Tillæg nr. 1 til 12 MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1 til 12 MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Dueholm v/martin Nørgård Rasmussen Dueholmvej Skive Dato: Sagsnr.: P Henv. til: Brian Daniel Bak Natur og Miljø Direkte tlf.: Afdeling tlf.: Tillæg nr. 1 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbruget Dueholm Dueholmvej 2, 7800 Skive Beliggende på matr. nr. 1a Dueholm Gde., Sevel MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL LOV NR AF 4. DECEM- BER 2009 OM MILJØGODKENDELSE M.V. AF HUSDYRBRUG.

2 Indholdsfortegnelse STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN... 3 IKKE TEKNISK RESUMÉ... 4 MEDDELELSE OM GODKENDELSE... 5 MILJØGODKENDELSENS VILKÅR... 6 GENERELLE FORHOLD... 6 Dokumentation... 6 Udnyttelse af godkendelse... 6 HUSDYRBRUGETS ANLÆG... 6 Det ansøgte husdyrhold... 6 Stalde... 7 OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD... 8 KLAGEVEJLEDNING... 8 OFFENTLIGGØRELSE... 8 RETSBESKYTTELSE... 9 UDNYTTELSE AF GODKENDELSEN... 9 OPLYSNINGER OM GRUNDLAG FOR MILJØGODKENDELSEN MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING GENERELLE FORHOLD Ansøger og ejerforhold Lokalisering og planmæssige forhold Landskabelige og kulturhistoriske områder HUSDYRBRUGETS ANLÆG Det ansøgte husdyrhold og stalde Valg af BAT-teknologi i staldanlæg BAT emissionsgrænseværdier for ammoniak Opbevaring af husdyrgødning Opbevaring af dybstrøelse og fast gødning Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Ammoniak Lugt HOLSTEBRO KOMMUNES SAMLEDE VURDERING AF HUSDYRBRUGET BILAG BILAG 1 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED BILAG 2 STALDOVERSIGT... 22

3 Stamblad for virksomheden Godkendelsesdato: Godkendelse hjemmel, lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Husdyrbrugets navn, jf. CVR Dueholm v/martin Nørgård Rasmussen CVR-nr. / P-nr / Husdyrbrugets adresse Dueholmvej 2, 7800 Skive Husdyrbrugets telefonnumre Husdyrbrugets kontaktperson(er) Martin Rasmussen Husdyrbrugets Matrikel 1a Dueholm Gde., Sevel CHR Byggetilladelse Såfremt projektet omfatter udvidelser i form af byggeri ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos kommunen - Byggeri og Ejendomme. Ejendomsnr Husdyrgodkendelsesskema nummer Husdyrbrugets konsulent Trine Villumsen, Heden og Fjorden, Birk Centerpark 24, Godkendelses- og tilsynsmyndighed Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Tlf Sagsnummer P

4 Ikke teknisk resumé Holstebro Kommune har den modtaget ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Dueholmvej 2, 7800 Skive. Husdyrbruget er miljøgodkendt i henhold til husdyrlovens 12 med miljøgodkendelse af Forhold der ikke ændres, er ikke behandlet i dette tillæg, og husdyrbrugets miljøforhold er derfor stadig reguleret i eksisterende godkendelse af Formålet med dette tillæg er at ændre gulvtypen i den eksisterende kostald. Den eksisterende kostald ændres fra sengestald med spaltegulv kanal, bagskyl eller ringkanal til sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2. time. Der foretages også en mindre justering i dyreholdets sammensætning og opstaldning. Antallet af malkekøer reduceres fra 276 til 268, og antallet af kvier reduceres fra 30 til 20 og med ændrede aldersgrupper. I hovedgodkendelsen er der ikke ansøgt om dyr i den tidligere kviestald, da denne er ansøgt som foderlade. Ansøger har oplyst, at dette er en fejl, og denne er derfor ansøgt som goldkostald med 30 stipladser. Der er i godkendelsen fra 2010 givet tilladelse til at opføre en ny kostald til 60 køer, der er i 2013 givet tilladelse til en stald med 87 stipladser inden for rammerne af velfærdsordningen. Denne ændring er inddraget i tillægget. Samlet set sker der en reduktion i dyreholdet på 19 dyreenheder. Udkast til miljøgodkendelse har ikke været i 3 ugers høring hos naboer, da ændringerne ikke vurderes at have betydning for påvirkningen af omgivelserne visuelt, lugt- eller støjmæssigt.

5 Meddelelse om godkendelse Husdyrbruget er omfattet af 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Holstebro Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbrugets forhold til det eksterne miljø. Godkendelsen omfatter aktiviteter, der hører under husdyrbruget. Der drives ikke bivirksomhed på husdyrbruget. På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering meddeler Holstebro Kommune godkendelse til renovering af gulvtypen i eksisterende kostald samt ændret opstaldning af en række dyretyper på husdyrbruget matr. nr. 1a Dueholm Gde., Sevel, beliggende Dueholmvej 2, 7800 Skive. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse bygger på husdyrbrugets ansøgning, tilsyn på husdyrbruget og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøklagenævnets afgørelser og Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer. Tillægget til miljøgodkendelse fastlægger sammen med hovedmiljøgodkendelse af de vilkår, der er gældende for husdyrbruget. På Holstebro Kommunes vegne Brian Daniel Bak Fagkoordinator

6 Miljøgodkendelsens vilkår Generelle forhold 1. Vilkår 9, 10 og 18 i hovedmiljøgodkendelse af ophæves. Dokumentation 2. Vilkårene i miljøgodkendelse af er gældende for det ansøgte projekt. 3. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne godkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet. Udnyttelse af godkendelse 4. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Husdyrbrugets anlæg Det ansøgte husdyrhold Den godkendte produktion gælder antallet af dyr (indenfor de angivne alders- eller vægtintervaller). Antallet af dyreenheder er således kun retningsgivende for godkendelsestypen. 5. Husdyrbruget har pr. planår (1/8-31/7) maksimalt godkendelse til følgende dyrehold: Dyretype og vægt-/ alderskorrektion Antal DE Malkeko, tung race, norm. mælkeydelse ,77 Kvie/stud, tung race (12-15 mdr.) 10 6,37 Kvie/stud, tung race (25-28 mdr.) 10 4,28 Småkalv, tung race (0-5 mdr.) 55 14,39 Tyrekalv, tung race (45-80 kg) 100 2,29 Ialt 387,10

7 Stalde 6. Dyreholdet skal etableres i nedenstående staldanlæg og staldsystemer Stald nr. Staldnavn Dyreart/type og evt. vægtkorrektion Antal Staldsystem Kvie (12-15 mdr.) 10 Sengestald med spalter kanal, bagskyl eller ringkanal - insemineringsområde ST Sengestald med fast gulv, 2 % hældning, Eksisterende Malkeko, st. race. 105 skrabning hver 2. time Kostald Malkeko, st. race. 30 Kvie, st. race (25-28 Dybstrøelse hele arealet 10 mdr.) ST Goldkostald Malkeko, st. race 30 Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv ST Ny kostald Malkeko, st. race. 87 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time ST Stald til goldkøer Malkeko, st. race. 16 Dybstrøelse hele arealet ST Kalvehytter Småkalv, st. race (0-5 mdr.) 55 Tyrekalv, tung race (45-80 kg.) 100 Dybstrøelse hele arealet 7. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 8. Stipladser i eksisterende kostald (ST ) og ny kostald (ST ) etableret som sengestald med 2 % hældning og skrabning hver 2. time, jvf. teknologiblad: Staldindretning Faste drænede gulve, dateret den er omfattet af vilkår i hovedmiljøgodkendelse af

8 Offentliggørelse og generelle forhold Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Fristen for at klage over afgørelsen er den , kl. 14:00. Klagen kan indsendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, skal du søge på Klag til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor du vil blive guidet igennem klageprocessen. Alternativt kan du fremsende en skriftlig klage til Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro eller på Holstebro Kommune vil herefter indtaste din klage i klageportalen. Holstebro Kommune behandler og videresender din klage direkte i klageportalen. Der opkræves et klagegebyr på 500 kr. for behandling af klagen. Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at du har adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Søgsmål Søgsmål til prøvelse ved domstolene af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Offentliggørelse Afgørelsen sendes til: Martin Rasmussen, Dueholmvej 2, 7800 Skive (ansøger). Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til: Trine Villumsen, Heden og Fjorden, Birk Centerpark 24, (ansøgers rådgiver) Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Det Økologiske Råd, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Holstebro Museum, CVR: , P-nr: (Myndighed)

9 Kulturarvsstyrelsen, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Naturfredningsforening - lokalafdeling Holstebro, CVR:, P-nr:, -, (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Jens Ole Nielsen, CVR:, P-nr:, Hagevej 14, 6990 Ulfborg, E- mail: (Interesseorganisation) 3 ugers høring af naboer Udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af har ikke været sendt i 3 ugers høring ved naboer. Tillægget ændrer ikke ved den allerede godkendte bygningsmasse eller forhold, der øger lugt, støj eller lignende forhold, der kunne være til gene for naboerne. Ændringer er af mere teknisk karakter, og der sker en mindre nedjustering af dyreholdet. Holstebro Kommune har derfor skønnet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Retsbeskyttelse Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse omfatter de dele af produktionen på adressen Dueholmvej 2, 7800 Skive, der er nævnt og behandlet i ansøgningen. I 8 år efter tillæggets offentliggørelse er tillægget omfattet af retsbeskyttelse. Holstebro Kommune kan derfor ikke tage tillægget op til revurdering indenfor de 8 år. Holstebro Kommune kan dog tage tillægget op til revurdering indenfor de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. 40 stk. 2 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af tillægget. Tillægget skal, jf. 40 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år - dvs. i år Det skal bemærkes, at tilsynsmyndigheden altid kan revidere vilkårene i et tillæg, jf. lovens 53 stk. 2, for at forbedre husdyrbrugets egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Tillægget træder i kraft den Opmærksomheden henledes på, at såfremt afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tillægget eller helt at ophæve tillægget. Udnyttelse af godkendelsen Dette tillæg bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 år fra offentliggørelse.

10 Hvis tillægget ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med mindre andet fremgår af tillægget. Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. Oplysninger om grundlag for miljøgodkendelsen Tillæggets er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og bl.a. følgende af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer: Miljøstyrelsens teknologiliste Miljøstyrelsens teknologiblade Vejledning nr. 1027/2007 om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt supplerende tillægsvejledninger. Udover vilkårene i dette tillæg er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og forordninger hvis disse regler er skærpede i forhold til vilkårene i denne godkendelse. Husdyrbruget har pligt til at kende og overholde gældende lovgivning, samt eventuelle revisioner og ændringer i den gældende lovgivning. Gældende love og regler kan bl.a. findes på

11 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Generelle forhold Den miljøtekniske beskrivelse er fra den fremsendte ansøgning herunder fremsendte supplerende oplysninger. Den miljøtekniske vurdering er Holstebro Kommunes redegørelse for, og vurdering af, om forudsætningerne for at meddele tillæg til miljøgodkendelse er opfyldt. Dvs. at tillægget er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses. Godkendelsesmyndigheden kan meddele tillæg efter lovens 12, hvis den finder det godtgjort, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Ved vurderingen af, om husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, skal det sikres, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning, finder sted, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.), at hensynet til de landskabelige værdier er varetaget, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, at til- og frakørsel til husdyrbruget vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Nedenstående vil bedriftens aktiviteter blive vurderet iht. ovenstående i det omfang, det er relevant. Ansøger og ejerforhold Martin Rasmussen ejer og driver husdyrbruget på Dueholmvej 2, 7800 Skive under CVR nr Husdyrbruget drives sammen med husdyrbruget på Røjbækvej 2, 7540 Haderup. Dueholmvej 2 er hovedejendommen, hvor malkekøerne opstaldes,

12 mens ungdyropdræt opstaldes på Røjbækvej 2. Den drifts- og miljøansvarlige på husdyrbruget er Martin Rasmussen. Den drifts- og miljøansvarlige har pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om godkendelsens vilkår for den del af driften, som de arbejder med. Der er i hovedmiljøgodkendelsen stillet vilkår om, at ændringer i ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage. Lokalisering og planmæssige forhold Husdyrbruget ligger ca. 900 meter vest for Vridsted og ca. 2,8 kilometer syd for Mogenstrup. I området øst og vest for husdyrbruget ligger skov- og naturområder, blandt andet Øster Hjelm Hede, Stubberkloster Plantage og Karup Å-systemet. Husdyrbrugets beliggenhed fremgår af bilag 1. Zonestatus: Lokalplan: Kommuneplan: Husdyrbruget er placeret i landzone. Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet. Husdyrbruget er beliggende i værdifuldt landbrugsområde. Der bliver ikke opført nye bygninger i forbindelse med det ansøgte. Tillægget indeholder renovering af staldgulv i eksisterende kostald samt ændret anvendelse af den tidligere kviestald, der i 2010 blev ansøgt som foderhus. Denne bygning bliver med meddelelsen af dette tillæg konverteret goldkostald. Samlet vurdering Det vurderes, at ændringen af husdyrbruget i form af ændret anvendelse af den tidligere foderlade som goldkostald opfylder afstandskravene i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug: 6 og 20: Afstande til nabobebyggelse, byzone- eller sommerhusområde, samlet bebyggelse og blandet bolig og erhverv mv. 7: Afstande til beskyttede naturtyper (højmoser, lobeliesø, hede større 10 ha, overdrev, større end 10 ha, heder, overdrev og ammoniakfølsomme søer) beliggende indenfor international naturbeskyttelsesområder). 8: Afstandskrav til vandløb, vandindvindingsanlæg offentlig og privat fællesvej og egen beboelse. Landskabelige og kulturhistoriske områder Der er ikke foretaget en landskabelig vurdering, da der ikke etableres nye bygninger. Herudover er det Holstebro Kommunes vurdering, at tillægget ikke ændrer forholdene væsentligt siden de landskabelige vurderinger i 12 miljøgodkendelse af samt i afgørelse om velfærdsudvidelse og ikke godkendelsespligt ved ændring af staldplacering på Dueholmvej 2, 7800 Skive meddelt den

13 Husdyrbrugets anlæg Det ansøgte husdyrhold og stalde Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af ændrer primært staldgulvet i den eksisterende kostald fra sengebåsestald med spalter og ringkanaler med børsterobot til sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2. time. I 2013 anmeldte husdyrbruget en ny velfærdsstald (Ny kostald) med plads til 87 malkekøer. Nudrift er korrigeret i henhold til det anmeldte projekt. Det anmeldte projekt har medført et behov for en mindre justeringer af dyreholdet placering, jvf. skema 1. I forbindelse hermed etableres der en goldkostald i den tidligere kviestald (ST ), der hidtil har været anvendt som foderhus, jvf. bilag 2. Skema 1. Husdyrholdets sammensætning i relation til dyretyper, antal, vægt- og aldersklasser samt staldsystem. Dyreart/type og Nudrift drift Ansøgt drift Stald nr. Staldnavn evt. vægtkorrektion Staldsystem Antal DE Antal DE Malkeko, st. race ,76 Sengestald med spalter kanal, Kvie (25-28 mdr.) 30 19,10 bagskyl eller ringkanal - insemineringsområde Kvie (12-15 mdr.) 10 4,28 opretholdes ST Eksisterende Kostald Malkeko, st. race ,96 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time ST ST ST ST ST Goldkostald Kælvningsbokse Ny kostald (anmeldelse 2013) Stald til goldkøer Kalvehytter Malkeko, st. race ,27 Kvie, st. race (25-28 mdr.) 10 6,37 Malkeko, st. race 30 40,27 Dybstrøelse hele arealet Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv Malkeko, st. race ,48 Dybstrøelse hele arealet Malkeko, st. race , ,79 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time Malkeko, st. race , ,48 Dybstrøelse hele arealet Småkalv, st. race (0-5 mdr.) Tyrekalv, tung race (45-80 kg.) 55 14, , , ,29 406,29 387,10 Dybstrøelse hele arealet Som følge af det ansøgte ophæves vilkår 9 i hovedmiljøgodkendelse af , og erstattes af vilkår til ovenstående produktion. Vilkår 10 om skraberobotter i eksisterende kostald (ST ) ophæves, da staldgulvet ændres. Det stilles i stedet driftsvilkår til eksisterende kostald (ST ) svarende til vilkårene stillet til Ny kostald (ST ). Vilkår 18 vedr. dybstrøelsesafsnit ophæves, og erstattes af et nyt vilkår, der omfatter alle dybstrøelsesafsnit. Valg af BAT-teknologi i staldanlæg Kravet om renere og bedste tilgængelige teknik (BAT) er at betragte som en generel ikke-stedbunden branchenorm. Dette betyder, at omgivelserne ikke influerer på fastlæggelsen af BAT. Særligt med begrebet tilgængelig teknik menes, at teknikken under afvejning af økonomiske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. Der ligger her i termen tilgængelig indbygget en afvej-

14 ning mellem mål og midler, men vel og mærke afvejet på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau. BAT i relation til management, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, ressourceforbrug etc. er behandlet i hovedgodkendelsen. BAT i relation til ammoniakfordampning ændrer sig grundet det ansøgte, og er derfor behandlet i det følgende afsnit. BAT emissionsgrænseværdier for ammoniak Ansøger BAT-redegørelse Ansøger har beregnet et BAT-ammoniakemissionsniveau svarende til kg N/år for bedriften jvf. skema 2 med nedenstående ledsagende bemærkninger. Skema 2. Ansøgers beregning af BAT niveau for husdyrbruget. Stald Dyrehold Staldtype Antal Vejl. emissiongrænseværdi, kg N/dyr Eksisterende kostald Køer, st. race Kvier, st. race mdr Sengestald fast gulv, 2 % hældning Sengestald med spaltegulv, kanal Emission, total, kg N 105 7,31 767, ,36, der korrigeres for alder til 4,83 48,30 Kvier, st. race 25- Dybstrøelse* 1 10 Aktuelle værdi 47,96 28 mdr Køer, st. race Dybstrøelse* ,04 301,20 30 Aktuel værdi 362,22 Goldkostald Køer, st. race Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv* 2 Kalvehytter Kalve, st. race, 0- Dybstrøelse 55 Aktuel værdi 100,64 5 mdr Tyrekalve, st. race Dybstrøelse 100 Aktuel værdi 12, kg. Stald til Køer, st. race Dybstrøelse 16 10,04 160,64 Goldkøer Ny Kostald fase II (2010) Køer, st. race Sengestald fast gulv, 2 % 87 7,31 635,97 hældning I alt 2.436,62 I den eksisterende kostald renoveres stalden til faste drænede gulve, og et velfærdsareal med dybstrøelse. Korrektion for alder, løbekvier: 5,36*((((12+15)*0,0729)+1,939)/4,34) =4,83 * 1I forbindelse med renovering af eksisterende stald etableres et velfærdsafsnit for højdrægtige dyr, nykælvere og køer der er på aflastning. Disse dyregrupper er de mest følsomme på ejendommen og der etableres dybstrøelse i hele arealet, da det i praksis ikke er hensigtsmæssigt at kombinere dybstrøelse med faste drænede gulve ved foderbordet, hvor en skraber ikke kan køre udenom et dyr der er fx har lagt sig på gangarealet med mælkefeber.

15 I helpdesksvar fra 21. september 2012 er anført at for opdræt, samt i højdrægtighedsområder og syge- og kælvningsbokse kan et system med dybstrøelse i hele arealet opfylde BAT. Det fremgår endvidere, at for kvier gælder krav om 100 % direkte udbringning kun for opdræt, der er på græs i sommerhalvåret. Det vurderes således, at BAT for dybstrøelse i den renoverede stald kan fastlægges med udgangspunkt i, at dybstrøelse på hele arealet er BAT for både køer og kvier. * 2 For gulvtype dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv findes ingen BAT-niveau fastlagt af Miljøstyrelsen. Der er heller ingen BAT-niveau for fast gulv så man af den vej kan kombinere sig frem til BAT-niveauet. Af den årsag er den aktuelle ammoniakfordampning fra gulvtypen anført som BAT-niveauet i tabellen. Den vejledende emissionsgrænseværdi er 2436,62 kg N/år. Den aktuelle ammoniakemission er 2448,35 kg N/år. Det generelle ammoniakreduktionskrav er umiddelbart overskredet med 11,73 kg N/år. Årsagen til overskridelsen skal primært findes hos de 10 kvier mdr, for disse er det generelle ammoniakreduktionskrav 48,30 kg N/år, mens det faktiske ammoniaktab er 57,25 kg N/år, dvs. det generelle ammoniakreduktionskrav overskrides med 8,95 kg. De øvrige overskridelser beror på afrundinger og ændrede emissioner i forhold til 2011 hvor de vejledende emissionsgrænseværdier blev fastlagt. Således er overskridelsen for køer på faste drænede gulve 0,2 kg N/år på grund af afrundinger, mens overskridelsen for køer på dybstrøelse er 2,58 kg, da den faktiske emission ikke længere er 10,04 kg N/ko/år som i vejledningen fra 2011, men derimod 10,10 kg N/ko/år. På baggrund af ovenstående vurderes at den reelle emissionsoverskridelse er 8,95 kg. Det er vanskeligt at forestille sig, at det vil kunne laves mange ammoniakreducerende tiltag for denne dyregruppe for 900 kr om året. BAT tilvalg Den nye stald til køer og ungdyr opføres med faste drænede gulve. Holstebro Kommunes vurdering Holstebro Kommune er generelt enig i ansøgers beregning af BAT ammoniakemissionsniveauet. Ansøger anfører i ansøgningen, at der er i den oprindelige godkendelse anført, at der ikke er dyr i den tidligere ungdyrstald, den skulle ændres til foderlade. Der er tale om en fejl, der har hele tiden været 30 goldkøer i staldafsnittet, og det er der fortsat. Holstebro Kommune skal hertil bemærke, at det i miljøgodkendelsen anførte er i overensstemmelse med det ansøgte, og at opstaldning af dyr i foderladen derfor ikke har været lovlig. Dette betyder, at anvendelsen af foderladen som stald i den kontekst skal anses som værende etablering af ny stald, da der formelt har væ-

16 ret en anden anvendelse siden den Alternativt kan det anskues, at der sættes nye dyr ind i en eksisterende stald. Regnes anlægget med foderladen som eksisterende stald skal BATemissionsniveauet i henhold til miljøstyrelsens vejledning om Fastlæggelse af BAT - emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer, skal stalden, jvf. tabel 2, beregnes på baggrund af 60 % dybstrøelse og 40 % fast gulv, hvilket vil give en emissionsværdi på 12,02 kg N/dyr. Anskues goldstalden på samme måde som goldkoafsnittet i den eksisterende goldkostald, kan BAT-emissionen fastsættes et dybstrøelsesafsnit på 10,10 kg N/dyr. Forskellen mellem de to beregninger er ( ) = 57 kg N/år. Det ansøgte projekt har en ammoniakemission på kg N/år, hvilket er kg N/år over de beregnede BAT-niveauer. Med en proportionalitet på maks. 100 kr. pr. kg reduceret N, svarer dette til muligheden for at etablere BAT-tiltag på husdyrbruget på maksimalt kr/år. Anvendes disse midler til et større projekt med indretning af foderladen til BAT-stald vil der ud fra standardbetragtninger kunne investeres omkring kr. med en afskrivning over 20 år 1, såfremt der ingen vedligeholdelsesomkostninger er. Holstebro Kommune har diskuteret dette med ansøgers konsulent. Etablering af skraber på de faste gulv i goldkostalden, etablering af fast overdækning på gyllebeholder og lign. vil ikke kunne gennemføres for investering og vedligeholdes for en samlet investering på kr Holstebro Kommune vurderer på den baggrund, at en overskridelse af BAT emissionsberegningen på kg N/år er af bagatelagtig karakter. Holstebro vurderer derfor, at husdyrbruget lever op til BAT. Opbevaring af husdyrgødning I forhold til hovedmiljøgodkendelsen af er der ikke opført ny gyllebeholder på m 3. Holstebro Kommune har vurderet, at dette ikke er ensbetydende med, at miljøgodkendelsen bortfalder, men at muligheden for at opføre gyllebeholderen i henhold til hovedmiljøgodkendelsen er bortfaldet, jvf. vilkår 3 i hovedmiljøgodkendelsen. Dette betyder imidlertid, at husdyrbruget ved opbevaringsaftaler skal dokumentere, at der rådes over tilstrækkeligt med opbevaringskapacitet. Husdyrbruget er konventionelt drevet uden køer på græs. Husdyrgødningen er opgjort i ton på baggrund af normproduktionen, jvf. tabel 1. 1 Som standardforudsætninger er valgt de betragtninger MST anvendte ved udarbejdelse af BAT-standard emissionstallene i rel. renteniveau, arbejdsløn etc.

17 Tabel 1. Opgørelse af husdyrgødningsproduktionen på husdyrbruget. I goldkostalden (ST ) med dybstrøelse og lang ædeplads med fast gulv antages, at 40 % af gødningen afsættes som gylle, dette svarer til 349 ton v. normtal ved 29 m 3 pr. årsdyr på gyllesystem, det resterende afsættes som dybstrøelse. Normproduktionen af flydende husdyrgødning er opgjort til m 3 /år. Der tilledes ekstra m 3 fra befæstede arealer. Dertil kommer op mod 100 t/170m 3 fra kalvemøg. Samlet er der en produktion af flydende husdyrgødning på m 3. Skema 3. Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget. Opbevaringsanlæg Byggeår Sidste 5/10 års Beholderkontrol Kapacitet [m³] Gyllebeholder Dueholmvej 2 - ejet Lundholmvej 2 Karup, ejet Kongenshusvej 2, Karup, lejet Tingvej 81, Skive, lejet Samlet opbevaringskapacitet: Som det fremgår af Skema 3, råder husdyrbruget over en opbevaringskapacitet på m 3 flydende husdyrgødning. Med en årlig produktion på m 3 svarer det til en opbevaringskapacitet på 10,6 mdr. Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget råder over en tilstrækkelig opbevaringskapacitet, der sikrer, at udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Opbevaring af dybstrøelse og fast gødning Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Komposteret dybstrøelse må dog opbevares i marken såfremt tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti. Dybstrøelse, der har ligget i stald i 3-4 måneder i gennemsnit, er oftest så kompostlignende, at det kan opbevares i marken.

18 Holstebro Kommune vurderer generelt, at opbevaring af dybstrøelseskompost i markstakke er en dårlig ide på store husdyrbrug, da store mængder dybstrøelse i markstakke let vil kunne give anledning til punktkildeforurening eller gener i form af lugt eller fluer. Opbevaring af dybstrøelse på en møddingsplads nær staldanlæggene sikrer, at møddingen hyppigere bliver kontrolleret mht. lugt og fluer eller anden utilsigtet forurening, end hvis stakkene lå væk fra ejendommen i markstak. Alternativ skal dybstrøelsen udbringes direkte fra stald, hvilket i henhold til Miljøstyrelsens vejledning kan anses for værende BAT. Husdyrbruget har oplyst, at normproduktionen af dybstrøelse er ton pr. år. Som udgangspunkt udbringes al dybstrøelse direkte, kalvemøg anvendes til at etablere flydelag på gyllebeholder. Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af fast møg og dybstrøelse med de i hovedmiljøgodkendelsen stillede vilkår lever op til BAT. Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Ammoniak Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget er beregnet til kg/år, hvilket er en meremission på -217 kg N / år i forhold til førsituationen. Skema 4. Ammoniakfordampning fra husdyrbrugets staldanlæg. Beskrivelse Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer) Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning Ammoniaktab fra lagre af fast gødning Samlet emission fra stald og lager Meremission fra stald og lager N-emission 527 kg N / år 315 kg N / år 1053 kg N / år 425 kg N / år 128 kg N / år 2449 kg N / år -217 kg N / år Jf. ansøgningsskema skema 5 er husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau for ammoniak er overholdt. Skema 5. Overholdelse af det generelle ammoniakreduktionskrav. Forhold Overstiger græsmarkafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inkl. opdræt? Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet Belastning af omkringliggende naturområder Vurdering Ja Ja -50 kg N/år Da der sker en nedgang i dyreholdet, og ammoniakemissionen fra husdyrbrugets anlæg falder med 217 kg N/år, er der ikke foretaget beregning på ammoniaknedfal-

19 det på den omkringliggende natur. Holstebro Kommune vurderer, at projektet ikke ændrer på den tidligere vurdering foretaget i hovedmiljøgodkendelsen af Lugt Lugtgeneafstanden falder med det fremsendte projekt, hvorfor vurderingen i hovedmiljøgodkendelsen af vurderes at være fyldestgørende.

20 Holstebro Kommunes samlede vurdering af husdyrbruget Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.

21 Bilag Bilag 1 Husdyrbrugets beliggenhed

22 Bilag 2 Staldoversigt

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10 TILLADELSE

Tillæg nr. 1 til 10 TILLADELSE 4.3 GÅRDEJER STEEN FJELSTED RASMUSSEN Vinderupvej 30 7830 Vinderup Dato: 21-01-2015 Sagsnr.: 09.17.16-P19-5-13 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Tlf.: 96117792 Tillæg nr. 1 til 10 TILLADELSE af Kviehotel

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ændrede vægtintervaller og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Hesselåvej 27, 7500 Holstebro

Afgørelse om ændrede vægtintervaller og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Hesselåvej 27, 7500 Holstebro Jens Kr. Jensen Hesselåvej 25 7500 Holstebro Dato: 29-08-2017 Sagsnr.: 09.17.46-P19-8-17 Henv. til: Michala Kristensen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 97 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 MILJØ- GODKENDELSE

Tillæg nr. 1 til 12 MILJØ- GODKENDELSE Knud Erling Birch Ejsingholmvej 35 7830 Vinderup Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.18-P19-11-16 Henv. til: Pernille Mia Bek Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 96 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 27 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 27 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. BRANDMOSEGARD/ POUL ERIK JEPPESEN Vivsøvej 4 7800Skive Dato: 31-03-2015 Sagsnr.: 09.17.24-P19-33-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 1. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 26. september 2014 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. februar 2015 Siggårdvej 37 7800 - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 19. januar 2015 modtaget

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Holstebro Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 1L Sebstrup, Sevel.

Holstebro Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 1L Sebstrup, Sevel. Side 1/7 Svend Herluf Viggo Pedersen Stærevej 8 9270 Klarup Dato: 31-01-2017 Sagsnr.: 01.03.03-P19-513-16 Henv. til: Dorte Krabbe Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7734 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Clausholm Gods v/kim Alexander Berner Clausholmvej Hadsten. Afgørelse om ikke miljøgodkendelsespligt

Clausholm Gods v/kim Alexander Berner Clausholmvej Hadsten. Afgørelse om ikke miljøgodkendelsespligt Side 1/5 Clausholm Gods v/kim Alexander Berner Clausholmvej 308 8370 Hadsten Dato: 18-06-2015 Sagsnr.: 09.17.60-K08-53-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7815 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Kolding den 8. juni 2017 Henriette Fries, Morten Riis og Anette Dodensig Pedersen Menuen for dagen Husdyrgodkendelse med fokus på Nørupgård Tilsyn Revurdering 2

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Landzonetilladelse: Landtingvej 33, 7830 Vinderup Lovliggørelse af arealer ændret til bolig

Landzonetilladelse: Landtingvej 33, 7830 Vinderup Lovliggørelse af arealer ændret til bolig Side 1/5 Kjeld Balle Jensen Landtingvej 33 7830 Vinderup Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-109-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

I/S Engkjærgård Anders Dahlgaard/Aksel Timm Fjordvej 43 7870 Roslev engkjaergaard@gmail.com. Den 21. august 2013

I/S Engkjærgård Anders Dahlgaard/Aksel Timm Fjordvej 43 7870 Roslev engkjaergaard@gmail.com. Den 21. august 2013 I/S Engkjærgård Anders Dahlgaard/Aksel Timm Fjordvej 43 7870 Roslev engkjaergaard@gmail.com Den 21. august 2013 Fjordvej 43 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse 19 C - dyrevelfærd udvidelse Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere