Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS"

Transkript

1 Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014

2 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven). Virksomhedens navn og adresse: Telefon nr.: Gert Jakobsen Transport ApS Hornbjergvej Hornslet 27. oktober 2014 Sagsid:08/45077 Kontaktperson Lis Bach CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: D201. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter. Natur og miljø Postadresse Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej Ebeltoft Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: 4e Tendrup By, Hornslet Gert Jakobsen ApS Telefon Kontaktperson: Gert Jakobsen Telefon nr.: el Bygninger og grund ejes af: Gert Jakobsen ApS Syddjurs Kommune Team Miljø Klagefrist udløber den 24. november 2014 Susanne Kornvig Teamleder Lis Bach Kemiingeniør Søgsmålsfristen udløber den 27. april 2015 Side 1/13

3 Indhold 1. Resumé Tilslutningstilladelse Vilkår Generelt Aflednings- og driftsvilkår Drift og kontrol af tanksump og olieudskiller Indberetning Vurdering Afledningsvilkår og kontrolregler Indberetning Renere teknologi Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Oversigtskort - kloakforhold Ansøgning Sagens akter Lovgrundlag m.m. Side 2/13

4 1. Resumé Gert Jakobsen Transport ApS har den 1. december 2008 ansøgt Syddjurs Kommune om tilladelse til at aflede processpildevand til det offentlige spildevandssystem. Virksomhedens aktiviteter består i at modtage, opbevare, tappe og distribuere forskellige kemikalier og blandinger af kemikalier. Det er hovedsageligt flydende varer, der modtages i tankvogn eller palletanke. Fra tankvognene pumpes kemikalierne til overjordiske tankanlæg, hvorfra de på et senere tidspunkt tappes tilbage i tankbiler, palletanke eller mindre emballager. Virksomheden ønsker at aflede processpildevand i form af vaskevand fra vask af tankvogne. Afvaskningen kan være både indvendig og udvendig vask af tankvogne. Vaskevandet kan indeholde rester af natronlud, urea, kalilud, eddikesyre, svovlsyre, bioolie, rengøringsmiddel samt forureningskomponenter fra lastbiler. Der foretages ikke undervognsvask af tankvogne. Der afvaskes 3-5 indvendige vaske pr. uge og 2-4 udvendige vaske pr. uge. Der er etableret indendørs vaskehal, med en 60 m 3 tanksump, hvorfra spildevandet opsamles, inden afledning gennem olieudskiller. Før indvendig tankvask tømmes tankbilen for evt. restprodukt i palletank. Tanken skylles i 1 min. og restprodukt tømmes i palletanke som ledes i opsamlingstank på 32 m 3. Derefter vaskes tankbilens tank. Inden der afledes fra opsamlingstanken reguleres ph. Denne tilladelse omhandler ikke afledning af regnvand fra tage og fra befæstede arealer. Regnvand udledes til regnvandssystemet og behandles i virksomhedens miljøgodkendelse. Side 3/13

5 2. Tilslutningstilladelse På grundlag af oplysningerne i bilag 2 meddeler Team Miljø i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne tilladelse til, at virksomheden Gert Jakobsen Transport ApS, Hornbjergvej 51 i Hornslet må aflede vaskevand til det offentlige spildevandsanlæg. Tilladelsen meddeles i henhold til 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelse m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vilkårene i tilladelsen kan til enhver tid ændres ved påbud efter mbl. 30, stk. 1 og 4, såfremt tilsynsmyndigheden af hensyn til spildevandsanlægget finder det nødvendigt. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om evt. ejerskifte eller ophør. 2. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 3. Der må afledes følgende typer spildevand til den offentlige spildevandsledning: Sanitært spildevand fra ca. 20 personer. Processpildevand (vaskevand) fra vaskehal, med restindhold af natriumhydroxid (natronlud), urea, kaliumhydroxid (kalilud), eddikesyre, svovlsyre, bioolie og rengøringsmiddel, som stammer fra indvendig og/eller udvendig vask af tankbiler. 4. Alle ændringer i virksomhedens indretning og drift med indflydelse på spildevandsafledningerne skal meddeles til Syddjurs Kommune, Team Miljø inden ændringen foretages. 5. I tilfælde af uheld, der medfører utilsigtet afledning af forurenende stoffer, skal Team Miljø straks underrettes. Alternativt skal underretning ske til alarmcentralen på 112. Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at afhjælpe uheld. 6. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i bilag 2 bortset fra de ændringer, der fremgår af afgørelsens vilkår Aflednings- og driftsvilkår 7. Processpildevand skal afledes til spildevandssystemet. 8. Mængden af processpildevand må højst udgøre 300 m 3 pr. år. Mængden af processpildevand skal opgøres som aflæst vandforbrug på vanduret i vaskehallen. Side 4/13

6 9. Ved tømning af opsamlingstanken, skal processpildevandet afledes kontinuerligt med at maksimalt flow på 1,5 l/s. 10. Ved indvendig vask af tankbiler med rest af bioolie, der er på fast form (fedt), skal opholdstiden i den 60 m 3 tanksump være så stor, at olie/fedt tilbagegår til fast form og derved kan fjernes, inden afledning til spildevandssystemet. 11. Skyllevandet fra tankvask skal opsamles i opsamlingstank, der skal være forsynet med ph-meter og omrøring. 12. Inden afledning til det offentlige kloaksystem skal processpildevandet ph-justeres med natriumhydroxid eller svovlsyre, således at ph værdien ligger mellem 6,5 og Under ph-justering og tømning af opsamlingstanken skal der være konstant omrøring. 14. Den samlede mængde processpildevand skal afledes gennem et kloakstik forsynet med målebrønd, placeret efter olieudskilleren, hvor der er mulighed for udtagning af stikprøver i frit faldende vandstråle. Målebrønden skal forsynes med sikkerhedsventil. 15. Det sanitære spildevand skal ledes til det offentlige spildevandssystem efter målebrønden for processpildevand. 16. Processpildevandets sammensætning skal overholde de kravværdier, der fremgår af tabel 1. Processpildevandets mængde og indhold af stoffer skal overholde grænseværdierne, der er angivet i tabel 1. Prøverne skal udtages som stikprøver under normale driftsforhold. Stof Grænseværdi Analysemetode Max årsvandmængde, m 3 /år ph max 9,0 DS ph min 6,5 DS Temperatur, max, C 50 1 og 3 Olie/fedt, mg/l 50 DS/R Suspenderet stof mg/l 500 DS/EN 872:2005 Total-P, mg/l 500 SM 17. udg Sulfat, mg/l 500 SM 17. udg COD, mg/l (600) DS/ISO hhv. DS/EN COD/BOD 5 <3 DS/ISO Tabel 1: Grænseværdier for udledning af processpildevand. 1 Må ikke overskrides. Side 5/13

7 2 Måles med elektrode og/eller ved kontinuert registrering. 3 Måles med termometer eller ved kontinuert registrering. 4 Udføres som stikprøve i specialvaskede flasker 5 Såfremt koncentrationen af COD overskrider 600 mg/l, skal BODindholdet desuden bestemmes og COD/BOD-forholdet være mindre end 3. Kravet er overholdt, når den enkelte stikprøve foretaget efter vilkår 19 viser afledte koncentrationer under kravværdien. 17. ph skal derudover måles kontinuerligt i målebrønden, når processpildevandet afledes til spildevandssystemet. Måleudstyret skal være forsynet med alarm, der træder i funktion, hvis ventilen ikke lukker ved overskridelser af ph-intervallet. Ved sammenhængende overskridelser på mere end 10 minutter, skal afløbet for processpildevand automatisk afspærres. 18. ph metret skal kalibreres efter leverandørens retningslinjer. 19. Vilkår 16 skal kontrolleres ved udtagning af 2 stikprøver pr. år. Én af stikprøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Stikprøverne udtages i målebrønden. Prøvetagning og den efterfølgende analyse skal foretages af et af DA- NAK akkrediteret laboratorium (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse). 20. Der skal indledningsvist udtages en prøve til analyse for bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, DEHP, nonylphenoler (3 stk.) og PAH-forbindelser (acenaphthen, phenathren, fluoren, fluoranthen, pyren, benz-fluoranthener (b+j+k), benz(a)pyren, benz(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren) og LAS. På baggrund af resultatet af analysen vurderer Syddjurs Kommune eventuelt analyseprogram og analysefrekvens Drift og kontrol af tanksump og olieudskiller 21. Olieudskilleren skal være forsynet med flydelukke og alarm for lagtykkelse. Alarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 75 % af udskillerens opsamlingskapacitet. 22. Alarmen for lagtykkelse skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt. Side 6/13

8 23. Drift og vedligeholdelse af olieudskiller skal i øvrigt ske efter leverandørens anvisninger. 24. Tanksumpen skal tømmes efter behov og mindst 1 gang årligt. Affaldet herfra skal bortskaffes som farligt affald. 25. Olieudskilleren skal tilsluttes den kommunale tømningsordning for olieudskillere og tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal en olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 26. Affald fra tømning af olieudskilleren skal bortskaffes som farligt affald. 27. Mindst 1 gang årligt og altid ved tømning skal olieudskilleren inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler. 28. Tilsynsmyndigheden kan forlange olieudskilleren tæthedsprøvet, når forholdene taler herfor, f. eks. Hvis olieudskilleren er i dårlig stand. Afledningsvilkår og kontrolregler 3.4. Indberetning 29. Der skal føres journal over Dato for tømning af olieudskiller. Sammen med datoen registreres mængden af opsuget olie. Dato for kontrol af alarm for olieudskiller. Dato for og art af serviceeftersyn/reparationer på spildevandssystemet samt hvem der har udført arbejdet. Dato for kalibrering af ph måler. Journalerne skal opbevares i mindst 5 år på virksomheden og udleveres såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom. 30. Hvis afledningsvilkårene overskrides skal virksomheden umiddelbart underrette Syddjurs Kommune og senest 2 måneder efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen hvori det beskrives, hvad årsagen er til overskridelserne. Redegørelsen skal yderligere indeholde forslag til handlingsplan, der sikrer at der ikke sker gentagelser. 31. Virksomheden skal 1 gang årligt fremsende en rapport til Syddjurs Kommune. Rapporten skal indeholde: Den nyligt overståede kontrolperiodes resultater i henhold til vilkår 16. Årlig opgørelse af spildevandsmængde. Årligt forbrug af rengøringsmiddel. Side 7/13

9 Oplysningerne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. februar. Afrapportering skal ske pr. 1. januar. Første afrapportering er pr. 1. januar Vurdering Den spildevandstekniske vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens fremsendte ansøgning, som er vedlagt i bilag 2 samt den miljøtekniske beskrivelse i virksomhedens miljøgodkendelse Afledningsvilkår og kontrolregler Virksomheden forventer at skulle aflede en spildevandsmængde på ca. 300 m 3 /år. Der er sat vilkår om, at der skal indrettes en målebrønd, der kan benyttes ved prøveudtagning af spildevandet fra vaskehallen. Målebrønden skal indrettes med frit faldende vandstråle. Det sanitære spildevand må derfor først tilledes efter målebrønden. På bilag 1, der viser kloakforholdene på adressen, er det vist, at det sanitære spildevand fra administrationsbygningen og spildevandet fra vaskehallen afledes til den offentlige kloakledning i hvert deres punkt. Team Miljø har ABC-vurderet indholdsstofferne i vaskevandet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Stofferne karakteriseres ved følgende: A-stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum. B-stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der i vejledningen fastsat grænseværdier. C-stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Team Miljø har fundet, at det udelukkende er C-stoffer, der udledes fra virksomheden. C-stoffer skal ifølge Miljøstyrelsens vejledning begrænses ud fra ressourcehensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområder. Virksomhedens vaskehal er ikke at betragte som en traditionel vaskehal, idet der ikke foretages undervognsvask men udelukkende udvendige afvaskning af tankbiler 2-4 gange pr. uge med et vandforbrug på ca. 65 m 3 pr. år. Der foretages indvendig vask af tankbilens tank 3-5 gange pr. uge. Inden indvendig vask, tømmes eventuelle rester i tankbilen over i en palletank. Tanken skylles i 1 min og restprodukt tømmes i palletank som ledes i opsamlingstank på 32 m 3. Herefter vaskes tanken. Side 8/13

10 Spildevandet fra de indvendige vaske indeholder rester af tankes indhold som kan være natronlud, urea, kalilud, eddikesyre, svovlsyre, bioolie og rengøringsmiddel. Som rengøringsmiddel benyttes 2 forskellige, et basisk og et syreholdigt. Virksomheden har et årligt forbrug af basisk rengøringsmiddel på ca. 200 liter og ca. 10 liter syreholdigt rengøringsmiddel. Det syreholdige rengøringsmiddel består af < 20 % fosforsyre og < 15 % svovlsyre. Indholdet af fosforsyre i spildevandet vil være under 10 mg/l på årsbasis. Team Miljø har vurderet, at der skal fortages en indledende analyse for PAH-forbindelser, DEPH og tungmetallerne Pb, Cr, Cu, Zn, Ni og Cd, samt for LAS, inden det kan afgøres om der skal fastsættes analyseprogram og frekvens for disse. PAH erne vurderes udelukkende at stamme fra undervognsvask, hvilket ikke foretages i vaskehallen. Det kan dog ikke udelukkes at der kan ske afgivelse af PAH er ved almindelig vask at tankvogne. DEHP kan afgives ved afsmitning fra bilers plastkomponenter. I henhold til Miljøstyrelsens projekt nr. 537, 2000 Bilvaskehaller, status og strategier og nr. 876, 2004 er der både ved vask i vaskehaller og ved manuel bilvask fundet tungmetaller i vaskevandet. Tungmetallerne stammer fra afsmitning og slid på bilen under selve vasken og fra det vejstøv, der sidder på bilen. Det er især fra bilernes undervognsbelægning, dæk, bremsebelægninger, lak og metaldele, at metallerne frigives til miljøet. Cadmium findes i små mængder som følgestof i zink og frigives derfor hovedsageligt sammen med zink. Zink frigives bl.a. ved korrosion af forzinkede plader, der ikke er rustbeskyttet, fra dæk og fra bremsebelægninger. Bly frigives fra bremsebelægninger og bilernes udstødning. Krom kan bl.a. stamme fra korrosion af svejsninger og fra visse tungmetalholdige farvestoffer i bilernes lak. Kobber kommer også fra bremsebelægninger, bremserør og køler og fra visse tungmetalholdige pigmenter. Endelig stammer nikkel fra bilens svejsninger og bremsebelægninger. Endvidere vil tungmetaller i vejstøv både stamme fra bilerne men også fra atmosfærisk nedfald i varierende omfang. Team Miljø finde det tvivlsomt, at der afgives tungmetaller i et omfang der vil give grundlag for fremtidig analyseprogram, idet der kun foretages 2-4 udvendige afvaskninger pr. uge. Der er sat vilkår om en indledningsvis analyse, der skal danne grundlag for vurdering. Afløbssystemet kan blive alvorligt skadet ved korrosion, som kan opstå ved en række kemiske og biologiske processer. For at undgå korrosion er der stillet krav til ph i spildevandet samt spildevandets indhold af suspenderet stof, sulfat og fosfat. Side 9/13

11 Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at de selv vil forestå ph-justering af spildevandet. Team Miljø kan acceptere denne løsning, hvis opsamlingstanken etableres med ph-meter samt omrøring. ph skal måles kontinuerligt med et fastsat logningsinterval, når opsamlingstanken tømmes. Afløbet skal indrettes, så det kan spærres, hvis det tilladte ph interval overskrides i et bestemt tidsrum. Derudover skal måleudstyret være forsynet med alarm, der træder i funktion, hvis afløbet ikke spærres efter det fastsatte tidsrum med overskridelser af ph intervallet. Med disse krav vurderer Team Miljø, at risikoen for korrosion af afløbssystemet er minimal. Der er stillet krav om analyse af spildevandets indhold af BOD, idet forholdet mellem COD/BOD beskriver, hvor meget af det organiske stof i spildevandet, der er let-omsætteligt af hensyn til dannelsen af svovlbrinte. Virksomheden vasker tankbiler der indeholder rester af vegetabilsk olie. Olien er på fast form og skal opvarmes for at tilgå flydende form. Der har tidligere været uheld i forbindelse med denne proces, idet varmt vaskevand indeholdende olie på flydende form, har været afledt til spildevandssystemet. Der har i disse tilfælde været tilfælde af fast olie der har tilstoppet kloakledningen. Der er derfor sat vilkår om olieholdigt vaskevand skal henstå i tanksumpen indtil det har tilgået fast form og derved kan fjernes inden afledning. Yderligere er der tilføjet et led mere i systemet inden afledning til kloak. Der er tilkoblet en opsamlingstank på 32 m 3 som vaskevandet skal passere inden der afledes. Vaskevandet i opsamlingstanken ph-reguleres med omrøring og der skal manuelt igangsættes afledning fra tanken, hvilket er med til at sikre at der ikke sker uheld. Som en sidste foranstaltning, skal det afledte spildevand passere en olieudskiller, inden til ledning til offentlig kloak. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg vurderer Team Miljø, at Gert Jakobsen ApS kan beskrives som en uproblematisk virksomhed. Dette skyldes, at Team Miljø forventer, at spildevandet fra virksomheden kun indeholder C-stoffer. Da den årlige afledning er mindre end 4000 m 3 anbefales 1-2 årlige prøver evt. som en engangskontrol. Team Miljø kan ikke vurdere, hvor meget sammensætningen af spildevandet varierer. Derfor sættes der krav om 2 årlige analyser, indtil der er grundlag for at vurdere dette. Herefter kan analyseantal samt parametre revurderes. Idet der er omrøring i opsamlingstanken, må det forventes, at der er total opblanding og der kan derfor sættes krav om stikprøver af spildevandet som kontrol af, at kravværdierne overholdes. For at det akkrediterede laboratorium kan udtage repræsentative prøver er det et krav, at Side 10/13

12 der er omrøring under tømning af opsamlingstanken, så suspenderet stof ikke udfældes. Mørke Renseanlæg afsætter spildevandsslammet på landbrugsjord og de er derfor afhængige af, at slammet kan overholde kravværdierne i slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2006). Renseanlægget vil kun modtage virksomhedens spildevand, hvis dette ikke influerer negativt på slamkvaliteten. I tilladelsen er det derfor sat som krav, at virksomheden indledningsvist skal analysere en repræsentativ spildevandsprøve for de parametre, som renseanlægget normalt analyserer for i slam. Resultatet af analysen benyttes til eventuelt at fastsætte en analysefrekvens. Team Miljø forventer ikke, at spildevandet fra virksomheden vil påvirke slamkvaliteten i negativ retning Indberetning Team Miljø har stillet vilkår om at der 1 gang årligt skal indsendes rapport over den nyligt overståede kontrolperiodes resultater i henhold til vilkår 19. Rapporten skal indeholde en opgørelse over årlig spildevandsmængde og årligt forbrug af rengøringsmidler Renere teknologi Virksomheden benytter sig af renere teknologi ved at bruge rengøringsmidler der udelukkende indeholder C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Virksomheden benytter sig af forrensning af vaskevandet, idet der er etableret en tanksump på 60 m 3, der fungerer som en olie/fedtudskiller. Vaskevandet heri har så stor opholdstid, at olie og fedt separeres fra vandet og efterfølgende kan fjernes inden vaskevandet ledes til reguleringstank på 32 m 3 med omrøring, hvor ph reguleres inden endelig afledning til spildevandssystemet gennem den traditionelle olieudskiller Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været varslet over for virksomheden. Gert Jakobsen Transport her i den forbindelse haft enkelte formulerings ændringer og har derudover stillet spørgsmål til analyseprogrammet. Syddjurs Kommune har telefonisk afklaret spørgsmålene overfor virksomheden. Side 11/13

13 5. Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Gebyr Der er en betingelse for Natur-og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Vejledning og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 1. Side 12/13

14 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Gert Jakobsen ApS, Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet. Danmarks Naturfredningsforening, Lokal afdeling for naturfredningsforeningen att. Christian Bundgård Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Afgørelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 13/13

15

16 Oplysninger om afledning af spildevand fra vaskeplads Bilag 2 Skal sendes til: Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej Ebeltoft eller Virksomhedens navn: Gert Jakobsen Transport Virksomhedens adresse: Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet Virksomhedens telefonnr.: Virksomhedens kontaktperson: Gert Jakobsen En kort beskrivelse af virksomheden: Transportvirksomhed med ca 20 lastvogne Andre aktiviteter end toiletter, baderum, kantine eller vaskeplads, hvor der bruges vand: Værksted x Vaskehal Andet som er Herefter skal der kun svares på forholdene for vaskepladsen. Andre vandforbrugende aktiviteter skal beskrives i et brev ved siden af. Vaskepladsen bruges Der vaskes x Dagligt Få gange om ugen Få gange hver måned Nogle gange om året Aldrig, olieudskilleren er afblændet/opgravet x Busser og lastvogne Varevogne og personvogne Materiel Skurvogne, traktorer, stilladser m.m. Andet som er

17 Kloakplaner Virksomheden skal vedlægge en aktuel kloakplan for den del af ejendommen, hvor vaskepladsen er placeret. Spildevandsmængden: Det samlede årlige vandforbrug er 30 m 3 Vandforbruget på vaskepladsen: Antal vaske pr. uge: 3-5 Forbrug af vand pr. vask: 100 liter Vandforbruget på vaskepladsen udgør: 2-3 m 3 pr. uge Vandforbruget er beregnet eller målt med bimåler x Drift af vaskepladsen: Hvor kommer vandet fra? x Spand og børste x Vandhane med slange x Højtryksrenser Højtryksrenserens kapacitet 60 liter pr. minut Vaskevandets temperatur Koldt vand Varmt vand x Damp Anvendte rengøringsmidler Anvendes der rengøringsmidler (rensemidler, sæbe m.m.): ja/nej Rengøringsmiddel Leverandør Kg. pr. år Industri rens Randers Kemiske Industri 200 T-156 Linie Kemi, Fredericia 30 Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for alle rengøringsmidler til Team Virksomheder i Syddjurs Kommune.

18 Årstal for etablering af vaskeplads: Olie-/benzinudskiller Type (navn og eventuelt nummer): Beton udskiller Udskillerens gennemstrømskapacitet (liter/sek.): 6 Udskillerens opsamlingskapacitet for olie (liter): 100 Olieudskilleren har: Alarm for olielag Alarm for høj vandstand x Flydelukke Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen? x Ja Nej, også fra Hvis vaskepladsen ikke er overdækket, skal arealet af det befæstede areal, hvorfra regnvandet ledes til udskilleren angives (m 2 ): Sandfang Sandfangets bredde: 4 meter Sandfangets længde: 10 meter Sandfangets dybde: 1,5 meter Eller: Der er ikke sandfang før olieudskilleren, men for eksempel en 30 cm bred brønd med rist eller sandfanget er en del af olieudskilleren eller andet, som er: Andre bemærkninger om indretning og drift af vaskepladsen: Vaskehallen er overdækket Restindhold gemmes i palletanke (Hovedsageligt vegetabilsk olie) Udfyldt dato: Underskrift og firmastempel: Gert Jakobsen

19 GJ Transport ApS Hornbjergvej Hornslet Tel Dato: Tillæg til ansøgning om spildevandstilslutning for Gert Jakobsen Transport ApS Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet

20 Syddjurs Kommune Natur og Miljø, team virksomheder Att. : Mythili Balasuthas Hovedgaden Rønde Tillæg til ansøgning I forbindelse med møde om miljøgodkendelse 30. juni 2011, udsendtes der efterfølgende notat dateret 15. juli, hvori tidligere ansøgte tilslutningstilladelse blev berørt særskilt. Følgende ønskede oplysninger i sagen fremsendes hermed: 1. Kloaknet, en samlet oversigt jf. nedenstående detail tegninger 2. Kloaknet, detail tegninger a. Ombygning 1986, chaufførrum b. Tilbygning 1986, væksthus c. Østre vinge 1986, kloakplan 3. Liste over råvarer og produkter der håndteres på virksomheden 4. Opgørelse af vandforbrug på vaskepladsen

21 Bilag 1 Kloaknet, en samlet oversigt

22 Bilag 2a Ombygning 1986, chaufførrum

23 Bilag 2b Tilbygning 1986, væksthus

24 Bilag 2c Østre vinge 1986, kloakplan

25 Bilag 3 Liste over råvarer og produkter Dato: Oversigt Kemikalier der håndteres på virksomheden Gert Jakobsen Transport ApS Produkt CAS nr. AdBlue, Urea Eddikesyre 80 % Ethanol blanding (sprinklervæske) Kalilud Myresyre Natronlud 27,7 % Natronlud 50 % Svovlsyre 96 % Saltsyre 29,5-33 %

26 Bilag 4 Opgørelse af vandforbrug på vaskepladsen I forbindelse med nyligt frasalg af biler og vogne som har krævet meget vand (damp) og vask, da der var tale om transport af fedt, er antallet af vaske reduceret væsentligt. Fremadrettet bliver der ifølge vores registreringer vasket fra 3-5 vaske pr. uge. En vask kræver i gennemsnit ca. 700 liter vand. Sæbe benyttes kun til udvendig vask. Udvendige vaske kræver ikke så meget vand, og der vaskes heller ikke nær så ofte. 2-4 vaske pr. uge. Estimeret liter vand på en udvendig vask. Vi bruger i gennemsnit 210 liter sæbe årligt på udvendige vaske. Vandforbruget på vaskepladsen vil derfor forventelig være på op imod 200 m 3 vand om året til indvendige vaske og 62 m 3 til udvendige vaske, sammenlagt et årligt forbrug på 262 m 3 vand på vaskepladsen.

27 LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD PRODUKTNAVN: INDUSTRI RENS 88 Rev. dato: : Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: Produktnavn: INDUSTRI RENS 88 Varenr.: /-005/-030/-210 Pr.-nr.: - Anvendelse: Dosering: Leverandør: Et basisk rengøringsmiddel, der er særligt velegnet til affedtning af metal og maskindele. Industri Rens 88 er velegnet til hårde overflader, der tåler basisk rengøring, såsom fliser, klinker, beton og glasfiber. Fjerner effektivt snavs, olie, salt, ler, sod m.v. Vejledende doseringstabel: Biler udvendig: 1:200 Lastbiler udvendig: 1:100 Damprenseanlæg: 1:100 Motorer - Maskiner - Drejebænke 1: 15 Bremsevaskere: 1: 25 Betongulve: 1: 80 Køkkener - Kantiner: 1: 70 Grill - Bageovne: 1: 10 Tæpperensning: 1: 70 Pvc-indtræk: 1: 20 Skibsudstyr: 1: 30 Alm. Rengøring: 1:140 Randers Kemiske Industri A/S Kristrupvej 158 DK-8960 Randers SØ Tlf. (+45) Fax (+45) Ved uheld: Kontakt læge 2: Fareidentifikation: Skal ikke klassificeres i hht. gældende danske regler. 3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer: EINECS-nr.: CAS-nr.: Ingredienser Indhold w/w% Klassificering - Reg. produkt Fedtalkoholethoxylat 5-15 Xn;R22 Xi;R41 C EO Dinatriummetasilicat 1-5 C;R34, Xi;R37 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Side 1 af 3

28 LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD PRODUKTNAVN: INDUSTRI RENS 88 Rev. dato: : Førstehjælpsforanstaltninger: Øjne: Skyl med vand i mindst 15 min. og søg læge ved fortsat ubehag. Hud: Vask huden med rigelige mængder vand. Indånding: - Indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge ved fortsat ubehag. 5: Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Slukningsmidler: - 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld: Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opsamles og afleveres til Kommunal Modtageordning. Mindre mængder skylles væk med rigelige mængder vand. Se punkt 13 for bortskaffelse. 7: Håndtering og opbevaring: Håndtering: Almindelig omhyggelig omgang med produktet. Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved temperatur mellem Holdbarhed: Brandfareklasse: - 3 år under disse forhold. 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler: Forholdsregler ved brug: Åndedrætsværn: - Undgå kontakt med hud og øjne. Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af latex eller naturgummi. Øjenværn: 9: Fysisk/kemiske egenskaber: Udseende: Lugt: ph-værdi (koncentrat): 12,5 Hvis risiko for stænk kan forekomme anvendes beskyttelsesbriller. Klar gullig tyndtflydende væske Neutral svag duft 10: Stabilitet og reaktivitet: Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Side 2 af 3

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S Bygninger nr. 41 2007 FarmTest Gylleforsuring Infarm A/S Gylleforsuring Infarm A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos en række landmænd i samarbejde med Infarm A/S Af Thorkild Q. Frandsen, Dansk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere