Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens"

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune

2 Indhold_Toc Generelle forhold Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Offentlighed og høring Ikke-teknisk resume Anlægget Dyrehold og Management Lokalisering Energi- og vandforbrug Energiforbrug Vandforbrug Gener Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Forurening Spildevand Husdyrgødning og foder Affald og miljøfarlige stoffer Ammoniak Arealerne Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning Bilag

3 1 Generelle forhold Haderslev Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse efter 11,3 i husdyrgodkendelsesloven 1 på Maugstrupvej 9, 6500 Vojens ved Arne Petersen. Afgørelsen omfatter ikke ændringer af dyrehold eller stalde, men omhandler godkendelse af 58,13 ha nye ejede og forpagtede arealer, samt en samlet vurdering af arealernes påvirkning. Godkendelsen meddeles på de vilkår der fremgår af Bilag 2 Oversigt over vilkår og omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og arealer. Eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende anlægget vil fortsat være gældende. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler evt. skærpes i forhold til denne godkendelse (Se bilag 1). Det er Haderslev Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: Overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat Lever op til kravene om anvendelse af BAT Ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt Ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller af rødlister Ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier Med denne tilladelse har Haderslev Kommune ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning, som for eksempel byggeloven, miljøbeskyttelsesloven eller arbejdsmiljøloven. Jævnfør 15 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2, skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering. Den første revurdering foretages allerede efter 8 år, hvor retsbeskyttelsen udløber, eller senest 4 år efter vedtagelsen af nye BAT konklusioner. Haderslev Kommune forventer at revurdere husdyrbrugets miljøgodkendelse senest i Dette tillæg til miljøgodkendelsen skal revurderes senest i Dato for godkendelse: xx. maj 2015 Lis Nowak Miljømedarbejder Natur og Landbrug, Haderslev Kommune Journal nr.: 14/33745 Kvalitetssikring: Anne-Lene Jørgensen, Haderslev Kommune 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - LBK nr 1486 af 04/12/ i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug BEK nr 1283 af 08/12/2014 3

4 1.1 Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Ansøger Arne Petersen Bedriftsoplysninger Maugstrupvej 9 Maugstrupvej Vojens 6500 Vojens CVR nr CHR nr Konsulent Marina Berndt Matrikler på ejendom Sønderjysk LandboForening Ejerlav Matrikel nr. Billundvej 3 Vojens Ejerlav, Vojens 292a 6500 Vojens / Godkendelsespligt I dette afsnit gøres der rede for, hvorfor projektet er godkendelsespligtigt. Haderslev Kommunes vurdering Projektet vurderes godkendelsespligtigt efter 11,3, da der sker en ændring af de godkendte arealer i miljøgodkendelsen fra 4. marts 2009, idet der tilføres 58,13 ha nye arealer og sker en udskiftning i nogle af de eksisterende arealer. 1.3 Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør Projektets omfang I dette afsnit redegøres kort for projektets omfang. Ansøgers tekst Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra marts Der ansøges om godkendelse af ekstra udbringningsarealer hos Arne Petersen, Maugstrupvej 9, 6500 Vojens. Det drejer sig om mark: 600, 620, 650 (Forpagtet, Henrik Jessen Gl. Stadsevej 7, 6500 Vojens) 661 og 670 (Forpagtet Haderslev Kommune) 660, 680 (ejet) Der vedlagt kort over arealer. I ansøgningen sker der ingen ændringer i dyreholdet, og der etableres ikke nye bygninger. 4

5 Haderslev Kommunes vurdering Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af denne godkendelses vilkår. Ovenstående beskrivelse er kun en kortfattet beskrivelse af projektets omfang, som vil blive beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. Det er kommunens vurdering, at projektet kun omfatter anlæg på den aktuelle ejendom og at denne ikke er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med anlæg på andre ejendomme. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøpåvirkningen, der kommer som følge af udvidelsen på husdyrbruget vurderes ikke at påvirke lokalområdet i negativ retning, jævnfør nærværende miljøgodkendelse. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der er meddelelsespligt. Det er kommunen, der vurderer, om fremtidige ændringer af bedriftens dyrehold eller staldindretning, opførsel af nye stalde eller opbevaringsanlæg skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Udskiftning af arealer samt ændringer i ejerforhold skal ligeledes anmeldes til kommunen. Udnyttelsesfrist Der er ansøgt om, at have to år til at udnytte tillæg til godkendelsen, hvilket stilles som vilkår. Med udnyttet menes her, at der inden fristens udløb er indgået skriftlige forpagtningsaftaler for de relevante arealer samt køb af nye ejede arealer. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i seneste tre år, jf. 33 i husdyrgodkendelsesloven. Vilkår 1) 2) Godkendelsen gives på vilkår af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Tillæg til miljøgodkendelsen bortfalder, hvis der inden for to år fra afgørelsen ikke er indgået skriftlige forpagtningsaftaler for de relevanter arealer, samt køb af nye ejede arealer Tidligere godkendelser I dette afsnit redegøres kort for husdyrbrugets tidligere godkendelser. Ansøgers tekst Miljøgodkendelse fra 4. marts Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at ansøgningsmaterialet tager udgangspunkt i det tidligere tilladte, jævnfør anmeldelse om ændring af dyrehold fra august 2011, hvor ændringen blev vurderet som ikke godkendelsespligtig. 5

6 Dette tillæg til miljøgodkendelse erstatter ikke vilkår stillet i tidligere godkendelse for husdyrbruget fra 4. marts 2009 for så vidt angår anlæg og dyrehold. Vilkår vedrørende arealer, som ændres eller fjernes i kraft af dette tillæg vil blive beskrevet i dette tillæg til miljøgodkendelsen Biaktiviteter I dette afsnit redegøres der for biaktiviteter på husdyrbruget. Ansøgers tekst Der forefindes ingen biaktiviteter på husdyrbruget. Haderslev Kommunes vurdering Da der ikke forefindes biaktiviteter på husdyrbruget stilles der ikke vilkår i forhold hertil Husdyrbrugets ophør I dette afsnit gøres der rede for, hvilke tiltag der planlægges at udføre for at forebygge forurening i forbindelse med husdyrbrugets ophør. Ansøgers tekst Ved ophør af produktionen skal sørges for at gyllekanaler tømmes, beholdere tømmes medmindre de udlejes, hvis de udlejes skal beholderkontrollen opretholdes. Alt foder afhændes til evt. destruktion. Der skal afbrydes for vand og evt. el til staldanlæggene. Alt affald fjernes. Der skal opretholdes rottebekæmpelse medmindre staldanlægget fjernes. Fjernelse af bygninger skal foregå efter forskrifter med sortering af byggeaffaldet. Alle forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder også kemikalier anvendt til desinfektion og vask. Olie/spildolie fra pumper fjernes. Vand og strøm afbrydes til anlægget. Ved ophør af malkekvægsbesætningen forventes markbruget drevet videre almindelig, så dieselolie og andet til maskinparken, forventes anvendt i denne sammenhæng. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag ved husdyrbrugets ophør er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter. Der er stillet vilkår om oprydning i forbindelse med bedriftens ophør, så risiko for forurening og gener i form af for eksempel lugt, fluer og skadedyr begrænses, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. Det er kommunen, som vurderer, om foranstaltningerne er tilstrækkelige og om en tilfredsstillende stand er opnået inden for en rimelig tidsfrist. Gyllebeholdere, der opføres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, skal fjernes når beholderen ikke længere skal anvendes. Følgende vilkår er stillet for at fastholde ansøgers intentioner. Der henvises herudover til miljøgodkendelsen af 4. marts Vilkår 3) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. 6

7 4) Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv. 1.4 Offentlighed og høring I dette afsnit gøres der rede for inddragelsen af offentligheden i forbindelse med denne afgørelse Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer. Høring af parter Det vurderes, at der ikke er naboer, som er berørt af denne afgørelse, eftersom der ikke sker ændringer i dyreholdet eller i staldsystemerne. Det vurderes, at ændringer i transport er af et så begrænset omfang, at det ikke vil påvirke naboer væsentligt. På denne baggrund sker der ikke en høring af ejendommens naboer, men kun af sagens parter. Parter og samt ansøger selv blev orienteret om ansøgningen om miljøgodkendelse den xx. april 2015 med en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Der indkom følgende bemærkninger: xxxx Bemærkningerne gav anledning til følgende ændringer: xxxx Offentliggørelse og klagevejledning Tillæg til miljøgodkendelsen af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens i henhold til 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, vil blive annonceret på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være modtaget senest xxxdag den xx. maj Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked om kommunen har modtaget klager. Det er muligt for enhver med individuel væsentlig interesse i en sag at påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller Haderslev 7

8 Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En klage over miljøgodkendelsen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Udnyttelse af miljøgodkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, der er fastsat i denne godkendelse. Udnyttelsen af miljøgodkendelsen sker på eget ansvar, idet Natur- og Miljøklagenævnet i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Husdyrgodkendelsesloven. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter miljøgodkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens 7 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune på Underretning Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende: Til implicerede parter: Arne Petersen, Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Johan Schmidt, Kastvråvej 9, 6500 Vojens (lejer af stald på Maugstrupvej 9) Henrik Jessen Gammel Stadsvej 7, 6500 Vojens (bortforpagter arealer) Haderslev Kommune, (bortforpagter arealer) Jegerup Vandvæk, v. Anker Stark, Øster Engvej 4, Jegerup, 6500 Vojens Vojens Vandværk, v. Provas, Styding Vandværk, v. Hans Michaelsen, Ribevej 7, Styding, 6500 Vojens Som med vedhæftet fil: Ansøgers konsulent: Marina Berndt, SLF Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Det Økologiske råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Som med link til kommunens hjemmeside: Embedslægerne i Region Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup 8

9 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K. Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens Lokalafd. Danmarks Sportsfiskerforbund, Tom Donbæk, Vestergade 25, 6510 Gram Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev Ikke-teknisk resume Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke-teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra marts Der ansøges om godkendelse af ekstra udbringningsarealer hos Arne Petersen, Maugstrupvej 9, 6500 Vojens. Det drejer sig om mark: 600, 620, 650 (Forpagtet, Henrik Jessen Gl. Stadsevej 7, 6500 Vojens) 661 og 670 (Forpagtet Haderslev Kommune) 660, 680 (ejet) Der vedlagt kort over arealer. Endvidere er der også ønskes fjernelse af vilkår angående etableringen af 38 % ekstra efterafgrøder. Nitratudvaskningen på arealer i nitratfølsomme indvindingsområder ikke forøges i forhold til nudrift. I ansøgningen sker der ingen ændringer i dyreholdet, og der etableres ikke nye bygninger. 9

10 2 Anlægget 2.1 Dyrehold og Management I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige staldteknologi på husdyrbruget. Haderslev Kommunes vurdering Da der ikke sker ændringer ved dyrehold eller stalde vurderes der ikke på anlægget eller bedste anvendelige staldteknologi. Der henvises til miljøgodkendelsen af 4. marts Lokalisering I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens 6 og 8 er overholdt og at projektet ikke har nogle landskabelige indvirkninger, da der ikke sker nogle ændringer af bygningsmassen i forhold til miljøgodkendelsen fra 4. marts Energi- og vandforbrug I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets energi- og vandforbrug, som ses i forhold til BAT, på hvilken baggrund det vurderes om der er grund til at implementere teknik eller management, som kan nedsætte forbruget Energiforbrug Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug. Ansøgers tekst Der vil være en mindre stigning af energiforbruget i forbindelse med jordarbejdet. Ansøger har fokus på at minimere antal transporter. Ved at køre i samme faste spor i marken opnås generelt en løsere jordstruktur og mindre energibehov ved jordbearbejdning. Transport udgør en stor post i forbruget af energi i jordbruget, og en optimal planlægning af kørslen kan medvirke til at mindske energiforbruget. Store sammenhængende marker dyrket med samme afgrøde kan mindske energiforbruget. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af energiforbrugende installationer er at betragte som BAT. Energiforbrug til den almindelige markdrift og planteproduktion og herunder maskiner og køretøjer, der er knyttet hertil, er ikke dog omfattet jævnfør miljøstyrelsensvejledning. Der stilles ikke nye vilkår til husdyrbrugets energiforbrug i dette tillæg, da dette kun vedrører ændring af udbringningsarealer. 10

11 2.3.2 Vandforbrug Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug. Ansøgers tekst Vand kommer fra privat boring. Der vil være en mindre stigning i vandforbruget til markvanding. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan. I planen tages der hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af vandforbruget er at betragte som BAT. Haderslev Kommune har gjort ansøger opmærksom på, at der kan være krav om en ny indvindingstilladelse til indvinding af vand til vanding. Tilsvarende med ejendommens energiforbrug, så stilles der ikke nye vilkår til husdyrbrugets vandforbrug, da dette tillæg kun omfatter ændring af arealer. 2.4 Gener I dette afsnit beskrives de gener, der kan være forbundet med produktionen af husdyr på bedriften og med arbejdet på udbringningsarealerne. Det vurderes hvorledes disse gener kan minimeres Lugt Haderslev Kommunes vurdering Idet at der ikke sker nogen ændringer af dyreholdet henvises der til miljøgodkendelsen fra 4. marts Støj Ansøgers tekst Transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel. Udbringning sker så vidt muligt på hverdage indenfor normal arbejdstid. Der forventes ikke forøgelse af støjgener som følge af ændret transport ved ændring af arealer. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at støjen forbundet med driften ikke vil ændre sig væsentligt på baggrund af en ændring af udbringningsarealerne. Der henvises til vilkår 47, 48 og 49 i miljøgodkendelsen fra 4. marts Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til at begrænse støj Lys Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes ikke at der sker ændringer i lysgener på ejendommen som følge af en ændring af udbringningsarealerne. Der henvises til vilkår 8, 9 og 10 i miljøgodkendelsen fra 4. marts Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til at begrænse lysgener. 11

12 2.4.4 Fluer og skadedyr Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at en ændring af udbringningsarealer ikke vil have nogen indflydelse på omfanget af fluer og skader på husdyrbruget. Der henvises derfor til vilkår 59 og 60 i miljøgodkendelsen af 4. marts Haderslev Kommune gør opmærksom på, at Statens Skadedyrslaboratorium i dag er erstattet af Skadedyrslaboratoriet, Århus Universitet, Institut for Agroøkologi. Deres nyeste retningslinjer findes her; Støv Ansøgers tekst Der kan opstå støvgener ved levering af foder/indblæsning i silo, kørsel på grusveje, høstarbejde og lign. Det vurderes dog primært at være lokalt på ejendommen, og ikke en væsentlig gene for de omkringboende eller trafikanter. Støvgener må også påregnes i kortere perioder under høstarbejdet. Der vurderes dog ikke at være tale om støvgener af væsentlig karakter, som ligger udover det forventelige. I tørre perioder kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og af lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter. Der kan især i tørre perioder forekomme støv fra ejendommen ved færdsel med køretøjer. Der henvises til god landmandspraksis, dvs., at for at begrænse støvgener skal al transport til og fra bedriften foregå ved hensynsfuld kørsel samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Generelt forventes der ikke støvgener på ejendommen eller i forbindelse med transporter. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse, at ændringen af udbringningsarealerne ikke vil give væsentlige flere støvgener. Der henvises til vilkår 50 i i miljøgodkendelsen fra 4. marts Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til at begrænse støv Transport Ansøgers tekst Antal transporter med husdyrgødning er uændret. Der sker en lille stigning i antal transporter i forbindelse med jordarbejder på de nye arealer. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at der ikke sker nogle ændringer i ind- og udkørsler fra ejendommen. Den mindre stigning af transporter i forbindelse med jordarbejder vurderes ikke at medføre væsentlige gener for beboere i lokalområdet. Der stilles ingen særlige vilkår i forhold til transport i forbindelse med dette tillæg, men der henvises til vilkår 61 og 62 i miljøgodkendelsen fra 4. marts

13 2.5 Forurening I dette afsnit beskrives den forurening, der kan være forbundet med husdyrbruget og det vurderes om der er fremkommet nye oplysninger, som gør at der er utilsigtet forurening forbundet med en uændret drift af husdyrbruget Spildevand Haderslev Kommunes vurdering Der kan være en mindre stigning i omfanget af vaskevand i forbindelse med at markarbejdet ved ændring af udbringningsarealer også ændres. Det vurderes dog, at være så lille en stigning, at det er uden betydning. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår, men henvises til miljøgodkendelsen af 4. marts 2009 og til husdyrgødningsbekendtgørelsen Husdyrgødning og foder Haderslev Kommunes vurdering Da der ikke sker nogen ændring i dyrehold, stalde eller opbevaring af husdyrgødning i forbindelse med dette tillæg henvises der til miljøgodkendelsen af 4. marts Affald og miljøfarlige stoffer Haderslev Kommunes vurdering I forhold til at arealerne ændres kan der også ske en ændring i mængden af affald og miljøfarlige stoffer. Det vurderes dog, at disse ændringer er begrænsede. Der henvises derfor til miljøgodkendelsen af 4. marts Vilkår vedrører her olie- og kemikaler, vilkår vedrører affaldshåndteringen. Herudover henvises der til at Haderslev Kommunes Affaldsregulativ skal overholdes. S Ammoniak Haderslev Kommunes vurdering Ammoniaktab fra staldene ændres ikke, da hverken dyrehold eller stald ændres. Af denne årsag stilles der heller ikke nye krav til overholdelse af de vejledende emmissionsgrænseværdier for ammoniak gennem BAT tiltag. Da der ikke sker en ændring af stalde eller dyrehold vurderes der heller ikke på ammoniakpåvirkningen af natur fra staldene, da denne forventes uændret. Der henvises til miljøgodkendelsen af 4. marts 2009 og de vilkår der er stillet her. 13

14 3 Arealerne 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Ansøgers tekst Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes at de 143,9 ha udbringningsarealer, som vist på Bilag 10a Udbringningsarealer, udgør et tilstrækkeligt harmoniareal for produktionen på 196,74 DE. Der udbringes med 1,7 DE/ha. 14

15 Haderslev Kommune har konstateret at der ikke indgår arealer der er omfattet af randzoneloven i udbringningsarealerne. I følge 1 i Randzoneloven 3 gælder det, at der i en zone på 9 m fra vandløb ikke må foretages gødning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning. Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsen 4 forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning i en bræmme på 20 meter til vandløb, hvor terrænet hælder mere end 6 grader. Haderslev Kommune har konstateret at der ikke i udbringningsarealerne indgår arealer der hælder mere end 6 grader og ligger i en afstand der er mindre end 20 m fra vandløb, se bilag 7. Som det fremgår af bilag 8 er der ingen konflikter med fredede fortidsminder, sten- eller jorddiger. Det er oplyst, at der anvendes sædskifte K4 og at der ikke anvendes ekstra efterafgrøder end der stilles som krav fra plantedirektoratet. Der er heller ikke eller reduceret kvælstofnorm. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at en ændring af arealer skal anmeldes som det beskrives i afsnit 1. Generelle forhold. 3.2 Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Ansøgers tekst 3 Bekendtgørelse af Lov om randzoner LBK nr 894 af 15/07/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/

16 Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune stiller vilkår til mængden af husdyrgødning, angivet som antal DE pr i forhold til gældende dyretype, på baggrund af det ansøgte. Vilkåret stilles for at sikre, at mængden af husdyrgødning som udbringes på bedriftens arealer ikke overstiger de mængder, der ligger til grund for vurderingen bag denne miljøgodkendelse. Vi gør opmærksom på, at antal DE er opgivet ud fra gældende omregningsfaktor 5 på godkendelsestidspunktet. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der foreligge dokumentation for at vilkår er overholdt. Denne dokumentation kan være i form af gødningsregnskaber, som skal kunne fremvises for de seneste fem år. Vilkår 5) Der må udbringes husdyrgødning fra højst 196,74 DE på bedriften fra kvæg 6. Dette kan omfatte følgende typer husdyrgødning: 46,77 DE fra dybstrøelse og 149,96 DE fra kvæggylle. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste fem år, for eksempel i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 5 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. BEK nr 853 af 30/06/ Beregnet efter Bilag 1 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. BEK nr 853 af 30/06/

17 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Ansøgers tekst Haderslev Kommunes vurdering Beskyttelsesniveau for nitrat Ingen af udbringningsarealerne ligger i nitratklasser identificeret ud fra kvælstofreduktionspotentiale og oplande til sårbare og meget sårbare Natura 2000 områder se bilag 6. Udvaskning af nitrat til nitratfølsomt Natura 2000 opland Udbringningsarealerne ligger dels i oplandet Knude Dyb og dels i oplandet til Haderslev Fjord, der leder til henholdsvis Natura 2000 området Vadehavet og Natura 2000 området Lillebælt. Begge oplande er ikke med stigende dyretryk jævnfør de seneste opgørelser fra efteråret Der stilles derfor ikke krav om planteavlsniveau. Der er i ansøgers beregninger redegjort for, at udvaskningen lever op til planteavlsniveau uden virkemidler. Idet at DE reel er 76,6 kgn/ha og DE max er 78,1 kgn/ha. Idet DE reel er mindre end DE max er udvaskningen til overfladevande overholdt. Vandløb og søer Der vurderes ikke, at være risiko for udvaskning af nitrat til vandløb eller søer over 100 m 2, da randzonerne lader til at være overholdt på de angivne udbringningsarealer og der ikke er skrånende arealer på mere end 6 grader. 17

18 3.4 Nitrat (grundvand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til grundvand. Ansøgers tekst Der er indsendt et fiktivt ansøgningsskema 73421, hvor dyrehold er angivet som det var tilladt inden den oprindelige miljøgodkendelse af 4. marts Beregning af nitrat udvaskningen viser, at det ændrede dyrehold i forbindelse med anmeldelsen i 2011 ikke har haft en indflydelse på udvaskningen at nitrat. 18

19 Haderslev Kommunes vurdering Alle udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomme indvindingsområde, som det fregår af bilag 6, hvorfor nitratudvaskningen til grundvand skal vurderes. Ansøger har indsendt udvaskningsberegninger, der baseres på nitratudvaskning fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN viser en udvaskning på mg nitrat/l ved det tilladte dyrehold. Dette er lavere end udvaskningen fra et planteavlsbrug. I miljøgodkendelsen fra 4. marts 2009 er der stillet vilkår om 50 mg/l. Der blev anvendt 38 % ekstra efterafgrøder udover plantedirektoratets krav for at kunne nedbringe udvaskningen til 49 mg/l. Arne Petersen har ansøgt om, at kravet om 38 % efterafgrøder fjernes i forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse. Der er indsendt supplerende udvaskningsberegninger, hvor nudriften er angivet det tilladte dyrehold fra VVM screeningen på 108 malkekøer, 35 kalve (0-6 mdr.) og 100 opdræt (6-28 mdr.) og hvor ansøgt drift er angivet som det nuværende tilladte dyrehold på 39 malkekøer, 90 kalve (2-6 mdr.) og 254 opdræt (6-26 mdr.), jf. anmeldelsen af et ændret dyrehold, der blev afgjort som ikke-godkendelsespligtig den 8. august

20 Haderslev Kommune har henvendt sig til Miljøstyrelsens Helpdesk for at få afklaret kravene til udvaskningen af nitrat til grundvand. Miljøstyrelsen har den 9. april 2014 svaret, at de vurderer, at alle miljøforhold skal vurderes ved et tillæg til miljøgodkendelse med udgangspunkt i situationen før godkendelsen blev givet. I dette tilfælde før De henviser i denne sammenhæng til husdyrgodkendelseslovens 26, stk. 2 og konkretiserer, at kommunen godt kan ændre det eksuisterende vilkår i miljøgodkendelsen om en maksimal udvaskning på 50 mg/l, hvis der ikke sker en stigning i udvaskningen i forhold til den situation, der var før nuværende miljøgodkendelse blev givet i Arealerne vurderes derfor til at leve op til beskyttelsesniveauet efter de gældende regler og der stilles ikke vilkår om ekstra efterafgrøder for at nedbringe udvaskningen af nitrat yderligere end til planteavlsniveau. 20

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere