10,6 % danskere drikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10,6 % danskere drikker"

Transkript

1 NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige (BMI > 30) 50% af alle langtidssygemeldinger skyldes mentale helbredsproblemer

2 nu er ansvaret dit!

3 Nu er ansvaret dit! Sund By Netværket, udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version): Manuskript Sund By Netværket / Mia Fruergaard Muusmann Kildeangivelse De anvendte tal i pjecen er hentet fra: Den nationale Sundhedsprofil, 2010, Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne, , Sundhedsstyrelsen Ulighed i sundhed årsager og indsatser, 2011, Sundhedsstyrelsen Statens Institut for Folkesundhed Hjerteforeningens hjemmeside, mm. For fuld kildeanvisning se Redaktion Sund By sekretariatet Grafisk tilrettelæggelse Karin Friis Hansen, Kontur-design Illustrationer Colourbox, Shutterstock, Istock Trykkeri Scanprint Udgivet af Sund By Netværket 2013

4 BEHANDLING ELLER FOREBYGGELSE? NU ER ANSVARET DIT Det kræver mod at passe godt på sine vælgere og at investere i langvarig velfærd, - men kan du forsvare at lade være? Svaret på det spørgsmål har stor betydning for borgerne i din kommune i de kommende fire år. Derfor skal du kende konsekvenserne både af at handle og af ikke at gøre noget. Det handler denne pjece om. Borgernes sundhed ligger nu i dine hænder En usund livsstil fører i mange tilfælde til livsstilssygdomme. Overvægt, rygning, manglende motion, alkoholforbrug og usunde kostvaner er blandt de afgørende risikofaktorer, når man ser på, hvilke sundhedsmæssige risikofaktorer, der hvert år fører til livstruende eller kroniske sygdomme. Og der er store uligheder i sundheden mellem forskellige befolkningsgrupper. Blandt personer med kortere uddannelsesbaggrunde er der flere overvægtige og storrygere, og flere der lever usundt og dyrker for lidt motion. Den sociale ulighed i sundhed er et vigtigt emne for kommuner, regioner og sundhedsvæsen at forholde sig til. Social ulighed i dødelighed har en relativ stor ind- 2

5 fl ydelse på middellevetiden, og politisk er der formuleret et ønske om at øge danskernes middellevetid. Derudover kan en reduktion af den sociale ulighed i sundhed også medføre, at en større andel af borgerne kan indgå i arbejdsstyrken, ligesom udgifter til såvel sundheds- som beskæftigelses- og socialområdet kan fastholdes eller måske reduceres. Først og fremmest øger sundhedsfremme dog borgernes trivsel og sundhed. Herved kan de kommunale udgifter reduceres over en periode og giver nye investeringsmuligheder for kommunen. Sund By Netværket har udarbejdet denne pjece med eksempler på en række sundhedsfremmende indsatser, du som politiker kan være med til at beslutte. Der fi ndes mange gode eksempler på indsatser allerede, også i din kommune. Pointen er, at det kræver politisk mod at investere i borgernes livskvalitet og sundhedsfremme. Hvad er du stemt for? Venlig hilsen Sund By Netværket Find Sund By Netværkets fi lm Forebyggelse eller behandling nu er ansvaret dit! med mere fakta og tal: 3

6 1. DØDSFALD RELATERET TIL FYSISK INAKTIVITET GIVER ANLEDNING TIL TABTE GODE LEVEÅR Sundhedsstyrelsen anbefaler børn er fysisk aktive en time hver dag. En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at børn, der har været 15 minutter aktive om morgenen før skole holder koncentrationen længere end elever, der er blevet transporteret i skole (i bil, med tog eller bus). 4

7 Hvad gør du for at fremme en sikker skolevej for eleverne i din kommune, så det er let at vælge at cykle eller gå i skole? Horsens Kommune Gå-busser I 2005 blev der i Horsens udarbejdet en handlingsplan for trafi ksikre skolebørn. Visionen for planen var, at alle har ret til at være selvtransporterende også skolebørnene! Målsætningen var, at 80% af skolebørnene fra 2. klassetrin og opefter er selvtransporterede til og fra skole dvs. enten til fods, på cykel eller i bus. Læs mere om Horsens Kommunes Gå-busser på Viborg Kommune afsæt budget til at sikre skolevejene Viborg Byråd har vedtaget, at alle midler afsat til cykelstier i Viborg Kommune i 2013 og delvist i 2014 går til anlæg af skole-hjem-stier. Flere børn kan dermed transportere sig aktivt til skole på en sikker skolevej - og samtidig er der mulighed for, at udgiften til skolebusser kan blive mindre. Den friske luft og motion har også en positiv virkning på børnenes indlæring i skolen. Læs mere om Viborg Kommunes skolevej på 5

8 2. 25% AF ALLE ÅRLIGE DØDSFALD I DANMARK KAN HENFØRES TIL RYGNING Rygning er en af de væsentligste årsager til sygdom og død i Danmark. Jo tidligere man starter med at ryge, jo større er sandsynligheden for, at man ender som storryger. Man har desuden sværere ved at stoppe med at ryge som voksen, jo tidligere man er startet på at ryge. Rygning er årsag til en lang række sygdomme, primært kræft, hjertekarsygdomme og KOL. 6

9 Har I en rygepolitik i din kommune? Har I sat særligt fokus på en tidlig forebyggende indsats mod rygestart blandt unge? Hvornår har du sidst spurgt ind til, hvordan statistikken er i din kommune? Ballerup Kommune rygeforebyggelse til unge I Ballerup Kommune tilbyder sundhedsplejen rygeforebyggelses undervisning til alle 7. klasser på kommunens skoler. Rygeforebyggelses-undervisning foregår i et samarbejde med skolens lærere. Undervisningen sker på dette tidspunkt, idet danske unges rygedebut sker senere i dag end for 20 år siden. Læs mere om Ballerup Kommunes rygeforebyggelsestilbud på Odense Kommune røgfri arbejdstid Odense Kommune har som en del af sin sygefraværsstrategi indført røgfri arbejdstid for medarbejderne. Det er dels sket på baggrund af evidens for, at rygere har mellem tre til otte sygedage mere end ikke-rygere, og at forældres rygning er en af de væsentlige årsager til barnets første sygedag, (specielt i relation til luftvejssygdomme hos børn). Samtidig ved man fra undersøgelser, at rygere i gennemsnit bruger 55 minutter af deres arbejdsdag på at ryge; og med over 3000 rygere blandt de ansatte svarer det til fl ere hundrede fuldtidsstillinger, som i stedet kan bruges på at levere kerneydelsen. Læs mere om Odense Kommunes røgfri arbejdstid på 7

10 3. HVERT FEMTE BARN I ALDEREN ÅR VURDERER SELV, DE HAR TEGN PÅ MISTRIVSEL I DERES DAGLIGDAG Mentale helbredsproblemer kan føre til kroniske sygdomme som KOL, diabetes og hjertekarsygdomme. Ensomhed er lige så farlig som rygning. I Danmark har vi ikke lang tradition at arbejde med forebyggelse eller sundhedsfremme i forhold til mental sundhed. Men det bør vi! Et barn, der mistrives, kan ikke forventes at have overskud til at tage god vare på sig selv i forhold til at få sig en uddannelse, klare sig selv i hverdagen og mestre livet som voksen. For ikke at nævne at tilegne sig en sund livsstil. 8

11 Hvis din kommune ikke griber ind, hvad tror du så, de kommunale udgifter til den pågældende borger bliver... Måske endda resten af livet? Vejle Kommune sammenhæng mellem mental sundhed og skolegang Frafald på ungdomsuddannelser skyldes i høj grad mental og social mistrivsel. Vejle Kommune har iværksat et Study SupportCenter for at bremse frafaldet på erhvervsuddannelserne. Centret sikrer bæredygtige overgange, sammenhæng og kontinuitet for de unge i mødet med ungdomsuddannelserne. Dette er med til at fastholde den unge i uddannelse, samt at den unge oplever, at deres kontakt til vejledning og rådgivning fra forskellige aktører forenkles. Læs mere om Vejle Kommunes Study SupportCenter og kommunens øvrige tilbud inden for mental sundhed på Lolland Kommune forældreuddannelse til førstegangsforældre Lolland Kommune tilbyder forældreuddannelse til førstegangsforældre for at styrke deres viden og færdigheder omkring betydningen af mental og fysisk sundhed for barnets udvikling og hele familiens sundhed og trivsel. Lolland Kommune tilbyder ligeledes en ny og helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af kommunens forvaltningsområder, så udsatte familier bliver hjulpet i den rigtige retning. Læs mere om Lolland Kommunes forældreuddannelse og helhedsorienterede sagsbehandling på 9

12 4. MERE END HVER TREDJE DANSKER OVER 16 ÅR LIDER AF IKKE BARE AF ÉN MEN TO ELLER LANGT FLERE KRONISKE SYGDOMME Danskerne har i stigende grad en livsstil og sundhedsmæssig adfærd, der gør, at de har forøget risiko for at få en kronisk sygdom. Det gælder fx fysisk inaktivitet, rygning, alkohol og forkert kost. Det er vanskeligt på kort sigt at bremse stigningen i antallet af borgere, der får en kronisk sygdom, da det typisk er en tilstand, der udvikles over en længere årrække. Men det er muligt at sætte ind med tidlig opsporing, så de personer, der enten har eller er på vej til at udvikle en kronisk sygdom, kommer i behandling hurtigst muligt. Derved kan en lang række komplikationer og udgifter undgås til gavn for den enkelte borger og kommunekassen. 10

13 Hvordan er du med til at sikre, at dine vælgere og kommunekasse skånes mest muligt ved en systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom? Gladsaxe Kommune fokus på fleksibilitet og borger-tilpasning I Gladsaxe Kommune arbejder man systematisk med at designe og organisere fl eksible tilbud til borgere med kronisk sygdom, der tager højde for borgerens specifi kke behov. Tilbuddene udbydes på skiftende tidspunkter af dagen, i forskellige geografi ske områder og er tilpasset specifi kke målgrupper. Tilbuddene er bygget op i moduler, der kan sammensættes efter behov. Størstedelen af modulerne er ikke sygdomsspecifi kke, hvilket tilgodeser borgere med fl ere kroniske sygdomme. Læs mere om Gladsaxe Kommunes fl eksible og tilpassede tilbud til borgere med kronisk sygdom og andre aktiviteter på området på Odense Kommune screening af +65 årige I Odense Kommune tilbydes der åbent hus arrangementer for +65-årige med begyndende funktionstab. På fl ere åbent hus arrangementer for målgruppen stiller et tværfagligt team, herunder også frivillighedsområdet, sig til rådighed og tilbyder borgerne en simpel test af fysisk funktionsevne og efterfølgende samtale om handlemuligheder. Ved dette tilbud opnår borgerne at få viden om egen sundhed og handlekompetence i forhold til egenomsorg. Læs mere om Odense Kommunes screening af +65 årige på 11

14 5. NÆSTEN 28% AF DE DANSKERE, DER DRIKKER OVER HØJRISIKOGRÆNSEN, ØNSKER AT NEDSÆTTE DERES ALKOHOLFORBRUG Sundhedsstyrelsen anbefaler syv genstande om ugen for kvinder og 14 genstande for mænd, og ikke mere end fem ad gangen. 11% af danske børn lever i en familie med et overforbrug af alkohol. Mange af disse familier mener ikke selv, de drikker for meget. At bo i en familie med et alkoholoverforbrug kan føre til mistrivsel, mental ustabilitet, forsømmelse og pålægge det enkelte barn både et alt for stort ansvar samt en opfattelse af, at livet mestres med alkohol. 12

15 Kik op og ned ad vejen, hvor du bor: Det er rundt regnet hvert 10. barn, du ser, som vi taler om. Bruger du din politiske indflydelse til at gøre noget ved det? Varde Kommune rusmiddelstrategi Varde Kommune har vedtaget en rusmiddelstrategi og medfølgende handleplan for, hvordan og hvornår hvert tiltag i strategien implementeres, samt hvem der har ansvaret for, at det sker. Et stort fokusområde i rusmiddelstrategien er børns trivsel, idet kommunen tror på, at risikoen for et fremtidigt alkoholforbrug er langt større, hvis man mistrives som barn. Læs mere om Varde Kommunes rusmiddelstrategi og handleplan på Holbæk Kommune alkoholscreening af kontanthjælpsmodtagere På tværs af to politiske udvalg blev det i Holbæk Kommune besluttet, at alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år screenes i forhold til deres forbrug af alkohol. Ved et for stort forbrug opfordres borgeren til at ændre på forbruget eventuelt med hjælp fra Sundhedscentrets tilbud om Støtte til livsstilsændring. Ved et konstateret misbrug opfordres borgeren til at kontakte kommunens Misbrugscenter med henblik på behandling. To år er senere er der 50 % fl ere i behandling for alkoholmisbrug. Læs mere om Holbæk Kommunes alkoholscreening af kontanthjælpsmodtagere en konsekvens af et samarbejde på tværs af politiske udvalg på 13

16 Stor kommune Mellem kommune Lille kommune Ikke medlem af Sund By netværket pr Rødovre Silkeborg Slagelse Solrød Sorø Stevns Svendborg Sønderborg Tønder Tårnby Drageør Lyngby-Taarbæk Rudersdal Allerød Ishøj Greve Egedal Brøndby Glostrup Vallensbæk Varde Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus Ringsted Ringkøbing-Skjern Albertslund Høje Taastrup Assens Ballerup Bornholm Brønderslev Fanø Kalundborg Vordingborg Roskilde Lejre Halsnæs Hillerød Fredensborg Gribskov Esbjerg Vejen Middelfart Nordfyns Faaborg-Midtfyn Kerteminde Favrskov Faxe Fredericia Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Greve Guldborgsund Haderslev Herlev Hvidovre Hedensted Helsingør Herning Hjørring Frederikshavn Jammerbugt Thisted Lemvig Struer Vesthimmerland Skive Morsø Rebild Mariagerfjord Randers Holbæk Holstebro Horsens Hørsholm Ikast-Brande Odsherred Kolding Køge Lolland København Norddjurs Syddjurs Skanderborg Odder Samsø Læsø Ærø Langeland Nyborg Næstved Odense Billund 14

17 Sund By Netværket består i 2014 af 57 kommuner og to regioner, der arbejder sammen om at fremme lighed i sundhed, ledelse af folkesundhed med fokus på sundhedsfremme og med mål om at skabe gode vilkår for borgernes trivsel. Som medlem af Sund By Netværket har du og din kommune en række muligheder, der kan give værdi i det lokale folkesundhedsarbejde arbejde. En del af en national platform for dialog mellem kommuner, regioner og nationale aktører, som gensidigt inspirerer og støtter hinanden til udvikling og implementering af indsatser på et højt fagligt kvalitetsniveau En del af et internationalt netværk med adgang til europæiske og nordiske temagrupper, konferencer og kontakter En del af et internationalt netværk med adgang til europæiske og nordiske temagrupper, konferencer og kontakter med både politikerens og embedsmandens perspektiver. Adgang til prisbillige konferencer, temadag og kurser Modtager af netværkets udgivelser, og med mulighed for gratis at rekvirere fl ere Adgang særlige aktiviteter for udelukkende medlemmer, fx en studietur, Netværk for ledelse af sundhedsfremme eller at mødes med europæiske koordinatorer 15

18 VIL DU VIDE MERE Du kan læse meget mere om aktiviteterne i netværket på eller kontakte sekretariatet på tlf , også hvis du er interesseret i medlemskab for din kommune. Find Sund By Netværks medlemmer, og få mere at vide om eksemplerne nævnt i denne pjece: TAK TIL de syv politikere blandt Sund By Netværkets medlemmer, som har givet uvurderlig feedback og kommenteret udarbejdelsen af denne pjece: Ellen T Schmidt fra Horsens Kommune Erik Buhl fra Varde Kommune Lolan Ottesen fra Ballerup Kommune Louise de Richelieu fra Holbæk Kommune Marie Louise Friderichsen fra Lolland Kommune Veronica Hansen fra Odense Kommune Åse Kubel Høeg fra Viborg Kommune ULIGHED I SUNDHED Den sociale ulighed i sundhed er steget gennem de sidste 20 år. Det betyder, at der er borgere, som ikke har samme muligheder som andre for at udfylde deres livspotentialer. Konsekvenserne bæres af den enkelte, men rækker videre. Sundhedsstyrelsens rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser beskriver en række sociale faktorers betydning for sundhed og sygelighed. Rapporten gennemgår en bred vifte af de områder, der kan arbejdes med for at mindske forskellene i danskernes sundhed og levealder. Rapporten viser, at en nedbringelse af den sociale ulighed i sundhed ikke kan løses af sundhedssektoren alene. Derfor er der behov for en indsats fra såvel forskellige sektorer (uddannelse, social, sundhed, beskæftigelse) som forskellige administrative niveauer (kommuner, regioner, stat, civilsamfund) 16

19 NU ER ANSVARET DIT! Folkesundhed er langt mere end fravær af sygdom! Det er hele kommunens ansvar, og det kan betale sig at fremme sundhed. Læs om at forankre det lokalpolitiske ansvar for folkesundhed, som også handler om at skabe gode rammer for livskvalitet og trivsel. Som politiker har du trumfkortet på hånden: Folk jagter det, der er billigt, moderigtigt, behageligt og lovligt. Med disse virkemidler kan man påvirke borgernes adfærd, - og gøre det let at vælge sundt. SUND BY NETVÆRKET Sund By sekretariatet C/o KL-huset Weidekampsgade København S Telefon

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere