Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn"

Transkript

1 Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft den 1. januar Den nye lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men den indeholder også følgende nye elementer, som fondenes bestyrelser og andre interessenter bør forholde sig til: Øgede krav til fondens ledelse, herunder uafhængighed af dattervirksomheder og stillingtagen til principper for god fondsledelse (Governance) Øget åbenhed i forhold til bl.a. ledelse, vederlag og uddelinger Fondsmyndigheden samles hos Erhvervsstyrelsen Øgede krav/beføjelser til fondsmyndigheden i forhold til i dag Tilpasning til selskabsloven I dette nyhedsbrev giver vi under overskrifterne: Fondens ledelse Åbenhed Revisor Fondsretlige forhold - uddelinger mv. Fondsmyndigheden Ikrafttræden Særlige overgangsregler og vejledninger en kort orientering om de væsentligste ændringer i forhold til den tidligere lov og vores anbefalinger til fondene i denne forbindelse. Gennemgangen skal ikke anses for en udtømmende gennemgang af lovens bestemmelser, og vi anbefaler, at fondens bestyrelse gør sig bekendt med hele det nye regelsæt. Vi anbefaler endvidere, at fondens bestyrelse drøfter dette nyhedsbrev med sin revisor og juridiske rådgiver.

2 Fondens ledelse (Governance) Det er i den nye lov præciseret, at fondens bestyrelse alene skal varetage fondens formål og interesser. Dette er primært sikret ved at stille krav til bestyrelsens uafhængighed af stifter og gavegivere samt begrænse, hvilke tillidshverv medlemmer af bestyrelsen og direktionen kan varetage. En direktør for en datter- eller associeret virksomhed må ikke være formand eller næstformand for fondens bestyrelse. Endvidere må fondens direktør ikke være formand for fondens bestyrelse. I nedenstående oversigt fremgår, hvilke hverv i fonden og evt. dattervirksomheder de enkelte medlemmer af fondens ledelse kan varetage: Fonden Datter- og associeret virksomhed Direktør Direktør Fonden Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem + + Flertal i bestyrelsen + Herudover er det et krav, at stifteren og dennes nærtstående ikke må udgøre et flertal i bestyrelsen, ligesom fondens datter- og associerede virksomheder ikke må udpege medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere er der indføjet en bestemmelse om, at bestyrelsesformanden alene må varetage hverv, der knytter sig til hvervet som formand, medmindre det drejer sig om opgaver, som den øvrige bestyrelse anmoder formanden om at udføre for bestyrelsen. Som noget nyt er bestyrelsens og direktionens konkrete opgaver beskrevet i loven. Der er ikke krav om, at fonden ansætter en direktør. Hvis fonden ikke har en direktør, skal bestyrelsen varetage direktionens opgaver. En ny Komite for god fondsledelse udsendte den 22. december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse. Fondens bestyrelse skal aktivt tage stilling til, om og hvordan fondens bestyrelse kan efterleve disse anbefalinger ( Comply or explain ) og redegøre herfor i årsrapporten. Til brug for udarbejdelse af redegørelsen har Komitéen den 4. januar 2015 udsendt Skema for Lovpligtig redegørelse om god Fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77a. Se mere på Komitéens hjemmeside. Loven stiller også krav om, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

3 Fonden kan ansætte en administrator til at varetage dele af fondens administration. Aftalen bør udarbejdes skriftligt. Det er præciseret i loven, at ledelsen har ansvaret for fondens daglige drift, og det kan således ikke aftales, at administrator påtager sig opgaver, som en direktør varetager. Af erhvervsstyrelsens vejledning om nye regler om ledelsen i erhvervsdrivende fonde fremgår det, at administrator ikke kan tegne eller repræsentere fonden i forhold til tredjemand. Store fonde 1 skal på samme måde som selskaber udarbejde politikker og måltal for at styrke det underrepræsenterede køn i fondens ledelse. Da fonde til forskel for selskaber ikke afholder en generalforsamling, hvor årsrapporten godkendes, er der i loven indføjet et krav om et årsregnskabsmøde, hvor fondens revisor (medmindre andet aftales) har mødepligt. For at sikre, at aftaler mellem fonden og fondens ledelse efterfølgende kan dokumenteres, er det en betingelse for aftalens gyldighed, at denne udarbejdes på en sådan måde, at den senere kan dokumenteres. Herudover må fondens ledelse ikke deltage i spekulationsforretninger vedrørende fondens ejerandele i dattervirksomheder. Deloitte anbefaler Den nye lov indeholder en række præciseringer og konkrete krav til fondens ledelse. Lovens krav er fornuftige i forhold til at sikre, at ledelsen arbejder professionelt og i fondens interesser. Samtidig kan det for særligt bestyrelserne i de mindre fonde være noget uoverskueligt at forholde sig til de mange detaljerede regler på området. Det er fondens bestyrelse, der har ansvaret for, at fonden lever op til disse krav. Vi anbefaler derfor, at fondens bestyrelse gør sig bekendt med de nye regler og planlægger, hvorledes bestyrelsen på bedst mulig vis kan sikre, at fonden kan efterleve de stillede krav. Åbenhed Den nye lov indeholder en lang række bestemmelser, som skal sikre større åbenhed i fondene og ensartet rapportering på tværs af fondene. 1 Store fonde er fonde (målt på koncernniveau), der to år i træk overskrider to af følgende kriterier: Nettoomsætning på 286 mio. kr., balancesum på 143 mio. kr. eller gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 personer.

4 Fondene skal offentliggøre den vedtagne uddelingspolitik og oplyse, på hvilke hovedkategorier årets uddelinger fordeles, herunder også beløbsmæssigt. Fonden skal tillige offentliggøre i hvilket omfang, fonden lever op til anbefalingerne om god fondsledelse, jf. ovenfor. Det forventes, at såvel oplysninger om uddelingspolitik, som efterlevelse af anbefalingerne om god fondsledelse, medtages i ledelsesberetningen i fondens årsrapport eller på fondens hjemmeside (hvis fonden har en sådan). Alle transaktioner med nærtstående parter 2 skal oplyses i fondens årsrapport. Oplysningerne skal også omfatte vederlag til bestyrelsesmedlemmer for hverv udført for fondens dattervirksomheder. Der er således tiltænkt en udvidelse af oplysningspligten i forhold til den, der gælder for aktie- og anpartsselskaber. Oplysningerne skal som minimum omfatte: Transaktionens art og beløbenes størrelse Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelser for disse Årets nedskrivning af tilgodehavender fra nærtstående parter og den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Endvidere skal alle erhvervsdrivende fonde oplyse om vederlaget til ledelsen fordelt på ledelsesorgan. Det er Deloittes forståelse, at hvis kravet fører til, at der vises beløb for et enkelt ledelsesmedlem, kan beløbene gives samlet for to ledelseskategorier eller udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag. Til brug for fondsmyndigheden skal tillige årligt indsendes en fuldstændig legatarfortegnelse til Erhvervsstyrelsen, som dog vil være undtaget fra aktindsigt, hvis den indsendes separat fra årsrapporten. Legatarfortegnelsen kan indarbejdes i årsrapporten. 2 Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med IAS 24, Oplysning om nærtstående parter.

5 Deloitte anbefaler De øgede krav om åbenhed giver bestyrelsen en anledning til at drøfte, hvorledes man skal forholde sig til og kommunikere om de nye krav. Særligt mindre fonde kan have den udfordring, at der ikke er en formaliseret uddelingspolitik, og at der derfor skal igangsættes udarbejdelse heraf. Uddelingspolitikken har sit naturlige afsæt i vedtægternes formålsbestemmelser, men kan i høj grad påvirkes af bestyrelsens holdning til fortolkningen af bestemmelserne, prioritering mellem formål og naturligvis, hvor aktivt opsøgende fonden skal være i forhold til at komme i kontakt med mulige legatmodtagere. I forhold til såvel uddelinger som transaktioner med nærtstående bør fonden sikre sig, at registreringssystemerne er opsat på en sådan måde, at de krævede oplysninger opsamles i de løbende registreringer for at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte. Vi anbefaler, at fondene foretager de indledende øvelser med henblik på at identificere evt. mangler i registreringssystemer mv., således at disse ikke kommer som en overraskelse i forbindelse med udarbejdelsen af det første årsregnskab, hvor de nye oplysninger skal indarbejdes. Revisor Ved revisionen af fonde har revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant altid haft en særlig rolle, da fonde er selvejende og dermed ikke har en ejerkreds, som fører tilsyn med bestyrelsen. Den nye lov skærper kravene til revisors rapporteringspligt. Dette er særligt tydeliggjort ved, at revisor nu straks skal give meddelelse til fondsmyndigheden, hvis revisor konstaterer ikke uvæsentlige overtrædelser af fondslovgivningen eller vedtægterne, som ikke straks berigtiges, når den bliver gjort opmærksom på fejlen/overtrædelsen. Revisor skal også straks orientere fondsmyndigheden, hvis ledelsen kan ifalde erstatningseller strafansvar. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere, hvor sådanne oplysninger alene har været medtaget i revisors erklæring på fondens årsrapport. Fonden kan endvidere ikke afsætte revisor i den valgte periode, medmindre der foreligger en særlig begrundelse herfor svarende til reglerne for selskaber. Herudover er der krav om, at revisor deltager på det bestyrelsesmøde, hvor fondens årsrapport godkendes, medmindre fondens bestyrelse og revisor i fællesskab aftaler, at der ikke er behov for dette. Deloitte anbefaler Kravet om revisors deltagelse i det årlige regnskabsmøde giver de enkelte bestyrelsesmedlemmer en mulighed for at have en konstruktiv dialog med fondens revisor om årsrapporten og fondens forhold i øvrigt (f.eks. risici og indsatsområder), og vi anbefaler, at det kun i helt særlige tilfælde aftales, at revisor ikke deltager i årsmødet.

6 Fondsretlige forhold - uddelinger mv. Et af hovedformålene med den nye lov har været at harmonisere bestemmelserne for erhvervsdrivende fonde med de bestemmelser, der gælder for kapitalselskaber. I den nye lov præciseres, at uddelinger skal betragtes som kapitalafgang og dermed skal medtages i fondens disponering af årets resultat på samme måde, som udbytter behandles i et kapitalselskab. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten skal bestyrelsen således beslutte, hvad der skal disponeres til uddeling ( uddelingsramme ) i det efterfølgende år. Samtidig åbnes der mulighed for, at fonde kan vedtage og foretage uddelinger af det indtjente resultat i løbet af året i stedet for, at fonden skal vente med at disponere til tidspunktet for godkendelse af årsrapporten, dvs. svarende til selskabers mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte. De nye bestemmelser kræve dog, at fondens bestyrelse kan dokumentere, at uddelingen er forsvarlig. Dette skal i praksis ske enten med henvisning til den seneste godkendte årsrapport (hvis beslutningen om uddeling træffes mindre end 6 måneder efter balancedagen i fondens seneste godkendte årsrapport) eller med henvisning til en mellembalance, som skal reviewes af fondens revisor. I forhold til den regnskabsmæssige behandling af uddelinger i øvrigt præciseres, at alle uddelinger (også indirekte uddelinger) skal vises under resultatdisponeringen. De må ikke indregnes i resultatopgørelsen. Hvis fonden uddeler midler i andet end kontanter, stiller den nye lov krav om, at der udarbejdes en vurderingsberetning 3 af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd (oftest revisor). Der er dog visse undtagelser til bestemmelsen. Bestemmelsen er indsat for at sidestille retstilstanden for uddelinger med den, der gælder for udbytter, der udloddes i ikke-kontante aktiver af selskaber. Det er præciseret i loven, at væsentlige gavegivere sidestilles med stifteren, og at disse skal indføjes i fondens vedtægter. Reglerne om kapitaltab, fusion og likvidation af erhvervsdrivende fonde, der tidligere fremgik af særskilte bekendtgørelser, er nu indarbejdet i loven, men der er ikke tiltænkt ændringer i forhold til det eksisterende regelsæt. Som noget nyt stilles der i loven krav om, at udbetaling af uddelinger eller anden kapitalafgang i strid med lovens bestemmelser skal tilbagebetales af modtagerne, hvis disse var i ond tro. Er modtageren ikke i stand til at returnere det modtagne beløb, kan fondens ledelse gøres erstatningsansvarlig. 3 Deloitte forventer, at Erhvervsstyrelsen vil udsende en præcisering af kravet, og at det kun gælder uddeling af fysiske aktiver, og således ikke fx uddelinger i form af en fordelagtig husleje.

7 Registreringspligtige forhold skal normalt være registreret inden for 2 uger fra beslutningen er truffet (f.eks. ved registrering af ændringer i ledelsen). Deloitte anbefaler Vedtagelsen af den nye lov medfører naturligt et generelt behov for, at bestyrelsen aktivt sikrer sig, at det enkelte bestyrelsesmedlem er orienteret om indholdet af loven, herunder særligt bestyrelsens pligter og ansvar i henhold til loven. Særligt skal bestyrelsen være opmærksom på de begivenheder, som kræver særskilt registrering, accept af eller orientering til fondsmyndigheden (f.eks. kapitaltabssituationen). Fonde, der hidtil har haft en praksis for at disponere uddelinger i løbet af året, skal særligt være opmærksomme på, om der i denne forbindelse skal udarbejdes en mellembalance. Vi anbefaler, at fondsbestyrelsen tager en drøftelse af, hvorledes uddelinger vedtages, udbetales og præsenteres i årsregnskabet, således at det sikres, at den nye lovs bestemmelser efterleves. Fondsmyndigheden Fondsmyndigheden for alle erhvervsdrivende fonde har siden 1. december 2014 været Erhvervsstyrelsen. I definitionen af Erhvervsstyrelsens rolle skelnes der mellem Erhvervsstyrelsens rolle som registreringsmyndighed og fondsmyndighed. Klagemulighederne over Erhvervsstyrelsens afgørelser har hidtil taget sit primære afsæt i, om afgørelsen er truffet i Erhvervsstyrelsens egenskab af registreringsmyndighed eller fondsmyndighed. Med den nye lov er dette ændret, således at de fleste afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet eller direkte for domstolene. Som noget nyt skal Erhvervsstyrelsen godkende fondens eventuelle efterfølgende erhvervelser fra stifter eller nærtstående, hvis værdien heraf udgør mere en 10% af fondens grundkapital. En fond med en grundkapital på kr. (minimumskapitalen) skal således ansøge om godkendelse for erhvervelser fra stifter, hvis værdien heraf overstiger kr. Der vil endvidere ofte være krav om udarbejdelse af vurderingsberetning i forbindelse med fondens erhvervelse af aktiver i forbindelse med eksempelvis stiftelsen eller ved kapitalforhøjelse. Bestemmelsen vil dog ikke være gældende, hvis erhvervelsen er led i fondens sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Fondsmyndigheden kan udover at afsætte fondens revisor også udpege en ekstra revisor, som skal virke på lige vilkår med den af fonden valgte revisor.

8 Erhvervsstyrelsens mulighed for at udstede tvangsbøder ved manglende efterlevelse af styrelsens påbud er blevet udvidet, og antallet af forseelser, som kan straffes med bøde, er også udvidet i forhold til tidligere. Deloitte anbefaler Fonde, som hidtil har haft Civilstyrelsen som fondsmyndighed, skal være opmærksomme på, at Erhvervsstyrelsen nu varetager tilsynsopgaven. Samtidig skal fondens bestyrelse være opmærksom på de øgede beføjelser, som fondsmyndigheden er tildelt samt det ansvar, bestyrelsen har for at efterleve de forespørgsler og påbud, som Erhvervsstyrelsen måtte fremsætte. Erhvervsstyrelsen har i foråret 2014 udtalt, at de eksisterende registreringer hos en række fonde allerede i dag er mangelfulde eller forkerte. Vi anbefaler derfor, at fondens bestyrelse foretager en gennemgang af de selskabsretlige registreringer (kapital, bestyrelse mv.) og sikrer, at disse bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold, samtidig med indarbejdelse af ændringer, som følge af den nye lov. Ikrafttræden Loven trådte i kraft den 1. januar 2015 jf. bekendtgørelse nr af 10. december 2014 om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Følgende gælder dog først for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere: a) Krav om, at bestyrelsen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside skal forholde sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse b) Krav om indsendelse af legatarfortegnelse til fondsmyndigheden, senest samtidig med at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen. c) Kravet om at medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik i årsrapporten. d) Præcisering af, at uddelinger ifølge virksomhedens vedtægt skal indregnes direkte på egenkapitalen (og således ikke i resultatopgørelsen) i årsrapporten. e) Krav om oplysning om ledelsens vederlag fordelt på ledelsesorgan i årsrapporten. f) Krav om oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med nærtstående parter i årsrapporten. For fonde med kalenderårsregnskab betyder dette, at disse oplysninger først skal fremgå af årsrapporten for 2015 eller indsendes til Erhvervsstyrelsen i løbet af foråret 2016.

9 Oplysningskravene jf. d, e og f ovenfor gælder ifølge ikrafttrædelsesbekendtgørelsens ordlyd allerede i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter for erhvervsdrivende fonde efter 1. januar 2015 dvs. fx 2014-kalenderårsrapporter. Erhvervsstyrelsen har dog oplyst, at dette ikke har været hensigten, og at styrelsen forventer at udsende en præcisering heraf. Deloitte anbefaler Årsrapporter 2014: Uddelingsramme/uddelingsbeløbet Deloitte anbefaler, at bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for 2014 beslutter, hvad uddelingsrammen for det kommende år skal være. Uddelingsrammen er det beløb, som bestyrelsen kan uddele inden godkendelsen af næste årsrapport. Uddelingsrammen kan efterfølgende alene forhøjes efter reglerne om ekstraordinære uddelinger. Uddelingsbeløbet skal fremgå af årsrapporten for 2014 som uddeling i overskudsdisponeringen under resultatopgørelsen, og skal indregnes på en særskilt post under egenkapitalen (dvs. svarende til linjen Forslag til udbytte for regnskabsåret for selskaber). Lovens ikrafttrædelsesbestemmelser betyder, at uddelinger, der foretages efter 1. januar 2015, og indtil næste årsrapport godkendes, skal ske efter bestemmelserne om ekstraordinære uddelinger, medmindre uddelingen sker i overensstemmelse med en uddelingsramme, som blev disponeret i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for Særlige overgangsregler og vejledninger I loven er fastsat en række frister for, hvornår fondsbestyrelsen senest skal have bragt fondens forhold i overensstemmelse med de nye regler. I bilag 1 er en oversigt over hvilke tidsfrister, der er knyttet til de enkelte overgangsbestemmelser. Det skal i denne forbindelse særskilt bemærkes, at fonde stiftet før den 1. januar 1985 er undtaget for visse bestemmelser i loven, herunder særligt kravet om, at flertallet i bestyrelsen skal være uafhængig af stifteren og dennes nærtstående. I forbindelse med lovens ikrafttræden har Erhvervsstyrelsen udsendt 12 vejledninger mv. om nedenstående forhold for erhvervsdrivende fonde: Stiftelse af erhvervsdrivende fonde Grundkapitalen og kapitalforhøjelser i erhvervsdrivende fonde Kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond Ledelsen i erhvervsdrivende fonde Bestyrelsens forretningsorden Kapitaltab i en erhvervsdrivende fond Uddelinger

10 Revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde Overgang mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde Likvidation De nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) Erhvervsstyrelsens udkast til vedtægt for en erhvervsdrivende fond med kommentarer. Læs vejledningerne mv. her. Endvidere har Erhvervsstyrelsen udsendt en bekendtgørelse, der fastlægger kriterierne for, hvornår en fonds erhvervsdrift kan anses for at være af begrænset omfang, og fonden derfor ikke er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. En fond med erhvervsmæssige bruttoindtægter, som udgør mindre end kr. eller mindre end 10 % af fondens samlede årlige indtægter, eller hvis erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 % af fondens samlede aktiver, anses efter bekendtgørelsen for at have begrænset erhvervsdrift.

11 BILAG 1 De væsentligste overgangsbestemmelser For en fuldstændig oversigt henvises til den nye lovs 133. Emne Krav Senest Opdatering af vedtægter ( 27-28) Førstkommende møde, se dog nedenstående undtagelser. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden. En direktør kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen. ( 37, stk. 3) Medlemmer til fondens bestyrelse må ikke udpeges af ledelsen eller et tilsvarende organ eller medlemmer af ledelsen eller et tilsvarende organ i fondens dattervirksomheder og i en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken fonden og dennes dattervirksomhed udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse. ( 37, stk. 4) Begrænsning i stifterens repræsentation i bestyrelsen ( 40, stk. 2) Aftale med administrator ( 43) Førstkommende møde efter ikrafttræden. For fonde stiftet før lovens ikrafttræden vil dette krav ikke gælde, hvis der alene udpeges et mindretal. Udpeges et flertal skal dette nedbringes til et mindretal Udgøres bestyrelsens flertal af stifteren (virksomhed) eller ejerkredsen i virksomheden og dens nærtstående skal dette nedbringes til at udgøre et mindretal. Aftale med administrator skal udarbejdes Igangværende udpegningsperioder skal respekteres, dog skal bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med loven senest 4 år efter ikrafttræden Igangværende udpegningsperioder skal respekteres, dog skal bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med loven senest 2 år efter ikrafttræden. Igangværende udpegningsperioder skal respekteres, dog skal bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med loven senest 2 år efter ikrafttræden. 1 år efter ikrafttræden Forretningsorden for bestyrelsen ( 50) Præcisering af formandens stemmevægt ved stemmelighed i bestyrelsen ( 53) Valg af godkendt revisor ( 69) Forretningsorden skal udarbejdes. Hvis der ikke er en sådan bestemmelse i vedtægten i dag skal bestyrelsen indarbejde en bestemmelse herom i vedtægterne. Fondens skal have udpeget en godkendt revisor. 1 år efter ikrafttræden 1 år efter ikrafttræden Førstkommende regnskabsmøde efter ikrafttræden.

12 Kontakt Martin Faarborg Partner Tlf Kristoffer Hemmingsen Director Tlf.: Christian Dalmose Pedersen Director Tlf.: Tobias Bonde Frost Manager Tlf.: Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og ydeservice af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitaltab i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Kapitaltab... 2 2.1 Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)...

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tirsdag den 30. september 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Tirsdag den 30. september 2015 1 Ny lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere