DK Vakuumforsegler...2 SE Vakuumförseglare...6 NO Vakuumforsegler...10 FI Tyhjiöpakkauslaite...14 UK Vacuum sealer...18 DE Vakuumiergerät...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Vakuumforsegler...2 SE Vakuumförseglare...6 NO Vakuumforsegler...10 FI Tyhjiöpakkauslaite...14 UK Vacuum sealer...18 DE Vakuumiergerät..."

Transkript

1 / DK Vakuumforsegler...2 SE Vakuumförseglare...6 NO Vakuumforsegler...10 FI Tyhjiöpakkauslaite...14 UK Vacuum sealer...18 DE Vakuumiergerät

2 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye vakuumforsegler, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af det, altid holdes under opsyn. Apparatet er ikke legetøj. Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet. Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser). DK Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug. Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt. Kontroller, at apparatet ikke har synlige skader, og at der ikke mangler nogen dele. Brug ikke apparatet sammen med andre ledninger end den medfølgende. Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og når apparatet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild. Sørg for, at ledningen er rullet helt ud. Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet. Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde. 2

3 Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Apparatet må kun tilsluttes 230 V, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en defekt, der falder ind under garantien. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet eller tilbehøret, bortfalder garantien. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Apparatet skal køle af i 2 minutter mellem hver svejsning eller vakuumforsegling. Forsøg ikke at vakuumforsegle poser med væsker eller flydende fødevarer, da posens indhold så kan blive suget ind i apparatet og ødelægge det. Brug kun poseruller, som anbefales af forhandleren. Brug ikke køkkenfilm eller lignende, da det kan beskadige apparatet. Fjern posen, så snart den er svejset/forseglet. Hvis den får lov til at ligge i apparatet, mens varmetråden køler af, kan den klæbe fast til apparatet. Sørg altid for at holde rummet til poserullen og varmetråden ren for at undgå forurening af maden eller de emner, der skal pakkes ind. Sørg altid for at holde varmetråden ren for madrester og snavs, så svejseevnen ikke forringes. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE 1. Rum til poserulle 2. Varmetråd 3. Vakuumstuds 4. Grøn kontrollampe (svejsning/ forsegling) 5. Rød kontrollampe (vakuum) 6. Låg KLARGØRING Stil apparatet på et plant underlag. Slut apparatet til lysnettet. Læg en poserulle i rummet (1). Fjern mærkaten, som holder poserullen sammen, når du isætter en ny rulle. Træk poserullen 2-3 cm ud over varmetråden (2). Luk låget (6). Tryk først på højre side af låget ned, og tryk derefter venstre side af låget ned. Sørg for, at posematerialet presses ensartet mod varmetråden. Der lyder 2 klik, når begge sider af låget trykkes ned. Begge kontrollamper for svejsning/ forsegling (4) og vakuum (5) tændes. Når kontrollampen (4) slukkes efter cirka 6 sekunder, er svejsningen afsluttet. 3

4 FORSEGLING UDEN VAKUUM 1. Træk den ønskede længde poserulle ud. Poserullen må ikke være bredere end 285 mm, da dette er apparatets maksimale svejsekapacitet. 2. Sørg for, at posematerialet ikke har folder, hvor det rammer varmetråden. 3. Luk låget. Tryk først på højre side af låget ned, og tryk derefter venstre side af låget ned. Sørg for, at posematerialet presses ensartet mod varmetråden. 4. Der lyder 2 klik, når begge sider af låget trykkes ned, og kontrollamperne (4, 5) tændes. 5. Når kontrollampen (4) slukkes efter cirka 6 sekunder, er svejsningen af den tredje side afsluttet. 6. Fyld det ønskede indhold i den pose, du lige har lavet. 7. Sørg for, at indholdet ikke er for tæt på posens åbning. 8. Læg posens åbne ende over varmetråden, og sørg for, at posematerialet ikke har folder, hvor det rammer varmetråden. 9. Gentag trin 3-5 for at afslutte forseglingen. FORSEGLING MED VAKUUM 1. Træk den ønskede længde poserulle ud. Poserullen må ikke være bredere end 285 mm, da dette er apparatets maksimale svejsekapacitet. 2. Sørg for, at posematerialet ikke har folder, hvor det rammer varmetråden. 3. Luk låget. Tryk først på højre side af låget ned, og tryk derefter venstre side af låget ned. Sørg for, at posematerialet presses ensartet mod varmetråden Der lyder 2 klik, når begge sider af låget trykkes ned, og kontrollamperne (4, 5) tændes. 5. Når kontrollampen (4) slukkes efter cirka 6 sekunder, er svejsningen af den tredje side afsluttet. 6. Fyld det ønskede indhold i den pose, du lige har lavet. 7. Sørg for, at indholdet ikke er for tæt på posens åbning. 8. Læg posens åbne ende over varmetråden, og sæt vakuumstudsen ind i posens åbning. Sørg for, at posematerialet ikke har folder, hvor det rammer varmetråden. 9. Luk låget. Tryk venstre side af låget ned. Der lyder et klik. 10. Kontrollampen for vakuum (5) tændes. Luften suges ud af posen. 11. Når posen er tømt for luft, skal du trykke højre side af låget ned, mens du fortsat trykker venstre side af låget ned. Kontrollampen for forsegling (4) tændes. 12. Når kontrollampen (4) slukkes efter cirka 6 sekunder, er vakuumforseglingen afsluttet. FORDELE VED FORSEGLEDE POSER Mad i vakuumforseglede poser holder sig bedre og i længere tid på køl eller frost end mad, hvor der er luft i emballagen. Visse former for mad kan også tilberedes/genopvarmes ved at putte den forseglede pose i en gryde med vand eller i en mikrobølgeovn. Ved tilberedning i mikrobølgeovn skal der prikkes hul på posen med en gaffel, så dampen kan komme ud. Det er også muligt at forsegle/ vakuumforsegle ting som f.eks. personlige papirer, medicin m.m. i forbindelse med rejser, camping og sejlture, så det ikke bliver vådt.

5 RENGØRING Sluk altid for stikkontakten, og tag stikket ud, før apparatet rengøres. Rengør apparatet med en fugtig klud evt. tilsat lidt rengøringsmiddel. Brug aldrig slibende eller opløsende rengøringsmidler. Hvis der er poserester på varmetråden, kan du varme varmetråden op ved at trykke på begge sider af låget, uden at poserullen er ført frem og forsigtigt tørre varmetråden af, inden den er blevet helt kold igen. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald. GARANTIBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: - hvis ovennævnte ikke iagttages - hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet - hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast - hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. SPØRGSMÅL & SVAR Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele. IMPORTØR Adexi Group Vi tager forbehold for trykfejl 5

6 INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya vakuumförseglare är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn. Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Apparaten är inte en leksak. Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten. Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk. SE 6 Ta bort allt förpacknings- och transportmaterial från apparatens in- och utsida. Kontrollera att apparaten inte har några synliga skador och att inga delar fattas. Använd inte apparaten med någon annan sladd än den som medföljer. Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd. Apparaten får inte användas tillsammans med en timeromkopplare eller ett separat fjärrstyrt system. Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring eller när apparaten inte används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten ska dras ut ur vägguttaget. Håll i kontakten i stället. Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor. Se till att sladden har vecklats ut helt. Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten. Kontrollera regelbundet att inte sladden eller kontakten är skadad, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt. Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem.

7 Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig. SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Apparaten måste svalna i 2 minuter mellan värmeförsegling eller vakuumförsegling. Försök inte att vakuumförsegla påsar som innehåller vätska eller flytande livsmedel, eftersom innehållet kan sugas in i apparaten och förstöra den. Använd påsar som rekommenderats av återförsäljaren. Använd inte plastfolie eller liknande, eftersom det kan skada apparaten. Ta bort påsen så snart den har förslutits. Om den lämnas i apparaten medan den heta tråden svalnar kan den fastna i apparaten. Se alltid till att behållaren för påsrullen och förseglingstråden är rena för att undvika bakteriell kontamination av maten eller förpackningen. Se alltid till att förseglingstråden är ren, utan matrester eller smuts som kan påverka resultatet. BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR 1. Behållare för påsrulle 2. Förseglingstråd 3. Vakuumkontakt 4. Grön indikatorlampa (värmeförsegling/försegling) 5. Röd indikatorlampa (vakuum) 6. Lock FÖRBEREDELSE Placera apparaten på ett plant underlag. Anslut apparaten till strömnätet. Sätt in påsrullen i behållaren (1). Etiketten för försegling av påsrullen ska tas bort för den nya påsrullen. Dra en påse över förseglingstråden (2) 2 3 cm. Stäng locket (6). Tryck ner höger sida av locket först och tryck sedan ner vänster sida av locket. Se till att påsen pressas ut jämnt över förseglingstråden. Två klick hörs när båda sidor av locket pressas ner. Både indikatorlampan för försegling (4) och indikatorlampan för vakuum (5) tänds. Indikatorlampan för försegling (4) släcks efter ca 6 sekunder och apparaten fullför förseglingen av påsens ena sida. 7

8 FÖRSEGLING UTAN VAKUUM 1. Dra ut påsrullen till önskad längd. Se till att påsrullen inte rullas ut mer än 285 mm, eftersom apparaten endast kan försegla påsen om öppningen inte är större än 285 mm. 2. Se till att påsen sträcks ut jämnt och utan veck över förseglingstråden. 3. Stäng locket. Tryck ner höger sida av locket först och tryck sedan ner vänster sida av locket. Se till att påsen pressas ut jämnt över förseglingstråden. 4. Två klick hörs när locket pressas ner jämnt och båda indikatorlampor (4), (5) tänds. 5. Efter ca 6 sekunder släcks indikatorlampan för försegling (4) och apparaten fullför förseglingen av påsens tredje sida. 6. Lägg maten eller föremålet som ska förpackas i den påse som just tillverkats. 7. Se till att maten eller föremålet inte är för nära den öppna änden av påsen. 8. Trä den öppna änden över förseglingstråden och se till att påsen sträcks ut jämnt och utan veck. 9. Upprepa steg 3 till 5 för att fullföra försegligen av påsen. FÖRSEGLING MED VAKUUM 1. Dra ut påsrullen till önskad längd. Se till att påsrullen inte rullas ut mer än 285 mm, eftersom apparaten endast kan försegla påsen om öppningen inte är större än 285 mm. 2. Se till att påsen sträcks ut jämnt och utan veck över förseglingstråden Stäng locket. Tryck ner höger sida av locket först och tryck sedan ner vänster sida av locket. Se till att påsen pressas ut jämnt över förseglingstråden. 4. Två klick hörs när locket pressas ner jämnt och båda indikatorlampor (4), (5) tänds. 5. Efter ca 6 sekunder släcks indikatorlampan för försegling (4) och apparaten fullför förseglingen av påsens tredje sida. 6. Lägg maten eller föremålet som ska förpackas i den påse som just tillverkats. 7. Se till att maten eller föremålet inte är för nära den öppna änden av påsen. 8. Trä den öppna änden över förseglingstråden och sätt in vakuummunstycket (3) i öppningen på påsen. Se till att den öppna delen av påsen är jämnt utsträckt utan veck. 9. Stäng locket. Tryck ner vänster sida av locket. Ett klick hörs. 10. Indikatorlampan för vakuum (5) tänds. Apparaten startar utsug av påsen. 11. När påsen är tömd på luft, tryck ner höger sida av locket medan vänster sida av locket fortsätter tryckas ner. Indikatorlampan för försegling (4) tänds. 12. Efter ca 6 sekunder släcks indikatorlampan för försegling (4) och apparaten fullför vakuumförseglingen av påsen. FÖRDELAR MED FÖRSEGLADE PÅSAR Vakuumförpackad mat håller sig bättre och längre i kylskåpet eller frysen jämfört med förpackningar som innehåller luft.

9 Vissa typer av mat kan också tillagas/ värmas upp genom att den förseglade påsen läggs i en skål med vatten eller i mikrovågsugnen. När du lagar mat i en mikrovågsugn, pricka påsen med en gaffel så att ånga kan komma ut. Du kan också föregla eller vakuumförsegla föremål som personliga dokument, mediciner osv. för resor, camping eller segling så att de inte blir blöta. RENGÖRING Stäng alltid av strömtillförseln och dra ur sladden innan du rengör apparaten. Rengör apparaten med en fuktig trasa och lite rengöringsmedel, om det behövs. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel eller lösningsmedel. Om det finns plastrester på förseglingstråden, hetta upp tråden genom att trycka på båda sidor av locket utan att dra påsen över det och torka försiktigt av tråden innan den har svalnat igen. INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexiprodukt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och 9 materialåtervinning av sådant avfall. I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar. GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: - ovanstående instruktioner inte har följts - apparaten har modifierats - apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada - apparaten är trasig på grund av felaktig nätströmsförsörjning. Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande. VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, reparationer, tillbehör och reservdelar. IMPORTÖR Adexi Group Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

10 INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye vakuumforsegleren ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold på apparatet når de ikke er under tilsyn. Hold apparatet under oppsikt når det er i bruk. Hold øye med barn som er i nærheten av apparatet når det er i bruk. Apparatet er ikke et leketøy. Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet. Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibestemmelsene). Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet på utendørs eller kommersiell bruk. NO 10 Fjern all innvendig og utvendig emballasje. Kontroller at apparatet ikke har synlige skader eller manglende deler. Ikke bruk apparatet med andre ledninger enn den som følger med. Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev. skjøteledning. Apparatet må ikke brukes sammen med en tidsinnstilling eller en egen fjernkontroll. Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før apparatet rengjøres, og når det ikke er i bruk. Ikke trekk i ledningen når du tar støpselet ut av stikkontakten. Ta i stedet tak i støpselet. Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild. Kontroller at ledningen er trukket helt ut. Ledningen må ikke tvinnes eller vikles rundt apparatet. Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfellet, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte. Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og om nødvendig repareres av en autorisert reparatør. Kun til bruk med 230 V, 50 Hz. Garantien gjelder ikke dersom apparatet er koblet til feil spenning.

11 Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt butikken der du kjøpte apparatet når det gjelder garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER Apparatet må avkjøles i minst to minutter mellom hver varmeforsegling eller vakuumforsegling. Ikke prøv å vakuumforsegle poser som inneholder væske eller rennende matvarer, for innholdet i posen kan bli sugd inn i apparatet og ødelegge det. Bruk bare posemateriale som er anbefalt av forhandleren. Ikke bruk kjøkkenfilm eller lignende, den kan skade apparatet. Fjern posen straks den er varmeforseglet/forseglet. Hvis du ikke tar posen ut av apparatet når varmetråden avkjøles, kan den klistre seg fast til apparatet. Sørg alltid for at oppbevaringsrommet for posemateriale og sveisetråden er rene for å unngå bakteriell kontaminasjon av maten eller posematerialet. Sørg alltid for at sveisetråden er ren og uten matrester og smuss for å unngå redusert forseglingseffekt. HOVEDKOMPONENTER 1. Rom til rull med posemateriale 2. Varmetråd 3. Vakuumtilkobling 4. Grønn kontrollampe (varmeforsegling/forsegling) 5. Rød kontrollampe (vakuum) 6. Lokk FORBEREDELSER Plasser apparatet på et flatt underlag. Koble apparatet til strømnettet. Legg rullen med posemateriale i rommet for posemateriale (1). På en ny rull med posemateriale må du fjerne klistremerket som holder rullen stram. Trekk posemateriale til én pose 2 3 cm ut over sveisetråden (2). Lukk lokket (6). Trykk ned høyre side av lokket først, og trykk deretter ned venstre side av lokket. Kontroller at posematerialet presses jevnt mot sveisetråden. Du hører to klikk når de to sidene av lokket trykkes ned. Og både kontrollampen for forsegling (4) og kontrollampen for vakuum (5) lyser. Kontrollampen for forsegling (4) slukner etter ca. seks sekunder, og apparatet fullfører forseglingen av denne kanten av posen. 11

12 FORSEGLING UTEN VAKUUM 1. Trekk posemateriale til én pose ut til ønsket lengde. Pass på at posematerialet som trekkes ut, ikke er lenger enn 285 mm. Apparatet kan bare forsegle poser med en åpning på maks. 285 mm. 2. Kontroller at posematerialet strekkes jevnt uten skrukker ut over sveisetråden. 3. Lukk igjen lokket. Trykk ned høyre side av lokket først, og trykk deretter ned venstre side av lokket. Kontroller at posematerialet presses jevnt mot sveisetråden. 4. Du hører to klikk når lokket er trykt jevnt ned, og begge de to kontrollampene (4) og (5) lyser. 5. Etter cirka seks sekunder slukner kontrollampen for forsegling (4), og apparatet fullfører forseglingen av posens tredje kant. 6. Legg maten eller gjenstanden som skal pakkes i posen du nettopp har laget. 7. Sørg for at matvaren eller gjenstanden ikke kommer for nær poseåpningen. 8. Hold den åpne enden av posen over sveisetråden, og kontroller at posen strekkes jevnt og uten skrukker. 9. Gjenta trinn 3 til 5 for å fullføre forseglingen av posen. FORSEGLING MED VAKUUM 1. Trekk posemateriale til én pose ut til ønsket lengde. Pass på at posematerialet som trekkes ut, ikke er lenger enn 285 mm. Apparatet kan bare forsegle poser med en åpning på maks. 285 mm. 2. Kontroller at posematerialet strekkes jevnt uten skrukker ut over sveisetråden Lukk igjen lokket. Trykk ned høyre side av lokket først, og trykk deretter ned venstre side av lokket. Kontroller at posematerialet presses jevnt mot sveisetråden. 4. Du hører to klikk når lokket er trykt jevnt ned, og begge de to kontrollampene (4) og (5) lyser. 5. Etter cirka seks sekunder slukner kontrollampen for forsegling (4), og apparatet fullfører forseglingen av posens tredje kant. 6. Legg maten eller gjenstanden som skal pakkes i posen du nettopp har laget. 7. Sørg for at matvaren eller gjenstanden ikke kommer for nær poseåpningen. 8. Plasser den åpne enden av posen over sveisetråden, og stikk vakuumdysen (3) inn i poseåpningen. Kontroller at plasten i poseåpningen strekkes jevnt og uten skrukker. 9. Lukk igjen lokket. Trykk ned venstre side av lokket. Du hører ett klikk. 10. Kontrollampen for vakuum (5) tennes. Apparatet begynner å lage vakuum i posen. 11. Når posen er tom for luft, trykker du ned høyre side av lokket mens venstre side av lokket holdes nedtrykt. Kontrollampen for forsegling (4) tennes. 12. Etter cirka seks sekunder slukner kontrollampen for forsegling (4), og apparatet fullfører vakuumforseglingen av posen.

13 FORDELER VED FORSEGLEDE POSER Vakuumpakket mat holder seg bedre og lengre i kjøleskapet eller fryseren enn mat i emballasje med luft i. Enkelte matvarer kan også tilberedes/ varmes opp ved å legge den forseglede posen i en panne med vann eller i mikrobølgeovnen. Når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen, må du stikke hull i posen med en gaffel slik at dampen slipper ut. Det går også an å forsegle/ vakuumforsegle andre ting, for eksempel personlige papirer, medisiner osv. til reise, campingliv eller seiling, slik at de ikke blir våte. RENGJØRING Slå alltid av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Rengjør apparatet med en fuktig klut, eventuelt tilsatt litt rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller løsemidler. Hvis det er plastrester på varmetråden, må du varme opp varmetråden ved å trykke på begge sider av lokket uten å trekke ut posemateriale, og forsiktig tørke av varmetråden før den er helt avkjølt igjen. INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET Vi gjør oppmerksom på at dette Adexiproduktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. I enkelte medlemsland kan du i visse tilfeller returnere brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt, hvis du samtidig kjøper nytt utstyr. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. GARANTIBESTEMMELSER Garantien gjelder ikke hvis - anvisningene ovenfor ikke er fulgt - apparatet har blitt endret - apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på annen måte - apparatet er defekt på grunn av feil i strømtilførselen På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel. VANLIGE SPØRSMÅL Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre, Se også kontaktinformasjonen på nettstedet vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler. IMPORTØR Adexi Group Det tas forbehold om trykkfeil. 13

14 JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tyhjiöpakkauslaitteen ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat laitteestasi parhaan hyödyn. Lue turvallisuusohjeet erittäin huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. YLEISET TURVAOHJEET Tätä laitetta saavat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen tila, kokemus sekä osaaminen ovat puutteelliset, mikäli he ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevan opastuksen tai vastaavat ohjeet ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Valvo aina laitteen käyttöä. Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Laite ei ole leikkikalu. Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa laitetta. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vioista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta käytöstä tai käsittelystä (katso myös Takuuehdot). Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. Poista kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta. Tarkista, että laitteessa ei ole vaurioita tai puuttuvia osia. FI 14 Älä käytä mitään muita kuin mukana toimitettua virtajohtoa. Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua. Laitetta ei saa käyttää yhdessä ajastinkytkimen tai erillisen kaukoohjainjärjestelmän kanssa. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä. Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta. Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta. Varmista, että johto ei ole kierteellä. Virtajohtoa ei saa kiertää tai kietoa laitteen ympärille. Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut. Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta laite ja korjauta se tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla. Kytke vain verkkoon, jonka jännite on 230 V, 50 Hz. Takuu ei kata tapauksia, joissa laite on kytketty väärään verkkovirtaan. Älä milloinkaan yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

15 ERIKOISTURVAOHJEET Laitteen on annettava jäähtyä 2 minuuttia kuumasaumaamisen ja tyhjiöpakkaamisen välillä. Älä yritä tyhjiöpakata pusseja, jotka sisältävät nesteitä tai valuvia ruoka-aineita, koska laite saattaa imeä pussin sisällön sisäänsä ja vaurioitua pahasti. Käytä ainoastaan kauppiaan suosittelemia pussirullia. Älä käytä keittiömuovikelmua (elmukelmu), koska se saattaa vaurioittaa laitetta. Poista pussi heti sen jälkeen kun se on kuumasaumattu/tyhjiöpakattu. Jos se jätetään laitteeseen kuumennuslankojen jäähtymisen ajaksi, se saattaa jäädä kiinni laitteeseen. Varmista aina, että pussirullalokero ja hitsauslanka ovat puhtaita, jotta ruokaan tai pakkaukseen ei joutuisi bakteereita. Varmista aina, että hitsauslanka on puhdas ja ettei siinä ole minkäänlaisia ruoantähteitä tai likaa, jotka saattaisivat heikentää tyhjiöpakkaustehoa. PÄÄOSAT 1. Pussirullalokero 2. Kuumennuslanka 3. Tyhjiöliitin 4. Vihreä merkkivalo (kuumasaumaus/ tyhjiöpakkaus) 5. Punainen merkkivalo (tyhjiö) 6. Kansi VALMISTELU Aseta laite tasaiselle alustalle. Liitä laite verkkovirtaan. Aseta pussirulla pussirullalokeroon (1). Pussirullan tiukkaan sitova tarra on poistettava uutta pussirullaa varten. Vedä pussimateriaalia ulos 2 3 cm hitsauslangan yli (2). Sulje kansi (6). Paina ensin kannen oikea puoli alas ja tämän jälkeen vasen puoli. Varmista, että pakkausmateriaali painuu tasaisesti hitsauslankaa vasten. Kuulet 2 napsahdusta, kun kannen molemmat puolet painetaan paikalleen. Sekä saumauksen (4) että tyhjiön (5) merkkivalot syttyvät palamaan. Saumauksen merkkivalo (4) sammuu noin 6 sekunnin kuluttua, laite saumaa pussin sivun. SAUMAUS ILMAN TYHJIÖN MUODOSTAMISTA 1. Vedä pussirullaa ulos vaadittava pituus. Varmista, että ulosvedetyn pussirullan pituus ei ole yli 285 mm, koska laitteella voi saumata ainoastaan pusseja, joiden aukko eli ole yli 285 mm. 2. Varmista, että pussimateriaali on tasaisesti levitetty, eikä hitsaussauman kohdalla ole ryppyjä. 3. Sulje kansi. Paina ensin kannen oikea puoli alas ja tämän jälkeen vasen puoli. Varmista, että pakkausmateriaali painuu tasaisesti hitsauslankaa vasten. 15

16 4. Kuulet 2 napsahdusta kannen asettuessa oikein paikalleen ja molemmat merkkivalot (4), (5) syttyvät palamaan. 5. Noin 6 sekunnin kuluttua saumauksen merkkivalo (4) sammuu. Laite saumaa pussin kolmannen sivun. 6. Laita ruoka tai muu pakattava tuote juuri tekemääsi pussiin. 7. Varmista, että ruoka tai muu tuote ei ole liian lähellä pussin avointa päätä. 8. Aseta pussin avoin pää hitsauslangan päälle ja varmista, että pussimateriaali on tasaisesti levitettynä, eikä siinä ole ryppyjä. 9. Toista vaiheet 3 5 pussin saumauksen suorittamiseksi loppuun. TYHJIÖPAKKAAMINEN 1. Vedä pussirullaa tarvittava pituus ulos laitteesta. Varmista, että ulosvedetyn pussirullan pituus ei ole yli 285 mm, koska laitteella voi saumata ainoastaan pusseja, joiden aukko eli ole yli 285 mm. 2. Varmista, että pussimateriaali on tasaisesti levitetty, eikä hitsaussauman kohdalla ole ryppyjä. 3. Sulje kansi. Paina ensin kannen oikea puoli alas ja tämän jälkeen vasen puoli. Varmista, että pakkausmateriaali painuu tasaisesti hitsauslankaa vasten. 4. Kuulet 2 napsahdusta kannen asettuessa oikein paikalleen ja molemmat merkkivalot (4), (5) syttyvät palamaan. 5. Noin 6 sekunnin kuluttua saumauksen merkkivalo (4) sammuu. Laite saumaa pussin kolmannen sivun Laita ruoka tai muu pakattava tuote juuri tekemääsi pussiin. 7. Varmista, että ruoka tai muu tuote ei ole liian lähellä pussin avointa päätä. 8. Aseta pussin avoin pää hitsauslangan päälle ja työnnä tyhjiösuutin (3) pussin aukkoon. Varmista, että pussin aukon materiaali on tasaisesti levitettynä, eikä siinä ole ryppyjä. 9. Sulje kansi. Paina kannen vasen puoli alas. Kuulet yhden napsahduksen. 10. Tyhjiön merkkivalo (5) syttyy palamaan. Laite alkaa muodostamaan pussiin tyhjiötä. 11. Kun pussista on tyhjennetty ilma, paina kannen oikea puoli alas samalla kun pidät vasenta puolta alaspainettuna. Saumauksen merkkivalo (4) syttyy palamaan. 12. Noin 6 sekunnin kuluttua saumauksen merkkivalo (4) sammuu. Laite saumaa pussin avoimen pään. TYHJIÖPAKKAUSTEN EDUT Tyhjiöpakattu ruoka säilyy pidempään jääkaapissa tai pakastimessa, kuin ruoka, jonka pakkauksessa on ilmaa. Jotkut ruoat voidaan myös kypsentää/ lämmittää laittamalla tyhjiöpakkaus vedellä täytettyyn astiaan tai mikroaaltouuniin. Kypsentäessäsi ruokaa mikroaaltouunissa pistele pussiin reikiä haarukalla, niin että höyry pääsee ulos. Laitteella voidaan myös saumata/ tyhjiöpakata muita tuotteita, kuten henkilökohtaisia papereita, lääkkeitä jne. ennen matkaa, telttailua tai purjehtimista, niin että ne eivät kastu.

17 PUHDISTUS Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta. Puhdista laite kostealla liinalla pyyhkimällä ja lisää tarvittaessa hieman pesuainetta. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Jos kuumennuslangassa on muovin jäämiä, kuumenna lankaa painamalla kannen molemmat puolet alas ilman pussirullaa ja pyyhi kuuma lanka varovaisesti ennen kuin se on täysin jäähtynyt. TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat lähimmältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai paikallisilta viranomaisilta. TAKUUEHDOT Takuu ei ole voimassa, jos - edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu - laitteeseen on tehty muutoksia - laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita - laitteen vika johtuu sähköverkon häiriöistä. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, käy Internetsivuillamme osoitteessa eu. Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa. MAAHANTUOJA Adexi Group Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. 17

18 INTRODUCTION To get the best out of your new vacuum sealer, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision. Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. The appliance is not a toy. Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage the appliance. Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Warranty Terms). For domestic use only. Not for outdoor or commercial use. UK 18 Remove all packaging and transport materials from the inside and outside of the appliance. Check that the appliance has no visible damage and that no parts are missing. Do not use with any cords other than that supplied. Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord. The appliance must not be used together with a timer switch or a separate remote control system. Turn off the appliance and remove the plug from the socket before cleaning, or when the appliance is not in use. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug. Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames. Ensure that the cord is fully extended. The cord must not be twisted or wound around the appliance. Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way. If the appliance, cord or plug has been damaged, have the appliance inspected and if necessary repaired by an authorised repairer. Connect to 230 V, 50 Hz only. The warranty is not valid if the appliance is connected to incorrect voltage.

19 Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under warranty. Unauthorised repairs or modifications will invalidate the warranty. SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS The appliance must be allowed to cool for 2 minutes between heatsealing or vacuum-sealing. Do not try to vacuum-seal bags containing liquids or runny foodstuffs, as the contents of the bag may be sucked into the appliance and destroy it. Only use bag rolls recommended by the stockist. Do not use kitchen film or similar, as it may damage the appliance. Remove the bag as soon as it has been heat-sealed/sealed. If it is left in the appliance while the hot wire cools, it may stick to the appliance. Always ensure the bag roll compartment and the welding wire is clean to avoid bacterial contamination of the food or the package. Always ensure the welding wire is clean without any food residue or dirt to avoid affecting the sealing performance. KEY TO MAIN COMPONENTS 1. Compartment for bag roll 2. Hot wire 3. Vacuum connector 4. Green indicator light (heatsealing/sealing) 5. Red indicator light (vacuum) 6. Lid PREPARATION Place the appliance on a flat surface. Plug the appliance into the mains. Put the bag roll into the bag roll compartment (1). The sticker to seal the bag roll tight shall be removed for the new bag roll. Pull a bag material out over the welding wire (2) 2-3 cm. Close the lid (6), Press down the right side of the lid firstly, then press down the left side of the lid. Ensure the bag material is evenly pressed onto the welding wire. 2 clicks will be heard while both sides of the lid are pressed down. And both the indication light of sealing (4) and the indication light of vacuum (5) will light on. The indication light of sealing (4) will goes off, after around 6 seconds, the appliance completes the sealing for the bag for the side. 19

20 SEALING WITHOUT VACUUM 1. Pull the bag roll out to the length required. Ensure the bag roll pulled out will not exceed 285 mm, because this appliance can seal only the bag with the opening not greater than 285 mm. 2. Ensure the bag material is evenly stretched without any wrinkle passing over the welding wire. 3. Close the lid. Press down the right side of the lid firstly, then press down the left side of the lid. Ensure the bag material is evenly pressed onto the welding wire clicks will be heard after the lid is evenly pressed down, and both indication lights (4), (5) goes on. 5. After around 6 seconds, the indication light of sealing (4) goes off, the appliance completes sealing the 3rd edge for the bag. 6. Put the food stuff or the object to be packed into the bag just made. 7. Ensure the food stuff or the object is not too close to the opening end of the bag. 8. Put the opening end of the bag over the welding wire, and ensure the bag material is evenly stretched and without any wrinkles. 9. Repeat the steps from 3 to 5 to complete sealing the bag. SEALING WITH VACUUM 1. Pull the bag roll out to the length required. Ensure the bag roll pulled out will not exceed 285 mm, because this appliance can seal only the bag with the opening not greater than 285 mm. 2. Ensure the bag material is evenly stretched without any wrinkle passing over the welding wire Close the lid. Press down the right side of the lid firstly, then press down the left side of the lid. Ensure the bag material is evenly pressed onto the welding wire clicks will be heard after the lid is evenly pressed down, and both indication lights (4), (5) goes on. 5. After around 6 seconds, the indication light of sealing (4) goes off, the appliance completes sealing the 3rd edge for the bag. 6. Put the food stuff or the object to be packed into the bag just made. 7. Ensure the food stuff or the object is not too close to the opening end of the bag. 8. Put the opening end of the bag over the welding wire, and insert the vacuum nozzle (3) into the opening of the bag. Ensure the bag material at the bag opening is evenly stretched and without any wrinkles. 9. Close the lid. Press down the left side of the lid. One click is heard. 10. The indication light of vacuum (5) goes on. The appliance starts to vacuum the bag. 11. Once the bag is emptied of air, then press down the right side of the lid while the left side of the lid is kept pressed down. The indication light of sealing (4) comes on. 12. After around 6 seconds, the indication light of sealing (4) goes off, the appliance completes the vacuum seal for the bag.

21 ADVANTAGES OF SEALED BAGS Vacuum-packed food keeps better and longer in the fridge or freezer compared to food in packaging with air in it. Some types of food can also be cooked/reheated by putting the sealed bag into a dish of water or in a microwave oven. When cooking food in a microwave oven, prick holes in the bag with a fork so that steam can escape. It is also possible to seal/vacuumseal items such as personal papers, medicines, etc. for travelling, camping or sailing so they do not get wet. CLEANING Always switch the appliance off at the wall socket and unplug before cleaning. Clean using a damp cloth and, if necessary, a little detergent. Never use abrasive detergents or solvents. If there is plastic residue on the hot wire, heat the hot wire by pressing both sides of the lid without pulling the bag roll over it, and gently wipe the hot wire before it has fully cooled again. FOR UNITED KINGDOM ONLY Plug wiring: This product is fitted with a BS amp plug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with a rated current of 5 amps should be used. If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard. As this product is a class II appliance, the pin of BS plug for earth connection is false. 21

22 INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. In some member states you can in certain cases return used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS If you have any questions regarding the use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at eu. You can also see contact details on our website if you need to contact us for technical questions, repairs, accessories or spare parts. IMPORTER Adexi Group We cannot be held responsible for any printing errors WARRANTY TERMS The warranty does not apply: - if the above instructions have not been followed - if the appliance has been interfered with - if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage - if the appliance is faulty due to faults in the electricity supply. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. 22

23 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Vakuumiergerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bzw. von Personen, die über keinerlei Erfahrung oder Wissen im Umgang mit dem Gerät verfügen, benutzt werden, wenn sie beim Gebrauch beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Reinigen und die vom Benutzer durchzuführende Wartung darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen. Halten Sie die Sitzauflage während des Gebrauchs unter ständiger Überwachung. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Gebrauch ist. Das Gerät ist kein Spielzeug! Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Geräts führen. DE 23 Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen). Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien. Sämtliche Verpackungsmaterialien im Gerät und darum herum entfernen. Das Gerät auf sichtbare Schäden und fehlende Teile überprüfen. Nur mit den mitgelieferten Kabeln verwenden. Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können. Das Gerät darf nicht zusammen mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem verwendet werden. Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt wird, ist das Gerät abzuschalten und der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie statt dessen am Stecker. Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz ausgerollt ist.

24 Es darf nicht geknickt oder um das Gerät gewickelt werden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf den Boden oder ins Wasser gefallen ist bzw. auf andere Weise beschädigt wurde. Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Nur an ein Stromnetz mit 230 V / 50 Hz anschließen! Die Garantie erlischt, wenn das Gerät an eine falsche Spannung angeschlossen wird. Versuchen Sie nicht, die Heizdecke selbst zu reparieren. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie. Entfernen Sie den Beutel, sobald er heißversiegelt/versiegelt wurde. Falls er im Gerät bleibt, während der Schweißdraht abkühlt, kann er am Gerät kleben bleiben. Vergewissern Sie sich stets, dass das Beutelrollenfach und der Schweißdraht sauber sind, um eine bakterielle Kontamination der Lebensmittel im Beutel zu verhindern. Vergewissern Sie sich stets, dass der Schweißdraht sauber und frei von Lebensmittelrückständen und Verschmutzungen ist, damit die Versiegelungsleistung nicht beeinträchtigt wird. HAUPTKOMPONENTEN 1. Fach für Beutelrolle 2. Schweißdraht 3. Vakuumanschluss 4. Grüne Anzeigeleuchte (Heißversiegeln/Versiegeln) 5. Rote Anzeigeleuchte (Vakuum) 6. Deckel SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE Das Gerät muss zwischen der Heißversiegelung und dem Vakuumieren 2 Minuten lang abkühlen. Versuchen Sie niemals, Vakuumierbeutel zu versiegeln, die Flüssigkeiten oder dünnflüssige Lebensmittel enthalten, da der Inhalt der Beutel in das Gerät gesaugt werden und es zerstören kann. Verwenden Sie nur vom Händler empfohlene Beutelrollen. Verwenden Sie niemals Küchenfolie oder dergleichen, da sie das Gerät beschädigen kann. 24 VORBEREITUNG Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche. Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Legen Sie die Beutelrolle in das Beutelrollenfach (1). Der Aufkleber zum Versiegeln der Beutelrolle muss für die neue Beutelrolle entfernt werden.

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

/ /

/ / 16510081/16510086/16510087 DK Bordventilator... 2 NO Bordvifte... 4 SE Bordsfläkt... 6 FI Pöytätuuletin... 8 UK Table fan... 10 DE Tischventilator... 12 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

DK Brødrister...2. DE FI Toaster...16. Elektroniczny toster...19. www.adexi.eu PATIONLÄMMITIN... 11 UK QUARTZ HEATER... 14 DE QUARZHEIZER...

DK Brødrister...2. DE FI Toaster...16. Elektroniczny toster...19. www.adexi.eu PATIONLÄMMITIN... 11 UK QUARTZ HEATER... 14 DE QUARZHEIZER... DK Brødrister...2 SE 16520014 Brödrost...5 NO DK Brødrister QUARTZVARMER......8 2 FI SE Leivänpaahdin KVARTSVÄRMARE......10 5 UK NO Toaster KVARTSVARMER......13 8 DE FI Toaster...16 PATIONLÄMMITIN... 11

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 1113-0012 DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27. www.adexi.eu

DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27. www.adexi.eu 12200015 DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndmikser,

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Blender...2 Mixer...6 Hurtigmikser...10 Tehosekoitin...14 Blender...18 Mixer...22

Blender...2 Mixer...6 Hurtigmikser...10 Tehosekoitin...14 Blender...18 Mixer...22 15180001 DK SE NO FI UK DE Blender...2 Mixer...6 Hurtigmikser...10 Tehosekoitin...14 Blender...18 Mixer...22 DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye blender, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER 15130003 DK ELKEDEL/TEBRYGGER... 2 NO TE- OG VANNKOKER... 7 SE VATTENKOKARE/TEKOKARE... 12 FI VEDENKEITIN/TEENKEITIN... 17 UK KETTLE/TEA MAKER... 22 DE WASSERKOCHER/TEEKANNE... 28 www.adexi.eu INTRODUKTION

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem.

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem. 16180101 DK 2 i 1-blender og smoothie to go... 2 NO 2 i 1 hurtigmikser og til smoothie på reisen... 6 SE 2-i-1 mixer och smoothie to go... 10 FI 2 in 1 tehosekoitin ja... mukaan otettava smoothie-astiax...

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

16650096 DK Fladjern... 2 SE Plattång... 5 NO Glattejern... 8 FI Suoristusrauta... 11 UK Hair straightener... 14 DE Haarglätter... 17. www.adexi.

16650096 DK Fladjern... 2 SE Plattång... 5 NO Glattejern... 8 FI Suoristusrauta... 11 UK Hair straightener... 14 DE Haarglätter... 17. www.adexi. 16650096 DK Fladjern... 2 SE Plattång... 5 NO Glattejern... 8 FI Suoristusrauta... 11 UK Hair straightener... 14 DE Haarglätter... 17 www.adexi.eu iance, before ular lso ctions remind liance., a sh, a

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

INTRODUKTION SIKKERHEDSFORSKRIFTER

INTRODUKTION SIKKERHEDSFORSKRIFTER 12100044 DK Kaffemaskine med kaffekværn... 2 NO Kaffetrakter med kaffekvern... 8 SE Kaffebryggare med kaffekvarn... 14 FI Kahvimyllyllä varustettu kahvinkeitin... 20 UK Coffee machine with coffee grinder...

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DK Quesadilla-jern...2 SE Quesadillajärn...6 NO Quesadillajern...10 FI Quesadilla-kone...14 UK Quesadilla maker...18 DE Quesadilla-Maker...

DK Quesadilla-jern...2 SE Quesadillajärn...6 NO Quesadillajern...10 FI Quesadilla-kone...14 UK Quesadilla maker...18 DE Quesadilla-Maker... 16250051/11250017/16250057 DK Quesadilla-jern...2 SE Quesadillajärn...6 NO Quesadillajern...10 FI Quesadilla-kone...14 UK Quesadilla maker...18 DE Quesadilla-Maker...23 www.adexi.eu INTRODUKTION For at

Læs mere

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER 12240006 DK Sandwichtoaster 3 i 1... 2 SE 3-i-1 smörgåsgrill... 5 NO 3-i-1 smørbrødgrill... 8 FI 3-in-1-voileipägrilli... 11 UK 3-in-1 sandwich toaster... 14 DE 3-in-1 Sandwichtoaster... 18 www.adexi.eu

Læs mere

BLACK SERIES DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6

BLACK SERIES DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6 BLACK SERIES 243-016 DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6 DK For at du kan få mest mulig glæde af din nye brødrister, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager brødristeren

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

/ DK VARMETÆPPE... 2 NO VARMEPLEDD... 7 SE VÄRMEFILT FI LÄMPÖLIINA UK HEATING PLAID DE HEIZDECKE

/ DK VARMETÆPPE... 2 NO VARMEPLEDD... 7 SE VÄRMEFILT FI LÄMPÖLIINA UK HEATING PLAID DE HEIZDECKE 11760005/16760039 DK VARMETÆPPE... 2 NO VARMEPLEDD... 7 SE VÄRMEFILT... 12 FI LÄMPÖLIINA... 17 UK HEATING PLAID... 22 DE HEIZDECKE... 27 www.adexi.eu INDLEDNING For at du kan få mest mulig glæde af dit

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

ART.NR DK SE UK. Ledningsfri elkedel...2 Sladdlös vattenkokare...5 Cordless kettle...8.

ART.NR DK SE UK. Ledningsfri elkedel...2 Sladdlös vattenkokare...5 Cordless kettle...8. ART.NR. 745-191 DK SE UK Ledningsfri elkedel...2 Sladdlös vattenkokare...5 Cordless kettle...8 www.ideline.com DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

ART.NR. 745-190 DK SE UK. Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8. www.ideline.com

ART.NR. 745-190 DK SE UK. Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8. www.ideline.com ART.NR. 745-190 DK SE UK Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8 www.ideline.com DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1666-0042 DK Varmluftkrøllejern... 2 SE Stylingtång med varmluft... 5 NO Varmluftskrølltang... 8 FI Kuumailmatoiminen muotoilusarja... 11 UK hot air styler...14 DE Heißluft-Styler... 17 PL Lokówko-suszarka...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DK Raclette... 2 SE Raclette... 5 NO Raclettegrill... 8 FI Raclette-grilli UK Raclette DE Raclette-Grill PL Raclette...

DK Raclette... 2 SE Raclette... 5 NO Raclettegrill... 8 FI Raclette-grilli UK Raclette DE Raclette-Grill PL Raclette... 643-078/ 143-102/ 16300018 DK Raclette... 2 SE Raclette... 5 NO Raclettegrill... 8 FI Raclette-grilli... 11 UK Raclette... 14 DE Raclette-Grill... 17 PL Raclette... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION For

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

DK Kartoffelskræller... 2 NO Potetskreller... 7 SE Potatisskalare FI Perunankuorija UK Potato peeler DE Kartoffelschälmaschine...

DK Kartoffelskræller... 2 NO Potetskreller... 7 SE Potatisskalare FI Perunankuorija UK Potato peeler DE Kartoffelschälmaschine... 16220006 DK Kartoffelskræller... 2 NO Potetskreller... 7 SE Potatisskalare... 12 FI Perunankuorija... 17 UK Potato peeler... 22 DE Kartoffelschälmaschine... 27 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR 646-057 SE Matberedare...2 DK Foodprocessor... 4 NO Foodprosessor... 6 FI Monitoimikone... 8 UK Foodprocessor...10 DE Küchenmaschine... 12 PL Robot kuchenny...14 Design Function INTRODUKTION För att du

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem.

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem. 16310147 DK Elektrisk dåseåbner og knivsliber... 2 NO Elektrisk boksåpner og knivsliper... 6 SE Elektrisk konservöppnare och knivslip... 10 FI Sähköinen tölkinavaaja ja veitsenteroitin... 14 UK Electric

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

DK Blender... 2 NO Hurtigmikser... 7 SE Mixer FI Tehosekoitin UK Blender DE Mixer

DK Blender... 2 NO Hurtigmikser... 7 SE Mixer FI Tehosekoitin UK Blender DE Mixer 12180032 DK Blender... 2 NO Hurtigmikser... 7 SE Mixer... 12 FI Tehosekoitin... 17 UK Blender... 22 DE Mixer... 28 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye blender, beder

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

DK Pandekagebager... 2 NO Plättjärn... 6 SE Pannekakejern FI Pannukakkupannu UK Pancake maker DE Pfannkuchengerät...

DK Pandekagebager... 2 NO Plättjärn... 6 SE Pannekakejern FI Pannukakkupannu UK Pancake maker DE Pfannkuchengerät... 16310146 DK Pandekagebager... 2 NO Plättjärn... 6 SE Pannekakejern... 10 FI Pannukakkupannu... 14 UK Pancake maker... 18 DE Pfannkuchengerät... 22 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER 16310170 DK Sous vide-apparat... 2 NO Sous vide-koker... 10 SE Sous vide-kokare... 18 FI Sous vide -keitin... 26 UK Sous vide cooker... 34 DE Sous Vide Garer... 42 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere