Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/ Identifikation af stoffet / blandingen og af selskab / virksomhed 1.1 Produktidentifikator 8003A5 Produktnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes STONKLEEN AF2 A Industrielle rengøringsmidler RevisionsDato : 27/09/2013 Tilsidesætter Dato : 29/08/ Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Importør : Producent : StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium Stonhard, Division of StonCor Group, Inc East Park Avenue Maple Shade, NJ (US) Teknisk Information: Nivelles, Belgium Cologno Monzese, Italy Datablad Produceret af : Darnell, Benjamin CHEMTREC (Udenfor USA) Nødtelefon: 2. Hazard Identifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til præparatdirektiv - EU-direktiv 1999/45/EF skadelig 2.2 Mærkningselementer Symbol (er) af produktet Navngivne kemikalier på etiket 2-(2-methoxyethoxy)ethanol EU RISIKOSÆTNINGER R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten Side 1 / 9

2 EU SIKKERHEDSSÆTNINGER S1 S23 Opbevares under lås. Undgå indånding af gas/røg/dampe/sprøjtetåge. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 2.3 Andre farer Ikke Gældende Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: 3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige Ingredienser CAS-nr. EINEC NR. Navn i henhold til Det Europæiske % EU-symboler R-sætninger Økonomiske Fællesskab tris(2-butoxyethyl) phosphate (2-methoxyethoxy)ethanol Xn R63 CAS-nr. REACH Reg. nr. CLP-Symboler CLP faresætninger M-faktorer GHS08 H GHS07 H302 0 Yderligere oplysninger : Teksten for R-sætninger og CLP faresætninger vist ovenfor (hvis nogen) er givet i afsnit Foråndsregler vedrørende førstehjælp 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Efter indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning. Efter hudkontakt : Brug mild sæbe hvis tilgængelig. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko. Efter øjenkontakt : Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Efter indtagelse : Tør forsigtigt af eller skyl indersiden af munden med vand. Giv små mængder vand at drikke. Fremkald straks opkastning og kontakt læge. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Må ikke sluges. Irriterer øjnene og huden. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Der er ingen tilgængelig information om kliniske tests og medicinsk overvågning. Specifik, toksikologisk information om stoffer, hvis disponibel, kan findes i sektion Forhåndregler vedrørende Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler : Kuldioxid, Tørt kemikalie, Skum SKAL Af sikkerhedsmæssige grunde ikke ANVENDES: Alkohol, alkoholbaserede opløsninger, ethvert andet medie ikke anført ovenfor. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Anvisninger for brandmandskab I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Tørt pulverkulsyre (CO2)Haloner Side 2 / 9

3 6. Forhåndregler vedrørende udslipsuheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 6.4 Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves. Efter rengøring skylles rester bort med vand. Opsaml og overfør til passende mærkede beholdere. Henvisning til andre punkter Yderligere instruktioner : Venligst referér til EU regulativer for bortskaffelse eller nationale direktiver vedrørende dette materiale 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Instruktioner for sikker håndtering : Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå længere varende kontakt med øjne, hud og beklædning. Beskyttelses-og hygiejneforholdsregler : Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og tøj. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Forhold, der skal undgås: Undgå støvopbygning i lukket rum. Opbevaringsforhold: Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted. 7.3 Særlige anvendelser 8. Eksponeringskontrol Der ingen specifikke råd / personlige tilgængelige for værnemidler slutbrugen. 8.1 Kontrolparametre Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier (DA) (DA) Navn % TLV mg/m3 TLV ppm Ceiling Limit mg/m3 tris(2-butoxyethyl) phosphate (2-methoxyethoxy)ethanol Ceiling Limit ppm Yderligere rådgivning : Referér til nationale direktiver for arbejdsstyrkens eksponeringsniveauer. Visse komponenter er muligvis ikke klassificeret på EU niveau under regulativer for farlige stoffer og produkter. 8.2 Eksponeringskontrol Personlig beskyttelse ÅNDEDRÆTSVÆRN : Åndedrætsværn med filter. Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. ØJENVÆRN : Beskyttelse af hænder : Gummi- eller plasthandskervær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Langærmet beklædning. ANDRE BESKYTTELSESUDSTYR : 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Ytre egenskaber: Opaque White Liquid With Fysisk tilstand Flydende Side 3 / 9

4 Lugt Lugttærskel Kendetegn ph Smeltepunkt / frysepunkt Kogepunkt / område ( C) I.B. - I.B. Flammepunkt, C 93 Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Øvre / nedre antændelses-eller eksplosionsgrænser Damptryk, mmhg : Damptæthed relativ massefylde Opløselighed i / blandbarhed med vand Fordelingskoefficient: n-octanol/water Selvantændelsestemperaturen Dekomponeringstemperatur IKKE GÆLDENDE - IKKE GÆLDENDE Opløseligt IKKE GÆLDENDE Viskositet : eksplosive egenskaber oxiderende egenskaber IKKE GÆLDENDE IKKE GÆLDENDE 9.2 ANDRE OPLYSNINGER VOC-indhold g / l : 0 Antal gram VOC pr. coating-produkt som anvendt (en blanding af del A og del B), og følger ASTM D2369, metode E vægtfylde (g/cm3) Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsrisici under normale opbevarings- og anvendelsesforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlig polymerisering forekommer ikke Forhold, der skal undgås Undgå støvopbygning i lukket rum Materialer, der skal undgås 10.6 FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Kuldioxid (CO2), kulilte (CO), nitrogenoxid (NOx), tæt sort røg. Side 4 / 9

5 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger akut toksicitet: Oral LD50 : Indånding LC50: irritation: tilgængelig ætsende virkning: tilgængelig sensibilisering: tilgængelig toksicitet ved gentagen dosering: tilgængelig kræftfremkaldende egenskaber: tilgængelig mutagenicitet: tilgængelig reproduktionstoksicitet.: tilgængelig Hvis ingen oplysninger er angivet underud Akut toksicitet har de akutte virkninger af dette produkt er ikke blevet testet. Data for de enkelte komponenter er angivet nedenfor: CAS-nr. Navn i henhold til Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (2-methoxyethoxy)ethanol 7000 mg/kg, oral, rat Oral LD50 Dermal LD50 Vapor LC tris(2-butoxyethyl) phosphate mg/kg rat >10000 Yderligere oplysninger : 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet: EC50 48hr (Daphnia): IC50 72hr (Algae): LC50 96hr (fish): 12.2 Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumuleringspotentiale: 12.4 Mobilitet i jord: 12.5 Resultater af PBT- og vpvbvurdering: Side 5 / 9

6 12.6 Andre negative virkninger: CAS-nr. Navn i henhold til Det Europæiske Økonomiske Fællesskab EC50 48hr IC50 72hr LC50 96hr tris(2-butoxyethyl) phosphate (2-methoxyethoxy)ethanol 13. Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Europæiske AffaldskatalogKode (WASTE CODE): Transport Information 14.1 UN-nummer IKKE GÆLDENDE 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN Not regulated for transport proper shipping name) Teknisk Navn 14.3 IKKE GÆLDENDE Transportfareklasse(r) Datterselskab Shipping Hazard 14.4 Emballagegruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke Gældende EmS-No.: IKKE GÆLDENDE 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i Ikke Gældende MARPOL 73/78 og IBC-koden 15. Oplysninger om myndighedskrav/ regelverk 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: NATIONALE BESTEMMELSER : Danish Produkt Registration Nummer: Dansk MAL-kode: Sverige Produkt Registreringsnummer: Norge Produkt Registreringsnummer: WGK-klasse: 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding. Side 6 / 9

7 16. Øvrige oplysninger Klassificering i henhold til klassificering, etikettering og emballage forordning (EF) nr. 1272/2008 Symbol (er) af produktet Signalord Advarsel CLP faresætninger Reproduktionstoksicitet, kategori 2 CLP FORHOLDSREGELSÆTNINGER H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. P VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Tekst for R-sætninger vist i sektion 3, der beskriver hver ingrediens : R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten Tekst til CLP faresætninger vist i afsnit 3, der beskriver hver ingrediens : H302 H361 Grund for revision Farlig ved indtagelse. Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Der er foretaget ændringer i afsnit 9 i sikkerhedsdatabladet (SDS). Der henvises til informationen om fysiske og kemiske egenskaber i afsnit 9 i dette sikkerhedsdatablad. Dette er et nyt sikkerhedsdatablad (SDS). Referencer Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet på baggrund af data og information fra følgende kilder: Ariels lovgivningsmæssige database stillet tilrådighed af 3E Corporation i København, Danmark ESIS (Det europæiske informationssystem for kemiske stoffer), stillet tilrådighed af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter i Ispra, Italien Annex VI i EU-Rådets direktiv 67/548/EØF Rådets Direktiv 67/548/EØF - Annex I eller Rådets Direktiv 1999/45/EF Kommissionens beslutning 2000/532/EF og dets Annex benævnt "Liste over affald". Akronym & forkortelse Key CLP klassificering, mærkning og emballage forordning EF Europa-Kommissionen EU Den Europæiske Union US USA CAS Chemical Abstract Service EINECS europæiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer REACH registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier forordning GHS globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier LTEL Langvarig eksponering STEL korttidseksponeringsgrænse OEL Grænseværdier ppm parts per million Side 7 / 9

8 mg/m3 milligram per kubikmeter TLV Grænseværdi ACGIH amerikanske konference for Governmental Industrial Tandplejere OSHA Occupational Safety & Health Administration (USA) PEL Tilladte Grænseværdier VOC Flygtige organiske forbindelser g / l Gram pr liter mg / kg milligram per kilogram N / A Ikke relevant LD50 Dødelig dosis ved 50% LC50 Dødelig koncentration ved 50% EC50 Halv maksimal effektiv koncentration IC50 Halv maksimal inhiberende koncentration PBT Persistent bioakkumulerende giftige kemikalie vpvb Meget persistent og meget bioakkumulerende EØF Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ADR International Transport af farligt gods ad vej RID International Transport af farligt gods med jernbane FN De Forenede Nationer IMDG International Maritime Dangerous Goods Code IATA International Air Transport Association MARPOL internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973, som ændret ved protokollen af??1978 IBC International Bulk Container For yderligere information, kontakt Teknisk / Regulativ Afdeling Dette blads informationer svarer til vor nuværende viden. Det er ikke en specifikation og garanterer ikke specifikke egenskaber. Det er hensigten med denne information at tilvejebringe en generel vejledning med hensyn til sundhed og sikkerhed, baseret på vor viden omkring håndtering, opbevaring og brug af produktet. Den er ikke anvendelig til unormal eller ikke standard brug af produktet, eller i de tilfælde hvor instruktioner og anbefalinger ikke følges. Side 8 / 9

9 Side 9 / 9

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1.. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskab / virksomhed 1.1 Produktidentifikator 57828 Produktnavn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : 50000M Revisionsdato : 28/05/2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : 66521C Revisionsdato : 28/05/2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : 8007A5 Revisionsdato : 28/05/2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : 57802V Revisionsdato : 28/05/2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 50006M Revisionsdato : 01/02/2017 Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 2006/1907/EC

Sikkerhedsdatablad ifølge 2006/1907/EC Sikkerhedsdatablad ifølge 2006/1907/EC 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG PRODUCENT Produktinformation Produktnavn: Produkt Registration Nummer Danish Importer: STONBLEND G - SERIES CUSTOM C-2 01085 StonCor

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 56029 Revisionsdato : 21/07/2017 Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1.. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskab / virksomhed 1.1 Produktidentifikator 6808X/A Produktnavn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 66521C Revisionsdato : 21/07/2017 Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1.. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskab / virksomhed 1.1 Produktidentifikator 01828/A Produktnavn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 2015/830 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 01231POE Revisionsdato : 12/07/2016 Produktnavn

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) Nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : 01080-EUR Revisionsdato : 23/09/2015

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex.

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. Socko Rex. Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 453/2010

SIKKERHEDSDATABLAD I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 453/2010 SIKKERHEDSDATABLAD I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 453/2010 1. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr:

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Naga Board Cleaner Version 1.0 Udarbejdet: 11.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Naga Board Cleaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET Side 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET Handelsnavn : Anvendelse : Stearinlys Firma : Gala-Kerzen GmbH Industriestrasse 11 91637 Wölnitz Deutschland Tel: 09868/78-0 Fax: 09868/7844

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 18072013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: AKS Støvbinder Vask klinker.

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Classic Motor Oil SAE PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Classic Motor Oil SAE PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side : 1 / 6 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Classic Motor Oil SAE40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere