Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bek. nr af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen omfatter: Bek. nr af 14. december 2010 om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr, der trådte i kraft 1. januar 2011 Bek. nr. 537 af 26. maj 2011 om ændring af bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr, der trådte i kraft 1. juni 2011 Bek. nr. 750 af 24. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr, 2 der trådte i kraft 30. juni o Dog finder bekendtgørelsen først anvendelse på trykbeholdere til transport af UN nr. 1745, UN nr og UN nr samt ventiler og andet tilbehør dertil fra den 1. juli Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989 nr. L 183, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21, dele af Rådets direktiv 2009/104/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet EF-Tidende 2009 nr. L 260, side 5, dele af Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer, EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 1, dele af Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975, EF-Tidende 1975 nr. L 147, side 40, som berigtiget i EF-Tidende 1975, L299, side 27, og som ændret ved Kommissionens direktiv 94/1/EF af 6. januar 1994, EF-Tidende 1994 nr. L 23, side 28, og Kommissionens direktiv 2008/47/EF, EF-Tidende 2008 nr. L 96, side 15, dele af Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976, EF-Tidende 1976 nr. L 262, side 153, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 81, Rådets direktiv 84/525/EØF af 17. september 1984, EF-Tidende 1984 nr. L 300, side 1, Rådets direktiv 84/526/EØF af 17. september 1984, EF-Tidende 1984 nr. L 300, side 20, Rådets direktiv 84/527/EØF af 17. september 1984, EF-Tidende 1984 nr. L 300, side 48, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/105/EF af 16. september 2009, EF-Tidende 2009 nr. L 264, side 12, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994, EF-Tidende 1994 nr. L 100, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1, Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995, EF-Tidende 1995 nr. L 213, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 157, side 24, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997, EF-Tidende 1997 nr. L 181, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998, EF-Tidende 1998 nr. L 207, side 1, som erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006, EU- Tidende 2006 nr. L 157, side 24, Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999, EF-Tidende 1999 nr. L 138, side 20, som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/525/EF af 18. juli 2003, EF-Tidende 2003 nr. L 183, side 45, Rådets direktiv nr. 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer EF-Tidende 1989 L 40, side 12, som ændret ved Rådets direktiv nr. 93/68/EØF, EF-Tidende 1993 nr. L 220, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 374, side Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 165, side 1.

2 I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43, 61, stk. 4, og 72, stk. 1, i lov nr af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 287 af 15. april 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 61, stk. 3: Afsnit I - Indledende bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på faste offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens 2, stk. 4, og 3, stk. 1. Stk , 9, 10, stk. 1, 2 og 4, 11-15, 84-86, 88-92, 94-95, 97-99, , 109, 125 og finder endvidere anvendelse på rørledninger som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. 3, stk. 2, og bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. Stk. 3. Endvidere finder bekendtgørelsen anvendelse på de aktiviteter på faste offshoreanlæg, som ikke er nævnt i 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. 4 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: Definitioner 1) Offshoreanlæg: faste offshoreanlæg, jf. offshoresikkerhedslovens 2, stk. 4. 2) Offshoreanlæggets konstruktion: udformning, dimensionering og opbygning af elementer til anlægsdele samt samling af anlægsdele med hinanden. 3) Indretning: placering af udstyr, inventar og anlægsdele i forhold til hinanden på offshoreanlægget. 4) Inventar: løse dele, der ikke kan karakteriseres som udstyr.

3 5) Design: en overordnet beskrivelse af offshoreanlægget inden projekteringen. 6) Elevatorer: udstyr, som er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af elevatorer. 7) Arbejdsrum: ethvert rum på offshoreanlægget, hvor der findes arbejdspladser. 8) Arbejdsplads: et sted på offshoreanlægget, hvor der udføres et arbejde. 9) Indkvarteringen: kamre, spiserum, fritidsrum og andre opholdsrum, baderum og toiletrum, behandlingsrum samt køkkenfaciliteter, der indgår som en del af offshoreanlægget. 10) Sikkerheds- og sundhedsredegørelse: dokumentation, som redegør for virksomhedens kontrol med et offshoreanlægs til enhver tid værende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. 11) Udstyr: maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der: a) anvendes ved forarbejdning af et produkt, b) anvendes til frembringelse af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller c) tjener til udførelse af en teknisk proces. Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed. 12) Trykbærende udstyr: trykbeholdere, aerosoler og andet trykbærende udstyr som defineret i følgende: a) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere, b) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om simple trykbeholdere, c) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, d) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr, e) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr, f) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr og

4 g) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler. 13) Udstyr til brug i potentiel eksplosionsfarlig atmosfære: a) materiel, sikringssystemer og komponenter med henblik på deres anvendelse i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer. b) Sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlige atmosfærer, men som er nødvendige for eller bidrager til, at materiel eller sikringssystemer kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. Definitioner og nærmere afgrænsning af udstyr, jf. nr. 13, samt dettes inddeling i materielgrupper og kategorier med henblik på kontrol findes: c) for mekanisk udstyr til anvendelse i potentiel eksplosionsfarlig atmosfære i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og d) for elektrisk udstyr til anvendelse i potentiel eksplosionsfarlig atmosfære i bilag I i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. 3. Hvor ejer eller bruger er nævnt i de bekendtgørelser, som denne bekendtgørelse henviser til, skal ejer eller bruger forstås som den driftsansvarlige virksomhed. Generelt 4. Konstruktioner, indretninger og udstyr herunder, elektriske systemer, software, hardware m.v., skal være af forsvarlig konstruktion og indretning under hensyn til anvendelsen og vedligeholdelse. Normer og standarder 5. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning for offshoreanlæggets konstruktion, indretning og udstyr, skal følges, jf. 42, stk. 1, offshoresikkerhedsloven. Stk. 2. Normer og standarder efter stk. 1 kan dog fraviges i tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt for at opnå et højere sikkerheds- og sundhedsniveau, eller som følge af den tekniske udvikling. Det

5 forudsættes ved fravigelsen, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. 42, stk. 2, i offshoresikkerhedsloven. Stk. 3. Såfremt der ikke findes anerkendte normer og standarder som nævnt i stk. 1, skal de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med offshoreanlæggets konstruktion identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. offshoresikkerhedslovens 33. Afsnit II - Konstruktion Kapitel 2 Almindelige bestemmelser Design 6. Der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed under placeringen af offshoreanlæg. Stk. 2. Forberedelserne til placering af offshoreanlæg skal udføres på en sådan måde, at offshoreanlæggets sikkerhed og stabilitet sikres. Stk. 3. Udstyret og fremgangsmåden ved placering af offshoreanlæg skal være af en sådan art, at risikoen for de ansatte begrænses, idet der tages hensyn til såvel normale forhold som nødsituationer. 7. Offshoreanlægget skal udformes, så de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er så lave som det er rimelig praktisk muligt. 8. Ved design af permanent bemandet offshoreanlæg skal funktioner, der omfatter produktionsbrønde, procesudstyr, hjælpeudstyr, arbejdsrum, arbejdspladser og indkvartering m.v. på offshoreanlæg placeres i forhold til hinanden under hensyn til faren for brand, eksplosion og faren for ophobning af sundhedsfarlige stoffer, således at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt. 9. Det skal ved projektering af et offshoreanlæg sikres, at offshoreanlægget er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Stk. 2. Ved projektering af et fast offshoreanlæg og ved ændringer heraf skal operatøren sørge for, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med offshoreanlæggets

6 konstruktion, indretning og udstyr samt alle aktiviteter forbundet med offshoreanlægget, er identificeret, vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Der skal ved projekteringen tages rimeligt hensyn til fremtidige behov for udvidelser af offshoreanlæggets kapacitet og funktion. Stk. 3. Under hensyn til bl.a. offshoreanlæggets designlevetid, skal det så vidt muligt tilstræbes at anvende den bedst mulige teknologi. Bærende konstruktioner 10. Bærende konstruktioner skal designes og bygges således at de kan modstå de belastninger, som de kan blive udsat for under installation og drift. Stk. 2. Ved fastsættelse af belastninger skal der tages hensyn til indsynkning af havbunden over reservoiret. Stk. 3. Konstruktionernes bæreevne skal være tilstrækkelig til at 1) muliggøre en evakuering i en ulykkessituation og 2) beskytte mod strukturel kollaps, indtil evakuering har fundet sted i en ulykkessituation. Stk. 4. Ved design og dimensionering af de bærende konstruktioner skal konsekvenserne af eventuelle eksplosioner tages i betragtning. Byggevarer 11. Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med de ændringer, som følger af EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om byggevarer finder anvendelse på offshoreanlæg omfattet af 1 i nærværende bekendtgørelse. Kapitel 3 Rørledninger Design

7 12. Rørledninger med tilhørende flanger og ventiler skal designes og bygges således, at de kan modstå de belastninger, som de kan blive udsat for under installation og drift. Stk. 2. Rørledningerne efter stk. 1 skal udformes således, at indvendigt vedligehold kan udføres. Afsnit III - Indretning Kapitel 4 Offshoreanlægget Indretning af offshoreanlægget 13. Offshoreanlæg skal indrettes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Stk. 2. De sikkerheds- og sundhedsmæssige risici skal, jf. stk. 1, identificeres og vurderes med henblik på både en enkeltvis og en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed, og således at sundhedsskadelige påvirkninger undgås. 14. Indretning af offshoreanlægget, herunder væsentlig ombygning, der kan sidestilles hermed, skal planlægges og gennemføres således, at hensynet til sikkerhed og sundhed i forbindelse med udførelsen af arbejdet som helhed er tilgodeset. Det skal herunder navnlig iagttages, at arbejdsrum og arbejdspladser m.v. dimensioneres, indrettes og indbyrdes placeres således, at 1) der kan etableres en forsvarlig arbejdsgang, herunder forsvarlige forhold for transport og oplagring med anvendelse af udstyr i tilstrækkeligt omfang, 2) eventuelle farer og gener fra arbejdsprocesser, herunder udvikling af dampe, støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer m.v. kan begrænses mest muligt, og unødige påvirkninger undgås, 3) anlæg m.v. kan anvendes, herunder rengøres, vedligeholdes og efterses m.v., på forsvarlig måde for såvel dem, der udfører arbejdet, som andre på stedet, 4) der anvendes konstruktioner og materialer af en sådan beskaffenhed, at der opnås en efter rummenes anvendelse forsvarlig isolering samt tilfredsstillende lyd, klima og lysforhold, 5) der ikke anvendes materialer, der afgiver dampe eller støv, som kan danne sundhedsskadelige eller generende koncentrationer, eller som kan ophobe statisk elektricitet,

8 6) der, hvor arbejdet kan medføre kraftig støvudvikling eller sundhedsskadelig forurening, ikke anvendes konstruktioner eller materialer, der kan opsamle forureningen, eller som er vanskelige at rengøre, 7) arbejde, der ikke efter sin art er udendørs, kan foregå i forsvarlige arbejdsrum, medmindre dette vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt, og 8) de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici forbundet med oprydning, rengøring og vedligeholdelse er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. 15. Offshoreanlægget skal indrettes således, at arbejdspladser, inventar og udstyr under hensyntagen til den teknologiske udvikling er tilpasset til de ansatte og således, at de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Adgangsveje 16. Der skal på offshoreanlægget være indrettet tilstrækkelige adgangsveje og -arealer af en sådan størrelse og beskaffenhed, at de ansatte kan færdes uhindret samt udføre deres arbejde uden fare for sikkerhed og sundhed og med anvendelse af udstyr i fornødent omfang. 17. Offshoreanlæg med mere end én etage skal være indrettet med et passende antal trapper. Stk. 2. Offshoreanlæg skal være indrettet med udstyr, herunder navnlig mekanisk udstyr, på en sådan måde, at det undgås, at den ansatte skal håndtere byrder manuelt, jf. bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.v. Stk. 3. Trapper og udstyr skal placeres under hensyntagen til den tilsigtede brug jf. stk. 1 og I det omfang det er påkrævet af hensyn til en sikker orientering og af hensyn til, at de ansatte kan færdes sikkert, skal adgangsveje og -arealer samt flugtveje have en tydelig markering af retninger, udgange og uventede niveauforskelle. 19. Placeringen, antallet og dimensionerne af døre, porte, lemme m.v. skal være forsvarlige under hensyn til arbejdets art og forholdene i øvrigt. De skal bestå af egnede materialer og være udformet og indrettet således, at de uden vanskelighed og uden risiko kan åbnes, lukkes og passeres.

9 20. Gennemsigtige døre skal synliggøres. Stk. 2. Svingdøre og -porte skal være gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger. Stk. 3. Hvis gennemsigtige eller halvgennemsigtige døre og porte ikke er udført i sikkerhedsmateriale, og hvis der er risiko for, at ombordværende kan komme til skade, såfremt døre eller porte splintres, skal disse flader beskyttes mod sprængning. 21. Gennemsigtige eller halvgennemsigtige skillevægge, og navnlig skillevægge udelukkende bestående af glas, i arbejdsrum eller i nærheden af arbejdspladser eller adgangsveje, skal være klart afmærket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller være adskilt fra disse arbejdspladser og adgangsveje på en sådan måde, at ombordværende hverken kan komme i kontakt med skillevæggene eller blive ramt, hvis væggene splintres. 22. Belysningsinstallationer på forbindelsesveje skal være anbragt således, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for de ansatte. 23. Adgangsveje på offshoreanlægget skal være indrettet således, at båretransport af syge og tilskadekomne til behandlingsrum og evakueringssteder kan ske effektivt. Flugtveje m.v. 24. Offshoreanlæg skal være indrettet således, at der er forsvarlig mulighed for evakuering og redning af ombordværende i tilfælde af brand og andre ulykker. 25. Der skal til enhver tid være let og uhindret adgang til flugtveje og nødudgange, og disse skal så direkte som muligt føre ud i det fri eller til et sikkerhedsområde, et sikkert samlingssted eller et sikkert evakueringssted. Stk. 2. Afhængig af arbejdets art og forholdene i øvrigt skal der være et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange af en sådan udformning, dimension og placering, at der er en betryggende mulighed for, at alle på offshoreanlægget i en faresituation kan komme i sikkerhed. Stk. 3. Fra områder, hvor ansatte normalt er beskæftiget, skal der findes to af hinanden uafhængige flugtveje til et evakueringssted eller sikkert samlingssted. 26. Indkvarteringsfaciliteter og opholdslokaler skal være forsynet med to separate flugtveje, der skal være placeret så langt fra hinanden som muligt og føre til et sikkert område, et sikkert samlingssted eller et sikkert evakueringssted.

10 Stk. 2. Indkvarteringen skal på hvert niveau være udstyret med mindst to af hinanden uafhængige udgange med direkte forbindelse til flugtveje. 27. Ved placeringen af trapper skal der bl.a. tages hensyn til, at flugtvejene fra alle dele af offshoreanlægget skal være korte og logiske. Stk. 2. Døre og porte i flugtveje skal åbne i flugtretningen eller, hvis dette ikke er muligt, være udformet som skydedøre, og de skal kunne betjenes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle. Stk. 3. Døre og porte skal være indrettet således, at de ikke kan blokere flugtveje. 28. Flugtveje og nødudgange, hvor der er behov for belysning, skal være forsynet med tilstrækkelig nødbelysning under alle forhold. Stk. 2. Flugtveje skal være forsynet med tydelig og hensigtsmæssigt placeret skiltning og afmærkning, der viser vej til et sikkert samlingssted eller evakueringssted. 29. Der skal træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at afskærme flugtveje, evakueringssteder og samlingssteder mod varme og røg samt, i det omfang det er muligt, mod virkningerne af eksplosioner og til at sikre, at flugtveje til og fra evakueringsstederne og samlingsstederne er anvendelige. Stk. 2. Disse foranstaltninger skal være af en sådan art, at de beskytter ombordværende tilstrækkeligt længe til, at en eventuel evakuerings- og redningsaktion kan gennemføres i sikkerhed. Belysning 30. Offshoreanlægget skal være forsynet med tilstrækkelig belysning til, at arbejdet kan foregå forsvarligt og de ansatte kan færdes forsvarligt. Stk. 2. Belysningen skal med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet, være afpasset efter forholdene og efter arbejdets art. Stk. 3. Belysningen må ikke i sig selv give anledning til en sundhedsskadelig påvirkning. Stk. 4. Belysningen skal være indrettet således, at den ikke giver generende blænding eller reflekser eller medfører generende varme. Stk. 5. Belysningen skal være udformet således, at driftskontrolposter, flugtveje, afgangssteder og farlige områder forbliver oplyste.

11 31. Hvis arbejdet er af en sådan art, at det kan være forbundet med en særlig fare, hvis belysningen svigter, skal der være indrettet en forsvarlig nødbelysning, der sikrer den nødvendige orientering. Kapitel 5 Områder med særlige risici Områder med risiko for nedstyrtning m.v. 32. Områder, hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande, eller hvor de ansatte i øvrigt kan komme til skade, skal sikres ved rækværk, afskærmning, afspærring, overdækning eller anden passende foranstaltning. 33. Områder, indenfor hvilke den sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige risiko er særlig stor, skal være afmærket og forsynet med advarselstavler. Sundhedsskadelige stoffer 34. Områder, hvor der er risiko for ophobning af sundhedsskadelige stoffer, skal være indrettet således, at disse stoffer indfanges ved kilden og fjernes. Forbrændingsluft 35. Forbrændingsluft skal tages fra uklassificeret område. Udstødningsgasser skal om nødvendigt ledes til uklassificeret område og så vidt muligt primært ledes bort fra offshoreanlægget eller subsidiært fra områder på offshoreanlægget, hvor der almindeligvis færdes ombordværende. Stk. 2. Udstødningskanaler og udstødsrør, der går gennem klassificeret område, skal have overfladetemperatur under temperaturen for områdets temperaturklassificering. Udstødningskanaler og udstødsrør, der går gennem klassificeret område, må ikke have overfladetemperaturer, der er højere end den temperatur, området er klassificeret til. Kapitel 6 Arbejdsrum

12 Generelt 36. Arbejdsrum skal være forsvarligt indrettet og placeret under hensyn til de processer, der skal foregå i arbejdsrummet. Stk. 2. Arbejdsrum skal endvidere være indrettet således, at unødige påvirkninger fra sundhedsskadelige stoffer og materialer, stråling, ekstreme temperaturer, træk eller vibrationer m.v. fra andre dele af offshoreanlægget og omgivelserne i øvrigt så vidt muligt er undgået. Stk. 3. Arbejdspladser skal være forsvarligt placeret i arbejdsrummet. Stk. 4. Hvis der i et arbejdsrum er særlige sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici på grund af arbejdets art, særlige arbejdsprocesser m.v., skal arbejdsrummet være placeret, indrettet og udstyret, så farerne er imødegået mest muligt. 37. Arbejdsrum skal under hensyntagen til arbejdets art samt de ansattes fysiske aktivitet være forsvarligt isoleret. Indeklima 38. Arbejdsrum skal være indrettet med tilstrækkelige installationer til passende opvarmning, køling, ventilation og udsugning. Disse installationer må ikke afgive generende stråling eller træk. 39. Lukkede arbejdspladser skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for, forsynes med frisk luft i tilstrækkelig mængde. Stk. 2. En opstået defekt i ventilations- eller udsugningsanlægget skal udløse en alarm, såfremt defekten er af betydning for de ansattes sikkerhed eller sundhed. Stk. 3. Temperaturen i arbejdsrummene skal være passende for den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning. Stk. 4. Temperaturen i opholdsrum, rum til ansatte med vagttjeneste, sanitære rum, kantiner og rum beregnet til førstehjælp skal svare til disse rums specifikke formål. Lysforhold 40. Arbejdsrum skal være velbelyste, så vidt muligt ved hjælp af dagslys og ellers ved hjælp af passende kunstig belysning.

13 Stk. 2. Vinduer, ovenlys og skillevægge af glas skal være udformet på en sådan måde, at en for kraftig solbelysning på arbejdspladsen undgås, under hensyntagen til arbejdets art og arbejdspladsens beskaffenhed. Stk. 3. Belysningsinstallationer i arbejdsrum skal være anbragt således, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for de ansatte. 41. Arbejdsrum skal være betryggende indrettet med nødbelysning. Dimensioner, overflader og luftrum 42. Arbejdsrummenes gulvareal, rumhøjde og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, det udstyr, de materialer og det inventar, der findes i arbejdsrummet, samt det antal ansatte, der normalt færdes eller opholder sig der, med henblik på at gøre det muligt for de ansatte at udføre arbejdet med så lille en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, som det er rimeligt praktisk muligt. Stk. 2. Arbejdsrummenes gulve skal være fri for buler, huller og farlige niveauforskelle. Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres i arbejdsrummet, og have en under hensyn til arbejdets art passende stabilitet og skridsikkerhed. Stk. 3. Arbejdsrummets overflader må ikke afgive dampe eller støv til arbejdsrummet eller kunne give anledning til dannelse af statisk elektricitet, så de ansatte udsættes for sundhedsskadelige eller kraftigt generende påvirkninger. I arbejdsrum, hvor der kan være eksplosionsfare, skal gulvbelægningen være egnet og ikke gnistgivende. Stk. 4. Overfladerne på gulve, vægge og lofter i arbejdsrum skal være af en sådan beskaffenhed, at der ved rengøring og rensning kan opnås forsvarlige hygiejniske forhold. 43. Arbejdsrum og deres udstyr og inventar skal så vidt muligt være indrettet med ubrændbare eller brandhæmmende materialer. Stk. 2. Hvis der benyttes brændbare materialer, må de ikke kunne udvikle giftig røg ved forbrænding. Kapitel 7 Arbejdsplads Generelt

14 44. Den enkeltes arbejdsplads skal være hensigtsmæssigt indrettet efter ergonomiske principper og således, at den ansatte fra sin arbejdsplads kan følge relevante processer. 45. Arbejdspladsen skal være placeret og indrettet, så den ansatte ikke påvirkes unødigt af stoffer og materialer, stråling, ekstreme temperaturer, træk eller vibrationer m.v. Inventar, hjælpemidler og materialer 46. Der skal på arbejdspladsen findes passende inventar, således at arbejdet kan udføres forsvarligt. Stk. 2. Stole, arbejdsborde og lignende, der anvendes ved skiftende arbejdsopgaver eller af skiftende ansatte, skal i fornødent omfang være indstillelige. Stk. 3. Inventaret skal være fremstillet af materialer, der ikke frembyder sundhedsfare. Udformning og materialer skal være af en sådan art, at inventaret kan renholdes effektivt på hensigtsmæssig måde for de forureninger, det udsættes for. 47. Arbejdspladsen skal være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt og således, at alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Stk. 2. Hvor arbejdet uden ulempe kan foregå siddende, skal der findes en hensigtsmæssig arbejdsplads til dette. Ved stående og gående arbejde skal der, så vidt det er muligt, findes siddepladser, der kan benyttes ved afbrydelse i arbejdet. Stk. 3. Der skal være forsvarlig adgang til arbejdspladsen og forsvarlig flugtmulighed herfra. Ventilation 48. Arbejdspladsen skal være forsynet med tilstrækkelig frisk luft, om nødvendigt ved hjælp af mekanisk ventilation. 49. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

15 Stk. 2. Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Stk. 3. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdspladsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Udsuget luft, der udelukkende stammer fra sandblæsning, hvor der er krav om, at der skal bruges luftforsynet åndedrætsværn, kan dog, efter effektiv rensning samt efter tilførsel af en passende mængde frisk luft, føres tilbage til samme arbejdsrum, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Det er en forudsætning, at det kan dokumenteres, at den udsugede luft, jf. stk. 4, forinden den føres tilbage, er effektivt renset, således at luftens indhold af mineralsk støv (inert, respirabel) ikke overstiger 10 pct. af grænseværdien. Der skal endvidere til stadighed foretages de nødvendige målinger for at kontrollere, at den indblæste luft lever op til kravene. Stk. 6. De i stk. 1 og 2 nævnte ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Ventilationsanlæg, omfattet af undtagelsen i stk. 4, skal endvidere være konstrueret således, at recirkulation automatisk frakobles eller produktionen stoppes, hvis rensningen er utilstrækkelig. Dagslys og belysning 50. Belysningen på den enkelte arbejdsplads skal være af en sådan beskaffenhed, at arbejdet kan foregå forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Stk. 2. Arbejdspladserne skal, under hensyn til de klimatiske forhold, så vidt muligt have tilstrækkelig naturlig belysning og være udstyret med tilstrækkelig kunstig belysning til sikring af de ansattes sikkerhed og sundhed. Sundhedsskadelige stoffer og materialer 51. Hvor der er risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, eller med stoffer eller materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden eller hindre spredning af, skal der i nærheden af arbejdspladsen findes passende og tilstrækkelige hjælpemidler hertil. Udendørs arbejdspladser

16 52. Ved arbejde, der foregår udendørs i længere perioder, skal der så vidt muligt etableres foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod vejrliget og om nødvendigt mod nedfaldende genstande. Kapitel 8 Sanitære forhold ved arbejdspladser Omklædningsrum og garderobeskabe 53. Der skal stilles passende omklædningsrum til rådighed for de ansatte, hvis de skal bære særligt arbejdstøj, og man af sundheds- eller anstændighedsgrunde ikke kan kræve, at de klæder om andre steder. Stk. 2. Omklædningsrummene skal være lettilgængelige, have tilstrækkelig stor kapacitet og være udstyret med siddepladser. Stk. 3. Omklædningsrummene skal være tilstrækkelig store og være således udstyret, at hver ansat får mulighed for at låse tøjet inde i arbejdstiden. Stk. 4. Hvis forholdene gør det påkrævet, skal der være separate skabe til arbejdstøj og privat tøj. Stk. 5. Der skal forefindes faciliteter, således at hver ansat kan tørre sit våde arbejdstøj. 54. Der skal være adskilte omklædningsrum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder. Stk. 2. Hvis omklædningsrum ikke er nødvendige efter stk. 1, skal hver ansat råde over et sted til sit tøj. Brusere og håndvaske 55. Ud over de faciliteter, der findes i indkvarteringen, skal de ansatte om nødvendigt have adgang til et tilstrækkeligt antal brusere og håndvaske i nærheden af deres arbejdspladser. Toiletter og håndvaske

17 56. Ud over de faciliteter, der findes i hvert indkvarteringsområde, skal de ansatte om nødvendigt have adgang til toiletter og håndvaske i nærheden af deres arbejdspladser. Stk. 2. Der skal være adskilte toiletrum, der skal kunne benyttes af hvert køn for sig. Kapitel 9 Indretning med henblik på nødstilfælde Generelt 57. Offshoreanlægget skal være inddelt i områder efter faren for brand og eksplosion, og de farlige områder skal være klassificeret. 58. Elektriske installationer, elektrisk materiel og mekanisk udstyr på offshoreanlægget skal være eksplosionssikret til det niveau, området er klassificeret til. Forebyggelse af eksplosionsfare 59. Der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge forekomst og dannelse af en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Stk. 2. I områder med potentiel eksplosionsfare skal der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge antændelse af den potentielt eksplosionsfarlige atmosfære. Branddetektion og -bekæmpelse 60. Der skal træffes passende foranstaltninger, der fastlægges i offshoreanlæggets sikkerhedsog sundhedsredegørelse, for at forebygge, opdage og bekæmpe udbrud og spredning af brand. Stk. 2. Om nødvendigt skal der foretages brandsektionering for at udskille områder med særlig brandfare. 61. På offshoreanlægget skal der forefindes egnede systemer til detektion af og sikring mod brand samt brandslukningssystemer og -alarmer for at imødegå de risici, der er defineret i offshoreanlæggets sikkerheds- og sundhedsredegørelse. Stk. 2. Disse systemer kan omfatte men er ikke begrænset til: 1) systemer til detektion af brand,

18 2) brandalarmer, 3) hovedbrandvandssystemer, 4) brandhaner og slanger, 5) overskylningssystemer og vandkanoner, 6) automatiske sprinkleranlæg, 7) anlæg til slukning af gasflammer, 8) slukningssystemer med luftarter som slukningsmiddel, 9) skumslukningsanlæg, 10) bærbare ildslukkere og 11) brandmandsudstyr. Stk. 3. Ikke-automatiske brandslukningsanordninger skal være lettilgængelige, ukomplicerede at betjene og om nødvendigt beskyttet mod beskadigelse. Stk. 4. Nødsystemer skal være adskilt eller på anden måde beskyttet mod uheld, således at nødfunktionerne forbliver driftsklare i nødstilfælde. Stk. 5. Om nødvendigt skal der være to sideordnede nødsystemer. Stk. 6. Der skal være passende faciliteter til, at offshoreanlæggets brandslukningshold kan iføre sig brandmandsudstyr. Områder med særlige risici i tilfælde af eksplosion og brand 62. Indkvarteringen og områder med særlige risici i tilfælde af brand, herunder brøndhovedområder, procesområder og områder med hjælpeudstyr, trykbeholdere og beholdere med brandfarlige væsker, skal være dækket af automatisk udløsbare sprinkleranlæg og overrislingsanlæg med tilstrækkelig kapacitet. 63. Rum med udstyr, der kan medføre særlig brandfare, skal være udstyret med automatisk udløsbare rumslukningsanlæg af passende dimensioner og kapacitet.

19 64. Arbejdsrum, som er af betydning for bekæmpelse af ulykkeshændelser, skal være særligt beskyttet mod brand og eksplosion, således at de så vidt muligt kan være operative, indtil evakuering har fundet sted. Nødbelysning, alarm-, kommunikations- og brandslukningsudstyr 65. Permanent bemandede offshoreanlæg skal være forsynet med alarm- og kommunikationsudstyr samt brandslukningsudstyr. Stk. 2. På offshoreanlæg, hvor de ansatte er særligt udsatte for risiko i tilfælde af, at den kunstige belysning svigter, skal offshoreanlægget være forsynet med tilstrækkelig kraftig nødbelysning. Behandlingsrum 66. I indkvarteringen skal et passende rum være indrettet og udstyret til udvidet førstehjælpsbehandling. Stk. 2. Behandlingsrummet skal være indrettet, så det kan rumme passende faciliteter samt medicinsk udstyr og lægemidler. Stk. 3. Behandlingsrummet må på mindre offshoreanlæg anvendes til andre formål, forudsat at behandlingsrummet kan anvendes efter formålet i stk. 1. Kapitel 10 Ansatte med særlige behov Gravide og ammende 67. Særligt følsomme risikogrupper, herunder gravide, skal beskyttes mod de farer, som er særligt alvorlige for dem. Stk. 2. Beskyttelsesforanstaltningerne skal om muligt bestå i tekniske foranstaltninger på offshoreanlægget. 68. Gravide og ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold. Ansatte med handicap

20 69. Offshoreanlægget skal om nødvendigt indrettes under hensyn til handicappede ansatte. Kapitel 11 Indkvartering Indkvarteringsforhold 70. Indkvarteringen skal i videst mulig udstrækning være adskilt fra områder med bore- eller produktionsaktiviteter, klassificerede områder og andre farlige områder. Stk. 2. Kamre og opholdsrum skal, med henblik på sikring af uforstyrret hvile og restitution, være passende anbragt i forhold til offshoreanlæggets øvrige aktiviteter. 71. Et passende sted i indkvarteringen skal der være anbragt et aflåseligt skab til brug for sikkerhedsrepræsentanter til opbevaring af dokumenter m.v. til brug for deres hverv. Stk. 2. Indkvarteringen som helhed og de enkelte opholdsrum m.v. skal være isoleret og beskyttet mod varme og kulde samt støj, vibrationer og luftforurening. 72. Indkvarteringen skal være indrettet således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici forbundet med rengøring og andet servicearbejde nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. 73. Under hensyntagen til den tilsigtede brug skal rumhøjder, døre, gange og trapper være indrettet således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt ved færden og ophold under offshoreanlæggets normale drift og i nødsituationer. Indeklima 74. Indkvarteringen skal være forsynet med tilstrækkelige installationer til opvarmning, køling, ventilation og belysning. Disse installationer må ikke afgive generende stråling, støj eller træk. Dagslys og belysning 75. Kamre, spise- og rekreationsrum skal have adgang til dagslys.

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43, 61, stk. 4, og 72, stk. 1, i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr 1

Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr 1 UDKAST TIL HØRING Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr 1 I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43-44, 61, stk. 4, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om

Læs mere

Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 1

Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 1 Bilag 16 Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 1 I medfør af 4 a, 18, stk. 7, 43-44, 61, stk. 4, og 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr 1

Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr 1 Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr 1 Bek. nr. 1481 af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen omfatter:

Læs mere

Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr

Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr Udkast til ekstern høring Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr Side 1 af 31 AFSNIT I 5 INDLEDENDE BESTEMMELSER 5 KAPITEL 1 5 ANVENDELSESOMRÅDE M.V. 5 Anvendelsesområde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler*

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler* Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser ATEX Forum, Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser Johnny Kristensen Lovgivning. sloven og det nye i forhold til havanlægsloven Udgangspunkt er artikel på Energistyrelsens hjemmeside Den 15. december

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet

Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet 4.2 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet 1 Forholdet til bygningsreglementet 1 Har

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Udkast Oversat 9. juli 2013. Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland.

Udkast Oversat 9. juli 2013. Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland. Udkast Oversat 9. juli 2013 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland. 12. december 2013 I medfør af 29, stk. 1, og 37 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *)

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *) Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 1 februar 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1)

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1) 11 01 137 Emne: Lov om arbejdsmiljø April 2001 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Side 1 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1) I medfør af 20 stk. 2, 43, 44, 73,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1)

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) BEK nr 1516 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20100045510 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/ 57/ EØF. af 24. juni 1992

RÅDETS DIREKTIV 92/ 57/ EØF. af 24. juni 1992 Nr. L 245 / 6 De Europæiske Fællesskabers Tidende 26. 8. 92 RÅDETS DIREKTIV 92/ 57/ EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende

Læs mere

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1 Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1 Lov nr. 1424 af 21. december 2005 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder I medfør af 11a, 15, stk. 2, 33, stk. 1, 35, 56 og 67 i Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2013 om arbejde med udvinding af mineralske materialer i Grønland

UDKAST. Bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2013 om arbejde med udvinding af mineralske materialer i Grønland 30. juli 2013 version3 UDKAST Bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2013 om arbejde med udvinding af mineralske materialer i Grønland I medfør af 11 a, stk. 4, 13, stk. 3, 15, stk. 2, 29, 33, 35, 37, 39, 49,

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af, 18, stk. 7, 22, stk. 2, 43, 55, stk. 1, 57, 61, stk. 4,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faste arbejdssteders indretning. A.1.9 Marts Erstatter At-meddelelse nr Juni 1996

At-VEJLEDNING. Faste arbejdssteders indretning. A.1.9 Marts Erstatter At-meddelelse nr Juni 1996 At-VEJLEDNING A.1.9 Marts 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.1 Juni 1996 Faste arbejdssteders indretning 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere