Høringsnotat. Februar Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Februar Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst)"

Transkript

1 Høringsnotat Februar 2015 Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst)

2 Indhold 1 Indledning Baggrund Høring Høringssvar Myndigheder Naturerhvervsstyrelsen Region Sjælland Interesseorganisationer, foreninger, virksomheder mv Det Lollandske Digelag DLS... 7 Bilag 1 - Høringsliste... 8 Bilag 2 Oversigt over indkomne høringsvar... 11

3 Side 3/11 1 Indledning 1.1 Baggrund Den 3. september 2008 underskrev Danmark og Tyskland traktaten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt. I henhold til traktaten har Danmark ansvaret for planlægning og projektering samt finansiering, anlæggelse og drift af den faste forbindelse. I Danmark er traktaten ratificeret ved vedtagelse af lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (projekteringsloven). Med hjemmel i projekteringsloven gav transportministeren i 2009 Femern A/S ansvaret for at forberede, undersøge og projektere den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst). Femern A/S har på denne baggrund gennemført omfattende undersøgelser med henblik på at beskrive mulige løsninger for kyst til kyst-projektet og vurdere de miljømæssige og økonomiske konsekvenser m.v., herunder udarbejde VVM-redegørelse. Gennemførelse af en VVM-redegørelse er en forudsætning for, at transportministeren efter samråd med miljøministeren kan indstille den endelige tekniske løsning for den faste forbindelse over Femern Bælt samt de danske landanlæg til vedtagelse i Folketinget ved fremsættelse af forslag til projektets anlægslov. VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) var i offentlig høring fra den 28. juni 2013 til og med fredag den 20. september Høringsnotat blev offentliggjort i oktober Siden høringen har Femern A/S, bl.a. på baggrund af de indkomne høringssvar til VVM-redegørelsen, i samarbejde med relevante myndigheder og eksterne konsulenter, på enkelte områder udviklet projektet. Projektet adskiller sig således i sin nuværende form på visse afgrænsede områder fra det projekt, som blev præsenteret for offentligheden i forbindelse med høringen af VVM-redegørelsen. Femern A/S har på den baggrund udarbejdet et VVM-tillæg, hvor disse ændringer er beskrevet og vurderet i forhold til VVM-direktivet. VVM-tillægget giver mulighed for at høre offentligheden om det opdaterede projekt, inden det forventes vedtaget ved anlægslov. Ingen af de beskrevne projektændringer i VVM-tillægget medfører grænseoverskridende miljøeffekter. VVM-tillægget har derfor hverken indflydelse på den tyske godkendelsesproces eller på Espooprocessen. 1.2 Høring I den danske VVM-proces for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) er offentligheden formelt blevet inddraget fire gange. Første gang i juni 2010 i forbindelse med idéfasen og høringen af miljøundersøgelsesprogrammet, anden gang i oktober 2011 i forbindelse med den supplerende idéfase, tredje gang i juni 2013 i forbindelse med høringen af VVM-redegørelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) og fjerde gang i forbindelse med høringen af VVM-tillægget.

4 Side 4/11 Forud for høringen af VVM-tillægget har der været afholdt et informationsmøde for de direkte berørte lodsejere på Lolland, hvor projektændringerne er blevet præsenteret med mulighed for at stille spørgsmål relateret til VVM-tillægget. VVM-undersøgelserne er for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) samlet set afrapporteret i følgende dokumenter: VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Visualiseringsbilag Tillæg til VVM-redegørelsen Dertil kommer 43 tekniske, miljøfaglige baggrundsrapporter, som har dannet grundlaget for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen samt 24 notater som har dannet baggrund for VVM-tillægget. Tillægget til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) har været i høring og tilgængelig på Høringsportalen fra den 28. november 2014 til den 5. januar Tillægget til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) er desuden sendt til en række myndigheder, institutioner, interesseorganisationer, foreninger m.v. Høringslisten er vedlagt som bilag 1. Transportministeriet har modtaget 14 høringssvar i høringsperioden. En liste over de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 2.

5 Side 5/11 2 Høringssvar Transportministeriet har modtaget 14 høringssvar i høringsperioden. En liste over alle indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 2. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Kulturministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Vejdirektoratet, Banedanmark, Lolland Kommune og Danmarks Idrætsforbund, har meddelt, at de ikke har bemærkninger til VVMredegørelsen. Nedenfor gennemgås og behandles de øvrige høringssvar. Der er foretaget en opsummering af høringssvarenes hovedindhold. Femern A/S har afgivet bemærkninger til de indkomne høringssvar. 2.1 Myndigheder Naturerhvervsstyrelsen Høringssvar Naturerhvervstyrelsen bemærker, at to bundgarnsfiskere i nærheden af Rødbyhavn formentlig vil blive generet ved etableringen af den faste forbindelse, bl.a. på grund af støj, støv og skibstrafik i området. Naturerhvervstyrelsen bemærker endvidere, at der højst sandsynligt vil være flere erhvervsfiskere, som vil blive generet ved byggeriet, men at det først endeligt kan konstateres, hvor mange der bliver berørt, når anlægsbyggeriet går i gang, hvorefter der må tages stilling til eventuelle erstatningsspørgsmål. Bemærkninger Transportministeriet sætter pris på Naturerhvervsstyrelsens informationer om de to bundgarnsfiskere. Femern A/S vil tage kontakt til de to nævnte fiskere i forbindelse med det videre arbejde. Femern A/S har under hele projekteringsfasen været i løbende dialog med Danmarks Fiskeriforening bl.a. om identificering og håndtering af potentielt berørte fiskere i området, hvor også eventuelle erstatningsspørgsmål relateret til projekterings-, anlægs- og driftsfasen for projektet har været drøftet. Femern A/S vil i forbindelse med det videre arbejde tage kontakt til Naturerhvervsstyrelsen for identificering af potentielt berørte fiskere og drøftelser omkring eventuel erstatning. Femern A/S planlægger derudover i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening en informationsindsats, som skal sikre, at alle potentielt berørte fiskere i området har kendskab til projektet, inden anlægsarbejdet igangsættes.

6 Side 6/ Region Sjælland Høringssvar Regions Sjælland har afgivet et samlet høringssvar i forbindelse med høringen over udkast til forslag til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt. Nærværende høringsnotat adresserer alene de bemærkninger, der er relevante i forhold til VVM-tillægget. Region Sjælland oplyser, at Regionen står overfor at skulle træffe beslutning om udarbejdelse af en ny råstofplan (Råstofplan ). Såfremt Regionsrådet beslutter, at udarbejde en ny råstofplan forventes der at blive tale om en robust råstofplan, der kan forsyne de projekter, som udspringer af etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Region Sjælland finder det fortsat positivt, at en stor del af projektets råstofbehov kan dækkes af indvinding på søterritoriet, idet det fortsat bliver sværere at udpege graveområder på land. Region Sjælland forventer i den forbindelse, at staten i høj grad muliggør indvinding af råstoffer på søterritoriet for at reducere presset på anvendelse af begrænsede ressourcer på land. Bemærkninger Transportministeriet finder det naturligvis positivt, at Region Sjællands kommende råstofplan forventes at kunne forsyne de projekter, som udspringer af etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. 2.2 Interesseorganisationer, foreninger, virksomheder mv Det Lollandske Digelag Høringssvar Det Lollandske Digelag bemærker, at der i forbindelse med retableringen af diget øst for Rødbyhavn bør tages højde for klimaændringer og forudsete havvandsstigninger. Digelaget oplyser, at Digelaget i øjeblikket arbejder med planer for digets tilpasning til klimaændringer baseret på tal fra DMI. Dige højden er planlagt til at skulle være cirka 4 meter. Det Lollandske Digelag finder det relevant, at forhøje dette til kote + 5 meter. I den forbindelse bemærker Digelaget, at der ved etableringen af adgangsvej til landopfyldningen vest for Rødbyhavn bør tages højde for at dige højden øges. Digelaget bemærker, at der ikke er beskrevet tiltag til at sikre et frit udløb fra Dragsminde sluse i forbindelse med etableringen af den vestlige strand i landopfyldningen vest for Rødbyhavn. Det bemærkes i den forbindelse, at udløbet gennem slusen sker ved gravitation og at der dermed ikke er et forhøjet vandtryk til at holde udløbet frit. Bemærkninger Femern A/S planlægger at retablere diget øst for Rødbyhavn til dets nuværende højde ca. kote + 4 meter i forbindelse med anlægsarbejdernes afslutning.

7 Side 7/11 Hvis Digelaget i løbet af anlægsperioden træffer beslutning om generelt at forøge højden af diget til kote + 5 meter vil dette blive indarbejdet i projektet, således at der vedbliver en højdemæssig sammenhæng mellem den del af diget, som projektet berører, og det omkringliggende dige. Adgangsvejene til det nye landområde vest for Rødbyhavn vil i det tilfælde tilsvarende blive forhøjet med ca. 1 meter. Det er indarbejdet som en del af projektet, at funktionaliteten af Dragsminde Slusen vil blive opretholdt gennem hele anlægs- og driftsfasen. Den konkrete håndtering vil ske under inddragelse af Digelaget DLS Høringssvar DLS har på vegne af Flemming Eriksen fremsendt indsigelse i mod, at der etableres en vandledning tværs over markerne på ejendommen beliggende Standsholmvej 2, 4970 Rødby Havn. Det er i følge DLS den eneste ejendom på strækningen fra Maribo til Rødby Havn, hvor vandledningen ikke lægges i skel. Det betyder, at landbrugsjorden skæres igennem og dræn ødelægges. Det betyder, at de gennemskårne arealer skal drænes samt at der kan opstår krav på erstatning for udbyttetab. DLS oplyser, at det på møde med Femern A/S den 9. december 2014 blev drøftet, om en alternativ linjeføring langs skel eller tæt på viadukten kunne lade sig gøre, hvilket Femern A/S ville undersøge nærmere. Bemærkninger På baggrund af forslaget fra Flemming Eriksen er der foretaget en justering af den pågældende vandlednings placering, hvilket medfører en linjeføring, som nærmer sig den i høringssvaret foreslåede. Den linjeføring som blev præsenteret i høringen var baseret på en undersøgelse af, hvordan anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) kunne ske på en måde, der samlet set var mindst indgribende for omgivelserne, dog under hensynstagen til projektets økonomi. Den påtænkte placering af vandledningen var i fugleflugt den korteste, samt i det pågældende område den placering, der generede færrest mulige grundejere. Hertil kommer, at placeringen ikke intervenerer med trafikken på Strandholmsvej. Som det fremgår af høringssvaret har Femern A/S den 9. december 2014 været i dialog med Flemming Eriksen, og har fået oplysninger om driften af ejendommen og placering af dræn. Da der er forståelse for Flemming Eriksens situation, har Femern A/S undersøgt muligheden for at placere vandledningen langs den forlagte Strandholmsvej nærmere. På den baggrund findes det ud fra en samlet vurdering mest optimalt, at placere vandledningen omtrentlig som foreslået af Flemming Eriksen i høringssvaret, jf. bilag til høringssvaret. VVM-materialets miljøvurdering og arealanvendelse er blevet opdateret i overensstemmelse hermed.

8 Side 8/11 Bilag 1 - Høringsliste Regioner og Kommuner Bornholms Regionskommune: Danske Regioner: Faxe Kommune: Guldborgsund Kommune: Kommunernes Landsforening: Køge Kommune: Langeland Kommune: Lolland Kommune: Næstved Kommune: Region Sjælland: Ringsted Kommune: Slagelse Kommune: Sorø Kommune: Stevns Kommune: Svendborg Kommune: Vordingborg Kommune: Ministerier og styrelser Banedanmark: Beskæftigelsesministeriet: Erhvervs- og Vækstministeriet: Finansministeriet: Forsvarsministeriet: Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane: Justitsministeriet: Kirkeministeriet: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne: Kulturministeriet: Miljøministeriet: Miljøstyrelsen: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Naturstyrelsen: Skatteministeriet: Trafikstyrelsen: Vejdirektoratet: Uddannelses- og Forskningsministeriet: Udenrigsministeriet: Undervisningsministeriet:

9 Side 9/11 Økonomi- og Indenrigsministeriet: Interesseorganisationer/virksomheder Advokatsamfundet: Asfaltindustrien: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: BAT-Kartellet: Brancheforeningen Danske Advokater: Danmarks Vækstråd: Danish Operators c/o Maersk Olie og Gas: CyklingDanmark.dk: Danmarks Fiskeriforening: Danmarks Idrætsforbund: Danmarks Jægerforbund: Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Rederiforening: Danmarks Skibsmæglerforening: Danmarks Sportsfiskeforbund: Danmarks Vindmølleforening: Dansk Akvakultur: Dansk Amatørfiskerforening: Dansk Botanisk Forening: Dansk Byggeri : Cylistforbundet: Dansk Energi: Dansk Energi Brancheforening: Dansk Erhverv: Dansk Fritidsfiskerforbund: Dansk Gartneri: Dansk Industri: DI Transport: Dansk Jernbaneforbund: Dansk ledningsejerforum: Dansk Metal: Dansk Ornitologisk forening: Dansk Sejlunion: Dansk Skovforening: Dansk Sportsdykker Forbund: Dansk Transport og Logistik: Danske Handicaporganisationer: Danske Havne : Danske Maritime: DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening): Det økologiske råd og selskab : DONG Energy : DSB:

10 Energi- og Olieforum: ENERGINET.DK: Fagligt Fælles Forbund (3F): Fonden Femern Belt Development: Forbrugerrådet: Forenede Danske Motorejere: Foreningen af rådgivende ingeniører: Foreningen af Vandværker i Danmark: Fritidshusejernes Landsforening: Friluftsrådet: Green Network: Greenpeace Danmark: Landsorganisationen i Danmark (LO): Landbrug & Fødevarer: Landdistrikternes Fællesråd: Movia: Mærsk Olie & Gas A/S: NOAH: DB Schenker A/S: Rederiforeningen af 1895: Scandlines Danmark ApS: Sund & Bælt Holding A/S: Spildevandsteknisk Forening : Trafikforbundet: Trafikselskaberne i Danmark: Vindmølleindustrien: Visit Denmark : WWF Verdensnaturfonden: Øresundsbro Konsortiet: Side 10/11

11 Side 11/11 Bilag 2 Oversigt over indkomne høringsvar Høringssvar 1 Uddannelses- og Forskningsministeriet 2 Danmarks Idrætsforbund 3 Justitsministeriet 4 Skatteministeriet 5 NaturErhvervstyrelsen 6 Kulturministeriet, herunder Kulturstyrelsen og Vikingeskibsmuseet i Roskilde 7 Region Sjælland 8 Økonomi og Indenrigsministeriet 9 Lolland Kommune 10 Det Lollandske Digelaug 11 Erhverv- og vækstministeriet 12 Vejdirektoratet 13 Banedanmark 14 DLS (Flemming Eriksen)

Høringsnotat. Februar Implementeringsredegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Høringsnotat. Februar Implementeringsredegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark Høringsnotat Februar 2015 Implementeringsredegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Høring... 3 2 Høringssvar...

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00184 Ref. biwen Den 10. oktober 2014. Brev til interessenter og myndigheder

Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00184 Ref. biwen Den 10. oktober 2014. Brev til interessenter og myndigheder Brev til interessenter og myndigheder Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00184 Ref. biwen Den 10. oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag til etablering af landbaserede anlæg til Kriegers Flak Havmøllepark

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Altox Andelsbolighavernes LO

Læs mere

miljocenter@fyn-trekant.dk

miljocenter@fyn-trekant.dk Ministerier og styrelser: Statsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Til høringsparterne, jf. vedlagte liste Vand J.nr. BLS-400-00101 Ref. BHo Den 16. december 2010 Forslag til ændring af vandløbsloven

Læs mere

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring.

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 142 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) til

Forslag. Lovforslag nr. L 142 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) til Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast

Læs mere

Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg

Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk Beskæftigelsesministeriet, bm@bm.dk Datatilsynet, dt@fatatilsynet.dk Energistyrelsen,

Læs mere

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail:

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail: Advokatrådet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: samfund@advocom.dk Assuranceforeningen SKULD Sankt Petri Passage 5,3 1165 Købehavn K E-mail:cph@skuld.com Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København

Læs mere

2014/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2014/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2014/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. j.nr. 2012-1090 Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk Offentlige myndigheder: Arbejdstilsynet Att: Liza Jensen Beredskabsstyrelsen Att. Ann Patricia Sparre Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Att: Camilla Brovang Forsvarsministeriet GEUS Indenrigs-

Læs mere

Høringsliste. abf@abf-rep.dk;

Høringsliste. abf@abf-rep.dk; Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de tekniske Videnskaber Akademirådet Alectia Altox A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Arbejdstilsynet

Læs mere

Høring af Natura 2000-planforslag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Høring af Natura 2000-planforslag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Høring af Natura 2000-planforslag 2016-2021 Naturerhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk Kystdirektoratet kdi@kyst.dk Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fes@mil.dk

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) abf@abf-rep.

Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) abf@abf-rep. 12. oktober 2015 Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) Høringsliste Høringspart 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Forsyning

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk Høringsliste: J.nr. NST-100-00087 Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse 92-gruppen for bæredygtig udvikling Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Alectia Altox Andelsbolighavernes

Læs mere

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Horns Rev 3 med tilhørende ilandføringsanlæg m.v.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Horns Rev 3 med tilhørende ilandføringsanlæg m.v. Brev til interessenter Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00141 Ref. biwen Den 20. maj 2014 Offentlig høring af vurdering af virkninger på miljøet for havvindmøllepark Horns Rev 3 samt forslag til tillæg

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk Høringsliste vedrørende udkast til vejledning om Nye muligheder i landdistrikterne Januar 2014 Ministerier & Styrelser: Arbejdstilsynet Banedanmark Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Erhvervs-

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark Høringsliste Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den Sagsnr.: 3677/173317

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den Sagsnr.: 3677/173317 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den Sagsnr.: 3677/173317 Vedr.: Forslag til Lov om ændring af lov strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren (Statslig medfinansiering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Høringsliste. Akademikernes Centralorganisation

Høringsliste. Akademikernes Centralorganisation Høringsliste Akademikernes Centralorganisation Advokatrådet Aerådet Ankestyrelsen ATP Beskæftigelsesministeriet Business Danmark Ministeriet for Børn og Undervisning Centralorganisationen Søfart CEPOS

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (ændringer på baggrund af evaluering af kommunalreformen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00061 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Erhverv Ref. maesa Den 12. december 2016 Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Advokatsamfundet Akademiet

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Høringsliste (ekstern)

Høringsliste (ekstern) Høringsliste (ekstern) Kontor/afdeling Center for energiressourcer Dato 12. december 2016 Aalborg Portland A/S Aalborg Stift - Katastrofeberedskab Advokatrådet Advokatsamfundet Altinex Oil Denmark A/S

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Høringsfristen udløb den 29. maj 2015. Følgende styrelser, ministerier og organisationer kan uden bemærkninger tilslutte

NOTAT. 1. Indledning. Høringsfristen udløb den 29. maj 2015. Følgende styrelser, ministerier og organisationer kan uden bemærkninger tilslutte NOTAT Dato J. nr. 24. juni 2015 2015-448 Høringsnotat vedrørende høringssvar om ændring af lov om luftfart Fri adgang til ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Dato: 08-01-2014 Dokumentnr. 13/00653-55 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. mindre forlængelse af

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 21. december 2016 Vores reference: Sag nr Maritim Regulering og Jura /Jesper Fanø-Fredeløkke

NOTAT. 1. Indledning. 21. december 2016 Vores reference: Sag nr Maritim Regulering og Jura /Jesper Fanø-Fredeløkke NOTAT 21. december 2016 Vores reference: Sag nr. 2016035739 Maritim Regulering og Jura /Jesper Fanø-Fredeløkke Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 Forlængelse af tidsbegrænset tilladelse til at anvende et

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Til Farvandets brugere og berørte parter

Til Farvandets brugere og berørte parter Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen Mail Ul@vd.dk Telefon 72443618 Dokument 16/10994 Side 1/14 Til Farvandets brugere og berørte parter Anlæg af en ny Storstrømsbro og ny sejlrende til Orehoved

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 124 Bilag 1 Offentligt. Høringsparter

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 124 Bilag 1 Offentligt. Høringsparter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 124 Bilag 1 Offentligt Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København C E-mail: at@at.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K E-mail: bm@bm.dk

Læs mere

Høringsnotat. Oktober 2014. VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt

Høringsnotat. Oktober 2014. VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt Høringsnotat Oktober 2014 VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Høring... 3 1.3 VVM-tillæg... 4 2 Høringssvar... 6 2.1 Myndigheder...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

HØRINGSLISTE 19. januar 2015

HØRINGSLISTE 19. januar 2015 HØRINGSLISTE 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT 22. november 2013 Høringsliste Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikerne

Læs mere

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner Trafik-, Bygge-

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn.

Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. Kystdirektoratet Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00014 Ref. Jabro Den 8. juni 2015 Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. Tilladelsen

Læs mere

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att.: Niels Jørgen Larsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Jørgen Damgaard Hansen AffaldGenbrug - Administration Teknik & Miljø Vejle Kommune Sendt: 11. januar :32 Til:

Jørgen Damgaard Hansen AffaldGenbrug - Administration Teknik & Miljø Vejle Kommune Sendt: 11. januar :32 Til: Jørgen Damgaard Hansen AffaldGenbrug - Administration Teknik & Miljø Vejle Kommune Sendt:. januar 2065:32 MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse Cc: Emne: VS: journalnummer MST-9-00404 Høringsudkast

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Sendt elektronisk til tek@koegehavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Juni 2013 HØRINGSBOG 2 Høringsbog Planlægning af trafikledelsessystemer.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Liste

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER HØRINGSBOG VEJLEDNING FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER 21. november 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

1. Transportministeriet har modtaget høringssvar med bemærkninger fra:

1. Transportministeriet har modtaget høringssvar med bemærkninger fra: HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 5. marts 2015 2015-1323 Høringsnotat vedrørende L 141 og L 142 forslag til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt forslag

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere