Den Europæiske Unions Tidende L 320/3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 320/3"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 320/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1430/2007 af 5. december 2007 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ( 1 ), særlig artikel 11, litra c), nr. ii), og artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) Tyskland, Luxembourg, Østrig og Italien har indsendt begrundede anmodninger om ændring af bilag II til direktiv 2005/36/EF. Nederlandene har indsendt en begrundet anmodning om ændring af bilag III til direktiv 2005/36/EF. (5) Endelig har Tyskland anmodet om at få slået erhvervet som bandagist (»Bandagist«) og ortopædimekaniker (»Orthopädiemechaniker«) sammen under betegnelsen ortopæditekniker (»Orthopädietechniker«), jf. lov om håndværksvirksomhed (»Handwerksordnung«i den udgave, der blev offentliggjort den 24. september 1998 (BGBl I, s. 3074; 2006 I, s. 2095), senest ændret ved artikel 146 i anordningen af 31. oktober 2006 (BGBl I, s. 2407)). (6) Luxembourg har anmodet om at få erstattet titlen pædiatrisk sygeplejerske (»infirmier/ière puériculteur/trice«) med pædiatrisk sygeplejerske (»infirmier/ière en pédiatrie«), titlen narkosesygeplejerske (»infirmier/ière anesthésiste«) med narkose- og opvågningssygeplejerske (»infirmier/ière en anesthésie et réanimation«) og titlen eksamineret massør (»masseur/euse diplômé(e)«) med massør (»masseur/euse«), jf. ændret lov af 26. marts 1992 om udøvelse og forbedring af visse erhverv inden for sundhedssektoren (»Loi modifiée sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé«). Uddannelsesordningerne er uændrede. (2) Tyskland har anmodet om at få indsat udtrykket sundhed (»Gesundheit«) i titlen pædiatrisk sygeplejerske (»Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger«). Ved lov af 16. juli 2003 om sundheds- og sygepleje (»Krankenpflegegesetz«), som trådte i kraft den 1. januar 2004, blev den pågældende uddannelses indhold ændret, og titlen blev ændret til sundheds- og pædiatrisygeplejerske (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«). Uddannelsens struktur og adgangsbetingelserne er uændrede. (3) Tyskland har anmodet om at få fjernet erhvervet som psykiatrisk sygeplejerske (»Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger«) i bilag II, da den pågældende uddannelse supplerer uddannelsen som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje og derfor er omfattet af definitionen af eksamensbeviset. (4) Tyskland har anmodet om at få indsat erhvervet som geriatrisk sygeplejerske (»Altenpfleger(in)«), som opfylder betingelserne i artikel 11, litra c), nr. ii), i direktiv 2005/36/EF, som det fremgår af lov af 17. november 2000 om geriatrisk sundheds- og sygepleje (»Altenpflegegesetz«) og bekendtgørelse af 26. november 2002 om uddannelse og eksaminer til erhvervet som geriatrisk sygeplejerske (»Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers«). ( 1 ) EUT L 255 af , s. 22. Ændret ved Rådets direktiv 2006/100/EF (EUT L 363 af , s. 141). (7) Østrig har anmodet om at få præciseret beskrivelsen af uddannelsen til erhvervet som psykiatrisk sygeplejerske og pædiatrisk sygeplejerske, jf. lov om sundheds- og sygepleje (»Krankenpflegegesetz«) (BGBl I nr. 108/1997). (8) Italien har anmodet om at få fjernet erhvervet som landmåler (»geometra«) og landbrugskonsulent (»perito agrario«) i bilag II, da erhvervene kræver uddannelse, som er omfattet af definitionen af eksamensbeviset i artikel 55 i præsidentielt dekret nr. 328 af 5. juni 2001 og bilag I til lovdekret nr. 227 af 8. juli (9) Tyskland, Luxembourg og Østrig har anmodet om i bilag II at få indsat en række uddannelser, der afsluttes med titlen mester (»Meister/Maître«). De pågældende uddannelser er i alt væsentligt omfattet af følgende lovgivning: I Tyskland: lov om håndværksvirksomhed (»Gesetz zur Ordnung des Handwerks Handwerksordnung«i den udgave, der blev offentliggjort den 24. september 1998 (BGBl I, s. 3074; 2006 I, s. 2095), senest ændret ved artikel 146 i anordningen af 31. oktober 2006 (BGBl I, s. 2407)); i Luxembourg: lov af 28. december 1988 (statstidende af 28. december 1988 A nr. 72) og storhertugelig anordning af 4. februar 2005 (Statstidende af 10. marts 2005 A nr. 29); i Østrig: næringslov (»Gewerbeordnung«) fra 1994 (BGBl nr. 194/1994 i den udgave, der er offentliggjort i BGBl I nr. 15/2006). Uddannelserne opfylder betingelserne i artikel 11, litra c), nr. ii), i direktiv 2005/36/EF.

2 L 320/4 Den Europæiske Unions Tidende (10) Nederlandene har anmodet om at få ændret beskrivelsen af de lovregulerede uddannelser i bilag III for at tage hensyn til ændringerne som følge af lov om almen uddannelse og erhvervsuddannelse (»Wet educatie en beroepsonderwijs«, WEB fra 1996). Uddannelserne opfylder betingelserne i artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2005/36/EF. (11) Direktiv 2005/36/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Anerkendelse af Erhvervsmæssige Kvalifikationer UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Bilag II og III til direktiv 2005/36/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december På Kommissionens vegne Charlie McCREEVY Medlem af Kommissionen

3 Den Europæiske Unions Tidende L 320/5 BILAG I bilag II og III til direktiv 2005/36/EF foretages følgende ændringer: I. I bilag II foretages følgende ændringer: 1) I afsnit 1 foretages følgende ændringer: a) Under overskriften»i Tyskland:«: i) Første led affattes således:» sundheds- og pædiatrisygeplejerske (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«).«ii) Fjortende led udgår. iii) Følgende led indsættes:» geriatrisk sygeplejerske (»Altenpflegerin und Altenpfleger«)«. b) Under overskriften»i Luxembourg:«affattes femte, sjette og syvende led således:» pædiatrisk sygeplejerske (»infirmier/ière en pédiatrie«) narkose- og opvågningssygeplejerske (»infirmier/ière en anesthésie et en réanimation«) massør (»masseur/euse«)«. c) Under overskriften»i Østrig«: i) Efter første led om særlig grundlæggende uddannelse i pædiatrisk sygepleje (»spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege«) indsættes følgende tekst:»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder mindst 10 års almen skolegang og 3 års sundhedsfaglig uddannelse på en sygeplejerskeskole, afsluttet med en prøve, der skal bestås for at få kvalifikationsbeviset«. ii) Efter andet led om særlig grundlæggende uddannelse i psykiatrisk sundheds- og sygepleje (»spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege«) indsættes følgende tekst:»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder mindst 10 års almen skolegang og 3 års sundhedsfaglig uddannelse på en sygeplejerskeskole, afsluttet med en prøve, der skal bestås for at få kvalifikationsbeviset«. 2) I afsnit 2 under overskriften»i Tyskland:«foretages følgende ændringer: i) Tredje led affattes således:» ortopæditekniker (»Orthopädietechniker«)«. ii) Femte led udgår.

4 L 320/6 Den Europæiske Unions Tidende ) Efter afsnit 2 indsættes følgende tekst:»2a Mesteruddannelser (»Meister/Maître«) (skole- og erhvervsuddannelser, der afsluttes med titlen mester (»Meister/ Maître«)) inden for følgende erhverv: I Tyskland: metalsmed (»Metallbauer«) konstruktør af kirurgiske instrumenter (»Chirurgiemechaniker«) karrosserismed og vognbygger (»Karosserie- und Fahrzeugbauer«) bilmekaniker (»Kraftfahrzeugtechniker«) motorcykel- og cykelmekaniker (»Zweiradmechaniker«) køletekniker (»Kälteanlagenbauer«) it-tekniker (»Informationstechniker«) landbrugsmaskinmekaniker (»Landmaschinenmechaniker«) bøssemager (»Büchsenmacher«) blikkenslager (»Klempner«) vvs-installatør (»Installateur und Heizungsbauer«) elektrotekniker (»Elektrotechniker«) elektromekaniker (»Elektromaschinenbauer«) både- og skibsbygger (»Boots- und Schiffbauer«) murer- og betonarbejder (»Maurer und Betonbauer«) ovnsætter og bygger af luftopvarmningssystemer (»Ofen- und Luftheizungsbauer«) tømrer (»Zimmerer«) tagdækker (»Dachdecker«) vejkonstruktør (»Straßenbauer«) varme-, kulde- og lydisolatør (»Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer«) brøndbygger (»Brunnenbauer«) stenhugger (»Steinmetz und Steinbildhauer«) stukkatør (»Stuckateur«) maler og lakerer (»Maler und Lackierer«) stilladsbygger (»Gerüstbauer«) skorstensfejer (»Schornsteinfeger«) finmekaniker (»Feinwerkmechaniker«) snedker (»Tischler«)

5 Den Europæiske Unions Tidende L 320/7 rebslager (»Seiler«) bager (»Bäcker«) konditor (»Konditor«) slagter (»Fleischer«) frisør (»Frisör«) glarmester (»Glaser«) glasmager og glasværksarbejder (»Glasbläser und Glasapparatebauer«) vulkanisør og dækmontør (»Vulkaniseur und Reifenmechaniker«). I Luxembourg: bager/konditor (»boulanger-pâtissier«) konditor/chokolademager/konfekturearbejder/ismager (»pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier«) slagter (»boucher-charcutier«) hesteslagter (»boucher-charcutier-chevalin«) caterer (»traiteur«) mølleriarbejder (»meunier«) dameskrædder (»tailleur-couturier«) modist (»modiste-chapelier«) buntmager (»fourreur«) sko- og støvlemager (»bottier-cordonnier«) urmager (»horloger«) guldsmed (»bijoutier-orfèvre«) frisør (»coiffeur«) kosmetolog (»esthéticien«) maskinmester (»mécanicien en mécanique générale«) installatør af elevatorer, lifte, rullende trapper og transportmateriel (»installateur d'ascenseurs, de montecharges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention«) bøssemager (»armurier«) smed (»forgeron«) industri- og entreprenørmaskinmekaniker (»mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction«) auto- og motorcykelelektromekaniker (»mécanicien-électronicien d'autos et de motos«) karrosserismed (»constructeur réparateur de carosseries«)

6 L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende autoopretter og -lakerer (»débosseleur-peintre de véhicules automoteurs«) drejer (»bobineur«) elektronikmekaniker til audiovisuelle installationer og apparater (»électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels«) konstruktør og reparatør af kabeltv-net (»constructeur réparateur de réseaux de télédistribution«) elektronikmekaniker i kontor- og it-teknologi (»électronicien en bureautique et en informatique«) land- og vinbrugsmaskinmekaniker (»mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles«) kobbersmed (»chaudronnier«) galvanisør (»galvaniseur«) bilsagkyndig (»expert en automobiles«) bygningsstruktør (»entrepreneur de construction«) vejkonstruktør og brolægger (»entrepreneur de voirie et de pavage«) gulvlægger (»confectionneur de chapes«) varme-, lyd- og fugtisolatør (»entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité«) vvs-installatør (»installateur de chauffage-sanitaire«) køleinstallatør (»installateur frigoriste«), elektriker (»électricien«), installatør af lysskilte (»installateur d'enseignes lumineuses«), elektronikmekaniker i informations- og kommunikationsteknologi (»électronicien en communication et en informatique«), installatør af alarm- og sikkerhedssystemer (»installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité«), møbelsnedker (»menuisier-ébéniste«), parketlægger (»parqueteur«), montør af præfabrikerede elementer (»poseur d'éléments préfabriqués«), konstruktør og montør af skodder, persienner, markiser og rullegardiner (»fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store«), metalsmed (»entrepreneur de constructions métalliques«), ovnsætter (»constructeur de fours«), tagdækker/blikkenslager (»couvreur-ferblantier«), tømrer (»charpentier«), stenhugger (»marbrier-tailleur de pierres«), fliselægger (»carreleur«), pudser (»plafonneur-façadier«),

7 Den Europæiske Unions Tidende L 320/9 bygningsmaler (»peintre-décorateur«), glarmester (»vitrier-miroitier«), tapetserer (»tapissier-décorateur«), konstruktør og montør af skorsten og kakkelovne (»constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence«), trykker (»imprimeur«), medieoperatør (»opérateur média«), serigraf ( sérigraphe ), bogbinder (»relieur«), konstruktør af medicinsk og kirurgisk udstyr (»mécanicien de matériel médico-chirurgical«), kørelærer (»instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs«), konstruktør og montør af metalbeklædning og -tag (»fabricant poseur de bardages et toitures métalliques«), fotograf (»photographe«), instrumentmager og -reparatør (»fabricant réparateur d'instruments de musique«), svømmelærer (»instructeur de natation«); I Østrig: byggeleder (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«), bager (»Bäcker«), brøndgraver (»Brunnenmeister«), tagdækker (»Dachdecker«), elektrotekniker (»Elektrotechnik«), slagter (»Fleischer«), frisør og parykmager (stylist) (»Friseur und Perückenmacher (Stylist)«), gas- og sanitetstekniker (»Gas- und Sanitärtechnik«), glarmester (»Glaser«), glarmester og planglassliber (»Glasbeleger und Flachglasschleifer«), glasmager og glasværksarbejder (»Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung«), hulglassliber og -forarbejder (»Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)«), ovnsætter (»Hafner«), varmetekniker (»Heizungstechnik«), ventilationstekniker (»Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)«), køletekniker (»Kälte- und Klimatechnik«),

8 L 320/10 Den Europæiske Unions Tidende kommunikationselektroniker (»Kommunikationselektronik«), konditor, herunder fremstilling af honningkager, kandiserede frugter, is og chokoladevarer (»Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung«), mekaniker (»Kraftfahrzeugtechnik«), karrosserismed, herunder autoopretter og -lakerer (håndværk i forbindelse hermed) (»Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)«), plastmager (»Kunststoffverarbeitung«), bygningsmaler (»Maler und Anstreicher«), lakerer (»Lackierer«), forgylder og stafferer ((»Vergolder und Staffierer«), skiltetekniker (håndværk i forbindelse hermed) (»Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)«), mekatroniker i elektroteknik og automation (»Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung«), mekatroniker i elektronik (»Mechatroniker f. Elektronik«), kontor- og it-systemtekniker (»Büro- und EDV-Systemtechnik«), mekatroniker i maskin- og produktionsteknik (»Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik«), mekatroniker i medicinsk udstyr (håndværk i forbindelse hermed) (»Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)«), overfladetekniker (»Oberflächentechnik«), metalformgiver (håndværk i forbindelse hermed) (»Metalldesign (verbundenes Handwerk)«), klejnsmed (»Schlosser«), smed (»Schmied«), landbrugsmaskinmekaniker (»Landmaschinentechnik«), blikkenslager (»Spengler«), kobbersmed (håndværk i forbindelse hermed) (»Kupferschmied (verbundenes Handwerk)«), stenhugger, herunder fremstilling af kunststen og terrazzo (»Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher«), stukkatør og pudser (»Stukkateur und Trockenausbauer«), tømrer (»Tischler«), grafiker (»Modellbauer«), bødker (»Binder«), drejer (»Drechsler«), bådebygger (»Bootsbauer«), billedhugger (håndværk i forbindelse hermed) (»Bildhauer (verbundenes Handwerk)«),

9 Den Europæiske Unions Tidende L 320/11 vulkanisør (»Vulkaniseur«), bøssemager (herunder våbenhandel) (»Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels«), varme-, kulde-, lyd- og brandisolatør (»Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer«), tømrermester (»Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«), der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder en uddannelse på mindst 3 år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, der er foregået dels i en virksomhed, dels på en fagskole, og som afsluttes med en prøve og mindst 1 års teoretisk og praktisk mesteruddannelse. Bestået mesterprøve giver ret til at udøve erhvervet som selvstændig erhvervsdrivende, uddanne lærlinge og benytte titlen mester (»Meister/Maître«).«; 4) I afsnit 4»Tekniske erhverv«udgår overskriften» i Italien:«med tilhørende tekst. II. I bilag III foretages følgende ændringer: Teksten under overskriften»i Nederlandene«affattes således:»de lovregulerede uddannelsesforløb, der svarer til kvalifikationsniveau 3 eller 4 i det nationale centrale register over erhvervsuddannelser, jf. lov om almen uddannelse og erhvervsuddannelse (»Wet educatie en beroepsonderwijs«), eller ældre uddannelser på et tilsvarende kvalifikationsniveau. For niveau 3 og 4 i kvalifikationsstrukturen gælder følgende definitioner: Niveau 3: Ansvar for anvendelsen og kombinationen af de standardiserede procedurer. Kombination eller udvikling af procedurer under hensyn til aktiviteterne i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse eller forberedelse. Evne til at begrunde de pågældende aktiviteter over for kollegerne (uden indbyrdes hierarkisk forhold). Hierarkisk ansvar for at kontrollere og understøtte anvendelsen ved hjælp af andre standardiserede eller automatiske rutineprocedurer. Der er primært tale om erhvervsmæssige kompetencer og kundskaber. Niveau 4: Ansvar for udførelsen af de pålagte arbejdsaktiviteter og for kombinationen eller udviklingen af nye procedurer. Evne til at begrunde de pågældende aktiviteter over for kollegerne (uden indbyrdes hierarkisk forhold). Udtrykkeligt hierarkisk ansvar for planlægningen og/eller forvaltningen og/eller tilrettelæggelsen og/eller udviklingen af den samlede produktionscyklus. Der er tale om kompetencer og kundskaber, som er specialiserede og/eller erhvervsuafhængige. De to niveauer svarer til lovregulerede uddannelsesforløb af en samlet varighed på mindst 15 år, der forudsætter fuldførelse af 8 års grundskole, fulgt af 4 års forberedende erhvervsuddannelse på mellemniveau (VMBO), hvor der kræves fuldførelse af mindst 3 års uddannelse på niveau 3 eller 4 på en fagskole på mellemniveau (MBO), der afsluttes med en prøve. (Varigheden af erhvervsuddannelsen på mellemniveau kan nedsættes fra 3 til 2 år, hvis den pågældende er indehaver af kvalifikationer, som giver adgang til universitetet (14 års forudgående uddannelse) eller højere erhvervsuddannelse (13 års forudgående uddannelse).) De nederlandske myndigheder tilstiller Kommissionen og de øvrige medlemsstater en fortegnelse over de uddannelsesforløb, der berøres af dette bilag.«

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet Revideret notat. Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 737 endelig 2007/0257 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om sikkerhedsregler og -standarder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere