Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS"

Transkript

1 Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014

2 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven). Virksomhedens navn og adresse: Telefon nr.: Gert Jakobsen Transport ApS Hornbjergvej Hornslet 27. oktober 2014 Sagsid:08/45077 Kontaktperson Lis Bach CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: D201. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter. Natur og miljø Postadresse Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej Ebeltoft Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: 4e Tendrup By, Hornslet Gert Jakobsen ApS Telefon Kontaktperson: Gert Jakobsen Telefon nr.: el Bygninger og grund ejes af: Gert Jakobsen ApS Syddjurs Kommune Team Miljø Klagefrist udløber den 24. november 2014 Susanne Kornvig Teamleder Lis Bach Kemiingeniør Søgsmålsfristen udløber den 27. april 2015 Side 1/13

3 Indhold 1. Resumé Tilslutningstilladelse Vilkår Generelt Aflednings- og driftsvilkår Drift og kontrol af tanksump og olieudskiller Indberetning Vurdering Afledningsvilkår og kontrolregler Indberetning Renere teknologi Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Oversigtskort - kloakforhold Ansøgning Sagens akter Lovgrundlag m.m. Side 2/13

4 1. Resumé Gert Jakobsen Transport ApS har den 1. december 2008 ansøgt Syddjurs Kommune om tilladelse til at aflede processpildevand til det offentlige spildevandssystem. Virksomhedens aktiviteter består i at modtage, opbevare, tappe og distribuere forskellige kemikalier og blandinger af kemikalier. Det er hovedsageligt flydende varer, der modtages i tankvogn eller palletanke. Fra tankvognene pumpes kemikalierne til overjordiske tankanlæg, hvorfra de på et senere tidspunkt tappes tilbage i tankbiler, palletanke eller mindre emballager. Virksomheden ønsker at aflede processpildevand i form af vaskevand fra vask af tankvogne. Afvaskningen kan være både indvendig og udvendig vask af tankvogne. Vaskevandet kan indeholde rester af natronlud, urea, kalilud, eddikesyre, svovlsyre, bioolie, rengøringsmiddel samt forureningskomponenter fra lastbiler. Der foretages ikke undervognsvask af tankvogne. Der afvaskes 3-5 indvendige vaske pr. uge og 2-4 udvendige vaske pr. uge. Der er etableret indendørs vaskehal, med en 60 m 3 tanksump, hvorfra spildevandet opsamles, inden afledning gennem olieudskiller. Før indvendig tankvask tømmes tankbilen for evt. restprodukt i palletank. Tanken skylles i 1 min. og restprodukt tømmes i palletanke som ledes i opsamlingstank på 32 m 3. Derefter vaskes tankbilens tank. Inden der afledes fra opsamlingstanken reguleres ph. Denne tilladelse omhandler ikke afledning af regnvand fra tage og fra befæstede arealer. Regnvand udledes til regnvandssystemet og behandles i virksomhedens miljøgodkendelse. Side 3/13

5 2. Tilslutningstilladelse På grundlag af oplysningerne i bilag 2 meddeler Team Miljø i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne tilladelse til, at virksomheden Gert Jakobsen Transport ApS, Hornbjergvej 51 i Hornslet må aflede vaskevand til det offentlige spildevandsanlæg. Tilladelsen meddeles i henhold til 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelse m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vilkårene i tilladelsen kan til enhver tid ændres ved påbud efter mbl. 30, stk. 1 og 4, såfremt tilsynsmyndigheden af hensyn til spildevandsanlægget finder det nødvendigt. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om evt. ejerskifte eller ophør. 2. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 3. Der må afledes følgende typer spildevand til den offentlige spildevandsledning: Sanitært spildevand fra ca. 20 personer. Processpildevand (vaskevand) fra vaskehal, med restindhold af natriumhydroxid (natronlud), urea, kaliumhydroxid (kalilud), eddikesyre, svovlsyre, bioolie og rengøringsmiddel, som stammer fra indvendig og/eller udvendig vask af tankbiler. 4. Alle ændringer i virksomhedens indretning og drift med indflydelse på spildevandsafledningerne skal meddeles til Syddjurs Kommune, Team Miljø inden ændringen foretages. 5. I tilfælde af uheld, der medfører utilsigtet afledning af forurenende stoffer, skal Team Miljø straks underrettes. Alternativt skal underretning ske til alarmcentralen på 112. Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at afhjælpe uheld. 6. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i bilag 2 bortset fra de ændringer, der fremgår af afgørelsens vilkår Aflednings- og driftsvilkår 7. Processpildevand skal afledes til spildevandssystemet. 8. Mængden af processpildevand må højst udgøre 300 m 3 pr. år. Mængden af processpildevand skal opgøres som aflæst vandforbrug på vanduret i vaskehallen. Side 4/13

6 9. Ved tømning af opsamlingstanken, skal processpildevandet afledes kontinuerligt med at maksimalt flow på 1,5 l/s. 10. Ved indvendig vask af tankbiler med rest af bioolie, der er på fast form (fedt), skal opholdstiden i den 60 m 3 tanksump være så stor, at olie/fedt tilbagegår til fast form og derved kan fjernes, inden afledning til spildevandssystemet. 11. Skyllevandet fra tankvask skal opsamles i opsamlingstank, der skal være forsynet med ph-meter og omrøring. 12. Inden afledning til det offentlige kloaksystem skal processpildevandet ph-justeres med natriumhydroxid eller svovlsyre, således at ph værdien ligger mellem 6,5 og Under ph-justering og tømning af opsamlingstanken skal der være konstant omrøring. 14. Den samlede mængde processpildevand skal afledes gennem et kloakstik forsynet med målebrønd, placeret efter olieudskilleren, hvor der er mulighed for udtagning af stikprøver i frit faldende vandstråle. Målebrønden skal forsynes med sikkerhedsventil. 15. Det sanitære spildevand skal ledes til det offentlige spildevandssystem efter målebrønden for processpildevand. 16. Processpildevandets sammensætning skal overholde de kravværdier, der fremgår af tabel 1. Processpildevandets mængde og indhold af stoffer skal overholde grænseværdierne, der er angivet i tabel 1. Prøverne skal udtages som stikprøver under normale driftsforhold. Stof Grænseværdi Analysemetode Max årsvandmængde, m 3 /år ph max 9,0 DS ph min 6,5 DS Temperatur, max, C 50 1 og 3 Olie/fedt, mg/l 50 DS/R Suspenderet stof mg/l 500 DS/EN 872:2005 Total-P, mg/l 500 SM 17. udg Sulfat, mg/l 500 SM 17. udg COD, mg/l (600) DS/ISO hhv. DS/EN COD/BOD 5 <3 DS/ISO Tabel 1: Grænseværdier for udledning af processpildevand. 1 Må ikke overskrides. Side 5/13

7 2 Måles med elektrode og/eller ved kontinuert registrering. 3 Måles med termometer eller ved kontinuert registrering. 4 Udføres som stikprøve i specialvaskede flasker 5 Såfremt koncentrationen af COD overskrider 600 mg/l, skal BODindholdet desuden bestemmes og COD/BOD-forholdet være mindre end 3. Kravet er overholdt, når den enkelte stikprøve foretaget efter vilkår 19 viser afledte koncentrationer under kravværdien. 17. ph skal derudover måles kontinuerligt i målebrønden, når processpildevandet afledes til spildevandssystemet. Måleudstyret skal være forsynet med alarm, der træder i funktion, hvis ventilen ikke lukker ved overskridelser af ph-intervallet. Ved sammenhængende overskridelser på mere end 10 minutter, skal afløbet for processpildevand automatisk afspærres. 18. ph metret skal kalibreres efter leverandørens retningslinjer. 19. Vilkår 16 skal kontrolleres ved udtagning af 2 stikprøver pr. år. Én af stikprøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Stikprøverne udtages i målebrønden. Prøvetagning og den efterfølgende analyse skal foretages af et af DA- NAK akkrediteret laboratorium (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse). 20. Der skal indledningsvist udtages en prøve til analyse for bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, DEHP, nonylphenoler (3 stk.) og PAH-forbindelser (acenaphthen, phenathren, fluoren, fluoranthen, pyren, benz-fluoranthener (b+j+k), benz(a)pyren, benz(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren) og LAS. På baggrund af resultatet af analysen vurderer Syddjurs Kommune eventuelt analyseprogram og analysefrekvens Drift og kontrol af tanksump og olieudskiller 21. Olieudskilleren skal være forsynet med flydelukke og alarm for lagtykkelse. Alarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 75 % af udskillerens opsamlingskapacitet. 22. Alarmen for lagtykkelse skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt. Side 6/13

8 23. Drift og vedligeholdelse af olieudskiller skal i øvrigt ske efter leverandørens anvisninger. 24. Tanksumpen skal tømmes efter behov og mindst 1 gang årligt. Affaldet herfra skal bortskaffes som farligt affald. 25. Olieudskilleren skal tilsluttes den kommunale tømningsordning for olieudskillere og tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal en olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 26. Affald fra tømning af olieudskilleren skal bortskaffes som farligt affald. 27. Mindst 1 gang årligt og altid ved tømning skal olieudskilleren inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler. 28. Tilsynsmyndigheden kan forlange olieudskilleren tæthedsprøvet, når forholdene taler herfor, f. eks. Hvis olieudskilleren er i dårlig stand. Afledningsvilkår og kontrolregler 3.4. Indberetning 29. Der skal føres journal over Dato for tømning af olieudskiller. Sammen med datoen registreres mængden af opsuget olie. Dato for kontrol af alarm for olieudskiller. Dato for og art af serviceeftersyn/reparationer på spildevandssystemet samt hvem der har udført arbejdet. Dato for kalibrering af ph måler. Journalerne skal opbevares i mindst 5 år på virksomheden og udleveres såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom. 30. Hvis afledningsvilkårene overskrides skal virksomheden umiddelbart underrette Syddjurs Kommune og senest 2 måneder efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen hvori det beskrives, hvad årsagen er til overskridelserne. Redegørelsen skal yderligere indeholde forslag til handlingsplan, der sikrer at der ikke sker gentagelser. 31. Virksomheden skal 1 gang årligt fremsende en rapport til Syddjurs Kommune. Rapporten skal indeholde: Den nyligt overståede kontrolperiodes resultater i henhold til vilkår 16. Årlig opgørelse af spildevandsmængde. Årligt forbrug af rengøringsmiddel. Side 7/13

9 Oplysningerne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. februar. Afrapportering skal ske pr. 1. januar. Første afrapportering er pr. 1. januar Vurdering Den spildevandstekniske vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens fremsendte ansøgning, som er vedlagt i bilag 2 samt den miljøtekniske beskrivelse i virksomhedens miljøgodkendelse Afledningsvilkår og kontrolregler Virksomheden forventer at skulle aflede en spildevandsmængde på ca. 300 m 3 /år. Der er sat vilkår om, at der skal indrettes en målebrønd, der kan benyttes ved prøveudtagning af spildevandet fra vaskehallen. Målebrønden skal indrettes med frit faldende vandstråle. Det sanitære spildevand må derfor først tilledes efter målebrønden. På bilag 1, der viser kloakforholdene på adressen, er det vist, at det sanitære spildevand fra administrationsbygningen og spildevandet fra vaskehallen afledes til den offentlige kloakledning i hvert deres punkt. Team Miljø har ABC-vurderet indholdsstofferne i vaskevandet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Stofferne karakteriseres ved følgende: A-stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum. B-stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der i vejledningen fastsat grænseværdier. C-stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Team Miljø har fundet, at det udelukkende er C-stoffer, der udledes fra virksomheden. C-stoffer skal ifølge Miljøstyrelsens vejledning begrænses ud fra ressourcehensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområder. Virksomhedens vaskehal er ikke at betragte som en traditionel vaskehal, idet der ikke foretages undervognsvask men udelukkende udvendige afvaskning af tankbiler 2-4 gange pr. uge med et vandforbrug på ca. 65 m 3 pr. år. Der foretages indvendig vask af tankbilens tank 3-5 gange pr. uge. Inden indvendig vask, tømmes eventuelle rester i tankbilen over i en palletank. Tanken skylles i 1 min og restprodukt tømmes i palletank som ledes i opsamlingstank på 32 m 3. Herefter vaskes tanken. Side 8/13

10 Spildevandet fra de indvendige vaske indeholder rester af tankes indhold som kan være natronlud, urea, kalilud, eddikesyre, svovlsyre, bioolie og rengøringsmiddel. Som rengøringsmiddel benyttes 2 forskellige, et basisk og et syreholdigt. Virksomheden har et årligt forbrug af basisk rengøringsmiddel på ca. 200 liter og ca. 10 liter syreholdigt rengøringsmiddel. Det syreholdige rengøringsmiddel består af < 20 % fosforsyre og < 15 % svovlsyre. Indholdet af fosforsyre i spildevandet vil være under 10 mg/l på årsbasis. Team Miljø har vurderet, at der skal fortages en indledende analyse for PAH-forbindelser, DEPH og tungmetallerne Pb, Cr, Cu, Zn, Ni og Cd, samt for LAS, inden det kan afgøres om der skal fastsættes analyseprogram og frekvens for disse. PAH erne vurderes udelukkende at stamme fra undervognsvask, hvilket ikke foretages i vaskehallen. Det kan dog ikke udelukkes at der kan ske afgivelse af PAH er ved almindelig vask at tankvogne. DEHP kan afgives ved afsmitning fra bilers plastkomponenter. I henhold til Miljøstyrelsens projekt nr. 537, 2000 Bilvaskehaller, status og strategier og nr. 876, 2004 er der både ved vask i vaskehaller og ved manuel bilvask fundet tungmetaller i vaskevandet. Tungmetallerne stammer fra afsmitning og slid på bilen under selve vasken og fra det vejstøv, der sidder på bilen. Det er især fra bilernes undervognsbelægning, dæk, bremsebelægninger, lak og metaldele, at metallerne frigives til miljøet. Cadmium findes i små mængder som følgestof i zink og frigives derfor hovedsageligt sammen med zink. Zink frigives bl.a. ved korrosion af forzinkede plader, der ikke er rustbeskyttet, fra dæk og fra bremsebelægninger. Bly frigives fra bremsebelægninger og bilernes udstødning. Krom kan bl.a. stamme fra korrosion af svejsninger og fra visse tungmetalholdige farvestoffer i bilernes lak. Kobber kommer også fra bremsebelægninger, bremserør og køler og fra visse tungmetalholdige pigmenter. Endelig stammer nikkel fra bilens svejsninger og bremsebelægninger. Endvidere vil tungmetaller i vejstøv både stamme fra bilerne men også fra atmosfærisk nedfald i varierende omfang. Team Miljø finde det tvivlsomt, at der afgives tungmetaller i et omfang der vil give grundlag for fremtidig analyseprogram, idet der kun foretages 2-4 udvendige afvaskninger pr. uge. Der er sat vilkår om en indledningsvis analyse, der skal danne grundlag for vurdering. Afløbssystemet kan blive alvorligt skadet ved korrosion, som kan opstå ved en række kemiske og biologiske processer. For at undgå korrosion er der stillet krav til ph i spildevandet samt spildevandets indhold af suspenderet stof, sulfat og fosfat. Side 9/13

11 Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at de selv vil forestå ph-justering af spildevandet. Team Miljø kan acceptere denne løsning, hvis opsamlingstanken etableres med ph-meter samt omrøring. ph skal måles kontinuerligt med et fastsat logningsinterval, når opsamlingstanken tømmes. Afløbet skal indrettes, så det kan spærres, hvis det tilladte ph interval overskrides i et bestemt tidsrum. Derudover skal måleudstyret være forsynet med alarm, der træder i funktion, hvis afløbet ikke spærres efter det fastsatte tidsrum med overskridelser af ph intervallet. Med disse krav vurderer Team Miljø, at risikoen for korrosion af afløbssystemet er minimal. Der er stillet krav om analyse af spildevandets indhold af BOD, idet forholdet mellem COD/BOD beskriver, hvor meget af det organiske stof i spildevandet, der er let-omsætteligt af hensyn til dannelsen af svovlbrinte. Virksomheden vasker tankbiler der indeholder rester af vegetabilsk olie. Olien er på fast form og skal opvarmes for at tilgå flydende form. Der har tidligere været uheld i forbindelse med denne proces, idet varmt vaskevand indeholdende olie på flydende form, har været afledt til spildevandssystemet. Der har i disse tilfælde været tilfælde af fast olie der har tilstoppet kloakledningen. Der er derfor sat vilkår om olieholdigt vaskevand skal henstå i tanksumpen indtil det har tilgået fast form og derved kan fjernes inden afledning. Yderligere er der tilføjet et led mere i systemet inden afledning til kloak. Der er tilkoblet en opsamlingstank på 32 m 3 som vaskevandet skal passere inden der afledes. Vaskevandet i opsamlingstanken ph-reguleres med omrøring og der skal manuelt igangsættes afledning fra tanken, hvilket er med til at sikre at der ikke sker uheld. Som en sidste foranstaltning, skal det afledte spildevand passere en olieudskiller, inden til ledning til offentlig kloak. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg vurderer Team Miljø, at Gert Jakobsen ApS kan beskrives som en uproblematisk virksomhed. Dette skyldes, at Team Miljø forventer, at spildevandet fra virksomheden kun indeholder C-stoffer. Da den årlige afledning er mindre end 4000 m 3 anbefales 1-2 årlige prøver evt. som en engangskontrol. Team Miljø kan ikke vurdere, hvor meget sammensætningen af spildevandet varierer. Derfor sættes der krav om 2 årlige analyser, indtil der er grundlag for at vurdere dette. Herefter kan analyseantal samt parametre revurderes. Idet der er omrøring i opsamlingstanken, må det forventes, at der er total opblanding og der kan derfor sættes krav om stikprøver af spildevandet som kontrol af, at kravværdierne overholdes. For at det akkrediterede laboratorium kan udtage repræsentative prøver er det et krav, at Side 10/13

12 der er omrøring under tømning af opsamlingstanken, så suspenderet stof ikke udfældes. Mørke Renseanlæg afsætter spildevandsslammet på landbrugsjord og de er derfor afhængige af, at slammet kan overholde kravværdierne i slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2006). Renseanlægget vil kun modtage virksomhedens spildevand, hvis dette ikke influerer negativt på slamkvaliteten. I tilladelsen er det derfor sat som krav, at virksomheden indledningsvist skal analysere en repræsentativ spildevandsprøve for de parametre, som renseanlægget normalt analyserer for i slam. Resultatet af analysen benyttes til eventuelt at fastsætte en analysefrekvens. Team Miljø forventer ikke, at spildevandet fra virksomheden vil påvirke slamkvaliteten i negativ retning Indberetning Team Miljø har stillet vilkår om at der 1 gang årligt skal indsendes rapport over den nyligt overståede kontrolperiodes resultater i henhold til vilkår 19. Rapporten skal indeholde en opgørelse over årlig spildevandsmængde og årligt forbrug af rengøringsmidler Renere teknologi Virksomheden benytter sig af renere teknologi ved at bruge rengøringsmidler der udelukkende indeholder C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Virksomheden benytter sig af forrensning af vaskevandet, idet der er etableret en tanksump på 60 m 3, der fungerer som en olie/fedtudskiller. Vaskevandet heri har så stor opholdstid, at olie og fedt separeres fra vandet og efterfølgende kan fjernes inden vaskevandet ledes til reguleringstank på 32 m 3 med omrøring, hvor ph reguleres inden endelig afledning til spildevandssystemet gennem den traditionelle olieudskiller Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været varslet over for virksomheden. Gert Jakobsen Transport her i den forbindelse haft enkelte formulerings ændringer og har derudover stillet spørgsmål til analyseprogrammet. Syddjurs Kommune har telefonisk afklaret spørgsmålene overfor virksomheden. Side 11/13

13 5. Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Gebyr Der er en betingelse for Natur-og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Vejledning og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 1. Side 12/13

14 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Gert Jakobsen ApS, Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet. Danmarks Naturfredningsforening, Lokal afdeling for naturfredningsforeningen att. Christian Bundgård Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Afgørelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 13/13

15

16 Oplysninger om afledning af spildevand fra vaskeplads Bilag 2 Skal sendes til: Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej Ebeltoft eller Virksomhedens navn: Gert Jakobsen Transport Virksomhedens adresse: Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet Virksomhedens telefonnr.: Virksomhedens kontaktperson: Gert Jakobsen En kort beskrivelse af virksomheden: Transportvirksomhed med ca 20 lastvogne Andre aktiviteter end toiletter, baderum, kantine eller vaskeplads, hvor der bruges vand: Værksted x Vaskehal Andet som er Herefter skal der kun svares på forholdene for vaskepladsen. Andre vandforbrugende aktiviteter skal beskrives i et brev ved siden af. Vaskepladsen bruges Der vaskes x Dagligt Få gange om ugen Få gange hver måned Nogle gange om året Aldrig, olieudskilleren er afblændet/opgravet x Busser og lastvogne Varevogne og personvogne Materiel Skurvogne, traktorer, stilladser m.m. Andet som er

17 Kloakplaner Virksomheden skal vedlægge en aktuel kloakplan for den del af ejendommen, hvor vaskepladsen er placeret. Spildevandsmængden: Det samlede årlige vandforbrug er 30 m 3 Vandforbruget på vaskepladsen: Antal vaske pr. uge: 3-5 Forbrug af vand pr. vask: 100 liter Vandforbruget på vaskepladsen udgør: 2-3 m 3 pr. uge Vandforbruget er beregnet eller målt med bimåler x Drift af vaskepladsen: Hvor kommer vandet fra? x Spand og børste x Vandhane med slange x Højtryksrenser Højtryksrenserens kapacitet 60 liter pr. minut Vaskevandets temperatur Koldt vand Varmt vand x Damp Anvendte rengøringsmidler Anvendes der rengøringsmidler (rensemidler, sæbe m.m.): ja/nej Rengøringsmiddel Leverandør Kg. pr. år Industri rens Randers Kemiske Industri 200 T-156 Linie Kemi, Fredericia 30 Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for alle rengøringsmidler til Team Virksomheder i Syddjurs Kommune.

18 Årstal for etablering af vaskeplads: Olie-/benzinudskiller Type (navn og eventuelt nummer): Beton udskiller Udskillerens gennemstrømskapacitet (liter/sek.): 6 Udskillerens opsamlingskapacitet for olie (liter): 100 Olieudskilleren har: Alarm for olielag Alarm for høj vandstand x Flydelukke Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen? x Ja Nej, også fra Hvis vaskepladsen ikke er overdækket, skal arealet af det befæstede areal, hvorfra regnvandet ledes til udskilleren angives (m 2 ): Sandfang Sandfangets bredde: 4 meter Sandfangets længde: 10 meter Sandfangets dybde: 1,5 meter Eller: Der er ikke sandfang før olieudskilleren, men for eksempel en 30 cm bred brønd med rist eller sandfanget er en del af olieudskilleren eller andet, som er: Andre bemærkninger om indretning og drift af vaskepladsen: Vaskehallen er overdækket Restindhold gemmes i palletanke (Hovedsageligt vegetabilsk olie) Udfyldt dato: Underskrift og firmastempel: Gert Jakobsen

19 GJ Transport ApS Hornbjergvej Hornslet Tel Dato: Tillæg til ansøgning om spildevandstilslutning for Gert Jakobsen Transport ApS Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet

20 Syddjurs Kommune Natur og Miljø, team virksomheder Att. : Mythili Balasuthas Hovedgaden Rønde Tillæg til ansøgning I forbindelse med møde om miljøgodkendelse 30. juni 2011, udsendtes der efterfølgende notat dateret 15. juli, hvori tidligere ansøgte tilslutningstilladelse blev berørt særskilt. Følgende ønskede oplysninger i sagen fremsendes hermed: 1. Kloaknet, en samlet oversigt jf. nedenstående detail tegninger 2. Kloaknet, detail tegninger a. Ombygning 1986, chaufførrum b. Tilbygning 1986, væksthus c. Østre vinge 1986, kloakplan 3. Liste over råvarer og produkter der håndteres på virksomheden 4. Opgørelse af vandforbrug på vaskepladsen

21 Bilag 1 Kloaknet, en samlet oversigt

22 Bilag 2a Ombygning 1986, chaufførrum

23 Bilag 2b Tilbygning 1986, væksthus

24 Bilag 2c Østre vinge 1986, kloakplan

25 Bilag 3 Liste over råvarer og produkter Dato: Oversigt Kemikalier der håndteres på virksomheden Gert Jakobsen Transport ApS Produkt CAS nr. AdBlue, Urea Eddikesyre 80 % Ethanol blanding (sprinklervæske) Kalilud Myresyre Natronlud 27,7 % Natronlud 50 % Svovlsyre 96 % Saltsyre 29,5-33 %

26 Bilag 4 Opgørelse af vandforbrug på vaskepladsen I forbindelse med nyligt frasalg af biler og vogne som har krævet meget vand (damp) og vask, da der var tale om transport af fedt, er antallet af vaske reduceret væsentligt. Fremadrettet bliver der ifølge vores registreringer vasket fra 3-5 vaske pr. uge. En vask kræver i gennemsnit ca. 700 liter vand. Sæbe benyttes kun til udvendig vask. Udvendige vaske kræver ikke så meget vand, og der vaskes heller ikke nær så ofte. 2-4 vaske pr. uge. Estimeret liter vand på en udvendig vask. Vi bruger i gennemsnit 210 liter sæbe årligt på udvendige vaske. Vandforbruget på vaskepladsen vil derfor forventelig være på op imod 200 m 3 vand om året til indvendige vaske og 62 m 3 til udvendige vaske, sammenlagt et årligt forbrug på 262 m 3 vand på vaskepladsen.

27 LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD PRODUKTNAVN: INDUSTRI RENS 88 Rev. dato: : Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: Produktnavn: INDUSTRI RENS 88 Varenr.: /-005/-030/-210 Pr.-nr.: - Anvendelse: Dosering: Leverandør: Et basisk rengøringsmiddel, der er særligt velegnet til affedtning af metal og maskindele. Industri Rens 88 er velegnet til hårde overflader, der tåler basisk rengøring, såsom fliser, klinker, beton og glasfiber. Fjerner effektivt snavs, olie, salt, ler, sod m.v. Vejledende doseringstabel: Biler udvendig: 1:200 Lastbiler udvendig: 1:100 Damprenseanlæg: 1:100 Motorer - Maskiner - Drejebænke 1: 15 Bremsevaskere: 1: 25 Betongulve: 1: 80 Køkkener - Kantiner: 1: 70 Grill - Bageovne: 1: 10 Tæpperensning: 1: 70 Pvc-indtræk: 1: 20 Skibsudstyr: 1: 30 Alm. Rengøring: 1:140 Randers Kemiske Industri A/S Kristrupvej 158 DK-8960 Randers SØ Tlf. (+45) Fax (+45) Ved uheld: Kontakt læge 2: Fareidentifikation: Skal ikke klassificeres i hht. gældende danske regler. 3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer: EINECS-nr.: CAS-nr.: Ingredienser Indhold w/w% Klassificering - Reg. produkt Fedtalkoholethoxylat 5-15 Xn;R22 Xi;R41 C EO Dinatriummetasilicat 1-5 C;R34, Xi;R37 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Side 1 af 3

28 LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD PRODUKTNAVN: INDUSTRI RENS 88 Rev. dato: : Førstehjælpsforanstaltninger: Øjne: Skyl med vand i mindst 15 min. og søg læge ved fortsat ubehag. Hud: Vask huden med rigelige mængder vand. Indånding: - Indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge ved fortsat ubehag. 5: Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Slukningsmidler: - 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld: Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opsamles og afleveres til Kommunal Modtageordning. Mindre mængder skylles væk med rigelige mængder vand. Se punkt 13 for bortskaffelse. 7: Håndtering og opbevaring: Håndtering: Almindelig omhyggelig omgang med produktet. Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved temperatur mellem Holdbarhed: Brandfareklasse: - 3 år under disse forhold. 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler: Forholdsregler ved brug: Åndedrætsværn: - Undgå kontakt med hud og øjne. Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af latex eller naturgummi. Øjenværn: 9: Fysisk/kemiske egenskaber: Udseende: Lugt: ph-værdi (koncentrat): 12,5 Hvis risiko for stænk kan forekomme anvendes beskyttelsesbriller. Klar gullig tyndtflydende væske Neutral svag duft 10: Stabilitet og reaktivitet: Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Side 2 af 3

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN PIPELINE GOLD ANVENDELSE Rengøring drikkesystem. F.eks øl, læskedrikke,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Varenr. Produkt Stk./karton

Varenr. Produkt Stk./karton Hånddesinfektion Varenr. Produkt Stk./karton 6918 Hånddesinfektion 85%, gel 600 ml 10 6914 Hånddesinfektion 85%, gel 80 ml 12 6924 Hånddesinfektion 85%, gel 120 ml 12 Beskrivelse: Anvendes som huddesinfektion

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere