VANDINDVINDING- OG ANLÆGS- OG UDLEDNINGSTILLADELSE TIL HULE MØLLE VANDVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDINDVINDING- OG ANLÆGS- OG UDLEDNINGSTILLADELSE TIL HULE MØLLE VANDVÆRK"

Transkript

1 VANDINDVINDING- OG ANLÆGS- OG UDLEDNINGSTILLADELSE TIL HULE MØLLE VANDVÆRK 2016

2 2 Emne: Vandværk: Vandindvindings-, anlæg- og udledningstilladelse Hule Mølle Vandværk Jupiter-ID: Beliggende for vandværk: Kisserupvej 5, 4320 Lejre Matr. nr. 9a, Allerslev By, Allerslev Indvindingsboring: DGU nr Indvindingsmængde: Anlæggets art: Tilsynsmyndighed: Gyldighedsperiode: Kopi af denne tilladelse er sendt til: m 3 /år Privat ikke-alment vandforsyningsanlæg Lejre Kommune Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år og er gyldig fra 1. september 2016 til 31. august Sundhedsstyrelsen Danmark naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund Forbrugerrådet Naturstyrelsen Region Sjælland HOFOR Tilladelsens vilkår er anført på side 5-6.

3 3 Indholdsfortegnelse Afgørelse 5 Vilkår 5 Gyldighed... 5 Formål... 5 Indvinding... 5 Måling af vandmængder... 5 Pejling... 5 Vandkvalitet... 5 Vandværksbygning, vandbehandling og distributionsanlæg... 5 Skyllevandsafledning... 6 Indretning af boring... 6 Beskyttelseszoner... 6 Andre vilkår... 6 Indberetning... 6 Lovgrundlag 6 Sagsfremstilling 7 Baggrund for ansøgningen... 7 Supplerende materiale... 7 Grundvand... 7 Skånsom indvinding/indvindingsstrategi... 8 Grundvandsbeskyttelse... 8 Behandlingsanlægget... 8 Påvirkning af natur og vådområder... 8 Nærliggende vandindvindinger... 9 Besigtigelse... 9 Partshøring... 9 Vurdering... 9 VVM-screening 9 Konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen 9 Tilsynsmyndighed 9 Erstatningsregler 9 Ibrugtagning 10 Annoncering 10 Klagevejledning 11

4 4 Bilag 12 Bilag 1: Placering af vandværk og indvindingsboring Hule Mølle Vandværk Bilag 2: Tilsynsnotat Lejre Kommunes tilsyn på Hule Mølle Vandværk tirsdag den 26. august Bilag 3: VVM-screeningsskema... 16

5 5 Afgørelse Lejre Kommune meddeler hermed, i henhold til Vandforsyningslovens 20, Hule Mølle Vandværk endelig vandindvindingstilladelse til oppumpning af m 3 pr. kalenderår fra vandværkets tilknyttede vandindvindingsboring. Vandværkets nuværende indvindings- og behandlingsanlæg godkendes i henhold til Vandforsyningslovens 21. Derudover godkendes vandværkets udledning af filterskyllevand i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28. Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindings-, anlægs- og udledningstilladelser. Vilkår Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår: Gyldighed 1. Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden til jf. Vandforsyningslovens 22. Vilkårene for tilladelsen kan inden tilladelsens udløb ændres i skærpende retning uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven nødvendiggør dette, jf. Vandforsyningslovens 32, stk. 3. Formål 2. Formålet med indvindingen er privat ikke-almen vandforsyning. Indvinding 3. Der må samlet indvindes op til m 3 pr. kalenderår fra vandværkets indvindingsboring med DGU nr (Se bilag 1) Måling af vandmængder 4. Den oppumpede vandmængde skal registreres med måler på boringsniveau. Bestemmelserne om registrering kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen. Jf. Vandforsyningslovens 58, stk Den anvendte vandmængde (afgang vandværk til forbrug, filterskylning, import og eksport) skal registreres med måler. 6. Vandmålere på vandværket/boring skal kontrolleres minimum én gang årligt. Hvis måleren er udskiftet i årets løb, skal dette indberettes til kommunen. 7. Vandmåleren renses og justeres efter behov, dog mindst hvert 6. år. Pejling 8. Vandværkets indvindingsboring skal pejles mindst 2 gange årligt i begyndelsen af april og oktober. Grundvandsspejlet pejles såvel i ro som i drift. Ved ro forstås: pumpen har ikke været i drift i min.1 time. Ved drift forstås: pumpen har været i drift i minimum 10 minutter. Alternativt installeres logger til kontinueret pejling af vandspejlet i boringen. 9. Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende. Vandkvalitet 10. Kontrol af råvand og drikkevand skal udføres efter til enhver tid gældende regler i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt i henhold til Lejre Kommunes anvisninger. Vandværksbygning, vandbehandling og distributionsanlæg 11. Rå- og vandbehandlingsanlægget skal være indrettet som beskrevet i sagsfremstillingens afsnit om behandlingsanlægget.

6 6 12. Vandværket skal holdes aflåst, og Lejre Kommune henstiller til, at der installeres tyverisikring/alarm, der f.eks. bevirker, at anlæggets udpumpning automatisk stopper, såfremt der sker uautoriseret åbning af vandværksbygning. 13. Vandforsyningens vandforsyningsledninger skal være kortlagt og registreret i LER. Skyllevandsafledning 14. Filterskyllevandet må afledes til skovbunden ved siden af vandværksbygningen. Indretning af boring 15. Boringen skal være markeret med synlig angivelse af borearkiv-nr. (DGU-nr.), koordinat- og kotesætning og tilhørende pejlepunkt. 16. Vandværkets indvindingsboring skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning på land, nr af 28. oktober Boringens overbygning skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 28. oktober Der skal være installeret en prøvehane til udtagning af råvandsprøver fra boringen. Hanen skal være af en type, der ikke indeholder smøre- eller silikonefedt for ikke at forurene vandet. Hanen skal placeres, så det er muligt at tage prøver, dvs. med en fri afstand på min. 0,5 meter under denne. Beskyttelseszoner 19. I medfør af Miljøbeskyttelseslovens 24 og Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr af 28. oktober stk. 4, etableres der omkring vandværkets boring et fredningsbælte med en radius på 10 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes bekæmpelsesmidler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde at grundvandet udsættes for forurening. Fredningsbæltet bør være indhegnet og aflukket, men skal som minimum være markeret i terrænet ved buskbeplantning, kampesten eller lignende (gælder ikke vejareal). Andre vilkår 20. Overtrædelse af de stillede vilkår kan medføre, at vandindvindingstilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. Vandforsyningslovens 34. Indberetning 21. Pejleresultater noteres og indsendes til tilsynskommunen inden den 1. februar det efterfølgende år. Pejledata skal opbevares af vandværket i minimum 5 år. 22. Meddelelse om det årlige vandforbrug skal fremsendes inden den følgende 1. februar til tilsynsmyndigheden efter de til enhver tid gældende regler. Jævnfør Vandforsyningslovens 58, stk. 3. Lovgrundlag Nærværende tilladelse er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: Lov om vandforsyning mv., LBK nr af 10. december 2015, med senere ændringer. Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr af 28. oktober Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 832 af 27. juni Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 802 af 1. juni 2016

7 7 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., BEK nr af 29. december Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr af 19. november 2015 med senere ændringer. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK. nr. 188 af. 26. februar Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK. nr. 957 af 27. juni Vandværket skal til enhver tid overholde gældende bestemmelse i henhold til vandforsyningsloven samt anden relevant lovgivning. Sagsfremstilling Baggrund for ansøgningen Jf. Lov om vandforsyning skal Hule Mølle Vandværk have en vandindvindingstilladelse. Udarbejdelsen af en indvindingstilladelse har afventet godkendelsen af Statens vandplaner og vedtagelsen af de kommunale vandhandleplaner. Supplerende materiale Hule Mølle Vandværk er et privat ikke-alment vandværk, som ikke tidligere har haft en vandindvindingstilladelse. Vandværket forsyner 9 husstande. Indvindingen har gennem de senere år ligget omkring m 3 /år og jf. prognosen i gældende Vandforsyningsplan forventes en stigning i forbruget fremadrettet. For at bevare en indvindingsreserve meddeles den fremtidige tilladelse til m 3 /år. Grundvand Hule Mølle Vandværk har én aktiv indvindingsboring, som indvinder fra sand. Indvindingen er placeret i Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og Naturstyrelsen har gennemført grundvandskortlægning i området - Osted Kortlægningsområde. Heri er alle eksisterende data omkring geologi, hydrogeologi, grundvandskemi, forureningskilder og arealanvendelse samlet. Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i området er ikke færdig. Jf. boringsoplysninger fra Jupiter-databasen findes ca. 10 meter beskyttende lerdæklag over sandmagasinet, som der indvindes fra i området ved Hule Mølle Vandværk. Geologi og hydrogeologi Landskabet fremstår meget varieret med store bakkestrøg i vest, og med store sletteområder samt områder med mere småbakket landskab i den øvrige del. Dertil ses en række markante ådale. Som i hovedparten af Danmark er landskabet i Osted kortlægningsområde hovedsageligt skabt af istidens gletsjere. Under terrænoverfladen ses sand- og lerlag fra istiderne og i større dybde også lag fra før istiderne, hvor Danmark var helt dækket af hav. Danien Kalk og Lellinge Grønsandskalk udgør langt det vigtigste grundvandsmagasin i området. I nogle dele af kortlægningsområdet sker der dog indvinding fra kvartære sandlag. I størstedelen af kortlægningsområdet sker der grundvandsdannelse til de øverste terrænnære magasiner. Især omkring områdets vandløb findes der dog områder med opadrettet grundvandsstrømning, og dermed ingen grundvandsdannelse. Grundvandsdannelsen til kalken er generelt mindre end til sandmagasinerne. Grundvandsstanden (potentialet) i sandmagasinet, som vandværket indvinder fra ligger lokalt ved indvindingsboringen omkring kote +20. Der er tale om spændte magasinforhold, hvor potentialet står over oversiden af magasinet, men under terræn. Strømningsretningen er nordøstlig. Indvindingen ved Hule Mølle Vandværk er beliggende få hundrede meter fra HOFOR s Hule Mølle Kildeplads og potentialekortet er derfor påvirket af indvindingen herfra. Derudover ligger flere mindre indvindinger placeret in-

8 8 den for en radius af 2-3 km fra Hule Mølle Vandværk. I den udførte kortlægning er der ikke et beregnet indvindingsopland for Hule Mølle Vandværks indvinding, da det er et ikke alment vandværk. Derimod findes der for HOFOR s Hule Mølle kildeplads beregnede indvindingsoplande. Hule Mølle vandværk ligger placeret i indvindingsoplandet til Hule Mølle Kildeplads. Lokal afsænkning som følge af pumpning Der er installeret en SP5-A8 pumpe i boringen med en ydelse på 5 m 3 /t. Der findes ikke aktuelle tilgængelige data vedr. afsænkning ved drift, men på baggrund af data fra Jupiterdatabasen forventes en afsænkning ved drift på mindre end ½ meter. Grundvandsressourcens udnyttelse jf. Vandplan Jf. Vandplanen for Hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord findes der i området omkring Hule Mølle Vandværk et terrænnært og to regionale grundvandsforekomster (sand og kalk). Den terrænnære samt den regionale sandforekomst har god kvantitativ tilstand (vandbalance) dvs. at den aktuelle indvinding ikke overstiger den udnyttelige ressource svarende til 35 % af grundvandsdannelsen. For det regionale kalkmagasin, overstiger indvindingen langt den udnyttelige ressource, hvilket indikerer, at indvindingen i denne forekomst måske ikke er bæredygtig på lang sigt. Grundvandskvalitet Grundvandskvaliteten inden for Osted kortlægningsområde er geografisk afhængig samt afhængig af magasinforholdene. I den udførte kortlægning er grundvandet i sandmagasinet både karakteriseret som reduceret og oideret. I den vestlige del af kortlægningsområdet, hvor Hule Mølle Vandværk ligger, er grundvandet i sandmagasinet oideret og der er påvist nitrat i flere boringer. Der er gjort enkelte fund af pesticider, alle under grænseværdien. Sandmagasinet fremstår således forholdsvis sårbart overfor påvirkninger fra overfladen i dette område. Der er ikke foretaget boringskontrol fra Hule Mølle Vandværks boring, så råvandskvaliteten er ukendt. Skånsom indvinding/indvindingsstrategi Indvindingen fra boringen bør i så høj grad som muligt ske jævnt over døgnet og skal tilrettelægges, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt. Grundvandsbeskyttelse Som vilkår ovenfor er anført et fredningsbælte (fysisk sikringszone) på 5 meter omkring indvindingsboringen. Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke udlagt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), men Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid træffe afgørelse om etablering af BNBO. Vandværket vil (også økonomisk) komme til at medvirke til, at de til en hver tid gældende vandplaner og deres målsætninger kan opfyldes. Den økonomiske andel beregnes som udgangspunkt ud fra den forholdsmæssige andel, som vandværket belaster oplandet med. Indvindingen til Hule Mølle Vandværk er beliggende omgivet af natur og landbrugsarealer, og der findes ikke kortlagte jordforureningslokaliteter i nærheden. Behandlingsanlægget Behandlingsanlægget til Hule Mølle Vandværk består af to trykfiltre i serie. Iltning sker vha. en kompressor. Til vandværket er tilknyttet en hydrofor. Afgangstrykket er 2,4 bar. Filterskyl foretages med vand og luft en gang om ugen. Filterskyllevand afledes direkte til skovbunden uden for vandværket. Rentvandet fra Hule Mølle Vandværk overholder kvalitetskriterierne. Påvirkning af natur og vådområder Vandindvindingen ved Hule Mølle Vandværk er beliggende inden for det fredede område Ledreborg Gods, men uden for områder udlagt som Natura2000 områder. Inden for meter fra indvindingsboringen er beliggende flere lavbundsarealer med beskyttede naturtyper i form af eng og moser.

9 9 Indvindingen er beliggende i oplandet til Ledreborg Å. Ifølge Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord og Vandområdeplanen er påvirkningen af vandføringen i vandløbet mindre end den maksimalt tilladelige påvirkning. I planerne stilles derfor ikke indsatskrav vedr. vandindvindingens påvirkning af vandløbet. I det omfang det senere vurderes nødvendigt skal Hule Mølle Vandværk, sammen med øvrige indvindinger, der påvirker vandføringen i vandløbssystemet, sikre, at vandløbet opfylder den målsætning mht. vandføring, der fremgår af den til enhver tid gældende vandplan. Hule Mølle Vandværk er ansvarlig for den andel af en evt. manglende vandføring, der svarer til vandværkets relative påvirkning. Nærliggende vandindvindinger Indvindingen ved Hule Mølle Vandværk er beliggende inden for 0,5 km fra HOFOR s Hule Mølle Kildeplads. Derudover ligger flere mindre indvindinger placeret inden for en radius af 2-3 km fra Hule Mølle Vandværk. Besigtigelse Hule Mølle Vandværks anlæg er besigtiget af Lejre Kommune den 26. august 2014 se bilag 2. Partshøring Et forslag til tilladelse har været i partshøring ved vandværket i december 2014 og frem til foråret Vandværkets ejer, Ledreborg Gods, har ikke haft bemærkninger til forslaget. Vurdering På baggrund af ovenstående giver Lejre Kommune fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse for Hule Mølle Vandværk, som er et privat ikke-alment vandforsyningsanlæg. Tilladelsen er givet til indvinding af i alt m 3 /år på en enkelt boring. Indvindingen vurderes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne. VVM-screening Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2 pkt. 2c og 11l i VVM-bekendtgørelsen: grundvandsboringer og grundvandsindvinding. Anlæg, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette, er der gennemført en VVM-screening, jf. bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. Det ansøgte vurderes til ikke at give væsentlige påvirkninger på miljøet. Det er således vurderet, at anlægget ikke er VVM pligtigt. Afgørelsen om ingen VVM pligt annonceres samtidig med offentliggørelsen af indvindingstilladelsen. Konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen Ansøgningen er konsekvensvurderet efter Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. af 1. maj 2007) til ikke at påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. Tilsynsmyndighed Lejre Kommune er tilsynsmyndighed. Erstatningsregler Ejer af vandværket er i henhold til Vandforsyningslovens 23 erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i

10 10 søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. Det er den, som søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Ibrugtagning Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde kan tilladelsen udnyttes med det samme, jf. Vandforsyningslovens 78, stk. 3. Annoncering Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering på Lejre Kommunes hjemmeside.

11 11 Klagevejledning Klagemyndighed Afgørelse efter Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og VVM-bekendtgørelsen kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet. Klagefrist Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvordan klager du? Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur-og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klageberettigede Afgørelse efter Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og VVM-bekendtgørelsen kan påklages af: o Miljøministeren o enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker o landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Søgsmål Hvis ansøger vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra endelig afgørelse.

12 12 Bilag

13 13 Bilag 1: Placering af vandværk og indvindingsboring Hule Mølle Vandværk.

14 14 Bilag 2: Tilsynsnotat Lejre Kommunes tilsyn på Hule Mølle Vandværk tirsdag den 26. august Lejre Kommunes tilsyn på Hule Mølle Vandværk tirsdag den 26. august 2014 (Gennemført af Eskild Lund Lejre Kommune samt repræsentant fra EnviDan Water A/S) Overordnede bemærkninger og noter: - Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk får optegnet ledningsnettet digitalt og indberettet til ledningsregisteret LER. Vandværksbygning og anlæg: - Lejre Kommune kan konstatere, at der er lås på indgang til vandværkets bygning, men ikke alarm. Lejre kommune anbefaler, at Hule Mølle Vandværk etablerer alarm på vandværket. En mulighed kunne være et alarmsystem, hvor udpumpningen stopper, hvis alarmen går. - Lejre Kommune kan konstatere, at vandbehandlingen foregår gennem to parallelle lukkede filtre. I registreringsskemaet fra Vandforsyningsplanen står fejlagtigt, at filtrene er serieforbundne. Iltning sker ved brug af ny oliefri kompressor. - Lejre Kommune anbefaler, at Hule Mølle Vandværk påmonterer mærkater med pile og forklaringer på rørføringen i vandbehandlingssystemet, så vandets vej gennem systemet bliver tydeliggjort. - Lejre Kommune kan konstatere, at filterskyllevand ledes direkte ud i skovbunden. Udløbet kan ikke umiddelbart ses. - Lejre Kommune kan konstatere, at der er fugt på rør samt på gulvet under filtrene. - Lejre Kommune kan konstatere, at der tidligere har været en utæthed i det ene trykfilter. - Lejre Kommune kan konstatere, at der er et højt tryk på 4,2 bar i de to trykfiltre. - Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk sætter et net i overløb/udluftning på begge filtre. - Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk sætter net i filterskyllerørsafslutning over gulvrist. - Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk fastgør rist over gulvafløb, for at undgå indtrængning af rotter. - Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk udfører generel rengøring i vandværksbygningen. - Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk installerer en vandmåler. - Lejre Kommune kan konstatere, at der tidligere har været problemer med rentvandskvaliteten, idet der har været indhold af coliforme og fækale colibakterier samt overskridelser af grænseværdier for kimtal. Dette er ikke tilfældet i den nyeste rentvandsanalyse fra Boring DGU nr Vandværkets boring er beliggende i selve vandværksbygningen. - Lejre Kommune kan konstatere, at der er usikkerhed omkring boringens DGU nr. Jf. Jupiterdatabasen er der til vandværket knyttet boring DGU nr og boring DGU nr , hvor sidstnævnte skulle være sløjfet (sløjfningsskema findes i Jupiter). I vandværksbygningen hænger et skilt ved boringen med DGU nr og kortplaceringen i Jupiterdatabasen er misvisende. På baggrund af ældre lokaliseringsskema, som findes i Jupiterdatabasen, må det dog konkluderes, at boringen i vandværksbygningen er DGU nr Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk opsætter et nyt skilt ved boringen. - Hule Mølle Vandværk oplyser, at der er udført videoinspektion i boringen i Det blev konstateret, at boringen er i dårlig stand. Hule Mølle Vandværk har ført forhandlinger med HOFOR om at få råvand fra HOFOR s Hule Mølle kildeplads. Disse forhandlinger er dog strandet i øjeblikket. - Lejre Kommune kan konstatere, at der er installeret en SP5-A8 pumpe i boringen. Hule Mølle Vandværk har ikke oplysninger om størrelsen af sænkningen ved drift.

15 15 - Lejre Kommune kan konstatere, at der er et pejlehul i flangen, som er lukket med en møtrik. Lejre Kommune henstiller til, at Hule Mølle Vandværk påmonterer et pejlerør på flangen, så boringen fremadrettet nemt kan pejles. På pejlerøret skal en kuglehane med hætte påmonteret. - Lejre Kommune kan konstatere, at boringen ikke er lokaliseret og indmålt i forbindelse med Naturstyrelsens kortlægning. Da der i den fremtidige indvindingstilladelse vil blive stillet krav om koordinat- og kotesætning af boringen med tilhørende pejlepunkt, anbefaler Lejre Kommune, at Hule Mølle Vandværk sørger for en indmåling af boringen snarest. Dette kan gennemføres af en lokal landmåler. - I den fremtidige indvindingstilladelse vil der blive stillet vilkår om pejling af boringen to gange årligt. Afstanden fra pejlepunkt til vandspejlet skal noteres af Hule Mølle Vandværk, og sendes en gang årligt til Lejre Kommune, sammen med aflæsning af vandmåler. Ved hver pejling skal Hule Mølle Vandværk foretage en ro og en drift pejling. Ved en ro pejling skal pumpen i boringen have været slukket i mindst en time. Drift pejlingen foretages, mens pumpen er i drift. Pumpen skal have været i drift min. 10 minutter ved pejling, hvis muligt. Forskellige modeller af håndpejl findes ved søgning på internettet under eksempelvis vandstandspejlere.

16 16 Bilag 3: VVM-screeningsskema Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Vandindvindingstilladelse Hule Mølle Vandværk Hule Mølle Vandværk, Kisserupvej 5, 4320 Lejre Ledreborg Godskontor, Tlf , Vandværk og den aktive boring er placeret på Kisserupvej 5, 4320 Lejre Lejre Kommune 1: Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006: Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVMreglerne og skal derfor ikke screenes Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 1. Arealbehovet i ha: Vandværksbygning (boring er placeret inde i vandværksbygning) 2. Er der andre ejere end Bygherre?: 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Vandværksbygning er ca 7m 3m dvs. ca. 21 m 2. Lejre Kommune

17 17 Bygningsmasse ca. 7m 3m 2 m dvs. ca. 42 m 3 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Vandværksbygning: 3 meter 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Samlet indvinding på ca.1500 m 3 vand pr. år Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: - 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: - 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: I indvinding på ca m 3 vand pr. år fra en boring. 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 1500 m 3 /år uforurenet råvand 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Filterskyllevand afledes direkte til skovbunden uden for vandværket. Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: Lejre Kommune

18 Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: Ved udarbejdelse af indsatsplaner kan der stilles krav til grundvandsbeskyttelsesområder 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Råstoffer bør ikke udnyttes i en ca. 100 m nærzone omkring indvindingsboringer. Såfremt indvinding ophører, vil råstoffer kunne udnyttes fuldt ud. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: De eksisterende anlæg er beliggende inden for det fredede område Ledreborg Gods, men uden for områder udlagt som Natura2000 områder. Det vurderes ikke at indvindingen ved Hule Mølle Vandværk vil påvirke det fredede område væsentlig, da indvindingsmængden er meget begrænset. Lejre Kommune

19 19 Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Ifølge Udkastet til Vandplanen for Hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord sker der ifølge vandbalanceberegninger ikke en overudnyttelse af den regionale grundvandsforekomst sand. Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): Indvindingen ved Hule Mølle Vandværk er beliggende inden for 0,5 km til HOFOR s Hule Mølle Kildeplads. Derudover ligger flere mindre indvindinger placeret inden for en radius af 2-3 km fra Hule Mølle Vandværk. Sammen påvirker disse indvindinger vandspejlsniveauet i området og muligvis vandføringen i Ledreborg Å systemet. Den nuværende påvirkning af vandføringen i vandløbet overstiger jf. Udkastet til Vandplanen ikke den maksimalt tilladte påvirkning. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: Det kan ikke afgøres præcist, hvor stort et område der er påvirket af grundvandssænkning i forbindelse med indvindingen, men der vurderes at være tale om et relativt lille område pga. den begrænsede indvinding. 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Ingen 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Lejre Kommune

20 20 Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: De fulde konsekvenser af indvindingens påvirkning af miljøet kendes ikke 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Det forventes, at der vil ske en tilnærmelsesvis retablering af grundvandspejlet, hvis indvindingen ophører. Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Indvindingen er beliggende inden for et fredet område, men uden for Natura2000 områder. På grund af indvindingens størrelse vurderes den dog ikke at påvirke det fredede område væsentlig. Indvindingstilladelsen giver Hule Mølle Vandværk tilladelse til at fortsætte den vandindvinding, som finder sted på nuværende tidspunkt. Indvindingen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt og er således ikke VVM-pligtig. Lejre Kommune

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring.

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring. Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring Navn og adresse på bygherre Fløng

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved tilladelse til etablering af 5 boringer og vandindvinding til ren- og prøvepumpning samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Greve Vandværk ansøgt Greve Kommune

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk Andebølle og Omegns Vandværk 221 Andebøllevej 5492 Vissenbjerg Att: Knud-Erik Poulsen 21-12-2017 Sags id: 17/23479 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Niels Mortensen Magerholm ApS Tiselholtvej Vestrup

Niels Mortensen Magerholm ApS Tiselholtvej Vestrup Niels Mortensen Magerholm ApS Tiselholtvej 18 5882 Vestrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Holmskovgård I/S v. Erik og Lars Andersen Stokkebækvej Hesselager

Holmskovgård I/S v. Erik og Lars Andersen Stokkebækvej Hesselager Holmskovgård I/S v. Erik og Lars Andersen Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Afgørelsen vil fra d.d. kunne ses på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk) i mindst 4 uger.

Afgørelsen vil fra d.d. kunne ses på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk) i mindst 4 uger. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att. Marianne Jeppesen Dato: 12-07-2013 Ref: RRK J.nr.: 20130730158 Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en anmeldelse efter VVM- bekendtgørelsen

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg. Anlægget består af jordvarmeslanger

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev CBC ENERGY A/S Att: Torben Brand Rugkobbel 260 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-07-2015 Sagsnr.: 15/9981 Dok.løbenr.: 156382/15 Kontakt:

Læs mere

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf H:\Dokumenter\midlertidige dok\vvm-screening_lyngby Storcenter.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Solcelleanlæg. Byggeandragende

Læs mere

VANDINDVINDINGS-, OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Bognæsgård VANDVÆRK

VANDINDVINDINGS-, OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Bognæsgård VANDVÆRK 1 VANDINDVINDINGS-, OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Bognæsgård VANDVÆRK 2016 2 Emne: Vandværk: Vandindvindings-, anlægstilladelse. Bognæsgård Vandværk Jupiter-ID: 104715 Beliggende for vandværk: Bognæsvej 22-24,

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Telefon: / ;

Telefon: / ; Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere