Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: ,01 Bromadiolone

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone"

Transkript

1 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: Fax: Udarbejdet af: AH Oprettet d.: Revideret d.: Anvendelse: Anvendes til bekæmpelse af mosegrise Revideret af: HRN 2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: ,01 Bromadiolone R-sætningens ordlyd: se pkt Fareidentifikation Ingen kendte skadelige virkninger eller sundhedsfarlige egenskaber ved normal anvendelse 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt: Forgiftningssymptomerne er typiske for gruppen af antikoagulanter. Blå mærker, blødning fra gummerne, blod i urin og afføring og træthed Hudkontakt: Ingen kendte vask med vand og sæbe Øjenkontakt: Skyl straks med vand brug øjn skyller i mindst 10 minutter søg læge Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Kontakt læge og medbring produktets etikette. Indånding: Ingen kendte 1

2 5. Brandbekæmpelse Produktet kan brænde ved opvarmning Slukningsmidler: Anvend skum-, CO2 pulver eller halonslukkere ved storbrænde anvendes vand eller skumtåge. Spild og slukningsvand skal opsamles. Særlige risici: - Særlige forholdsregler: Brug luftforsynet åndedrætsværn og særligt arbejdstøj 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Uheld: Brug handsker, og arbejdstøj under arbejdet med produktet Udslip: - Spild: Opsamles, mindre mængder kan bortskaffes med dagrenovationen 7. Håndtering og opbevaring Læs etiketten før anvendelse Forholdsregler ved brug: Opbevaring: Holdbarhed: Brug handsker, vask hænder efter endt arbejde. Opbevares utilgængeligt for børn i et tørt og køligt rum. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer eller foderstoffer. Se bunden på emballagen. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Tekniske hjælpemidler: - Personlig beskyttelse: Brug handsker under arbejdet, vask med vand og sæbe efter arbejdet. 2

3 9. Fysiske-kemiske egenskaber Vægtfylde 20 0 C: - Fysisk form: Knækkede majs Viskositet 20 o C: ph-værdi i konc.: - - Udseende: Røde knækkede majs ph-værdi i brugsopl: - Opløselighed: - Flammepunkt: Intet flammepunkt 10. Stabilitet og reaktivitet Stabilitet: - Egenskab ved opvarmning og brand: Ved brand og termisk nedbrydning udvikles giftige og irriterende dampe 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) Hudkontakt: Midlet er kun svagt hudirriterende Øjenkontakt: Midlet er kun svagt øjn irriterende Indtagelse: Lav akut giftighed. Forgiftningssymptomer optræder tidligst 24 timer efter indtagelse. Appetitløshed, blå mærker, blødning fra gummerne, blod i urin og afføring, ledhæmatomer, træthed. Ved alvorlige forgiftningstilfælde indtræder chok og koma som følge af indre blødninger. Følgende LD50-værdier er alle beregnet for 0,01 % bromadiolone. LD50, akut, brun rotte: 11,25 g/kg. LD50, 5 dage, brun rotte: 1,20 g/kg pr. dag. LD50, akut, svin: 30,00 g/kg. Maximal toloreret dosis (hund): 100,00 g/kg. Indånding: Usandsynlig eksponeringsvej. Oplysninger til lægen: Forgiftningssymptomerne er typiske for gruppen af antikoagulanter. Blå mærker, blødning fra gummerne, blod i urin og afføring, ledhæmatomer, træthed. 3

4 Førstehjælpsbehandlingen beskrevet nedenfor er fra WHO s Environmental Health Criteria 175 Anticoagulant Rodenticides, 1995 Alvorlige forgiftningstilfælde: Blodkomponenter: Phenobaritalpræparater: Hvis der konstateres omfattende blødninger indgives 25 mg vitamin K1 (phytomenadion) som langsom intravenøs injektion. Evt. kan samtidigt indgives blodplasma. Prothrombin-tiden undersøges med 3 timer intervaller i mindre alvorlige tilfælde efter 8 10 timer. 1. Helblod 2. Frosset plasma og frisk blod kan anvendes ved alvorlige blødninger for hurtigt at erstatte clotting faktorer. 3. Faktor koncentrat kan overvejes i meget alvorlige tilfælde, hvor mængden af indgivet plasma vil være for stor (volume overload) Phenabarbital vides at inducere mixed function oxidase -systemet, der øger omsætningen af antikoagulanter. Derfor menes indgift af phenobarbital at kunne reducere antikoagulanterne giftpåvirkningerne. I mindre til moderate forgiftningstilfælde indgives vitamin K1 peroralt. På grund af bromadiolons lange halveringstid bør vitamin K1 behandlingen forsættes i en længere periode (op til måneder efter). Peroral behandling to gange daglig med 10 mg. Vitamin K1 kan være nædvendig i op til 60 dage. Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysning om produktets indhold og evt. behandling ved forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftinformationen på arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf.: Miljøoplysninger Skadelig overfor husdyr. 13. Bortskaffelse Tom emballage, rester og døde gnavere kan bortskaffes med dagrenovationen. 4

5 14. Transportoplysninger Ikke klassificeret for vej eller søtransport. Midlet skal holdes adskilt fra fødevarer, andre næringsmidler samt foderstoffer under transport. 15. Oplysninger om regulering Faresymbol: - Farebetegnelse: - Indeholder: 0,01 % bromadiolone R-sætninger: - S-sætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer Bemærkninger: Må kun anvendes til bekæmpelse af mosegrise. Området hvor bekæmpelsen finder sted, skal være afmærket i bekæmpelsesperioden. Afskiltning foretages med oplysning om, at bekæmpelsen af mosegrise foretages i det pågældende område. Faren for bromadioloneforgiftning (primær & sekundær) og modgiften (K1 vitamin) kan anvendes som modgift. Ved bekæmpelse af mosegrise skal Tana mosegris majs så vidt muligt anbringes i mosegrisens huller, som afdækkes med halm eller lign. midlet kan dog ligledes udlægges i aflukkede depoter, som placeres på jorden. Tana Mosegris Majs skal udlægges for børn, fugle og større dyr utilgængelige steder. Af hensyn til faren for sekundære forgiftninger af ugler og andre rovfugle samt af rovdyr på friland, skal døde gnavere efter-søges og så vidt muligt opsamles og bortskaffes dagligt i udlægningsperioden. Anvendelsesbegrænsninger: Bekæmpelse må alene foretages af autoriserede eller bemyndigede personer, samt af personer, der arbejder under disses ansvar. Bekæmpelse må endvidere foretages af private i forbindelse med erhvervsmæssig drift. Præparatet må således uden autorisation benyttes af f.eks. skovbrugere, gartnere og landmænd, men ikke af f.eks. private haveejere. Luftbehov: - Grænseværdier: Andre oplysninger Ordlyd af R-sætninger angivet i pkt. 2: 5

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 2007-11-27 (ver.8) Erstatter: 2005-10-20 (ver.6) 01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Karate 2,5 WG (A12728B) Funktion Insektmiddel Leverandør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. PreDictor Q Sepharose Fast Flow, 6 µl 28-9432-69 9028943269

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. PreDictor Q Sepharose Fast Flow, 6 µl 28-9432-69 9028943269 GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere