Kirkebladet for Langeland og Strynø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby Bagenkop September Oktober November 2013

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på person registrering.dk. Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøg ning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes, DIGITALT, til kirkekontoret (blanket findes på Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser undt. dem vedr. dødsfald findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Vejledning og indholdsfortegnelse Præstens side... 3 Nordlangeland pastorat Rudkøbing-Simmerbølle pastorat... 8 Strynø pastorat Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Sydlangeland pastorat Hverdagsgudstjenester og andagter Opslagstavle...19 Gudstjenesteliste Forsidebilledet Forsidebilledet er taget bagved Bagenkop Kirke. Foran står nogle af Bagenkops sognebørn. Billedet er taget en sen sommereftermiddag. Fotograf: Maria Elisabeth Hartmann Langeland-Ærø Provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen mail: Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langeland-Ærø Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager (ansvarshavende redaktør), Torben Poulsen, Pia Tønsberg-Jensen og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Der klages vældigt inden for kirken over hvor mange mennesker, der sjældent eller aldrig sætter deres fødder indenfor kirkerummet. Den dalende kirkegang er et fænomen, der har ramt det ganske land også Langeland. Spørgsmålet er, hvad denne tilbagegang i folkekirken skyldes? Hvorfor kirken for nogen kan virke så virkelighedsfjern og sommetider næsten kedelig. Derfor har jeg ikke holdt mig tilbage, men spurgt omkring mig her på Øen de sidste måneder. Nogle af dem, som jeg har talt med om dette, fortalte om deres oplevelser af kirken, som gjorde et stort indtryk på mig; opfattelser som kræver at komme til orde, hvorfor jeg tillader mig at berette om dem her. Der er ligesom tre hovedgrupper. En gruppe oplever kirken som uforståelig, fordi ritualerne virker som noget middelalderagtigt. Denne gruppe føler sig pinligt berørte over ikke at kunne huske flere led i ritualerne som f.eks. trosbekendelsen, og derfor ikke har ikke lyst til at deltage i gudstjenesterne og forlade kirken med en følelse af næsten at være til grin. En anden gruppe har fortalt om en generel dybtfølt vrede over livet eller livssituationer, som med tiden har udmøntet sig i en afstandstagen til begrebet Gud. De er været vrede på livet og skæbnen, og hvis der endelig findes en Gud, er han i al fald ikke særlig god ved dem. Den tredje gruppe kalder jeg for 4-hjulskristne. Her kan kirken kun bruges til fire begivenheder. Dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser. Så kommer de da i kirke. Disse lever i det nyere moderne verdensbillede, hvor en Gud som sådan er unødvendig. Kommer vi hinanden ved? Ligegyldigt hvilken af disse grupper man føler sig mest til rette i, så står vi tilbage i kirken, med et til tider gabende tomt kirkerum. Som præst er man derfor nødt til at overveje, hvad der går galt? Måske har vi har ikke været gode nok til at komme ud med det, der skal gå i hjerterne på folk nemlig at møde mennesker lige midt i deres liv - her og nu, men det er en svær balancegang. Samtidig med at det ønskes at præsterne og gudstjenesten bliver mere moderne, er der også mange, der holder af de gamle ritualer. Ritualerne opleves her som en tryghed, som man kan hvile i i al fald som vant kirkegænger. Fællesskabet, det at komme hinanden ved, opsøges sjældent i kirken men hellere i boldklubber og små hyggelige foreninger. Måske skulle vi i kirken studere disse grupper nøjere? Bare det at have kirkekaffe med hjemmebag indbyder til det sociale nærvær. Også små events og rekvisitter i gudstjenesten, musikere og dans er med til at åbne op for den verden, som vi lever i. I det hele taget, at gøre en dyd ud af, at forkynde evangeliet på en mere afslappet og kreativ måde, kan gøre kirken mere attraktiv for nymodens mennesker og dermed åbne op for den verden udenfor kirken. Kirken vil således tage nutiden med sig ind i den traditionstro kirke uden at skade ritualerne. Nutiden kommer på den måde ikke ind som et modspil til kirken, men som et godt sammenspil. Hovedproblemet er, at vi jo ikke længere kommer hinanden ved, gør vi? IPads og Smartphones benyttes mere end en god samtale over en kop kaffe. Sms er og mails er den nye kommunikationsvare, hvor vi sidder i hver vores verden og i hver vores omgivelser. Men er vi så vedkommende og nærværende for hinanden? Og det er her har kirken stadig noget at skulle have sagt. Markusevangeliet beretter om et invalidt menneske, der ville helbredes af Jesus (Mark. 2:1-12). Den invalide havde fire gode venner, der kom ham til undsætning. Da huset var fyldt og derfor ikke til at komme ind i, kravlede de op på taget af huset og hejsede deres ven ned gennem et hul, som de lavede i taget, og så kunne der jo nok blive plads, for der var vel ingen der ønskede at få denne invalide stakkel i hovedet. Og da er det, der står, at Jesus så deres tro i deres øjne, ikke den invalides øjne, men i de fire venners øjne. Han så dem, der gjorde noget for sin næste også når det var uoverskueligt og besværligt. En af kirkens opgaver for at løse problemet ved den dalende kirkegang er på samme måde, at synliggøre, at Jesus også ser kirkegængerne i At moderne mennesker stadigvæk har noget at hente hjem i kirken. Men så må gudstjenesterne også genoplives og levendegøres. Kirken er en institution, hvor vi skal se hinanden og hjælpe hinanden, og hvor kristendommen skal leves og ikke bare refereres. I det kristne fællesskab må vi forstå, at den type fælleskab i ligeså høj grad er et fællesskab med hinanden. Bare vi dog kom hinanden noget mere ved. Mon ikke kirken stadig er en god grobund hertil? Rebecca Aagaard-Poulsen 3

4 Nordlangeland pastorat Kirkegårdene Provstiudvalget har pålagt pastoratets to menighedsråd at spare på kirkegårdsdriften fra og med Hou-Stoense-Snøde menighedsråd skal spare kr. og Tullebølle-Tranekær- Bøstrup menighedsråd skal spare kr. Provstiudvalgets opgave er blandt andet at fordele kirkeskatten til menighedsrådene, og det er provstiudvalgets opfattelse, at de to menighedsråd har et overforbrug på kirkegårdsdriften i forhold til sammenlignelige sogne på Langeland. Det er også forventeligt, at indtægterne fra kirkeskatten vil falde i de kommende år grundet fraflytning fra øen. Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd vedtog på et møde den 15. maj denne udtalelse: Rådet udtrykker utilfredshed med, at Tullebølle, Tranekær og Bøstrup skal spare kr på et enkelt budgetår. Det er formentlig et faktum, at de tre sogne igennem en årrække har fået tildelt, relativt set, større midler end andre sogne, men det ville have været betimeligt, hvis den samlede besparelse, dels blev fordelt over en længere periode, dels blev fordelt imellem alle provstiets sogne. Der har på Nordlangeland været gravernormering svarende til ca. 7½ fuldtidsstillinger. Efter sparerunden er der ca. to fuldtidsstillinger mindre. Der vil fremover være fire fuldtidsstillinger og en række medhjælpstimer til de seks kirkegårde på Nordlangeland. Alle gravere har udført et godt og pålideligt stykke arbejde, og det har været svært og pinefuldt for de to menighedsråd at gennemføre besparelserne. En reduktion af arbejdsstyrken på over 25% har konsekvenser. I løbet af sommeren og efteråret vil store dele af kirkegårdene blive taget ud af drift og blive tilsået med græs. Der vil ikke altid være en graver på kirkegården i normal arbejdstid. Der vil komme ændringer i kirkernes åbningstider og i måden, graverne deltager i gudstjenesterne. Der har været tradition for, at gravene var grandækket til første søndag i advent; det vil ikke kunne nås fremover. 4 Skulle man i de kommende år finde grund til utilfredshed med kirkegårdenes drift, er det vigtigt at huske, at ændringerne ikke skyldes graverne. Det skyldes besparelser pålagt af provstiudvalget, som er blevet gennemført af menighedsrådene. Klager bør derfor meddeles menighedsrådene, der vil kunne forklare, hvorfor tingene gøres, som de gør, eller som kan overveje ændringer i driften inden for de pålagte økonomiske rammer. Graveren i Bøstrup rejser Graveren ved Bøstrup kirke John Gøting har fra 1. juli fået en graverstilling i Tjæreborg, der ligger i nærheden af Esbjerg, og hvor præsten engang var en kendt rejsearrangør. John Gøting kom til Bøstrup fra Snøde kirke for 3 år siden. John har bidraget med mange spændende idéer til ændringer på Bøstrup kirkegård, har leveret nogle helt forrygende dekorationer af kirken til jul og særlige gudstjenester. Menighedsrådet takker for årene, der er gået og ønsker held og lykke i det vestjyske. Ny gudstjenesteordning På præsternes foranledning har menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde drøftet ønsket om at have en ensartet liturgi for gudstjenester i hele Nordlangelands pastorat. På den baggrund er det besluttet, som en forsøgsordning i 6 måneder, fra 1. søndag efter Trinitatis, at følgende ændringer foretages i gudstjenestens forløb: 1. Vi indkøber Holger Lissners: Kollekter og bønner, som så kan bruges ved gudstjenesterne. 2. Afskaffelse af Gud være lovet for sit glædelige budskab som svar fra menigheden forud for evangelielæsningen på prædikestolen. 3. Fadervor bruges som slutningskollekt ved gudstjenester, hvor der ikke ellers bedes et fadervor. Når der er gået 6 måneder, skal menighedsrådet evaluere, og derfor er kommentarer velkomne. Dåbsstage Menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde har besluttet at få fremstillet en dåbsstage, som gives til alle der bliver døbt i Hou, Stoense og Snøde kirker. Vi har fået keramikerne Karin og Erling Heerwagen, Hou, til at fremstille en unika stage, som sammen med en børnebibel er menighedens gave til nydøbte fremover. I Tullebølle-Tranekær-Bøstrup gives der en børnebibel og et dåbsklubmedlemskab til alle nydøbte. Babysalmesang I foråret 2012 var der babysalmesang i Stoense kirke. Det var en succes, og babysalmesangen kommer tilbage denne gang i Snøde kirke. Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og babyen. Vi synger salmer og børnesange, danser, lytter og leger i kirkerummet. Vi slutter det hyggelige samvær af med kaffe, saft og frugt. Langelandske babyer mellem 0 og 18 måneder er hjerteligt velkomne. Første gang bliver

5 Nordlangeland pastorat torsdag den 22. august kl. 10, og herefter fortsætter vi otte torsdag formiddage. Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard, organist Sabina Lundegaard og en af præsterne vil være der. Det koster ikke noget at være med, men det er nødvendigt at tilmelde sig til Sabina Lundegaard på tlf.: Minikonfirmander Der planlægges igen et forløb med minikonfirmandundervisning for elever i Nordskolens 3. klasse. Det nye hold begynder 31. oktober og der vil så være undervisning på skolen og i kirkerne torsdag eftermiddag kl ca. 15 hver torsdag, undtagen i skoleferien, frem til 27. februar 2014 og afslutning ved fastelavnsgudstjenesten den 2. marts Alle børn i 3. kl. på Nordskolen er velkomne og vil få særskilt information. Undervisningen foretages af Rosa Kunkel og Hans Henrik Merrild. Høstgudstjeneste for børn I lighed med sidste år, vil der også i år blive en særlig børnehøstgudstjeneste. Det sker søndag den 15. september kl i Hou kirke. Her inviteres alle pastoratets børn og familien til at komme og medbringe frugt, grønt og blomster fra haven. Har man ikke selv en have, kan man måske få lov at få noget fra nogen der har. Børnene bærer gaverne ind i optog ved begyndelsen af gudstjenesten. Efter gudstjenesten holder vi auktion over alle de ting, som børnene har bragt med og beløbet går til hospitalsklovnenes arbejde på Odense sygehus. Der serveres også sodavand, kaffe og kage. Vi håber igen på rigtig mange børn og voksne til en festlig og glædelig børnehøstgudstjeneste i Hou. Høstgudstjenester Årets høstgudstjenester planlægges til søndag den 22. september kl i Snøde kirke og kl i Tranekær kirke. Efter begge gudstjenester er der kirkekaffe i våbenhuset. Kirkerne vil være festligt pyntet og der er lejlighed til, at vi på en særlig måde takker for livet og vort daglige brød. Taknemlighed vil være et hovedtema, og der vil blive indsamling af en høst- og takkegave. Vi kan alle følge med i høstarbejdet, selv om kun få efterhånden er direkte involveret i det. Vi får alle vort daglige brød og kan takke for det. Skuespiller gæstetaler i Hou kirke Onsdag den 18. september kl prøver vi noget nyt i Hou kirke. Vi holder en uformel gudstjeneste hvor skuespiller Søren Spanning, bl.a. kendt fra Borgen, er taler. Søren Spanning vil tale over emnet Det gode og det onde og efter gudstjenesten er der kirkekaffe i mødelokalet i præstegården. Gospelkoncert i Snøde Der bliver svingende gospelrytmer i Snøde kirke søndag den 29. september kl Her er der Gospelkoncert med Ringe Gospelkor under ledelse af Anders Sprotte. Koret er på ca. 50 mand plus instrumental ledsagelse. Korets repertoire er bredt. Svingende gospelrytmer og negrospirituals. Ind imellem vil tilhørerne få mulighed at deltage i sangen. Gospelmusik er ægte livsglæde. Kom og oplev det i Snøde Kirke Efterårsmesse Onsdag den 2. oktober om aftenen er der messe i Tullebølle kirke. Ordet messe skal forstås i alle ordets betydninger af marked, spisesal og gudstjeneste. Efterårsmessen er en begivenhed på et par timer for alle sanser, og messens tema vil blive behandlet i ord, billeder, musik og mad udover hele kirkerummet. Messens tema bliver beretningen om Noas ark. Noas ark er gået hen og blevet til en sød historie for småbørn om Noa og alle de nuttede dyr i arken. I virkeligheden er der tale om en så brutal historie, at den kan være for meget for hårdkogte voksne, om Noas kynisme og Guds forfærdelige vrede. Programmet er langt fra færdigt. Men læs meget mere om arrangementet i Fyns Amts Avis, Øboen og på Og husk at komme til messen, for den, der misser en messe, misser en masse! Koncert i Bøstrup Langelands Harmonikaklub afholder den årlige koncert tirsdag den 15. oktober kl i Bøstrup kirke. Halloween i Snøde Fredag den 18. oktober fejrer vi Halloween i Snøde. Det er ikke vildt uhyggeligt, men dejligt hyggeligt. Vi begynder kl i kostalden hos Inger Møllemand, Lille Snødevej 7. Vi skal her udhule græskar og skære ansigter i dem. Husk varmt tøj, skeer og knive. Når vi har fået lavet fine græskarhoveder, serveres der boller, sodavand og kaffe, før vi går op til Snøde kirke til en børnegudstjeneste kl Tilmelding til Ute Rossbach, tlf.: , mobil og sms: Hou kirke års fødselsdag Den 19. oktober 1873 blev Hou kapel indviet. Vi markerer, at det er 140 år siden ved gudstjenesten søndag den 20. oktober kl Koret under ledelse af Bibi Bechmann vil medvirke i løbet af gudstjenesten. Efter gudstjenesten inviteres alle med til kirkefrokost på Banjen. Menighedsrådet er vært for maden, drikkevarer skal man selv betale. Koret vil synge for os og med os. Bindende tilmelding til frokosten, til Lene Møller Dam, tlf.: eller mail eller Hans Henrik Merrild, tlf.: eller mail senest den 17. oktober. 5

6 Nordlangeland pastorat Hou kirke omkring Syng sammen-aften i Hou I foråret havde vi en vellykket syng sammen aften i Snøde kirke, derfor arrangerer vi en ny af slagsen. Det bliver onsdag den 30. oktober kl og denne gang i Hou kirke. Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard forestår programmet, synger for og fortæller. Temaet for aftnen vil være Efterår stemninger fra natur og menneskeliv. Bibi Bechmann er pianist. Fællessangene vil være både nye og kendte. Undervejs tager vi en pause og forfrisker stemmen med en kop kaffe eller te. Vel mødt til festlig og sangglad aften for alle på Nordlangeland. Halloween i Tranekær Halloween er en tradition i Tranekær. Torsdag den 31. oktober gør vi det igen: Der er gudstjeneste for børn i Tranekær kirke kl , derefter er der fakkeltog gennem slotsbyen og Halloweenfest i beboerforeningshuset. Det bliver vildt uhyggeligt på den sjove måde! Kom med alle børnene uhyggeligt udklædte! Barnlige sjæle, børn og deres forældre og bedsteforældre er hjertelig velkomne til en gyser også selv om de ikke bor i Tranekær. 6 Alle helgens dag Alle helgens dag er dagen, hvor man i særlig grad mindes de døde. Mange mennesker lægger buketter eller tænder lys på gravene den dag. Ved gudstjenesten Alle helgens dag mindes man, hvad der ved et dødsfald er gået tabt af historier, samvær, kærlighed og betydning. Man lytter efter kirkens trøst i den tomhed, døden har skabt. Traditionen tro vil navnene på dem, der i årets løb er døde i pastoratet, blive læst op ved Alle helgens-gudstjenesterne søndag den 3. november kl i Tullebølle og Snøde kirker, og kl i Bøstrup og Hou kirker. Natkirke i Snøde Som noget nyt vil der i Snøde Kirke søndag den 24. november kl være NATKIRKE. Natkirke er en anderledes måde at gå i kirke på. Udenfor er der mørkt og indenfor er kirken fuld af levende lys. Natkirken er opbygget som en anderledes gudstjeneste, hvor man kan komme og gå hvor man kan blive i længere eller kortere tid. Det bestemmer man selv. Der vil være stille musik af forskellig slags. Der vil være oplæsning. Der vil være mulighed for stilhed. Kirkens rum vil blive brugt på en anden måde. NATKIRKEN vil afslutte med en aftenbøn og nogle fælles aftensalmer. Det endelige program er ikke helt fastlagt endnu, så følg med i dagspressen og på pastoratets hjemmeside. Uformelle gudstjenester De uformelle gudstjenester fortsætter. Ved en uformel gudstjeneste er der nyere musik, klavermusik i stedet for orgel, kortere prædiken, lettere tekster, menigheden deltager mere Kort og godt: En mere moderne og uformel gudstjeneste. I løbet af efteråret er der uformelle gudstjenester i Tranekær søndag den 8. september, i Hou onsdag den 25. september, hvor Søren Spanning er gæstetaler, og endelig i Hou søndag den 13. oktober. Foredrag i Bøstrup FFF Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund har haft en forrygende forårssæson. Der har været utroligt mange mennesker til foredragene. Efterårets program bliver således: Onsdag den 9. oktober kl : Lone Hertz: Gråt guld er godt, hvidguld er bedre. Onsdag den 23. oktober kl : Simi Jan: På job i verdens brændpunkter. Onsdag den 6. november kl : Ruth Brik Christensen: Kaffe og kage mellem krudt og kugler. Onsdag den 20. november kl : Sydfynske Four Jacks og Sing Sisters: Ind under jul - sange og historier. Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup. Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175 kr. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang. Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen tlf.: Else Svendstrup Holm tlf.: December måned Det synes muligvis som om, der er længe til jul. Men sæt allerede nu kryds ved disse datoer: Søndag den 1. december kl er der julesangsgudstjeneste i Tranekær kirke. Nogle fra menigheden vil begrunde valget af deres favoritjulesalme, og der bliver mulighed for at foreslå sin egen. Kom og vær med til at synge julen ind. Onsdag den 4. december kl synger Lisbeth, Tage og Søren julen ind ved en gudstjeneste i Bøstrup kirke. Søndag den 8. december har det traditionsrige krybbespil i Tullebølle præmiere. Talentspejderne er på jagt i Tullebølle og omegn efter børn og unge, der vil spille den gamle, gode historie i kirken. Interesseret? Ring eller

7 Nordlangeland pastorat skriv til sognepræst Torben Poulsen! Så finder vi en rolle. Menighedsrådsmøder Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd: Tirsdag den 24. september kl i Bøstrup sognehus. Tirsdag den 12. november kl i Bøstrup sognehus. Hou-Stoense-Snøde menighedsråd: Onsdag den 11. september kl i Hou præstegård. Onsdag den 9. oktober kl i Hou præstegård. Onsdag den 13. november kl i Hou præstegård. Se referater på Gudstjenester på Plejehjemmene Tullebølle Centret: Onsdag den 25. september kl Onsdag den 30. oktober kl Altergang. Onsdag den 27. november kl Stigtebo: Onsdag den 25. september kl Onsdag den 30. oktober kl Onsdag den 27. november kl Præsternes fridage Sognepræst Hans Henrik Merrild holder ferie i dagene 26. august til 2. september, samt friweekend oktober og november. Sognepræst Torben Poulsen holder ferie den september, samt friweekend oktober og november. Ved en præsts fravær passes embedet af den anden præst i pastoratet. Vejviser Sognepræster Torben Poulsen Bygaden 69, 5953 Tranekær , (træffes bedst tirsdag til fredag mellem ) Hans Henrik Merrild Houvej 32, 5953 Tranekær , (fri mandag) Sekretær: Merete Holck, Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne: Formand for menighedsrådet: Henrik Nielsen, Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær, , Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle kirke: Graver: Svend Jørgen Jensen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Agnete Fugmann, , Tranekær kirke: Graver: Jytte Christiansen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Niels Vous, , Bøstrup kirke: Graver: Jytte Christiansen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Ulla Frederiksen, tlf Hou-Stoense-Snøde sogne: Formand for menighedsrådet: Karsten Hansen, Houvej 45, 5953 Tranekær, , Regnskabsfører: Grete Eshøj, Østerhusevej 17, 5953 Tranekær, , Snøde kirke: Graver: Jakob Nielsen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard, / , Stoense kirke: Graver: Grethe Sørensen, , Kirkeværge: Leif Jungsgaard B. Rasmussen, , Hou kirke: Graver: Johnny Pedersen, , Kirkeværge: Per Kruse Vigsø, , Kirkebil: Byens Taxi

8 Rudkøbing Simmerbølle pastorat Mosaik fra 1140-erne på facaden af kirken Santa Maria i Trastevere i Rom Tålmodighed og udholdenhed Santa Maria i Trastevere i Rom blev bygget i 1140 på det sted, hvor en tidligere kirke fra 300-tallet lå. Kirken ligger ud til en plads med et kølende springvand, hvor man kan sidde og beundre denne gamle, fantastiske mosaik af de 10 brudepiger. I midten ses så jomfru Maria. Alle ti brudepiger har en olielampe i hænderne, kan vi se, men kun de fem af dem har ild i deres lampe. Mosaikken er en illustration af en fortælling af Jesus, hvor han sammenligner Himmeriget med ti brudepiger, som efter datidens skik går ud for at møde brudgommen. De fem af pigerne er kloge, de fem er tåbelige. De fem kloge brudepiger har husket at tage ekstra olie med til deres lamper, de andre fem har ikke gjort det. Brudgommen lader nu vente på sig, og pigerne falder i søvn. De vågner ved lyden af råbet om, at brudgommen er på vej og skynder sig at gøre lamperne klar. Men de fem uden ekstra olie, kan ikke få ild i deres lamper. De beder de andre fem om hjælp, men de har kun olie nok med til deres egne lamper. Det ender med, at kun de brudepiger, der havde ild i deres lamper, kommer med til bryllupsfesten. I fortællingen er brudgommen Jesus, brudepigerne er vi mennesker, der nogle gange har ild i vore lamper og andre gange glemmer det. Hvis vi skal tale konkret, så er olie og ild i 8 lamperne udtryk for, at vi tænker på, at vores liv er sat ind i en afhængighed af andet end os selv. Begynder vi hver morgen med tanke på, at en ny dag truer, fordi vi måske kan være bange for, om vi kan løfte de opgaver, vi gerne vil, så kan det være svært at finde glæden. Begynder vi imidlertid hver morgen med en tak til Gud for, at vi også denne dag har fået livet som gave og en bøn om, at vi må kunne leve dagen til Guds ære, så er der blus på lampen. Så er der tændt et lys i os, som giver os mod til at tage de udfordringer op, som dagen vil bringe. For Gud er med i det og giver os styrke. Det er indbyggerne i Trastevere i Rom blevet mindet om i 800 år, når de har passeret eller søgt ind i deres kirke. Vi må klare os uden den smukke mosaik. Men nu har vi set den og har mulighed for at huske både den og ikke mindst fortællingen om den. Der prædikes over denne tekst 2. søndag i advent i ulige årstal. Altså også i Pia Tønsberg-Jensen Mosaikbillede af Jesus af ukendt oprindelse Høst Høsttiden er en sansernes tid. Vi ser de høstede marker, og vi mærker den mættende duft af nyhøstet korn. Det kalder taknemmelighed frem, for vi er jo ikke herre over det, omend vi kan så meget. Derfor holder vi høstgudstjeneste i begge kirker søndag den 8. september for at takke Gud for høsten. Husk arrangement i Bio Langeland 9. september kl med S. Kierkegaard og Grundtvig/ Sarah og Sune Auken. Gratis adgang. Arr. alle sogne på Langeland. Sognedag Søndag den 27. oktober holder vi sognedag. Efter gudstjenesten i Rudkøbing kirke bydes der på en bid brød i præstegårdens konfirmandstue. Derefter plejer vi at have et foredrag, og i skrivende stund arbejder vi på et foredrag om S. Kierkegaard og H.C. Andersens forhold til hinanden. Nærmere oplysninger om foredraget må findes i Øboen. Store og små konfirmander I denne sæson har vi tre hold konfirmander fra Ørstedskolen og Kassebølle Friskole. Samtidig tilbydes børn på 3. klassetrin juniorkonfirmandundervisning i løbet af efteråret. Konfirmanderne begynder forberedelsen torsdag den 5. september kl for morgenholdets vedkommende. Eftermiddagsholdets tider kommer først på plads efter red. er afsluttet. Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Plejehjemsgudstjenester Danahus kl Tirsdag den 10. september v. Lene Kjær Andersen Tirsdag den 8. oktober v. Pia Tønsberg- Jensen Tirsdag den 12. november v. Pia Tønsberg- Jensen

9 Rudkøbing Simmerbølle pastorat Rudkøbing plejehjem kl Onsdag den 4. september v. Pia Tønsberg- Jensen Torsdag den 3. oktober v. Annalise Bager Tirsdag den 5. november v. Pia Tønsberg- Jensen Dagcenter Kohaven kl september v. Lene Kjær Andersen 15. oktober v. Annalise Bager 12. november v. Lene Kjær Andersen. Onsdag den 25. september arrangeres der en udflugt fra kl med sognepræst Annalise Bager. Eftermiddagskaffen er på kanden i præstegården den 17. september, 15. oktober og 19. november, alle gange ml og Indgang Rue Stræde. Alle er velkommen til en uformel snak med kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles fra begge pastoratets sogne. Pia Tønsberg-Jensen Kirkens børne-/ungdomskor sluttede forårssæsonen af med en hyggelig udflugt til Egeskov Slot. Kor i Rudkøbing kirke I første uge af september begynder en ny korsæson i kirken. Korprøverne foregår i Bethesda, som ligger i Ahlefeldtsgade, på flg. tidspunkter: Kirkekoret (blandet kor for voksne): tirsdage kl ca Børnekoret (ca år): torsdage kl Ungdomskoret (ca år): torsdage kl Kirkens tre kor medvirker 3-5 gange i løbet af semesteret ved gudstjenester og andet i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker, og deltager gerne i lokale arrangementer, f.eks. deltager Kirkekoret i Kulturnatten den 13. september. Nye kormedlemmer er meget velkomne! kontakt organist og korleder Tine Sandberg. Koncert i Rudkøbing kirke Onsdag d. 2. oktober kl : Koncert med Mads Granum Kvartet. Jazzkvartetten består af Mads Granum- klaver, Mads Hansen - saxofon, Jesper Thorn- kontrabas og Ricco Victor- trommer. Koncerten byder på danske sange og salmer i ny, spændende jazzfortolkning. Mads Granum- kvartet spillede sommeren 2008 i Rudkøbing Kirke for et begejstret publikum. Aftensang Følgende 4 onsdagsaftener inviterer vi til aftensang af ca. en halv times varighed i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker. Der vil være fællessange/-salmer, orgelmusik, og motetkoret medvirker med et indslag og ved fællessangene. Onsdag d. 4. september kl i Rudkøbing Kirke. Onsdag d. 25. september kl i Simmerbølle Kirke. Onsdag d. 9. oktober kl i Rudkøbing Kirke. Onsdag d. 30. oktober kl i Simmerbølle Kirke. Sogneudflugten den 11. juni til Nordlangeland var en vellykket tur, og vejret var med os. Pilefletterne og keramikerne Heerwagen i Skiften tog vældig godt imod os og viste frem og fortalte. Undervejs blev vi også klogere på Tranekær og Hou kirker. Tak til dem der var med til at gøre dagen så vellykket. Pia Tønsberg-Jensen Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester. 8. september er der høstgudstjeneste i Rudkøbing og Simmerbølle kirker. 13. oktober medvirker kirkens tre kor ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke. Korsang vil derfor fylde en del af gudstjenesten. 20. oktober inviterer menighedsrådet til kaffe i Annekset efter gudstjenesten kl i Simmerbølle kirke. 27. oktober er der sognedag efter gudstjenesten i Rudkøbing kirke. Der serveres en bid brød i konfirmandstuen efter gudstjenesten, og vi håber at have en foredragsholder til at fortælle om forholdet mellem S. Kierkegaard og H.C. Andersen på programmet. Ved gudstjenesten Alle helgens dag den 3. november i begge kirker læses navnene på de døde i sognene i årets løb op. Begge præster samt kirkekoret medvirker. Indsamlinger: Ved høstgudstjenesten som ved næsten alle andre gudstjenester i Rudkøbing kirke samles ind til julehjælp til sognets børnefamilier. 9

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2011 Vejledning

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere