Berendt. DANSKE VISITKORT-FOTOGRAFER Billedsektion I-XII. Fotograf Poul Pedersen, Århus. I ZEISS IKONS SPEIL: Nye tider for kamerafabrikation, Jubilæumsskrift L937. Overs: Lars Schonberg-Hemme. TONMESSAMLINGEN - Aalborgs fotoalbum. - En udstilling af format! Henning Bender. TH. THOMSEN - Amatørfotograf - kemiker - præst. Erik Fersling. SAMLERDILLEN Filmformater DIT OG DAT FORMIDLINGS S ALGSLISTEN SPALTELUKKEREN Redaktion: Flemming Berendt Også dette nummer udgives med velvillig bistand fra Kodak Grafisk Division

4 Loftets hemmelighed! Sjældent fund på Islands Brygge Flemming Berendt Indsamling af fotohistoriske data kan til tider være en møjsommelig proces. Ofte bruger man dage og uger på research, som i bedste fald svarer til to A4 sider i vort blad - i sådanne tilfælde kan et pludseligt unikt fund gwe 6n aldeles euforisk. En sådan situation opstod i slutningen af L992. Et mangearigt medlem på Amager fortalte at han havde set noget som lignede et daguerreotypi. Der var blot det, at størrelsen virkede usandsynlig, omkring L8x24 cm. Det lød nærmere som et stort ambro- eller ferrotypi. Navn og telefonnummer blev formidlet videre til ejeren, 14 dage senere blev jeg ringet op, og var hjertelig velkommen til at se billedet. Da jeg endelig sad med billedet, var der ingen tvivl længere. Der var tale om et helplade daguerreotypi af fransk oprindelse fra En smuk guldramme omsluttede selve daguerreotypiet, men uden det beskyttende glas foran. Selve daguerreotypiet var dog i forbavsende god stand. Da det ikke kunne erhverves, måtte jeg gøre opmærksom på, at hvis det ikke omgående blev renoveret ville dets levetid være begrænset. Et forslag blev accepteret, hvorefter jeg drog af sted med den sjældne sag. Daguerreotypiet måtte hurtigst muligt renses og lukkes hermetisk. Her måtte konservator Anker Sjdgren's udviklede brintplasma-proces være den rette metode (1). En unik helplade På bagsiden af daguerreotypiet blev der i slutningen af 1800 tallet nedskrevet en tekst vedrørende den "aftagne" familie. "Familien Reiste i Koleraaaret De Reiste i egen Vogn med Isabellafarvede Hest". Vel ankommet til Paris har man villet lade sig "aftage" på et daguerreotypi, man kunne jo aldrig vide. På billedet ser vi: Alphonse Sabine Isidor Cassabadan ( ), og hans danske kone Johanne Caroline Lund ( ). Til venstre døtrene Isidora, Jeadrine og Emilie. Familien kommer til Danmark omkring på anbefaling af den her i landet bosiddende greve Yoldi Gadea ( ). Grev Yoldi blev i 1800 gesandt i København. Hans begejstring for Danmark og det danske kongehus lyser ud af hans breve til vennen Alphonse Cassabadan, som han opfordrer at komme til Danmark, hvilket sker få år senere. Alphonse Cassabadan bliver Christian VIII's chefkok, samt indehaver af et grossistfirma. I 1851 køber han Det Plessenske Palæ, Frederiksholms Kanal Familien vender senere tilbage til København. Det store smukke daguerreotypi er nu sikret og velbevaret for eftertidenl foreløbig til glæde for dets indehaver. NOTE: t. Essensen af denne kemiske proces er, at misfarvningerne på daguerreotypier s1 dnnnet ved reaktion mellem sølv og svovl. Svovlet stammer fra luftens indhold af gassen svovlbrinte (HrS). Reaktionen giver sølvsulfid (AgrS), som er et fast stof. Alt efter lagtykkelsen af denne sølvsulfid er misfarvningerne blålige - lilla - gående over i brunlige toner - for til sidst at ende som sort. Ved at eksponere sølvsulfid med atomar brint dannes svovlbrinte ved reaktion mellem den atomare brint og svovlet i sølvsulfiden. Svovlbrinte er en gas og svovlet fiernes på denne måde fra daguerreotypiet. Sølvet, som er indgået i den misfarvede sølvsulfid, reagerer ikke med brinten, men bliver på sin plads på daguerreotypiet, og netop dette er den store fordel ved denne metode. Alle andre kendte metoder ferner naturligvis dette sølv ved sin virkemåde (reaktion med sølvet). Dette betyder, at en sådan behandling svækker billedet kraftigt og at gentagelser giver et svagere billede, der til sidst forsvinder. Enhver grad af anløbning (dannblse af sølvsulfid) giver en svækning af et billede, alt efter anløbningens tykkelse, men når svovlet fiernes på en sådan måde, at sølvet bliver tilbage er svækningen meget minimal, og ved lettere anløbning egentlig kun teoretisk. Denne behandling kan gentages stort set i det uendelige, uden at billedet svækkes mere, end det blev ved første behandling, når blot det aldrig for lov til at anløbe mere, end det var første gang det blev behandlet. Den atomare brint dannes i et elektrisk spændingsfelt i brint ved lavt tryk. Efter at have overyæret denne brintplasma-seance, stod jeg faktisk med et nyt daguerreotypi. 2 o

5 Gruppebillede affamilien Alphonse Sabine Isidor Cassabadan og hustru Johanne Caroline Lund med døtrene Isodora, Jeadrine og Emilie. Personernes smykker er bemalet med cegte guld. Rammen er en bred klassisk guldramme. Lysmål 13,2 x 18,4 cm. Daguerreorypipladen måier 15,2 x 20,O cm, med ramme i alt 26 x 3A cm. Denfranske daguerreotypist Saugin, Par"is, har ridset sit navn i pladen. Sponsorer: KODAK & H-COLOR, papir/kcmi. PROF. C OLOR SERVI CE, mørkekamm erfaciliteter. Fotoarbejde F.B.

6 Landets ældste visitkortalbum? Overarkivar, mag. art. Henning Bender Visitkortbilledet I årene mellem ca og 1914 blev størstedelen af alle fotografiske portrætter over hele jorden udført i samme størrelse: Visitkortformatet 5,5x9 cm. Altid opklæbet på et lidt støne karton: 6x9,5 cffi., i reglen med fotografens navn og adresse, samt et negativnummer bagpå, der tillod mulige genbestillinger. Den store gennemslagskraft for denne type skyldtes især, at de var langt billigere at fremstille end tidligere fotografier. Flere billeder kunne tages med samme kamera på samme negativplade, men populariteten tilskrives ofte, at henholdsvis kejser Napoleon III og dronning Victoria lod sig fotografere i dette format i 1859/1860. Denne modedille nåede naturligvis også til Aalborg, der ved midten af forrige århundrede endnu var Jyllands største by. Som sådan havde byen fra slutningen af 1840'erne til stadighed flere fastboende og indbyrdes konkurrende fotografer. Vinderen Vinderen i denne konkurrence om det nye billedmedium blev i Aalborg ubetinget Heinrich Tonnies ( ). Han etablerede sig første gang den 9. december 1856 på adressen Vestergade 8 i Aalborg. I de følgende år flyttede han til stadig større og bedre indrettede atelierfaciliteter til Algade 7; til Nytorv 3, samt fra den 10. marts 1881 til Nytorv 8 i egen treetagers atelierbygning, hvor firmaet under børn og børnebørn fortsatte frem til 1962 (1974). Tonnies, der var født i Grtinenplan ved Hannover i hertugdømmet Braunschweig, var oprindelig uddannet som glasmaler og -sliber, og indvandrede som sådan til Danmark i Her arbejdede han først på glasværket Conradsminde i Rold Skov, men flyttede sammen med værket til Aalborg i Efter en studie- og uddannelsesrej se til Berlin overtog han dog året efter sin landsmand, C. Fritches atelier i Aalborg. I vore dage er samlingen særlig 4 kendt fordi størstedelen af negativerne fra disse 128 års virksomhed er bevaret sammen med bestillingsprotokoller og atelierinventar. Men hertil kommer den forbløffende kvalitet, der kendetegner fotografierne, idet Heinrich Tonnies i fbrrige århundrede altid var først fremme med de seneste fototekniske nyheder fra Europa. Det er derfor næppe heller overraskende, at Heinrich Tonnies var blandt de første - om ikke den første i Danmark - der præsenterede visitkortportrættet! Fotografierne Hovedproblemet omkring de tidligste fotografier fra Heinrich Tonnies' atelier er i- midlertid, at han først efter flytningen til sit atelier på Nytorv 3 i 1864 påbegynder en negativnummerering med en tilhønende række protokoller, bevaret Positiver og negativer fra årene , der er slet ikke så få bevarede, er til gengæld yderst vanskelige at identificere. Undtagelsen herfra er et fotoalbum med 25 visitkortfotografier, der for størstedelen har påtrykt Tonnies navn på bagsiden, samt for flertallets vedkommende, navnene på de portrætterede. Albummet, der stilmæssigt set hører til blandt de allerældste, må altså allerede p.g.a. de manglende bestillingsnumre dateres til tiden mellem december 1856 og december Samtidigt er der nødvendigvis tale om en julegave, for foran i albummet står med samtidig skrift: Her har De os alle tilsammen, At ønske Dem: Glædelig Juul! Gid De leve i Fryd og i Gammen Og paa Bordet har fuldt op af Suul! Naar luunt De da sidde i Stuen, Med Børnene, Provsten og Fruen, Glem saa ej hvor venligt De mindes, Af dem her i Albummet findes!

7 D6n der hermed ønskes glædelig jul, er Peter Tetens Hald (9l / ), student fra Aalborg Katedralskole L82I og fra 1833 præst i Aalborg. Først ved Vor Frue Kirke og siden frem til 1856, sognepræst og stiftprovst ved Budolfi. Biskop i Aalborg blev han dog ikke, trods stor popularitet i byen og trods det at alle, ham selv inkluderet, havde ventet udnævnelsen. I stedet blev han sognepræst i Keldby på Møn, hvor han døde i efteråret L8&. Han kunne derfor nok have brug for en julehilsen fra vennerne i Aalborg - og d6t allerede i julen I 856. Og såjedes er historien da også overleveret af toldassistent E.H. Hald, Ringkøbing - en af Peter Tetens Halds efterkommere, der afleverede fotoalbummet til Aalborg i Registreringen Ådborrr ddrc Fd til l{21 Imod denne familietradition indvender afdøde førstebibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek Bjørn Ochsner imidlertid i "Fotografer i og fra Danmark til og med 1920", s. 82L, at vel hører såvel album som portrætter til den allerældste type, men at det dog er rimeligere at forestille sig, at albummet er sendt fra Aalborg til Peter Tetens Hald i anledning af Halds 60 ars-fødselsdag i marts Denne indvending passer jo darligt med verset - der ER en julehilsen. Grunden til Bjørn Ochsners indvending er nok snarere, at han ikke ellers kender fotoalbummer med visitkortportrætter førend omkring 1860/1861 i København. Han kan derfor ikke forestille sig, at visitkortportrætterne optrådte tidligere i Aalborg - man glemmer, som københavnere almindeligvis, at man i Jylland godt kan have nærmere kontakt med Centraleuropa end med København. Ikke mindst Heinrich Tonnies KAN godt have været tidligere fremme med visitkortportrætterne/fotoalbummerne end de københavnske fotografer. Er dette tilfældet er fotoalbummet sandsynligvis Danmarks ældst bevarede. o Hvad selve fotografierne angår, har 18 stk. d6t tilfælles, at de bagpå er stemplet "PHO- TOGRAPHI af H.TONNIES. AALBORG", samt alle har samme atelierinventar - stol, gulvtæppe, bord og bagtæppe - et bagtæppe, der endda hænger i samme folder, så{edes at alt tyder på, at portrætterne er taget nogenlunde samtidigt. Undtagelserne er 7 stk. stærkt afuigende portrættyper, der bærer andre fotografnavne og i wngt savner samtidig navngivning - det gælder fotografier af Peter Most, Østergade 22, København ( ); E. I-ange, Østergade 24, Y:øbenhavn ( ); J.V.Ussing, Randers ( ); Georg E. Hansen, Bredgade 22, Y\øbenhavn ( ); Just Jerndorf, Nyhavn 5, København ( og L. Grundwig, Amagertorv 10, København ( ), samt et enkelt Tonnies-foto, der falder helt ved siden af. Det forestiller David Withusen, stadslæge i Aalborg fra 1844 til sin død den Men har bestillingsnummeret , svarende til en negativdatering 2714 L872. Altså en efterbestilling fra et tidligere negativ - muligvis fra 2. juli 1865, hvor Withusen ifølge bestillingsprotekollen bliver fotograferet hos H. Tonnies. Altså 7 visitkorportrætter af i alt 25, der sandsynligvis alle må dateres op i- mod midten af 1860'erne. Men det er der jo ikke noget mærkeligt i - således som visitkortportrætter let kunne puttes ind i lommerne på albummet, kunne de ligeså let tages ud og erstattes af andre. Fokus må derfor sættes på serien med de 18 ensartede visitkortportrætter, der er taget af Heinrich Tonnies. Personerne på disse visitkortportrætter, 15 enkeltportrætter, 2 par og 6n gruppe med 6, har flere ting til fælles. Ifølge folketællingerne i 1855 og 1860, samt vejviseren fra 1861, bor de alle i samme hus på Ved Stranden som stiftprovst Hald og familie forlod i 1856, eller i kvarteret nærved. De er desuden alle i live i perioden december december 1861, mens en enkelt blandt de portrætterede på gruppebilledet, Thora Theodora Thorbra,gger, dør den 16. september 1862 som 47 åmg.

8 Hvad den yngste blandt de portrætterede mbfu, typograf Carl Borch (f.1839), er han fl Ar i december 1856 eller 22 er i december I begge tilfælde en "ung mand". En datering til tiden december 1856 til december 1861 modsiges da heller ikke af andre kilder, Wærtimod. Gennemgår man fotografernes avisannoncer, er det daguerreotypiet, der er den helt fremherskende form indtil 1855, men fotografiet bryder herefter kraftigt frem og erstatter hurtigt de ældre typer. For Aalborgs vedkommende er det C. Fritche, der fra og med 1855 annoncerer med såvel daguerreotypier som fotografier (lysbilleder på papir), og fra og med april 1856 alene med fotografier. Det sker ved e- tableringen af fast atelier i Vestergade 8, d6t atelier Heinrich Tonnies overtager 9. december Intet modsiger derfor, at portrætterne kan være taget i julen 1856, men begrebet "visitkortportrætter" optræder dog først fra og med 23. november Fra dette tidspunkt og resten af året annoncerer Tonnies eneste konkurrent, C.Falck i Nørregade, med: "Tillige maa jeg til Julepresenter anbefale photographiske Visitkort". Det må retfærdigvis indrømmes, at Heinrich Tonnies sideløbende kun annoncerer på vanlig vis, med fotografiske portrætter på papir eller glas, samt daguerreotypier og først nævner ordet "visitkort" fra forfuet Men det kan hænge sammen med flytningen fra Vestergade til Algade 7 i april idet avisannoncerne optræder med stor inerti. De er ofte enslydende måned efter maned og rettes først, nå'r en adresseændring gør det helt nødvendigt. Det er dog nok disse adresseændringer, der giver løsningen på dateringen af fotoalbummet. På samme måde som de unummererede glasnegativer adskiller sig fra de nummererede - bedømt på baggrund af teknik og atelierinventår - så deler de unummererede negativer fra tiden før 1864 sig i to grupper. Vestergadebillederne og Algadebillederne Hvilke billeder, der er fra hvilket atelier kan heldigvis afgøres, idet Tonnies fotograferede sin kone, datter og nyfiadte søn og efterfølger Emil Tonnies (f ) i Algadeatelieret i sommeren Dette atelier er ikke det samme som det, der benyttes på de 18 visitkortportrætter, der optræder i fotoalbummet, de hører derfor Vestergadeatelieret til. Fotografierne og albummet må derfor dateres til julen 1856, 1857 eller Det er hermed godtgjort, at vi virkeligt kan tale om landets ældste kendte bevarede fotoalbum med visitkortportrætter. (Se I11. pag. I) Hvorledes Aalborg blev giort bekendt med fotografiets opfindelse. AALBORG STIFTSSTIDENDE DEN 14. FEBRUAR 1839: "Hr. Daguerres opfindelse. - I Paris er den fornemste conversationsgjenstand i denne tid en opfindelse af panoramamaleren hr. Daguerre, en opfindelse, der ikke alene som en smuk curiositet på en behagelig måde syssel sætter alle lediggi ængers phantasie, men tillige har den største videnskabelige betydning. Opfindelsen består i at give en tro afbildning af den rolige natur, idet han fixerer det i et camera obscura frembragte billede ved at lade det falde på en således præpareret metalplade, at de lysstråler, som gjenstandens belyste eller beskyggede dele kaster, angriber pladens overflade, hvorpå han fastholder dette indtryk på pladen ved et ubekjent middel". o

9 '& ks åi RN _F3 l{.t,\ 'ps rs \n 5e $oo s's ris ts $r ar' {d 3: 6h l\i\},åe (\ \- 3?'!43 bs Nq jos t\ \) "ss!e 'Si \: \^* -.R e.i{ t\t dt 8b :\E ra l\,.: RR jah :d '!.r fif l: oo x,o u.6 $b,.,* d 5if \) ya: ql's S I*: t= \)-\) F.$ b st \\ I s ti ts \ æ i.,s \ s-'?..t.: 8*: rs Li \,)L\. tix EN: k*k vv s'e SiS \ q \ jo S;O Fr.s: F\

10 CARTE DE VISITE Vi sitkortfotografiets historie 1. DEL Flemming Berendt I begyndelsen af 1850'erne begyndte den kostbare, besværlige, og ikke helt ufarlige daguerreotypiperiode at ebbe ud. De efterfølgende fotografiske metoder blev med 6t slag løbet over ende af den engelske billedhugger og fotograf Frederick Scott Archers revolutionerende kollodium- eller vådplade-proces. Denne ret så komplicerede fotografiske teknik, åbenbarede nogle hidtil u- kendte muligheder. Eksponeringstiden blev nedsat væsentligt, hvilket giorde den velegnet til portrætfotografering, og de fotografiske aftryk på albuminpapir, fik en fylde og glød, man ikke før havde set magen til, samtidig blev fotograferne i stand til at fremstille knivskarpe miniaturebilleder. Louis Dodero Hvem der fik ideen til visitkortformatet fortaber sig i det uvisse. De første spor duk&er op i det franske tidsskrift La Lumi- 6re den 24. august Her præsenteres en fotograf ved navn Louis Dodero bosiddende i den sydfranske havneby Marseille. Fotografen tilbyder de små billeder til bl.a. passersedler, jagttegn og anden legitimation. Hans idd slår tilsyneladende ikke an, og fotografen bliver glemt. Interessant er det dog, at samme tidsskrift nogle år senere i oktober 1854 publicerer følgende lille notits: "To parisiske fotoamatører, de herrer E. Delessert og grev Olympe Aguado har fundet en morsom anvendelse for små portrætbilleder. Hidtil har det så kendte visitkort været påskrevet personers titel, navn og adresse. Hvorfor skulle man ikke kunne erstatte navnet med et portrætbillede? De to amatørfotografers id6 har vundet udbredt genklang, særlig efter at mange har fulgt rådet, og pålimet deres visitkort et portrætbillede". Et kejserligt visitkort Fotografen, som skulle få visitkortidråen til 'at sprede sig over den ganske klode, hed Andr6 Adolphe Eug6ne Disd6ri ( ). Denne ambitiøse pariserfotograf havde etableret et atelier med det glamourøse navn Fotografiens Tempel i Paris. I begyndelsen af 1850'erne ønsker han at forny sit fotografiske repertoire. Hans to landsmænd, Delessert og Aguado's id6 i Paris er sikkert kommet ham for ø1e. Disderi smeder medens jernet er varmt, han konstruerer et kamera for små billedformater, som han får patenteret i Kameraet er meget sindrigt udtænkt. Det har fire faste objektiver og er indvendig opdelt i fire rum. En hel vådplade måler I6,5x21,5 cffi, der eksponeres 6t billede ad gangen, herved far man fire billeder på pladens ene halvdel. Flyttes multiplikatorkassetten sidelæns får man yderligere fire billeder. Mellem hver optagelse kunne modellen skifte positur. Glaspladen kontal'rtkopieres på albuminpapir, og de otte billeder skæres til i formatet 5,7x9 cm. (Monteret på karton 6,3xI0,2 cm). Carte-de-visite formatet patenteres den 27. november Der skulle dog gå endnu nogle fu før metoden slog an. 8

11 o O o O a Verdens rigeste visitkortfotograf, Andrå Adolphe Eugåne Disddri ( O). Den afslappede attitude urlstråler selvværd og frimodig fremtoning. En leveman"d på højdepunhet af sin karriere. Selvportræt fra ca. 1&ffi. Sataling: Damøil<s

12 Visitkortl<amera udføn i mahogni. Defire objeloiver var monteret på en plade inde i glidebolcsen. Objelaiverne kunne udskifiet igennem en sidelem. Billederne optages samlet, par- eller enlcchvis. Kontalakopieret visitkonbillede af prinsesse Gøbrielle Bonapafie, eksponeret i et kamera medfire objelaiver og multiplil<atorkassette ca Albumin. Fotograf: Disdåri. 10

13 Napoleon III Men i maj maned 1859 rider den franske kejser Napoleon III, i spidsen for sin hær ad Boulevard des Italiens i Paris nær ved Disddris atelier Fotografiens Tempel. Kejseren får et pludseligt indfald; han vil fotograferes, inden han drager i krig mod Italien. Det prætentiøse fotografskilt fanger hans blik, han beordrer kolonnen holdt, stiger af hesten og medens soldaterne står med gevær ved fod, træder han ind i fotografens atelier for at blive foreviget. Disddri anbefaler sig med sin nye id6, og kejser Napoleon III bliver fotograferet i visitkortformat. Hermed var Disd6ri's lykke giort. Samtidig med et forrygende salg af visitkortbilleder med kejser Napoleon III, strømmede det fashionable bourgeoisi og a- ristokrati til atelieret, alle ville portrætteres i den stol, hvori kejseren havde siddet. "Visitkort-dillenf l "Carte-de-visite" billedets karakter er fra begyndelsen ganske enkel. Optagelse i helfigur var obligatorisk. For damernes vedkommende således, at kjolen kan beundres, for herrerne er klædedragten habit eller sportsstøj med hat, handsker, samt stok eller paraply i hånden. Klædedragten må gerne afspejle vedkommendes sosiale status. Som det var skik og brug i borgerlige kredse bliver visitkortets afløser håurdteret på samme måde ved besøg; nar stuepigen eller tjeneren åbnede døren afleverede man sit visitkortbillede. Kortet blev så overrakt til herskabet, var der ingen hjemme blev det anbragt på et sølvfad i forstuen. Således kunne man se hvem der havde været på besøg. I Paris medførte de mange nyetablerede atelier, at en håndfuld særlig talentfulde fotografer som Nadar, Carjat, A- dam Salomon og Mulnier Pierre Petit, der årligt udstillede i byens førende salon "Galerie Contemporaine" skabte nogle aldeles enestående portrætbilleder af samtidige kunstnere og forfattere. Visitkortfotografier af personligheder som Charles Baudelaire, Sarah Bernhardt, George Sand, Victor Hugo m.fl. blev fremstillet i tusindvis og solgt til et billedhungrende publikum, eh altomfattende samlermani opstod. Samtidig ændrede visitkortfotografiet karakter, fra at 11 have være noget fashionabelt, man lagde frem i forstuen, blev det, takket være sin prisbillighed, ca. Il4 del af en normal optagelses pris, noget aldeles folkeligt. The Photographic News i London hyldede denne demokratiske tendens i retning af at være den første "kunstart for folket", og skrev i 1861: "Fotografisk skildring er den bedste folkelige form for kunst som menneskehedens genialitet hidtil har frembragt. På denne måde har man fiernet mange af de snæversynede grænser som rang og rigdom skaber - således at den fattige mand som kun har få shilling, kan skaffe sig et ligeså fuldkomment og livagtigt billede af sin hustru eller sit barn som den Sir Thomas Lawrence malede for Europas fornemme herskere". Efterhanden havde alle indstiksalbummer, man udvekslede billeder indbyrdes, ikke blot ens egen familie, men i særdeleshed berømte personer. I første række kongelige- og fyrstelige personer, smukke prinsesser, fra ind- og udland, sågar politikere. Hos bog- og papirhandlere kunne man vælge og vrage ens favoritter bl.a., skuespillere, sangere, og sportsidoler, som brydere og boksere. En hel industri blomstrede op. Højdepunktet Visitkortmanien nåede sit højdepunkt i årene 1860 til Men efterhånden som antallet af fotografer steg, faldt priserne tilsvarende. Visitkort-dillen blev ganske enkelt så populær at den langsomt kvalte sig selv. Ateliererne lukkede på stribe og millioner blev tabt lige så hurtigt, som de var blevet tjent. Dens popularitet var dog ganske enorm i mange år, visitkortet blev tillige forløberen for postkortet som blev lanceret i 1880'erne. Den industrielle fremgang og dermed stadig større købedygtighed gjorde at nye formater dukkede op. Navne som kabinets-, victoria-, promenade- og boudoirformatet varslede en helt ny fotografisk stil og mode.

14 @Nl l$let F I E I tl a F Charles Louis Bonaparte, Napoleon III ( ), fotograferet i maj 1859 af Disdåri. Visitkortbilledet af den popul"ære hersker solgtes i tusindvis.

15 , : /.//N. - '---{'/tå' $1 o F1.4- Der var rift om visitkort-kunderne. 'FOTOGRAFIENS TEMPEL" blev udbygget til et stort og prætentiøst qtelier. Som kejserlig hoffotograf med ret til ophængt æresdiplom. 13

16 g + -:al IKKE BEUÆGE S/G. TAK! Litografi af Van den Anl<cr i bladet "Le Charivqri" den 9. august 18ffi. Storhed og fald Den heldige og succesrige Disd6ri blev hoffotograf, med en enorm indtjening. I midten af 1860 erne var han verdens rigeste fotograf, med en årsindtægt på næsten 1 million kroner. Han havde etableret filialer i London, Madrid, Biarfltz, Nice og Toulon. Han kunne levere 6t dusin visitkortbilleder til 20 francs, 200 kunder frekventerede hans atelier om dagen. I Paris var medarbejderstaben ca. 90 personer, og der blev indenfor 48 timer fremstillet over 2.4W billeder. I 1866 annoncerede han med at have portrætteret personer. Manien rasede og antallet af fotografer steg forrygende, personer var beskæftiget alene i Frankrigs hovedstad. Den store fotograf Andr6 Disd6ri var en levemand, han holdt "hof", han elskede de parisiske kordamer, kort sagt, han lod pengene rulle, købte huse og landejendomme, L40 holdt stutteri og spenderede en formue på hestevæddeløb. Kejser Napoleon III's fald i 1870, og hvad det medførte, blev imidlertid afslutningen på hans glansperiode. Pengene var brugt, han måtte lukke alle sine filialer for at betale sin gæld. Til sidst blev han ribbet for alt jordisk gods, og måtte til sidst forsørge sig som strandfotograf i Monaco, for endelig i en alder af 7I ar at blive indlagt på fattighuset i Nizza, hvor han døde i Glemt af de fleste, dw, halvblind og totalt nedbrudt på sjæl og legeme. Men visitkortmanien, som han fik æren &f, havde spredt sig som en orkanagtig storm ud over hele Europa. I England solgte Fotograferne W.D. Downey visitkortbilleder af prinsen af Wales med datter, og på 6t ar solgtes mere end 300 millioner visitkortbilleder. Visitkortmanien nåede til Danmark i slutningen af 1850'erne.

17 Visitkort-fotografi ets historie Danske visitkort fotog rafer Poul Pedersen Hvor intet andet er anført, suawner billeder fra Dorte og Poul Pederserc satnling. E: F 15

18 At samle på visitkortbilleder Først i forbindelse med Dansk fotografisk Forenings 100 ars jubilæum i 1979 begyndte jeg at interessere mig for ældre fotografiet, idet jeg var med til at affangere en større udstilling på Århus rådhus. Et af indslagene i udstillingen var nogle montrer med eksempler på de første århusianske fotografers billeder. Da først interessen var vakt, har min kone og jeg samlet visitkort fra hele landet. Vi er i mindre grad interesseret i hvem, der er fotograferet, men mere i fotograferne. En særlig forkærlighed har vi for de tidlige visitkortfotografier, optaget på våde kollodium-plader, en teknik, der benyttedes på de fleste atelier til midt i 1880'erne. De tørre plader var ganske vist kommet frem i 70'erne, men de var ikke så hurtige og anvendtes først og fremmest udenfor atelieret. Man foretrak altså længe den våde plade, selvom det var en noget besværlig proces, idet pladen skulle præpareres umiddelbart før fotograferingen, og så skulle den fremkaldes indenfor minutter, aftængig af temperatur og luftfugtighed,,ja den ellers tørrede og fik kemikalie-udblomstringer, der helt ødelagde negativet. Denne omstændelige, og langvarige proces, er sikkert medvirkende til, at mange af de gamle visitkortbilleder udstråler en ro og værdighed. Og så står mange af de gamle billeder så flot, med en gengivelse af mørke dragter, som det kan være svært at opnå i dag. Det hænger sammen med kopieringen, der skete i kopirammer på udkopieringspapir, hvor billedet fremstår langsomt. De rnørke partier kopieres naturligvis først, og det mørke sølv danner beskyttelse mod yderligere sværtning, så man kan fortsætte kopieringen af de tættere (lysere) partier. Selve kopieringen tog ca. 20 minutter, så på en mørk og sludfuld novemberdag, kunne man kun kopiere i ca. 5 timer, svarende til 15 billeder pr. negativ. Kopieringen skete helst ved nordvendt lvs, der var det mest stabile. Kopierede man i solskin gik det naturligvis hurtigere, men resulterede i blødere og flove kopier, og omvendt, ved en meget lang kopieringstid, blev resultatet kraftigere/hårdere. Man gik ikke og sløsede rned de våde plader - 6n optagelse, evt. to på samme negativ - og så ind og fremkalde, medens kunden ventede i venteværelset. Vi kender situationen endnu på hospitalet, hvor man også efter en røntgenfotografering venter på, at den fremkaldte optagelse kontrolleres inden man slippes løs. - dets udbredelse Nar vi sit-kortfotograferingen hurtigt vinder så kolossal en udbredelse er der givet flere forklaringer. Dronning Victoria og Napoleon III er nævnt i indledningen, men den ligeså hurtige udvikling af album, beregnet til indsætning af de standardiserede visitkort, er ganske sikkert også stærkt medvirkende årsag. Ikke bare tillod Napoleon III og dronning Victoria at deres portrætter blev solgt i tusindvis, men dronning Victoria blev en entusiastisk samler af visitkortbilleder. En af hendes hofdamer, Eleanor Stanley, fortalte i 1861 om sin medvirken hertil: "Jeg har skrevet til alle de fornemme fruer i London og bedt om deres mænds fotografier til dronningen" (1). Sådan en opfordring skal nok sætte gang i fotograferingen. Hidtil havde man i de bedre kredse været lidt tilbageholdende med hensyn til disse massefremstillede fotografier, anset dem for lidt vulgære og folkelige. Så var daguerreotypierne noget mere estimerede, de var unikke, havde meget til fælles med miniaturer, havde smukkere toner og detaljer, og helt billige var de jo heller ikke. Nok af disse grunde fortsatte daguerreotypierne i USA noget længere end i Europa. Den århusianske fotograf J.E. Bøgh averterede så sent som 1859: "Aftager daglig Photographier paa Papir og Glas samt Daguerreotyp-Portraiter". Men det kan ikke nytte at stritte imod udviklingeo, visitkortene er kommet for at blive, og fortsætter med at være populære til op mod 1920'erne. - og fotograferne Ttinnies, Heinrich ( ). Heinrich Tonnies behørrer ikke nogen større omtale, da han tidligere er blevet udførligt behandlet i Objektiv (6). Kort kan det fortælles, at han oprindelig kom til Ålborg 16

19 Smil til fotografen! N : ffi zt ar ta NS}1,\ Z- \\ -r:'> \\. -, - =-rl ^Z/'.\ \ \ +za- \-\ \...- t, ynflge snul, - Behold bare dette <t r 'r frøken, så skal De få et tro billede af Deres fortryllende fysiognomi! Folkefs Mssc, L854 Satnling: F, Berendt'

20 som glasmaler og glassliber, men efter en halv snes ar på Conradsminde og det nye glasværk i Ålborg, Y,øbte han i 1856 C. Fritches atelier i Vestergade. Indrettede 1882 et fornemt atelier på Nytorv. Averterede 1861 : "Atelier for Photographie, Panotypie, Litho-Photographie, Stereskop, Visitkort og Medaillons". Atelieret videreførtes af familien Tonnies indtil Negativer og pladebøger, dækkende op mod optagelser, er nu på Lokalhistorisk Arkiv i Ålborg. (Se i11. pag. I). Striegler, Peter Ludvig Rudolph (1816-r876). Som flere af de første fotografer havde han en fortid på Kunstakademiet. Han var elev hos billedhuggeren, professor H.W. Bissen, og senere hos billedskærer J.C. Meyer. Han har åbenbart haft mest talent for billedskæring, for han etablerer sig i februar 1846 i Odense som forgylder, med speciale i rammer og gardinstænger, men optager også daguerreotypier. Den 28. februar 1846 averterer han, at han denne dag åbner sit opvarmede daguerreotypiatelier. Året efter flytter han lidt rundt mellem diverse havestuer, hvor lysforholdene - eller varmen - har været bedre. Han vender dog tilbage til sin oprindelige adresse i november I disse år rejser han meget rundt i landet. Indtil 1856 optager han dagueneotypier. Sommeren 1849 er han i Goteborg. Han tager 6-L2 rigsdaler for et daguerreotypi, aftængig af størrelsen. Børn under 6 ar vil han ikke fotografere! 1857 arbejder han i Helsingør, og er nu gået over til at fotografere "paa Glas" og "Photographerer i den utrolige Hurtighed (2-4 Secunder) ". I 1857 flytter han til København og indretter sig på Kongens Nytorv lige ved Det kgl. Teater. Han har tidligere været anset for at have indført visitkortfotografiet til Danmark, men der er rejst tvivl om dette, senest her i Henning Benders indlæg om Danmarks første visitkortalbum. Rudolph Striegler fik på kort tid en stor forretning, og mange senere fotografer har arbejdet hos ham, og det virker også som om han i nogle tilfælde gav korte kurser. Nogle af hans tidligste visitkort har en ganske særlig, gylden glans. Det skyldes, at han lakerede dem med shellak. Bjørn Ochsner skriver i sin biografi "Fotografer i og fra Danmarks til og med år 1920", at en snedkersvend kom hver aften og lakerede dagens produktion. De første visitkort blev klæbet op på store ark forholdsvis tynd karton, hvorefter de blev klippet fra hinanden i handen med saks. På bagsiden blev ofte klæbet en etiket, eller billedet blev stemplet. Først senere gik man over til at trykke kort, der igen udviklede sig, og blev kraftigere, komplicerede tryk, på både for- og bagside, guldsnit og rundede hjørner. Ikke sjældent med et litograferet billede af fotografens ejendom på bagsiden. Her var også gerne plads til at anføre optagelsesnummer af hensyn til senere efterbestilling. De fleste fotografer undlod dog at anføre optagelsesnummer. En af de få, der næsten altid gjorde det, var Heinrich Tonnies i Ålborg. Moden med at lakere visitkortene holdt sig kun ganske kort (1861-1,862), men det var ikke kun Striegler, også fotograf Rye gjorde det blev Striegler kgl. hoffotograf. Foruden kongehusets medlemmer fotograferede han en lang række af landets kunstnere, skuespillere og forfattere solgte Striegler sit atelier til Morits Unna ( ), der havde etableret sig som daguerreotypist i Goteborg 10 år tidligere. Unna fik ikke meget ud af at overtage Strieglers atelier, flytter fra adressen to år senere og dør I87l i meget beskedne kår. Striegler derimod havde solgt i tide, 1864 omtales han af digteren Chr. Winther som en holden mand, med en kapital på rigsdaler, efter datidens forhold prisen på en mellemstor herregård. (Se ill. pag. II). Lørslev, Niels Olesen ( ). Blev uddannet xylograf hos Andreas Flinch. På Akademiet vinteren Fra 1860 xylograf, glarmester, bogbinder og fotograf i Hjørring. Efter hans død i 1863 udlejes "Madame Lørslevs Atelier" til en række forskellige fotografer bl.a. til Heinrich Tonnies en kort tid i Lørslev har dog nok virket som xylograf i Hjørring allerede 18

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Gudhjem. Gudhjem. han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han

Gudhjem. Gudhjem. han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han Gudhjem Gudhjem Gudhjem Gudhjem Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin far, der var malermester, lærte han malerhåndværket og nedsatte sig som maler i sin fødeby; men snart

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut Fra læreruddannelsens historie 2011 1 / 6 Læreruddannelsen før og nu Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen - på dk4 og folkeskolen.dk Ved Pernille Aisinger pai@dlf.org og Thorkild Thejsen

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks 15 Jens veggerby Galleriejer med passion for ure Af Henriette møller. Foto: per gudmann, 2 x hobby På Ny Østergade i den mere fashionable del af

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Tue Tjur, april 2012. Personerne.

Tue Tjur, april 2012. Personerne. På billedet her ses de 8 ældste af de mange fotoalbums, som min mor Vibe efterlod sig da hun døde i 2007. Det øverste, som er det ældste, angives at være fra 1914-33. Det er billeder fra dette album, som

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE Indholdsfortegnelse: 1. William Shakespeares Richard III 2. Rosekrigerne 3. Stykkes handlingsgang 4. Karakterer 1. William Shakespeares

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Legoklodser: Legoklodsen, som vi kender den i dag, blev lanceret i 1958 og er blevet kåret til århundreds legetøj. 1. 2) Påklædningsdukker i kladdehæfte: Påklædningsdukker har man

Læs mere

Brande Platter

Brande Platter Brande Platter 1978 1984 Forlaget Ravnebannerets Pdf/tryk udgivelser 2011 I samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande ISBN-13: 978-87-87584-39-9 Brande Platter 1978 1984 Millhouse, Danmark producerede

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet efter døden Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet i den usynlige verden En kendis vender tilbage fra de døde og fortæller sin historie. Den bedste modgift

Læs mere