TVAC16000B Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVAC16000B Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59

2 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver. Overensstemmelsen er dokumenteret, de pågældende erklæringer og dokumenter befinder sig hos producenten (ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, Affing, Germany). Som bruger er du forpligtet til at følge denne betjeningsvejledning for at bevare denne tilstand og sikre en farefri brug! Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idrifttagning af produktet og overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger! Alle nævnte firmanavne og produktbetegnelser er de pågældende ejeres varemærker. Alle rettigheder forbeholdt. I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler! Advarselshenvisning iht. 201 StGB: Den, der uden tilladelse optager en anden persons ikke-offentligt udtalte udtalelse på et lydmedium eller anvender en optagelse, der er fremstillet på denne måde, eller lader tredjeperson få adgang til den, kan straffes med frihedsstraf eller bøde! Den, der uden tilladelse aflytter en anden persons ikke-offentligt udtalte udtalelse, der ikke er tiltænkt vedkommende, med et lytteapparat eller offentligt gengiver en anden persons optagede eller aflyttede ikkeoffentligt udtalte udtalelse ordret eller det væsentlige indhold, kan også straffes. Ansvarsfritagelse Denne betjeningsvejledning er udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette på adressen, der er anført på bagsiden af håndbogen. ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument. 60

3 Symbolforklaring Symbolet med lynet i trekanten anvendes, når der er fare for helbredet, f.eks. på grund af elektrisk stød. Et udråbstegn, der befinder sig i trekanten, gør opmærksom på vigtige henvisninger i betjeningsvejledningen, som ubetinget skal overholdes. Dette symbol vises, når du skal have særlige tips og henvisninger vedr. betjeningen. Vigtige sikkerhedshenvisninger Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantien. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader! Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med materielle skader og/eller personskader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne. I sådanne tilfælde bortfalder enhver form for garanti! Dette apparat blev produceret under overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder. Læs de efterfølgende sikkerhedshenvisninger omhyggeligt igennem. Sikkerhedshenvisninger 1. Strømforsyning V AC vekselspænding, Hz (via strømforsyning til 5 V DC) Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer den netspænding, der er anført på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken netspænding, der findes hos dig, skal du kontakte el-forsyningsselskabet. Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller installationsarbejder. 2. Overbelastning Undgå at overbelaste stikdåser, forlængerledninger og adaptere, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. 3. Væsker Beskyt apparatet mod enhver form for væskeindtrængen. 4. Rengøring Rengør kun apparatet med en fugtig klud uden skarpe rengøringsmidler. Apparatet skal i den forbindelse afbrydes fra nettet. 5. Tilbehør Tilslut kun apparater, der udtrykkeligt er beregnet hertil. I modsat fald kan der forekomme faresituationer eller skader på apparatet. 6. Placering Dette apparat er beregnet både til beskyttet udendørs brug og til indendørs brug (beskyttelsesklasse IP66). Produktet kan også blive beskadiget, hvis det falder ned fra lav højde. Montér produktet, så apparatets billedoptager ikke udsættes for direkte sollys. Vær opmærksom på monteringshenvisningerne i det pågældende kapitel i denne betjeningsvejledning. Undlad at placere apparatet i nærheden af radiatorer, komfurer, andre varmekilder eller i direkte sollys. Apparatet må kun anvendes på steder med en omgivelsestemperatur inden for det tilladte område på C. 61

4 7. Trådløs overførsel Den trådløse overførsels rækkevidde afhænger af forskellige miljøpåvirkninger. De lokale forhold på monteringsstedet kan påvirke rækkevidden negativt. Derfor kan ved frit udsyn opnås en strækning på indtil 150 m mellem modtageren og senderen, men i bygninger betydeligt mindre. Følgende miljøpåvirkninger begrænser både rækkevidden og billedhastigheden: Mobiltelefonantenner, stærkstrømsmaster, elektriske ledninger, lofter og vægge, apparater med samme eller tilstødende trådløs frekvens. Advarsler Forud for første idrifttagning skal alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger læses! 1. Overhold følgende henvisninger for at undgå skader på netkabler og netstik: Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres. Træk ikke i netkablet, når apparatet afbrydes fra nettet, men tag fat i stikket. Sørg for, at netkablet er så langt som muligt fra varmeapparater for at forhindre, at kunststofbeklædningen smelter. Dørstationens strømforsyning skal beskyttes mod fugt og væde. 2. Følg disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød: Undlad at åbne huset og strømforsyningsenheden. Stik ikke metalliske eller brandfarlige genstande ind i apparatets indre. Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr). 3. Afbryd defekte apparater fra strømnettet med det samme og informér faghandleren. Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alle apparater er afbrudt fra net- og lavspændingsstrømkredsen. Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand. Ukorrekte og uprofessionelle arbejder på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer. Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt. Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift: Udpakning Væde eller for høj luftfugtighed Ekstrem kulde eller varme Direkte sollys Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler Kraftige vibrationer Kraftige magnetfelter f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere Kamera må ikke rettes mod solen. Det kan medføre ødelæggelse af sensoren. Kamera må ikke installeres på ustabile overflader. Håndtér apparatet meget forsigtigt, når du pakker det ud. Kontrollér apparatet, hvis den originale emballage er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, skal du sende det tilbage sammen med emballagen og informere leveringsfirmaet. 62

5 Inhoudsopgave 1. Korrekt anvendelse Leveringsomfang Særlige kendetegn og funktioner Apparatbeskrivelse Beskrivelse af monitoren Beskrivelse af dockingstationen Beskrivelse af kameraet Installation Monitorinstallation Forbindelse af kameraet og monitoren Tilslutning af dockingstationen til netværket Kameramontering Betjening Hovedmenu Live-visning Hændelsesliste Liste med optagelserne Visning af optagelse Sletning af optagelser Indstillinger Kameraindstillinger Optagerindstillinger Netværksindstillinger Alarm-indstillinger Systemopsætning Fjernadgang via app Vedligeholdese og rengøring Vedligeholdelse Rengøring Vækanskaffelse Tekniske data

6 1. Korrekt anvendelse Med denne 7" trådløse touchscreen-monitor og det trådløse IR-udendørskamera kan du uden problemer overføre og vise videosignaler trådløst over mellestore til store afstande. Den trådløse signaloverførsel er en fordel over alt, hvor det ikke er muligt at trække kabler: Kameraet overfører videosignalet trådløst til den trådløse monitor. På grund af omformningen til digitale signaler kan forstyrrelser og interferenser dermed reduceres. Så snart kameraets sensor registrerer en bevægelse, starter optagelsen på SD-kortet. Du har mulighed for at forbinde indtil 4 kameraer (TVAC16010) med monitoren og vise dem i den 4-dobbelte visning. Derudover kan du via ABUS-app'en TVAC16000 se live-billedet fra kameraerne, når monitoren står i dockingstationen og den er forbundet med internettet. Der findes en udførlig funktionsbeskrivelse i kapitel 3. Særlige kendetegn og funktioner. 2. Leveringsomfang 7" LCD-monitor med dockingstation 1x trådløst IR-udendørskamera 2,4 GHz inkl. kameraholder og monteringsmateriale Netværkskabel 2 x strømforsyning inkl. EU-, AUog UK-adapter 5 V DC/1 A 3. Særlige kendetegn og funktioner Komplet sæt af trådløst IR-udendørskamera, monitor og dockingstation Kompakt IP66-udendørskamera med infrarød natsigtfunktion og 640 x 480 pixel opløsning Mobil adgang via app Fjernadgang med LAN via dockingstationen (samtidig batteriopladning for monitor) 7" farve-lcd-monitor med integrerede højttalere (batteridrift) Overførsel af video og audio ved hjælp af kodede, digitale trådløse signaler Kan udvides til op til 4 trådløse kameraer Enkel betjening på intuitiv touchscreen 64

7 4. Apparatbeskrivelse 4.1 Beskrivelse af monitoren Power-tast Antenne Udklappeligt stativ SD-kort-slot Reset-tast Spændingsforsyning 5 V DC/1 A 4.2 Beskrivelse af dockingstationen Docking-interfacemonitor LAN-interface Spændingsforsyning 5 V DC/1 A 65

8 4.3 Beskrivelse af kameraet Antenne Fast objektiv Power LED Link LED IR-LED Lyssensor Kameraholder Mikrofon Pairing-tast Tilslutning spændingsforsyning 5 V DC/1 A Lysdiodernes betydning: LED Status Betydning Power LED Til (rød) Kamera tændt Fra Kamera slukket Link LED Blinker Kameraet er i pairing-mode Til (grøn) Kameraet har forbindelse til monitoren Fra Kameraet er på standby 66

9 5. Installation 5.1 Monitorinstallation 1. Forbind strømforsyningen med monitoren 2. Tænd apparatet. Tryk hertil på power-tasten i ca. 5 sekunder. Vigtigt: Vær opmærksom på, at monitoren skal oplades mindst 8 timer før den første anvendelse UDEN ekstern spændingsforsyning! Batteriets funktionstid er ca. 1,5 timer. Vigtigt: Med det indbyggede batteri har du mulighed for at anvende monitoren fleksibelt. Når batterisymbolet blinker, skal batteriet oplades. Vær opmærksom på, at batteriet altid skal være tilstrækkeligt opladet, så der sikres en optagelse uden tab. 5.2 Forbindelse af kameraet og monitoren Gå frem på følgende måde for at forbinde et kamera med monitoren: 1. Tilslut kameraet og monitoren til strømforsyningerne. 2. Vælg i menuen for monitoren Kamera, derefter Forbindelse og det ønskede kamera (1-4). Systemet tæller nedad fra 60 sekunder. 3. Tryk på PAIRING-tasten på kameraets kabel i de 60 sekunder, indtil den grønne LINK LED på forsiden af kameraet begynder at blinke. 4. Når forbindelsen er etableret, lyser kameraets LINK-LED konstant Vigtigt: Vær opmærksom på, at forbindelsesvarigheden kan vare indtil 60 sekunder. 67

10 5.3 Tilslutning af dockingstationen til netværket Gå frem på følgende måde for at forbinde dockingstationen med internettet: 1. Forbind netværkskablet med din router og dockingstationen. 2. Forbind dig først med netværket, når du har foretaget alle nødvendige indstillinger på monitoren. Netværksindstillingerne beskrives under Efter indstilling af netværket skal du i undermenuen trykke på netværksymbolet og derefter på Forbind med internet. Strømforsyningen skal være tilsluttet til dockingstationen, så der foreligger en fejlfri strømforsyning. 5.4 Kameramontering Vælg en egnet plads til installationen ved hjælp af kameraholderen. Tegn nu boringshullerne på underlaget, og bor dem. Sæt først de vedlagte dyvler i, og fastgør nu holderen med skruerne. Vigtigt: Før du påbegynder installationen, skal du sikre dig, at den trådløse overførsels rækkevidde findes på stedet for den ønskede installation. Skru hertil den medfølgende antenne på allerede fra starten. Du har mulighed for at dreje holderen 90 for at vælge en ønsket position. Løsn først skruen på siden, og indstil den ønskede synsnvinkel. Fastgør derefter skruen for at fastgøre den ønskede position. 68

11 Skru derefter kameraet på holderen, og forbind strømforsyningen med kameraet. 6. Betjening Hold Power-tasten trykket ind i mindst 5 sekunder for at slå monitoren TIL/FRA. 6.1 Hovedmenu Live-visning Hændelsesliste Indstillinger En løbende optagelse standser altid, så snart du går til hovedmenuen! 69

12 6.2 Live-visning Symbolforklaring Visning af SD-kort Intet SD-kort SD-kort registreret og næsten tomt SD-kort fuldt Tip: Sluk altid apparatet, når du fjerner SD-kortet. Vær opmærksom på, at apparatet ikke har en ringlagerfunktion. Så snart SD-kortet er fuldt, kan der ikke gemmes flere optagelser. Køb et større kort, hvis du ønsker at optage længere tidsrum på SD-kortet. Batterivisning Batteri fuldstændigt opladet Batteriets funktionstid er ca. 1,5 timer. Lavt batteri Oplad monitorens batteri, så snart symbolet vises og blinker Status internetforbindelse Oprettelse af forbindelse Der oprettes en forbindelse til netværket. Forbindelse etableret Afbrydelse af forbindelse Der findes en forbindelse til netværket. Netværksforbindelsen er afbrudt. Fjernadgang aktiv Intranet Hvis dette symbol vises, er der adgang til live-billedet via app'en. Dette symbol vises, hvis din monitor er tilsluttet til netværket, men du ikke ønsker en forbindelse til internettet. 70

13 Timer Der blev gemt en tidsplan. Optagelsesstatus Blinker rødt: Apparatet optager Konstant rød: Apparatet optager ikke. Kameranummer og modtagelse af kamera Modtagelse af kameraet fremragende Ingen modtagelse Bevægelsesgenkendelse Optagelse på grund af bevægelsesgenkendelse Åbning og lukning af undermenu > Åbn undermenu < Luk undermenu Billedvisning Symbolet vises, når en programmeret optagelse finder sted Hvis du trykker direkte på REC-symbolet, starter du en manuel optagelse. Vælg det igen for at standse optagelsen. Rækkevidden afhænger af betingelserne i omgivelserne (f.eks. mobiltelefonantenner, stærkstrømsmaster, elektriske ledninger, lofter og vægge, osv.). Kontrollér før installationen af kameraet, om den trådløse rækkevidde er tilstrækkelig. Den maks. optagelsesvarighed er 2 minutter. Ved at trykke på piletasterne åbnes og lukkes undermenuen. Hvis du trykker på forstørrelsesglasset i enkeltvisningen, lægges der fem felter over billedet. Hvis du trykker på et af de markerede felter, ser du dette forstørret. På symbolet full screen-visning forlader du den forstørrede visning. Zoom Full screen-visning Her kommer tilbage til full screen-visningen. Undermenu Netværksforbindelse Kameramodus Lydstyrke Funktionsbeskrivelsen for undermenuen findes i tabellen på næste side. Hovedmenu Her kommer du til hovedmenuen 71

14 Netværksindstillinger Denne option står kun til rådighed, hvis monitoren står på dockingstationen, og netværkskablet er tilsluttet til både dockingstation og router. Tryk på netværkssymbolet, og vælg, om du forbinder objektet med internettet, eller om apparatet kun skal indlæses. Vigtigt: Indstil netværket forinden hvordan du gør det, findes under punkt Hvis monitoren er forbundet med internettet, er en konfiguration eller betjening ikke længere mulig. Afbryd forbindelsen til internettet for at komme til hovedmenuen. Kameramodus Vælg den ønskede visningsmodus ved at trykke på SCAN, QUAD eller et kamera (Cam1-4). SCAN Sekvensvisning af alle kameraer med 5 sekunders opholdstid QUAD Firedobbelt visning CAM1-4 Full screen-visning pr. kamera Hvis du har indstillet 1 kamera, vises billedet fra kameraet i full screen. Hvis du har indstillet 2 4 kameraer, skifter systemet i SCANmodus eller i full screen-visningen efter 2 minutter automatisk til QUAD-modus. Her kan du se maks. fire kameraer samtidigt. Vær opmærksom på, at apparatet udelukkende kan optage 1 kamera i full screen-modus eller 2-4 kameraer i QUAD modus, og at optagelsen standser, så snart du forlader denne visning eller skifter til hovedmenuen Systemet kan optage flere kameraer samtidigt. Vær opmærksom på, at så snart der er tilkoblet flere kameraer, reduceres opløsningen, og der kan ikke længere foretages en audiooptagelse. Indstilling af alarmen og højttalerens lydstyrke Indstil lydstyrken for alarmtonen (klokkesymbol) eller kameratonen (højttalersymbol) ved at trykke på + og -. Alarmtonen lyder, når du har gemt en timer eller en erindring om et bestemt klokkeslæt. 72

15 6.3 Hændelsesliste I hændelseslisten vises alle optagelser. Optagelserne er sorteret ud fra dato Liste med optagelserne Så snart du trykke på datoen med grøn baggrund, kommer du til listen med optagelserne. Optagelserne gemmes i undermapper, der benævnes efter optagelsesdatoen. Optagelserne gemmes som enkeltfil med optagelsestiden som filnavn Visning af optagelse Så snart du trykker på filnavnet, kan du vise optagelsen. 73

16 Symbolerklärung Live-visning Skift til live-visningen Tilbage Her kommer du tilbage hovedmenuen. Kamera Ugedag Her vises ugedagen. Dag Vælg et af de nummererede kameraer for at vise optagelserne fra det. Vælg kameraet med A for at vise optagelserne fra alle kameraer. Et felt med grøn baggrund betyder, at der findes en optagelse på denne dag. Ved at trykke på den kommer du til Liste med optagelser. Månedsskift Tryk på piletasterne for at skifte mellem månederne. Slet fil Vigtigt: Vær opmærksom på, at optagelsen slettes med det samme. Du skal ikke bekræfte igen forinden. Kamera Viser optagelsen fra det pågældende kamera. A mp4 Optagelsesfil :20 - / + / Optagelsesdag Optagelsens varighed +/- lydstyrkeindstilling Næste/forrige optagelse Stop / II Play / Pause Sletning af optagelser A=AM 10:58:59 = klokkeslæt 1 = kamera 1 Der findes tre muligheder for at slette filerne på SD-kortet: 1. I hændelseslisten, hvis du trykker på symbolet Vigtigt: Vær opmærksom på, at optagelsen slettes med det samme. Du skal ikke bekræfte igen forinden. 2. Formatér SD-kortet på monitoren under menupunktet System > Formatér hukommelseskort 3. Slet SD-kortet på computeren Vigtigt: Vær opmærksom på, at apparatet ikke har en ringlagerfunktion. Gamle data kan ikke overskrives. Så snart SD-kortet er fuldt, kan der ikke gemmes flere optagelser. Kontrollér derfor regelmæssigt lagerkapaciteten på dit SD-kort. For at sikre dataene skal overføre dine optagelser til en computer/ekstern harddisk eller slette gamle optagelser. 74

17 6.4 Indstillinger Under menupunktet Indstillinger kan du vælge mellem følgende punkter: Kameraindstillinger Valg af kamera til forbindelse 5. Vælg det ønskede kamera (1-4). Systemet tæller nedad fra 60 sekunder. 6. Tryk på PAIRING-tasten på kameraets kabel i de 60 sekunder, indtil den grønne LINK LED på forsiden af kameraet begynder at blinke. Når forbindelsen er etableret, lyser kameraets LINK-LED konstant. 75

18 Visning/skjulning af kameraet Anvend -tasterne for at vise et kamera, eller tryk på -tasten for at skjule det. Hvis du ikke har indstillet fire kameraer, skjuler du de andre kameraer. Kamera-lysstyrke Vælg den ønskede lysstyrke fra -2 (mørk) til 2 (lys) Optagerindstillinger 76

19 Bevægelsesgenkendelse Her kan du indstille bevægelsesgenkendelsens følsomhed for hvert kamera. Du kan mellem Lav, Høj og Frau. Høj: Bevægelsesregistrering med høj følsomhed Lav: Bevægelsesregistrering med lav følsomhed Fra: Bevægelsesgenkendelses frakoblet, her optages der ikke ved bevægelse. Alarmering med Du kan få sendt en alarmering med , så snart kameraet registrerer en bevægelse. Gå frem på følgende måde: 1. Vælg Aktiv. Med Ikke-aktiv frakobler du denne funktion igen, og du modtager ikke en ved bevægelsesgenkendelse. 2. Indtast din -udbyders SMTP-server (postudgangsserver). F.eks. mail.gmx.net eller smtp.gmail.com, 3. Indtast den tilhørende port f.eks. 465 Postudgangsserveren og den tilhørende port findes på din -udbyders internetside. 4. Indtast derefter din -adresse 5. Indtast kodeordet til din -account 6. Indtast -adresse, som alarmeringen skal sendes til. De to -adresser kan være forskellige. 7. Ved bevægelsesgenkendelse modtager du en med følgende titel. Motion detected by your security system. For at denne funktion fungerer, skal monitoren stå i dockingstationen og være forbundet med internettet. Vær opmærksom på, at du udelukkende modtager en om, at der blev registreret en bevægelse. Du modtager ikke et billede eller en live-visning. Du kan derefter se optagelsen på SDkortet eller gå til live-visningen via app'en. Hvis du ikke modtager en , skal du kontrollere, om den befinder sig i spam-mappen. 77

20 Timeroptagelse Du kan gemme en optagelsestid for at optage på en helt bestemt tid. Du kan gemme op til 5 optagelser. 1. Vælg først kameraets nummer 2. Indstil start- og stoptidspunktet. Anvend piletasterne hertil. 3. Vælg den ønskede dato i kalenderen 4. Tryk på Gem for at gemme processen eller på Slet for at resette den. 5. Så snart du har gemt en timeroptagelse, vises symbolet ved optagelsen Netværksindstillinger Internetindstillinger For at kunne etablere en forbindelse til internettet, så du kan få adgang til kameraet med app'en, skal du tilslutte dockingstationen til din router ved hjælp af netværkskablet. Vælg mellem statisk IP og DHCP. Bekræft derefter med OK. Informationer: En IP-adresse er en adresse i computernet. Den tilordnes apparater, der er tilsluttet til nettet, og gør det på den måde muligt at adressere apparaterne og dermed at nå dem. DHCP: En DHCP er en dynamis IP-adresse, der tildeles automatisk. Stat. IP: Dataene for en statisk IP findes i din routers indstillinger. 78

21 Sikkerhedskode Standard-sikkerhedskoden er: Indtast af sikkerhedsmæssige årsager en ny kode, og indtast et nyt kodeord (maks. 8-cifret). Tryk hertil på feltet med hvid baggrund, og der åbnes et tastatur. Bekræft derefter med OK. Du har senere brug for sikkerhedskoden, når du ønsker adgang til kameraerne via app'en. Netværksinformationer Her erfarer du alle informationer om det aktive netværk. DID-koden skal du senere indtaste ved app'en. 79

22 6.4.4 Alarm-indstillinger Varighed Her kan du vælge den ønskede alarmeringsvarighed. Alarmeringsvarigheden kan du indstille individuelt: 2 sekunder, 10 sekunder, 30 sekunder eller ingen lyd. Tryk på en vilkårlig tast for at slå alarmtonen fra i tilfælde af alarm. Melodi Her har du mulighed for at vælge mellem tre alarmmelodier. 80

23 6.4.5 Systemopsætning Energibesparelsesmodus Her kan du aktivere eller deaktivere den automatiske skærmfrakobling efter 2 minutter. Hvis energibesparelsesmodusen er aktiveret, holder dit batteri ca. en halv time længere. Automatisk spærring Hvis den automatiske spærring er aktiveret, reagerer monitoren efter et par minutter ikke længere på touchfunktionen. Tænd monitoren igen ved at trykke på Power-tasten. Indstiling af tid // alarm Indtast den ønskede klokkeslæt, hvor du ønsker at blive påmindet. Tryk på Gem, og tryk på klokkeslættet til højre i feltet, derefter vises. Systemet lyder derefter på det gemt tidspunkt, og følgende symbol vises. Tryk på OK for at stoppe alarmen. 81

24 Indstilling af tid // dato og klokkeslæt Her kan du indstille dato og klokkeslæt. Gem derefter dine indtastninger. Henvisning: AM = 00:00 11:59 PM = 12:00 23:59 Lagring af tid // timer Du har mulighed for at programmere en timer/et countdown. Ved at trykke på piletasterne indstiller du klokkeslættet. Når du har bekræftet med Start, tæller timeren ned og ringer efter denne tid, og følgende symbol vises. Tryk på OK for at stoppe alarmen. Formatering af hukommelseskort Hvis du ønsker at formatere dit hukommelseskort, kan du gøre det på pc'en eller direkte på monitoren. Tryk på Start, og bekræft med OK. Afbryd processen ved at trykke på CANCEL. 82

25 Systemupdate Anvend altid den mest aktuelle systemfirmware. Den mest aktuelle version kan du downloade fra vores internetside (artikelnummer TVAC16000B). Gå frem på følgende måde for at downloade: 1. Tag SD-kortet ud af monitoren, og sæt det i et SD-kortlæseapparat, som er forbundet med din pc. 2. Åbn mappen Gem filen fra mappen på SD-kortet 3. Tag SD-kortet ud af SD-kortlæseapparatet igen, og sæt det i monitoren igen. 4. Gå til systemindstillingerne og til systemupdate, og tryk på Start, og den seneste firmware installeres. Genoprettelse af fabriksindstillinger/sprog/valg af Hz Her kan du vælge sproget og netfrekvensen. Så snart du ændrer sproget, genoprettes fabriksindstillingerne. Så snart du bekræfter med OK, lukker systemet automatisk ned. Tryk på Slet for at afbryde processen. Når systemet er lukket ned, starter du det igen ved at trykke på Power-tasten. Du opfordres derefter til at kalibrere skærmen. Følg anvisningerne. Vigtigt: Dine optagelser optages altid med audio, vær opmærksom på klausulen på side 60 for ikke at bringe dig selv eller andre personer i modstrid med loven. 83

26 7. Fjernadgang via app Med denne trådløse 7"-touchscreen-monitor har du mulighed for at skifte live til dine kameraer. App'en for dette apparat findes i App Store under navnet TVAC Gå frem på følgende måde, hvis du vil have adgang til live-billedet, mens du er undervejs: Netværksforbindelse App TVAC16000 Kontrollér, at monitoren står i dockingstationen, holderen er forbundet med internettet, forbindelsen til internettet er etableret og du har foretageet alle relevante netværksindstillinger under og din router. Download app'en TVAC16000, og installér den på din smartphone. Tilføjelse af system Åbn app'en på din mobiltelefon, og tryk på symbolet TVAC16000-system. for at tilføje dit Indtastning af systeminformationer 1. Indtast derefter et navn for dit system under System Name, som skal vises på din mobiltelefon. 2. Indtast nu det 15-cifrede DID-nummer. Det findes du i netværksinformationerne på din monitor, på produktmærkatet på dit produkt, eller du klikke på søgefunktionen Search, og alle apparater i nærheden vises. 3. Indtast derefter dit kodeord igen. Kodeordet er en sikkerhedskode, som du også finder i netværksinformationerne for din monitor. Hvis du endnu ikke har ændret dit kodeord på monitoren, er standardkodeordet: Gem derefter indstillingerne med Save og Yes. Så snart du ændrer dit kodeord i monitoren, skal du også ændre det her, ellers kan du ikke få adgang til kameraerne. 84

27 Forbindelsesstatus Når du har tilføjet dit system, vises dit systems navn og den aktuelle forbindelsesstatus. Tryk på skærmen, og du kommer til live-visningen. Systemnavn f.eks. System 1 Forbindelsesstatus Connected = du er forbundet med dit system Disconnected = der er ikke en forbindelse til systemet Tilføjelse af system Her kan du tilføje endnu et system Live-visning Systeminformationer Her kommer du til systeminformationerne. Tryk på Cancel og derefter på live-visningen for igen at komme til Fjernelse af systemet Hvis du ønsker at fjerne systemet, skal du bekræfte med Yes eller afbryde med No. Forbindelsesaktualisering Forbindelsen aktualiseres. Firmware-information/PIN-kode Her kan du se systemets aktuelle firmwareversion og gemme en PIN-kode. Hvordan du tilføjer en PIN-dode, findes under. Du ser nu live-billedet fra det ønskede kamera og kan vælge det pågældende kamera. Kameravalg Vælg det ønskede kamera. Screenshot Her har du mulighed for at lave et screenshot af dit live-billede. Billedet gemmes derefter under dine fotos på dit mobile apparat. Tilbage Her kommer du til forbindelsesstatussen. Der vises altid det sidste screenshot. 85

28 Lagring af PIN-kode Gå frem på følgende måde, hvis du ønsker at gemme en PIN-kode for denne app: 1. Åbn Setup PIN Lock ved 2. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og gentag den. 3. Sæt et flueben ved Enable lock when starting Hvis du har gemt en PIN-kode, spørges der om den, så snart du åbner app'en. 8. Vedligeholdese og rengøring 8.1 Vedligeholdelse Kontroller regelmæssigt produktets tekniske sikkerhed, f.eks. skader på kabinettet. Hvis man har en formodning om, at en risikofri drift ikke længere er muligt, skal produktet sættes ud af drift og sikres mod utilsigtet betjening. Fjern akkumulatorerne. Det kan antages, at en risikofri drift ikke længere er mulig, når apparatet har tydelige beskadigelser, apparatet ikke længere fungerer Vær venligst opmærksom på: Produktet er vedligeholdelsesfrit for dig. Der er ingen dele i den indvendige del produktet, som kræver kontrol eller vedligeholdelse. Du må aldrig åbne det (bortset fra det akkumulatorskift, der bliver beskrevet i denne betjeningsvejledning). 8.2 Rengøring Rengør produktet med en ren og tør klud. Ved kraftig tilsmudsning brug en let fugtig klud med lunkent vand. 9. Vækanskaffelse Vær opmærksom på, at der ikke kommer væsker ind i apparatet Anvend ikke kemiske rengøringsmidler, og vær sikker på at der ikke kommer vand ind i kameraet. Dette apparat skal anbringes på et kommunalt affaldsstation, og dette er også kendetegnet ved disse elektroniske produkter, hvor man har pligt til at sørge for en korrekt afskaffelse. Spørg din forhandler hvorledes da der findes retslige vejledninger for dette. 86

29 10. Tekniske data Kamera 7'' monitor Antal IR LED'er 25 - Batteriets funktionstid - 1,5 timer Batteritype - Li-ion polymer 3,7 V/1800 ma Opløsning 640 x 480 pixel 800 x 480 pixel Billedoptager 1/4" CMOS - Synsvinkel 60 (Horisontal) / 43 (Vertikal) - Frekvens 2,4 GHz - Trådløs rækkevidde 150 meter* IR-drejefilter Ja - Kameraindgange - 4 Maks. driftstemperatur -10 C till +50 C Modulation FHSS Monitor - 7" LCD Netværkstilslutning - RJ45 Objektiv 3,6 cm (fast objektiv) - Rækkevidde natsigtfunktion maks. 8 m - Beskyttelsesklasse IP 66 - Sendeeffekt 15 +/-2 dbm Følsomhed -80 dbm Spændingsforsyning DC 5 V DC Lagermedium - SD-kort, maks. 32 GB OSD-sprog Tysk, engelsk, spansk, hollandsk, fransk, portugisik, italiensk, kinesisk, japansk Strømforbrug Maks. 500 ma Maks. 800 ma Certificeringer CE * Rækkevidden afhænger af betingelserne i omgivelserne (f.eks. mobiltelefonantenner, stærkstrømsmaster, elektriske ledninger, lofter og vægge, osv.). Under ugunstige betingelser kan der også kun opnås mindre rækkevidder Lagerkapacitet Lagerkapacitet Et kamera (480x272) Flere kameraer (320x240 QVGA) 1 GB 200 minutter 130 minutter 2 GB 400 minutter 260 minutter 8 GB minutter minutter 16 GB minutter minutter 32 GB minutter minutter 87

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere