2 Koncernoversigt og ejerforhold. 4 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. 5 Ledelse. 6 Ledelsesberetning for Regnskabsberetning for 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Koncernoversigt og ejerforhold. 4 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. 5 Ledelse. 6 Ledelsesberetning for Regnskabsberetning for 2003"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 Indhold 2 Koncernoversigt og ejerforhold 4 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning 5 Ledelse 6 Ledelsesberetning for Regnskabsberetning for Et fællesskab med en mission 14 Når lyset bryder frem 16 Anvendt regnskabspraksis 20 Hoved- og nøgletal for Koncernen 22 Koncernresultatopgørelse 23 Koncernpengestrømsopgørelse 24 Koncernbalance 26 Noter til koncernregnskabet 37 Moderselskabets resultatopgørelse 38 Moderselskabets balance 40 Noter til moderselskabets regnskab 48 Adresser

3 Koncernoversigt og ejerforhold Aalborg Portland A/S Aalborg Portland udvikler, producerer, distribuerer og markedsfører et bredt udvalg af hvide og grå cementtyper til det danske marked og udvalgte eksportmarkeder. Aalborg Portland White er verdens største producent og eksportør af hvid cement med en samlet årskapacitet på 1,5 mio. tons i Aalborg, Egypten og Malaysia, der afsættes til mere end 70 markeder verden over. Aalborg Portland A/S råder endvidere over og udnytter fuldt ud en årskapacitet på 2,0 mio. tons grå cement. Ejerforhold Aalborg Portland A/S er et 100 % ejet datterselskab af FLS Industries A/S, Valby. Selskabet Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon Telefax Internet: CVR-nr Generalforsamling Generalforsamling afholdes tirsdag den 16. marts 2004 på adressen Rørdalsvej 44, Aalborg. Aalborg Portland A/S indgår i koncernregnskaberne for FLS Industries A/S, Valby og Aktieselskabet Potagua, Kgs. Lyngby. Koncernstruktur pr. 31. december

4 United Exhibits Group, Kalkbrænderihavnen, København 3

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for Aalborg Portland A/S. Direktion Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Søren Vinther Adm. direktør Bestyrelse Bjarne Moltke Hansen Formand Jørgen Huno Rasmussen Næstformand Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Poul Erik Tofte Harry Egon Andersen Aalborg, den 16. marts 2004 Henning Heilskov Revisionspåtegning Til aktionærerne i Aalborg Portland A/S Vi har revideret årsrapporten for Aalborg Portland A/S for regnskabsåret 1. januar december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Aalborg, den 16. marts 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret revisionsinteressentskab Svend Eli Jensen Statsaut. revisor Svend Skov Statsaut. revisor Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

6 Ledelse Bestyrelse Bjarne Moltke Hansen, formand Jørgen Huno Rasmussen, næstformand Poul Erik Tofte Harry Egon Andersen * Henning Heilskov * * Valgt af medarbejderne Direktion Søren Vinther, adm. direktør Ledelse Søren Vinther, adm. direktør Henning Bæk, økonomi- og finansdirektør Frands I. Grex, produktions- og forsyningsdirektør Jørgen Norup, salgs- og marketingdirektør Jesper Sand Damtoft, underdirektør, R&D Anders Thorup, underdirektør, personale og organisation Fra venstre: Anders Thorup, Frands I. Grex, Søren Vinther, Henning Bæk, Jørgen Norup, Jesper Sand Damtoft. 5

7 Ledelsesberetning for blev for Aalborg Portland Koncernen et tilfredsstillende år, som levede op til forventningerne trods en fortsat afmatning i verdensøkonomien, vanskelige markedsforhold og skærpet konkurrence. Det tilfredsstillende resultat skyldes hovedsageligt et rekordeksportsalg af hvid cement fra Aalborg samt fastholdelse af salget af grå cement på det danske marked. Hertil kommer omkostningsbesparelser fra de gennemførte effektiviseringsprojekter i Danmark. Engangsindtægter i forbindelse med salg af arealer og opnået medhold i Højesteret vedrørende tilbagebetaling af affaldsafgift fra tidligere år har ligeledes medvirket til det positive resultat. Derudover har den fortsatte kundefokusering og koncentration om kerneområder medvirket til det forbedrede resultat, der viser EBIT på DKK 357,9 mio. og ROCE på 15,5 %, hvilket betragtes som værende tilfredsstillende. Inden for forretningsområdet grå cement fik Aalborg Portland A/S på ny udnyttet sin fulde produktionskapacitet på 2,0 mio. årstons. Aalborg Portland indgik i januar 2003 en aftale med aktionærerne i Mørchs Cement A/S om at overtage selskabets aktiviteter på hjemmemarkedet. Mørchs Cement ønskede at sælge sine aktiviteter grundet den politiske uro og økonomiske ustabilitet, der præger verden. Aalborg Portland har videreført disse aktiviteter i Aalborg Portlands navn og regi. Salget på det danske marked blev lidt højere end i 2002 som følge af købet af Mørchs Cement. Generelt har der i 2003 været tale om en afmatning i det totale markedsvolumen på 4 % i forhold til På Island har selskabet Aalborg Portland Íslandi hf. via sin investering i endnu et terminalanlæg opnået en tilfredsstillende afsætning og markedsandel. Forretningsområdet hvid cement blev i 2003 styrket med en række begivenheder og aktiviteter, som understøtter vækststrategien inden for dette segment. Sinai White Portland Cement Co. S.A.E. har med fabrikken i Egypten som forventet opnået en stærk lokal position med en markedsandel på over 40 %. Hård konkurrence har reduceret priserne på hjemmemarkedet. Eksportsalget har udviklet sig særdeles positivt siden 1. kvartal, hvor krigen i Irak medførte et lavt salg. I 2004 forventes fuld kapacitetsudnyttelse. Sammen med IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, har de danske aktionærer i alt 56 % af aktierne. Aalborg Portland Koncernen har pr. 1. januar 2003 erhvervet yderligere 10 % aktier i Aalborg White Asia Sdn. Bhd. Ejerandelen udgør herefter 70 % og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) har erhvervet 30 % fra den tidligere ejer Rock Chemical Industries, som således ikke længere er aktionær i selskabet. Selskabet skiftede i 2003 navn til Aalborg White Asia Sdn. Bhd. Aalborg White Asia er efter indvielse af nyt fabriksanlæg ultimo 2002 en af de største producenter af hvid cement i Asien og skal fungere som Aalborg Portlands regionale center for produktion og salg af hvid cement i området med en årskapacitet på tons. Eksporten fra Malaysia sker til de fleste lande i Asien. På Filippinerne og på Taiwan har selskabet etableret egne salgsselskaber for markedsføring af hvid cement ligesom der i 2003 er etableret et salgsdatterselskab i Australien. Dog indfriede afsætningen ikke forventningerne på det australske marked, hvor indtrængning går langsommere end forventet. SARS har påvirket salget negativt på flere asiatiske markeder i starten af året, og det har ikke været muligt at genvinde det manglende salg i Aalborg Portland har ultimo 2003 øget kapaciteten i Aalborg fra tons til ca tons hvid cement pr. år. En investering på ca. DKK 200 mio. Hvid cement fra Aalborg Portland Gruppen afsættes til mere end 70 markeder. Salget i USA, det største enkeltmarked for hvid cement, sker igennem Lehigh White Cement Company. Dette selskab er et joint venture ejet i fællesskab af Aalborg Portland, Heidelberger Zement og Cemex. Den samlede årskapacitet blev i 2003 øget til 1,5 mio. tons og Aalborg Portland Gruppen udbyggede i 2003 sin position som verdens største producent og eksportør af hvid cement med produktionsanlæg i Danmark, Malaysia, Egypten og USA samt terminalanlæg i Holland og Polen. 6

8 Generelt har Aalborg Portland i Danmark igangsat og i 2002/2003 gennemført omkostningsbesparelser og effektiviseringer for at fastholde den positive udvikling og indtjening. Effektiviseringer vil fortsætte i 2004 og vil primært vedrøre indkøbsprocessen og in-/ outsourcingoptimering for nøje at gennemgå alle indkøbsområder med det formål at opnå markedets bedste vilkår i forhold til Aalborg Portlands kvalitetsog leverancekrav. Medarbejdere Aalborg Portland Gruppen er afhængig af dygtige og velmotiverede medarbejdere på alle niveauer. Derfor er målrettet kompetenceudvikling en væsentlig forudsætning for Aalborg Portland Gruppens fortsatte vækst. Samtidig med at organisationen udvikler sig internationalt, er det vigtigt at skabe de rette job- og karrieremæssige udviklingsmuligheder for en række af organisationens nøglepersoner nuværende som fremtidige. Grundlaget for at arbejde struktureret hermed er blevet udbygget væsentligt i 2003, og Aalborg Portland har således i dag strukturerede processer til håndtering af følgende medarbejderrelaterede aktiviteter: Kompetenceudvikling Mål- og resultatopfølgning Job- og karriereudvikling Belønningssystemer Samtidig har organisationen arbejdet målrettet med intern effektivisering og nye tværorganisatoriske samarbejdsformer, således at alle relevante kompetencer i organisationen udnyttes optimalt til fordel for kunder, ejere og medarbejdere. Innovation Aalborg Portland udfører på Research and Development Centre innovation på højt internationalt niveau i samarbejde med førende forskere og arkitekter. Innovationsaktiviteterne er fokuseret på at udvikle produktionen samt at understøtte markedet for hvid cement internationalt og grå cement i Danmark gennem produktudvikling og udvikling af bedre cement i beton og andre cementbundne materialer. Projekter udført på Research and Development Centre har dokumenteret, at hvid beton med fordel kan anvendes i havvand. Samtidig er der opnået ny viden om hvilke faktorer, der bestemmer farven af beton, samt om hvorledes smuds og algebegroning på hvide betonoverflader minimeres. Disse resultater vil fremover danne grundlag for øget afsætning af hvid cement gennem udvikling af bedre og nye anvendelser af hvid cement, bl.a. i broer og anden infrastruktur. På det procestekniske område har innovationsaktiviteterne koncentreret sig om at øge anvendelsen af CO 2 - neutrale alternative brændsler i produktionen af grå og hvid cement. Dette er sket med fokus på, at cementkvaliteten holdes uforandret eller endda forbedres. Der arbejdes løbende på at optimere produktkvaliteten af Aalborg Portland Gruppens hvide cementer. Dette sker på baggrund af benchmarking af gruppens cementer fra de tre produktionssteder i Egypten, Malaysia og Aalborg mod hinanden og mod markedets best practice. 7

9 L E D E L S E S B E R E T N I N G F O R Miljø og energi De generelle vilkår i miljøgodkendelsen af fabrikken i Aalborg gælder frem til Fabrikkens vilkår for NO X og støj udløb i oktober I slutningen af 2002 blev der indledt et samarbejde med Nordjyllands Amt om at få udarbejdet nye vilkår og amtet har forlænget de eksisterende vilkår, mens nye udarbejdes til godkendelse i amtets Udvalg for Teknik og Miljø. Vilkårene skal stemmes af med kravene i Miljøministeriets bekendtgørelse om forbrænding af affald, som gælder ved anvendelse af energi fra affald som alternativt brændsel i roterovnene. Aalborg Portland har stadig fokus på at øge anvendelsen af affald som energikilde til afløsning af petcoke, kul og olie indkøbt i udlandet. Denne indsats er med til at fremme Aalborg Portlands konkurrenceevne og den kan samtidig ses som et samfundsmæssigt og kapacitetsmæssigt supplement til de danske affaldsforbrændingsanlæg. I 2003 er der idriftsat en udvidelse og optimering af produktionsanlægget hos CemMiljø A/S, som indsamler og oparbejder affald til et anvendeligt industribrændsel. Samtidig er der på det største ovnanlæg installeret et anlæg til fjernelse af klor, hvilket giver mulighed for at øge mængden af affaldsbrændsel væsentligt. Anlæggene, der giver Aalborg Portland mulighed for at bidrage til at bortskaffe kød- og benmel, er også udbygget i Disse tiltag er en naturlig fortsættelse af Aalborg Portlands mål gennem de seneste ti år om at optimere energianvendelsen, substituere fossilt brændsel og reducere udledningerne fra cementproduktionen af bl.a. CO 2. Aalborg Portland forventer, at disse omfattende investeringer vil blive tilgodeset, når politikere og embedsmænd skal fastlægge de CO 2 -kvoter, der fremover skal gælde for virksomheden, så yderligere belastende miljøafgifter undgås. Aalborg Portland modtog i oktober 2003 diplom for årets bedste miljørapportering uddelt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dagbladet Børsen. Diplomet blev givet til Aalborg Portlands Miljøredegørelse og Grønt Regnskab 2002 for: en velstruktureret rapport illustreret med smileys og prædikatet at præsentationen er en nem og tilgængelig måde at kommunikere virksomhedens miljø performance på. Diplomet er med til at udbrede kendskabet til Aalborg Portlands miljøprofil med en aktiv og åben holdning til information, viden og dialog med alle vore interessenter. Som vinder af titlen Årets bedste miljørapportering i Danmark sendes rapporten videre som deltager i konkurrencen 2003 European Sustainability Reporting Awards under emnet Best Environmental Report. Vinderen kåres ved en ceremoni den 5. april 2004 i Bruxelles. I september 2003 opnåede Aalborg Portland energicertifikat efter DS Certifikatet er en væsentlig del af den aftale, der er indgået med Energistyrelsen om at undersøge yderligere muligheder for energieffektivisering. Som tidligere er der tale om en treårig aftale, der gælder til udgangen af Aalborg Portlands system for miljøledelse, der omfatter eksternt miljø, energi og arbejdsmiljø, blev i 2003 verificeret af såvel interne som eksterne auditorer med godt resultat. Samtlige certifikater for ISO 14001, EMAS, OHSAS og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 er således fortsat gældende og dermed det synlige bevis for, at ledelsessystemet for miljø anvendes som værktøj i det daglige arbejde på virksomheden. Grønne afgifter i Danmark belaster fortsat Aalborg Portland Koncernens økonomi. De grønne afgifter udgjorde i 2003 DKK 32,6 mio., hvoraf affaldsafgifter og CO 2 -afgifter udgør de største beløb. Dattervirksomheder Koncernens dattervirksomheder har i 2003 haft et bedre resultat end i CemMiljøs resultat blev højere end i 2002, hvilket skyldes investeringer i øget kapacitet til håndtering af tons alternative brændsler. Dette vil i 2004 bidrage til opfyldelse af Aalborg Portlands mål om at øge anvendelse af alternative brændsler til 25 %. Aalborg Portland Íslandi hf., hvis aktivitet er salg og distribution af grå cement på det islandske marked, har opnået en markant vækst i salget og har opnået en tilfredsstillende markedsandel og et tilfredsstillende resultat. 8

10 Lehigh White Cement Company har haft et indtjeningsniveau i US dollar lidt højere end i Aalborg Portland Polska Sp. z o.o., hvis aktivitet er salg og distribution af hvid cement på det polske marked, har oplevet en markant vækst i salget og har opnået et tilfredsstillende resultat på trods af den økonomiske afmatning i Polen. Aalborg Portland A/S har primo 2004 erhvervet yderligere 6 % aktier, således at selskabet nu er et 100 % ejet datterselskab. Aalborg Portland White s indtjening er fortsat påvirket af store investeringer i ny produktionskapacitet, og fundamentet er nu tilvejebragt for en tilfredsstillende driftsindtjening i de kommende år. Forventningerne til 2004 Der forventes generelt en moderat forbedring i den danske økonomi som følge af de begyndende tegn på vækst i verdensøkonomien. Imidlertid forventes byggeaktiviteten på det danske marked fortsat at udvise en moderat tilbagegang, dels som følge af færre anlægsprojekter og dels som følge af et lavere erhvervsbyggeri. Den globale vækst i økonomien forventes primært i USA og i Asien, mens væksten i den europæiske økonomi vil ske på et mere moderat niveau og stadig med en usikkerhed vedrørende Tyskland. På eksportmarkederne forventes en skærpet konkurrence og heraf følgende pres på priserne. Den økonomiske vækst forventes dog at ville have en positiv effekt på forbruget af cement på nogle af selskabets hovedmarkeder. Den lave US dollar- og engelske pundkurs (GBP) vil imidlertid have en negativ effekt på omsætningen samt ved omregning af de udenlandske selskabers resultat med deraf følgende negativ effekt på selskabets resultat. Der hersker i øjeblikket stor usikkerhed med hensyn til udviklingen på fragtmarkedet, hvor der har været markante stigninger i fragtrater gennem 2003 og i begyndelsen af Såfremt fragtraterne forbliver på niveauet primo 2004, vil dette medføre stigninger i brændselsomkostninger i forhold til 2003 og dermed have en negativ effekt på resultatet, selv om brændselsudgifter p.t. begunstiges af den lave USD-kurs. De høje fragtrater vil ligeledes have en negativ indflydelse i forbindelse med cementeksporten til visse markeder. Grå cement produceres udelukkende i Danmark og afsættes hovedsageligt på det danske marked. Restkapaciteten afsættes på udvalgte eksportmarkeder. Inden for dette forretningsområde vil Aalborg Portland i de kommende år tilpasse sig markedssituationen ved at fokusere på en yderligere omkostningsreduktion, bl.a. gennem øget anvendelse af alternative brændsler til ca tons, svarende til 25 % af det samlede brændselsforbrug. Dette er gjort muligt gennem procestekniske innovationsaktiviteter og investeringer i CemMiljø og Aalborg Portland på i alt DKK 45 mio., der er gennemført i Optimering af indkøb og en generel stram omkostningsstyring vil fortsat være et fokusområde. Derudover vil selskabet fastholde og udbygge kundefokuseringen ved konstant udvidelse af serviceydelser gennem bl.a. e-business initiativer til gavn for vore kunder, ligesom der via innovationsaktiviteter løbende fokuseres på udvikling af bedre cement i beton og andre cementbundne materialer. Hvid cement produceres i Danmark og på selskabets produktionssteder i Egypten, Malaysia og USA. Inden for dette forretningsområde vil Aalborg Portland Gruppen i de kommende år udbygge sin internationale position. Det vil bl.a. ske ved den gennemførte kapacitetsudvidelse i Aalborg, ligesom der vil blive arbejdet videre med strategien om etablering af lokale produktions- og salgsselskaber på ekspanderende markeder og fuld kapacitetsudnyttelse og driftsoptimering i de nye produktionsenheder i Egypten og Malaysia. Innovationsaktiviteter, der understøtter og udvikler markedet for hvid cement internationalt prioriteres fortsat højt i de kommende år. Derudover vil selskabet fokusere på yderligere omkostningsreduktion gennem anvendelse af alternative brændsler. Generelt vil der fortsat være fokus på koncentrering om kerneaktiviteter og på effektiviseringer i organisationen og sourcingprojektet, som skal reducere vore indkøbspriser inden for alle indkøbsområder. Baseret på ovennævnte strategi og fokusering samt under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i markedssituationen og verdensøkonomien, forventer Aalborg Portland Koncernen et fortsat tilfredsstillende EBIT-resultat. L E D E L S E S B E R E T N I N G F O R

11 Regnskabsberetning for 2003 Generelt Koncernresultatet før renter og skat (EBIT) udviser et overskud på DKK 358 mio. mod et overskud i 2002 på DKK 338 mio. Resultatet er positivt påvirket af effekten af de omkostningsbesparelser og effektiviseringer, der blev igangsat i 2002, samt et rekordstort salg af hvid cement fra Aalborg. Endvidere har engangsindtægter ved salg af arealer og bygninger samt tilbagebetalt affaldsafgift fra tidligere år påvirket resultatet. Resultatet er negativt påvirket af den skærpede konkurrence på en række eksportmarkeder samt på det danske marked. Koncernresultatet før skat (EBT) udviser et overskud på DKK 375 mio. mod et overskud i 2002 på DKK 326 mio. Resultatet er ud over ovenstående forhold positivt påvirket af renteindtægter fra den vundne højesteretssag vedrørende tilbagebetaling af affaldsafgift på DKK 23 mio. samt indtægtsførsel af en kursregulering på et USD-lån på DKK 14 mio. Efter skat (EAT) blev overskuddet på DKK 251 mio. mod et overskud på DKK 215 mio. i Valutaforhold Koncernens internationale aktiviteter medfører, at resultatet, pengestrøm og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Eksponeringen i USD er reduceret væsentligt gennem øget omlægning af vare-/transportkøb til USD, mens eksponeringen i GBP er uændret. En ændring i GBPkursen på 10 % vil eksempelvis påvirke resultatet med ca. DKK 10 mio. Koncernens indtjening fra datterselskaber er hovedsagelig opgjort i USD eller i valutaer knyttet til USD. En lav USD-kurs har derfor en negativ effekt på koncernens indtjening. En ændring i USD på 10 % vil have en resultateffekt på DKK 5-10 mio. Indtjeningen i DKK er ligeledes påvirket af centralbankernes kurspolitik i henholdsvis Malaysia og Egypten. Koncernens langsigtede investeringer i udlandet afdækkes, når det skønnes hensigtsmæssigt, med lån i en tilsvarende valuta. Resultatopgørelsen Koncernens omsætning blev på DKK mio. i 2003 mod DKK mio. i Omsætningen fordeler sig således: DKK mio Omsætning, geografisk fordeling: Danmark Skandinavien ekskl. Danmark Øvrige Europa Nordamerika Sydamerika 0 0 Afrika Asien Australien Omsætning, forretningssegment: Cement Andre byggematerialer Anden omsætning Faldet i omsætningen skyldes primært de lavere valutakurser i forhold til 2002, som har påvirket omsætningen i 2003 negativt med ca. DKK 80 mio. Omsætningen i 2003 er ligeledes negativt påvirket af ændrede aftalebetingelser i forbindelse med salg på visse markeder. Koncernens produktionsomkostninger blev på DKK 763 mio. i 2003 mod DKK 846 mio. i Faldet i produktionsomkostningerne skyldes primært den faldende USD-kurs, effektiviseringer samt øget anvendelse af alternative brændsler. Endvidere var 2002 belastet af engangsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsprojekter. Salgs- og distributionsomkostninger udgør DKK 207 mio. i 2003 mod DKK 199 mio. i Administrationsog andre omkostninger udgør DKK 100 mio. mod DKK 107 mio. i Andre driftsindtægter og -omkostninger udgør DKK 75 mio. mod DKK 96 mio. i Året er påvirket af avance ved salg af arealer og bygninger med DKK 33 mio. og tilbagebetaling af affaldsafgift fra tidligere år på DKK 32 mio var påvirket af avance ved salg af skibe med DKK 86 mio. 10

12 Nettorenteindtægten udgør DKK 17 mio. i forhold til en nettorenteudgift på DKK 18 mio. i Udviklingen skyldes navnlig renteindtægt vedrørende affaldsafgift samt kursregulering af et USD-lån til finansiering af investering i Egypten. Det egyptiske pund har været tilknyttet USD. Imidlertid besluttede Central Bank of Egypt primo 2003 at ophæve kursbåndet til USD. Devalueringen har medført, at hedge accounting ikke længere er mulig. Kursregulering af de omtalte USD-lån er derfor indregnet i resultatopgørelsen og ikke direkte på egenkapitalen. Årets effektive skatteprocent udgør 33 % mod 34 % i Balancen Koncernens balance udgør pr. 31. december 2003 DKK mio. mod DKK mio. i Materielle anlægsaktiver udgør DKK mio. ultimo 2003 mod DKK mio. ultimo Stigningen i anlægsaktiver skyldes primært et højt investeringsniveau, herunder investering i øget produktionskapacitet inden for hvid cement i Aalborg. Finansielle anlægsaktiver udgør DKK 132 mio. mod DKK 204 mio. i Faldet i kapitalandele i associerede virksomheder skyldes primært den faldende USD-kurs samt en devaluering af det egyptiske pund primo Afskrivninger og amortiseringer udgør for året DKK 155 mio. mod DKK 157 mio. i Egenkapital og udbytte Ved udgangen af 2003 udgjorde Koncernens egenkapital DKK mio. mod DKK mio. i Pengestrømsopgørelsen Koncernen genererede et cash flow på DKK 380 mio. fra driftsaktiviteten mod DKK 259 mio. i Stigningen skyldes primært det forbedrede resultat og højere renteindtægter. Der blev i 2003 investeret DKK 296 mio. mod DKK 193 mio. i 2002 i materielle anlægsaktiver. De vigtigste af de gennemførte og igangværende investeringer er udvidelse af produktionskapacitet for hvid cement i Aalborg og udstyr til anvendelse af alternative brændsler. Der er i 2003 investeret DKK 61 mio. i køb af virksomheder og aktiviteter. Der er udbetalt udbytte til aktionærer med DKK 108 mio. i 2003 mod DKK 111 mio. i Rentebærende nettogæld i 2003 udgør DKK 6 mio. mod DKK 12 mio. i Som investeringstung virksomhed er det for Aalborg Portland Koncernen også i årene fremover nødvendigt, at likviditetsberedskabet er til stede for dels at styrke Koncernens konkurrencemæssige situation, dels at sætte Koncernen i stand til at møde fremtidige investeringsbehov og strategiske tiltag. Afkast af den investerede kapital (ROCE) Aalborg Portland Koncernen har i samarbejde med FLS Koncernen gennem de seneste år indført værdibaseret ledelse med det formål at styrke rammerne for opfølgning og styring af Koncernens langsigtede indtjeningsevne. Til det formål benyttes en version af EVA Economic Value Added. Der henvises til note 29 i koncernregnskabet for en nærmere beskrivelse af den anvendte model. Efter gennemgang af kapitalstrukturen er det besluttet at indstille, at selskabet udbetaler et udbytte på DKK 750 mio. Beløbet finansieres ved nedbringelse af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt ved et efter balancedagen optaget banklån på DKK 600 mio. Koncernens egenkapital vil efter udlodning af udbytte på DKK 750 mio. udgøre ca. DKK 900 mio. ROCE for Aalborg Portland Koncernen udgør for ,5 % mod 13,7 % i 2002 primært som følge af det forbedrede resultat. Aalborg Portland Koncernen fortsætter i 2004 med indarbejdelsen af EVA, således at værdibaseret ledelse bruges som et dagligt management værktøj. 11

13 Et fællesskab med en mission De store tankbiler fra Aalborg Portland svinger ud af porten med en præcision som soldater ved et vagtskifte. Byggepladser, betonværker og forhandlere skal have cement til tiden altid! I samme ensartede høje kvalitet hver gang! Kridt er det vigtigste råstof i cementproduktion, vil ingeniøren svare. Vi vil påstå, at et andet er vigtigere: Mennesker. Produktionsfolk, teknikere, chauffører, sælgere, kontorfolk. Vi har alle vores vigtige plads, når kridt forarbejdes til cement. Cement til bygninger, der skal rumme hjem og arbejdspladser overalt på kloden. Cement til broer, havne og lufthavne, der får samfundet til at fungere. Vores mission er at være blandt verdens mest effektive cementkoncerner inden for grå og hvid cement. At være verdens største producent af hvid cement. At være verdens førende videnscenter inden for beton- og procesteknologi. Kundernes behov er hele nøglen til succes uanset om kunden er en af klodens største entreprenører eller husejeren, der går til byggemarkedet for at købe cement til at reparere revnen i bagtrappen. Hos Aalborg Portland er vi meget forskellige, men vi føler os som et fællesskab med en mission. Missionen går kloden rundt, målet står klart og værdierne vi lever efter, er ens for os alle: Samarbejde, ansvarlighed og kompetence! De tre værdier er vore våben, mod det der truer: En verden i forandring, dygtige konkurrenter, og et marked, der ikke altid vokser så hurtigt, som vi kan ønske os. Ligegyldighed er den største fare. Derfor vil vi arbejde sammen, tage ansvar og blive dygtige og hele tiden bedre og mere effektive. 12

14 Samarbejde er en forudsætning for en vellykket mission. Al viden skal frem og al talent udnyttes for at realisere fælles mål. Vi viser ansvar og overholder alle indgåede aftaler. Vi viser respekt og forståelse for andres meninger. Vi giver og modtager konstruktiv kritik. Vi opsøger og deler viden. Vi bidrager til løsning af opgaver på tværs af funktioner og afdelinger. Vi samarbejder med kunder og eksterne myndigheder. Ingen er stærk nok alene sammen vil vi finde de bedste løsninger. Ansvarlighed er at gøre de rigtige ting rigtigt første gang. Skal cementen have en bestemt egenskab, finder teknikeren et svar, og er der den mindste usædvanlige lyd fra en af de store ovne, griber en erfaren kollega ind. Vi er målrettede og tjekker, om vi har nået aftalte mål. Alle udtænker og fremsætter forslag til forbedringer og yder gerne en ekstra indsats. Certificeringer og interne kontroller sikrer, at vi følger den kurs, der er udstukket også når det gælder kvalitet, miljø og social ansvarlighed. Ansvarlighed er at vise kunder og kolleger gensidig åbenhed og respekt. Kompetence er viden, færdigheder og adfærd. Fællesskabets viden er summen af den viden, de enkelte har. Alle kan blive dygtigere. Derfor har vi sat uddannelse i system. Ved årlige samtaler sætter vi mål for den enkeltes personlige og faglige udvikling. Gennem målrettet indsats fra alle øger vi Aalborg Portlands samlede kompetence. Denne udnytter vi til, sammen med kunderne, at finde de bedste løsninger. Når cementen er produceret, skal logistikken vise sin styrke, så ingen venter forgæves på cement fra Aalborg Portland. Vi er stolte, hver gang et nyt læs triller af sted. 13

15 Når lyset bryder frem Rebecca i Darwin, Australien Vladimir i Sct. Petersborg, Rusland For Rebecca i Darwin, Australien begynder dagen altid med en svømmetur i familiens pool. Når lyset bryder frem, bryder hun det blå vands overflade og svømmer hen over poolens hvide bund. Vladimir i Sct. Petersborg, Rusland er stolt. Han ser solen stå op på sin arbejdsplads som klokker. Hver dag glæder han sig over lysets spil på kirkens moderne tårn. Hanne vågner, når morgensolens stråler finder Randers i Danmark. På badeværelset henter Hanne hver morgen inspiration i terazzobordpladens mange lyse farver, når hun lægger sin make-up. Michael i Dallas, USA leger med dagens første lys, mens han er på vej i skole. Han koncentrerer sig meget om kun at træde på fortovets hvide fliser og undgå de farvede. Rebecca, Vladimir, Hanne og Michael har aldrig mødt hinanden og der er sikkert ingen af dem, der har hørt om AALBORG WHITE. Alligevel lever de alle i AALBORG WHITE s hvide verden, for poolen i Darwin, kirketårnet i Sct. Petersborg, terrazzo-bordet i Randers og fliserne i Dallas er alle støbt i hvid cement. Liv og farve Hvid cement bruges af arkitekter verden over i alt fra katedraler til terrazzobordplader. Den hvide farve signalerer kvalitet, renhed og overskud. At arbejde med hvid er at arbejde med alle de farver, lyset er sammensat af. Ved opgaver støbt på stedet som i Rebecca s pool kan den hvide beton udnyttes til stærke ubrudte flader. Anvendt i præfabrikerede betonelementer som i Vladimirs kirketårn giver den hvide cement mulighed for at lave flotte geometriske elementer. Elementer, der i samspil med materialer som glas, træ og metal, kan give smukke og moderne rammer om menneskers trivsel. Industrien har taget den hvide cement til sig. Når farvede sten støbes ind i hvid cement, og overfladen poleres, fås den flotteste terrazzo-overflade, som den Hanne er så stolt over i sit badeværelse. Kendere ved, at skal cement farves, får farven mere liv, hvis grundstoffet er hvid cement. Derfor er både de hvide fliser Michael træder på, og de farvede fliser han undgår, støbt i hvid cement. 14

16 Hanne i Randers, Danmark Michael i Dallas, USA Styrke i detaljen Den hvide farve er kun en af de positive egenskaber i AALBORG WHITE. Styrken er en anden. Den hvide cement er i sig selv stærkere end den grå, og forstærkes hvid cement yderligere med fibre kan AALBORG WHITE bruges til bygningsdetaljer, plader og søjler i meget tynde dimensioner, der giver det solide materiale et fjerlet udseende. De fysiske egenskaber kan også udnyttes, når der skal monteres fliser, eller revner skal udbedres. Hvide rammer Rebecca glæder sig til næste svømmetur, Vladimir vasker en plet af tårnet, Hanne stryger hånden over sit bord og Michael forsøger at overtale sin far til at lægge familiens indkørsel om, så den også får farvede og hvide fliser. Og i både Australien, Rusland, Danmark og USA går arkitekter, designere og ingeniører i gang med at udtænke nye hvide rammer for menneskers trivsel. Siden den første hvide cement blev produceret i Aalborg i 1930 erne, har hvid cement vist sin globale styrke. Nu sælges AALBORG WHITE på 70 markeder og produceres på fabrikker i Danmark, Malaysia, Egypten og USA. Den lokale produktion giver øget konkurrencekraft og danner sammen med de regionale salgscentre et godt grundlag for vækst. AALBORG WHITE udgør allerede i dag 13 procent af verdensmarkedet for hvid cement Aalborg Portland er dermed verdens største producent. Forbruget er fordoblet hvert 10. år siden produktet kom i arkitekternes værktøjskasser. 15

17 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Aalborg Portland A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder med tilhørende bekendtgørelser og gældende danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er bortset fra IAS 39, aflagt efter retningslinierne i de gældende internationale regnskabsstandarder (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board. Efter nøje afvejning af nytteværdien for FLS koncernens interessenter mod de kommercielle styringsmæssige konsekvenser har Koncernen valgt ikke at efterleve den fra 2001 gældende internationale regnskabsstandard nummer 39 (IAS 39) vedrørende indregning og måling af finansielle instrumenter. Oplysninger krævet efter danske regnskabsvejledninger og IFRS er medtaget dels i noterne dels i regnskabsberetningen, der er en integreret del af årsrapporten Ved overtagelse af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de tilkøbte virksomheders aktiver og passiver indregnes til dagsværdi pr. overtagelsesdatoen. I opgørelsen af koncerngoodwill/badwill indregnes alene hensættelser vedrørende nedlukning eller reduktion af aktiviteter i den tilkøbte virksomhed, såfremt disse restruktureringer er besluttet og offentliggjort i forbindelse med købet. Tilkøbte virksomheder indgår i koncernregnskabet fra overtagelsesdatoen. Ved overdragelse mellem koncernvirksomheder anvendes sammenlægningsmetoden, hvorefter aktiver og passiver overdrages til bogført værdi med tillæg af koncerngoodwill/badwill, som reguleres direkte på egenkapitalen. Sammenlagte virksomheder indregnes i den modtagende virksomhed fra overtagelsesdatoen. Den andel af nettoresultat og egenkapital, der vedrører minoritetsinteresser, angives separat i koncernregnskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Koncernen og aktivet kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Koncernen og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Ved efterfølgende måling foretages værdiregulering som beskrevet nedenfor. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Aalborg Portland A/S og virksomheder, hvori Koncernen besidder flertallet af stemmerrettighederne eller, eller hvor Koncernen på anden måde udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori Koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde udøver betydelig indflydelse, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Valutaforhold Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved anvendelse af transaktionsdagens kurs. Finansielle aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til valutakursen på balancedagen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Ikke-finansielle aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til transaktionsdagens kurs. For selvstændige udenlandske dattervirksomheder og for udenlandske associerede virksomheder omregnes resultatopgørelsen til gennemsnitlige valutakurser, mens balanceposter omregnes til valutakursen på balancedagen. Forskelle, der opstår som følge af omregning af udenlandske enheders resultatopgørelser til gennemsnitskurs og balanceposter til balancedagens kurs, reguleres over egenkapitalen. Ved akkvisition af en udenlandsk enhed omregnes aktiver og passiver til valutakursen på transaktionsdagen (overtagelsesdagen). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskabet for Moderselskabet og de enkelte dattervirksomheder, hvis regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med Aalborg Portland koncernens regnskabspraksis. Der sker sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter samt interne mellemværender og aktiebesiddelser. Endvidere elimineres urealiserede gevinster og tab ved transaktioner mellem konsoliderede virksomheder. Afledte finansielle instrumenter Aalborg Portland Koncernen anvender afledte finansielle instrumenter til styring af finansielle risici, som opstår i forbindelse med drift, finansiering og investeringsaktiviteter. Hovedparten af Koncernselskabernes afdækning af kommercielle rente- og valutarisici sker gennem FLS Industries koncernens interne bank. Herved opnås stordriftsfordele ved at centralisere den finansielle styring og afdækning. 16

18 Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og efterfølgende måling foretages til dagsværdi. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis Andre tilgodehavender (positive dagsværdier) og Andre gældsforpligtelser (negative dagsværdier). Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der sikrer dagsværdi af allerede indregnede aktiver eller forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af de sikrede aktiver og forpligtelser. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen, indtil det sikrede realiseres. Ved realisation indregnes værdiændringerne i samme regnskabspost som det sikrede. Afledte finansielle instrumenter, der ikke anvendes til sikring, optages i balancen til dagsværdi pr. balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Værdiændringer i dagsværdien på lån og afledte finansielle instrumenter, som udgør en effektiv kurssikring af udenlandske enheder eller dele heraf, modregnes i de omregningsdifferencer, der opstår ved konsolideringen og indregnes direkte på egenkapitalen indtil nettoinvesteringen afhændes. Tilskud Tilskud til investeringer modregnes i anskaffelsesprisen på de aktiver, der ydes tilskud til. Tilskud indtægtsføres systematisk i resultatopgørelsen, således at de modsvarer de udgifter eller afskrivninger, som de kompenserer for. Tilbagebetalingsforpligtelser, der først aktualiseres i tilfælde af, at betingelser for modtagelse af tilskud ikke imødekommes, oplyses i noterne som eventualforpligtelser. Forskning og udvikling Omkostninger til forskning indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvori de afholdes. Hovedparten af udviklingsomkostningerne indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvori de afholdes. Udviklingsomkostninger, der vedrører et bestemt produkt eller proces, aktiveres, i det omfang omkostningerne kan forventes at generere fremtidig indtjening. Resultatopgørelsen Den i den danske regnskabslovgivning foreskrevne funktionsopdelte resultatopgørelse er i lighed med tidligere år tilpasset med henblik på at vise resultat før renter, skat og afskrivninger og amortisering (EBITDA). Afskrivninger af Materielle anlægsaktiver og amortisering af Immaterielle anlægsaktiver henføres således ikke til den enkelte funktion, men anføres på en særskilt linie. Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser medtages i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang til køber har fundet sted og indtægten kan opgøres pålideligt. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter bl.a. råmaterialer, forbrugsvarer, direkte lønomkostninger samt indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og drift af produktionsanlæg samt administration og fabriksledelse. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter direkte distributions- og markedsføringsomkostninger, lønninger til salgs- og marketingfunktionerne samt andre indirekte omkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrativt personale og ledelse samt andre indirekte omkostninger. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær betydning i forhold til koncernens aktiviteter herunder visse tilskud, lejeindtægter og royalties, honorarer m.v. Endvidere sker indregning af badwill i koncernregnskabet under andre driftsindtægter. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver, som ikke kan anses at tilhøre en samlet aktivitetsafståelse medtages i Andre driftsindtægter og -omkostninger. Andel af dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat De enkelte dattervirksomheder indregnes i Moderselskabet med en forholdsmæssig andel af resultatet efter regulering af urealiserede interne avancer/tab og fradrag af amortisering af koncerngoodwill samt tillæg af indregnet badwill. Andel i dattervirksomheders skat indregnes under Skat af årets resultat. Udbytte Udbytte afsættes i regnskabet på tidspunktet, hvor dette er vedtaget på generalforsamlingen og selskabet derved har påtaget sig en forpligtelse. Det udbytte, som foreslås udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. De associerede virksomheder indregnes i Moderselskabet og Koncernen med en forholdsmæssig andel af resultatet efter regulering af urealiserede interne avancer/tab og fradrag af amortisering af koncerngoodwill samt tillæg af indregnet badwill. Andel i associerede virksomheders skat indregnes under Skat af årets resultat. 17

19 Finansielle poster Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Amortiseringsperioden for goodwill fastlægges på baggrund af ledelsens vurdering af den købte virksomheds/aktivitets levetid. Skat Moderselskabet og dets dattervirksomheder er indkomstskattepligtige i de lande, hvori de er hjemmehørende. Badwill præsenteres under Immaterielle anlægsaktiver og indregnes i takt med realiseringen af eventuelle forventede omkostninger og tab. Moderselskabet er sambeskattet med FLS Industries A/S. I sambeskatningen anvendes moderselskabsmetoden, hvorefter FLS Industries A/S afholder skat af de sambeskattede selskabers indkomst Som konsekvens heraf indregnes der ikke aktuel eller udskudt skat i Aalborg Portland vedrørende virksomhed omfattet af sambeskatningen. I tilknytning til sambeskatningen udgiftsføres et sambeskatningsbidrag til FLS Industries A/S, beregnet på grundlag af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger. Skat af årets resultat omfatter sambeskatningsbidrag til FLS Industries A/S samt resultatførte aktuelle og udskudte skatter i ikke sambeskattede dattervirksomheder og associerede virksomheder. Skat der knytter sig til egenkapitalreguleringer reguleres over egenkapitalen. Amortisering foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der er: Goodwill/koncerngoodwill, op til 20 år. Udviklingsomkostninger, op til 5 år. Softwareapplikationer, op til 5 år. Patenter, licenser og andre rettigheder, op til 20 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen på egenopførte aktiver omfatter udgifter til materialer, direkte udgifter til arbejdskraft samt en andel af de indirekte produktionsomkostninger. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af Materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K S I S Skyldigt sambeskatningsbidrag samt skyldige og tilgodehavende aktuelle skatter beregnet af årets skattepligtige indkomst indregnes i balancen. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver uden for sambeskatning med FLS Industries A/S indregnes fuldt ud i balancen efter den balanceorienterede gældsmetode. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer og nedskrivninger. Ved overtagelse af virksomhed beregnes koncerngoodwill/ badwill som forskellen mellem købesummen og nettoaktivernes dagsværdier. I det omfang dagsværdien af de tilkøbte aktiver og forpligtelser inden udgangen af regnskabsåret efter købsåret viser sig at være forskellig fra den beregnede værdi på overtagelsestidspunktet, reguleres goodwill/badwillbeløbet. Alle andre reguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid til den forventede restværdi. De forventede brugstider er: Bygninger år Hovedmaskiner 25 år Tekniske anlæg og maskiner i øvrigt 5-15 år Aktiver med lav anskaffelsespris eller med kort levetid indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Nyanskaffede og egenopførte aktiver afskrives fra ibrugtagningstidspunktet. Der afskrives ikke på grunde bortset fra arealer, hvorfra der sker råstofudvinding. Omkostninger til reparation og vedligeholdelse af ejendomme, tekniske anlæg mv. indregnes i resultatopgørelsen. Ved operationel leasing indregnes leasing-ydelserne lineært over leasingperioden i resultatopgørelsen. 18

20 Nedskrivning af aktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel Immaterielle som Materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, anslås denne lavere værdi som nettosalgsværdien eller nytteværdien, hvis denne er højere. Nedskrivninger af Immaterielle og Materielle anlægsaktiver indregnes under samme post som de tilhørende amortiseringer og afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris efter reservation til imødegåelse af forventet tab ud fra en individuel vurdering. Prioritetsgæld, rentebærende lån og udlån Prioritetsgæld, rentebærende lån og udlån indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af transaktionsomkostninger. Efterfølgende måling foretages til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleres for urealiserede koncerninterne avancer/tab og tillægges koncerngoodwill, mens koncernbadwill fradrages. Associerede virksomheder aflægger som hovedregel ikke årsrapport efter retningslinierne i IAS. I det omfang det er muligt, foretages korrektion herfor. Andre gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser omfatter bl.a. feriepengeforpligtelser, skatter og afgifter samt skyldige renter. Pengestrømsopgørelsen Koncernens pengestrømsopgørelse opgøres efter den indirekte metode og viser sammensætningen af Koncernens pengestrømme opdelt i henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt Koncernens likviditet primo og ultimo regnskabsåret. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes under Nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul, mens tilgodehavender hos disse dattervirksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den regnskabsmæssige negative indre værdi. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes et resterende beløb under Hensatte forpligtelser. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer optages til laveste værdi af enten anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi. Værdiansættelsen afviger ikke væsentligt fra opgørelsen efter FIFO-princippet. Varer under fremstilling og færdigvarer optages til laveste værdi af enten kostpris eller nettorealisationsværdi. Ved kostpris forstås direkte produktionsomkostninger med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til drift, vedligeholdelse og afskrivninger vedrørende produktionsanlæg samt fabriksledelse. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter reservation til retablering af kridt- og lergrave samt afviklingsforpligtelser mv. vedrørende fraflyttede anlæg eller solgte materielle anlæg. Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA). Der skelnes ved opgørelsen af driftskapital- og lånemellemværender mellem henholdsvis rentebærende og ikke rentebærende poster samt likvide midler. Likvide midler består af kassebeholdninger, pengemarkedsindskud hos tilknyttede virksomheder og indeståender i pengeinstitutter. Lånemellemværender er de samlede rentebærende gældsposter fratrukket rentebærende tilgodehavender. Alle øvrige tilgodehavender og gældsposter som er ikke rentebærende betragtes som driftskapital. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapitalen samt finansielle poster og betalt skat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og indskud fra aktionærer samt optagelse og afvikling af lånemellemværender. A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K S I S 19

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016, hvor

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere