Almennyttigt lotteri Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almennyttigt lotteri Dato 3 0 04 2015"

Transkript

1 FILLEMYDIGHEDEI1 Regnskab /2 Regnskab efter atholdelse af aimennyttigt lotteri Arrangør Navn Det Kristne Gymnasium Adresse Vasevej 28 adresse tne-gym. dk CVR-/SE-nr (tombola) Postnr. og by Telefonnummer 6950 Ringkøbing CPR-numre (Komilé) Journalnummer , W11745 Salgsperiode, fra - til _ Indtgt Udgift i salgssum alt , 50 Salgssum af de uathentede gevinster, der er tilfaldet arrangøren øvrige indtgter. Arten angives: 0,00 lndtgteriait ,50 Udgift Iii gevinster inki. gevinstafgift 0, 00 øvrige udgifter. Arten angives: Indkøb at lodder 1.117,45 tjdgifterialt 1.117,45 Overskud , 05 Underskud Balance , ,50 Vrdi af sponserede gevinster , 0kr. Andel af salgssunl anendt til almennyttige formal (Bemrk mindst 35 % af salgssuinmen skal ga til alniennyttige formél) 100 %

2 SPILLEM YNDIGHEDE% Regnskab 2) Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri En erk1ring fra revisor om, hvorledes overskuddet fra lotteriet er anvendt, pâføres eller vedigges. (Er den samlede salgssum i det almennyttige lotteri over cr., skal revisionen vcere statsautoriseret eller registreret). levis oversicuddet er fordelt blandt flere modtagere, skal fordelingsprocenten anføres: Revisionsfirmaet BRUUN & DALGMRD Jernbaflegade 7, Hamm Revisor7b Herning TIT Underskrift Data Revisor unde I) Erik Saa,s5 Rio; CVRICPR nr.

3 7400 Horn incj CVR-nr. konktusion. : NR Web Telefon : instruks. Konklusion Det Kristne Gymnasiums lede[se har ansvaret for bortlodningsregnskabet. Vores ansvar er pa grundlag af TiI Det Kristne Gymnasium Den uafhngige revisors erk(ring 9 Registreret revisionsselskab Bruun & Dalgaard stikprøvevis undersøgetse af information, der understøtter de i borttodningsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af Ledelsen anvendte regnskabspraksis og vores revision at udtrykke en konklusion om bortlodningsregnskabet I overensstemmetse med politiets til de vsentlige skøn, som ledelsen han udøvet, samt vurdering af den samlede prsentation af bort(od sikkerhed for, at bort(odningsregnskabet ikke indehotder vsentiig fejtinformation. Revisionen omfatter bortlodning. Kravene hen er, at vi tiirette1gger og udfører revisionen med henblik pa at opnà høj grad af ningen og politiets tilladelse tit bortlodning, dateret 27. oktober Vi har revideret det af Det Kristne Gymnasium aflagte regnskab over bortlodningen den 29. november 2014 stemmelse med ansøgningen om tilladelse UI bortlodning dateret 27. oktober for lotteri med journal nr , W Bort(odningsregnskabet aflgges efter kravene i Lovgiv Supperende oplysninger bortlodningsregnskabet et retvisende billede af borttodningens resuttat. Det er vores opfattelse, at det afsluttende bort[odningsregnskab er aflagt I overensstemmelse med krave Vi har udfart vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og politiets tilladelse Ut Den udførte revision ne I Lovgivningen og politiets tilladelse af 27. oktober 2014 til bortlodning. Efter vores opfattelse giver Revisionen har ikke givet antedning tie forbehold. ningsregnskabet. Det er vores opfattetse, at den udførte revision giver et tftstrkkeligt grundilag for vores BortLodningens overskud er anvendt tit trádøst netvrk, køkken inventar og kor inventar m.v. I overens Revisionsfirmaet BRUUN a DALGAARD Hammerum, den 13. maj 2015 Revisionsfirmaet Join banegade 7 BRUUN & DALOMRD - FSR revisor bruun-dalcaarddk DANSKE REVISORER

4 SF1 LLE MYN D I G H ED EI Regnskab Dab /2 Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri Arrangør Navn Det Kristne Gymnasium (lotteri) Adresse Salgsperiode, fra - til Vaseve:j Postnr. og by Telefonnummer 6950 Ringkobing adresae kontorkristne-gym. dk CVR-/SE-nr CPR-nurnre (Komité) Joumalnunirner , W11745 lndtgt Udgift Salgssurnialt 9.917,00 Salgssum at do uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrangorei, øvrige indtgter. Arten angives: 0,00 lndtgteri alt , 00 Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift , 00 øvhge udgifter. Arten angives: Indkøb af lodder 300,00 Udgifterialt 1.429,00 Overskud 8.788,00 Underskud Balance , ,00 Vrdi af sponserede gevinster , oo kr. Andel af salgssum anvondt Ill almennyltige formal 100 % (Bomrerk mindst 35 % at salgssummen skal gà til almennyttige formal)

5 S P I LLE MYI U I G HE U EI Regnskab /2 Regnskab efler atholdelse af almennyttigt lotteri En erk1ring fra revisor om, hvorledes overskuddet fra lotteriet er anvendt, pføres eller vedigges. (Er den samlede salgssum i det almennyttige lotteri over kr., skal revisionen vre statsautoriseret eller registreret). Hvis overskuddet er fordelt blandt flere rnodtagere, skal fordelingsprocenten anføres: ç.dl& c) Revisjonsfjrmaet BRUUN & DALGAARD Jernbanegade 7, Hammerum Revisor st4d Herning Tlf, Underskrift Erik Samsøe

6 Jernbanegade Herning for Lotteri med journal nr , W Bortlodningsregnskabet afl&gges efter kravene I Lovgiv : Web Vt har revideret det af Det Kristne Gymnasium aftagte regnskab over bortlodningen den 29. november 2014 Rev:sionstirmaet 8RUUN & DALGMRD E-mai : af instruks. Det Kristne Gymnasiums Ledelse har ansvaret for bortaodningsregnskabet. Vores ansvar er pa grundlag af ningen og politiets tiltadelse ti( bortlodning, dateret 27. oktober konklusion. Konklusion Hammerum, den 13. maj 2015 rnsselskab - Til Det Kristne Gymnasium Den uafhngie revisors erkring Registreret revisionsselskab Bruun & Dalgaard stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i bortlodningsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvtdere stillingtagen til den af Ledelsen anvendte regnskabspraksis og ne I Lovgivningen og potitiets titladelse af 27. oktober 2014 til bortlodning. Efter vores opfattetse giver bortlodningsregnskabet et retvisende bittede af borttodningens resultat. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og potitiets titiadelse tit stemmelse med ansøgningen om ti[ladelse tie bortlodning dateret 27. oktober Bortlodningens overskud er anvendt tie trâdtøst netvrk, kekken inventar og kor inventar m.v. I overens sikkerhed for, at bortlodningsregnskabet ikke indeholder vsenttig fej information. Revisionen omfatter Revisionen har ikke givet antedning tit forbehold. ningsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrkkeligt grundlag for vores Supplerende oplysninger ti[ de vsenttige skøn, som LedeLsen har udøvet, samt vurdering af den samlede prsentation af bortlod bortlodning. Kravene hen er, at vi titrettelgger og udfører revisionen med henbtik pa at opná høj grad af vores revision at udtrykke en konklusion om bortlodningsregnskabet i overensstemmelse med politiets Det er vores opfattelse, at det afsluttende borttodningsregnskab er aftagt I overensstemme[se med krave Revisionsfirmaet BRUUN & DALGAARD Den udførte revision FSR Telefon CVR-nr. revisor bruun-dalgaard.dk DANSKE REVISORER.

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

gd' Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 Lodseddelregnskab for perioden CVR-nr. 19 13 69 49 8240 Risskov 15. maj 2011 15.

gd' Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 Lodseddelregnskab for perioden CVR-nr. 19 13 69 49 8240 Risskov 15. maj 2011 15. gd' tillid skotrer vækst Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 824 Risskov CVR-nr. 19 13 69 49 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts - 15. maj 211 Sommervej 31 C Havnegade 5 cvr.

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere