Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn"

Transkript

1 Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft den 1. januar Den nye lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men den indeholder også følgende nye elementer, som fondenes bestyrelser og andre interessenter bør forholde sig til: Øgede krav til fondens ledelse, herunder uafhængighed af dattervirksomheder og stillingtagen til principper for god fondsledelse (Governance) Øget åbenhed i forhold til bl.a. ledelse, vederlag og uddelinger Fondsmyndigheden samles hos Erhvervsstyrelsen Øgede krav/beføjelser til fondsmyndigheden i forhold til i dag Tilpasning til selskabsloven I dette nyhedsbrev giver vi under overskrifterne: Fondens ledelse Åbenhed Revisor Fondsretlige forhold - uddelinger mv. Fondsmyndigheden Ikrafttræden Særlige overgangsregler og vejledninger en kort orientering om de væsentligste ændringer i forhold til den tidligere lov og vores anbefalinger til fondene i denne forbindelse. Gennemgangen skal ikke anses for en udtømmende gennemgang af lovens bestemmelser, og vi anbefaler, at fondens bestyrelse gør sig bekendt med hele det nye regelsæt. Vi anbefaler endvidere, at fondens bestyrelse drøfter dette nyhedsbrev med sin revisor og juridiske rådgiver.

2 Fondens ledelse (Governance) Det er i den nye lov præciseret, at fondens bestyrelse alene skal varetage fondens formål og interesser. Dette er primært sikret ved at stille krav til bestyrelsens uafhængighed af stifter og gavegivere samt begrænse, hvilke tillidshverv medlemmer af bestyrelsen og direktionen kan varetage. En direktør for en datter- eller associeret virksomhed må ikke være formand eller næstformand for fondens bestyrelse. Endvidere må fondens direktør ikke være formand for fondens bestyrelse. I nedenstående oversigt fremgår, hvilke hverv i fonden og evt. dattervirksomheder de enkelte medlemmer af fondens ledelse kan varetage: Fonden Datter- og associeret virksomhed Direktør Direktør Fonden Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem + + Flertal i bestyrelsen + Herudover er det et krav, at stifteren og dennes nærtstående ikke må udgøre et flertal i bestyrelsen, ligesom fondens datter- og associerede virksomheder ikke må udpege medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere er der indføjet en bestemmelse om, at bestyrelsesformanden alene må varetage hverv, der knytter sig til hvervet som formand, medmindre det drejer sig om opgaver, som den øvrige bestyrelse anmoder formanden om at udføre for bestyrelsen. Som noget nyt er bestyrelsens og direktionens konkrete opgaver beskrevet i loven. Der er ikke krav om, at fonden ansætter en direktør. Hvis fonden ikke har en direktør, skal bestyrelsen varetage direktionens opgaver. En ny Komite for god fondsledelse udsendte den 22. december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse. Fondens bestyrelse skal aktivt tage stilling til, om og hvordan fondens bestyrelse kan efterleve disse anbefalinger ( Comply or explain ) og redegøre herfor i årsrapporten. Til brug for udarbejdelse af redegørelsen har Komitéen den 4. januar 2015 udsendt Skema for Lovpligtig redegørelse om god Fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77a. Se mere på Komitéens hjemmeside. Loven stiller også krav om, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

3 Fonden kan ansætte en administrator til at varetage dele af fondens administration. Aftalen bør udarbejdes skriftligt. Det er præciseret i loven, at ledelsen har ansvaret for fondens daglige drift, og det kan således ikke aftales, at administrator påtager sig opgaver, som en direktør varetager. Af erhvervsstyrelsens vejledning om nye regler om ledelsen i erhvervsdrivende fonde fremgår det, at administrator ikke kan tegne eller repræsentere fonden i forhold til tredjemand. Store fonde 1 skal på samme måde som selskaber udarbejde politikker og måltal for at styrke det underrepræsenterede køn i fondens ledelse. Da fonde til forskel for selskaber ikke afholder en generalforsamling, hvor årsrapporten godkendes, er der i loven indføjet et krav om et årsregnskabsmøde, hvor fondens revisor (medmindre andet aftales) har mødepligt. For at sikre, at aftaler mellem fonden og fondens ledelse efterfølgende kan dokumenteres, er det en betingelse for aftalens gyldighed, at denne udarbejdes på en sådan måde, at den senere kan dokumenteres. Herudover må fondens ledelse ikke deltage i spekulationsforretninger vedrørende fondens ejerandele i dattervirksomheder. Deloitte anbefaler Den nye lov indeholder en række præciseringer og konkrete krav til fondens ledelse. Lovens krav er fornuftige i forhold til at sikre, at ledelsen arbejder professionelt og i fondens interesser. Samtidig kan det for særligt bestyrelserne i de mindre fonde være noget uoverskueligt at forholde sig til de mange detaljerede regler på området. Det er fondens bestyrelse, der har ansvaret for, at fonden lever op til disse krav. Vi anbefaler derfor, at fondens bestyrelse gør sig bekendt med de nye regler og planlægger, hvorledes bestyrelsen på bedst mulig vis kan sikre, at fonden kan efterleve de stillede krav. Åbenhed Den nye lov indeholder en lang række bestemmelser, som skal sikre større åbenhed i fondene og ensartet rapportering på tværs af fondene. 1 Store fonde er fonde (målt på koncernniveau), der to år i træk overskrider to af følgende kriterier: Nettoomsætning på 286 mio. kr., balancesum på 143 mio. kr. eller gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 personer.

4 Fondene skal offentliggøre den vedtagne uddelingspolitik og oplyse, på hvilke hovedkategorier årets uddelinger fordeles, herunder også beløbsmæssigt. Fonden skal tillige offentliggøre i hvilket omfang, fonden lever op til anbefalingerne om god fondsledelse, jf. ovenfor. Det forventes, at såvel oplysninger om uddelingspolitik, som efterlevelse af anbefalingerne om god fondsledelse, medtages i ledelsesberetningen i fondens årsrapport eller på fondens hjemmeside (hvis fonden har en sådan). Alle transaktioner med nærtstående parter 2 skal oplyses i fondens årsrapport. Oplysningerne skal også omfatte vederlag til bestyrelsesmedlemmer for hverv udført for fondens dattervirksomheder. Der er således tiltænkt en udvidelse af oplysningspligten i forhold til den, der gælder for aktie- og anpartsselskaber. Oplysningerne skal som minimum omfatte: Transaktionens art og beløbenes størrelse Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelser for disse Årets nedskrivning af tilgodehavender fra nærtstående parter og den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Endvidere skal alle erhvervsdrivende fonde oplyse om vederlaget til ledelsen fordelt på ledelsesorgan. Det er Deloittes forståelse, at hvis kravet fører til, at der vises beløb for et enkelt ledelsesmedlem, kan beløbene gives samlet for to ledelseskategorier eller udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag. Til brug for fondsmyndigheden skal tillige årligt indsendes en fuldstændig legatarfortegnelse til Erhvervsstyrelsen, som dog vil være undtaget fra aktindsigt, hvis den indsendes separat fra årsrapporten. Legatarfortegnelsen kan indarbejdes i årsrapporten. 2 Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med IAS 24, Oplysning om nærtstående parter.

5 Deloitte anbefaler De øgede krav om åbenhed giver bestyrelsen en anledning til at drøfte, hvorledes man skal forholde sig til og kommunikere om de nye krav. Særligt mindre fonde kan have den udfordring, at der ikke er en formaliseret uddelingspolitik, og at der derfor skal igangsættes udarbejdelse heraf. Uddelingspolitikken har sit naturlige afsæt i vedtægternes formålsbestemmelser, men kan i høj grad påvirkes af bestyrelsens holdning til fortolkningen af bestemmelserne, prioritering mellem formål og naturligvis, hvor aktivt opsøgende fonden skal være i forhold til at komme i kontakt med mulige legatmodtagere. I forhold til såvel uddelinger som transaktioner med nærtstående bør fonden sikre sig, at registreringssystemerne er opsat på en sådan måde, at de krævede oplysninger opsamles i de løbende registreringer for at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte. Vi anbefaler, at fondene foretager de indledende øvelser med henblik på at identificere evt. mangler i registreringssystemer mv., således at disse ikke kommer som en overraskelse i forbindelse med udarbejdelsen af det første årsregnskab, hvor de nye oplysninger skal indarbejdes. Revisor Ved revisionen af fonde har revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant altid haft en særlig rolle, da fonde er selvejende og dermed ikke har en ejerkreds, som fører tilsyn med bestyrelsen. Den nye lov skærper kravene til revisors rapporteringspligt. Dette er særligt tydeliggjort ved, at revisor nu straks skal give meddelelse til fondsmyndigheden, hvis revisor konstaterer ikke uvæsentlige overtrædelser af fondslovgivningen eller vedtægterne, som ikke straks berigtiges, når den bliver gjort opmærksom på fejlen/overtrædelsen. Revisor skal også straks orientere fondsmyndigheden, hvis ledelsen kan ifalde erstatningseller strafansvar. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere, hvor sådanne oplysninger alene har været medtaget i revisors erklæring på fondens årsrapport. Fonden kan endvidere ikke afsætte revisor i den valgte periode, medmindre der foreligger en særlig begrundelse herfor svarende til reglerne for selskaber. Herudover er der krav om, at revisor deltager på det bestyrelsesmøde, hvor fondens årsrapport godkendes, medmindre fondens bestyrelse og revisor i fællesskab aftaler, at der ikke er behov for dette. Deloitte anbefaler Kravet om revisors deltagelse i det årlige regnskabsmøde giver de enkelte bestyrelsesmedlemmer en mulighed for at have en konstruktiv dialog med fondens revisor om årsrapporten og fondens forhold i øvrigt (f.eks. risici og indsatsområder), og vi anbefaler, at det kun i helt særlige tilfælde aftales, at revisor ikke deltager i årsmødet.

6 Fondsretlige forhold - uddelinger mv. Et af hovedformålene med den nye lov har været at harmonisere bestemmelserne for erhvervsdrivende fonde med de bestemmelser, der gælder for kapitalselskaber. I den nye lov præciseres, at uddelinger skal betragtes som kapitalafgang og dermed skal medtages i fondens disponering af årets resultat på samme måde, som udbytter behandles i et kapitalselskab. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten skal bestyrelsen således beslutte, hvad der skal disponeres til uddeling ( uddelingsramme ) i det efterfølgende år. Samtidig åbnes der mulighed for, at fonde kan vedtage og foretage uddelinger af det indtjente resultat i løbet af året i stedet for, at fonden skal vente med at disponere til tidspunktet for godkendelse af årsrapporten, dvs. svarende til selskabers mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte. De nye bestemmelser kræve dog, at fondens bestyrelse kan dokumentere, at uddelingen er forsvarlig. Dette skal i praksis ske enten med henvisning til den seneste godkendte årsrapport (hvis beslutningen om uddeling træffes mindre end 6 måneder efter balancedagen i fondens seneste godkendte årsrapport) eller med henvisning til en mellembalance, som skal reviewes af fondens revisor. I forhold til den regnskabsmæssige behandling af uddelinger i øvrigt præciseres, at alle uddelinger (også indirekte uddelinger) skal vises under resultatdisponeringen. De må ikke indregnes i resultatopgørelsen. Hvis fonden uddeler midler i andet end kontanter, stiller den nye lov krav om, at der udarbejdes en vurderingsberetning 3 af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd (oftest revisor). Der er dog visse undtagelser til bestemmelsen. Bestemmelsen er indsat for at sidestille retstilstanden for uddelinger med den, der gælder for udbytter, der udloddes i ikke-kontante aktiver af selskaber. Det er præciseret i loven, at væsentlige gavegivere sidestilles med stifteren, og at disse skal indføjes i fondens vedtægter. Reglerne om kapitaltab, fusion og likvidation af erhvervsdrivende fonde, der tidligere fremgik af særskilte bekendtgørelser, er nu indarbejdet i loven, men der er ikke tiltænkt ændringer i forhold til det eksisterende regelsæt. Som noget nyt stilles der i loven krav om, at udbetaling af uddelinger eller anden kapitalafgang i strid med lovens bestemmelser skal tilbagebetales af modtagerne, hvis disse var i ond tro. Er modtageren ikke i stand til at returnere det modtagne beløb, kan fondens ledelse gøres erstatningsansvarlig. 3 Deloitte forventer, at Erhvervsstyrelsen vil udsende en præcisering af kravet, og at det kun gælder uddeling af fysiske aktiver, og således ikke fx uddelinger i form af en fordelagtig husleje.

7 Registreringspligtige forhold skal normalt være registreret inden for 2 uger fra beslutningen er truffet (f.eks. ved registrering af ændringer i ledelsen). Deloitte anbefaler Vedtagelsen af den nye lov medfører naturligt et generelt behov for, at bestyrelsen aktivt sikrer sig, at det enkelte bestyrelsesmedlem er orienteret om indholdet af loven, herunder særligt bestyrelsens pligter og ansvar i henhold til loven. Særligt skal bestyrelsen være opmærksom på de begivenheder, som kræver særskilt registrering, accept af eller orientering til fondsmyndigheden (f.eks. kapitaltabssituationen). Fonde, der hidtil har haft en praksis for at disponere uddelinger i løbet af året, skal særligt være opmærksomme på, om der i denne forbindelse skal udarbejdes en mellembalance. Vi anbefaler, at fondsbestyrelsen tager en drøftelse af, hvorledes uddelinger vedtages, udbetales og præsenteres i årsregnskabet, således at det sikres, at den nye lovs bestemmelser efterleves. Fondsmyndigheden Fondsmyndigheden for alle erhvervsdrivende fonde har siden 1. december 2014 været Erhvervsstyrelsen. I definitionen af Erhvervsstyrelsens rolle skelnes der mellem Erhvervsstyrelsens rolle som registreringsmyndighed og fondsmyndighed. Klagemulighederne over Erhvervsstyrelsens afgørelser har hidtil taget sit primære afsæt i, om afgørelsen er truffet i Erhvervsstyrelsens egenskab af registreringsmyndighed eller fondsmyndighed. Med den nye lov er dette ændret, således at de fleste afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet eller direkte for domstolene. Som noget nyt skal Erhvervsstyrelsen godkende fondens eventuelle efterfølgende erhvervelser fra stifter eller nærtstående, hvis værdien heraf udgør mere en 10% af fondens grundkapital. En fond med en grundkapital på kr. (minimumskapitalen) skal således ansøge om godkendelse for erhvervelser fra stifter, hvis værdien heraf overstiger kr. Der vil endvidere ofte være krav om udarbejdelse af vurderingsberetning i forbindelse med fondens erhvervelse af aktiver i forbindelse med eksempelvis stiftelsen eller ved kapitalforhøjelse. Bestemmelsen vil dog ikke være gældende, hvis erhvervelsen er led i fondens sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Fondsmyndigheden kan udover at afsætte fondens revisor også udpege en ekstra revisor, som skal virke på lige vilkår med den af fonden valgte revisor.

8 Erhvervsstyrelsens mulighed for at udstede tvangsbøder ved manglende efterlevelse af styrelsens påbud er blevet udvidet, og antallet af forseelser, som kan straffes med bøde, er også udvidet i forhold til tidligere. Deloitte anbefaler Fonde, som hidtil har haft Civilstyrelsen som fondsmyndighed, skal være opmærksomme på, at Erhvervsstyrelsen nu varetager tilsynsopgaven. Samtidig skal fondens bestyrelse være opmærksom på de øgede beføjelser, som fondsmyndigheden er tildelt samt det ansvar, bestyrelsen har for at efterleve de forespørgsler og påbud, som Erhvervsstyrelsen måtte fremsætte. Erhvervsstyrelsen har i foråret 2014 udtalt, at de eksisterende registreringer hos en række fonde allerede i dag er mangelfulde eller forkerte. Vi anbefaler derfor, at fondens bestyrelse foretager en gennemgang af de selskabsretlige registreringer (kapital, bestyrelse mv.) og sikrer, at disse bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold, samtidig med indarbejdelse af ændringer, som følge af den nye lov. Ikrafttræden Loven trådte i kraft den 1. januar 2015 jf. bekendtgørelse nr af 10. december 2014 om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Følgende gælder dog først for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere: a) Krav om, at bestyrelsen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside skal forholde sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse b) Krav om indsendelse af legatarfortegnelse til fondsmyndigheden, senest samtidig med at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen. c) Kravet om at medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik i årsrapporten. d) Præcisering af, at uddelinger ifølge virksomhedens vedtægt skal indregnes direkte på egenkapitalen (og således ikke i resultatopgørelsen) i årsrapporten. e) Krav om oplysning om ledelsens vederlag fordelt på ledelsesorgan i årsrapporten. f) Krav om oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med nærtstående parter i årsrapporten. For fonde med kalenderårsregnskab betyder dette, at disse oplysninger først skal fremgå af årsrapporten for 2015 eller indsendes til Erhvervsstyrelsen i løbet af foråret 2016.

9 Oplysningskravene jf. d, e og f ovenfor gælder ifølge ikrafttrædelsesbekendtgørelsens ordlyd allerede i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter for erhvervsdrivende fonde efter 1. januar 2015 dvs. fx 2014-kalenderårsrapporter. Erhvervsstyrelsen har dog oplyst, at dette ikke har været hensigten, og at styrelsen forventer at udsende en præcisering heraf. Deloitte anbefaler Årsrapporter 2014: Uddelingsramme/uddelingsbeløbet Deloitte anbefaler, at bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for 2014 beslutter, hvad uddelingsrammen for det kommende år skal være. Uddelingsrammen er det beløb, som bestyrelsen kan uddele inden godkendelsen af næste årsrapport. Uddelingsrammen kan efterfølgende alene forhøjes efter reglerne om ekstraordinære uddelinger. Uddelingsbeløbet skal fremgå af årsrapporten for 2014 som uddeling i overskudsdisponeringen under resultatopgørelsen, og skal indregnes på en særskilt post under egenkapitalen (dvs. svarende til linjen Forslag til udbytte for regnskabsåret for selskaber). Lovens ikrafttrædelsesbestemmelser betyder, at uddelinger, der foretages efter 1. januar 2015, og indtil næste årsrapport godkendes, skal ske efter bestemmelserne om ekstraordinære uddelinger, medmindre uddelingen sker i overensstemmelse med en uddelingsramme, som blev disponeret i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for Særlige overgangsregler og vejledninger I loven er fastsat en række frister for, hvornår fondsbestyrelsen senest skal have bragt fondens forhold i overensstemmelse med de nye regler. I bilag 1 er en oversigt over hvilke tidsfrister, der er knyttet til de enkelte overgangsbestemmelser. Det skal i denne forbindelse særskilt bemærkes, at fonde stiftet før den 1. januar 1985 er undtaget for visse bestemmelser i loven, herunder særligt kravet om, at flertallet i bestyrelsen skal være uafhængig af stifteren og dennes nærtstående. I forbindelse med lovens ikrafttræden har Erhvervsstyrelsen udsendt 12 vejledninger mv. om nedenstående forhold for erhvervsdrivende fonde: Stiftelse af erhvervsdrivende fonde Grundkapitalen og kapitalforhøjelser i erhvervsdrivende fonde Kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond Ledelsen i erhvervsdrivende fonde Bestyrelsens forretningsorden Kapitaltab i en erhvervsdrivende fond Uddelinger

10 Revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde Overgang mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde Likvidation De nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) Erhvervsstyrelsens udkast til vedtægt for en erhvervsdrivende fond med kommentarer. Læs vejledningerne mv. her. Endvidere har Erhvervsstyrelsen udsendt en bekendtgørelse, der fastlægger kriterierne for, hvornår en fonds erhvervsdrift kan anses for at være af begrænset omfang, og fonden derfor ikke er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. En fond med erhvervsmæssige bruttoindtægter, som udgør mindre end kr. eller mindre end 10 % af fondens samlede årlige indtægter, eller hvis erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 % af fondens samlede aktiver, anses efter bekendtgørelsen for at have begrænset erhvervsdrift.

11 BILAG 1 De væsentligste overgangsbestemmelser For en fuldstændig oversigt henvises til den nye lovs 133. Emne Krav Senest Opdatering af vedtægter ( 27-28) Førstkommende møde, se dog nedenstående undtagelser. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden. En direktør kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen. ( 37, stk. 3) Medlemmer til fondens bestyrelse må ikke udpeges af ledelsen eller et tilsvarende organ eller medlemmer af ledelsen eller et tilsvarende organ i fondens dattervirksomheder og i en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken fonden og dennes dattervirksomhed udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse. ( 37, stk. 4) Begrænsning i stifterens repræsentation i bestyrelsen ( 40, stk. 2) Aftale med administrator ( 43) Førstkommende møde efter ikrafttræden. For fonde stiftet før lovens ikrafttræden vil dette krav ikke gælde, hvis der alene udpeges et mindretal. Udpeges et flertal skal dette nedbringes til et mindretal Udgøres bestyrelsens flertal af stifteren (virksomhed) eller ejerkredsen i virksomheden og dens nærtstående skal dette nedbringes til at udgøre et mindretal. Aftale med administrator skal udarbejdes Igangværende udpegningsperioder skal respekteres, dog skal bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med loven senest 4 år efter ikrafttræden Igangværende udpegningsperioder skal respekteres, dog skal bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med loven senest 2 år efter ikrafttræden. Igangværende udpegningsperioder skal respekteres, dog skal bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med loven senest 2 år efter ikrafttræden. 1 år efter ikrafttræden Forretningsorden for bestyrelsen ( 50) Præcisering af formandens stemmevægt ved stemmelighed i bestyrelsen ( 53) Valg af godkendt revisor ( 69) Forretningsorden skal udarbejdes. Hvis der ikke er en sådan bestemmelse i vedtægten i dag skal bestyrelsen indarbejde en bestemmelse herom i vedtægterne. Fondens skal have udpeget en godkendt revisor. 1 år efter ikrafttræden 1 år efter ikrafttræden Førstkommende regnskabsmøde efter ikrafttræden.

12 Kontakt Martin Faarborg Partner Tlf Kristoffer Hemmingsen Director Tlf.: Christian Dalmose Pedersen Director Tlf.: Tobias Bonde Frost Manager Tlf.: Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og ydeservice af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde Erhvervsdrivende fonde Betydning af ny lovgivning for erhvervsdrivende fonde 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Betydning af ny lovgivning for erhvervsdrivende fonde Formål Hovedelementer i den nye lov Ændringerne

Læs mere

Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft. når overgangsregler. Ledelsen

Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft. når overgangsregler. Ledelsen Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft mange overgangsregler Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE 3.6.2014 Folketinget har vedtaget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven medfører bl.a. opdatering og modernisering af lovgivningen i tråd med selskabsloven, større åbenhed

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. [Fondens navn] Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Hvad kan skemaet bruges til? Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a.

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Bemærk, at redegørelsen for fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. F Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. marts 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Hirtshals Fyr Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Gerda og Victor B. Strands Fond. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Gerda og Victor B. Strands Fond. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Gerda og Victor B. Strands Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR 29 41 43 78 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Rosenholm fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Redegørelsen udgør

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 Anbefalinger

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE

ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE 19.12.2012 Erhvervsfondsudvalget har den 18. december 2012 afleveret sin rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Dansk Bibelskole er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Oplysningerne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

SAMSPIL MELLEM LOVEN OG ANBEFALINGERNE

SAMSPIL MELLEM LOVEN OG ANBEFALINGERNE SAMSPIL MELLEM LOVEN OG ANBEFALINGERNE 3. NOVEMBER 2015 KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGERNE I PERSPEKTIV Erhvervsstyrelsens erfaringer med den nye lov v/ kontorchef Jytte Heje Mikkelsen Anbefalingerne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside GOVERNANCE Anbefalinger for god fondsledelse Skema Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond Thomas B. Thriges Fond Årsrapport 2014/15 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk!

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr 3766 2372 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Anbefalinger

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december

Læs mere

God fondsledelse i Augustinus Fonden

God fondsledelse i Augustinus Fonden God fondsledelse i Augustinus Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven 77 a Augustinus er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Købmand Herman Sallings Fond Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere