Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS"

Transkript

1 Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014

2 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven). Virksomhedens navn og adresse: Telefon nr.: Gert Jakobsen Transport ApS Hornbjergvej Hornslet 27. oktober 2014 Sagsid:08/45077 Kontaktperson Lis Bach CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: D201. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter. Natur og miljø Postadresse Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej Ebeltoft Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: 4e Tendrup By, Hornslet Gert Jakobsen ApS Telefon Kontaktperson: Gert Jakobsen Telefon nr.: el Bygninger og grund ejes af: Gert Jakobsen ApS Syddjurs Kommune Team Miljø Klagefrist udløber den 24. november 2014 Susanne Kornvig Teamleder Lis Bach Kemiingeniør Søgsmålsfristen udløber den 27. april 2015 Side 1/13

3 Indhold 1. Resumé Tilslutningstilladelse Vilkår Generelt Aflednings- og driftsvilkår Drift og kontrol af tanksump og olieudskiller Indberetning Vurdering Afledningsvilkår og kontrolregler Indberetning Renere teknologi Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Oversigtskort - kloakforhold Ansøgning Sagens akter Lovgrundlag m.m. Side 2/13

4 1. Resumé Gert Jakobsen Transport ApS har den 1. december 2008 ansøgt Syddjurs Kommune om tilladelse til at aflede processpildevand til det offentlige spildevandssystem. Virksomhedens aktiviteter består i at modtage, opbevare, tappe og distribuere forskellige kemikalier og blandinger af kemikalier. Det er hovedsageligt flydende varer, der modtages i tankvogn eller palletanke. Fra tankvognene pumpes kemikalierne til overjordiske tankanlæg, hvorfra de på et senere tidspunkt tappes tilbage i tankbiler, palletanke eller mindre emballager. Virksomheden ønsker at aflede processpildevand i form af vaskevand fra vask af tankvogne. Afvaskningen kan være både indvendig og udvendig vask af tankvogne. Vaskevandet kan indeholde rester af natronlud, urea, kalilud, eddikesyre, svovlsyre, bioolie, rengøringsmiddel samt forureningskomponenter fra lastbiler. Der foretages ikke undervognsvask af tankvogne. Der afvaskes 3-5 indvendige vaske pr. uge og 2-4 udvendige vaske pr. uge. Der er etableret indendørs vaskehal, med en 60 m 3 tanksump, hvorfra spildevandet opsamles, inden afledning gennem olieudskiller. Før indvendig tankvask tømmes tankbilen for evt. restprodukt i palletank. Tanken skylles i 1 min. og restprodukt tømmes i palletanke som ledes i opsamlingstank på 32 m 3. Derefter vaskes tankbilens tank. Inden der afledes fra opsamlingstanken reguleres ph. Denne tilladelse omhandler ikke afledning af regnvand fra tage og fra befæstede arealer. Regnvand udledes til regnvandssystemet og behandles i virksomhedens miljøgodkendelse. Side 3/13

5 2. Tilslutningstilladelse På grundlag af oplysningerne i bilag 2 meddeler Team Miljø i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne tilladelse til, at virksomheden Gert Jakobsen Transport ApS, Hornbjergvej 51 i Hornslet må aflede vaskevand til det offentlige spildevandsanlæg. Tilladelsen meddeles i henhold til 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelse m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vilkårene i tilladelsen kan til enhver tid ændres ved påbud efter mbl. 30, stk. 1 og 4, såfremt tilsynsmyndigheden af hensyn til spildevandsanlægget finder det nødvendigt. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om evt. ejerskifte eller ophør. 2. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 3. Der må afledes følgende typer spildevand til den offentlige spildevandsledning: Sanitært spildevand fra ca. 20 personer. Processpildevand (vaskevand) fra vaskehal, med restindhold af natriumhydroxid (natronlud), urea, kaliumhydroxid (kalilud), eddikesyre, svovlsyre, bioolie og rengøringsmiddel, som stammer fra indvendig og/eller udvendig vask af tankbiler. 4. Alle ændringer i virksomhedens indretning og drift med indflydelse på spildevandsafledningerne skal meddeles til Syddjurs Kommune, Team Miljø inden ændringen foretages. 5. I tilfælde af uheld, der medfører utilsigtet afledning af forurenende stoffer, skal Team Miljø straks underrettes. Alternativt skal underretning ske til alarmcentralen på 112. Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at afhjælpe uheld. 6. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i bilag 2 bortset fra de ændringer, der fremgår af afgørelsens vilkår Aflednings- og driftsvilkår 7. Processpildevand skal afledes til spildevandssystemet. 8. Mængden af processpildevand må højst udgøre 300 m 3 pr. år. Mængden af processpildevand skal opgøres som aflæst vandforbrug på vanduret i vaskehallen. Side 4/13

6 9. Ved tømning af opsamlingstanken, skal processpildevandet afledes kontinuerligt med at maksimalt flow på 1,5 l/s. 10. Ved indvendig vask af tankbiler med rest af bioolie, der er på fast form (fedt), skal opholdstiden i den 60 m 3 tanksump være så stor, at olie/fedt tilbagegår til fast form og derved kan fjernes, inden afledning til spildevandssystemet. 11. Skyllevandet fra tankvask skal opsamles i opsamlingstank, der skal være forsynet med ph-meter og omrøring. 12. Inden afledning til det offentlige kloaksystem skal processpildevandet ph-justeres med natriumhydroxid eller svovlsyre, således at ph værdien ligger mellem 6,5 og Under ph-justering og tømning af opsamlingstanken skal der være konstant omrøring. 14. Den samlede mængde processpildevand skal afledes gennem et kloakstik forsynet med målebrønd, placeret efter olieudskilleren, hvor der er mulighed for udtagning af stikprøver i frit faldende vandstråle. Målebrønden skal forsynes med sikkerhedsventil. 15. Det sanitære spildevand skal ledes til det offentlige spildevandssystem efter målebrønden for processpildevand. 16. Processpildevandets sammensætning skal overholde de kravværdier, der fremgår af tabel 1. Processpildevandets mængde og indhold af stoffer skal overholde grænseværdierne, der er angivet i tabel 1. Prøverne skal udtages som stikprøver under normale driftsforhold. Stof Grænseværdi Analysemetode Max årsvandmængde, m 3 /år ph max 9,0 DS ph min 6,5 DS Temperatur, max, C 50 1 og 3 Olie/fedt, mg/l 50 DS/R Suspenderet stof mg/l 500 DS/EN 872:2005 Total-P, mg/l 500 SM 17. udg Sulfat, mg/l 500 SM 17. udg COD, mg/l (600) DS/ISO hhv. DS/EN COD/BOD 5 <3 DS/ISO Tabel 1: Grænseværdier for udledning af processpildevand. 1 Må ikke overskrides. Side 5/13

7 2 Måles med elektrode og/eller ved kontinuert registrering. 3 Måles med termometer eller ved kontinuert registrering. 4 Udføres som stikprøve i specialvaskede flasker 5 Såfremt koncentrationen af COD overskrider 600 mg/l, skal BODindholdet desuden bestemmes og COD/BOD-forholdet være mindre end 3. Kravet er overholdt, når den enkelte stikprøve foretaget efter vilkår 19 viser afledte koncentrationer under kravværdien. 17. ph skal derudover måles kontinuerligt i målebrønden, når processpildevandet afledes til spildevandssystemet. Måleudstyret skal være forsynet med alarm, der træder i funktion, hvis ventilen ikke lukker ved overskridelser af ph-intervallet. Ved sammenhængende overskridelser på mere end 10 minutter, skal afløbet for processpildevand automatisk afspærres. 18. ph metret skal kalibreres efter leverandørens retningslinjer. 19. Vilkår 16 skal kontrolleres ved udtagning af 2 stikprøver pr. år. Én af stikprøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Stikprøverne udtages i målebrønden. Prøvetagning og den efterfølgende analyse skal foretages af et af DA- NAK akkrediteret laboratorium (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse). 20. Der skal indledningsvist udtages en prøve til analyse for bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, DEHP, nonylphenoler (3 stk.) og PAH-forbindelser (acenaphthen, phenathren, fluoren, fluoranthen, pyren, benz-fluoranthener (b+j+k), benz(a)pyren, benz(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren) og LAS. På baggrund af resultatet af analysen vurderer Syddjurs Kommune eventuelt analyseprogram og analysefrekvens Drift og kontrol af tanksump og olieudskiller 21. Olieudskilleren skal være forsynet med flydelukke og alarm for lagtykkelse. Alarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 75 % af udskillerens opsamlingskapacitet. 22. Alarmen for lagtykkelse skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt. Side 6/13

8 23. Drift og vedligeholdelse af olieudskiller skal i øvrigt ske efter leverandørens anvisninger. 24. Tanksumpen skal tømmes efter behov og mindst 1 gang årligt. Affaldet herfra skal bortskaffes som farligt affald. 25. Olieudskilleren skal tilsluttes den kommunale tømningsordning for olieudskillere og tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal en olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 26. Affald fra tømning af olieudskilleren skal bortskaffes som farligt affald. 27. Mindst 1 gang årligt og altid ved tømning skal olieudskilleren inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler. 28. Tilsynsmyndigheden kan forlange olieudskilleren tæthedsprøvet, når forholdene taler herfor, f. eks. Hvis olieudskilleren er i dårlig stand. Afledningsvilkår og kontrolregler 3.4. Indberetning 29. Der skal føres journal over Dato for tømning af olieudskiller. Sammen med datoen registreres mængden af opsuget olie. Dato for kontrol af alarm for olieudskiller. Dato for og art af serviceeftersyn/reparationer på spildevandssystemet samt hvem der har udført arbejdet. Dato for kalibrering af ph måler. Journalerne skal opbevares i mindst 5 år på virksomheden og udleveres såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom. 30. Hvis afledningsvilkårene overskrides skal virksomheden umiddelbart underrette Syddjurs Kommune og senest 2 måneder efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen hvori det beskrives, hvad årsagen er til overskridelserne. Redegørelsen skal yderligere indeholde forslag til handlingsplan, der sikrer at der ikke sker gentagelser. 31. Virksomheden skal 1 gang årligt fremsende en rapport til Syddjurs Kommune. Rapporten skal indeholde: Den nyligt overståede kontrolperiodes resultater i henhold til vilkår 16. Årlig opgørelse af spildevandsmængde. Årligt forbrug af rengøringsmiddel. Side 7/13

9 Oplysningerne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. februar. Afrapportering skal ske pr. 1. januar. Første afrapportering er pr. 1. januar Vurdering Den spildevandstekniske vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens fremsendte ansøgning, som er vedlagt i bilag 2 samt den miljøtekniske beskrivelse i virksomhedens miljøgodkendelse Afledningsvilkår og kontrolregler Virksomheden forventer at skulle aflede en spildevandsmængde på ca. 300 m 3 /år. Der er sat vilkår om, at der skal indrettes en målebrønd, der kan benyttes ved prøveudtagning af spildevandet fra vaskehallen. Målebrønden skal indrettes med frit faldende vandstråle. Det sanitære spildevand må derfor først tilledes efter målebrønden. På bilag 1, der viser kloakforholdene på adressen, er det vist, at det sanitære spildevand fra administrationsbygningen og spildevandet fra vaskehallen afledes til den offentlige kloakledning i hvert deres punkt. Team Miljø har ABC-vurderet indholdsstofferne i vaskevandet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Stofferne karakteriseres ved følgende: A-stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum. B-stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der i vejledningen fastsat grænseværdier. C-stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Team Miljø har fundet, at det udelukkende er C-stoffer, der udledes fra virksomheden. C-stoffer skal ifølge Miljøstyrelsens vejledning begrænses ud fra ressourcehensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområder. Virksomhedens vaskehal er ikke at betragte som en traditionel vaskehal, idet der ikke foretages undervognsvask men udelukkende udvendige afvaskning af tankbiler 2-4 gange pr. uge med et vandforbrug på ca. 65 m 3 pr. år. Der foretages indvendig vask af tankbilens tank 3-5 gange pr. uge. Inden indvendig vask, tømmes eventuelle rester i tankbilen over i en palletank. Tanken skylles i 1 min og restprodukt tømmes i palletank som ledes i opsamlingstank på 32 m 3. Herefter vaskes tanken. Side 8/13

10 Spildevandet fra de indvendige vaske indeholder rester af tankes indhold som kan være natronlud, urea, kalilud, eddikesyre, svovlsyre, bioolie og rengøringsmiddel. Som rengøringsmiddel benyttes 2 forskellige, et basisk og et syreholdigt. Virksomheden har et årligt forbrug af basisk rengøringsmiddel på ca. 200 liter og ca. 10 liter syreholdigt rengøringsmiddel. Det syreholdige rengøringsmiddel består af < 20 % fosforsyre og < 15 % svovlsyre. Indholdet af fosforsyre i spildevandet vil være under 10 mg/l på årsbasis. Team Miljø har vurderet, at der skal fortages en indledende analyse for PAH-forbindelser, DEPH og tungmetallerne Pb, Cr, Cu, Zn, Ni og Cd, samt for LAS, inden det kan afgøres om der skal fastsættes analyseprogram og frekvens for disse. PAH erne vurderes udelukkende at stamme fra undervognsvask, hvilket ikke foretages i vaskehallen. Det kan dog ikke udelukkes at der kan ske afgivelse af PAH er ved almindelig vask at tankvogne. DEHP kan afgives ved afsmitning fra bilers plastkomponenter. I henhold til Miljøstyrelsens projekt nr. 537, 2000 Bilvaskehaller, status og strategier og nr. 876, 2004 er der både ved vask i vaskehaller og ved manuel bilvask fundet tungmetaller i vaskevandet. Tungmetallerne stammer fra afsmitning og slid på bilen under selve vasken og fra det vejstøv, der sidder på bilen. Det er især fra bilernes undervognsbelægning, dæk, bremsebelægninger, lak og metaldele, at metallerne frigives til miljøet. Cadmium findes i små mængder som følgestof i zink og frigives derfor hovedsageligt sammen med zink. Zink frigives bl.a. ved korrosion af forzinkede plader, der ikke er rustbeskyttet, fra dæk og fra bremsebelægninger. Bly frigives fra bremsebelægninger og bilernes udstødning. Krom kan bl.a. stamme fra korrosion af svejsninger og fra visse tungmetalholdige farvestoffer i bilernes lak. Kobber kommer også fra bremsebelægninger, bremserør og køler og fra visse tungmetalholdige pigmenter. Endelig stammer nikkel fra bilens svejsninger og bremsebelægninger. Endvidere vil tungmetaller i vejstøv både stamme fra bilerne men også fra atmosfærisk nedfald i varierende omfang. Team Miljø finde det tvivlsomt, at der afgives tungmetaller i et omfang der vil give grundlag for fremtidig analyseprogram, idet der kun foretages 2-4 udvendige afvaskninger pr. uge. Der er sat vilkår om en indledningsvis analyse, der skal danne grundlag for vurdering. Afløbssystemet kan blive alvorligt skadet ved korrosion, som kan opstå ved en række kemiske og biologiske processer. For at undgå korrosion er der stillet krav til ph i spildevandet samt spildevandets indhold af suspenderet stof, sulfat og fosfat. Side 9/13

11 Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at de selv vil forestå ph-justering af spildevandet. Team Miljø kan acceptere denne løsning, hvis opsamlingstanken etableres med ph-meter samt omrøring. ph skal måles kontinuerligt med et fastsat logningsinterval, når opsamlingstanken tømmes. Afløbet skal indrettes, så det kan spærres, hvis det tilladte ph interval overskrides i et bestemt tidsrum. Derudover skal måleudstyret være forsynet med alarm, der træder i funktion, hvis afløbet ikke spærres efter det fastsatte tidsrum med overskridelser af ph intervallet. Med disse krav vurderer Team Miljø, at risikoen for korrosion af afløbssystemet er minimal. Der er stillet krav om analyse af spildevandets indhold af BOD, idet forholdet mellem COD/BOD beskriver, hvor meget af det organiske stof i spildevandet, der er let-omsætteligt af hensyn til dannelsen af svovlbrinte. Virksomheden vasker tankbiler der indeholder rester af vegetabilsk olie. Olien er på fast form og skal opvarmes for at tilgå flydende form. Der har tidligere været uheld i forbindelse med denne proces, idet varmt vaskevand indeholdende olie på flydende form, har været afledt til spildevandssystemet. Der har i disse tilfælde været tilfælde af fast olie der har tilstoppet kloakledningen. Der er derfor sat vilkår om olieholdigt vaskevand skal henstå i tanksumpen indtil det har tilgået fast form og derved kan fjernes inden afledning. Yderligere er der tilføjet et led mere i systemet inden afledning til kloak. Der er tilkoblet en opsamlingstank på 32 m 3 som vaskevandet skal passere inden der afledes. Vaskevandet i opsamlingstanken ph-reguleres med omrøring og der skal manuelt igangsættes afledning fra tanken, hvilket er med til at sikre at der ikke sker uheld. Som en sidste foranstaltning, skal det afledte spildevand passere en olieudskiller, inden til ledning til offentlig kloak. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg vurderer Team Miljø, at Gert Jakobsen ApS kan beskrives som en uproblematisk virksomhed. Dette skyldes, at Team Miljø forventer, at spildevandet fra virksomheden kun indeholder C-stoffer. Da den årlige afledning er mindre end 4000 m 3 anbefales 1-2 årlige prøver evt. som en engangskontrol. Team Miljø kan ikke vurdere, hvor meget sammensætningen af spildevandet varierer. Derfor sættes der krav om 2 årlige analyser, indtil der er grundlag for at vurdere dette. Herefter kan analyseantal samt parametre revurderes. Idet der er omrøring i opsamlingstanken, må det forventes, at der er total opblanding og der kan derfor sættes krav om stikprøver af spildevandet som kontrol af, at kravværdierne overholdes. For at det akkrediterede laboratorium kan udtage repræsentative prøver er det et krav, at Side 10/13

12 der er omrøring under tømning af opsamlingstanken, så suspenderet stof ikke udfældes. Mørke Renseanlæg afsætter spildevandsslammet på landbrugsjord og de er derfor afhængige af, at slammet kan overholde kravværdierne i slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2006). Renseanlægget vil kun modtage virksomhedens spildevand, hvis dette ikke influerer negativt på slamkvaliteten. I tilladelsen er det derfor sat som krav, at virksomheden indledningsvist skal analysere en repræsentativ spildevandsprøve for de parametre, som renseanlægget normalt analyserer for i slam. Resultatet af analysen benyttes til eventuelt at fastsætte en analysefrekvens. Team Miljø forventer ikke, at spildevandet fra virksomheden vil påvirke slamkvaliteten i negativ retning Indberetning Team Miljø har stillet vilkår om at der 1 gang årligt skal indsendes rapport over den nyligt overståede kontrolperiodes resultater i henhold til vilkår 19. Rapporten skal indeholde en opgørelse over årlig spildevandsmængde og årligt forbrug af rengøringsmidler Renere teknologi Virksomheden benytter sig af renere teknologi ved at bruge rengøringsmidler der udelukkende indeholder C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Virksomheden benytter sig af forrensning af vaskevandet, idet der er etableret en tanksump på 60 m 3, der fungerer som en olie/fedtudskiller. Vaskevandet heri har så stor opholdstid, at olie og fedt separeres fra vandet og efterfølgende kan fjernes inden vaskevandet ledes til reguleringstank på 32 m 3 med omrøring, hvor ph reguleres inden endelig afledning til spildevandssystemet gennem den traditionelle olieudskiller Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været varslet over for virksomheden. Gert Jakobsen Transport her i den forbindelse haft enkelte formulerings ændringer og har derudover stillet spørgsmål til analyseprogrammet. Syddjurs Kommune har telefonisk afklaret spørgsmålene overfor virksomheden. Side 11/13

13 5. Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Gebyr Der er en betingelse for Natur-og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Vejledning og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 1. Side 12/13

14 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Gert Jakobsen ApS, Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet. Danmarks Naturfredningsforening, Lokal afdeling for naturfredningsforeningen att. Christian Bundgård Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Afgørelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 13/13

15

16 Oplysninger om afledning af spildevand fra vaskeplads Bilag 2 Skal sendes til: Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej Ebeltoft eller Virksomhedens navn: Gert Jakobsen Transport Virksomhedens adresse: Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet Virksomhedens telefonnr.: Virksomhedens kontaktperson: Gert Jakobsen En kort beskrivelse af virksomheden: Transportvirksomhed med ca 20 lastvogne Andre aktiviteter end toiletter, baderum, kantine eller vaskeplads, hvor der bruges vand: Værksted x Vaskehal Andet som er Herefter skal der kun svares på forholdene for vaskepladsen. Andre vandforbrugende aktiviteter skal beskrives i et brev ved siden af. Vaskepladsen bruges Der vaskes x Dagligt Få gange om ugen Få gange hver måned Nogle gange om året Aldrig, olieudskilleren er afblændet/opgravet x Busser og lastvogne Varevogne og personvogne Materiel Skurvogne, traktorer, stilladser m.m. Andet som er

17 Kloakplaner Virksomheden skal vedlægge en aktuel kloakplan for den del af ejendommen, hvor vaskepladsen er placeret. Spildevandsmængden: Det samlede årlige vandforbrug er 30 m 3 Vandforbruget på vaskepladsen: Antal vaske pr. uge: 3-5 Forbrug af vand pr. vask: 100 liter Vandforbruget på vaskepladsen udgør: 2-3 m 3 pr. uge Vandforbruget er beregnet eller målt med bimåler x Drift af vaskepladsen: Hvor kommer vandet fra? x Spand og børste x Vandhane med slange x Højtryksrenser Højtryksrenserens kapacitet 60 liter pr. minut Vaskevandets temperatur Koldt vand Varmt vand x Damp Anvendte rengøringsmidler Anvendes der rengøringsmidler (rensemidler, sæbe m.m.): ja/nej Rengøringsmiddel Leverandør Kg. pr. år Industri rens Randers Kemiske Industri 200 T-156 Linie Kemi, Fredericia 30 Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for alle rengøringsmidler til Team Virksomheder i Syddjurs Kommune.

18 Årstal for etablering af vaskeplads: Olie-/benzinudskiller Type (navn og eventuelt nummer): Beton udskiller Udskillerens gennemstrømskapacitet (liter/sek.): 6 Udskillerens opsamlingskapacitet for olie (liter): 100 Olieudskilleren har: Alarm for olielag Alarm for høj vandstand x Flydelukke Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen? x Ja Nej, også fra Hvis vaskepladsen ikke er overdækket, skal arealet af det befæstede areal, hvorfra regnvandet ledes til udskilleren angives (m 2 ): Sandfang Sandfangets bredde: 4 meter Sandfangets længde: 10 meter Sandfangets dybde: 1,5 meter Eller: Der er ikke sandfang før olieudskilleren, men for eksempel en 30 cm bred brønd med rist eller sandfanget er en del af olieudskilleren eller andet, som er: Andre bemærkninger om indretning og drift af vaskepladsen: Vaskehallen er overdækket Restindhold gemmes i palletanke (Hovedsageligt vegetabilsk olie) Udfyldt dato: Underskrift og firmastempel: Gert Jakobsen

19 GJ Transport ApS Hornbjergvej Hornslet Tel Dato: Tillæg til ansøgning om spildevandstilslutning for Gert Jakobsen Transport ApS Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet

20 Syddjurs Kommune Natur og Miljø, team virksomheder Att. : Mythili Balasuthas Hovedgaden Rønde Tillæg til ansøgning I forbindelse med møde om miljøgodkendelse 30. juni 2011, udsendtes der efterfølgende notat dateret 15. juli, hvori tidligere ansøgte tilslutningstilladelse blev berørt særskilt. Følgende ønskede oplysninger i sagen fremsendes hermed: 1. Kloaknet, en samlet oversigt jf. nedenstående detail tegninger 2. Kloaknet, detail tegninger a. Ombygning 1986, chaufførrum b. Tilbygning 1986, væksthus c. Østre vinge 1986, kloakplan 3. Liste over råvarer og produkter der håndteres på virksomheden 4. Opgørelse af vandforbrug på vaskepladsen

21 Bilag 1 Kloaknet, en samlet oversigt

22 Bilag 2a Ombygning 1986, chaufførrum

23 Bilag 2b Tilbygning 1986, væksthus

24 Bilag 2c Østre vinge 1986, kloakplan

25 Bilag 3 Liste over råvarer og produkter Dato: Oversigt Kemikalier der håndteres på virksomheden Gert Jakobsen Transport ApS Produkt CAS nr. AdBlue, Urea Eddikesyre 80 % Ethanol blanding (sprinklervæske) Kalilud Myresyre Natronlud 27,7 % Natronlud 50 % Svovlsyre 96 % Saltsyre 29,5-33 %

26 Bilag 4 Opgørelse af vandforbrug på vaskepladsen I forbindelse med nyligt frasalg af biler og vogne som har krævet meget vand (damp) og vask, da der var tale om transport af fedt, er antallet af vaske reduceret væsentligt. Fremadrettet bliver der ifølge vores registreringer vasket fra 3-5 vaske pr. uge. En vask kræver i gennemsnit ca. 700 liter vand. Sæbe benyttes kun til udvendig vask. Udvendige vaske kræver ikke så meget vand, og der vaskes heller ikke nær så ofte. 2-4 vaske pr. uge. Estimeret liter vand på en udvendig vask. Vi bruger i gennemsnit 210 liter sæbe årligt på udvendige vaske. Vandforbruget på vaskepladsen vil derfor forventelig være på op imod 200 m 3 vand om året til indvendige vaske og 62 m 3 til udvendige vaske, sammenlagt et årligt forbrug på 262 m 3 vand på vaskepladsen.

27 LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD PRODUKTNAVN: INDUSTRI RENS 88 Rev. dato: : Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: Produktnavn: INDUSTRI RENS 88 Varenr.: /-005/-030/-210 Pr.-nr.: - Anvendelse: Dosering: Leverandør: Et basisk rengøringsmiddel, der er særligt velegnet til affedtning af metal og maskindele. Industri Rens 88 er velegnet til hårde overflader, der tåler basisk rengøring, såsom fliser, klinker, beton og glasfiber. Fjerner effektivt snavs, olie, salt, ler, sod m.v. Vejledende doseringstabel: Biler udvendig: 1:200 Lastbiler udvendig: 1:100 Damprenseanlæg: 1:100 Motorer - Maskiner - Drejebænke 1: 15 Bremsevaskere: 1: 25 Betongulve: 1: 80 Køkkener - Kantiner: 1: 70 Grill - Bageovne: 1: 10 Tæpperensning: 1: 70 Pvc-indtræk: 1: 20 Skibsudstyr: 1: 30 Alm. Rengøring: 1:140 Randers Kemiske Industri A/S Kristrupvej 158 DK-8960 Randers SØ Tlf. (+45) Fax (+45) Ved uheld: Kontakt læge 2: Fareidentifikation: Skal ikke klassificeres i hht. gældende danske regler. 3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer: EINECS-nr.: CAS-nr.: Ingredienser Indhold w/w% Klassificering - Reg. produkt Fedtalkoholethoxylat 5-15 Xn;R22 Xi;R41 C EO Dinatriummetasilicat 1-5 C;R34, Xi;R37 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Side 1 af 3

28 LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD PRODUKTNAVN: INDUSTRI RENS 88 Rev. dato: : Førstehjælpsforanstaltninger: Øjne: Skyl med vand i mindst 15 min. og søg læge ved fortsat ubehag. Hud: Vask huden med rigelige mængder vand. Indånding: - Indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge ved fortsat ubehag. 5: Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Slukningsmidler: - 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld: Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opsamles og afleveres til Kommunal Modtageordning. Mindre mængder skylles væk med rigelige mængder vand. Se punkt 13 for bortskaffelse. 7: Håndtering og opbevaring: Håndtering: Almindelig omhyggelig omgang med produktet. Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved temperatur mellem Holdbarhed: Brandfareklasse: - 3 år under disse forhold. 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler: Forholdsregler ved brug: Åndedrætsværn: - Undgå kontakt med hud og øjne. Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af latex eller naturgummi. Øjenværn: 9: Fysisk/kemiske egenskaber: Udseende: Lugt: ph-værdi (koncentrat): 12,5 Hvis risiko for stænk kan forekomme anvendes beskyttelsesbriller. Klar gullig tyndtflydende væske Neutral svag duft 10: Stabilitet og reaktivitet: Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Side 2 af 3

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revision: 06-03-2008 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj 36 Anvendelse: Rensning

Læs mere

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Type: Højkoncentreret opvaskemiddel med parfume Anvendelse / Egenskaber Til håndopvask og lettere rengøring. Fjerner effektivt fedt og madrester, giver en skinnende blank opvask uden striber. Dosering:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND Anvendelse:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner.

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Beskrivelse Pulver der anvendes til at reducere et for stort indhold af klor eller brom. Indholdet af frit klor må højst være

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Uni Clean Type: Universal rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Let parfumeret universalmiddel som anvendes til rengøring af alle overflader der tåler vand, f.eks. inventar, vinyl, linoleum, vægge,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 RV Unique Revision: 01-08-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Under anmeldelse Revideret den: 28012008 / EK Anvendelse: Anvendes til rengøring i industrien,

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 4140 Borup

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 07092005 Revision: 24022009 / LT Anvendelse: Specialrengøringsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak Tilslutningstilladelse til offentlig kloak i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Virksomhedens navn og adresse: Vognmandsfirmaet Gert Svith

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Speed Wax

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Speed Wax Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf.: 59265706, Fax:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes.

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes. Vaskeforstærker ANVENDELSE Vaskeforstærker anvendes i forvask eller hovedvask af tekstiler som i særlig grad er tilsmudsede med mineralske, animalske eller vegetabilske fedtstoffer. Anvendes i kombination

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand Produktinfoblad Højalkalisk grundrengøringsmiddel Anvendelse: Til rengøring af alle vaskbare gulve. Kan med fordel anvendes i værksteder, motorer, lastbiler, restauranter, storkøkkener, levnedsmiddelindustrien,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere