Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: Revision: / TBM Anvendelse: Til behandling af nyt og gammelt træ mod angreb af skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, træødelæggende svampe og insekter. Handelsnavn: 2. Fareidentifikation Leverandør: Dyrup A/S Gladsaxevej 300 DK-2860 Søborg Tlf.: Fax: Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, tlf Irriterer åndedrætsorganerne. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Xn;R22-48/22 N;R51/53 Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50 Xn;R22 R43 N;R50/53 Xn;R65 R66 <0,5 <0,5 <1,0 < Permethrin Xn;R20/22 R43 N;R50/53 <0,5 1) Stoffet indeholder mindre end 0.1 procent benzen. 2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger 4. Førstehjælpsforanstaltninger Indånding Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Ved bevidstløshed: Se indtagelse. Indtagelse Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives der kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Bevidstløse må ikke få væske. Hud Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. Øjne Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter. Forbrænding Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen. Øvrige oplysninger Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum eller kulsyre. Ikke egnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Særlige fare ved eksponering: Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. Særlige personlige værnemidler: Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling. 1

2 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlig beskyttelse: Sørg for god udluftning. Fjern antændelseskilder. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8. Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Metoder til oprydning: Spild opsamles med granulat eller andet absorberende, ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Undgå indånding af aerosoltåger og dampe samt kontakt med hud og øjne. Se tillige punkt 8. Gennemvædede klude, tvist m.m. kan selvantænde under uheldige forhold. Afbrændes efter brugen eller opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg. Tilsatte filtre fjernes straks efter brug og afbrændes under kontrollerede forhold. Opbevaring I tæt lukket original emballage og frostfrit. Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l. Brandfareklasse og oplag III-1 (55 C < Flammepunkt < 100 C Ej blandbar med vand). 1 oplagsenhed = 50 liter. Der må højst opbevares 25 oplagsenheder uden brandmyndighedernes godkendelse, dog højst 120 enheder, hvis kun produkter af brandfareklasse III opbevares. 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler Forholdsregler ved brug Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe. Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A2 (brunt - mod organiske dampe). Ved aerosoldannelse bruges tillige et partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. Handsker og beskyttelsestøj Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23 C. Øjenværn Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Grænseværdier Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung 25 ppm 180 mg/m3 - De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier At-Vejledning C.0.1, april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer Kontrolmetoder Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende: Farveløs Flammepunkt ( C): 62 Massefylde (g/ml): 0,8 Opløselighed i vand (g/100 ml): uopløselig 10. Stabilitet og reaktivitet Stabilitet: Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7). Farlige nedbrydningsprodukter: Ved høje temperaturer og brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, såsom carbon- og nitrogenoxider. Forhold, der skal undgås: Undgå kraftig opvarmning. Materialer, der skal undgås: Undgå oxiderende stoffer. 2

3 11. Toksikologiske oplysninger Akut Indånding Irriterer åndedrætsorganerne. Indånding af dampe kan give hovedpine, træthed og svimmelhed. Indtagelse Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning. Hudkontakt Affedter huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Øjenkontakt Kan irritere øjnene. Risiko for overfølsomhed Produktet indeholder stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion, men produktet er testet for allergi ved hudkontakt og har ikke vist nogen sensibiliserende effekter. Langtidsvirkninger Langvarig og gentagen indånding af dampe kan give varige skader på hjernen og påvirke lever og nyrer. Se Risiko for overfølsomhed. 12. Miljøoplysninger Økotoksicitet Produktet indeholder stoffer, som er meget giftige for organismer, der lever i vand. Mobilitet Produktet er ikke blandbart med vand, og opløsningsmidlet vil hurtigt fordampe. Persistens og nedbrydelighed Produktet indeholder tungtnedbrydelige stoffer, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Bioakkumulationspotentiale På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere. Miljøoplysninger for indholdsstoffer Einecs nr.: Permethrin Fisk: Salmo gairdneri: 96tLC50= mg/l Krebsdyr: Daphnia sp.: 48tEC50= 0,0006 mg/l Octanol/vand fordelings koefficient: 6,1 BCF: Fisk= 715 Einecs nr.: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat Fisk: Oncorhynchus mykiss: 96tLC50= 0,072mg/l Alge: Selenastrum capricornutum: 120tEC50= 0,090-0,16mg/l Octanol/vand fordelings koefficient: 2,81 BCF: Fisk= 4,5 Andet: EC50,72h: 0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus, biomasse) Einecs nr.: propiconazol Fisk: Trout: 96hLC50=5,2 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50=10,2 mg/l Octanol/vand fordelings koefficient: 3,72 3

4 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Kemikalieaffaldsgruppe c Affaldsfraktion EAK-kode Transportoplysninger Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG. ADR: UN 3082 ; Miljøfarlig væske, N.O.S. ; 9 ; III IMDG: UN 3082 ; Environmentally hazardous substance liquid, N.O.S ; 9 ; III Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90 Flammepunkt: 62 C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-E, S-E Transport efter afsnit (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg. Begrænsede mængder (LQ7) ADR/RID: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 45 l pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres). 4

5 15. Oplysninger om regulering Farebetegnelse: Sundhedskadelig; Miljøfarlig Faresymboler: Xn;N Indeholder Propiconazol 0,6% w/w (4,83 g/l). Tebuconazol 0,2% w/w (1,60 g/l). 3-Iodo-2-pro pynyl-butyl car ba mat (IPBC) 0,2 %-w/w (1,60 g/l). Permethrin 0,2% w/w (1,60 g/l). Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung. R-sætninger Irriterer åndedrætsorganerne. (R37) Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53) Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65) S-sætninger Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. (S23-DA) Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37) Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. (S61) Anden mærkning Træbeskyttelsesmiddel nr Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til behandling af træværk mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, trænedbrydende svampe og insekter. Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb. Førstehjælp Kommer stof på huden, vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Kodenummer: 3-3 (1993) Anvendelsesbegrænsning Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde). Krav om uddannelse Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. 5

6 16. Andre oplysninger Ordlyd af R-sætninger i punkt 3 R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R22 Farlig ved indtagelse. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Der er foretaget ændringer i følgende punkter 14, 15 (Udarbejdet i Toxido ) 6

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere